archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/038 Belastingdienst had geen gegronde redenen om geluidsopnamen te weigeren | Nationale ombudsman
  als bezwaarschrift De Belastingdienst heeft onzorgvuldig dan wel onjuist gehandeld ten aanzien van de rechtsmiddelenverwijzing bij de uitspraak op het bezwaarschrift tegen de aanslag inkomstenbelasting 2010 Welke reactie komt er op de klacht 6 De Belastingdienst heeft in diverse brieven op de klachten van verzoeker gereageerd In de brief van 23 december 2013 ging de Belastingdienst nogmaals in op de hierboven vermelde klachtonderdelen Op het punt van de geluidsopnames bleef de Belastingdienst bij zijn standpunt dat het maken van geluidsopnames in strijd was met de huisregels De Belastingdienst herhaalde dat verzoeker iemand kon meenemen om de verslaglegging voor hem te verzorgen De Belastingdienst gaf aan dat het achteraf bezien beter zou zijn geweest wanneer aan verzoeker de normale termijn van twee weken zou zijn gegeven om te reageren op de conclusies in het rapport van het boekenonderzoek ook al verkeerde de belastingmedewerker in de veronderstelling dat verzoeker het met die conclusies eens was De Belastingdienst nam voorts het standpunt in dat de e mail van 8 maart 2013 terecht was aangemerkt als bezwaarschrift dan wel als verzoek om vermindering van de aanslag Op het punt van de rechtsmiddelenverwijzing bij de uitspraak op het bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting 2010 gaf de Belastingdienst aan dat bij de motivering die verzoeker met dagtekening 26 april 2013 had ontvangen een bijlage was meegezonden waarop meer informatie werd verstrekt over de mogelijkheid om in beroep te gaan zoals de daarvoor geldende termijn en de betrokken beroepsinstantie De Belastingdienst achtte het verwarrend dat op de verminderingsbeschikking van 16 mei 2013 was vermeld dat geen beroep kon worden ingesteld Dit was volgens de Belastingdienst overigens niet onjuist omdat het hier ging om een ambtshalve vermindering waartegen geen beroep open stond Wat heeft de Nationale ombudsman onderzocht 7 Het onderzoek van de Nationale ombudsman had betrekking op de weigering tot het maken van geluidsopnames de door de Belastingdienst aan verzoeker verstrekte informatie over de mogelijkheid om beroep in te stellen de rechtsmiddelenverwijzing de gelegenheid om te reageren op het controlerapport en het aanmerken als bezwaarschrift van verzoekers mail van 8 maart 2013 Hoe reageerde de Belastingdienst 8 Op het punt van de geluidsopnames wees de Belastingdienst op het Programma Veilige Publieke Taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties In het kader van dit programma heeft de Belastingdienst huisregels opgesteld en bij de ingang van de kantoren voor iedereen zichtbaar aangebracht Bij een verzoek tot het maken van beeld of geluidsopnamen stelt de Belastingdienst zich terughoudend op Ieder verzoek wordt op zijn eigen merites beoordeeld Dat betekent dat de betrokken medewerker vraagt naar de achterliggende reden voor het verzoek en dat bij weigering wordt gewezen op mogelijke alternatieven 9 Op het punt van de rechtsmiddelenverwijzing achtte de Belastingdienst het zelf ook verwarrend dat bij de brief met de motivering was vermeld dat beroep kon worden ingesteld en bij de verminderingsbeschikking dat dit niet mogelijk was De Belastingdienst wees er op dat de bijlage die verzoeker niet zou hebben ontvangen in het dossier van de Belastingdienst wel was aangehecht en volgens de betrokken medewerker ook normaal was verzonden 10 Ook vond de Belastingdienst het achteraf bezien onjuist dat verzoeker niet direct de gelegenheid had gekregen om op het rapport van het boekenonderzoek te reageren Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman Geluidsopnamen 11 Het vereiste van transparantie houdt in dat de overheid open en voorspelbaar is in haar handelen zodat het voor de burger duidelijk is waarom de overheid bepaalde dingen doet Dit betekent dat het voor de burger steeds duidelijk is wat zijn positie is in het proces en wat de gevolgen van de stappen van de overheid zijn voor zijn positie daarin 12 In de huidige samenleving vraagt de mondige burger om een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor verantwoording en transparantie De overheid zal zich steeds meer transparant en toetsbaar moeten opstellen en zich een open houding moeten aanmeten 13 Bij een open houding hoort dat burgers op hun verzoek de mogelijkheid krijgen geluidsopnamen van gesprekken te maken ongeacht wat de reden ervan is De overheid dient zich te realiseren dat zij voorsprong in kennis heeft op de burger en dat een contactmoment met een medewerker van een overheidsorganisatie als de Belastingdienst intimiderend kan zijn Voor burgers is het belangrijk om de tijdens het gesprek over en weer verstrekte informatie nog eens rustig na te luisteren via een geluidsopname De overheid moet daartoe dan wel de gelegenheid bieden Uitgangspunt is dan ook dat het maken van geluidsopnamen mogelijk moet zijn tenzij er gegronde redenen zijn om dit te weigeren De Nationale ombudsman heeft spelregels opgesteld voor het maken van geluidsopnamen door burgers bij overheidsinstanties Deze zijn hieronder bij Achtergrond opgenomen 14 In het geval van verzoeker heeft de Belastingdienst niet volgens dit uitgangspunt gehandeld De Belastingdienst heeft in zijn huisregels een algemeen verbod opgenomen voor het maken van geluidsopnamen Dit verbod is gebaseerd op algemene omstandigheden zoals de privacy van de medewerkers en de angst dat een gesprek terecht komt op een van de social media Deze omstandigheden rechtvaardigen een dergelijk generiek verbod niet en dit verbod is dan ook in strijd met het hierboven omschreven vereiste van transparantie Bovendien is de Nationale ombudsman van oordeel dat de privacy van een belastingmedewerker bij een gesprek met een belastingplichtige over diens belastingaangelegenheden in het algemeen niet in het geding is en in ieder geval minder zwaarwegend is dan het belang van de belastingplichtige bij het maken van de opnamen 15 De Belastingdienst behoudt te allen tijde het recht om aan te geven dat niet de geluidsopname maar de verslaglegging van de Belastingdienst basis is voor de beoordeling van verzoekers aangelegenheden zoals de aangifte en het bezwaarschrift of de diverse klachten De geluidsopnamen zijn vooral van belang om verzoeker in staat te stellen het over en weer gezegde terug te beluisteren en eventueel ook om te reageren op de verslaglegging die door de Belastingdienst van een gesprek werd gemaakt en aan te geven waar deze volgens hem onjuist is 16 Wel had van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/038 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  te reageren op het onderzoeksrapport Bovendien was de informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan onduidelijk wat de Belastingdienst zelf ook aangeeft De minister van Financiën krijgt de aanbeveling in brieven expliciet te verwijzen naar de bijlage over de mogelijkheid van beroep zodat de betrokken burger het kan doorgeven als de bijlage ontbreekt Lees verder Onderwerpen belastingdienst geluidsopname weigering Nieuwsbericht 27 november 2014 Ombudsman maakt spelregels voor het maken van geluidsopnamen De Nationale ombudsman heeft spelregels opgesteld als burgers gesprekken met medewerkers van overheidsinstanties willen opnemen Als een burger een gesprek wil opnemen dan moet hij dat wel van tevoren melden Lees verder Onderwerpen geluidsopnamen overheid gesprek transparantie Rapport 26 november 2014 2014 174 Politie Eenheid Rotterdam mocht in proces verbaal inhoud geluidsopname vastleggen Een vrouw verlaat haar vriend met haar kindje en doet bij de politie van de Eenheid Rotterdam aangifte van telefonisch geuite bedreiging door haar vriend De politieambtenaar beluistert een geluidsopname die de vrouw van de bedreiging heeft gemaakt en neemt deze met een microfoon op De politieambtenaar legt in het proces verbaal vast dat de man heeft gedreigd zijn vriendin en kindje te vermoorden als ze hem zouden verlaten De man weet niets van deze aangifte en treft bij thuiskomst zijn vriendin en kindje niet aan Hij wil aangifte van vermissing doen en gaat naar de politie Die houdt hem direct aan wegens bedreiging De man staat hiervoor terecht bij de politierechter Tijdens de zitting zijn de fragmenten van de bedreiging op de geluidsopname onverstaanbaar waarna de politierechter de man vrijspreekt De man klaagt erover dat de politieambtenaar de bedreigingen geciteerd heeft in het proces verbaal De Nationale ombudsman stelt vast dat op de voor het onderzoek naar de klacht verbeterde versie van de geluidopname de bedreiging van de man redelijk duidelijk te horen is De ombudsman vindt het aannemelijk dat er tijdens de opname door de politie iets is misgegaan en ziet niet in welk belang de politieambtenaar met steeds consistente verklaringen over de vermeende bedreigingen heeft om de waarheid niet weer te geven Lees verder Onderwerpen Politie proces verbaal geluidsopname bedreiging Rapport 27 november 2014 2014 166 Spelregels voor het maken van geluidsopnamen De Nationale ombudsman heeft spelregels opgesteld als burgers gesprekken met medewerkers van overheidsinstanties willen opnemen Als een burger een gesprek wil opnemen dan moet hij dat wel van tevoren melden De medewerker van de overheidsinstantie mag dit verzoek in beginsel niet weigeren Er kunnen wel nadere afspraken gemaakt worden en de burger kan eventueel toelichten waarom hij dit gesprek wil opnemen Lees verder Onderwerpen geluidsopnamen gesprek spelregels transparantie Rapport 7 september 2012 2012 142 IND wijst verzoek advocaat tot maken van geluidsopnames bij asielzaken af Advocaat van vreemdelingen vraagt de Immigratie en Naturalisatiedienst om geluidsopnamen te maken van het gehoor van de vluchteling of om een tweede tolk zodat hij de vertaling kan laten controleren De Nationale ombudsman heeft in een eerder rapport 2012 041 gesteld dat het zonder meer verbieden van het maken van geluidsopnamen van gesprekken met

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22geluidsopname%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2015 2015 001 Rijkswaterstaat weigert onderzoek naar schadevergoeding door gevallen verkeerslicht Een automobilist rijdt over de N15 naar de Maasvlakte Bij de Suurhoffbrug valt een stuk van een verkeerslicht op de voorkant van zijn auto Rijkswaterstaat weigert de herstelkosten van ca 885 te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de bewijslast bij Rijkswaterstaat ligt en dat Rijkswaterstaat op basis van een onderzoek de claim had moeten beoordelen Dat is ten onrechte niet gebeurd Hij doet de aanbeveling het voorval te onderzoeken en een nieuwe beslissing te nemen Lees verder Onderwerpen rijkswaterstaat rws schadevergoeding weigering onderzoek claim Nieuwsbericht 11 juli 2013 Ombudsman onderzoekt weigering WOTS verzoeken De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer start een onderzoek naar de uitvoering van de Wet overdacht tenuitvoerlegging strafvonnissen WOTS Lees verder Onderwerpen wots om onderzoek veiligheid justitie voorwaarden Rapport 22 december 2014 2014 217 IND heeft advocaat voldoende kans gegeven welbevinden asielzoeker te toetsen tijdens verhoor Een vijftienjarige jongen uit Mongolië wil voor asiel in Nederland in aanmerking komen De kwetsbare jongen is mogelijk slachtoffer van mensenhandel De IND schakelt bij de verhoren steeds een tolk in omdat de jongen geen Nederlands en Engels spreekt Tijdens een van de verhoren maakt de advocaat zich zorgen over het welbevinden van de jongen Maar de advocaat mag geen gebruik maken van de tolk om de jongen in de pauze in vertrouwen te spreken De advocaat dient hier een klacht over in maar de IND is het niet met hem eens De Nationale ombudsman oordeelt dan dat de IND steeds voldoende aandacht heeft gehad voor het welbevinden van de jongen en de advocaat de ruimte gegeven er vragen over te stellen tijdens het gehoor De ombudsman vindt het niet onredelijk dat de IND niet toestond dat de advocaat in strijd met de huisregels de tolk in de tolkenkamer benaderde en daarmee diens pauze verstoorde Lees verder Onderwerpen ind asielzoeker mensenhandel verhoor tolk Rapport 1 oktober 2014 2014 129 Staatssecretaris heeft genoeg gedaan om gevolgen van onterecht geweigerd verlof voor naturalisatieceremonie te herstellen Man zal tijdens een naturalisatieceremonie bij de gemeente Breda de Nederlandse nationaliteit krijgen Hij krijgt tot tweemaal toe een uitnodiging van de gemeente voor een naturalisatieceremonie maar verschijnt daar niet omdat hij inmiddels gedetineerd is Bij de derde uitnodiging vraagt zijn advocaat aan de gevangenis incidenteel verlof voor bijwoning van de ceremonie De Dienst Justitiële Inrichtingen DJI staat dit niet toe omdat er geen noodzaak is Doordat hij driemaal niet verschenen is bij de ceremonie vervalt het naturalisatiebesluit De man stelt achteraf beroep in tegen de afwijzing van het verlof en krijgt daarin gelijk de afwijzing is onvoldoende gemotiveerd De advocaat verzoekt vervolgens de staatssecretaris de man alsnog in de gelegenheid te stellen te worden genaturaliseerd maar krijgt geen reactie De Nationale ombudsman is het eens met de klacht van de advocaat dat hij antwoord had moeten krijgen Na tussenkomst van de ombudsman krijgt de advocaat wel een reactie van de IND De IND bericht dat het naturalisatiebesluit van rechtswege is vervallen en dat hij een nieuw

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22weigering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  minima in problemen met verrekening toeslagen De Nationale ombudsman roept staatssecretaris Wiebes van Financiën op om geen geld meer in te houden op de lopende toeslagen van gezinnen met lage inkomens en met schulden Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Rapport 22 juni 2015 2015 098 Belastingdienst moet onjuiste overheidsvordering niet twee keer doen Man is onder bewind gesteld en heeft belastingschuld van 746 De Belastingdienst legt beslag op zijn beheerrekening waardoor hij te weinig leefgeld over houdt Dat is niet de bedoeling ook volgens de Belastingdienst Er volgt een toezegging dat het geld wordt teruggestort en de vordering stopgezet Helaas is dat laatste niet gebeurd Er volgt een nieuwe overheidsvordering Opnieuw moet het geld worden teruggestort en de vordering stopgezet De Nationale ombudsman vindt deze gang van zaken onjuist en zorgwekkend De Belastingdienst maakt excuses aan de gedupeerde man en zijn bewindvoerder Lees verder Onderwerpen belastingdienst bewindvoering belastingschuld overheidsvordering beslagvrije voet Nieuwsbericht 26 februari 2015 Ombudsman corrigeer te lage beslagvrije voet met terugwerkende kracht De Nationale ombudsman Frank van Dooren vindt dat de Belastingdienst een man van wie de beslagvrije voet te laag was vastgesteld met terugwerkende kracht moet compenseren Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslagvrije voet compensatie Nieuwsbericht 4 december 2014 Ombudsman Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen Het merendeel van de personen dat op grond van de Fraudewet zwaar wordt beboet pleegt niet doelbewust fraude blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen fraude Fraudewet sociale zekerheid uitkeringsfraude boetes Rapport 23 december 2014 2014 226 Belastingdienst Toeslagen hanteerde als gevolg van rekenfouten te lage beslagvrije voet bij verrekening toeslagschuld Een echtpaar vraagt de Belastingdienst Toeslagen te stoppen met de maandelijkse verrekening van een toeslagschuld van 106 op de huurtoeslag van 150 omdat hun inkomen onder de beslagvrije voet komt De Belastingdienst Toeslagen zegt dat dit laatste niet het geval is en wijst het verzoek af De Nationale ombudsman vraagt de Belastingdienst Toeslagen tweemaal om een herberekening te maken Uiteindelijk erkent de Belastingdienst Toeslagen dat er rekenfouten zijn gemaakt en constateert dat het inkomen door de verrekening inderdaad onder de beslagvrije voet ligt Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen beslagvrije voet toeslagschuld verrekening huurtoeslag Tekstpagina 24 februari 2015 Medewerkers aan het woord De Nationale ombudsman beschikt over ongeveer 160 enthousiaste en bevlogen medewerkers die hem helpen in zijn werk Deze medewerkers zetten zich in om problemen tussen burgers en overheid op te lossen en te voorkomen Lees verder Column 20 december 2014 Menselijke maat Wilma krijgt van de gemeente bericht dat ze te veel bijstandsuitkering heeft ontvangen De gemeente heeft besloten dat geld in te houden op de maandelijkse bijstandsuitkering Hierbij rekent de gemeente altijd met een standaardpercentage van 6 Lees verder Onderwerpen bijstandsuitkering gemeente beslagvrije voet terugvordering Rapport 12 december 2014 2014 210 Belastingdienst Toeslagen kan financiële nood voorkomen door snel beslissen over betalingsregeling en beslagvrije voet Een man komt in de financiële problemen doordat de Belastingdienst Toeslagen de maandelijkse zorg en huurtoeslag heeft verrekend met een vordering wegens te veel ontvangen zorg

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22beslagvrije+voet%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vrouw is niet meer in staat zelf haar financiële belangen te behartigen Ze heeft een bewindvoerder De gemeente Rijswijk kent haar bijzondere bijstand toe om de bewindvoerder te kunnen betalen De bewindvoerder had met de gemeente nadrukkelijk afgesproken het geld op de beheerrekening van de vrouw te storten De gemeente stort het geld op de leefgeldrekening van de vrouw Zij heeft het geld opgenomen en uitgegeven De gemeente biedt excuses aan en wijst het verzoek van de bewindvoerder van de vrouw om compensatie van de ontstane schade af De gemeente wil het geld wel opnieuw overmaken maar dan ook een regeling treffen voor terugbetaling van wat ze teveel heeft gehad Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman komt de gemeente terug op haar afwijzing en besluit ze toch het verzoek om compensatie te honoreren De gemeente wil niet dat door een nieuwe schuld de schuldsanering van de vrouw mislukt Lees verder Onderwerpen gemeente schuldsanering bewindvoerder bijstand compensatie Rapport 26 november 2014 2014 175 Functioneel Parket Zwolle laat advocaat ten onrechte extra werk doen om geld cliënt terug te krijgen Een advocaat verzoekt het Functioneel Parket locatie Zwolle hierna FP Zwolle om zijn vrijgesproken cliënt een in beslag genomen geldbedrag van 3 900 terug te geven Het FP Zwolle wil dit doen maar daarna kost het de advocaat onevenredige inspanningen voordat het FP Zwolle deze afspraak nakomt De advocaat wil voor deze extra geïnvesteerde uren een vergoeding krijgen Om hiervoor in aanmerking te komen stelt het FP Zwolle voorwaarden op De advocaat wendt zich dan tot de Nationale ombudsman Die stelt vast dat de verrichte extra inspanningen van de advocaat buiten de gratis nazorg voor zijn cliënt vallen Ook heeft het FP Zwolle onredelijke voorwaarden voor betaling van de extra uren gesteld De ombudsman beveelt de minister van Veiligheid en Justitie aan om met de advocaat te overleggen over een gepaste compensatie Lees verder Onderwerpen advocaat functioneel parket werkzaamheden compensatie Rapport 2 september 2014 2014 096 Burger moet kunnen vertrouwen op uitspraak rechter Studente staat op Schiphol om met vakantie te gaan De Koninklijke Marechaussee houdt haar aan omdat ze een openstaande geldboete van 1250 euro niet heeft betaald Ze zegt dat de rechter eerder heeft bepaald dat ze de boete in vijf termijnen mag voldoen maar de Koninklijke Marechaussee zegt haar dat ze de boete ter plekke ineens moet betalen Doet ze dit niet dan wordt ze in hechtenis genomen Ze betaalt de boete in zijn geheel en gaat daarna met vakantie Maar door geldgebrek is haar vakantie behoorlijk verpest Bij terugkomst dient ze er een klacht over in De oorzaak van het optreden van de Koninklijke Marechaussee blijkt een fout van het Openbaar Ministerie OM te zijn Het OM heeft het daar bekend zijnde adres van de vrouw ten onrechte niet doorgegeven aan het Centraal Justitieel Incassobureau Omdat bij het CJIB geen adres bekend was is meteen een arrestatiebevel uitgeschreven De Nationale ombudsman vindt dat de vrouw had moeten kunnen vertrouwen op de uitspraak van de rechter om in

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22compensatie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de ombudsman dat de politie en de gemeente hun handelwijze onvoldoende op elkaar hebben afgestemd Lees verder Onderwerpen Politie geluidsoverlast klachten betrokkenheid onvoldoende Rapport 19 januari 2015 2015 011 Gemeente Haarlem had vrouw moeten horen alvorens toegangs en belverbod op te leggen Een vrouw krijgt van de gemeente Haarlem voor een halfjaar een toegangs en belverbod Ook mag de vrouw alleen contact zoeken met een aangewezen medewerker van de gemeente Haarlem met wie ze een moeizame relatie heeft De vrouw klaagt bij de Nationale ombudsman die oordeelt dat het pand en belverbod terecht is opgelegd omdat de vrouw al langere tijd scheldt beledigt en ruzie zoekt Dit gedrag is belastend voor de medewerkers van de gemeente Haarlem een terechte reden ook om een vaste contactpersoon toe te wijzen Wel had de gemeente Haarlem de incidenten moeten vastleggen en de vrouw moeten horen om vast te kunnen stellen wat er was gebeurd alvorens te besluiten het verbod op te leggen De ombudsman beveelt het college van burgemeester en wethouders aan het Incidentenprotocol hierop aan te passen Lees verder Onderwerpen gemeente toegangsverbod belverbod verhoor Tekstpagina 30 juli 2014 Feiten Cijfers Wilt u meer weten over de klachten die de Nationale ombudsman ontvangt Lees verder Onderwerpen klachten aanbevelingen overheidsinstanties Nieuwsbericht 30 juli 2014 Ook DigiD voor mensen in het buitenland Mensen die voor 1994 naar het buitenland zijn vertrokken kunnen nu ook een DigiD aanvragen Voor deze groep is een oplossing gevonden Maar er zijn nog altijd grenzen aan het verkrijgen van DigiD Hierdoor krijgen niet alle mensen volledige digitale toegang tot de overheid Lees verder Onderwerpen digid digitale dienstverlening Logius digitalisering Rapport 6 januari 2015 2015 003 UWV voerde terecht correspondentie met vrouw in plaats van met gemachtigde vanwege onduidelijke reikwijdte machtiging Een vrouw heeft keuringsgesprek gehad bij het UWV Dan wordt ze opgeroepen voor een tweede gesprek over dezelfde keuring De Nationale ombudsman begrijpt dat het tweede gesprek voor de vrouw belastend was maar vindt het onontkoombaar voor een zorgvuldige beoordeling door het UWV De vrouw laat veel van haar contacten met de instanties lopen via een gemachtigde Die wordt door het UWV niet consequent op de hoogte gehouden De vrouw en haar gemachtigde doen er goed aan duidelijk te zijn over hoever de machtiging strekte Nu treft het UWV geen blaam omdat het niet bij voorbaat vaststaat of een machtiging ook correspondentie over andere zaken betreft Lees verder Onderwerpen uwv keuringsgesprek gemachtigde machtiging onduidelijk Rapport 27 november 2014 2014 166 Spelregels voor het maken van geluidsopnamen De Nationale ombudsman heeft spelregels opgesteld als burgers gesprekken met medewerkers van overheidsinstanties willen opnemen Als een burger een gesprek wil opnemen dan moet hij dat wel van tevoren melden De medewerker van de overheidsinstantie mag dit verzoek in beginsel niet weigeren Er kunnen wel nadere afspraken gemaakt worden en de burger kan eventueel toelichten waarom hij dit gesprek wil opnemen Lees verder Onderwerpen geluidsopnamen gesprek spelregels transparantie Column 27 november 2014 IND weigert geluidsopname Mevrouw Ramans is advocaat en wil een gesprek met

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22overheidsinstanties%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2014 2014 141 Gemeente Arnhem maakt juiste afweging bij plaatsen wegklapbaar paaltje om parkeren in autovrij gebied te voorkomen Vrouw klaagt bij de gemeente Arnhem dat die voor haar woning in een autovrij gebied een wegklapbaar paaltje heeft geplaatst Het paaltje moet ervoor zorgen dat automobilisten het pad voor haar woning niet meer gebruiken als doorgangsroute om te parkeren op een plein waar kinderen moeten kunnen spelen De Nationale ombudsman is van oordeel dat de gemeente een goede afweging heeft gemaakt door voorrang te geven aan woongenot speelruimte en verkeersveiligheid Bovendien stelt hij vast dat het paaltje niet de toegang tot de tuin van de vrouw belemmert en dat het de enige mogelijke plek voor het paaltje is Lees verder Onderwerpen gemeente autovrij gebied parkeren paaltje Tekstpagina 17 september 2014 Over de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig Hij doet zijn werk samen met zo n 170 medewerkers Reinier van Zutphen is sinds 1 april 2015 Nationale ombudsman Lees verder Rapport 17 september 2014 2014 116 Waarderingskamer had sneller moeten reageren op gebrekkige waardebepaling WOZ De Waarderingskamer maakt met het SVHW een samenwerkingsverband van 25 gemeenten een waterschap en een regionale afvalstoffendienst verbeterafspraken over de waardebepalingen van onroerende zaken Doet het dit niet dan geeft de Waarderingskamer geen instemming af voor verzending van de WOZ beschikkingen Ondanks dat het SVHW nog niet alle afgesproken verbeteringen heeft doorgevoerd verstrekt de Waarderingskamer het SVHW toch toestemming om de WOZ beschikkingen te verzenden Verzoekers klagen dat de Waarderingskamer hiermee onvoldoende invulling heeft gegeven aan de toezichtstaak Al tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman laat de Waarderingskamer weten onvoldoende voortvarend te hebben gehandeld en dit in de toekomst anders te doen Wel vindt de ombudsman het redelijk dat de Waarderingskamer na afweging van belangen toestemming heeft gegeven de beschikkingen te verzenden Lees verder Onderwerpen waarderingskamer woz waarde woz beschikking Rapport 12 september 2014 2014 113 Gemeente had burger direct moeten informeren dat indienen Wob verzoek niet per e mail kan Man wil van de gemeente weten hoe een bepaald besluit tot stand is gekomen Hij dient dit Wob verzoek per e mail bij de gemeente in Hij krijgt snel bericht dat zijn verzoek in behandeling is genomen Als hij daarna niets meer hoort en navraag doet hoort hij pas dat hij een Wob verzoek bij deze gemeente alleen per brief of fax kan indienen De Nationale ombudsman stelt dat de gemeente de man hierover uit eigen beweging had moeten informeren Tot tevredenheid van de ombudsman laat de gemeente weten te bekijken of ze het indienen van Wob verzoeken via een digitaal formulier mogelijk gaat maken Lees verder Onderwerpen wob verzoek gemeente digitale overheid Nieuwsbericht 11 december 2012 Ombudsman bevoegd over alle overheidsinstanties op Caribisch Nederland Vanaf 10 oktober 2012 is de Nationale ombudsman bevoegd om klachten te behandelen over de lokale besturen op de eilanden Bonaire Sint Eustatius en Saba Dit betekent dat de Nationale ombudsman klachten mag behandelen over

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22overheidsinstanties%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  kloof tussen groepen burgers ontstaan De Nationale ombudsman constateert in zijn jaarverslag over 2013 Persoonlijk of niet Digitaal of niet dat de overheid de dienstverlening niet op álle burgers afstemt Daardoor dreigt een grote groep burgers de regie op het eigen leven te verliezen en ontstaat er een kloof tussen burgers die mee kunnen en hen die dat niet lukt Lees verder Onderwerpen overheid dienstverlening Frank van Dooren veteranenombudsman bestaansminimum maatwerk Nieuwsbericht 27 maart 2014 Medewerkers ombudsman brengen werkbezoek aan Caribisch Nederland Vanaf maandag 31 maart zijn medewerkers van de Nationale ombudsman in Caribisch Nederland om klachten van burgers over de overheid in ontvangst te nemen Lees verder Onderwerpen caribisch nederland zvk klachtbehandeling belastingdienst openbaar ministerie zorgverzekeringskantoor caribisch nederland Column 11 januari 2014 Wegspoelend weiland Stel je woont in je droomhuis met uitzicht op een rivier én daarbij een stuk grond waarop jouw pony s kunnen grazen Maar dan blijkt dat in de loop der jaren het stuk grond beetje bij beetje afkalft vanwege sterke stroming in de rivier Lees verder Onderwerpen om recht belangen procedure schade schuld Rapport 24 december 2013 2013 208 Man vindt melding over zijn functioneren op werk onvoldoende gemotiveerd Inkomensconsulent van de gemeente Heerlen klaagt dat zijn collega opleidingen en sociale veiligheid negatieve signalen over zijn functioneren heeft doorgegeven aan zijn leidinggevende zonder hem daarvan op de hoogte te stellen De Nationale ombudsman stelt vast dat de gemeente heeft verzuimd medewerkers informatie te geven over de gevolgen voor hen van het aanstellen van een medewerker opleidingen en sociale veiligheid namelijk het signaleren van veiligheidsrisico s bij individuele medewerkers Ook stelt hij dat het klachtrecht op gedragingen van ambtenaren met een adviserende taak van toepassing is Lees verder Onderwerpen gemeente hoor en werderhoor communicatie motivering arbeidsconflict cultuur hoor en wederhoor gemeente Rapport 20 december 2013 2013 198 CJIB stuurt brief over behandeling beroepschrift terwijl beschikking al is vernietigd Vrouw krijgt verkeersboete Zij stelt beroep in bij de officier van justitie bij de CVOM omdat zij niet met haar auto op die plek was Dat wordt afgewezen en ze stelt beroep in bij de kantonrechter Bij de politie vraagt ze de foto op van de overtreding Die krijgt ze niet omdat het niet om haar auto gaat Door tussenkomst van de ombudsman bekijkt het CVOM met voorrang nogmaals haar zaak en vernietigt de boete Zij trekt haar beroep bij de kantonrechter in Van het CJIB krijgt ze echter daarop een brief dat de kantonrechter haar beroepschrift heeft behandeld Het blijkt dat dit onjuist staat in de brieven die het CJIB standaard in dergelijke situaties stuurt Dit zorgt voor verwarring bij burgers De bewuste standaardbrief is inmiddels aangepast zodat daar de juiste informatie in staat over de afhandeling van een beroepschrift Lees verder Onderwerpen centraal justitieel incassobureau communicatie veiligheid en justitie Nieuwsbericht 11 december 2013 Ombudsman doet aanbevelingen Wet openbaarheid van bestuur De Nationale ombudsman doet aanbevelingen om langdurige frustrerende juridische Wob procedures te vermijden Lees verder Onderwerpen Bestuur om overheid procedures journalist informatievoorziening Nieuwsbericht 11 december 2013

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22overheidsinstanties%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive