archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  als de wens bestaat tot juridisch bijstand bij het gesprek De minister heeft dit tijdens het onderzoek van de ombudsman erkend Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade visumaanvraag juridische bijstand advocaat informatieverstrekking Nieuwsbericht 14 februari 2014 Ombudsman vraagt Timmermans om oplossingen visumvertegenwoordigingsregelingen De Nationale ombudsman vraagt in een brief aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken om een praktische oplossing te vinden voor de problemen die Nederlandse burgers en hun familie en vrienden die op bezoek willen komen ondervinden als zij in bero Lees verder Onderwerpen visum om recht procedure afwijzing Rapport 3 oktober 2013 2013 137 Nederlandse Ambassade in Kenia laat vrouw 6 maanden wachten op Bewijs van Nederlanderschap Vrouw gaat met haar zeventienjarige zoon op familiebezoek naar Kenia Bij terugreis probeert zij haar meerderjarige Somalische zoon op het Nederlandse paspoort van de zeventienjarige mee te nemen De Nederlandse ambassade deelt abusievelijk aan de Keniase autoriteiten mee dat ook het paspoort dat de vrouw bij zich heeft niet van haar is Op grond van deze onjuiste informatie wordt de vrouw aangehouden en vastgezet en na twee weken op borgtocht vrijgelaten Omdat de ambassade deze fout niet voortvarend herstelt raakt de vrouw in een strafzaak verwikkeld en mag zij pas na een half jaar weer naar Nederland reizen Haar drie minderjarige kinderen zijn al die tijd in Nederland opgevangen en haar bijstandsuitkering is stopgezet terwijl haar verblijf in Kenia wel geld kostte De Nationale ombudsman stelt vast dat verzoekster zelf een belangrijk aandeel heeft in de ontstane situatie Maar hij vindt dat de ambassade hulpvaardiger en sneller had moeten handelen om het ontstane probleem op te lossen Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade in nairobi bewijs van nederlanderschap noodpaspoort kenia immigratiedienst minister van buitenlandse zaken strafprocedure buitenlandse zaken Column 21 december 2013 De verloren zoon Annemarie heeft kopzorgen over haar zoon Joost Joost zit in de gevangenis in Venezuela wegens cocaïnesmokkel Annemarie is teleurgesteld en verdrietig dat Joost het verkeerde pad is opgegaan maar hij blijft haar zoon Lees verder Onderwerpen om veiligheid justitie ziekenhuis beleid minister van veiligheid en justitie Nieuwsbericht 13 december 2013 Minister Timmermans kan beter excuses aan Iraanse studenten maken De Nationale ombudsman vindt dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken namens de overheid Iraanse studenten excuses moet maken Lees verder Onderwerpen om discriminatie overheid Nieuwsbericht 5 november 2013 Ombudsman pleit voor maatwerk bij uitvoering WOTS De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer pleit voor meer maatwerk en vindingrijkheid om Nederlanders die gevangen zitten in het buitenland hun resterende straf uit te laten zitten in Nederland Lees verder Onderwerpen veiligheid justitie wots om maatwerk ministerie van buitenlandse zaken Column 31 augustus 2013 Gelukkig getrouwd in het buitenland Remco is in 2005 in Bergen op Zoom getrouwd met zijn man Hans Sinds januari 2011 wonen ze in Spanje Lees verder Onderwerpen gemeente om huwelijksakte homohuwelijk staatssecretaris van veiligheid en justitie Nieuwsbericht 16 augustus 2013 Alex Brenninkmeijer voorgedragen als lid Europese Rekenkamer Nederland zal Alex Brenninkmeijer voordragen als collegelid van de Europese Rekenkamer De ministerraad heeft hiertoe besloten op voorstel van minister Dijsselbloem van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22buitenlandse+zaken%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2012/087: Asielzoeker klaagt over weigering bezoek door IND ivm logistieke onmogelijkheid AC Schiphol | Nationale ombudsman
  met familieleden of verwanten 10 Hoewel ontvangen van bezoek in AC Schiphol in beginsel niet mogelijk is kan daar in bijzondere omstandigheden van worden afgeweken Bij een verzoek daartoe dient volgens de minister altijd een belangenafweging te worden gemaakt Het individuele belang van de betreffende vreemdeling moet daarbij worden afgewogen tegenover het belang van de bescherming van de privacy van alle in het AC Schiphol verblijvende vreemdelingen en het rustig verloop van de asielprocedure 11 Wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie met een humanitair karakter kan dit er volgens de minister toe leiden dat in dat individuele geval bezoek wordt toegestaan Volgens de minister was de afwijzing van het verzoek van de heer D om zijn moeder te mogen ontvangen in het AC Schiphol achteraf bezien onjuist Vanwege het feit dat hij zijn moeder al 17 jaar niet had gezien had de belangenafweging in deze specifieke bijzondere situatie in zijn voordeel moeten uitvallen De minister achtte de klacht van de heer D daarom gegrond 12 De minister voor Immigratie Integratie en Asiel zag geen aanleiding om ten aanzien van de betrokkenen een maatregel te treffen De vrijheidsontnemende maatregel van de heer D is al enige tijd geleden opgeheven waardoor het hem vrij staat zijn moeder te bezoeken zolang het hem is toegestaan in Nederland te verblijven Om situaties als die van de heer D in de toekomst te vermijden zegde de minister in zijn brief aan de Nationale ombudsman echter wel toe er zorg voor te dragen dat medewerkers in AC Schiphol er nadrukkelijk op worden gewezen bij verzoeken om bezoek te ontvangen goed rekening te houden met de individuele omstandigheden van de betreffende vreemdeling Ook deelde de minister mee dat de huidige situatie in AC Schiphol niet lang meer zal duren omdat naar verwachting in 2013 het nieuwe gebouwencomplex op Schiphol gereed zal zijn Dit nieuwe gebouw zal dan volgens de minister volledig voldoen aan het Reglement Regime Grenslogies en voorzien in de mogelijkheid voor vreemdelingen om ook tijdens hun asielprocedure bezoek te ontvangen Beoordeling 13 De overheid respecteert de grondrechten van haar burgers Eén van die grond rechten is het recht op persoonlijke vrijheid Indien dit recht op wettelijke gronden wordt beperkt zorgt de overheid ervoor dat die beperking niet verder gaat dan met het oog op het doel van die beperking noodzakelijk is 14 Vreemdelingen in AC Schiphol zijn onder te verdelen in twee groepen De eerste groep verblijft er op grond van artikel 6 Vw omdat na hun aankomst op Schiphol de Schengenbuitengrens eerst moet worden vastgesteld of zij Nederland rechtmatig kunnen binnentreden Hierbij gaat het om een aanvankelijke toegangsweigering van asielzoekers De tweede groep verblijft er op grond van artikel 59 Vw nadat zij illegaal in Nederland zijn aangetroffen Zij verblijven in AC Schiphol met het oog op uitzetting naar hun land van herkomst 15 Insluiting op grond van de Vreemdelingenwet is een administratieve maatregel die onder de verantwoordelijkheid valt van de minister voor Immigratie Integratie en Asiel Vreemdelingen in AC Schiphol zijn niet door de strafrechter veroordeeld voor een strafbaar feit maar kunnen nog geen of niet meer recht doen gelden op verblijf in Nederland Voor de eerste groep is het Reglement Regime Grenslogies van toepassing voor de tweede groep geldt de Penitentiaire Beginselenwet Artikel 5 van het Reglement en artikel 38 van de Beginselenwet bevatten de mogelijkheid bezoek te ontvangen zie Achtergrond onder 2 en 3 Voor het ontvangen van bezoek biedt het Reglement zelfs ruimere mogelijkheden dan de Beginselenwet Logistieke problemen in AC Schiphol staan er echter aan in de weg dat de bepalingen op het punt van ontvangen van bezoek uit zowel de Beginselenwet als het Reglement worden nageleefd 16 De heer D verbleef in AC Schiphol op grond van artikel 6 Vw en voor hem gold het Reglement Regime Grenslogies Hij had een asielaanvraag ingediend en doorliep in AC Schiphol de korte asielprocedure De heer D en zijn moeder waren 17 jaar tevoren in Afghanistan onvrijwillig van elkaar gescheiden De moeder van de heer D woont al geruime tijd in Nederland en heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit Moeder en zoon hadden er jaren naar uit gezien om elkaar in de armen te kunnen sluiten Echter door een min of meer logistiek probleem werd hun dit door de IND in Hoofddorp niet mogelijk gemaakt gedurende het verblijf van de heer D in AC Schiphol Door de heer D de mogelijkheid van bezoek van zijn moeder te onthouden werd hij onnodig beperkt in zijn persoonlijke vrijheid en werd het desbetreffende grondrecht onvoldoende gerespecteerd 17 De onderzochte gedraging van de IND is in dat opzicht niet behoorlijk Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van de IND te Hoofddorp is gegrond wegens schending van het behoorlijkheidsvereiste dat grondrechten in dit geval het recht op persoonlijke vrijheid worden gerespecteerd De Nationale ombudsman dr A F M Brenninkmeijer Onderzoek Op 1 november 2011 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D met een klacht over een gedraging van de IND Naar deze gedraging die wordt aangemerkt als een gedraging van de minister voor Immigratie Integratie en Asiel werd een onderzoek ingesteld In het kader van het onderzoek werd de minister voor Immigratie Integratie en Asiel verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de stukken die op de klacht betrekking hebben In het kader van het onderzoek werd de betrokkenen verzocht op de bevindingen te reageren Het resultaat van het onderzoek werd als verslag van bevindingen gestuurd aan betrokkenen De reactie van verzoeker gaf geen aanleiding het verslag te wijzigen De IND berichtte dat het verslag hun geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen Achtergrond 1 Vreemdelingenwet Vw 2000 Artikel 6 1 De vreemdeling aan wie toegang is geweigerd kan worden verplicht zich op te houden in een door de ambtenaar belast met de grensbewaking aangewezen ruimte of plaats 2 Een ruimte of plaats bedoeld in het eerste lid kan worden beveiligd tegen ongeoorloofd vertrek 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/087 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vijftienjarige jongen uit Mongolië wil voor asiel in Nederland in aanmerking komen De kwetsbare jongen is mogelijk slachtoffer van mensenhandel De IND schakelt bij de verhoren steeds een tolk in omdat de jongen geen Nederlands en Engels spreekt Tijdens een van de verhoren maakt de advocaat zich zorgen over het welbevinden van de jongen Maar de advocaat mag geen gebruik maken van de tolk om de jongen in de pauze in vertrouwen te spreken De advocaat dient hier een klacht over in maar de IND is het niet met hem eens De Nationale ombudsman oordeelt dan dat de IND steeds voldoende aandacht heeft gehad voor het welbevinden van de jongen en de advocaat de ruimte gegeven er vragen over te stellen tijdens het gehoor De ombudsman vindt het niet onredelijk dat de IND niet toestond dat de advocaat in strijd met de huisregels de tolk in de tolkenkamer benaderde en daarmee diens pauze verstoorde Lees verder Onderwerpen ind asielzoeker mensenhandel verhoor tolk Rapport 13 november 2014 2014 153 IND laat na opvang te regelen voor zoontje tijdens verhoor asielprocedure Een vluchtelinge en haar zoontje uit Syrië vragen direct bij aankomst op Schiphol asiel aan In de eerste fase van de asielprocedure zijn ze in detentie De IND neemt op advies van Medifirst het eerste gehoor af zonder de aanwezigheid van haar zoontje omdat hij anders al haar aandacht opeist Maar tijdens een nader gehoor is hij er wel bij omdat er dan geen opvang mogelijk is Uit het verslag blijkt dat hij diverse keren het gehoor verstoort De advocaat dient bij de IND een klacht in over deze gang van zaken Deze wordt ongegrond verklaard omdat de vrouw niet in haar belang geschaad is zij heeft de asielstatus gekregen De Nationale ombudsman vindt dat de IND de vrouw niet had moeten horen in aanwezigheid van haar zoontje Doordat zij afgeleid werd kon zij haar procedurele kans om het nader gehoor zo goed mogelijk te doen niet ten volle benutten Ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vindt bij nader inzien dat de IND ten onrechte heeft nagelaten een passende oplossing te zoeken met de vrouw en haar advocaat Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind asielaanvraag asielzoeker gehoor Rapport 10 maart 2014 2014 016 Vrouw met verblijfsvergunning asiel klaagt over niet passende woonruimte Vrouw is toegelaten als vluchteling en geeft bij het COA aan dat zij graag in de buurt van haar zus in Heiloo wil wonen Het COA wijst haar in Den Helder een gedeelde woning met een vrouw met kind toe Dat vindt zij niet passend zij voelt zich zo niet veilig in de woning De Nationale ombudsman vindt dat het COA op grond van de informatie die de vrouw eerder zelf had gegeven geen andere huisvesting voor haar hoeft te zoeken Lees verder Onderwerpen centraal orgaan opvang asielzoeker coa verblijfsvergunning asiel woonruimte gezondheidstoestand Tekstpagina 9 juli 2014 Boeken en artikelen Hieronder vindt u vanaf 2008 de boeken en artikelen die gepubliceerd zijn door of in opdracht van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22asielzoeker%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  fase van de asielprocedure zijn ze in detentie De IND neemt op advies van Medifirst het eerste gehoor af zonder de aanwezigheid van haar zoontje omdat hij anders al haar aandacht opeist Maar tijdens een nader gehoor is hij er wel bij omdat er dan geen opvang mogelijk is Uit het verslag blijkt dat hij diverse keren het gehoor verstoort De advocaat dient bij de IND een klacht in over deze gang van zaken Deze wordt ongegrond verklaard omdat de vrouw niet in haar belang geschaad is zij heeft de asielstatus gekregen De Nationale ombudsman vindt dat de IND de vrouw niet had moeten horen in aanwezigheid van haar zoontje Doordat zij afgeleid werd kon zij haar procedurele kans om het nader gehoor zo goed mogelijk te doen niet ten volle benutten Ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vindt bij nader inzien dat de IND ten onrechte heeft nagelaten een passende oplossing te zoeken met de vrouw en haar advocaat Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind asielaanvraag asielzoeker gehoor Tekstpagina 9 juli 2014 Boeken en artikelen Hieronder vindt u vanaf 2008 de boeken en artikelen die gepubliceerd zijn door of in opdracht van de Nationale ombudsman Lees verder Onderzoek 3 oktober 2013 2013 125 Eigen onderzoek naar medische zorg voor uitgeprocedeerde asielzoekers Dit rapport komt uit in een periode dat er veel te doen is rond medische zorg aan uitgeprocedeerde asielzoekers Ik ben mijn onderzoek op 21 februari jl Lees verder Onderwerpen asielzoekers inspectie veiligheid en justitie inspectie gezondheidszorg kamerdebat onderzoeksraad voor de veiligheid ter apel tweede kamer medische zorg vreemdelingendetentie coa locaties Rapport 23 september 2013 2013 124 Eigen onderzoek naar onverzekerdenregeling voor ex asielzoekers Dit is een onderzoek uit eigen beweging naar de onverzekerdenregeling voor ex asielzoekers Asielzoekers met een verblijfsstatus moeten zichzelf verzekeren voor de zorgverzekeringswet de SVB geeft dit door aan het CVZ Na vier maanden niet betaling stuurt het CVZ een aanmaning en krijgen ze een boete Dit geldt ook voor een kleine groep vergunninghouders die nog in een asielzoekerscentra verblijven omdat zij nog geen huisvesting hebben Omdat zij afhankelijk zijn van financiering van het COA betaalt het COA de verzekering en de boetes De Nationale ombudsman vindt dat de SVB en het CVZ meer oog moeten hebben voor de specifieke omstandigheden waarin de ex asielzoeker is terecht gekomen en moeten naar oplossingen zoeken die bij de persoon passen Hij doet de aanbeveling om dit samen met het COA op te lossen Lees verder Onderwerpen cvz boete coa vreemdelingen asielzoekers rza svb volksverzekering zorgverzekeringswet onverzekerdenregeling azc ministerie van volksgezondheid welzijn en sport huisvesting volksgezondheid welzijn en sport Rapport 24 mei 2013 2013 058 IND vraagt in eerste verhoor over asielmotieven ipv tijdens nader verhoor De IND heeft tijdens een eerste gehoor van een Libanees echtpaar uitvoerig doorgevraagd waarom ze christen zijn geworden en de Islam hebben verlaten Dit is in strijd met het fair play beginsel vindt de ombudsman Het eerste gehoor is bedoeld om de identiteit de nationaliteit en de reisroute vast

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22asielprocedure%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 22 mei 2012 2012 087 Asielzoeker klaagt over weigering bezoek door IND ivm logistieke onmogelijkheid AC Schiphol Afghaan komt als asielzoeker naar Nederland om zijn lange tijd dood gewaande moeder die in Nederland woont en inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft en die hij 17 jaar niet gezien heeft te bezoeken Bij aankomst op Schiphol wordt hij direct geplaatst in het Aanmeldcentrum AC om de verkorte asielprocedure te doorlopen De IND weigert hem bezoek van zijn moeder te ontvangen omdat de privacy en rust van asielzoekers daardoor zou worden verstoord De Nationale ombudsman vindt dat de man onnodig in zijn grondrecht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22aanmeldcentrum+%28ac%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  in een detentiecentrum in het algemeen niet wenselijk is Lees verder Onderwerpen veiligheid orde vreemdelingen verhoor bezoekers detentiecentrum veiligheid en justitie Rapport 12 december 2013 2013 191 Vreemdeling klaagt over de locatie van een hoorzitting detentiecentrum Schiphol Vrouw heeft als vermeend slachtoffer van mensenhandel een verblijfsvergunning gekregen Op enig moment trekt de IND deze verblijfsvergunning in De vrouw maakt daartegen bezwaar maakt en de IND wil een hoorzitting houden in het detentiecentrum Schiphol Maar de vrouw maakt bezwaar tegen deze locatie omdat zij niets van doen heeft met vreemdelingenbewaring De nationale ombudsman kan zich voorstellen dat het voor sommige vreemdelingen bezwaarlijk is om in het detentiecentrum Schiphol gehoord te worden Hij is van oordeel dat als een vreemdeling bezwaar maakt per geval gekeken moet worden of het horen op een andere locatie mogelijk is Organisatiebelang van de IND moet in geval wijken voor de belangen van degene die gehoord wordt Lees verder Onderwerpen ind verblijfsvergunning locatie verhoor justitieel complex schiphol detentiecentrum veiligheid en justitie Rapport 23 januari 2012 2012 007 Advocaat wordt verboden gegevensdragers mee te nemen in detentiecentrum Detentiecentrum in Rotterdam weigert advocaat zijn dictafoon en mobiele telefoon mee te laten nemen naar de spreekkamer voor het gesprek met zijn cliënt in vreemdelingendetentie De Nationale ombudsman heeft er met instemming van kennis genomen dat de staatssecretaris van V J zich wil heroriënteren op het toelatingsbeleid van gegevensdragers laptop telefoon en dictafoon en wil bezien in hoeverre en in welke mate verschillen tussen inrichtingen door lokale omstandigheden worden gerechtvaardigd Hij is echter van oordeel dat uit een oogpunt van fair play de staatssecretaris de vreemdelingenadvocaten op dezelfde wijze dient te faciliteren als de IND Hij doet de aanbeveling dat op korte termijn te realiseren Lees verder Onderwerpen advocaat asiel en vreemdelingenrecht vreemdelingenbewaring detentiecentrum klachtbehandeling fair play veiligheid en justitie Nieuwsbericht 3 oktober 2013 Nationale ombudsman Verbeter medische zorg vreemdelingen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is van oordeel dat overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg van asielzoekers en vreemdelingen zonder papieren meer oog moeten hebben voor hun positie Lees verder Onderwerpen Zorg vreemdelingen medische zorg om justitie arts Rapport 22 mei 2012 2012 087 Asielzoeker klaagt over weigering bezoek door IND ivm logistieke onmogelijkheid AC Schiphol Afghaan komt als asielzoeker naar Nederland om zijn lange tijd dood gewaande moeder die in Nederland woont en inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft en die hij 17 jaar niet gezien heeft te bezoeken Bij aankomst op Schiphol wordt hij direct geplaatst in het Aanmeldcentrum AC om de verkorte asielprocedure te doorlopen De IND weigert hem bezoek van zijn moeder te ontvangen omdat de privacy en rust van asielzoekers daardoor zou worden verstoord De Nationale ombudsman vindt dat de man onnodig in zijn grondrecht van persoonlijke vrijheid is beperkt Lees verder Onderwerpen asielzoeker asielprocedure immigratie en naturalisatiedienst ind aanmeldcentrum ac detentiecentrum asielzoekerscentrum azc veiligheid en justitie Onderzoek 6 augustus 2012 2012 105 Grondrechten vreemdelingen in vreemdelingenbewaring staan onder druk De overheid wil dat mensen zonder verblijfsrecht uit zichzelf uit Nederland vertrekken Gebeurt dit niet

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22detentiecentrum%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Naamsverwarring bij de gemeente | Nationale ombudsman
  voor naamgeving Erek vertelt dat het bij zijn eerste dochter geen probleem was Waarom nu wel Omdat de gemeente Amstelveen daar een fout heeft gemaakt is het antwoord Erek weet niet wat hij moet doen en besluit zijn dochter dan toch aan te geven met zijn achternaam Een week na deze verwarrende gebeurtenis krijgen Erek en zijn vrouw een brief van de gemeente Amstelveen De geboorteakte van hun eerste dochter moet worden aangepast Door een vergissing zijn daar de Poolse regels voor naamgeving toegepast waardoor haar naam eindigt op cka Erek zegt de gemeente niet akkoord te gaan met de aanpassing De gemeente vraagt het hem nogmaals Maar als Erek voet bij stuk houdt start de gemeente een procedure bij de rechtbank Erek moet hiervoor een advocaat inschakelen om zijn zaak te verdedigen Die vraagt de rechter om de eerste dochter haar achternaam te laten houden en zijn tweede dochter diezelfde naam te geven De rechter geeft Erek uiteindelijk gelijk Hoewel Erek zeer blij is heeft hij zo n 6 000 euro kosten moeten maken voor de advocaat Hij vraagt Amstelveen de kosten te compenseren Maar de gemeente weigert en Erek stapt naar mij Vind ik deze weigering behoorlijk Nee Erek is door Amstelveen onnodig partij in een juridische procedure geworden en is zo opgezadeld met hoge kosten De gemeente had ook persoonlijk met hem kunnen overleggen over het gelijk maken van de namen van de dochters Ik vraag de gemeente alsnog het gesprek met Erek aan te gaan maar dan over een tegemoetkoming in advocaatkosten Dit gebeurt Na een goed gesprek besluit de gemeente Erek 4 500 terug te geven Fijn voor Erek En voor de gemeente een les om eerst het gesprek aan te gaan in plaats van een juridische procedure gefingeerde naam De persoon op de foto

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/naamsverwarring-bij-de-gemeente (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Man vindt dat gemeente het scooterverbod niet goed handhaafd en Wethouder niet fatsoenlijk is Man vraagt sinds 2008 de gemeente Amstelveen om het scooterverbod in het voetgangersgebied van het winkelcentrum Stadshart te handhaven De gemeente vindt dat zij binnen de mogelijkheden die zij heeft voldoende actie onderneemt De gemeenteraad geeft prioriteit aan bevordering van de veiligheid en het tegengaan van overlast door hangjongeren omdat de gemeente over een beperkt aantal handhavers beschikt De Nationale ombudsman geeft geen oordeel of het college conform het door de raad vastgestelde handhavingsbeleid heeft gehandeld Dat is aan de gemeenteraad Hij vindt dat de gemeente adequaat op de verzoeken om handhaving heeft gereageerd Wel vindt hij dat de wijze waarop de wethouder zich in de pers over de man heeft uitgelaten niet fatsoenlijk is Lees verder Onderwerpen gemeente amstelveen scooterverbod handhaving onderzoek gemeente Column 31 maart 2012 Naamsverwarring bij de gemeente De Pools Nederlandse Erek komt in blijde stemming aan bij de gemeente Amsterdam Hij is voor de tweede keer vader geworden van een dochter en komt aangifte doen Hij geeft haar voor en achternaam op Lees verder Onderwerpen gemeente procedure om gemeente amstelveen advocaat rechter Rapport 11 oktober 2011 2011 302 Gemeente weigert advocaatkosten te vergoeden na maken fout in geboorteakte Vader met Poolse en Nederlandse nationaliteit doet bij de gemeente Amstelveen aangifte van de geboorde van zijn tweede dochter De ambtenaar vertelt hem dat de tweede dochter niet dezelfde achternaam kan krijgen als de eerste Dat komt door het namenrecht in de verschillende landen Bij de eerste is per ongeluk het Poolse namenrecht toegepast terwijl het Nederlandse namenrecht toegepast moest worden De gemeente wil de geboorte akte van de eerste aanpassen maar de man weigert dat en moet uiteindelijk voorkomen voor de rechtbank waarvoor hij een advocaat moet inschakelen De rechter doet de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gemeente+amstelveen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive