archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nationale ombudsman doet UWV aanbeveling: mediation toepassen bij bejegeningsklachten | Nationale ombudsman
  weinig bevredigend resultaat Het is de vraag of een rapport bijdraagt aan het herstel van vertrouwen van de betrokken burger in de medewerker van het UWV Ook het leereffect voor de medewerker van het UWV is vaak beperkt Structurele aanpak Omdat bejegeningsklachten over verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen regelmatig voorkomen ligt een structurele aanpak voor de hand De Nationale ombudsman doet het UWV de aanbeveling om de mogelijkheid te onderzoeken om bejegeningsklachten op te lossen door mediation bij wijze van informele klachtbehandeling Een bemiddelend gesprek tussen de klager en de beklaagde onder leiding van een mediator is meer geschikt voor het herstel van vertrouwen en voor het leereffect Slaagt de conflict bemiddeling niet geeft de betrokkene de voorkeur aan formele klacht behandeling of leent de aard van de klacht zich niet voor mediation dan kan de weg van formele interne en externe klachtbehandeling alsnog gevolgd worden De aanbeveling sluit nauw aan bij de goede ervaringen die het UWV heeft opgedaan met mediation in bezwaarzaken Concrete klacht De Nationale ombudsman doet de aanbeveling naar aanleiding van een onderzoek naar een specifieke klacht Een vrouw met een hernia diende bij hem een klacht in over een keuringsarts Zij klaagde erover dat de arts haar pijnklachten niet serieus had genomen haar dossier niet had bestudeerd en zou hebben gezegd dat zij wel zou kunnen bukken als er een biljet van 10 euro op de grond zou liggen De afhandeling van de klacht door het UWV duurde te lang en leidde niet tot een bevredigend resultaat De Nationale ombudsman moest zich vervolgens gedeeltelijk van een oordeel onthouden Onderwerpen uwv mediation om klachtbehandeling afhandeling bejegening Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 9 december 2010 2010 349 Klacht over bejegening door verzekeringsarts en klachtbehandeling door UWV Verzoeker klaagde over de bejegening door

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2006/nationale-ombudsman-doet-uwv-aanbeveling-mediation (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2012/008: Vrouw krijgt geen aanvullende bijstandsuitkering terwijl zij onder sociaal minimum zit | Nationale ombudsman
  van het UWV met de vraag of er niet eerder dan 11 januari 2011 telefonisch contact was geweest tussen verzoekster en het UWV Dit omdat verzoekster de Nationale ombudsman expliciet had laten weten dat zij in de periode dat zij een WW uitkering van het UWV ontving diverse malen telefonisch contact met het UWV had gehad maar hiervan in de reactie van het UWV op de door de Nationale ombudsman voorgelegde aanvullende vragen geen melding werd gemaakt Het UWV had de Nationale ombudsman immers laten weten dat verzoekster driemaal telefonisch contact met het UWV had gezocht waarvan de laatste op 4 maart 2011 met de vraag over de toeslag 8 Op voorstel van het klachtenbureau van het UWV nam de manager van het KCC 27 oktober 2011 telefonisch contact op met het Bureau van de Nationale ombudsman In dit telefoongesprek werd duidelijk dat verzoekster in de periode voor januari 2011 eerder met het UWV had gebeld De manager van het KCC gaf in het gesprek aan dat hij de Nationale ombudsman een uitdraai van de data van de gepleegde telefoongesprekken zou overleggen Hij begreep niet waarom dit niet eerder was gebeurd De manager van het KCC legde verder uit dat verzoekster weliswaar meermalen met het UWV had gebeld maar dat deze telefoontjes alleen betrekking hadden op algemene vragen met betrekking tot het aanvragen van een WW uitkering en niet op de vraag of zij al dan niet voor een aanvulling WWB in aanmerking kwam Uit het registratiesysteem kon hij echter wel zien dat verzoekster op 24 november 2010 met het UWV had gebeld en had gevraagd wanneer zij recht had op een toeslag De manager KCC merkte op dat deze vraag door de desbetreffende KCC medewerker in algemene zin was beantwoord en dat verzoekster was doorverwezen Diezelfde dag ontving de Nationale ombudsman een lijst met telefoonregistraties alsmede de afschriften van drie telefoonnotities waaronder die van 24 november 2010 zie Achtergrond onder 3 In deze telefoonnotitie stond echter niet expliciet genoemd dat verzoekster met betrekking tot haar vraag over het mogelijk recht op een toeslag door de desbetreffende KCC medewerker was doorverwezen naar het UWV WERKbedrijf 9 In reactie op het verzoek van de Nationale ombudsman hieromtrent nadere informatie te verschaffen deelde de manager KCC bij e mailbericht van 16 november 2011 het volgende mede In de telefoonnotitie staat hier niets over er is algemene informatie verstrekt over de omstandigheden waaronder een toeslag kan worden verstrekt In mijn herinnering heb ik gezegd dat klantencontact geen toezeggingen doet over recht duur en hoogte van de toeslag maar dat dit gebeurt door het UWV WERKbedrijf waarnaar regelmatig wordt verwezen bij deze vraagstelling Als de vraag wordt gesteld waar de toeslag aan te vragen is wordt dat altijd aangegeven Uit de notitie is niet duidelijk dat deze vraag is gesteld Mogelijk dat ik iets te stellig ben overgekomen doordat ik uit de vraag van 4 maart 2011 had geconcludeerd dat de toeslag inmiddels was aangevraagd en toegekend 10 Bij e mailbericht van 23 december 2011 liet het UWV weten dat het besloten had verzoekster financieel tegemoet te komen door 600 aan haar uit te betalen In een brief van 13 januari 2012 werd dit besluit nader gemotiveerd Hierin werd onder meer het volgende aangegeven Feitelijk kunnen onze klantenadviseurs geen uitspraken doen over het mogelijk recht op aanvullende WWB Voor deze toets is extra informatie nodig die niet beschikbaar is voor de klantadviseurs van KCC Echter indien het gaat over informatie van algemene aard dan kan een klantadviseur extra generieke informatie geven of verwijzen naar een andere organisatie in dit geval de gemeente voor aanvullende informatie Het moet dan voor de klantadviseur wel duidelijk zijn dat deze extra informatie gewenst is In het geval van verzoekster N o is het de klantadviseur blijkbaar niet expliciet duidelijk geworden dat deze informatie gewenst was Uit navraag en uit registraties van de contacten van verzoekster N o met UWV is gebleken dat weliswaar termen als sociaal minimum en te weinig uitkering meerdere malen aan de orde zijn geweest maar dat dit niet heeft geleid tot het attenderen van verzoekster N o op mogelijke aanvullende WWB Vanuit het perspectief van dienstverlening is dit voor UWV een gemiste kans Klantadviseurs worden nadrukkelijk opgeleid om de vraag achter de vraag te herleiden om daarmee de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn Hierbij wordt opgemerkt dat verzoekster N o zeker niet foutief is geïnformeerd maar dat gebrekkige communicatie heeft geleid tot het niet zetten van de juiste stappen voor een aanvullende WWB uitkering Uiteindelijk heeft dit voor verzoekster N o geleid tot het mislopen van een aanvullende WWB gedurende drie maanden Gezien de bijzondere omstandigheden van dit specifieke geval zal UWV verzoekster N o tegemoet komen door het bedrag van 600 Euro aan haar te vergoeden Hiermee wordt het mislopen van drie maanden aanvullende WWB uitkering gecompenseerd II Beoordeling 11 Het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking houdt in dat overheidsinstanties burgers met het oog op de behartiging van hun belangen actief en desgevraagd van adequate informatie voorzien 12 Het UWV heeft in de brochure Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen aangegeven dat uitkeringsgerechtigden een toeslag kunnen krijgen op bijvoorbeeld een WW uitkering wanneer het totale inkomen van de uitkeringsgerechtigde en diens gezinsleden onder het sociaal minimum ligt Omdat in sommige gevallen een toeslag op de uitkering niet voldoende is om op het sociaal minimum uit te komen is het mogelijk een aanvullende bijstandsuitkering aan te vragen Hiervoor dient contact te worden opgenomen met het UWV WERKbedrijf zo staat in de desbetreffende brochure vermeld 13 Verzoekster heeft naar eigen zeggen meermalen telefonisch contact opgenomen met het UWV en gemeld dat zij naar haar idee een te laag bedrag aan WW uitkering van het UWV ontving Verzoekster meende dat zij ondanks een toeslag nog steeds onder het sociaal minimum zat en vroeg dit aan het UWV Haar werd echter te kennen gegeven dat dit niet het geval was zij kwam daarom dan ook niet in aanmerking voor

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/008 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2001/317 | Nationale ombudsman
  bescheiden hij bij de indiening van zijn aanvraag diende te overleggen en hij daaromtrent nadere informatie had kunnen vragen had het in het onderhavige geval in de rede gelegen dat de eenheid Burgerzaken verzoeker anders dan uitsluitend via het opsturen van de formulieren en het retourneren van de aanvraag met daarop een aantekening had geïnformeerd Door verzoeker bijvoorbeeld in een korte begeleidende brief te wijzen op de procedure en te informeren over het feit dat een acceptgiro zou worden opgestuurd had onder andere voorkomen kunnen worden dat het voor verzoeker niet duidelijk was op welke wijze hij de verschuldigde leges kon voldoen De onderzochte gedraging is niet behoorlijk II Ten aanzien van het tweemaal moeten vragen op welke wijze de verschuldigde kosten konden worden voldaan 1 1 Daarnaast klaagt verzoeker er over dat hij de eenheid Burgerzaken tweemaal heeft moeten vragen op welke wijze hij de verschuldigde kosten kon voldoen voordat hij op 3 maart 2000 de benodigde acceptgiro ontving 1 2 De burgemeester erkent dat door een wijziging van het systeem op 21 februari 2000 abusievelijk geen acceptgirokaart is aangemaakt en verstuurd Bovendien geldt dat wanneer de eenheid Burgerzaken verzoeker direct bij het retourneren van zijn aanvraag had geïnformeerd over de wijze van betaling door middel van een bijgesloten acceptgiro verzoeker niet had hoeven te vragen hoe hij diende te betalen De onderzochte gedraging is niet behoorlijk III Ten aanzien van de op 6 maart 2000 gedane mededeling inzake het niet aantreffen van de door verzoeker toegestuurde stukken 1 1 Voorts klaagt verzoeker er over dat de eenheid Burgerzaken hem eerst op 6 maart 2000 meedeelde dat afschriften van een identiteitsbewijs of rijbewijs ontbraken bij zijn brief van 18 februari 2000 1 2 Naar aanleiding van verzoekers brief van 29 februari is getracht hem de volgende dag op woensdag 1 maart nader te informeren Aangezien verzoekers fax op die dag alsmede de twee daaropvolgende dagen niet bereikbaar was werd de informatie op maandag 6 maart 2000 gefaxt Alhoewel het in beginsel mogelijk was geweest verzoeker telefonisch te informeren kan gelet op het korte tijdsverloop tussen ontvangst van verzoekers brief van 29 februari en de verstrekte informatie alsmede gelet op het feit dat naar aanleiding van verzoekers brief alsnog de acceptgirokaart was aangemaakt en verstuurd niet gesteld worden dat de eenheid Burgerzaken niet adequaat heeft gehandeld door verzoeker niet eerder dan 6 maart 2000 te informeren over het feit dat afschriften van een identiteitsbewijs of rijbewijs ontbraken De onderzochte gedraging is behoorlijk IV Ten aanzien van het standpunt dat de aanvraag eerst op 14 maart 2000 geheel compleet was 1 1 Tevens klaagt verzoeker er over dat de eenheid Burgerzaken stelt dat de benodigde stukken eerst op 14 maart 2000 compleet waren terwijl verzoeker deze op 7 maart 2000 had toegestuurd 1 2 De burgemeester stelt zich in feite op het standpunt dat een aanvraag om een afgifte van een verklaring omtrent het gedrag pas compleet is en in behandeling kan worden genomen indien aan alle eisen die daarvoor gelden zoals de betaling van de verschuldigde leges is voldaan In dit standpunt kan de burgemeester worden gevolgd Nu door verzoeker niet is weersproken dat de verschuldigde leges op 14 maart 2000 door de gemeente Noordwijkerhout zijn ontvangen dient van de juistheid van deze mededeling te worden uitgegaan De onderzochte gedraging is behoorlijk V Ten aanzien van het niet inhoudelijk behandelen van de klacht 1 1 Tenslotte klaagt verzoeker er over dat de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout niet inhoudelijk is ingegaan op zijn klacht van 18 april 2000 door deze onder verwijzing naar de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de arrondissementsrechtbank niet in behandeling te nemen 1 2 Verzoeker kan in zijn kritiek worden gevolgd Zijn klachten over de administratieve gang van zaken staan los van de beslissing op beide verzoeken om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag Het had op de weg van de burgemeester gelegen om verzoekers klacht inhoudelijk te behandelen Het is zoals ook de burgemeester bij nader inzien van mening is niet juist dat dit achterwege is gebleven De onderzochte gedraging is niet behoorlijk Conclusie 1 De klacht over de onderzochte gedraging van de eenheid Burgerzaken die wordt aangemerkt als een gedraging van de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout is gegrond wat betreft het informeren van verzoeker en het tweemaal door verzoeker moeten vragen op welke wijze de verschuldigde kosten konden worden voldaan en niet gegrond wat betreft de overige klachtonderdelen 2 De klacht over de onderzochte gedraging van de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout is gegrond Onderzoek Op 6 maart 2001 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B te Vlaardingen met een klacht over een gedraging van de eenheid Burgerzaken van de gemeente Noordwijkerhout en over een gedraging van de burgemeester van deze gemeente Naar deze gedraging waarbij de gedraging van de eenheid Burgerzaken van de gemeente Noordwijkerhout wordt aangemerkt als een gedraging van de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout werd een onderzoek ingesteld In het kader van het onderzoek werd de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de stukken die op de klacht betrekking hebben Vervolgens werd verzoeker in de gelegenheid gesteld op de verstrekte inlichtingen te reageren Het resultaat van het onderzoek werd als verslag van bevindingen gestuurd aan betrokkenen De burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout deelde mee zich met de inhoud van het verslag te kunnen verenigen De reactie van verzoeker gaf geen aanleiding het verslag aan te vullen IN FORMATIEOVERZICHT De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op de volgende informatie 1 Klacht van verzoeker met bijlagen op 18 april 2000 ingediend bij de eenheid Burgerzaken van de gemeente Noordwijkerhout over de administratieve behandeling van zijn op 9 februari 2000 ingediend verzoek tot afgifte van verklaringen omtrent het gedrag voor hem en zijn echtgenote 2 Afdoening van de klacht door de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout bij brief van 3 mei 2000 de burgemeester nam de klacht niet in behandeling 3 Verzoekschrift gedateerd 4 maart 2001 van verzoeker gericht aan de Nationale ombudsman 4 Standpunt van de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout op de klacht bij brief van 23 april 2001 5 Reactie van verzoeker van 29 mei 2001 op het standpunt van de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout Achtergrond 1 Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag Wet van 15 augustus 1955 Stb 395 Artikel 21 1 Het verzoek tot afgifte geschiedt schriftelijk 2 Het behelst de naam de voornamen de dag en het jaar van geboorte van de betrokkene alsmede een omschrijving van het doel waarvoor de afgifte van de verklaring wordt gevraagd Indien het doel waarvoor de afgifte wordt gevraagd verband houdt met het vervullen van een bepaalde werkzaamheid wordt bij het verzoekschrift overgelegd een geschrift van degene te wiens behoeve die werkzaamheid zal worden vervuld waarin de aard dier werkzaamheden is vermeld Artikel 22 Het verzoek wordt ingediend door degene omtrent wiens gedrag een verklaring wordt gevraagd Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan voor bijzondere gevallen een afwijkende regeling vaststellen Alsdan moet ten genoege van de burgemeester blijken dat degene omtrent wiens gedrag een verklaring wordt gevraagd met het indienen van het verzoek instemt Artikel 29 eerste tweede en vijfde lid 1 De burgemeester beslist binnen vier weken nadat het verzoek is gedaan of de verklaring kan worden afgegeven 2 Indien de burgemeester gelet op het ingestelde onderzoek van oordeel is dat de verklaring niet behoort te worden gegeven deelt hij binnen de in het voorgaande lid bedoelde termijn bij aangetekende brief zijn met redenen omklede beslissing tot weigering mede aan de betrokkene waarbij deze tevens wordt gewezen op het bepaalde in artikel 30 5 De in het eerste en tweede lid bedoelde termijnen kunnen indien de burgemeester een commissie van advies hoort ten hoogste twee keer met vier weken worden verlengd Van de verlenging wordt mededeling gedaan aan de betrokkene Artikel 30 eerste lid De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van de mededeling in artikel 29 tweede lid bedoeld daartegen een klaagschrift indienen ter griffie van de arrondissementsrechtbank binnen welker gebied de gemeente is gelegen 2 Algemene wet bestuursrecht Artikel 9 8 eerste lid aanhef en onder d 1 Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging d waartegen door de klager beroep kan of kon worden ingesteld Memorie van toelichting Tweede Kamer 1997 1998 25 837 nr 3 p 18 Indien tegen de gedraging beroep bij de administratieve rechter administratief beroep dan wel een tuchtrechtelijke voorziening mogelijk is of is geweest bestaat evenmin een verplichting tot het volgen van de procedure van klachtbehandeling Onder omstandigheden kan een behandeling van de klacht overigens wel zinvol zijn het bestuursorgaan blijft daartoe bevoegd De bepaling onder d geldt in alle gevallen waarin beroep openstaat of heeft open gestaan dus ook nadat op het beroep is beslist Verzoeker klaagt over de administratieve behandeling door de gemeente Noordwijkerhout van zijn op 9 februari 2000 ingediende verzoeken om afgifte van verklaringen omtrent het gedrag voor hem en zijn echtgenote Verzoeker klaagt er met name over dat 1 de eenheid burgerzaken zijn verzoek heeft teruggestuurd met daarop aangetekend dat het verzoek niet op deze wijze in behandeling kon worden genomen zonder hem schriftelijk nader te informeren over de te volgen procedure 2 hij tweemaal op 18 en 29 februari 2000 heeft moeten vragen op welke wijze de verschuldigde kosten konden worden voldaan 3 de eenheid Burgerzaken verzoeker eerst op 6 maart 2000 berichtte dat de door verzoeker bij zijn brief van 18 februari 2000 meegestuurde stukken niet waren aangetroffen en 4 de eenheid Burgerzaken in de op 10 april 2000 verzonden brief ten onrechte opmerkt dat de aanvragen pas op 14 maart 2000 geheel compleet waren aangezien verzoeker deze stukken reeds op 7 maart 2000 had aangeleverd Daarnaast klaagt verzoeker erover dat de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout niet inhoudelijk is ingegaan op zijn klacht van 18 april 2000 door deze onder verwijzing naar de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de arrondissementsrechtbank niet in behandeling te nemen Bevindingen en beoordeling A FEITEN 1 Op 9 februari 2000 gaf verzoeker aan de receptie van het gemeentehuis van Noordwijkerhout een schriftelijk verzoek af tot afgifte van verklaringen omtrent het gedrag voor hem en zijn echtgenote 2 De schriftelijke aanvraag werd op 11 februari 2000 vergezeld van blanco aanvraagformulieren en blanco formulieren omtrent de aard van de werkzaamheden door de eenheid Burgerzaken aan verzoeker geretourneerd Op de aanvraag was aangetekend dat het verzoek op deze wijze niet in behandeling genomen kon worden en dat het verzoek diende te worden ondertekend door verzoeker en diens echtgenote Tevens werd aangetekend dat een kopie identiteitsbewijs of rijbewijs van beiden diende te worden overgelegd en dat de kosten voor afgifte f 24 per persoon bedragen 3 Bij brief van 18 februari 2000 welke dezelfde dag werd afgegeven aan de receptie van het gemeentehuis verwees verzoeker naar de bij zijn brief gevoegde ingevulde aanvraagformulieren Tevens verzocht verzoeker op welke wijze hij de verschuldigde kosten kon voldoen 4 Bij brief van 29 februari 2000 rappelleerde verzoeker over het uitblijven van een reactie op zijn verzoek om afgifte van de verklaringen omtrent het gedrag en op zijn verzoek om informatie over de wijze van betaling 5 Op 6 maart 2000 deelde de eenheid Burgerzaken verzoeker en diens echtgenote mee dat de verzoeken nog in behandeling waren en een acceptgiro voor de voldoening van de kosten was opgestuurd Tevens werd aangetekend dat nog geen kopieën paspoort of rijbewijs waren ontvangen 6 Op 7 maart 2000 stuurde verzoeker kopieën van de rijbewijzen van hem en zijn echtgenote op hoewel verzoeker zoals hij in zijn brief schreef meende dat deze bescheiden reeds waren toegestuurd Tevens deelde verzoeker mee dat hij de acceptgiro had ontvangen en het benodigde bedrag had overgemaakt 7 Bij brief van 14 maart 2000 deelde de eenheid Burgerzaken namens de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout verzoeker mee dat diens verzoek om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag compleet was ontvangen op 14 maart 2000 maar dat om weloverwogen op het verzoek te kunnen beslissen advies was gevraagd aan de bijzondere commissie voor de verklaringen omtrent het gedrag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 29 vijfde lid van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag werd de termijn waarbinnen op het verzoek moet worden beslist met twee maal dertig dagen verlengd Een gelijkluidende brief werd verstuurd aan verzoekers echtgenote 8 Op 2 april 2000 wendde verzoeker zich tot de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout In zijn brief schreef verzoeker onder meer dat hij tot zijn verbijstering van de reclassering een uitnodiging voor een gesprek had ontvangen Onder mededeling dat hij en zijn echtgenote nimmer met de reclassering in aanraking waren geweest vroeg verzoeker de burgemeester binnen een week de gevraagde verklaringen omtrent het gedrag af te geven mede omdat de aanvraag inmiddels al bijna twee maanden liep 9 Bij brief van 10 april 2000 deelde de eenheid Burgerzaken verzoeker namens de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout mee dat de gevraagde verklaringen nog niet konden worden afgegeven omdat de bijzondere commissie de gevraagde adviezen nog niet had uitgebracht Daarbij werd opgemerkt dat verzoekers mededeling omtrent de duur van de aanvraag niet geheel juist was omdat de aanvragen pas op 14 maart 2000 geheel compleet waren Tevens werd meegedeeld dat geen advies was ingewonnen bij de reclasseringsraad maar dat het inschakelen hiervan mogelijk een werkwijze van de bijzondere commissie is om te komen tot een advies aan de gemeente 10 Op 18 april 2000 diende verzoeker bij de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout een klacht in over de administratieve handelwijze van de eenheid Burgerzaken inzake de afhandeling van zijn verzoek Daarnaast klaagde verzoeker erover dat hij en zijn echtgenote zich voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag dienden te vervoegen bij de reclassering 11 Op 3 mei 2000 deelde de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout verzoeker mee dat zijn klacht onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 9 8 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling werd gelaten omdat inmiddels afwijzend op de verzoeken was beslist en tegen deze beslissingen de mogelijkheid openstond om beroep in te stellen bij de arrondissementsrechtbank 12 Op 4 maart 2001 vroeg verzoeker de Nationale ombudsman een onderzoek in te stellen b STANDPUNT VERZOEKER Voor het standpunt van verzoeker wordt verwezen naar de klachtformulering onder Klacht c STANDPUNT BURGEMEESTER I Ten aanzien van het terugsturen van de verzoeken zonder nadere informatie In reactie op dit klachtonderdeel deelde de burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout mee dat de door verzoeker op 9 februari 2000 afgegeven aanvragen niet compleet waren zodat hem en zijn echtgenote zonder begeleidend schrijven op 11 februari 2000 aanvraagformulieren en formulieren omtrent de aard van werkzaamheden werden toegestuurd Tevens werd via een aantekening op het ingediend verzoek gevraagd om kopieën van legitimatiebewijzen en werd informatie gegeven over de hoogte van de verschuldigde leges II Ten aanzien van het twee maal moeten vragen op welke wijze de verschuldigde kosten konden worden voldaan De burgemeester liet weten dat verzoekers brief van 18 februari 2000 ondanks het feit dat kopieën van een identiteits of rijbewijs ontbraken en de leges nog niet waren voldaan op 21 februari 2000 in behandeling was genomen Door een wijziging in het systeem van aanmaken van acceptgirokaarten werd er op die dag echter abusievelijk geen acceptgiro verzonden Dit werd eerst duidelijk uit verzoekers brief van 29 februari 2000 waarna de acceptgiro alsnog werd verstuurd III Ten aanzien van de op 6 maart 2000 gedane mededeling inzake het niet aantreffen van de door verzoeker toegestuurde stukken In reactie op dit klachtonderdeel wees de burgemeester er op dat op 1 maart 2000 was getracht verzoeker middels een faxbericht te informeren over het feit dat de acceptgiro onderweg was en dat de kopieën van de legitimatiebewijzen ontbraken Op die dag en de dagen daarna kon echter geen verbinding worden gelegd met de fax van verzoeker waarna het faxbericht op 6 maart 2000 aan verzoeker is toegestuurd IV Ten aanzien van het standpunt dat de aanvraag eerst op 14 maart 2000 geheel compleet was De burgemeester gaf aan dat de legeskosten op 14 maart 2000 werden ontvangen zodat de aanvragen ondanks het feit dat deze al eerder in behandeling waren genomen pas op die datum officieel compleet waren V Ten aanzien van het niet inhoudelijk behandelen van de klacht In haar reactie merkte de burgemeester op dat op 2 mei 2000 afwijzend was beslist op beide verzoeken om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag Tegen een dergelijke beslissing staat de mogelijkheid open een klaagschrift in te dienen bij de arrondissementsrechtbank Om een eventuele procedure bij de rechtbank niet te doorkruisen was besloten de klacht van verzoeker van 18 april 2000 niet in behandeling te nemen Bij nader inzien was de burgemeester van mening dat hiermee wellicht te weinig onderscheid is gemaakt tussen de inhoudelijke en procedurele aspecten van de zaak D Reactie VERZOEKER Naar aanleiding van het standpunt van de burgemeester over het terugsturen van de verzoeken zonder nadere informatie stelde verzoeker dat hij nooit eerder een verklaring omtrent het gedrag had aangevraagd en derhalve niet kon weten welke bescheiden hij daarvoor diende te overleggen E beOOrdeling I Ten aanzien van het terugsturen van de verzoeken zonder nadere informatie 1 1 Verzoeker klaagt er allereerst over dat de eenheid Burgerzaken van de gemeente Noordwijkerhout hem naar aanleiding van het op 9 februari 2000 afgegeven verzoek om afgifte van verklaringen omtrent het gedrag voor hem en zijn echtgenote niet schriftelijk heeft geïnformeerd over de te volgen procedure bij de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag 1 2 Het is een vereiste van behoorlijkheid dat bestuursorganen bij hen ingediende aanvragen snel en adequaat afhandelen Indien een aanvraag niet volledig is of niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen mag van het bestuursorgaan worden verwacht dat het de aanvrager hieromtrent informeert De wijze waarop deze informatieverstrekking dient plaats te

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2001/317 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/113: Gemeente had burger direct moeten informeren dat indienen Wob-verzoek niet per e-mail kan | Nationale ombudsman
  een nieuwsbrief aan contactpersonen bij gemeenten een vrijblijvende oproep gedaan op welke manieren kan in uw gemeente een Wob verzoek worden ingediend Op de oproep van de Nationale ombudsman zijn 17 reacties ontvangen In zeven gemeenten kunnen Wob verzoeken schriftelijk en digitaal worden ingediend Twee gemeenten vermelden dat een digitaal verzoek moet zijn ondertekend met DigiD in drie gemeenten is een e formulier ontwikkeld voor het indienen van een Wob verzoek De overige tien gemeenten hebben de digitale weg voor de Wob verzoeken afgesloten om misbruik tegen te gaan Als redenen worden hiervoor gegeven de veelheid de omvang en soms bijna onuitvoerbaarheid van de digitaal ingediende verzoeken Sommige gemeenten hebben hier al ervaring mee andere voorzagen problemen Eén gemeente heeft de digitale weg afgesloten omdat zij nog niet over de mogelijkheid beschikt om de identiteit van de aanvrager vast te stellen en in de praktijk is gebleken dat er via obscure e mailadressen verzoeken worden ingediend Vier gemeenten laten de aanvrager wel expliciet weten dat het digitaal ingediende Wob verzoek niet in behandeling wordt genomen en dat de aanvraag schriftelijk moet worden ingediend Eén gemeente laat weten dat dan in het merendeel van de gevallen niets meer van de aanvrager wordt vernomen Het afsluiten van de digitale weg leidt niet altijd tot minder Wob verzoeken In een gemeente zijn met een brief in één keer 108 verzoeken ingediend en heeft één persoon in een week 600 verzoeken schriftelijk ingediend En andersom een gemeente die de digitale weg wel heeft geopend laat weten dat het schriftelijke indienen per brief of per fax onverminderd populair blijft Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman De reactie op de e mails De Nationale ombudsman toetst de gedraging aan het vereiste van goede informatieverstrekking De gemeente heeft de elektronische weg niet opengesteld voor Wob verzoeken Dat is een beslissing die aan de gemeente is Daarover mag de Nationale ombudsman geen oordeel uitspreken De Nationale ombudsman verwacht echter wel van de gemeente dat zij actieve en adequate informatie verstrekt Dat is in dit geval niet gebeurd Eerst is bij Bert de verwachting gewekt dat zijn verzoek in behandeling werd genomen en pas later bleek dat niet het geval Het had op de weg van de gemeente gelegen om Bert te laten weten dat hij zijn verzoek niet per e mail in kon dienen en uit te leggen hoe hij dat wel kon doen Dat heeft gemeente nagelaten Daarom vindt de Nationale ombudsman de gedraging niet behoorlijk Het uitstel in de behandeling van het Wob verzoek De Nationale ombudsman toetst deze gedraging aan het vereiste van maatwerk In eerdere rapporten waaronder 2013 048 2011 212 heeft de Nationale ombudsman zich uitgesproken over het verdagen van de beslistermijnen en aangegeven dat verdaging op grond van artikel 7 10 lid 3 Awb slechts in bijzondere gevallen standaard en op voorhand mag plaatsvinden Van een overheidsinstantie mag worden verwacht dat er zo snel en slagvaardig als mogelijk gehandeld wordt en dat de organisatie en administratie van een dusdanig niveau

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/113 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • ‘Politie mag documenten niet vernietigen tijdens Wob-procedure’ | Nationale ombudsman
  plaatsgevonden Deze Wob procedures duurden enige jaren omdat de man een aantal keer in bezwaar en beroep ging tegen het feit dat de politie bepaalde informatie niet wilde geven Uiteindelijk bleek dat een aantal stukken aan het eind van de Wob procedure niet meer beschikbaar was Foto s waren inmiddels zoekgeraakt en beeld en geluidsmateriaal was vernietigd Hierop diende de advocaat van de man een klacht in bij de Nationale ombudsman Uitspraak Raad van State over vernietigen documenten Overheidsinstanties mogen gedurende een Wob procedure geen stukken vernietigen die onderdeel uitmaken van die procedure ook al is de wettelijke bewaartermijn voor die stukken bereikt Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 1998 bepaald Toch kreeg de Nationale ombudsman het afgelopen jaar verschillende signalen dat dit in de praktijk bij een aantal politiekorpsen niet altijd goed gaat Aanbeveling De Nationale ombudsman beveelt de politie aan documenten waaronder beeld en geluidsmateriaal gelijk veilig te stellen op het moment dat een Wob verzoek wordt ingediend dit in aansluiting op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Op die manier kan voorkomen worden dat documenten worden vernietigd of kwijtraken gedurende de soms lange looptijd van zo n procedure Een burger mag er immers op vertrouwen dat een overheidsinstantie weet hoe ze moet handelen in een Wob procedure en dat ze zorgt dat documenten aan het einde van de procedure nog beschikbaar zijn aldus de ombudsman Onderwerpen Politie raad van state procedure wob verzoek inzage Alex Brenninkmeijer Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 4 augustus 2011 2011 228 Politie vernietigt bewijsmateriaal voor beëindiging Wob procedure Man vraagt via Wob bij de politie Gelderland Midden naar foto s en ander materiaal die de politie heeft gemaakt tijdens een demonstratie Tegen Turkije tot de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2011/politie-mag-documenten-niet-vernietigen-tijdens (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  wethouders onder de aandacht dat voortvarend reageren op verzoeken van inwoners om informatie erg belangrijk is Hij beveelt BenW aan maatregelen te treffen om binnen de geldende wettelijk termijn op Wob verzoeken te beslissen Lees verder Onderwerpen wob verzoek gemeente beslissingstermijn schriftelijk onderzoek gemeente Rapport 16 juli 2012 2012 115 Werknemer klaagt dat UWV geen informatie verstrekt over sanctie werkgever Vrouw wordt ziek en na haar herstel wordt een re integratietraject opgestart Het UWV vindt dat haar werkgever zich onvoldoende heeft ingezet en legt haar werkgever een verhaalsanctie op dat betekent dat haar werkgever aan het UWV het ziekengeld moet terugbetalen Voor haar rechtszaak tegen haar werkgever vraagt zij het UWV om informatie over deze sanctie maar het UWV weigert dat Het UWV laat ook niet weten dat ze ten onrechte meent dat het gaat om een andere sanctie namelijk een loonsanctie De Nationale ombudsman vindt dat het UWV die informatie wel aan de vrouw had moeten geven omdat anders het misverstand niet werd opgehelderd Het gevolg was dat de kantonrechter op basis van onvolledige informatie een onjuiste conclusie heeft getrokken Lees verder Onderwerpen uwv wob verzoek loonsanctie verhaalsanctie re integratie informatieverstrekking fair play klachtbehandeling sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 1 mei 2012 2012 070 Ondernemer klaagt dat RvA onvoldoende onderzoek heeft gedaan na melding onjuist handelen geaccrediteerde instelling Verzoeker heeft een bedrijf dat asbest verwijdert De Raad voor Accreditatie RvA houdt toezicht op bedrijven die het resultaat van de asbestverwijdering controleren Verzoeker vindt dat het controlerende bedrijf de verwijdering onterecht heeft afgekeurd door meer te onderzoeken dan in dit geval nodig was Een second opinion door TNO ondersteunt dit De RvA neemt geen contact op met de klager voor meer informatie De Nationale ombudsman vindt dat de RvA onvoldoende transparant is geweest bij het onderzoek Hij vindt het niet juist dat verzoeker een WOB verzoek moet indienen om van de RvA informatie te verkrijgen waar hij recht op heeft Hij doet de aanbeveling persoonlijk contact te zoeken met een klager en verschil te maken tussen een melding over een door de RvA geaccrediteerde instelling en een klacht over de RvA Lees verder Onderwerpen ondernemer asbest raad vaoor accreditatie rva onderzoek melding transparantie wob verzoek economische zaken landbouw en innovatie Nieuwsbericht 5 augustus 2011 Politie mag documenten niet vernietigen tijdens Wob procedure De politie moet zorgen dat documenten die opgevraagd worden op grond van de Wet openbaarheid van bestuur Wob niet vernietigd worden totdat deze Wob procedure volledig is afgerond Lees verder Onderwerpen Politie raad van state procedure wob verzoek inzage Alex Brenninkmeijer Rapport 4 augustus 2011 2011 228 Politie vernietigt bewijsmateriaal voor beëindiging Wob procedure Man vraagt via Wob bij de politie Gelderland Midden naar foto s en ander materiaal die de politie heeft gemaakt tijdens een demonstratie Tegen Turkije tot de EU en tegen de Europese Grondwet op 14 mei 2005 in Arnhem en tijdens een demonstratie van de Nederlandse Volksunie op 27 oktober 2007 De politie weigert ondanks langdurige beroep en bezwaarprocedures herhaaldelijk hem deze foto s

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22wob-verzoek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  die stage heeft gelopen bij een penitentiaire inrichting Deze maakt pas een maand na de stage de eerste maandelijkse vergoeding over maar naar een verkeerd rekeningnummer Als er geen schot in de zaak zit klaagt de vrouw bij de Nationale ombudsman Dan duurt het nog vier maanden voordat de dochter een voorschotbetaling ontvangt Door een technisch probleem en een communicatiefout duurt het nog eens drie maanden voordat alle betalingen en salarisstroken zijn ontvangen De Nationale ombudsman begrijpt niet dat de betaling van de stagevergoeding zo lang heeft moeten duren en vindt de informatieverstrekking onvoldoende Ook is er onvoldoende oog geweest voor de belangen van de vrouw en dochter Lees verder Onderwerpen betaling stagevergoeding onvolledige informatieverstrekking Rapport 6 november 2013 2013 164 Verzoeker eindigt na detentie op straat ipv in kliniek met TBS Verzoeker was door de Rechtbank Assen veroordeeld tot gevangenisstraf met TBS De rechter had uitdrukkelijk bepaald dat hij direct na uitzitten van de straf in TBS moest ook als dan nog hoger beroep liep Toen de gevangenisstraf eindigde was de reclassering niet ingelicht over de vrijlatingsdatum De man kwam daardoor vrij Toen de reclassering ontdekte dat hij vrij was waarschuwde zij het OM en is na een week door een speciaal politieteam aangehouden De Nationale ombudsman vindt dat het Openbaar Ministerie Assen de Reclassering van het Leger des Heils had moeten informeren over de invrijheidsstelling Ook binnen de reclassering had betere informatie overdracht moeten zijn over de invrijheidsstelling Lees verder Onderwerpen detentie voorwaardelijke tbs hoger beroep openbaar ministerie reclassering penitentiaire inrichting veiligheid en justitie Rapport 14 mei 2012 2012 080 Franchisenemers klagen dat directeur PI zonder reden vertrouwen in hen heeft opgezegd Penitentiaire Inrichting PI Alphen aan den Rijn zegt plotseling het vertrouwen op in de franchisenemers van een winkeltje voor gedetineerden Zij moeten onmiddellijk de PI verlaten Zij dienen een klacht in bij de Dienst Justitiële Inrichtingen maar die wordt niet in behandeling genomen De Nationale ombudsman vindt het begrijpelijk dat uit de afgeluisterde gesprekken van gedetineerden het vermoeden rees naar mogelijke onregelmatigheden bij de winkel zoals het buiten de winkellijst om leveren van telefoonkaarten aan gedetineerden De directie van de PI kon in redelijkheid tot het opzeggen van het vertrouwen komen Wel vindt de ombudsman dat de communicatie met de franchisenemers slecht is geweest Lees verder Onderwerpen ondernemer penitentiaire inrichting pi onderzoek onderzoeksresultaten veiligheidsrisico opzeggen vertrouwen informatieverstrekking veiligheid en justitie Onderzoek 12 april 2012 2012 037 Eigen onderzoek naar handelen overheid rond overlijden in detentie In 2011 hebben penitentiaire inrichtingen 39 gevallen van overlijden van een gedetineerde gemeld Lees verder Onderwerpen overlijden detentie penitentiaire inrichtingen pi s Nieuwsbericht 12 april 2012 Ombudsman uit kritiek op onderzoek naar overlijden in gevangenissen De overheid moet ervoor zorgen dat de toedracht rond een overlijden in een gevangenis duidelijk is Dat gebeurt nu onvoldoende omdat het onderzoek naar overlijdensgevallen in gevangenissen onvolledig en niet onafhankelijk genoeg is Lees verder Onderwerpen onderzoek overlijden IGZ Politie belangen overheid Rapport 25 juli 2011 2011 213 Man verblijft weekend in PI omdat PI in

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22penitentiaire+inrichting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  222 Staatssecretaris had meer oog moeten hebben voor mensenrechten bij beoordeling gratieverzoek Een man met levenslange gevangenisstraf is bijna 25 jaar gedetineerd als hij een gratieverzoek indient Hierbij doet hij een beroep op artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden EVRM Dit artikel verbiedt onmenselijke behandeling En daarvan is sprake als een levenslang gestrafte geen vooruitzicht heeft op de herbeoordeling van zijn straf en op de mogelijkheid van vrijlating Die herbeoordeling moet volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uiterlijk 25 jaar na aanvang van de straf worden uitgevoerd Na een procedure van ruim twee jaar besluit de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het gratieverzoek af te wijzen Zonder daarbij een volledig advies van de betrokken strafrechter in de besluitvorming te betrekken Ook klaagt de advocaat over gebrek aan communicatie over de afhandeling van het gratieverzoek De Nationale ombudsman doet onderzoek en concludeert dat de staatssecretaris bij de behandeling van het gratieverzoek de mensenrechten onvoldoende heeft gerespecteerd Want er is in de procedure geen informatie over de resocialisatie van de veroordeelde betrokken en de behandelingsduur van ruim twee jaar is zeer lang De ombudsman geeft de staatssecretaris in overweging te zorgen voor een organisatie die is ingericht en voorbereid op een meer voortvarende behandeling van gratieverzoeken van levenslanggestraften Lees verder Onderwerpen centraal orgaan opvang asielzoekers coa asielzoekerscentrum fotograaf gedragscode onduidelijke communicatie Rapport 22 oktober 2014 2014 145 College van B W Lingewaal had in afwijzende beslissing moeten uitleggen waarom is afgeweken van ambtelijk advies over bebouwing perceel Echtpaar wil al jaren een extra seniorenwoning bouwen op hun perceel De college van burgemeester en wethouders van Lingewaal wijst het principeverzoek van het echtpaar af ruim twee jaar na de indiening daarvan Het college wijkt daarbij af van het gegeven ambtelijk advies Als het echtpaar dit duidelijk wordt vraagt het de Nationale ombudsman onderzoek te starten De ombudsman is van oordeel dat het college in zijn beslissing niet duidelijk heeft gemotiveerd waarom van het ambtelijk advies is afgeweken Lees verder Onderwerpen gemeente beslissing bebouwing woning Rapport 17 december 2012 2012 202 Man klaagt over besluitvorming gemeente Enschede bij aanwijzen locatie voor dak thuislozen Man klaagt erover dat de gemeente Enschede niet goed is omgegaan met zijn inbreng en die van buurtbewoners bij de besluitvorming over het aanwijzen van een locatie voor dak en thuislozen Het zou een schijninspraakprocedure zijn geweest de gemeente had onjuiste informatie gegeven en er was een toezegging gedaan door een wethouder die niet is nagekomen De ombudsman vindt dat de gemeente de buurtbewoners op een uitgebreide en zorgvuldige manier de mogelijkheid tot participatie heeft geboden De bezwaren van buurtbewoners zijn meegenomen in de overwegingen van het collegebesluit en dit besluit is vanwege de gevoeligheid ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad Wél is de ombudsman mét de gemeente van mening dat door een ongelukkige opmerking van een wethouder valse verwachtingen bij burgers gewekt kunnen zijn Lees verder Onderwerpen gemeente enschede besluitvorming procedure gemeente Rapport 26

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22besluitvorming%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive