archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2008/135 | Nationale ombudsman
  per categorie kon worden aangegeven Het ging in dit geval om 198 documenten waarvan de weigering diende te worden gemotiveerd hetgeen volgens de justitiemedewerkers monnikenwerk is De beoordeling kostte de behandelend medewerker erg veel tijd en bovendien werd deze medewerker ziek en moest een waarnemer worden aangewezen Nadat de behandelend medewerker was hersteld heeft deze het dossier buiten de gebruikelijke werktijd verder ter hand genomen Volgens een justitiemedewerker zijn WOB verzoeken bijna niet af te handelen binnen de termijn die ervoor staat wanneer het ongespecificeerde WOB verzoeken betreft waarbij om alle aanwezige informatie wordt gevraagd 3 1 De staatssecretaris van Justitie liet de Nationale ombudsman bij brief van 27 mei 2008 weten de klacht gegrond te achten De staatssecretaris heeft voorts gesteld dat bij Justitie en ook bij de Dienst Justitiële Inrichtingen de WOB verzoeken in het afgelopen jaar in zowel aantal als omvang zijn toegenomen Daarnaast stelt de rechtspraak strengere eisen aan de motivering Volgens de staatssecretaris is de afhandeling van WOB verzoeken steeds meer tijd gaan kosten en doet dit inmiddels een zwaar beroep op de capaciteit van de afdeling Juridische Zaken die bij DJI deze verzoeken afhandelt De staatssecretaris heeft gesteld dat het betreffende WOB verzoek een omvangrijk en ongespecificeerd verzoek betrof waarvoor bijna 200 documenten zijn verzameld en beoordeeld Bovendien betrof het een gevoelig onderwerp Andere redenen voor de vertraging zijn wisseling van personeel en ziekte van de behandelend medewerker aldus de staatssecretaris Ten slotte heeft de staatssecretaris laten weten deze problematiek in algemene zin serieus te nemen door in de jaarplanning meer tijd te begroten voor de afhandeling van WOB verzoeken Daarnaast zijn maatregelen genomen in de zin van spreiding van de WOB kennis en afhandeling binnen de afdeling Juridische Zaken om een meer flexibele afhandeling mogelijk te maken De staatssecretaris heeft aangegeven te verwachten dat dit zal resulteren in een doorgaans tijdige afhandeling van WOB verzoeken in zowel eerste aanleg als in de bezwaarfase Ten aanzien van verzoeker heeft de staatssecretaris laten weten dat er reeds excuses aan hem zijn aangeboden 3 2 Tijdens een telefoongesprek op 16 juli 2008 heeft de behandelend medewerker van het ministerie van Justitie een medewerker van het Bureau Nationale ombudsman laten weten dat de documenten waarop het WOB verzoek betrekking heeft naar schatting uit meer dan 3000 pagina s bestaat Beoordeling 4 1 Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat bestuursorganen slagvaardig en met voldoende snelheid optreden Dit betekent dat bestuursorganen in beginsel binnen de daarvoor geldende termijnen op een WOB verzoek en een daaropvolgend bezwaarschrift dienen te beslissen 4 2 Om journalisten hun taak goed te kunnen laten uitvoeren is het belangrijk dat zij het recht op vrije nieuwsgaring kunnen uitoefenen Dit recht houdt onder meer in het recht om door een bestuursorgaan serieus te worden genomen bij een verzoek om openbaarheid van bepaalde informatie Dit betekent dat het bestuursorgaan binnen de grenzen van de wettelijke termijnen én de redelijkheid adequaat meewerkt aan een tijdige behandeling van de zogenaamde WOB verzoeken 5 1 In dit geval is vast komen te staan dat verzoeker het WOB verzoek om informatie over de realisatie en exploitatie van de terroristenafdeling van de P I Vught op 13 december 2006 heeft ingediend Vervolgens heeft de minister van Justitie verzoeker bij brief van 21 december 2006 een verdagingsbericht gestuurd omdat nader intern overleg nodig was Ingevolge de WOB dient een bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van een WOB verzoek een beslissing op dat verzoek te nemen Deze termijn kan met twee weken worden verlengd en in dat geval dient tijdig een verdagingsbericht te worden verstuurd zie Achtergrond onder 1 Dit betekent dat de minister voor 11 januari 2007 een beslissing op het WOB verzoek had dienen te nemen Met het nemen van de beslissing op 31 januari 2007 is de wettelijke termijn derhalve overschreden De Nationale ombudsman heeft echter oog voor de omstandigheid dat het een ongespecificeerd WOB verzoek was met betrekking tot een omvangrijke hoeveelheid informatie zowel wat betreft het aantal documenten als het grote aantal pagina s dat de beoordeling gecompliceerd was en dat de feestdagen rond kerst en oud en nieuw binnen de wettelijke beslistermijn vielen De Nationale ombudsman kan zich in redelijkheid dan ook voorstellen dat het verzoek niet voor 11 januari 2007 is behandeld Ondanks dat de wettelijke termijn is overschreden acht de Nationale ombudsman de gedraging niet in strijd met het vereiste van voortvarendheid De onderzochte gedraging is op dit punt behoorlijk Overigens had verzoeker over deze vertraging spontaan wel op de hoogte moeten worden gesteld 5 2 Bij brief van 9 februari 2007 heeft verzoeker bezwaar gemaakt tegen de beslissing tot niet openbaarmaking van een groot aantal stukken Niet is gebleken dat het ministerie ten behoeve van de beslissing op het bezwaarschrift een adviescommissie heeft ingesteld Dit betekent dat het ministerie binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing op dit bezwaarschrift diende te nemen Het ministerie had deze termijn met vier weken kunnen verdagen maar diende daarvan een schriftelijk verdagingsbericht aan verzoeker te sturen zie Achtergrond onder 2 Ondanks dat termijnen dreigden te verstrijken heeft het ministerie in het geheel geen verdagingsbericht gestuurd De beslissing op het bezwaarschrift diende voor 24 maart 2007 te zijn genomen Verzoeker ontving echter pas op 15 mei 2007 een uitnodiging voor een hoorzitting zonder dat hierbij enige excuses waren gemaakt voor de inmiddels opgelopen vertraging en het uitblijven van een verdagingsbericht Ook over de redenen van de vertraging werd verzoeker in het ongewisse gelaten Nadat er op 24 mei 2007 een hoorzitting had plaatsgevonden heeft het nog tot 8 oktober 2007 geduurd voordat verzoeker een beslissing op zijn bezwaarschrift heeft ontvangen Dit is ruim zes maanden te laat De Nationale ombudsman kan enige mate van begrip opbrengen voor de redenen die de staatssecretaris van Justitie en de betrokken ambtenaren tijdens de hoorzitting hebben aangevoerd voor het feit dat met name de beslissing op het bezwaarschrift zo lang op zich heeft laten wachten Zo kan de Nationale ombudsman zich voorstellen dat het beoordelen van de vele documenten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2008/135 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2015/054 Belastingdienst/Toeslagen had niet een jaar moeten wachten met vergoeden van griffierecht | Nationale ombudsman
  uitbetaling Op 23 september 2014 diende de gemachtigde een klacht hierover in bij Toeslagen Op 3 november 2014 wendde de gemachtigde zich tot de ombudsman met een klacht over het handelen van Toeslagen Hij wees er kort gezegd op dat hij nog geen reactie van Toeslagen had ontvangen op zijn brief en klacht Verder was het griffierecht nog niet aan zijn cliënt uitbetaald Wat heeft de Nationale ombudsman onderzocht De Nationale ombudsman verzocht Toeslagen een standpunt in te nemen over de klachten De ombudsman merkte op dat er in deze zaak nog geen klachtbehandeling door Toeslagen had plaatsgevonden Echter de ombudsman was van oordeel dat door de gang van zaken brief en klacht de Belastingdienst voldoende gelegenheid had gehad om de klacht te onderkennen Dat was echter niet gebeurd Dat was dan ook de reden de klacht direct in onderzoek in te nemen en niet eerst als klacht aan Toeslagen door te sturen Hoe reageerde Toeslagen Toeslagen liet weten dat de klachten gegrond waren en betaalde op 25 november 2014 de vergoeding voor het betaalde griffierecht Toeslagen heeft de heer Hof ook een bloemenbon gestuurd Het uitblijven van vergoeding van het griffierecht Toeslagen deelde mee dat normaliter vergoedingen van griffiekosten binnen zes weken na de rechtbankuitspraak worden uitbetaald Verder berichtte Toeslagen dat er zich hierbij doorgaans geen problemen voordoen en hij in de praktijk nauwelijks tegen dit soort situaties aanloopt In het geval van de heer Hof duurde het echter toch een jaar voordat Toeslagen tot betaling overging Toeslagen liet weten dat de heer Hof en zijn gemachtigde hier terecht over klagen Waar het precies aan heeft geschort is Toeslagen niet duidelijk geworden Vaststaat dat de heer Hof hiervan ongerief heeft ondervonden Toeslagen betreurt dat niet adequaat is gereageerd op de herinnering van de gemachtigde zie volgende klachtonderdeel waardoor het nog langer dan wenselijk duurde voordat het actie ondernam Pas naar aanleiding van de klacht van 23 september 2014 is het bedrag aan griffierecht op 11 november 2014 door middel van een interne opdracht betaalbaar gesteld en op 25 november 2014 naar de heer Hof overgemaakt De gebruikelijke termijn is ruimschoots overschreden aldus Toeslagen Het uitblijven van een reactie op de brief van 5 juni 2014 Toeslagen liet weten dat de brief van 5 juni 2014 een dag later door de Centrale Facilitaire Dienst van de Belastingdienst te Heerlen was ontvangen Vervolgens is de brief gedigitaliseerd en is op 13 juni 2014 geautomatiseerd naar Toeslagen doorgezonden De brief is daarna op 16 juni 2014 in het Toeslagen verstrekkingen systeem opgenomen De brief is echter pas werkelijk in behandeling genomen toen de klacht van 23 september 2014 was ontvangen Het uitblijven van een reactie op de klacht van 23 september 2014 De brief van 23 september 2014 is een dag later door de Centrale Facilitaire Dienst te Heerlen ontvangen en gedigitaliseerd De brief is toen bovendien als klacht aangemerkt Op 26 september is de brief geautomatiseerd naar Toeslagen doorgezonden De ontvangst van de klacht is op 3 oktober 2014 schriftelijk bevestigd

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/054 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 7 resultaten gevonden Rapport 26 maart 2015 2015 054 Belastingdienst Toeslagen had niet een jaar moeten wachten met vergoeden van griffierecht Een man krijgt geen beslissing van de Belastingdienst Toeslagen op zijn bezwaarschrift en dient een beroepschrift bij de rechtbank in Toeslagen komt de man dan alsnog geheel tegemoet en betaalt op last van de rechterlijke uitspraak de proceskosten De man trekt het beroep in De rechtbank overweegt dat de Belastingdienst Toeslagen ook het griffierecht moet terugbetalen maar Toeslagen doet dat pas nadat de man een klacht heeft ingediend er is dan bijna een jaar verstreken De Nationale ombudsman vindt dit te laat Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen griffierecht vergoeding Nieuwsbericht 3 maart 2011 Ombudsman maakt zich zorgen over verhoging griffierecht De Nationale ombudsman maakt zich zorgen over de effecten van de verhoging van het griffierecht in bestuursrechtelijke geschillen Lees verder Onderwerpen procedures tweede kamer Rapport 4 maart 2010 2010 044 Verzoeker klaagde over de uitvoering door de Belastingdienst van een aanbeveling van de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 25 juni 2008 2008 108 Verzoekster trad op als gemachtigde voor cliënten in en procedure bij de rechtbank De rechtbank veroordeelde het Ministerie van VROM tot betaling van proceskosten en vergoeding van griffierecht Lees verder Onderwerpen wonen wijken en integratie Rapport 31 oktober 2007 2007 233 Naar aanleiding van een aantal afgewezen verzoeken om gefinancierde rechtsbijstand voerde de gemachtigde van verzoeker een uitvoerige correspondentie met de Raad voor Rechtsbijstand Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 20 november 2006 2006 371 Verzoekster verzocht de Dienst voor het Kadaster op 21 september 2005 om doorhaling van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22griffierecht%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  als pleeggezin Dit ondanks het feit dat het gerechtshof heeft bepaald dat het meisje bij haar grootouders kan blijven wonen De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman oordelen na onderzoek dat de WSJ zich had moeten verzetten tegen de opzegging van het contract door de pleegzorginstelling Ondanks dat de WSJ het niet eens was met de gerechtshof had ze de plicht te zorgen voor de juiste begeleiding en financiële ondersteuning van de pleegouders Daar had ook het kind recht op Lees verder Onderwerpen William Schrikker Jeugdbescherming pleeggezin begeleiding pleegzorgvergoeding jeugdbescherming Rapport 15 december 2014 2014 213 DUO had eerder duidelijkheid moeten geven over subsidieregeling inburgeringscursus Een man maakt uit informatie op de website inburgeren nl over de gewijzigde subsidieregeling voor inburgeringscursussen op dat hij nog onder de oude regeling valt Dat betekent dat hij in aanmerking komt voor een kostenvergoeding Voor de zekerheid belt hij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO en daar wordt hij niet veel wijzer van Verder staat er iets over vergoeding van de cursus in een e mail en een brief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord Holland ISD Na de start van de dure cursus blijkt de man deze helemaal zelf te moeten betalen omdat zijn verblijfsvergunning is afgegeven na de wijzigingsdatum van de subsidieregeling de ingangsdatum van de verblijfsvergunning speelt hierbij geen rol DUO vertelt hem dit snel en betreurt het dat de man eerder onvoldoende of niet volledige informatie heeft gehad maar kan niet anders dan de wet naleven De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat DUO eerder duidelijkheid had kunnen en moeten geven op de vraag van de man onder welke regeling hij valt DUO voert de regelingen uit voor de minister van Sociale Zaken De ombudsman beveelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om de man te laten benaderen door DUO over een tegemoetkoming in de door hem gemaakte kosten voor de inburgeringscursus eventueel samen met de Sociale Dienst Lees verder Onderwerpen dienst uitvoering onderwijs duo inburgering subsidieregeling kostenvergoeding verblijfsvergunning duidelijker informeren Rapport 10 december 2014 2014 189 UWV moet bij zelf gemaakte fouten coulant omgaan met verzoek om schadevergoeding Een man ontvangt van het UWV een uitkering en krijgt de toezegging dat een te veel ontvangen gemeentelijke uitkering daarmee zal worden verrekend Het UWV komt deze toezegging niet na en betreurt dit maar beoordeelt de geclaimde schade van de man met een puur juridische bril op De man zoekt contact met de Nationale ombudsman die vindt dat het UWV zich gelet op de gemaakte fouten coulant moet opstellen Uiteindelijk ontvangt de man een tegemoetkoming uit coulance Lees verder Onderwerpen uwv werkloosheidsuitkering ww uitkering financiële toezegging tegemoetkoming schadevergoeding coulance Rapport 26 november 2014 2014 175 Functioneel Parket Zwolle laat advocaat ten onrechte extra werk doen om geld cliënt terug te krijgen Een advocaat verzoekt het Functioneel Parket locatie Zwolle hierna FP Zwolle om zijn vrijgesproken cliënt een in beslag genomen geldbedrag van 3 900 terug te geven Het FP Zwolle wil dit doen maar daarna kost het de advocaat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vergoeding%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Nieuwsbericht 7 december 2014 Ombudsman voorkomt dat alleenstaande ouders onder bestaansminimum terechtkomen De Belastingdienst stopt in december de dwangverrekening van het Kindgebonden budget KGB bij 40 000 alleenstaande ouders Daarmee voorkomt de Belastingdienst dat het inkomen van deze financieel kwetsbare groep in 2015 onder het bestaansminimum terecht komt Lees verder Onderwerpen belastingdienst Kindgebonden budget KGB bestaansminimum dwangverrekening toeslagen Column 21 maart 2015 Kindgebonden budget Wat was het een toestand de scheiding Sonja is blij dat het in ieder geval voor de kinderbijslag goed is geregeld Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb echtscheiding Kindgebonden budget KGB belastingdienst toeslagen Rapport 18 februari 2015 2015 021 SVB had gescheiden vrouw tijdig kunnen wijzen op mogelijkheid aanvraag kindgebonden budget Een vrouw ontdekt ruim vier jaar na haar scheiding dat ze al die tijd een kindgebonden budget van de Belastingdienst had kunnen krijgen Maar alleen haar ex partner kan dit aanvragen omdat hij de aanvrager van de kinderbijslag is gebleven De vrouw stelt dat zij met dit laatste niet actief akkoord is gegaan via het formulier waarmee zij en haar ex partner de wijziging in hun gezinssituatie hadden doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank SVB Op het formulier had ook niets gestaan over het aanvragen van kindgebonden budget De SVB stelt dat de vrouw zelf op tijd had moeten informeren naar de mogelijkheid om dit aan te vragen Maar de Nationale ombudsman vindt dat de SVB dit had moeten doen De SVB wijst ouders er bij nieuwe aanvragen kinderbijslag wel al jaren op Na tussenkomst van de Nationale ombudsman past de SVB haar registratie aan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22Kindgebonden+budget+%28KGB%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  huurtoeslag Nieuwsbericht 30 oktober 2014 Aanpak maatregel één bankrekeningnummer slecht georganiseerd De Nationale ombudsman oordeelt in zijn rapport Moeten de goeden onder de kwaden lijden dat de aanpak van de invoering van de maatregel één bankrekeningnummer slecht georganiseerd en onredelijk ingrijpend was voor veel burgers en ondernemers Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen teruggave bankrekeningnummer Column 17 januari 2015 Geen toeslagen door papieren inkomen Mijnheer Khaiat is als Afghaanse vluchteling naar Nederland gekomen en probeert hier met een kledingreparatiebedrijf een nieuw bestaan op te bouwen Lees verder Onderwerpen gemeente vluchteling besluit bijstandverlening zelfstandigen belastingdienst kwijtschelding terugvordering toeslagen Rapport 26 februari 2015 2015 039 Belastingdienst dient te lage beslagvrije voet met terugwerkende kracht vast te stellen De Nationale ombudsman Frank van Dooren vindt dat de Belastingdienst een man van wie de beslagvrije voet te laag was vastgesteld met terugwerkende kracht moet compenseren Ombudsman Van Dooren Ik maak me al langere tijd zorgen over de toepassing van de beslagvrije voet Als de burger geen minimaal budget heeft om in zijn dagelijkse onderhoud te voorzien komt deze burger verder in de problemen maar stijgen ook de kosten voor de hele maatschappij De ombudsman ontvangt signalen dat overheidsinstanties de beslagvrije voet nog steeds onvoldoende beschermen Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslagvrije voet compensatie Rapport 5 februari 2015 2015 017 Belastingdienst blijft invorderen ondanks gehonoreerd bezwaarschrift Vrouw maakt bezwaar tegen toekenning toeslag bij de Belastingdienst Haar bezwaar wordt na een jaar wordt gehonoreerd ze hoeft niets terug te betalen Toch gaat de Belastingdienst terugvorderen Het lukt de Belastingdienst niet om de terugvordering stop te zetten De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst ook veel te lang heeft gedaan over de behandeling van het bezwaar Invordering is nu stopgezet de Belastingdienst ontvangt de vrouw voor een gesprek Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen bezwaarschrift terugvordering Column 21 maart 2015 Kindgebonden budget Wat was het een toestand de scheiding Sonja is blij dat het in ieder geval voor de kinderbijslag goed is geregeld Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb echtscheiding Kindgebonden budget KGB belastingdienst toeslagen Video 10 februari 2015 Problemen met de kinderopvangtoeslag Alles wat zo n beetje fout kon gaan ging ook fout Mevrouw Stam ontvangt al jaren kinderopvangtoeslag van Toeslagen Lees verder Onderwerpen kinderopvangtoeslag belastingdienst toeslagen Column 14 februari 2015 Fout na fout Al jaren ontvangt mevrouw Stam kinderopvangtoeslag Totdat de Belastingdienst Toeslagen haar informeert dat ze een deel van haar kinderopvangtoeslag over een eerder jaar moet terugbetalen Een heel bedrag ruim 800 Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen kinderopvangtoeslag terugbetalen terugvordering Rapport 18 februari 2015 2015 021 SVB had gescheiden vrouw tijdig kunnen wijzen op mogelijkheid aanvraag kindgebonden budget Een vrouw ontdekt ruim vier jaar na haar scheiding dat ze al die tijd een kindgebonden budget van de Belastingdienst had kunnen krijgen Maar alleen haar ex partner kan dit aanvragen omdat hij de aanvrager van de kinderbijslag is gebleven De vrouw stelt dat zij met dit laatste niet actief akkoord is gegaan via het formulier waarmee zij en haar ex partner de wijziging in hun gezinssituatie hadden doorgegeven

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22belastingdienst/toeslagen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van de Nationale ombudsman krijgt de man een beslissing te horen op het bezwaarschrift De Belastingdienst Toeslagen verrekent wel de hele dwangsom die ze moet betalen met de schuld De totale afwikkeling van het bezwaar heeft 23 maanden geduurd en dat is veel te lang Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen bezwaarschrift betalingsregeling belastingschuld dwangsom Rapport 10 december 2014 2014 191 Belastingdienst Toeslagen handelt aanvraag te traag af Een man dient bij de Belastingdienst Toeslagen voor de eerste keer aanvragen huur en zorgtoeslag in De aanvraag hoort binnen dertien weken te zijn beoordeeld Na afronding van de controle zijn de in het systeem aangebrachte blokkades op uitbetaling niet opgeheven De man ontvangt daardoor geen toeslagen Ook heeft de behandelaar als gevolg van een verkeerd ingevoerde behandelcode geen signaal gekregen dat er stukken ter beoordeling lagen en de aanvraag kon worden afgehandeld Uiteindelijk vindt pas ruim een halfjaar na de ingediende aanvraag de eerste betaling plaats De Nationale ombudsman is het met de man eens dat deze periode te lang is geweest Lees verder Onderwerpen toeslagen huurtoeslag zorgtoeslag toeslagaanvraag uitbetaling traag belastingdienst Rapport 10 december 2014 2014 181 Belastingdienst Toeslagen komt te lang toezeggingen betalingen niet na Een vrouw ontvangt al jaren toeslagen maar krijgt deze niet meer na een doorgegeven wijziging Ze belt diverse keren de Belastingdienst Toeslagen maar die stelt dat de toeslagen wel steeds zijn uitbetaald De vrouw en de Nationale ombudsman zoeken herhaaldelijk contact met de Belastingdienst Toeslagen maar toezeggingen worden niet nagekomen en de betalingen van de toeslagen blijven onjuist Dan blijkt dat de Belastingdienst Toeslagen eerder een zogeheten Stella betaling heeft gedaan aan de vrouw Zij heeft de spoedbetaling onder de naam Stella niet herkend als afkomstig van de Belastingdienst Toeslagen De Stella betaling heeft het normale proces van betalen van toeslagen verstoord Een halfjaar na haar eerste melding over het ontbreken van betalingen van toeslagen verlopen de betalingen uiteindelijk weer zoals het moet De ombudsman vindt dat dit te lang heeft geduurd waardoor de vrouw onnodig in de financiële problemen is gebracht De Belastingdienst Toeslagen legt uit dat een Stella betaling handmatig wordt uitgevoerd Zolang deze niet administratief is verwerkt blijven reguliere automatisch verlopende betalingen geblokkeerd staan in de systemen De ombudsman beveelt de staatssecretaris aan het proces van klachtbehandeling te verbeteren Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen spoedbetaling financiële toezegging financiële problemen klachtbehandeling wijziging Rapport 26 november 2014 2014 178 Belastingdienst Toeslagen ontdekt fout in behandelproces zorgtoeslag door aanhoudend bellen van een burger Een vrouw dient bij de Belastingdienst een aanvraag zorgtoeslag in Omdat het haar eerste aanvraag is is er een nadere controle nodig Omdat ze niets meer hoort belt ze diverse keren de Belastingdienst Steeds krijgt ze te horen dat de beslissing nog acht weken uitblijft Uiteindelijk ontdekt de Belastingdienst dat de zorgtoeslag al wel is toegekend maar dat de aanvraag ten onrechte niet automatisch in het computersysteem is afgewikkeld Uiteindelijk krijgt ze zeven maanden na het indienen van de aanvraag de zorgtoeslag uitgekeerd De Nationale ombudsman is het met de vrouw eens

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22belastingdienst/toeslagen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aanbeveling alsnog de resterende kinderopvang toeslag toe te kennen Lees verder Onderwerpen informatieverstrekking belastingdient toeslagen kinderopvangtoeslag terugbetaling financiën Rapport 13 mei 2013 2013 047 Belastingdienst noemt FIOD onderzoek naar gastouderbureau in brief aan ouders Belastingdienst Toeslagen heeft ouders die gebruik maakten van een gastouderbureau een brief gestuurd waarin staat dat de FIOD contracten van het bureau onderzoekt Het gastouderbureau klaagt over schending geheimhoudingsplicht door de Belastingdienst De Nationale ombudsman vindt dat het belang van het onderzoek bij de ouders niet noodzakelijk met zich meebrengt dat de ouders informatie over het FIOD onderzoek moesten krijgen Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen geheimhoudingsplicht transparantie fiod gastouderbureau kinderopvang kinderopvangtoeslag financiën Rapport 20 juni 2013 2013 072 Tijdens een bezwaarprocedure vordert Belastingdienst Kinderopvangtoeslag toch terug Vrouw kan de huur niet meer betalen omdat de Belastingdienst lopende termijnen van huur en zorgtoeslag en kindgebonden budget heeft verrekend met een terugvordering van de kinderopvangtoeslag Maar de vrouw had een bezwaarschrift ingediend tegen de terugvordering en er was uitstel van betaling verleend De Belastingdienst mag dan niet verrekenen Dat doen ze toch De Nationale ombudsman vindt dat de ontstane situatie het directe gevolg is van die verrekeningen Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de Belastingdienst de aan de kinderopvanginstelling uitbetaalde bedragen alsnog aan de vrouw betaaldbetaald Lees verder Onderwerpen kinderopvangtoeslag belastingdienst bezwaar financiën Video 29 mei 2013 Column Financiële zorgen Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb kinderopvang kinderopvangtoeslag belastingdienst toeslagen voorschot financiële problemen Rapport 17 april 2013 2013 036 Man klaagt over financiële problemen na wisseling van Belastingdienst naar SVB voor kinderopvangtoeslag Sinds 1 juli 2012 betaalt de SVB de kinderopvangtoeslag uit aan gezinnen waarvan minstens één gezinslid in het buitenland woont Man is hier niet over geïnformeerd en komt in financiële problemen omdat de SVB niet vooraf per maand maar achteraf per kwartaal de toeslag uitkeert De Nationale ombudsman kreeg hier meerdere klachten over Hij vindt het een gemiste kans dat de SVB op signalen van burgers niet meer alert reageerde De SVB laat weten nu wel een andere manier van uitbetalen te onderzoeken De Nationale ombudsman doet de aanbeveling om eenmalig voorschotten te verlenen Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank belastingdienst kinderopvangtoeslag financiële problemen sociale zaken en werkgelegenheid Column 25 mei 2013 Financiële zorgen Mario ontvangt kinderopvangtoeslag voor zijn kindje die naar het kinderdagverblijf gaat Dat ging voorheen altijd goed maar tegenwoordig ligt hij regelmatig wakker wegens financiële zorgen Lees verder Onderwerpen svb kinderopvangtoeslag financiële problemen om kinderdagverblijf recht Video 19 februari 2013 Column Partners tegen wil en dank Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen kamerverhuur belastingdienst toeslagen toeslagpartner Nieuwsbericht 26 oktober 2012 Belastingdienst Toeslagen gaat achterstanden wegwerken Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22belastingdienst/toeslagen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive