archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/024 Ministerie van Infrastructuur en Milieu had afwijzing offerte schriftelijk moeten motiveren en op juiste grond | Nationale ombudsman
  dat het model van zijn onderneming al vanaf 2008 bestond en aan de wettelijke voorschriften voldoet zodat de ontwikkeling van een alternatief model onnodig of zelfs ongewenst is Daarbij wees hij erop dat de kosten van het systeem van zijn bedrijf voor de gebruiker 299 per jaar bedragen en dat dit beduidend lager is dan het door de projectleider begrote bedrag Tot slot stelde hij dat het anderen uiteraard vrij staat om een alternatief te ontwikkelen maar dat dit evenals zijn eigen onderneming heeft gedaan dan voor eigen rekening hoort te gebeuren Het standpunt van de minister De minister informeerde verzoeker op 13 maart 2014 over haar standpunt over de klacht en de daaraan verbonden conclusies De minister overwoog onder meer dat de projectleider sinds september 2013 het project Herziening van de zwemwaterwetgeving leidde en voordien lid van het projectteam was Dat project leidde tot diverse deelprojecten en bij één daarvan het Hygiëne en veiligheidsplan was verzoeker ook betrokken Naast het projectteam is er een projectgroep voor overleg met diegenen die de wetgeving ook moeten gaan uitvoeren en waarin belangenorganisaties en ondernemers zitten De onderneming van verzoeker is gericht op advisering maar voert niet zelf uit Het verzoek om een uitwerking van standaarden voor diverse typen van baden is afkomstig van die projectgroep zodat exploitanten zelf een risicoanalyse kunnen uitvoeren zonder dat daarvoor dan een adviseur hoeft te worden ingehuurd Het project waarvoor verzoeker om een offerte is gevraagd was bedoeld om een simpel en kosteloos model op te zetten voor partijen voor wie een zwembad niet de hoofdactiviteit is zoals een hotel of campingeigenaar De interne kostenraming van ongeveer 30 000 is niet met de aanvraag meegestuurd Conform de interne beleidsregels van het ministerie is in zo n geval de rechtstreekse opdrachtverlening aan een leverancier toegestaan Volgens de beleidsregels is er een inkoopplan dat is het projectplan met de kostenraming gemaakt en is de standaard offerteaanvraag gebruikt Er zijn vier partijen die niet in de projectgroep zitten benaderd voor een offerte waarvan er drie zijn ontvangen In verzoekers offerte staat een omschrijving van zijn systeem met de toelichting dat voor deze aanpak is gekozen omdat het een al lange tijd functionerend model is dat is gebaseerd op de bestaande eisen en normen NEN voor hygiëne in zwembaden en dat om die reden het ontwikkelen van een nieuw model niet zo zinvol is De projectleider verklaarde dat het de bedoeling was om tegen de achtergrond van de nieuwe wettelijke eisen samen met de betrokken branches te komen tot een model dat kosteloos beschikbaar is Dat model moet geschikt zijn voor een risicoanalyse en het vaststellen van beheersmaatregelen De volgende stappen zoals het daadwerkelijk nemen van maatregelen en het bijhouden daarvan in een systeem zoals dat van verzoekers onderneming behoren echter niet tot de opdracht Verzoekers offerte bevat het aanbod om zijn bestaande systeem op te waarderen maar de kosten daarvan zijn veel hoger dan geraamd Verder ontbrak het aan de gevraagde inzichtelijke kostenopbouw en is alleen het totaalbedrag van 95 000 vermeld Zijn aanbod week dus af van de aanvraag en de kosten daarvan overtroffen ruim het geraamde bedrag De opdracht is gegund aan een adviesbureau dat een acceptabele offerte deed voor een prijs van 35 684 50 ex BTW De projectleider heeft over de afwijzing gesproken met de medewerker naar wie was verwezen in de mail waarmee verzoekers offerte was verstuurd Hij heeft dat niet per e mail of brief bevestigd ook niet na verzoekers herinnering van 13 oktober 2013 Pas per e mail van 5 december 2013 heeft hij gereageerd naar aanleiding van verzoekers aangetekende brief De projectleider verklaarde dat hij had gesproken met verzoekers naaste medewerker die de indruk gaf het goed te hebben begrepen en dat hij daarom meende dat de kwestie netjes was afgehandeld De offerte stond ook zo ver af van de bedoeling van de opdracht dat het ministerie hier beslist niet mee verder wilde gaan Het onderzoek naar een systeem om de administratieve lasten voor ondernemers terug te dringen gebeurde onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken en als een branchevereniging daarvoor subsidie heeft gekregen moet dat via dit ministerie zijn gegaan De minister vond op basis van de feiten en omstandigheden dat de projectleider weliswaar bevoegd was om offertes te vragen en af te handelen maar dat hij deze veel te informeel heeft behandeld Ook in het geval dat de relatie met de andere partij goed is hoort een medewerker zich bewust te zijn van zijn positie als ambtenaar en de projectleider had de daarbij behorende zorgvuldigheid meer moeten uitstralen Ook als een direct contact informeel is moet dat samen gaan met een meer formele borging De postafhandeling achtte de minister beschamend slecht onder meer omdat de klachtbrief pas bij de klachtbehandelaar terecht kwam toen de termijn voor de behandeling al was verstreken Het was dan ook goed voor te stellen dat de gang van zaken niet heeft bijgedragen aan het vertrouwen in de overheid De motivering van de afwijzing achtte de minister op zich voldoende immers verzoekers offerte voldeed duidelijk niet aan het verzoek en de door hem opgegeven kosten zijn driemaal hoger dan de raming Verder stelde de minister dat anders dan verzoeker schreef in het projectplan niet staat dat het ministerie aan exploitanten een systeem aanbiedt maar dat een aantal exploitanten al werkt volgens een principe Over een specifieke methode model of computersysteem staat in het plan niets De aan de offerte verbonden vraag was ook niet om een systeem zoals van verzoeker op te zetten maar om een model voor de risicobeoordeling die eraan vooraf gaat Al met al oordeelde de minister dat de behandeling van verzoeker eerlijk objectief en integer is geweest maar wel onvoldoende professioneel Het had geholpen als beide partijen telefonisch contact hadden gezocht na een mailwisseling die wederzijds vragen opriep De trage postbehandeling en de onvoldoende professionele houding van de projectleider hebben er bij verzoeker helaas voor gezorgd dat hij het gevoel kreeg dat hij niet serieus werd genomen Op dit punt achtte

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/024 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de man een schriftelijke bevestiging met motivering van de afwijzing De Nationale ombudsman is het eens met de man dat hij deze direct had moeten krijgen en dat het niet juist was zijn offerte af te wijzen vanwege een voorwaarde die niet in de offerte aanvraag had gestaan Lees verder Onderwerpen ministerie van infrastructuur en milieu afwijzing offerte motivering schriftelijk Column 15 maart 2014 Alcoholslot in de war Joep heeft een alcoholslot in zijn auto Dat betekent dat hij voor het rijden moet blazen Meet het alcoholslot een te hoog alcoholpromillage dan start de auto niet Lees verder Onderwerpen cbr alcoholslot om verkeersveiligheid schade overheid Rapport 13 oktober 2013 2013 144 Bewoners beklagen zich over onzekere woonsituatie door doortrekking van de A15 De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu onbehoorlijk handelt door twee echtparen vele jaren in onzekerheid te laten vanwege plannen over achtereenvolgens de Betuweroute en de doortrekking van de A15 rondom hun woning Beide echtparen uit Boerenhoek en uit Helhoek willen hun huizen verkopen maar de onduidelijkheid rond de woningen schrikt kopers af Brenninkmeijer concludeert in zijn rapport De minister miskent de bijzondere schrijnendheid van de situatie van deze bewoners Het tv programma Brandpunt besteedt zondagavond aandacht aan deze kwestie Lees verder Onderwerpen gemeente lingewaard boerenhoek helhoek a15 onzekere woonsituatie tracébesluit overheid ministerie van infrastructuur en milieu infrastructuur en milieu Nieuwsbericht 13 oktober 2013 Ministerie van I M onbehoorlijk bij A15 De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu onbehoorlijk handelt door twee echtparen vele jaren in onzekerheid te laten vanwege plannen over achtereenvolgens de Betuweroute en de doortrekking van de Lees verder Onderwerpen onzekerheid a15 om helhoek boerenhoek onderhoud Column 9 maart 2013 Verwijderingsbijdrage witgoed afgeschaft Karel is een fervent muziek en filmliefhebber en koopt een televisietoestel en blu ray speler Lees verder Onderwerpen inspectie voorlichting informatievoorziening ministerie van infrastructuur en milieu onderzoek overheid Rapport 17 oktober 2012 2012 167 Man klaagt over onvoldoende voorlichting overheid over afschaffing verwijderingsbijdrage bruingoed Sinds 14 februari 2011 is de verwijderingsbijdrage voor bruin goed afgeschaft Verzoeker heeft eind 2011 een televisie en een blue ray speler gekocht waarvan de verwijderingsbijdrage toch op de factuur staat De man vraagt bij Postbus 51 of dat terecht is Postbus 51 verwijst hem door naar een niet meer bestaande website De Nationale ombudsman vindt het geen primaire taak van de overheid om voorlichting te geven over de afschaffing van de verwijderingsbijdrage hiervoor is de producent verantwoordelijk Wel vindt hij dat de overheid daarom gevraagd wél de juiste voorlichting moet geven Dat moet dus nog verbeteren temeer omdat in 2012 de verwijderingsbijdrage voor wit goed wordt afgeschaft Lees verder Onderwerpen voorlichting verwijderingsbijdrage bruingoed infrastructuur en milieu Nieuwsbericht 21 augustus 2011 Duistere kennisgeving Infrastructuur en Milieu De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft in een brief aan mevrouw Schultz van Haegen aandacht gevraagd voor een onleesbare kennisgeving Lees verder Onderwerpen om overheid Alex Brenninkmeijer ministerie van infrastructuur en milieu Rapport 17 juni 2011 2011 181 Echtpaar klaagt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22ministerie+van+infrastructuur+en+milieu%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de failliete stichting De vrouw geeft in haar offerte aan dat zij dit wil doen De partij die de offerteronde uiteindelijk wint had aangegeven het personeel over te nemen naar behoefte Desondanks scoort de gemeente hun offertes op dit punt even hoog De vrouw klaagt over de gang van zaken De ombudsman oordeelt dat de gemeente niet heeft gehandeld volgens de voorwaarde zoals zij die naar de partijen heeft gecommuniceerd Lees verder Onderwerpen gemeente gunning offerte onduidelijke communicatie Rapport 1 juni 2015 2015 083 Gemeente Brunssum laat na om bouwbedrijf te informeren over de gang van zaken rond gunnen van opdracht aan ander bedrijf Een directeur van een bouwbedrijf brengt aan de gemeente Brunssum een offerte uit voor een bouwproject voor de laagste prijs Toch wordt hem de opdracht niet gegund De gemeente zet vervolgens de procedure stil omdat zijn prijs het budget te boven gaat In een nieuwe procedure besluit de gemeente een groot deel van de geplande werkzaamheden te schrappen De opdracht wordt vervolgens aan een ander bedrijf gegund met een lagere prijs De man constateert later dat de geschrapte werkzaamheden toch zijn uitgevoerd De gemeente zegt niet bevoegd te zijn tot een inhoudelijk oordeel omdat de man zich tot de rechter kon wenden De Nationale ombudsman concludeert dat de gemeente wel bevoegd is om een inhoudelijk oordeel te geven maar niet verplicht Duidelijk is dat de man niet behoorlijk is geïnformeerd door de gemeente over de gang van zaken en over het resultaat van de evaluatie De ombudsman geeft de gemeente in overweging om dit alsnog te doen De klacht is gegrond Lees verder Onderwerpen gemeente aanbestedingsbeleid bouwproject Column 8 november 2014 Vakantiehuisje aan diggelen Willem is op zijn vaste woonadres in Frankrijk als hij een telefoontje uit Nederland krijgt de politie is zijn vakantiehuisje in Gelderland binnengedrongen en heeft daarbij veel schade gemaakt Zo zijn de ramen gebroken en is de deur kapotgemaakt Lees verder Onderwerpen vakantiewoning hennepkwekerij binnentreden woning woninginval schade Rapport 6 december 2013 2013 182 Provincie Zuid Holland ontkent ontvangst schadeclaim m b t Zuid Westelijke Randweg Eigenaar van een autobedrijf aan de doorgaande weg tussen Krimpen aan de IJssel en Gouda heeft hinder van de nieuwe Zuid Westelijke Randweg Hij heeft met de provincie Zuid Holland overlegd over een schadeclaim voor verplaatsing van de toegangsdeuren omdat de toegang tot zijn bedrijf is verslechterd en er geluidsoverlast is ontstaan De provincie ontkent dat de claim is ingediend De Nationale ombudsman vindt het aannemelijk dat de door de man overgelegde offerte als verzoek om schadevergoeding is behandeld door een daartoe niet bevoegde ambtenaar Hij doet de aanbeveling aan GS om alsnog een beslissing te nemen op zijn planschadeclaim op basis van een onafhankelijk deskundigenadvies Lees verder Onderwerpen zuid westelijke randweg provincie zuid holland schadeclaim autobedrijf ondernemen provincie Rapport 30 oktober 2012 2012 181 Gemeente had nota beter moeten specificeren over beschadiging parkeergarage Automobiliste heeft met haar auto een muur in een parkeergarage in Veenendaal beschadigd De vrouw meldt dit bij de gemeente De gemeente

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22offerte%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  beide dagvaardingen zijn ingetrokken en gaat dus niet naar de zitting van de politierechter De politierechter veroordeelt haar en drie weken later krijgt zij het vonnis Het is dan te laat om hoger beroep in te stellen De Nationale ombudsman vindt dat de intrekkingsbrief onduidelijk en verwarrend was Het baart de Nationale ombudsman zorgen dat door het geautomatiseerde systeem van het OM er geen mogelijkheid is voor handmatige aanvullingen in brieven De ombudsman verwijst in dit verband ook naar rapport 2015 110 en kondigt aan ambtshalve hier een breder onderzoek naar te doen Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om Politie dagvaarding belaging intrekkingsbrief onduidelijke informatie Rapport 4 juni 2015 2015 091 UWV geeft deskundigenoordeel in re integratiezaak over werkgever zonder hoor en wederhoor Een zieke werkneemster wil weten of haar werkgever voldoende doet om haar weer aan het werk te helpen Ze vraagt het UWV om een deskundigenoordeel Het UWV belt de contactpersoon bij haar werkgever op een ongelukkig moment Er ontstaat een misverstand over wie wie zal terugbellen Er volgt geen telefoongesprek meer Het UWV komt vervolgens met het oordeel dat de werkgever onvoldoende doet De werkgever klaagt hierover en ook over de manier waarop het UWV die klacht vervolgens behandelt De ombudsman oordeelt dat het UWV onvoldoende hoor en wederhoor heeft toegepast en daarom schiet ook de motivering van het oordeel te kort Lees verder Onderwerpen uwv deskundigenoordeel arbeidsdeskundige hoor en wederhoor motiveringsvereiste Rapport 7 mei 2015 2015 080 CJIB is voor burgers nog steeds goed bereikbaar ondanks afschaffing van fax Sinds 1 mei 2013 is het CJIB voor burgers niet meer bereikbaar per fax Een man dient een klacht in bij het CJIB omdat er een betaling niet is geaccepteerd wegens het niet vermelden van een betalingskenmerk In dit kader stuurt de man een brief per fax naar het CJIB Als dit niet meer mogelijk blijkt klaagt hij hierover en zodoende ook over de slechte bereikbaarheid De Nationale ombudsman doet navraag en daaruit blijkt dat de klacht wel in behandeling was en de man ontvangt kort daarna een reactie van het CJIB De ombudsman vindt het acceptabel dat veiligheid en efficiency redenen zijn om de fax niet meer te gebruiken Naast schriftelijk en telefonisch contact kan de burger ook via de website contact opnemen De mogelijkheden om op digitaal gebied contact met burgers te leggen worden in de loop van het jaar aanzienlijk uitgebreid De klacht is ongegrond Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib bereikbaarheid faxbericht contact Column 18 april 2015 De manier waarop Wat een goed idee van de gemeente Haarlemmermeer als zelfstandige starten Edwin krijgt een bijstandsuitkering en wil graag weer aan de slag Eerst nog wat navraag doen over een paar onduidelijkheden want het is wel een spannende beslissing Lees verder Onderwerpen gemeente bbz bijstandsuitkering zelfstandige Rapport 31 maart 2015 2015 050 Onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten Een bestuurder van een onderneming klaagt dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten AFM te Amsterdam zijn verzoek

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22schriftelijk%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/099 OM maakt geldbedrag over aan onjuist rekeningnummer en wil de schade niet vergoeden | Nationale ombudsman
  broer had alle belang om dit te verklaren nu het Openbaar Ministerie hem had aangeschreven om het geldbedrag terug te betalen omdat dit als onverschuldigd was betaald en hij dit uiteraard niet wilde Verzoeker betwistte met klem dat hij het geldbedrag van zijn broer had teruggekregen Volgens verzoeker had hij geen contact meer met zijn broer Voorts achtte verzoeker het ook niet te begrijpen dat zijn kosten voor rechtsbijstand niet meer werden vergoed Verzoeker gaf aan dat toen het hem zelf niet was gelukt om het geldbedrag terug te krijgen hij zich tot een advocaat had gewend Dit had hem geld gekost Inmiddels waren deze kosten opgelopen tot 1 371 33 Dit bedrag was opgebouwd uit een bedrag van 766 33 tot 18 februari 2014 datum van klacht bij het Openbaar Ministerie en een bedrag van 605 vanaf 18 februari 2014 tot en met 5 september 2014 Verzoeker legde twee facturen met daarop de bovengenoemde bedragen over die zijn advocaat bij hem in rekening had gebracht Uit de bijgevoegde urenstaat blijkt dat de advocaat vanaf begin november 2013 tot en met 18 februari 2014 de dag dat zijn advocaat de klacht indiende twaalf keer contact had met het Openbaar Ministerie per brief per mail of telefonisch Standpunt minister van Veiligheid en Justitie De minister van Veiligheid en Justitie hierna de minister liet in een reactie weten terug te komen op het eerdere door de hoofdofficier ingenomen afwijzende standpunt Volgens de minister was er geen sprake van dat het Openbaar Ministerie bevrijdend had betaald op het moment dat het geld werd overgemaakt aan de medeverdachte van verzoeker De minister motiveerde dit met een verwijzing naar artikel 6 32 van het Burgerlijk Wetboek zie Achtergrond Volgens dit artikel kan er kort gezegd bij betaling aan een ander dan de schuldeiser pas sprake zijn van een bevrijdende betaling voor zover degene aan wie moest worden betaald de betaling heeft bekrachtigd of erdoor is gebaat Hier was in dit geval geen sprake nu verzoeker ontkende de 800 contant van zijn broer de medeverdachte te hebben ontvangen De enkele verklaring van de mededader dat hij de 800 wel had gegeven aan verzoeker was volgens de minister onvoldoende om te spreken van bevrijdende betaling De minister liet dan ook weten dat het Openbaar Ministerie het bedrag van 800 aan verzoeker ging overmaken De minister bleef wel bij het eerder ingenomen standpunt ten aanzien van de vergoeding van de gemaakte kosten voor rechtsbijstand Het Openbaar Ministerie vergoedt enkel de schade die daadwerkelijk door verzoeker is geleden Los van de vraag of de gedeclareerde werkzaamheden in de verhouding staan tot het te vorderen bedrag is uit de stukken niet gebleken dat de advocaat van verzoeker de kosten bij verzoeker heeft gedeclareerd aldus de minister Echter omdat de hoofdofficier van justitie in zijn eerste standpunt had toegezegd 300 te vergoeden zal de minister deze toezegging nakomen Uit coulance wordt dit bedrag vanaf november 2013 vermeerderd met de wettelijke rente Beoordeling Behoorlijkheidsvereiste Het redelijkheidsvereiste houdt in dat overheidsinstanties de in

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/099 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  broer Hij heeft dezelfde achternaam maar wel een andere voorletter De man is vervolgens maanden bezig geweest om eerst zelf en later met een advocaat zijn geld via het OM terug te krijgen Hij verzoekt naast het geldbedrag ook om vergoeding van de wettelijke rente en de advocaatkosten De hoofdofficier geeft tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman de fout toe en laat weten dat de 800 wordt vergoed Uit coulance wordt er slechts 300 toegekend voor de gemaakte advocaatkosten Deze vergoeding acht de ombudsman niet onredelijk maar hij vindt het niet behoorlijk dat dit bedrag enkel uit coulance en ter finale kwijting wordt aangeboden De klacht is gegrond Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om afwijzing schadevergoeding coulance onredelijk Rapport 24 oktober 2013 2013 155 Verzoeker klaagt over afwijzing van verzoek om schadevergoeding door politiechef Politie Eindhoven krijgt een melding van een gemeenteambtenaar dat mevrouw A per e mail heeft gedreigd met zelfmoord De politie gaat naar het pand waar zij woont dat is gesloten In het pand worden kamers verhuurd o a aan A De politie breekt vier kamers open de laatste is van A maar zij is niet aanwezig De verhuurder zit met een schade van 5900 de verzekeraar van de politie weigert die te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de politie correct heeft gehandeld in haar hulpverlenerstaak Hoewel ook de verhuurder niets valt te verwijten komt de schade in beginsel voor zijn risico omdat zijn huurster aanleiding heeft gegeven voor het politieoptreden Echter omdat er iets mis is gegaan in de communicatie met de politiemeldkamer heeft de verzekeraar van de politie uiteindelijk toch een deel van de schade vergoed Lees verder Onderwerpen afwijzing schadevergoeding politiechef binnentreden woning Politie Rapport 17 juli 2013 2013 088 Man klaagt over onvoldoende gemotiveerde afwijzing schadevergoeding Politie neemt vanwege een strafzaak

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22afwijzing+schadevergoeding%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  weet heel zeker dat het wel zo is Hij heeft eerder zelf op het sloopterrein de ketting van zijn overleden vrouw nog uit de auto gehaald De autopapieren heeft hij niet teruggevonden Omdat de man geen vrijwaringsbewijs heeft blijft het kenteken op zijn naam staan en krijgt de man in de elf volgende jaren van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB boetes voor onder meer het niet hebben van een geldige verzekering en APK voor zijn auto Veel boetes betaalt hij na ze tevergeefs aan te vechten Tweemaal komt hij voor bij de rechter in verband met een door het CJIB gevraagde machtiging tot gijzeling De rechter gaat niet mee in zijn verhaal vanwege het ontbreken van bewijsstukken van de sloop Uiteindelijk haalt de RDW het kenteken van de naam Dit kan niet met terugwerkende kracht en er volgt opnieuw een aankondiging van gijzeling De man zit financieel aan de grond en verliest vanwege de dreigende gijzeling mogelijk zelfs zijn baan Ten einde raad klopt hij aan bij de Nationale ombudsman Door zijn tussenkomst besluiten de RDW en het CJIB in het zogenoemde voertuigketenoverleg de twaalf nog openstaande boetes uit coulance in te trekken en daarmee is de dreigende gijzeling van de baan Het kenteken van de auto staat niet langer op naam van de man waardoor hij geen boetes meer krijgt Lees verder Onderwerpen rdw cjib kenteken vrijwaringsbewijs auto ongeluk boetes Rapport 7 januari 2015 2015 004 Bepalen de erven welke notaris er komt Vermenging publiekrecht en privaatrecht in het notariaat Een kandidaat notaris wil zich als notaris vestigen in de opengevallen plaats na het overlijden van een notaris Zij moet daarvoor een ondernemingsplan voorleggen aan de Commissie van Deskundigen Notariaat die vervolgens advies uitbrengt aan de minister van V J In haar plan ontbreken concrete gegevens over het over te nemen kantoor omdat de erven van de overleden notaris haar die niet willen geven De erven zijn in overleg met een andere kandidaat notaris De Commissie keurt het ondernemingsplan van de kandidaat notaris om die reden af De Nationale ombudsman vindt dat de Commissie duidelijker had moeten communiceren over het feit dat gebrek aan overeenstemming met de erven leidt tot een negatief advies over het ondernemingsplan De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de Commissie inmiddels de procedures heeft aangepast Lees verder Onderwerpen notaris ondernemingsplan onduidelijke communicatie Rapport 10 december 2014 2014 189 UWV moet bij zelf gemaakte fouten coulant omgaan met verzoek om schadevergoeding Een man ontvangt van het UWV een uitkering en krijgt de toezegging dat een te veel ontvangen gemeentelijke uitkering daarmee zal worden verrekend Het UWV komt deze toezegging niet na en betreurt dit maar beoordeelt de geclaimde schade van de man met een puur juridische bril op De man zoekt contact met de Nationale ombudsman die vindt dat het UWV zich gelet op de gemaakte fouten coulant moet opstellen Uiteindelijk ontvangt de man een tegemoetkoming uit coulance Lees verder Onderwerpen uwv werkloosheidsuitkering ww uitkering financiële toezegging tegemoetkoming schadevergoeding coulance Rapport 4 december 2014

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22coulance%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de loop van het onderzoek biedt de politiechef hem op basis van de bonnen die hij kan overleggen alsnog een compensatie aan van 250 De Nationale ombudsman vindt dit een voldoende gemotiveerde beslissing maar beveelt de politie wel aan de voorwaarde te schrappen van finale kwijting De man moet zelf kunnen beslissen of hij voor de andere 250 een oordeel van de rechter vraagt Lees verder Onderwerpen Politie schadevergoeding toekenning Rapport 11 maart 2015 2015 045 Gemeente Helmond kan man redelijkerwijs aansprakelijk stellen voor onherstelbaar beschadigen gemeenteboom Een man pleegt al jaren onderhoud aan gemeentegroen achter zijn huis zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente De gemeente stelt hem aansprakelijk omdat hij een gemeenteboom zo ver snoeit dat de boom onherstelbaar is beschadigd De gemeente claimt bij hem de kosten van onder andere het vervangen van de boom door een nieuwe van 618 50 waarover de man klaagt De Nationale ombudsman vindt de aansprakelijkheidstelling echter niet onredelijk Of de claim gegrond is is aan de rechter Wel stelt hij dat persoonlijk contact in de vorm van een telefoontje naar de man alvorens de factuur te sturen beter was geweest Lees verder Onderwerpen gemeente gemeentegroen snoeien aansprakelijkheidsstelling Rapport 11 maart 2015 2015 048 College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Lochem konden verzoek om extern onderzoek naar integriteit redelijkerwijs afwijzen Een man dient een verzoek in om een onderzoek in te stellen naar de integriteit binnen de gemeente Lochem maar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad wijzen dit af De Nationale ombudsman begrijpt na onderzoek de beweegreden voor deze afwijzing Bij de man zouden ruim veertig klachten over integriteitsschendingen zijn gemeld maar hij had de namen van de klagers niet bekend gemaakt en de klachten niet geconcretiseerd Hierdoor kon de gemeente niet vaststellen of extern onderzoek met de daaraan verbonden kosten te rechtvaardigen was Lees verder Onderwerpen gemeente integriteit schending Rapport 10 december 2014 2014 190 Gemeente rekent verzekeringsuitkering terecht tot vermogen bij beoordeling kwijtschelding belasting Een man en een vrouw dienen bij de gemeente Purmerend een verzoek in om bij de berekening van hun vermogen vier vermogensbestanddelen niet mee te tellen waardoor zij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen Het college van burgemeester en wethouders weigert dit De Nationale ombudsman vindt het goed dat het college de beleidsregel hanteerde dat alleen reserveringen voor de betaling van zorgkosten een maand niet tot het vermogen gerekend worden Zolang er maar maatwerk mogelijk blijft In het geval van de man en vrouw heeft het college dat maatwerk niet hoeven toepassen op een schadevergoeding en een verzekeringsuitkering voor een geannuleerde vakantie Lees verder Onderwerpen gemeente vermogen belasting gemeentelijke belastingen verzekeringsuitkering kwijtschelding Rapport 13 november 2014 2014 155 Staatsbosbeheer hanteert terecht het geaccepteerde erfpachtcontract Een vrouw en haar man kopen in 2009 een woonboerderij op erfpacht met een canon van 15 500 te betalen aan de grondeigenaar Staatsbosbeheer Ze komen in een financieel lastige situatie doordat de vrouw haar vorige woning lange tijd niet verkocht krijgt en uiteindelijk met

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22onredelijk%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive