archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/060 Belastingdienst wijst verzoek aftrek kosten huishoudelijke hulp terecht af | Nationale ombudsman
  heeft hij als compromis aangeboden over 2009 een bedrag van 1 200 zonder rekening te houden met een drempel als kosten huishoudelijke hulp in aanmerking te willen nemen Dit uitsluitend om de procedure te beëindigen dus geen behandeling ter zitting Er is geen enkele relatie met de aftrek in de jaren 2002 tot en met 2008 In het beroepschrift dat verzoeker indiende tegen de aanslag IB PVV 2009 is een uitgebreide toelichting opgenomen op de wijze van betaling van de huishoudelijke hulp Met name gaat verzoeker daarbij in op het bijzondere karakter van de hulp binnen het familieverband het gezin Verzoeker stelt bijvoorbeeld dat niet alleen een betaling doorslaggevend is maar dat het ook kan gaan om verrekening en dat er contante betalingen zijn gedaan ten behoeve van de huishoudelijke hulp Daarnaast zijn bij het beroepschrift verklaringen van verzoekers echtgenote en dochter gevoegd dat betaling aan de dochter heeft plaatsgevonden Verzoeker stelt dat deze toelichting onverkort geldt voor de jaren 2002 tot en met 2008 In reactie op een nieuwe klacht van verzoeker over deze afwijzende beslissing liet de Belastingdienst weten dat bij de behandeling van eerdere verzoeken tot vermindering van de aanslagen inkomstenbelasting over de jaren vóór 2009 voldoende duidelijk is gecommuniceerd dat de gemaakte kosten moeten worden aangetoond en dat het aftrekbare bedrag gesteld moet worden op de schriftelijk aangetoonde kosten minus een drempel Voor de jaren 2010 tot en met 2012 zijn de aanslagen IB PVV conform de door verzoeker ingediende aangiften opgelegd Voor de jaren 2010 en 2011 geldt dat aan verzoeker een vragenbrief is gestuurd waarbij onduidelijk is of daarop een antwoord is gegeven Voor het jaar 2010 heeft de Belastingdienst niet juist gehandeld door de betreffende kosten niet nader te onderzoeken Voor het jaar 2011 is het niet nader onderzoeken terug te voeren op een managementbeslissing Voor het jaar 2012 is niet juist gehandeld door de aangifte niet nader te onderzoeken op het punt van de specifieke zorgkosten Van een bewuste standpuntbepaling is volgens de Belastingdienst geen sprake geweest Op de aanslagen wordt niet meer teruggekomen Ook aan deze gang van zaken ontleent verzoeker vertrouwen dat de aanslagen voor 2002 tot en met 2008 alsnog zullen worden herzien Verzoeker wijst er op dat voor de jaren 2010 tot en met 2012 intensieve contacten met de Belastingdienst hebben plaatsgevonden en dus controle De aangifte IB PVV over het jaar 2013 is in behandeling waarbij onderzoek plaatsvindt Bij de behandeling van die aangifte is aan verzoeker meegedeeld dat indien en voor zover bij hem sprake is van opgewekt vertrouwen door een toezegging dat extra gezinskosten als specifieke zorgkosten aftrekbaar zijn deze toezegging is ingetrokken Na ontvangst van de brief van verzoeker van 19 februari 2014 aan de Nationale ombudsman heeft de Nationale ombudsman ingezet op contact tussen verzoeker en de Belastingdienst om te komen tot een oplossing Dit heeft niet geleid tot een positief resultaat Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman Het vereiste van betrouwbaarheid houdt in dat de overheid binnen het wettelijk kader

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/060 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zouden ruim veertig klachten over integriteitsschendingen zijn gemeld maar hij had de namen van de klagers niet bekend gemaakt en de klachten niet geconcretiseerd Hierdoor kon de gemeente niet vaststellen of extern onderzoek met de daaraan verbonden kosten te rechtvaardigen was Lees verder Onderwerpen gemeente integriteit schending Rapport 8 juli 2015 2015 114 IND en DT V laten ten onrechte belang Nederlandse staat prevaleren boven individueel belang asielzoeker IND wijst een asielaanvraag af van een man die in vreemdelingenbewaring zit Hij gaat dezelfde dag in beroep én vraagt een voorlopige voorziening aan om te voorkomen dat Nederland hem uitzet tot vier weken na de uitspraak van de rechtbank Op verzoek van de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek DT V wordt de behandeling van de voorlopige voorziening gepland vóór zijn geplande uitzetdatum De Nationale ombudsman vindt dat de IND en DT V in dit geval ten onrechte het belang van de Nederlandse overheid bij het voortvarend voorbereiden en uitvoeren van de mans uitzetting zwaarder laten wegen dan de belangen van de man bij het voorbereiden van zijn verzoek om een voorlopige voorziening Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind Dienst Terugkeer en Vertrek DT V asielaanvraag afwijzing vreemdelingenbewaring Nieuwsbericht 23 maart 2015 Belastingdienst brengt minima in problemen met verrekening toeslagen De Nationale ombudsman roept staatssecretaris Wiebes van Financiën op om geen geld meer in te houden op de lopende toeslagen van gezinnen met lage inkomens en met schulden Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Column 8 augustus 2015 Rijtest Zomer vakantie en caravan Voor veel Nederlanders de ultieme combinatie voor ontspanning Zo ook voor mevrouw en meneer Mulder die ondanks hun leeftijd jaarlijks met hun caravan heel wat kilometers maken door Europa en omstreken Lees verder Onderwerpen centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen cbr dienst wegverkeer rdw rijtest rijbewijs verlenging caravan Rapport 2 april 2015 2015 070 Gemeenteraad Westerveld reageerde te laat en zonder afdoende besluitvorming op klacht Een man klaagt in 2013 over de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Westerveld in 2011 met betrekking tot een door hem gedaan verzoek om aangifte van fraude te doen De gemeenteraad hoefde die klacht niet in behandeling te nemen en de man niet te horen aangezien de jaartermijn was verstreken Maar de beslissing van de raad om zijn klacht niet in behandeling te nemen is ten onrechte niet binnen 4 weken genomen Bovendien was het formele besluitvormingstraject onvoldoende door de raad per e mail te consulteren en de beslissing nog dezelfde dag te verzenden De raad had de beslissing in zijn vergadering moeten nemen of deze ten minste in de eerstvolgende raadsvergadering moeten bevestigen Lees verder Onderwerpen gemeente verzoek aangifte fraude besluitvorming Rapport 7 juli 2015 2015 109 Aangifte tegen de politie Den Haag Man fietst tijdens een sneeuwbui in Den Haag Op een kruising rijdt hij voor een politieauto langs De politieagent toetert de fietser schrikt en valt Als hij is opgestaan geeft hij een klap op het dak van de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verzoek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/019 Algemeen directeur Belastingen vat rol als beroepsinstantie te beperkt op | Nationale ombudsman
  stond Wat was de reactie van de Belastingdienst De directeur heeft in zijn reactie ontkend dat zijn uitspraak onvoldoende is gemotiveerd of dat onvoldoende kennis was genomen van de feiten die van belang waren Uit de aangiften loonheffingen en omzetbelasting heeft de directeur afgeleid dat verzoekster nog tot en met maart 2014 personeel in dienst heeft gehad Met betrekking tot de mogelijkheid van aansprakelijkstelling van derden wees de directeur erop dat een dergelijke aansprakelijkstelling mogelijk is indien de ontvanger zou aantonen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur Wat was de reactie van verzoekster In haar reactie heeft verzoekster aangegeven dat de grote verscheidenheid aan crediteuren ertoe heeft geleid dat het onmogelijk was om te komen tot een algemeen crediteurenakkoord Er is wel op individuele basis een crediteurenakkoord tot stand gekomen Verzoekster benadrukt dat zo lang als mogelijk is geproduceerd in het jaar 2013 om aan al haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen en zeker ook om haar afnemers niet teleur te stellen c q hen niet in problemen te brengen Verzoekster ontkent echter dat er tot en met maart 2014 personeel in dienst is geweest Wel zijn er tot en met maart 2014 aangiften loonbelasting ingediend Maar dat is iets heel anders aldus verzoekster Deze aangiften hadden namelijk hoofdzakelijk betrekking op de salaris eindafrekening van het personeel De laatste twee werknemers zijn in dienst geweest tot 10 februari 2014 Het nabetaalde vakantiegeld van één van deze werknemers is betaald in maart 2014 Verzoekster is kritisch over de beoordeling van de directeur Los van het feit dat deze rechtsgang in deze zaak veel weg heeft van de slager die zijn eigen vlees keurt heeft een belastingplichtige hier kennelijk niet veel aan in het geval de directeur de woorden van zijn ontvanger slechts wenst te herhalen of met andere woorden bevestigt Dan is het niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken De verklaring waarom in deze zaak dit onderzoek achterwege is gebleven is voor cliënte onbegrijpelijk Het komt mij logisch voor dat wanneer iets niet helemaal duidelijk is er nader onderzoek wordt verricht Nadere reactie van de Belastingdienst naar aanleiding van het verslag van bevindingen Na ontvangst van het verslag van bevindingen liet de Belastingdienst nog het volgende weten De bewoording die de directeur gebruikt in zijn afwijzingsgronden kan gelijkenis vertonen met de bewoording die de ontvanger in zijn beslissing gebruikt waardoor de indruk gewekt kan worden dat de woorden van de ontvanger worden herhaald Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het kwijtscheldings en saneringsbeleid zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990 en dan met name in de uitvoeringsregeling Om misverstanden bij de belastingplichtige te voorkomen wordt door zowel de ontvanger als door de directeur zoveel mogelijk aangesloten bij de tekst van de Invorderingswet 1990 en de uitvoeringsregeling Als niet goed duidelijk wordt of wel of niet voldaan is aan een voorwaarde die de Belastingdienst stelt voor meedoen aan een schuldenregeling volgt er apart onderzoek Eén van die voorwaarden is inderdaad het niet voortzetten van de activiteiten Maar naar de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/019 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  092 Verzoekster klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door BSR Belastingsamenwerking Rivierenland BSR wil de lokale belastingen 2012 van een vrouw niet kwijtschelden omdat zij volgens BSR in het bezit is van twee voertuigen De vrouw kon aantonen dat haar caravan niets meer waard was en haar auto 500 De vrouw tekende bij BSR beroep aan tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding Dit werd door BSR afgewezen BSR heeft de caravan van de vrouw aangemerkt als een voertuig dat onder vermogensvrijstelling valt De auto werd door BSR beschouwd als tweede voertuig waarvan de waarde volledig buiten de vermogensvrijstelling valt In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet staat dat er voor vermogensvrijstelling uitdrukkelijk sprake moet zijn van een auto De Nationale ombudsman vindt het niet juist dat BSR volhardt in de beslissing dat de caravan onder de vermogensvrijstelling valt Lees verder Onderwerpen bsr belasting samenwerking rivierenland kwijtschelding belasting bovag taxatie vermogensvrijstelling vermogen uitvoeringsregeling invorderingswet financiën Rapport 10 december 2014 2014 190 Gemeente rekent verzekeringsuitkering terecht tot vermogen bij beoordeling kwijtschelding belasting Een man en een vrouw dienen bij de gemeente Purmerend een verzoek in om bij de berekening van hun vermogen vier vermogensbestanddelen niet mee te tellen waardoor zij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen Het college van burgemeester en wethouders weigert dit De Nationale ombudsman vindt het goed dat het college de beleidsregel hanteerde dat alleen reserveringen voor de betaling van zorgkosten een maand niet tot het vermogen gerekend worden Zolang er maar maatwerk mogelijk blijft In het geval van de man en vrouw heeft het college dat maatwerk niet hoeven toepassen op een schadevergoeding en een verzekeringsuitkering voor een geannuleerde vakantie Lees verder Onderwerpen gemeente vermogen belasting gemeentelijke belastingen verzekeringsuitkering kwijtschelding Rapport 24 juli 2013 2013 093 Verzoeker klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door Hefpunt Een man klaagt erover dat zijn verzoek om kwijtschelding in 2012 van lokale en regionale belastingen is afgewezen door Hefpunt Hefpunt verzorgt namens gemeenten en waterschappen in het noorden de heffing en inning van lokale en regionale belastingen De man kreeg in 2008 24 000 uitgekeerd van de verzekering vanwege brandschade in zijn woning In de periode 2008 tot 2011 werd de belasting kwijtgescholden De man bracht toen naar voren dat hij wel geld op zijn rekening had staan maar dat dat bestemd was voor het herstellen van de schade aan de woning en niet voor het betalen van belasting In 2012 werd het verzoek tot kwijtschelding afgewezen Niet langer werd door Hefpunt de uitkering van de verzekering bij het vaststellen van het vermogen buiten beschouwing gelaten De Nationale ombudsman vindt dat de periode waarin de verzekeringsuitkering bij de berekening van het vermogen buiten beschouwing wordt gelaten maatwerk moet zijn In dit geval kan ervan uit worden gegaan dat de man vier of vijf jaar na de brand genoeg tijd heeft gehad de schade te herstellen De beslissing van Hefpunt is correct Lees verder Onderwerpen hefpunt kwijtschelding belasting schade uitkering uitvoeringsregeling invorderingswet gemeenschappelijke regelingen Rapport 23 december 2014 2014 223 Directeur Belastingdienst

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22kwijtschelding%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/007 Belastingdienst Groningen schiet tekort in afhandeling klacht over geweigerde aanpassing vennootschapsbelasting | Nationale ombudsman
  vermoedelijk ook daarvoor opgeroepen was Helaas bleek dat de aangifte 2012 zeer tijdig was ingediend en dat deze eind 2013 al was afgedaan Een correctie langs de weg van formeel bezwaar was niet mogelijk Mijn klacht over de gang van zaken ziet op de eerste beoordeling die miskent dat er alle aanleiding was om het verzoek te honoreren en op de behandeling bij de Belastingdienst van mijn klacht daaromtrent die ik nauwelijks serieus kan nemen Beoordeling Ten aanzien van de afwijzing van het verzoek om vermindering 6 Verzoekster klaagt in de eerste plaats over de afwijzing van haar verzoek van 11 februari 2014 om vermindering van de aanslag vennootschapsbelasting 2012 Zij stelt dat in 2012 al duidelijk was dat de vordering op A BV geheel of ten dele onvolwaardig was en dat daarom een voorziening ten laste van de winst had moeten worden opgenomen Nu daarmee bij de aangifte 2012 geen rekening was gehouden was de aanslag te hoog en diende deze te worden verminderd 7 De Belastingdienst heeft het verzoek ambtshalve beoordeeld en dit afgewezen met de motivering dat A BV pas in 2014 failliet was verklaard Dit had aldus de Belastingdienst geen invloed op de winst over 2012 8 Het vereiste van goede motivering houdt in dat de overheid haar handelen en haar besluiten duidelijk aan de burger uitlegt Daarbij geeft zij aan op welke wettelijke bepalingen de handeling of het besluit is gebaseerd van welke feiten zij is uitgegaan en hoe zij rekening heeft gehouden met de belangen van de burgers Deze motivering moet voor de burger begrijpelijk zijn 9 Naar het oordeel van de Nationale ombudsman heeft de Belastingdienst het verzoek van verzoekster op onjuiste gronden afgewezen Verzoekster dreef een onderneming Ingevolge de bepalingen van de Wet inkomstenbelasting 2001 moet de winst van een onderneming worden vastgesteld volgens de ongeschreven regels van goed koopmansgebruik Volgens de regels van goed koopmansgebruik behoeven baten pas tot de winst te worden gerekend wanneer zij als daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden beschouwd en mag met verliezen al rekening worden gehouden op het moment dat zij zich aftekenen Het gegeven dat A BV pas in 2014 in staat van faillissement is komen te verkeren betekent niet dat pas in 2014 duidelijk werd dat het slecht ging met A BV en dat het pas in 2014 onzeker was of de vorderingen op A BV zouden kunnen worden gerealiseerd Het is goed denkbaar dat de verliezen op de vorderingen op A BV zich zoals de gemachtigde stelt al in 2012 aftekenden en dat de vorderingen op dat moment al niet langer volwaardig waren Door niettemin alleen de datum van faillissement als criterium te hanteren heeft de Belastingdienst een onjuiste invulling gegeven aan het begrip goed koopmansgebruik en het verzoek met een onjuist argument afgewezen De Belastingdienst handelde derhalve in strijd met het vereiste van een goede motivering De onderzochte gedraging is om die reden niet behoorlijk 10 Bovenstaand oordeel betekent overigens niet dat de Belastingdienst het verzoek van verzoekster had behoren te honoreren Nu

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/007 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  over De man klaagt bij het LBIO dat ze hem adviseren dat de alimentatie omlaag kan maar hem ook dwingen om een hoger bedrag te betalen zelfs na het starten van een procedure bij de rechtbank tot verlaging van alimentatie De man vindt dat hij niet goed is geïnformeerd en onnodig kosten heeft gemaakt Het LBIO echter heeft de man schriftelijk én mondeling geïnformeerd dat hun eerder uitgebrachte advies niet bindend was Daarna is de man ook nog schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen van de achterstallige alimentatie en de kosten De Nationale ombudsman is van oordeel dat de klacht over het LBIO niet gegrond is Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio alimentatie kinderalimentatie partneralimentatie Column 20 december 2014 Menselijke maat Wilma krijgt van de gemeente bericht dat ze te veel bijstandsuitkering heeft ontvangen De gemeente heeft besloten dat geld in te houden op de maandelijkse bijstandsuitkering Hierbij rekent de gemeente altijd met een standaardpercentage van 6 Lees verder Onderwerpen bijstandsuitkering gemeente beslagvrije voet terugvordering Rapport 15 oktober 2014 2014 139 LBIO stelt ten onrechte persoonlijke verklaring boven rechterlijke beschikking over te betalen kinderalimentatie Vrouw schakelt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO in omdat zij van haar ex man ineens een lagere kinderalimentatie ontvangt De ex man zegt dat over dit laatste een afspraak is gemaakt en toont het LBIO een door de vrouw ondertekende verklaring waarin zij toestemt in de verlaging De vrouw klaagt dat het LBIO hiervan uitgaat in plaats van de rechterlijke beschikking en doet aangifte van vervalsing van de verklaring De Nationale ombudsman is het eens met de vrouw het LBIO had te weinig aantoonbare feiten voor de stelling van de man en had hem bij handhaving van zijn mening naar de rechter moeten verwijzen Het LBIO krijgt van de ombudsman de aanbeveling voortaan het bedrag uit de rechterlijke beschikking te innen en ervoor te zorgen dat de vrouw de achterstallige alimentatie ontvangt Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio kinderalimentatie verklaring vervalsing Rapport 23 augustus 2013 2013 102 Huurder onvoldoende geinformeerd voor aanvang zitting over huurverlaging Huurder heeft een meningsverschil met de verhuurder over de hoogte van de huur en vraagt de Huurcommissie om tijdelijke huurverlaging wegens gebreken aan de woning De Huurcommissie wijst het verzoek af De huurder klaagt erover dat de Huurcommissie hem hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de zitting en over het bouwkundig onderzoek naar de gebreken van de woning waardoor de huurder onvoldoende gelegenheid had om daarop te reageren De Nationale ombudsman vindt dat de Huurcommissie het afwijzen van het verzoek voor schadevergoeding onvoldoende heeft onderbouwd temeer omdat de Huurcommissie een tweede verzoek om huurverlaging wél heeft toegewezen Lees verder Onderwerpen huurcommissie huurverlaging zitting onderzoeksrapport schadeclaim binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 28 juni 2013 2013 077 Projectleider klaagt dat OMMIJ weigert tot minnelijke schikking Ontwikkelaar van bouwprojecten koopt grond van het Openbaar Lichaam Midden IJsselmonde OMMIJ Hij is verplicht om op de grond te bouwen en mag de grond niet verkopen op straffe van een boete Hij houdt zich

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verlaging%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 12 januari 2015 2015 007 Belastingdienst Groningen schiet tekort in afhandeling klacht over geweigerde aanpassing vennootschapsbelasting Een onderneming kan een vordering niet innen vanwege faillissement van de klant Ze vindt dat de aanslag vennootschapsbelasting daarom verlaagd moet worden Maar de Belastingdienst Groningen wijst dit verzoek af De onderneming wendt zich tot de Nationale ombudsman De ombudsman behandelt in het rapport eerst de vraag of naar goed koopmansgebruik de aanslag verlaagd had kunnen worden De Belastingdienst vindt alleen relevant of de klant al failliet is de ombudsman meent dat goed koopmansgebruik wel tot verlaging had kunnen leiden De ombudsman constateert dat in dit geval dat niet meer kan omdat de aanslag al onherroepelijk is vastgesteld De klacht van de onderneming heeft bij de Belastingdienst in de klachtbehandeling niet voldoende aandacht gekregen Enerzijds omdat niet goed is afgewogen om de klacht wel of niet in behandeling te nemen op formele gronden Anderzijds omdat bleek dat de motivering voor het afwijzen van het verzoek om verlaging van de vennootschapsbelasting onjuist bleek te zijn Lees verder Onderwerpen belastingdienst vennootschapsbelasting aanslag verlaging afwijzing verzoek onjuiste motivering Rapport 14 september 2006 2006 314 Verzoekster meent dat zij door criminele neven wordt afgeluisterd via haar telefoon Zij heeft de politie hiervan verwittigd Politie heeft toegezegd dat de wijkagent zou langskomen Lees verder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22onjuiste+motivering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/012 Belastingdienst Haaglanden heeft zich voldoende ingespannen om escalatie in klachtbehandeling te voorkomen | Nationale ombudsman
  moeten worden en dat de Belastingdienst van klachten moet leren De klachtbehandelaar vroeg zich af of goed afgehandeld betekende dat dit pas aan de orde was als de heer E zijn zin kreeg Hij stelde vast dat het spijtig is dat de strijdbijl op tafel blijft liggen Aan het einde van het gesprek vroegen de inspecteur en de klachtbehandelaar aan de heer E wat hem nog dwars zat zodat het afgerond kon worden Toen de heer E zei dat afronden niet zijn bedoeling was en dat hij altijd nog wel iets kon bedenken vroeg men hem wat hem drijft of er uit te komen was en of er op de relatie nog iets te doen was De inspecteur en de klachtbehandelaar zeiden graag een uitweg te willen vinden De heer E zei daar over na te denken en het positief te vinden dat een aantal zaken was uitgesproken Het gesprek met de inspecteur had hij gewaardeerd Nog meer pijnpunten De dag na het gesprek schreef de heer E een brief aan de klachtbehandelaar ter aanvulling op zijn klacht Hij schreef dat hij de bespreking op prijs had gesteld en veel had geleerd Helaas had hij moeten constateren dat in het verleden belastingambtenaren veel beter met zijn klachten waren omgegaan Verder wilde hij zijn klacht over de inspecteur met twee punten aanvullen Hij vond het een onjuist verwijt van de inspecteur dat hij zijn naam zou hebben willen beschadigen met zijn brief van 6 februari 2014 Bovendien wees hij erop dat de inspecteur briefpapier van de Belastingdienst had gebruikt terwijl hij uitsluitend zijn privébelangen behartigde met zijn brief van 19 februari 2014 In een volgende brief reageerde de heer E nog verder op de bespreking op 19 juni 2014 Hij wees erop dat hij klachten in de eerste plaats had ingediend omdat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt In de tweede plaats had hij klachten ingediend omdat hij hoopte dat de Belastingdienst iets zou leren van deze fouten en deze niet meer zou herhalen ook niet bij anderen Hij had meer dan duidelijk de indruk gekregen dat dit aspect en heel veel andere zaken niet begrepen waren De heer E vond dat de Belastingdienst tijdens de bespreking niet één fout had toegegeven Voor hem was duidelijk dat de Belastingdienst weinig had geleerd van de gemaakte fouten Hij had niet de indruk gekregen dat het de bedoeling was geweest van de Belastingdienst om problemen op een correcte manier op te lossen Voor hem was duidelijk dat de belastingambtenaren vooringenomen waren Volgens hem begreep men niet waarom klachten door hem worden ingediend werden er feiten genegeerd en ontbrak het aan dossierkennis Bovendien werd er niet geluisterd naar zijn argumentatie en werden er onnodige en suggestieve vragen gesteld Door een in zijn ogen gebrekkige leiding van de bespreking kwamen de kernproblemen waaronder de verre van optimale communicatie van de Belastingdienst naar zijn zeggen niet of nauwelijks uit de verf Opnieuw een klacht brief van 7 juli 2014 De bespreking op 19 juni 2014 bracht de heer E ook tot het indienen van een nieuwe klacht gericht tegen de drie medewerkers van de Belastingdienst die bij dat gesprek aanwezig waren geweest Zij hadden zich volgens hem op meerdere punten niet gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt Volgens hem vertoonde de inspecteur herhaalde malen ongewenst gedrag niet passend bij de integriteit van de Belastingdienst De behandeling van eerdere en nog lopende klachten over de inspecteur verliep in zijn ogen niet vlekkeloos Ook het gedrag van de klachtbehandelaar en de andere medewerker van de Belastingdienst tijdens het gesprek op 19 juni 2014 liet volgens de heer E te wensen over en paste volgens hem niet bij de integriteit van de Belastingdienst Hij verwachtte dat passende maatregelen genomen zouden worden Hij schreef dat hij gelukkig de ervaring had dat de Belastingdienst frequent op een correcte manier met fouten omgaat maar dat in deze zaak veel was misgegaan en nog steeds mis gaat Hij had niet de indruk dat de Belastingdienst iets geleerd had Hij sprak de hoop uit dat de Belastingdienst de hele zaak correct en professioneel zou oplossen om een verdere escalatie te voorkomen Een herhaling van de bespreking de dato 19 juni 2014 of klachten niet goed afhandelen zal mogelijk nog meer procedures met externe partijen initiëren zo besloot hij zijn brief De Belastingdienst handelt beide klachten af Met een brief van 16 juli 2014 reageerde de Belastingdienst op beide klachten van de heer E Als bijlagen bij de brief waren een klachthistorie en het gespreksverslag van het gesprek op 19 juni 2014 gevoegd De brief werd opgesteld en ondertekend door de klachtbehandelaar In een inleidende passage ging hij in op de context van het dossier waarvan beide klachten uit mei en juli 2014 deel uitmaken In de afsluiting van deze passage stelde hij vast dat de recente contacten met de heer E over oud zeer er in elk geval toe hebben geleid dat intenties drijfveren en beleving van de heer E en de Belastingdienst duidelijk er in beeld zijn gekomen Hij schreef verder dat dit contact meer is dan het was en dat hij dat als vooruitgang beschouwde Hij sprak de hoop uit dat er nog meer verbetering mogelijk is De klacht van de heer E in zijn brief van 7 mei 2014 dat de inspecteur een kopie van zijn brief aan hem ook aan zijn cliënt had gestuurd werd gegrond verklaard Voor de manier waarop de brief van de inspecteur bij de heer E was overgekomen werden excuses aangeboden aan zowel de heer E als aan zijn cliënt De klachtbehandelaar schreef de vorm en inhoud van de brief zijn in retrospectief impulsief geweest en stonden onder invloed van emotie enerzijds en bezorgdheid anderzijds voor het fiscale proces Het was beter geweest zo schreef de klachtbehandelaar verder als de inspecteur eerst even had gebeld met de heer E in plaats van direct zijn brief te schrijven De klachtbehandelaar schreef verder dat hij de heer E gelooft toen deze in de aanvulling op zijn klacht had laten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/012 (2015-08-09)
  Open archived version from archive