archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Ook had BJZ de geluidsopnamen van de gesprekken met de gezinsvoogd moeten beluisteren De ombudsman geeft BJZ in overweging om dit alsnog te doen ter evaluatie en lering Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg bjz toezicht functioneren therapeut gezinsvoogd geluidsopnamen onvolledige informatieverstrekking Rapport 5 oktober 2011 2011 292 Inzage dossier wijkzorgteam onmogelijk na vernietiging dossier Inwoonster van Enschede klaagt dat de gemeente haar geen inzage wil geven in het dossier dat het wijkzorgteam van haar heeft Op basis van een onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming is haar gebleken dat er een aanmelding bij het wijkzorgteam is gedaan Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is gebleken dat de gemeente een redelijke afweging heeft gemaakt door het dossier van de vrouw te vernietigen toen er geen reden was voor verdere behandeling Wel maakt hij de opmerking dat de gemeente nadrukkelijk de regie moet voeren om ervoor te zorgen dat signaleringen bij andere instellingen die op de aanmelding gebaseerd zijn worden verwijderd Zo kan worden voorkomen dat gezinnen tot in lengte van jaren worden aangesproken op een onjuiste melding Lees verder Onderwerpen wijkzorgteam raad voor de kinderbescherming rvdk dossierinzage gemeente beeldvorming privacy overheidsinstanties gemeente Nieuwsbericht 16 februari 2012 Niet bevoegd om klacht meldpunt PVV te behandelen De Poolse ambassade heeft een klacht ingediend over het meldpunt dat de PVV heeft opgericht voor overlast van mensen uit Midden en Oost Europa Lees verder Onderwerpen overlast Alex Brenninkmeijer overheid onderzoek Zorg om Rapport 16 augustus 2011 2011 251 BJZ betrekt vader onvoldoende bij beslissingen rondom zijn kinderen na overlijden moeder Naar Spanje vertrokken gescheiden vader van drie kinderen klaagt over de opstelling van Bureau Jeugdzorg Groningen na het overlijden van de moeder De dochters zijn na tussenkomst van BJZ bij een vriendin van de moeder onder gebracht en de zoon in een ander

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22beeldvorming%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  kanten van de zaak in plaats van de arbeidsrechtelijke positie van de vrouw Lees verder Onderwerpen gemeente seksuele intimidatie ongewenste omgangsvormen openbaarheid informatieverstrekking Column 6 juni 2015 Waar is mijn eigen geld Sinds oktober 2010 behandel ik klachten van burgers van St Eustatius Saba en Bonaire Dwight woont op St Eustatius en stuurt in oktober 2014 een wanhopige brief naar de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen caribisch nederland sint eustatius teruggaaf belastingdienst Rapport 2 april 2015 2015 065 Gemeente Ouder Amstel hoefde geen toestemming te vragen voor bewaren gegevens burgerlijke staat Een vrouw klaagt dat de gemeente Ouder Amstel zonder haar toestemming aantekeningen van een medewerker Burgerzaken over haar burgerlijke staat heeft bewaard Maar de Nationale ombudsman constateert dat haar toestemming niet nodig was omdat de Wet bescherming persoonsgegevens in dit geval niet van toepassing was De aantekening was bewaard in het belang van een correcte basisregistratie een algemene verantwoordelijkheid van de gemeente Lees verder Onderwerpen gemeente Wet bescherming persoonsgegevens gegevens Rapport 18 november 2014 2014 162 Gemeente Heerde mag stempas zonder envelop verzenden Een man klaagt dat de gemeente Heerde stempassen met daarop privacygevoelige informatie zonder envelop verzendt Het is niet bij wet geregeld hoe gemeentes stempassen moeten versturen De Nationale ombudsman vindt dat het hier gegevens betreft waarvan het bekend worden bij derden geen ernstige aantasting van de privacy oplevert De kans dat de combinatie van verzoekers naam adres en woonplaatsgegevens met geboortedatum en geslacht vatbaar is voor misbruik is heel klein De gemeente heeft inmiddels besloten de stempassen om praktische redenen verhoogde attentiewaarde de volgende keer in een envelop te verzenden Bijkomend voordeel is de waarborging van privacy Lees verder Onderwerpen gemeente stembureau stempassen privacy verzending Rapport 18 november 2014 2014 165 Gemeente Naarden moet duidelijk zijn in uitnodiging voor gehoor Een man krijgt van de gemeente Naarden een uitnodiging voor een overleg over zijn ingediende bezwaarschrift Hij antwoordt hij dat hij nog laat weten of hij erop ingaat De gemeente reageert dat zij het betreurt dat de man niet wenst te worden gehoord De man klaagt erover dat de gemeente te snel eenzijdig de conclusie heeft getrokken dat hij van de mogelijkheid tot horen heeft afgezien en dat de gemeente pas in de brief stelde dat het niet om een overleg maar om een gehoor in bestuursrechtelijke zin ging De Nationale ombudsman is het met de man eens dat dit onduidelijk was en beveelt de gemeente aan om helder te zijn in uitnodigingen die als doel hebben iemand te horen in bestuursrechtelijke zin Lees verder Onderwerpen gemeente gehoor bezwaarschrift onduidelijke communicatie Rapport 7 april 2014 2014 030 Niet onafhankelijke klachtbehandeling bij bezwaarprocedure bouwvergunning Inwoner van de gemeente Aalsmeer heeft een aantal procedures lopen tegen de gemeente In zijn dossier van de gemeente vindt hij een brief waarin staat dat de gemeente de communicatie tussen hem en de gemeente wil inperken omdat hij een onevenredig groot beslag legt op de organisatie De Nationale ombudsman vindt deze maatregelen in dit geval evenredig Wel had de brief niet in

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22privacy%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2007/235 | Nationale ombudsman
  voldoende speelplekken De omstandigheid dat de beste speelomgeving voor een kind een natuurlijke omgeving is waarin zo min mogelijk en het liefst helemaal niet door de mens is ingegrepen doet hieraan volgens de gemeente niet af e de paal niet op het door verzoeksters als alternatieve locatie genoemde Mendelsohnplein is geplaatst omdat met de huidige plek een goede locatie is gevonden Het grasveld op het Mendelsohnplein is kleiner de paal zou tussen bomen moeten worden geplaatst en dat komt het speelplezier niet te goede Bovendien is het zo stelt de gemeente niet ondenkbaar dat bij plaatsing op het Mendelsohnplein een aantal bomen moeten worden gekapt en is de afstand tussen de huizen en de paal op het Mendelsohnplein aanzienlijk kleiner dan bij de huidige locatie Beoordeling 3 Het redelijkheidsvereiste eist dat een bestuursorgaan voorafgaand aan elk handelen het belang van het realiseren van een doelstelling afweegt tegen de belangen van de burgers In het licht van het realiseren van de doelstelling mag de uitkomst van die belangenafweging niet onredelijk zijn 4 Het redelijkheidsvereiste impliceert dat een bestuursorgaan een beperkt individueel belang van een burger onder omstandigheden mag laten wijken voor algemene belangen De gemeente Enschede stelt zich op het standpunt dat het algemeen belang van een goede speelvoorziening voor de jeugd in een woonwijk dient te prevaleren boven de beperkte kwalitatieve vermindering van de specifieke woonsituatie van de omwonenden van het grasveld waarop de basketbalpaal is geplaatst Door het plaatsen van de basketbalpaal zijn de speelvoorzieningen in de wijk Bolhaar uitgebreid Bij de totstandkoming van de keuze tot plaatsing van de basketbalpaal op het grasveld aan de Schubertlaan zijn alternatieve locaties meegewogen De gemeente heeft gemotiveerd aangegeven waarom niet voor deze alternatieve locaties is gekozen De gemeente kan zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat het algemeen belang van een goede speelvoorziening in de woonwijk dient te prevaleren boven de beperkte vermindering van de kwaliteit van de specifieke woonsituatie van omwonenden van het grasveld aan de Schubertlaan De onderzochte gedraging is behoorlijk II Ten aanzien van het niet peilen van de reacties van de direct omwonenden Bevindingen 1 Op 23 juni 2006 werd door het hoofd stadsdeelbeheer Noord van de gemeente Enschede aan de omwonenden van de speelplek aan de Brücknerlaan te Enschede een brief gestuurd In deze brief stond onder meer vermeld Er is een verzoek binnengekomen vanuit de jeugd in de Bolhaar om de speelplek aan de Brücknerlaan uit te breiden met een basketbalpaal of tafeltennistafel Voor beide objecten dient tevens een tegelplateau aangelegd te worden Voordat wij overgaan tot het plaatsten van dit toestel willen wij draag de reactie peilen van de direct omwonenden Indien u op en of aanmerkingen heeft over dit idee neemt u dan contact op met de administratie van stadsdeelbeheer Noord De bewoners van de Schubertlaan hebben deze brief niet ontvangen Verzoekster nam kennis van de inhoud van de brief na inzage daarvan bij haar overburen 2 De omwonenden van de speelplek aan de Brücknerlaan ontvingen vervolgens van het hoofd stadsdeelbeheer Noord

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2007/235 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2005/310 | Nationale ombudsman
  jaren wachten door de gemeente met de rug tegen de muur werden gezet en achtten het gerechtvaardigd dat de kavel nu de openbare verkoop daarvan door toedoen van de gemeente geen doorgang had kunnen vinden aan hen zou worden verkocht voor een prijs die ook aan andere kopers zou worden gevraagd Naar hun mening was de prijs die bij de openbare verkoop als bodemprijs werd gehanteerd daarbij een reëel uitgangspunt 7 In zijn reactie van 25 augustus 2004 op verzoekers klacht schreef het college onder meer dat het aan gegadigden van bouwkavels is om de voor en nadelen van het wachtlijst en het biedingsysteem af te wegen en daarin een keuze te maken Tevens merkte het college op dat op het door verzoekers op 9 maart 2004 gedane bod voorwaarden van toepassing zijn op grond waarvan de gemeente binnen twee weken na bieding tot gunning dient over te gaan maar tevens de bevoegdheid had om zolang niet tot gunning was overgegaan van gunning af te zien Verder merkte het college op dat het voor de gemeente steeds duidelijk was dat verzoekers aangezien voor hen via het biedingsysteem een kavel beschikbaar gehouden was die kavel zouden mogen kopen tegen de door hen geboden prijs en dat verkoop van de kavel tegen de bodemprijs niet aan de orde was Voorts wees het college op het volgende Naar aanleiding van de brief van 11 mei 2004 had er een gesprek plaatsgevonden tussen verzoekers de betrokken wethouder en de behandelend medewerker waarbij door verzoekers zou zijn aangegeven dat door het bod en extra funderingswerkzaamheden hun financiële plafond was bereikt Voor de wethouder was dit echter geen aanleiding een ander standpunt in te nemen Verzoekers werd wel meegedeeld dat de kavels waarop geen biedingen waren gedaan volgens de wachtlijst zouden worden aangeboden tegen de bodemprijzen die waren gehanteerd bij het biedingsysteem Het voorstel van verzoekers om de kavel gereserveerd te houden en hen de mogelijkheid te bieden eerst via de procedure van de lijst van kavelzoekenden in aanmerking te komen voor een andere kavel werd door de gemeente afgewezen Tijdens het gesprek werd een inschatting gemaakt van de kansen van verzoekers indien zij gebruik zouden maken van de procedure van de lijst van kavelzoekenden en werd hen meegedeeld dat er goede kansen waren maar dat daaromtrent geen garantie gegeven kon worden Nadat verzoekers op 1 juni hadden aangegeven de kavel tegen de door hen geboden prijs te willen kopen had de gemeente alhoewel daartoe niet verplicht aangeboden de kavel nog drie maanden te reserveren zodat de overdracht eerst in september 2004 hoefde plaats te vinden Door het college werd daarbij opgemerkt dat de gemeente ook de regels van het biedingsysteem had kunnen volgen waarbij uiterlijk een maand na de gunning levering moet plaatsvinden Indien er geen problemen waren geweest met het kettingbeding zou dat uiterlijk 22 april 2004 zijn geweest Rekening houdend met een vertraging van drie weken had op basis van de voorwaarden levering van de kavel uiterlijk 15 mei 2004 moeten geschieden Ten slotte merkte het college op van mening te zijn dat verzoekers ten opzichte van de situatie dat er geen kettingbeding zou zijn geweest niet waren benadeeld Bij hen lag de keuze voor het volgen van een systeem waarbij bij het wachtlijstsysteem het risico bestond dat men niet in aanmerking kwam voor een kavel terwijl bij het biedingsysteem het risico bestond dat een hogere koopsom dan de bodemprijs moest worden betaald Naar de mening van het college wilden verzoekers de voordelen van beide systemen combineren verzekerd zijn van een kavel via het biedingsysteem voor de gunstige prijs van het wachtlijstsysteem In het feit dat de onzekerheid over de levering drie weken had geduurd zag het college onvoldoende reden om van de door verzoekers geboden prijs af te wijken 8 Met de reactie van het college konden verzoekers zich niet verenigen zodat zij zich op 1 september 2004 tot de Nationale ombudsman wendden Verzoekers zijn van mening dat het college in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur vasthoudt aan de prijs die door verzoekers was geboden bij de openbare verkoop terwijl de openbare verkoop door toedoen van de gemeente niet tot verkoop had geleid Aan iedere andere koper zou de gemeente thans de bodemprijs vragen welke ruim 30 000 lager ligt 9 Bij de opening van het onderzoek werd het college gevraagd het door hem ingenomen standpunt nader te motiveren In zijn reactie van 13 december 2004 ging het college allereerst in op het gemeentelijk uitgiftebeleid en op de gevolgde procedure bij de bouwkavel van verzoekers Het college gaf aan dat de gemeente jarenlang het systeem kende van inschrijving via de lijst van kavelzoekenden Nadeel van dit systeem is dat het lang kan duren voordat iemand een bouwkavel aangeboden krijgt en daarnaast dat het belemmerend kan werken bij de wens om ter voorkoming van scheefgroei in de bevolkingsopbouw hogere inkomensgroepen aan te trekken Om beide nadelen op te heffen is het biedingsysteem ingevoerd waarbij gegadigden de mogelijkheid krijgen om buiten de wachtlijst om een bouwkavel te bemachtigen door minimaal de bodemprijs te bieden Voor het plangebied De Leuriks was van tevoren bepaald dat dertien van de negentien bouwkavels via de wachtlijst en een aantal maanden later zes bouwkavels via het biedingsysteem zouden worden aangeboden Via het biedingsysteem werden de vier zeer gunstig gelegen kavels waaronder die van verzoekers verkocht De twee minder gunstig gelegen bouwkavels werden niet verkocht Ten aanzien van het kettingbeding merkte het college op dat ook de gemeente niet gelukkig was met de situatie zodat men zich bereid had verklaard de bouwkavel onverplicht gereserveerd te houden tegen de door verzoekers geboden prijs tot het moment dat het kettingbeding eraf zou zijn Dit aanbod werd bij brief van 1 april 2004 bevestigd Het college schreef zich nog immer op het standpunt te stellen dat óf de spelregels van het biedingsysteem worden gevolgd óf die van de wachtlijst maar dat niet de voordelen van beide systemen kunnen worden gecombineerd Ook de vertraging van drie weken tengevolge van het kettingbeding en zonder consequenties voor verzoekers vormde naar de mening van het college geen aanleiding om van dit principe af te stappen Het college achtte de klacht van verzoekers niet gegrond en stelde zich op het standpunt dat de basisprincipes van de uitgiftesystemen onderscheiden moeten blijven en dat het de keuze van de kavelzoekende is om te bepalen welk systeem men wil volgen Indien gekozen wordt voor het systeem van de wachtlijst dan bestaat het risico dat men niet in aanmerking komt voor een bouwkavel Indien gekozen wordt voor het biedingsysteem dan bepaalt de persoon wat het hem waard is om de kavel te bemachtigen waarbij men zich dient te realiseren dat er mogelijk een hogere koopsom wordt betaald dan de bodemprijs Naar de mening van het college diende men het uitgiftebeleid en de daarbij horende spelregels te handhaven zodat een ieder zijn kansen en risico s kan wegen en daarover in vrijheid kan beslissen Daarbij stelde het college dat verzoekers in principe gelijk waren behandeld met anderen die via het biedingsysteem een bouwkavel hadden gekocht Indien door verzoekers gekozen was voor de wachtlijstprocedure dan zouden zij gelijk behandeld zijn met die kopers en de bodemprijs moeten hebben betalen 10 In reactie op het standpunt van het college deelden verzoekers de Nationale ombudsman op 7 januari 2005 mee dat tijdens het gesprek met de gemeente op 23 maart 2004 was besproken dat de bij openbare verkoop geboden prijs van tafel was Door de gemeente zou daarbij zijn aangegeven dat voor de kavel de bodemprijs zou gelden Eerst in het gesprek van 15 april 2004 zou de gemeente haar standpunt hebben gewijzigd en hebben gesteld dat de kavel door verzoekers zou mogen worden gekocht tegen de bij openbare verkoping geboden prijs Daarbij stelden verzoekers van mening te zijn dat het voor de hand had gelegen om de kavel nadat niet tot gunning was overgegaan eventueel tezamen met de andere kavels opnieuw bij openbare verkoop dan wel via de wachtlijst aan te bieden Dat de kavel aan hen was aangeboden hield naar de mening van verzoekers verband met het feit dat de gemeente een morele verplichting had Verzoekers schreven hierbij dat wanneer zij het geschil over de prijs bij kort geding aan de rechter hadden voorgelegd deze ook niet was toegekomen aan de vraag over de prijsstelling maar dat in dat geval een voor de hand liggende uitkomst was geweest dat de gemeente de kavel opnieuw ofwel via openbare verkoop ofwel via de wachtlijst had moeten aanbieden Aangezien een procedure niet in het belang van verzoekers was zijn zij ingegaan op het aanbod om van de gemeente te kopen maar hadden zij daarbij tevens aangegeven dat de gevraagde prijs niet juist was omdat er geen sprake meer was van een bieding bij openbare verkoop 11 Naar aanleiding van hetgeen verzoekers stelden over hetgeen tijdens de gesprekken van 23 maart en 15 april 2004 aan de orde was gekomen werd verzoekers en het college gevraagd eventuele aantekeningen van deze gesprekken in afschrift aan de Nationale ombudsman toe te sturen 12 Op 28 januari 2005 ontving de Nationale ombudsman afschriften van de door verzoekers gemaakte aantekeningen van het gesprek van 23 maart 2004 waarin onder het laatste gedachtestreepje de volgende zinsnede staat opgenomen feitelijk geen koopovereenkomst bod niet meer geldig In de begeleidende brief van 27 januari 2005 schreven verzoekers dat tijdens dit gesprek de gemeente het kettingbeding had toegelicht Aan het eind van het gesprek zou door verzoekers de opmerking zijn geplaatst dat nu de openbare verkoop van de baan was het bod niet meer geldig was Verzoekers waren er van overtuigd dat deze opmerking door hen was gemaakt omdat in reactie daarop een medewerkster van de gemeente Enschede had geantwoord dat dan toch in ieder geval de vastgestelde bodemprijs ten tijde van de openbare verkoop zou moeten gelden en daaraan zou hebben toegevoegd dat de gemeente de garantie gaf dat verzoekers een kavel in het plan zouden krijgen wanneer de kavel tengevolge van het kettingbeding niet zou kunnen worden aangeboden Over de prijsstelling was verder niet gesproken omdat de ruimte waar het gesprek in plaatsvond door een collega ambtenaar benodigd was 13 Op 16 februari 2005 ontving de Nationale ombudsman een nadere reactie van het college In zijn brief schreef het college dat er geen aantekeningen waren gemaakt van het gesprek van 23 maart 2004 Tijdens dit gesprek was het standpunt van verzoekers dat zij niet aan de geboden prijs gehouden konden worden omdat er niet gegund was bevestigd Op geen enkele wijze zou daarbij van gemeentezijde zijn aangegeven dat de kavel geleverd zou worden tegen de bodemprijs Het college schreef daarbij dat het gesprek meer plaatsvond omdat conform de biedingvoorwaarden geen overeenkomst tot stand was gekomen Ook van het gesprek van 15 april 2004 waren geen aantekeningen gemaakt Tijdens dit gesprek zou van gemeentezijde zijn aangegeven dat de kavel ofwel via de door verzoekers geboden prijs aangeboden zou kunnen worden ofwel vrij zou komen ten behoeve van de wachtlijst en via dit systeem aangeboden zou worden voor de bodemprijs Door de betrokken ambtenaar zou daarbij duidelijk zijn vermeld dat de voordelen van beide systemen niet gecombineerd konden worden Tevens gaf het college aan dat tijdens het gesprek op 15 april 2004 door verzoekers niet was verwezen naar de door hen gestelde toezegging over de prijsstelling Naar aanleiding van de reactie van verzoekers van 7 januari 2005 zie hiervoor onder 10 schreef het college van mening te zijn dat de gemeente niet van standpunt was veranderd en merkte daarbij op dat verzoekers daar ook niet op hadden gereageerd ook niet in hun reactie op de brieven van de gemeente van 1 april en 3 mei 2004 Ook in de brief van verzoekers van 11 mei 2004 aan het college en in het verzoekschrift aan de Nationale ombudsman werd naar de mening van het college niet gesproken over een door de gemeente op 23 maart 2004 gedane toezegging 14 Naar aanleiding van de nadere reactie van het college schreven verzoekers op 7 maart 2005 onder meer dat door hen tijdens het gesprek van 23 maart 2004 was aangegeven dat zij de kavel wilden kopen desnoods tegen de door de gemeente gevraagde biedingprijs maar dat zij het niet eens waren met de door de gemeente gevraagde prijs die tot stand was gekomen door de door verzoekers geboden prijs Verzoekers stelden de indruk te hebben dat nadat de openbare verkoop niet tot stand was gekomen en de betrokken ambtenaar tijdens het gesprek van 23 maart 2004 had laten blijken dat de gemeente een morele verplichting voelde en de ambtenaar inzag dat er ook iets aan de prijs gedaan moest worden er voor het tweede gesprek op 15 april 2004 door de gemeente wat langer was nagedacht en men een kans zag om verzoekers te committeren aan de hoogste prijs in de wetenschap dat zij de kavel absoluut wilden hebben Naar aanleiding van de opmerking dat door verzoekers niet eerder naar voren was gebracht dat de gemeente haar standpunt had gewijzigd schreven verzoekers dat de gemeente vanaf het gesprek van 15 april 2004 onomwonden het standpunt innam dat de biedingprijs betaald diende te worden waarmee naar de mening van verzoekers de onderhandelingen waren begonnen Verzoekers hadden het belemmerend geacht voor deze onderhandelingen om de zaak op de spits te drijven door de toezegging van de betrokken ambtenaar te herhalen en stelden bereid te zijn geweest om tot een resultaat te komen dat ergens tussen de bodemprijs en de biedingprijs in lag Dat was ook de inzet geweest van hun gesprek met de wethouder maar achteraf bleek dat de gemeente niet tot onderhandelen bereid was II Beoordeling 15 Verzoekers zijn van mening dat het college in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehandeld door vast te houden aan de prijs die door verzoekers was geboden bij de openbare verkoop terwijl deze door toedoen van de gemeente niet tot verkoop had geleid en de gemeente aan iedere andere koper van de kavel een lagere bodemprijs zou vragen 16 Het vereiste van rechtszekerheid houdt onder meer in dat gerechtvaardigde verwachtingen van burgers en organisaties jegens bestuursorganen door die bestuursorganen worden gehonoreerd Niet iedere handeling of mededeling van een bestuursorgaan of een ambtenaar leidt tot een gerechtvaardigde verwachting Daarbij spelen de omstandigheden een belangrijke rol 17 Verzoekers stellen dat tijdens het gesprek op 23 maart 2004 nadat door hen was aangegeven dat het door hen gedane bod niet meer van toepassing kon zijn van ambtelijke zijde was geantwoord dat dan in ieder geval toch de vastgestelde bodemprijs ten tijde van de openbare verkoop zou moeten gelden en daaraan was toegevoegd dat de gemeente de garantie gaf dat verzoekers een bouwkavel in het plan zouden krijgen 18 De gemeente erkent dat het standpunt van verzoekers dat zij niet gehouden konden worden aan het gedane bod tijdens het gesprek van 23 maart 2004 was bevestigd maar stelt dat daarbij op geen enkele wijze van gemeentezijde is aangegeven dat de kavel geleverd zou worden tegen de bodemprijs Door de gemeente zijn geen aantekeningen gemaakt van hetgeen tijdens het gesprek op 23 maart 2004 aan de orde was gesteld 19 Uit de aantekeningen van verzoekers kan slechts worden opgemaakt dat tijdens het gesprek van 23 maart 2004 is gesproken over het niet meer geldig zijn van het bod omdat er feitelijk geen koopovereenkomst tot stand was gekomen Op grond van deze enkele aantekening kan niet worden gesteld dat jegens verzoekers verwachtingen zijn gewekt over de levering van de kavel tegen de bodemprijs Door verzoekers is aangeven dat zij het door de gemeente tijdens het gesprek op 15 april 2004 ingenomen standpunt hebben beschouwd als een openingsbod voor nadere onderhandelingen en dat zij bereid waren een bedrag te betalen dat lag tussen de bodemprijs en het door hen gedaan bod Uit het feit dat verzoekers bereid waren nadere onderhandelingen over de prijs aan te gaan blijkt niet dat de gemeente ter zake verwachtingen heeft gewekt Verzoekers hadden de keuze de kavel te bemachtigen via inschrijving of via het biedingsysteem In het eerste geval konden zij de kavel verkrijgen tegen de vastgestelde bodemprijs doch in dat geval waren zij afhankelijk van hun plaats op de wachtlijst en konden zij bovendien niet in aanmerking komen voor de door hen gewenste gunstig gelegen kavel Verzoekers hebber er welbewust voor gekozen de kavel te bemachtigen via het biedingssysteem hetgeen hun meer zekerheid bood doch waartegenover stond dat zij een hogere prijs dienden te betalen Het enkele feit dat de openbare verkoop niet doorging ten gevolge van een kettingbeding en dat verzoekers nadat het kettingbeding was opgeheven hebben verklaard dat hun bod niet meer geldig was betekent niet dat zij de gerechtvaardigde verwachting mochten koesteren dat de gemeente bereid was de door hen gewenste kavel aan hen te verkopen tegen dezelfde prijs als gold voor degenen die via inschrijving voor een kavel in aanmerking kwamen De onderzochte gedraging is behoorlijk Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van het college van burgemeester en wethouders te Enschede is niet gegrond Onderzoek Op 15 september 2004 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift gedateerd 12 september 2004 van de heer en mevrouw N te Enschede met een klacht over een gedraging van het college van burgemeester en wethouders te Enschede Naar deze gedraging werd een onderzoek ingesteld In het kader van het onderzoek werd het college verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de stukken die op de klacht betrekking hebben Vervolgens werden verzoekers in de gelegenheid gesteld op de verstrekte inlichtingen te reageren Het resultaat van het onderzoek werd als verslag van bevindingen gestuurd aan betrokkenen Verzoekers deelden mee zich met de inhoud van het verslag te kunnen verenigen De reactie van het college gaf aanleiding het verslag op een enkel punt te wijzigen In reactie op de klacht stelde het college zich onder meer op het standpunt dat nu de basis van het geschil privaatrechtelijk van aard is de burgerlijke rechter en niet de Nationale ombudsman de instantie zou moeten zijn om het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2005/310 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/011: Man klaagt over inzetten sociaal rechercheur na anonieme tip bij bijstandsaanvraag | Nationale ombudsman
  van de in de schuur aanwezige goederen radio s schatte hij op hooguit 1 000 Omdat de heer E wilde weten wie de tipgever was vroeg en kreeg hij inzage in zijn dossier In het dossier waren echter geen aantekeningen over de tip aanwezig I Ten aanzien van het inschakelen van de sociale recherche Bevindingen Standpunt van de heer E 1 De heer E vindt het vreemd dat op een anonieme tip volgens hem worden zulke anonieme tips vaak gegeven om iemand anders te beschadigen zo veel ophef gemaakt is Op het moment dat hij de inventarislijst bij zijn klantmanager had gebracht had zij hem kunnen vragen of zij iemand van de gemeente meteen met hem naar de schuur mee kon sturen Dit had een meer verrassend effect gehad dan rechercheurs op afspraak met hem naar de schuur te sturen Alleen waren dan de gevolgen voor hem niet zo belastend geweest als het nu het geval is Zijn er minder ingrijpende mogelijkheden dan zal daarvoor gekozen moeten worden Zijn vriendschap met de eigenaresse van de schuur en haar familie heeft hierdoor behoorlijk schade geleden Standpunt van de gemeente 2 Met betrekking tot tips heeft de gemeente geen beleid vastgelegd De klantmanager maakt zelf een afweging soms in overleg met de sociale recherche De gemeente heeft de heer E niet vooraf maar achteraf uitgebreid geïnformeerd inzake het onderzoek en de bevindingen De heer E had het bestaan van de schuur zelf niet gemeld aan de afdeling Sociale Zaken Daarom is besloten eerst onderzoek te doen door de sociale recherche alvorens hem te informeren Onderzoek vooraf op de plaats zelf levert doorgaans meer informatie op dan een gesprek op de afdeling Sociale Zaken Beoordeling 3 Het evenredigheidsvereiste houdt in dat overheidsinstanties voor het bereiken van een doel een middel aanwenden dat voor de betrokkenen niet onnodig bezwarend is en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel Dit impliceert dat een overheidsinstantie zijn bevoegdheid op de voor de burger minst belastende wijze moet uitoefenen 4 De heer E heeft voorafgaand aan de tip niet uit eigen beweging bij de gemeente opgave gedaan van het gebruik van de schuur en de aanwezigheid van radio s en apparatuur Verder is het uit tactisch oogpunt niet ongebruikelijk bij een opsporingsonderzoek dat eerst dossiers en systemen worden geraadpleegd observaties worden gedaan en getuigen worden gesproken voordat de betrokkene wordt benaderd Op deze wijze wordt betrokkene geconfronteerd met bepaalde gegevens die hij zij niet meer kan beïnvloeden Dat kan mogelijk wel als betrokkene voorafgaand aan het bezoek zou zijn bevraagd in een gesprek Tot slot heeft de sociale recherche meer kennis en ervaring in het opsporen van bijstandsfraude Het direct inschakelen van de sociale recherche en de door de recherche gevolgde handelwijze was daarom gerechtvaardigd De onderzochte gedraging is dan ook behoorlijk II Ten aanzien van het niet verstrekken van informatie Bevindingen Standpunt van de heer E 1 Volgens de heer E moeten in het dossier aantekeningen van zijn klantmanager aanwezig zijn Het is volstrekt ongeloofwaardig dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/011 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Rapport 16 augustus 2013 2013 101 Bijstandsuitkering beëindigd na informatieverstrekking woonsituatie Alleenstaande vrouw ontvangt bijstandsuitkering De gemeente krijgt een anonieme tip dat haar werkende zoon bij haar woont en dat zij samen overlast veroorzaken De buurtbrigadier van de politie Oost Brabant bevestigt dat desgevraagd aan de sociaal rechercheur van de gemeente De Nationale ombudsman vindt dat de politieman hiertoe bevoegd was en dat hij objectieve informatie heeft verstrekt Lees verder Onderwerpen bijstandsuitkering sociaal rechercheur politie eindhoven informatieverstrekking woonsituatie Politie Rapport 2 februari 2012 2012 011 Man klaagt over inzetten sociaal rechercheur na anonieme tip bij bijstandsaanvraag Een meneer vraagt een bijstandsuitkering aan bij de gemeente Oisterwijk De ambtenaar die zijn aanvraag behandelt krijgt een anonieme tip dat de man handelt in oude opgeknapte autoradio s De ambtenaar schakelt een sociaal rechercheur in om dit te controleren en deze verricht eerst onderzoek voordat de man wordt geïnformeerd De ombudsman vindt het redelijk dat de gemeente dit heeft gedaan Administratieve nauwkeurigheid van de overheid had wel vereist dat de ambtenaar in het dossier een aantekening had gemaakt over de tip Dan zou in ieder geval meer inhoudelijke informatie gegeven kunnen worden als dat nodig was Lees verder Onderwerpen bijstandsaanvraag onderzoek sociaal rechercheur bijstandsfraude gemeente Column 26 mei 2012 Anonieme tip Marianne vraagt bij haar gemeente een bijstandsuitkering aan Natuurlijk controleert de gemeente eerst of Marianne wel recht heeft op een uitkering en geen andere

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22sociaal+rechercheur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 2 februari 2012 2012 011 Man klaagt over inzetten sociaal rechercheur na anonieme tip bij bijstandsaanvraag Een meneer vraagt een bijstandsuitkering aan bij de gemeente Oisterwijk De ambtenaar die zijn aanvraag behandelt krijgt een anonieme tip dat de man handelt in oude opgeknapte autoradio s De ambtenaar schakelt een sociaal rechercheur in om dit te controleren en deze verricht eerst onderzoek voordat de man wordt geïnformeerd De ombudsman vindt het redelijk dat de gemeente dit heeft gedaan Administratieve nauwkeurigheid van de overheid had wel vereist dat de ambtenaar in het dossier een aantekening had gemaakt over de tip Dan zou

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bijstandsfraude%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2010/059 | Nationale ombudsman
  geweld c q dreigend taalgebruik bij bezoek publiekshal of huisbezoek Discriminatie Intimidatie Fysiek geweld zonder letsel zaakgericht en mensgericht geweld Fysiek geweld met letsel zaakgericht en mensgericht Ietsel De klant misdraagt zich dermate dat hem de sanctie toegangsverbod opgelegd wordt Een ontzegging tot de publiekshal duurt minimaal 3 maanden en is maximaal voor de duur van het leven Afhankelijk van de ernst van de misdragingen stelt de beveiligingsbeambte in overleg met de teammanager en een lid van het interventieteam de duur van het toegangsverbod vast De ontzegging wordt ondertekend door de teammanager balie Deze bevoegdheid is door het college van B W gemandateerd Tijdens deze periode kan de klant alleen via post telefoon en of derden contact met de gemeente hebben Procedure 3 De klant heeft een toegangsverbod maar moet voor een handeling toch in de publiekshal zijn Een pandverbod betekent overigens niet dat een klant van alle gemeentelijke diensten onthouden wordt Indien er aan een wettelijke verplichting voldaan moet worden dan kan daartoe een verzoek worden gedaan Als de klant naar de publiekshal moet komen voor een handeling die niet elders kan plaats vinden dan kan er een eenmalige verklaring betreden publiekshal worden afgegeven door de teammanager balie Deze verklaring is opgenomen als bijlage De klant dient zich te melden bij de centrale balie met de verklaring eenmalig betreden publiekshal De beveiligingsbeambte verwijst de klant en bewaakt dat de klant zich alleen met die betreffende handeling bezig houdt en direct daarna het gebouw verlaat Verlaat de klant na de handeling niet het gebouw dan geeft de beveiligingsbeambte tegen de klant aan dat hij weet dat hij alleen voor die ene handeling in de publiekshal mocht zijn en dat hij daarna direct de hal moet verlaten Gaat de klant niet weg dan wordt het interventieteam gewaarschuwd Slaagt het interventieteam er niet in om de klant uit de publiekshal te begeleiden dan wordt de politie gewaarschuwd Rechtsmiddel tegen waarschuwing en pandverbod Een waarschuwing of een pandverbod is geen besluit in de zin van artikel 1 3 Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep open staat Pas als ten gevolge van het pandverbod bijvoorbeeld een aanvraag voor een paspoort geweigerd zou worden kan daartegen bezwaar worden gemaakt 9 Bij brief van 28 april 2008 zond de teammanager de gemachtigde de rapportages van 29 februari en 6 maart 2008 Zij wees de gemachtigde erop dat verzoeker op 28 februari 2008 een pandverbod had gekregen omdat hij zich bedreigend geuit had in de Publiekshal van Haarlem en daarmee de huisregels had overtreden Een en ander was duidelijk uiteen gezet in de brief waarin het pandverbod voor één jaar is bepaald Verzoeker had zich ook misdragen bij het CWI en had ook daar een pandverbod gekregen Het bewuste pandverbod was hem ook nogmaals persoonlijk overhandigd op 6 maart 2008 Ook toen had verzoeker wederom de huisregels overtreden door te spugen in de publiekshal Mede vanwege de ernstige bedreigingen en misdragingen op het CWI gericht tegen een medewerkster van de sociale dienst was hem een pandverbod opgelegd Zij merkte verder op dat de beslissing om een pandverbod op te leggen geen besluit in de zin van de Awb was en als zodanig dus ook niet vatbaar was voor bezwaar en beroep 10 Bij brief van gemachtigde van 2 juli 2008 gericht aan het college van burgemeester en wethouders afdeling Klachten schreef de gemachtigde onder de aanhef KLAAGSCHRIFT pandontzegging dat hij namens verzoeker bezwaar maakte tegen de beslissing hem de toegang tot de Publiekshal te ontzeggen In de motivering had de gemeente volgens de gemachtigde niet aangegeven waaruit de bedreiging en misdraging had bestaan Ook in de meegezonden rapportages was niet toegelicht waaruit de bedreiging en de misdraging had bestaan Slechts ter zake van een incident op 6 maart 2008 werd een scheldwoord genoemd dat verzoeker zou hebben gebruikt Verzoeker ontkende dit Verzoeker schold nooit in het Nederlands maar in het Somalisch De medewerker had een uitlating volstrekt verkeerd geïnterpreteerd Verzoeker erkende dat hij boos was hij had al twee maanden geen inkomen werd in verband met huurschuld zijn huis uitgezet en had al een paar dagen niet gegeten Verzoeker was ten einde raad en vond hiervoor geen gehoor bij de publieksdienst Maar verzoeker ontkende dat hij zich zodanig heeft misdragen dat een jaar pandverbod een geëigende maatregel was aldus de gemachtigde Dit klemde te meer nu er geen feitelijke uitingen gerapporteerd waren maar slechts kwalificaties van verzoekers gedrag Het was niet duidelijk wat verzoeker precies werd verweten De kwalificaties misdraging en bedreiging dienden gemotiveerd te worden met een feitelijke beschrijving en kunnen zonder deze niet als motivering van een ingrijpende sanctie als het pandverbod dienen Voorts meldde het protocol dat eerst een waarschuwing werd gegeven alvorens tot oplegging pandverbod over te gaan Er was geen waarschuwing geweest aan het adres van verzoeker De gemachtigde verzocht het college de klacht te honoreren en het pandverbod ongedaan te maken 11 Op 9 september 2008 schreef de gemachtigde de gemeente dat zij op 2 juli 2008 een klacht had gestuurd Zij verzocht de gemeente de ontvangst van het klaagschrift te bevestigen en de klacht in behandeling te nemen Wanneer zij niet binnen een week van de gemeente had vernomen zou zij verzoeker adviseren zich tot de Nationale ombudsman te wenden 12 Bij brief van 23 september 2008 schreef het hoofd Juridische Zaken dat de gemachtigde bezwaar had gemaakt tegen de beslissing om de toegang tot de Publiekshal te ontzeggen voor de duur van een jaar De gemachtigde had al van de teammanager vernomen dat een beslissing om een pandverbod op te leggen geen besluit in de zin van de Awb was en als zodanig dus ook niet vatbaar voor bezwaar en beroep was Tevens had de teammanager de gemachtigde tweemaal schriftelijk geïnformeerd over de totstandkoming van het pandverbod van verzoeker 13 Op 8 december 2008 wendde de gemachtigde zich tot de Nationale ombudsman In het verzoekschrift schreef de gemachtigde 1 feiten Op 28 februari 2008 had cliënt ruim twee maanden geen inkomsten meer Hij werd in verband met een huurschuld zijn huis uitgezet Hij had al enkele dagen vanwege geldgebrek niet meer kunnen eten en had honger Op 28 februari 2008 heeft cliënt geprobeerd uitkering of voorschotten aan te vragen bij de gemeente Dit moet in de Publiekshal Cliënt heeft dat dan ook daar geprobeerd Er is die dag een woordenwisseling ontstaan Aan cliënt werd daarop de toegang ontzegd tot de Publiekshal van de gemeente Haarlem voor de duur van één jaar 2 kern van de klacht Cliënt klaagt over het feit dat aan hem een pandontzegging is opgelegd en over de manier waarop zijn klacht hierover door de gemeente is behandeld 3 correspondentie Op 17 maart 2008 werd namens cliënt verzocht om informatie over het pandverbod en over de beleidsstukken ten aanzien van pandverboden Tevens werd het telefoongesprek tussen de secretaresse van de gemachtigde van cliënt en de heer B van de beveiligingsafdeling van de gemeente vastgelegd Op 25 maart 2008 werd inhoudelijk door de gemeente op deze brief gereageerd Gesteld werd dat cliënt zich bedreigend zou hebben geuit in de Publiekshal en om die reden de huisregels zou hebben overtreden Om die reden is er op 28 februari 2008 een pandverbod opgelegd Op de in de brief van 17 maart 2008 genoemde woorden van de heer wordt niet ingegaan Het protocol waarschuwing en Pandverbod werd met de brief van 25 maart 2008 meegestuurd Op 2 april 2008 werd namens cliënt verzocht om het verslag te sturen over het incident naar aanleiding waarvan cliënt het pandverbod opgelegd heeft gekregen Op 28 april 2008 werd door de gemeente op dit verzoek gereageerd In deze brief staat dat cliënt zich ook in het CWI zou hebben misdragen en daar ook een pandverbod zou hebben gekregen Ook zou cliënt gespuwd hebben in de Publiekshal en zouden er ernstige bedreigingen en misdragingen op het CWI gericht tegen een medewerkster van de sociale dienst hebben plaatsgevonden Dit zou op 6 maart 2008 zijn gebeurd Mede om die reden zou aan cliënt het pandverbod van 28 februari 2008 zijn opgelegd De verslagen van het incident naar aanleiding waarvan het pandverbod is opgelegd zijn met de brief van 28 april 2008 meegestuurd Mede op basis van deze verslagen werd op 2 juli 2008 namens cliënt een klaagschrift ingediend Op 9 september 2008 werd aan de gemeente verzocht op het klaagschrift te reageren Met de brief van 23 september 2008 werd door de gemeente gereageerd op de ingediende klacht De gemeente stelt dat de beslissing om een pandverbod op te leggen geen besluit is in de zin van de wet De gemeente stelt dat het opgelegde pandverbod niet openstaat voor bezwaar of beroep Tevens stelt de gemeente dat de teammanager balie reeds tweemaal schriftelijk geïnformeerd heeft over de totstandkoming van het pandverbod De brief van 28 februari 2008 waarmee het pandverbod is opgelegd is niet in mijn bezit Cliënt heeft hem ook niet meer 4 klacht tegen opleggen pandverbod Ik verwijs u naar de gronden van het klaagschrift van 2 juli 2008 Nergens in de rapportages is iets te vinden over de bedreigingen Met betrekking tot de misdragingen staat er enkel dat cliënt lul zou hebben geroepen en op een ander moment op de vloer van de publiekshal kwatte Cliënt ontkent dat hij lul heeft geroepen Cliënt scheldt als hij al scheldt enkel in de Somalische of de Engelse taal Blijft over het op de grond spugen Cliënt stelt dat hij slecht is behandeld toen hij hulp kwam vragen Hij zat in enorme stress Hij was net dakloos geworden en had honger In die omstandigheden is het begrijpelijk dat iemand uit wanhoop dingen doet die hij anders niet zou doen zoals het op de grond spugen in de Publiekshal Het als reactie daarop opleggen van een pandverbod voor de duur van één jaar is buiten proportioneel Het houdt geen rekening met de enorm moeilijke omstandigheden waarin cliënt op dat moment verkeerde én die op dat moment bij de gemeente bekend waren Cliënt kwam immers voorschotten vragen bij de Publiekshal Na 28 februari 2008 mocht hij niet meer zonder afspraak de Publiekshal in om voorschotten te vragen 5 klacht tegen afhandeling klacht De klachtafhandeling is volstrekt onvoldoende Er is door de gemeente enkel geconstateerd dat er geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld tegen het pandverbod Het opleggen van het pandverbod behelst echter een handeling van de gemeente waartegen in ieder geval een klacht ingediend kan worden De gemeente moet vervolgens serieus naar de klacht kijken Cliënt en degene die het pandverbod heeft opgelegd mogelijk horen en vervolgens de klacht gegrond ongegrond of niet ontvankelijk verklaren Cliënt was en is nog steeds aangedaan door de manier waarop hij behandeld is door de gemeente toen hij echt diep in de problemen zat In plaats van hulp en ondersteuning kreeg cliënt een pandontzegging van een jaar De hierover ingediende klacht van cliënt dient dan ook op zijn minst serieus behandeld te worden Dat is hier niet gebeurd 6 conclusie De beslissing om aan cliënt een pandverbod op te leggen is ongemotiveerd want niet gebaseerd op de rapportages en disproportioneel De oplegging van het pandverbod is dan ook onbehoorlijk De klacht is niet op de voorgeschreven wijze afgehandeld Dit is onbehoorlijk 14 In een e mailbericht van 6 maart 2009 berichtte de gemachtigde de Nationale ombudsman dat de gemeente de klacht in het geheel niet in behandeling had genomen omdat de gemeente van mening was dat het een bezwaar betrof Hoe de gemeente tot dat standpunt kwam was haar niet duidelijk Er was weliswaar sprake van het woord bezwaar in de tekst maar de aanhef was toch duidelijk en vetgedrukt Klaagschrift Pandontzegging Het om deze reden niet serieus kijken naar de inhoud van deze zaak was volgens haar nodeloos formalistisch 15 De Nationale ombudsman legde de klacht op 18 juni 2009 voor aan het college en stelde een aantal vragen 16 In een brief van 17 augustus 2009 schreef het hoofd Juridisch Zaken in reactie op de vragen van de Nationale ombudsman het volgende Wat heeft verzoeker N o feitelijk gedaan of gezegd dat aanleiding is geweest voor de pandontzegging Verzoeker N o heeft zich eerst op 28 februari in de Publiekshal en daarna op 29 februari 2008 in de spreekkamer van het CWI op ontoelaatbare wijze gedragen ten overstaan van een medewerker van de gemeente Haarlem Om die reden heeft verzoeker N o een pandverbod gekregen Hij heeft ernstige bedreigingen geuit Hij heeft meerdere malen zijn middelvinger uitgestoken hij heeft gescholden heeft gericht een papierstapel naar iemands hoofd gegooid en heeft tegen de schotten bevestigd aan het bureau geschopt Op 6 maart 2008 heeft cliënt zich wederom misdragen in de Publiekshal Hij heeft gescholden in het Nederlands op een medewerker van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft op de grond gespuwd Wij zijn dan ook van mening dat een pandontzegging op grond van bovenstaande gedragingen terecht is Een pandverbod ontvang je niet zomaar Het pandverbod is ingesteld om de veiligheid van medewerkers maar ook van het publiek de andere bezoekers te garanderen Overigens onthoudt de gemeente Haarlem met het opleggen van een pandverbod cliënten niet van de gemeentelijke diensten Zoals ook in het pandverbod vermeld zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld aan een wettelijke verplichting te voldoen Bovenstaande gedragingen staan niet genoemd in de brief waarin het pandverbod is opgelegd Maar het zou ons ten zeerste verbazen dat verzoeker N o zelf niet meer weet dat hij zich heeft misdragen Schelden middelvinger opsteken papierstapel naar iemand zijn hoofd gooien en schoppen tegen schotten van het bureau Ongeacht iemands zijn gemoedstoestand zijn bovenstaande gedragingen onacceptabel Er zal gekeken worden of dit in de brief moet worden aangepast Echter zijn en blijven wij van mening dat een pandverbod niet zo maar wordt verstrekt Gezien de bovengenoemde misdraging is er niet eerst een schriftelijke waarschuwing afgegeven maar is men direct overgegaan tot het verstrekken van een pandverbod Als iemand zich op ontoelaatbare wijze gedraagt dan kan iemand direct een toegangsverbod ontvangen Overigens wordt dit altijd in overleg met de teammanager gedaan In de brieven van Dienstverlening Team Balie van 25 maart en 28 april 2008 aan de advocaat van verzoeker N o staat dat hij zich ook misdragen heeft bij het CWI en ook daar een pandverbod heeft gekregen Ik verzoek u om een kopie van dat pandverbod Verzoeker N o heeft geen pandverbod gekregen bij het CWI deze informatie is niet correct De misdraging van 29 februari 2008 heeft plaatsgevonden op het CWI maar was gericht tegen een medewerker van de gemeente Haarlem Gezien de misdraging op 28 februari en de misdraging op 29 februari is er besloten een pandverbod op te leggen Wordt in zijn algemeenheid rekening gehouden met de voorstelbare gemoedstoestand van cliënten Tot op zekere hoogte wordt er rekening gehouden met de gemoedstoestand van cliënten Echter gelden voor alle burgers ongeacht hun gemoedstoestand de standaard normen en waarden Als deze worden overschreden worden er maatregelen getroffen zoals een waarschuwing of een algeheel pandverbod De gemeente Haarlem is een openbaar gebouw en moet dan ook de veiligheid van haar burgers bezoekers garanderen en uiteraard ook als werkgever de veiligheid van de medewerkers Waarom is de brief van 2 juli 2008 van de advocaat van verzoeker N o niet als klacht behandeld In de brief van 2 juli staat dat de gemachtigde N o bezwaar maakt tegen de beslissing de toegang tot de Publiekshal te ontzeggen Hierop is gereageerd in de brief van 23 september 2008 dat er tegen een pandverbod geen bezwaar en beroep mogelijk is Er is echter verzuimd om de brief dan als klacht in behandeling te nemen Aangezien dit het enige is dat een persoon met een pandverbod nog resteert Echter gezien de ernstige misdragingen van verzoeker N o zijn en blijven wij van mening dat het pandverbod volledig terecht is afgegeven 17 In een e mailbericht van 29 september 2009 schreef de gemachtigde de Nationale ombudsman dat in de rapportages van 29 februari en 6 maart 2008 slechts melding werd gemaakt van de feitelijke handelingen op de grond kwatten en schelden Het verbaasde haar dan ook ten zeerste dat daaraan werd toegevoegd handelingen als gericht een papierstapel naar iemands hoofd gooien en schoppen tegen bureaus Deze beschuldigingen stoelden niet op enige feitelijke rapportage zodat zij als niet aannemelijk buiten beschouwing dienden te blijven Het was volstrekt onwaarschijnlijk dat de beveiligingsmedewerker wel het kwatten op de grond had opschreven maar niet het gericht met een papierstapel naar iemands hoofd gooien 18 In een e mailbericht van 10 november schreef de gemeente de Nationale ombudsman dat de gedragingen van verzoeker zich hadden afgespeeld in het gebouw van het CWI Omdat de gedragingen gericht waren tegen een medewerkster van de gemeente en zij zich hierdoor ernstig bedreigd voelde is het pandverbond ook opgelegd voor een pand van de gemeente de publiekshal 19 In vervolg e mailberichten van 16 en 24 november schreef de gemeente de Nationale ombudsman dat de duur van een pandverbod wordt bepaald aan de hand van de ernst van de overtreding Een pandverbod wordt opgelegd in samenspraak met de beveiliger van de hal de teammanager van de balie en een lid van het interventieteam Er was besloten een pandverbod voor één jaar op te leggen omdat verzoeker zich schuldig had gemaakt aan schelden uiten van ernstige bedreigingen en het spugen Dat hij zowel bij het CWI als in de publiekshal zich misdragen had had zeker een cumulatieve rol gespeeld Beoordeling Een pandontzegging voor de duur van een jaar is een ingrijpende beslissing die een goede motivering en een zorgvuldige belangenafweging vereist Daarbij is het van groot belang dat de gemeente handelt volgens het Protocol dat zij daarvoor zelf heeft opgesteld I Ten aanzien van het niet weergeven van de feitelijke gedragingen 20 Het motiveringsvereiste houdt in dat het handelen van overheidsinstanties feitelijk en logisch wordt gedragen door een kenbare motivering Het motiveringsvereiste impliceert dat duidelijk wordt gemaakt op welke feiten en omstandigheden de beslissing is gegrond en dat deze feiten en omstandigheden de beslissing kunnen dragen 21 In de brief waarmee verzoeker het pandverbod

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2010/059 (2015-08-09)
  Open archived version from archive