archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2009/163 | Nationale ombudsman
  gegeven aan artikel 52 WWB Gelet op het vorenstaande heb ik geen aanleiding kunnen vinden aan uw verzoek te voldoen Ik heb dan ook besloten dit verzoek af te wijzen 7 Hierop wendde de gemachtigde van verzoeker zich tot de Nationale ombudsman en schreef in zijn verzoekschrift het volgende In deze zaak gaat het er om dat ik namens cliënt aan GS gevraagd heb de gemeente op te dragen voorschotten aan cliënt te voldoen Per kerende post weigert de heer aan het verzoek te voldoen Geklaagd wordt over de heer Zonder ook maar acht te slaan op de mening van cliënt volgt hij klakkeloos de opvatting van de gemeente Haarlem Hoor en wederhoor wordt niet toegepast Vervolgens wordt in de klachtprocedure andermaal niet gehoord Ook over de wijze waarop de klacht is behandeld klaag ik nu GS stelt dat cliënt samen met het CWI een oplossing voor de aanvraagproblematiek moet vinden Hiermee geeft GS blijk er weinig van te begrijpen Het CWI is daar niet voor De gemeente is voor het beslissen op aanvragen krachtens de WWB In dat kader wijs ik overigens op werkafspraken die ik inmiddels met het CWI heb gemaakt In die afspraak ben ik dat ook zo overeengekomen Ten onrechte stelt nu GS dat het probleem niet bij de gemeente ligt maar bij het CWI Ik had dat graag nog eens uitgelegd aan GS Maar als niet eens de moeite wordt genomen met mij te bellen en klakkeloos gevolgd wordt wat de gemeente zoal stelt dan wordt mij die mogelijkheid ontnomen Ik maak GS hier nu wel een verwijt voor Op 15 november 2007 heb ik andermaal aan de provincie gevraagd de gemeente te bewegen voorschotten te verstrekken In dit geval heeft de heer in ieder geval nog wel telefonisch contact met mij gezocht Op 27 november 2007 het standpunt ingenomen dat er geen voorschotten hoeven te worden verstrekt omdat de aanvraag incompleet zou zijn Het gaat er natuurlijk om dat er voor het incompleet zijn van de aanvraag een verwijt gemaakt moet kunnen worden aan de zijde van de aanvrager De aanvrager moet dus de mogelijkheid krijgen de aanvraag compleet te maken Voor het compleet maken van de aanvraag moet een termijn worden geboden Hier is de aanvrager helemaal geen termijn geboden En dus ontstaat de plicht voorschotten te verstrekken Ik heb geprobeerd het uit te leggen maar tevergeefs Ik wil los van deze absurde bureaucratie waar cliënt slachtoffer van is ook nog aangeven dat inmiddels cliënt zolang geen bijstand heeft dat ook voor een objectieve buitenstaander duidelijk is dat cliënt volledig ten einde raad is Cliënt onder deze omstandigheden niet willen helpen is onbehoorlijk 8 In het kader van het onderzoek legde de Nationale ombudsman de klachten voor aan gedeputeerde staten 9 Gedeputeerde staten reageerden daarop als volgt Ad 1 Wij verwijzen allereerst naar onze reactie van 21 mei 2007 nr 2007 28558 onder ad 1 Als aanvulling merken wij het volgende op De werkwijze bij het behandelen van verzoeken in het kader van artikel 81 Wet werk en bijstand hierna Wwb is als volgt Indien er sprake is van tegenstrijdigheden in de informatie van de gemeentelijke sociale dienst en die van verzoeker of indien de informatie van de gemeente sociale dienst daartoe aanleiding geeft dan zal verzoeker worden gehoord Op grond van artikel 41 Wwb en artikel 2 3 van het Besluit Suwi Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is sprake van een aanvraag om algemene bijstand indien deze is ingediend bij het Centrum voor Werk en Inkomen CWI en na het verzamelen van relevante stukken is overgedragen aan de gemeente De gemeentelijke sociale dienst had aangegeven dat er nog geen intake gesprek had plaatsgevonden bij het CWI In zijn brief d d 15 november 2007 geeft klager aan dat inmiddels op 1 oktober 2007 wel een intake gesprek heeft plaatsgevonden Klager geeft daarmee dus aan dat informatie van de gemeentelijke sociale dienst waar de voorzitter van Gedeputeerde Staten zich op baseerde voor zijn besluit van 1 mei 2007 nr 2007 25652 juist was De taak van de voorzitter van Gedeputeerde Staten omvat overigens niet het helpen van aanvrager bij het indienen van een aanvraag Indien iemand zich meldt bij een advocaat omdat hij problemen heeft met het indienen van een bijstandsaanvraag dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat de advocaat zal helpen bij het invullen van de bijstandsaanvraag of hem verwijst naar de juiste instanties De voorzitter van Gedeputeerde Staten heeft op grond van de wet geen rol bij het invullen van een bijstandsaanvraag Ad 2 In eerste instantie worden schriftelijke klachten door ons college schriftelijk afgedaan Indien de schriftelijke afdoening niet naar tevredenheid is kan klager aangeven dat hij de klacht wil voorleggen aan de Klachtenkamer van de Hoor en Adviescommissie Noord Holland Klager zou dan in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord door de Klachtenkamer Ten onrechte is in de beslissing op de klacht verzuimd dit te vermelden In plaats daarvan is verwijzing naar de Nationale Ombudsman opgenomen Deze verwijzing had pas dienen plaats te vinden in de afdoeningsbrief van ons college op de klacht na advies van de Klachtenkamer van de Hoor en Adviescommissie Noord Holland Het is dus terecht dat geklaagd wordt over het niet horen Wij zullen in het vervolg nog alerter zijn op de juiste formuleringen en verwijzingen in onze uitgaande brieven Ad 3 Op grond van artikel 9 20 van de Algemene wet bestuursrecht dient verzoeker eerst een klacht in te dienen bij het betrokken bestuursorgaan Deze klacht is echter niet eerst voorgelegd aan het Centraal Meldpunt Klachten verder CMK N o van de provincie Noord Holland Daar komt bij dat er geklaagd wordt over een inhoudelijke beslissing van de voorzitter van Gedeputeerde Staten Op grond van artikel 9 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan er alleen worden geklaagd over een gedraging Desondanks zal hieronder worden ingegaan op deze klacht Op grond van artikel 81 Wwb onderzoekt de voorzitter van Gedeputeerde Staten of het college geen of ontoereikende toepassing heeft gegeven aan artikel 52 Wwb Op grond van artikel 17 van de Wwb doet belanghebbende op verzoek van het college of onverwijld uit eigener beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand Bij deze aanvraag bleken de meest recente bankafschriften te ontbreken Dergelijke informatie is relevant voor het vaststellen van het recht op bijstand Op grond van artikel 52 lid 1 onder a Wwb hoeft het college geen voorschot binnen vier weken te verstrekken indien de gevraagde gegevens niet verstrekt zijn en hem dit te verwijten valt Op het aanvraagformulier staat aangegeven welke stukken er ingediend moeten worden Het niet verstrekken van deze gegevens valt aanvrager dan ook te verwijten Het feit dat het college aanvrager nog geen termijn heeft gegeven om deze ontbrekende gegevens alsnog te verstrekken wil uiteraard niet zeggen dat er dus wel een recht bestaat op een voorschot De wetgever heeft immers expliciet aangegeven dat het college geen voorschot hoeft te verstrekken indien de gevraagde gegevens niet verstrekt zijn De voorzitter van Gedeputeerde Staten heeft na het toepassen van hoor en wederhoor een beslissing genomen op het verzoek Deze beslissing is op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen maar is helaas voor klager niet in het voordeel van zijn cliënt uitgevallen 10 In reactie daarop liet de gemachtigde van verzoeker de Nationale ombudsman het volgende weten GS stelt zich op het standpunt dat bij het nemen van een besluit op aanvraag voorschotten zowel verzoeker N o als de gemeente zou zijn gehoord Althans dat staat in de laatste alinea van de reactie van 17 maart 2008 Echter mijn klacht gaat er nu juist over dat een dergelijk hoor en wederhoor aanvraag voorschotten niet heeft plaatsgevonden Het enkele herhalen door GS dat er wel hoor en wederhoor is toegepast is wat te weinig Als GS echt meent dat zij bij het beslissen op de aanvraag voorschotten hoor en wederhoor heeft toegepast dan ben ik benieuwd naar de datum en het tijdstip waarop GS met mij heeft gesproken Ik wil wel alvast melden dat ik mij niets kan herinneren van enig contact met GS Ik klaag er juist over in mijn brief van 8 mei 2007 dat GS klakkeloos afgaat op de informatie van de gemeente In de brief van 2 mei 2007 van GS wordt in het geheel niet gerept over enig contact met mij Mevrouw meldt slechts dat zij heeft gesproken met de gemeente Er zou geen sprake zijn van een aanvraag en het verzoek is buiten behandeling gelaten Als GS contact met mij had opgenomen dan had ik kunnen uitleggen dat volgens vaste jurisprudentie een schriftelijke aanvraag helemaal conform de Awb ook een aanvraag is Alleen zou mogelijk sprake kunnen zijn van een onvolledige aanvraag Maar wel een aanvraag En als niet binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag een hersteltermijn is geboden is er sprake van een volledige aanvraag Welnu dat was precies de situatie waar we voor stonden op het moment dat ik vroeg om voorschotten Nu weet ik ook wel dat de gemeente Haarlem iets anders meent De gemeente Haarlem meent dat pas sprake is van een aanvraag als de aanvraag ook in ontvangst is genomen Deze opvatting is echter in strijd met het recht Het standpunt van de gemeente zou immers kunnen betekenen dat een overheidsorgaan effectief aanvragen kan voorkomen Dat kan niet De burger mag aanvragen de overheid mag op aanvraag beslissen De overheid mag het de burger niet onmogelijk maken aan te vragen Verder geeft GS aan dat het niet haar taak is de burger te helpen Dat is volgens GS de taak van de advocaat Dat meent de gemeente ook De gemeente meent ook dat zij niet hulpvaardig hoeft te zijn Ook dat is een onjuiste opvatting De overheid behoort immers dienstbaar te zijn En andermaal indien het om zulke essentiële rechten gaat als eten water kleding wonen dan heeft de overheid ook een zorgplicht Zij heeft de plicht mensen die in nood zijn en vragen om hulp te helpen Zo staat het ook in artikel 13 ESH Europees Sociaal Handvest N o zie Achtergrond onder 5 Voor zover de in artikel 13 ESH vastgelegde norm al niet een afdwingbare norm zou zijn het is in ieder geval wel een behoorlijkheidsnorm die zich tot overheden richt De vraag om voorschotten buiten behandeling laten zoals gebeurt in de brief van GS van 2 mei 2007 is in strijd met deze behoorlijkheidsnorm Ten onrechte is door GS niet bij de gemeente nagegaan of er sprake is van een noodsituatie Er is slechts formeel en overigens ook nog onjuist geredeneerd Op een dergelijke manier formeel redeneren is in strijd met de in artikel 13 ESH vastgelegde tot de overheden gerichte behoorlijkheidsnorm GS hoeft niet zelf te helpen bij het aanvragen Dat is de taak van de gemeente als uitvoerder van de WWB GS behoort te controleren of de gemeente inderdaad helpt En als er niet wordt geholpen dient GS te beslissen op de vraag of in de tijd dat er een aanvraagprobleem bestaat voorschoten moeten worden verstrekt Nu heeft de gemeente verzoeker N o laten stikken Verzoeker N o is in grote problemen gekomen Zo heeft verzoeker N o maanden met een pin in zijn been gelopen Die pin kon er niet uitgehaald worden omdat verzoeker N o niet langer verzekerd was Hij kon de premie niet meer betalen Verzoeker N o zit nu ook met een enorme schuldenlast Hij heeft te maken met een verhuurder die hem dreigt uit huis te zetten Een elektriciteitsleverancier die dreigt de toevoer van elektriciteit te staken Het gaat erg slecht met hem De stress vanwege deze hele situatie is heel erg groot Dit alles gaat direct ten koste van zijn gezondheid Nergens blijkt dat GS bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag heeft laten meewegen dat cliënt in grote problemen verkeerde Dat hij geen geld had om eten te kopen Het is onbehoorlijk geen behoorlijke belangenafweging te maken In dat kader wijs ik erop dat het ECSR Europese Comité voor Sociale Rechten in haar conclusies over Nederland haar zorg heeft uitgesproken over de wijze waarop gemeenten met voorschotverstrekking omgaan Aangezien het GS is die moet toezien op bevoorschotting tijdens aanvragen behoort zij zich die opmerkingen van het toezichthoudend comité aan te trekken en er ook naar te handelen GS gaat daar volkomen aan voorbij en doet niets met de norm vastgelegd in artikel 13 ESH en de uitleg die daaraan wordt gegeven door het ECSR De weigering te helpen is in dit geval des te stuitender nu cliënt niet kan lezen en schrijven Ten overvloede merkt GS nog op dat het niet verstrekken van gegevens door cliënt cliënt wordt verweten GS deelt echter niet mee welke gegevens niet zouden zijn verstrekt door cliënt Er is pas een verwijt te maken voor het niet geven van nadere informatie als er wel om is gevraagd Ik kan u meedelen dat na mijn aanvraag van 9 maart 2007 in het geheel niets is gevraagd Waar GS het idee vandaan haalt dat cliënt iets te verwijten valt is dan ook een raadsel Het gaat er nu juist om dat op 9 maart 2007 een aanvraag wordt gedaan Binnen vier weken kan de gemeente dan aangeven dat de aanvraag onvolledig is en een hersteltermijn bieden Dat doet zij niet Door te wachten is de aanvraag volledig geworden Toen ik op 21 april 2007 verzocht gebruik te maken van de aan GS gegeven bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 81 WWB waren die vier weken al lang verstreken In de brief van 17 maart 2008 stelt GS wel dat de gemeente om gegevens zou hebben gevraagd Maar welke gegevens dat dan zouden zijn blijft onbekend Nu GS stelt dat cliënt verwijtbaar geen gegevens heeft verstrekt verzoek ik GS aan te geven in welke brief om welke gegevens zou zijn gevraagd Juist hier had GS niet klakkeloos de gemeente moeten volgen maar eigen onderzoek moeten doen Als GS mij zou hebben gebeld dan was deze vergissing niet gemaakt Maar nu GS uitsluitend afgaat op het orgaan wat zij behoort te controleren heeft zij het ook volledig aan haar zelf te wijten dat zij uitgaat van verkeerde veronderstellingen Ik wijs erop dat op 7 maart 2007 een eerdere aanvraag buiten behandeling was gelaten omdat twee gegevens nog ontbraken Namelijk begin en eindsaldo van Postbank en ABN Amro En volgens de gemeente ontbrak bankafschrift nummer 13 Maar dat bestond niet Die gegevens heb ik enige dagen na de aanvraag van 9 maart 2007 geleverd En daarmee was alles compleet GS moet verweten worden geen rekening gehouden te hebben met de nood GS is klakkeloos afgegaan op het verhaal van de gemeente GS heeft geen eigen onderzoek gedaan GS heeft de in artikel 13 ESH vastgelegde behoorlijkheidsnorm geschonden 11 Daarnaar gevraagd zond een medewerkster van de provincie de Nationale ombudsman een folder genaamd Klagen bij de provincie Noord Holland waarin was opgenomen de volgende passage Bij een klacht die wel om een behandeling vraagt wordt eerst onderzocht of de klacht door bemiddeling is te verhelpen Tijdens deze bemiddelingsfase zal de klachtencoördinator van het CMK de behandeling van de klacht zelf op zich nemen dan wel deze afhankelijk van de aard van de klacht overlaten aan de afdeling die het aangaat In dit laatste geval houdt de klachtencoördinator de afhandeling van de klacht wel in de gaten Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht tijdens de bemiddelingsfase of als u aangeeft dat u de klacht direct behandeld wilt zien tijdens een hoorzitting wordt de Klachtenkamer van de Hoor en adviescommissie ingeschakeld formele fase Deze kamer kan een hoorzitting houden waarop de klager én degene tegen wie de klacht is gericht een toelichting op het gebeurde kunnen geven 12 In vervolg daarop mailde de medewerkster van de provincie de Nationale ombudsman onder meer het volgende In antwoord op uw onderstaande mail hierbij de normaliter te volgen werkwijze rond afhandeling van klachten Als er bij mij een klacht binnenkomt over een gedraging van of bejegening door een medewerker stel ik allereerst de betreffende medewerker op de hoogte Ik vraag of het feit waarover geklaagd wordt inderdaad op die medewerker betrekking heeft Vervolgens stel ik de leidinggevende op de hoogte Beiden vraag ik om een reactie op de klacht waarbij ik ook meestal de vraag stel of een gesprek zinvol is meestal omdat er klagers zijn met wie al een of meerdere gesprekken zijn geweest dan wel op een andere manier veelvuldig contact is geweest Is een gesprek zinvol dan organiseer ik dat Geen bemiddeling dan stel ik op basis van de reactie s een concept antwoord op Dat antwoord leg ik voor aan beklaagde en aan de leidinggevende Vervolgens gaat de brief uit en is de zaak of afgerond of er komt een vervolgprocedure Klachtenkamer HAC en daarna eventueel Nationale Ombudsman Onderzoek naar de mogelijkheid van bemiddeling zit in punt 3 Ik kan me herinneren dat in dit geval geen bemiddelingsgesprek heeft plaatsgevonden omdat er al veelvuldig contact was geweest met het kantoor van de gemachtigde van verzoeker N o zowel over de zaak van verzoeker N o als over andere verzoeken in het kader van artikel 81 Wwb Maar als er een schriftelijke klacht is wordt deze altijd schriftelijk afgedaan Al is het maar met een GS brief waarin is aangegeven dat de klacht door bemiddeling is opgelost Beoordeling I Ten aanzien van het afwijzen van de verzoeken om voorschotten te verlenen 13 Het vereiste van actieve en adequate informatieverwerving houdt in dat bestuursorganen bij de voorbereiding van hun handelingen de relevante informatie verwerven Dit brengt met zich mee dat bij de beslissing op een aanvraag zoveel mogelijk aanwezige informatie moet worden vergaard om tot een weloverwogen oordeel over de aanvraag te kunnen komen 14 De mogelijkheid om op grond van artikel 81 van de Wwb een verzoek om voorschotten in te dienen bij de voorzitter van gedeputeerde staten is een noodvoorziening ter overbrugging van de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2009/163 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2007/055 | Nationale ombudsman
  dat verzoeker op 5 december 2005 een uitkering op basis van de WWB had aangevraagd 7 Op 19 juli 2006 reageerde de CWI Raadsman Ombudszaken op de klacht van verzoeker Zijn conclusie was dat verzoekers klacht ongegrond is Dit omdat het gegeven de evidente voorliggende voorzieningen redelijk was dat de aanvraag was ontraden ontmoedigd aldus de CWI Daarnaast achtte de CWI het aannemelijk dat verzoeker op 5 en 19 december 2005 de urgentie van zijn verzoek niet kenbaar had gemaakt De beslissing om zich neer te leggen bij het advies van de adviseur en niet te staan op een aanvraag was steeds aan hem Bij de CWI adviseurs is bekend dat een aanvraag voor een bijstandsuitkering niet mag worden geweigerd maar indien er volgens de adviseur een andere voorziening voor een aanvrager openstaat zal de adviseur het indienen van een aanvraag ontmoedigen 8 Verzoekers gemachtigde diende op 4 september 2006 een verzoekschrift in bij de Nationale ombudsman 9 In reactie op de bij de Nationale ombudsman ingediende klacht gaf de CWI op 16 oktober 2006 onder meer aan dat over de bezoeken op 5 en 20 of 22 december 2005 en 10 januari 2006 niets viel te zeggen omdat deze bezoeken niet geregistreerd stonden bij de CWI Verder stelde de CWI dat aan verzoeker op 19 december 2005 was afgeraden om bijstandsformulieren in te vullen omdat er toen nog geen sprake was van een nijpende situatie in tegenstelling tot de situatie op 16 januari 2006 De gemeente Almere heeft als beleid een uitkering toe te kennen met terugwerkende kracht tot de datum waarop iemand zich meldt bij de CWI aldus de CWI Verder gaf de CWI aan dat het niet zeker was dat een bijstandsaanvraag op 5 december 2005 ook tot toekenning van een uitkering zou hebben geleid De CWI achtte het enkele feit dat verzoeker zich na 5 december 2005 op 19 december 2005 opnieuw tot de CWI wendde geen reden om urgentie aan te nemen Dit omdat nog steeds gold dat verzoeker een half salaris ontving en daarnaast recht zou behoren te hebben op een voorliggende voorziening Het tijdsverloop was mede bepalend geweest voor de inschatting dat de situatie op 16 januari 2006 wel nijpend was Daarbij kwam dat uit de brief die verzoeker op 16 januari 2006 had meegenomen stond dat het nog wel zes maanden kon duren voordat verzoeker van het UWV een deskundigenoordeel zou ontvangen Klaarblijkelijk had de CWI dit op 19 december noch van verzoeker noch van het UWV gehoord CWI Almere hanteert als vuistregel dat een maand zonder inkomen voor een gezin met een beneden modaal inkomen een nijpende situatie oplevert Verzoeker had aangegeven dat hij een half salaris had ontvangen over november 2005 en kreeg in december 2005 nog een eindejaarsuitkering Toen verzoekers werkgever op 16 januari 2006 nog steeds niet over de brug was gekomen was er sprake van een nijpende situatie aldus de CWI De CWI kwam tot de conclusie dat de nijpendheid van verzoekers situatie pas op 16 januari 2006 duidelijk werd bij de CWI In hoeverre verzoeker reeds eerder expliciet om aanvraagformulieren voor een WWB uitkering had verzocht viel niet te reconstrueren Indien verzoeker gepersisteerd zou hebben in zijn aanvraag zou hij de formulieren daartoe hebben ontvangen 10 Naar aanleiding van nadere vragen van de Nationale ombudsman deelde de CWI op 26 oktober 2006 nog mee dat de CWI bij nader inzien verzoekers klacht alleen wat betreft de periode tot en met 19 december 2005 als ongegrond beschouwde Dit omdat er in die periode andere voorzieningen voor verzoeker waren namelijk een half salaris en daarnaast ziekengeld of eventueel WW Daar had de CWI verzoeker op gewezen gelet op zijn rol als poortwachter en vervolgens had verzoeker kennelijk niet gepersisteerd in zijn aanvraag anders was die wens volgens vast beleid van de CWI wel ingewilligd Omdat er over het bezoek op 20 of 22 december 2005 en 10 januari 2006 geen gegevens beschikbaar zijn bij de CWI had de CWI hierover beter geen oordeel kunnen uitspreken II Beoordeling 1 Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen CWI Almere zijn herhaalde verzoeken vanaf 5 december 2005 om een aanvraag voor een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand WWB in te mogen dienen pas op 16 januari 2006 heeft ingewilligd Hij is van mening dat de CWI al op 5 december 2005 zijn verzoek om een aanvraag voor een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand WWB in te mogen dienen had moeten inwilligen En gelet op zijn daaropvolgende herhaalde verzoeken daartoe zeker eerder dan op 16 januari 2006 2 In reactie op de klacht gaf de CWI aan dat de CWI verzoekers klacht wat betreft de periode tot en met 19 december 2005 als ongegrond beschouwde Dit omdat er in die periode andere voorzieningen voor verzoeker waren namelijk een half salaris en daarnaast ziekengeld of eventueel WW Daar had de CWI verzoeker op gewezen gelet op zijn rol als poortwachter en vervolgens had verzoeker kennelijk niet gepersisteerd in zijn aanvraag anders was die wens volgens vast beleid van de CWI wel ingewilligd Ook was het volgens de CWI aannemelijk dat verzoeker in de eerder genoemde periode niet duidelijk had aangegeven hoe nijpend zijn financiële situatie was Omdat er over het bezoek op 20 of 22 december 2005 en 10 januari 2006 geen gegevens beschikbaar zijn had de CWI over de periode na 19 december 2005 tot 16 januari 2006 beter geen oordeel uit kunnen spreken aldus de CWI 3 Het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking houdt in dat bestuursorganen burgers met het oog op de behartiging van hun belangen actief en desgevraagd van adequate informatie voorzien 4 De Nationale ombudsman overweegt het volgende Uitgangspunt is zoals door de CWI ook wordt erkend dat de CWI niet mag weigeren om een uitkeringsaanvraag in behandeling te nemen Het is immers niet de CWI die beslist op een aanvraag maar de uitkeringsinstantie In dit geval was dat de gemeente Almere Indien de CWI op

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2007/055 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • De manier waarop... | Nationale ombudsman
  Zelfstandigen BBZ Maar antwoorden blijven uit Edwin belt de gemeente en laat een terugbelverzoek achter voor mijnheer Driessen Gelukkig een telefoontje van mijnheer Driessen Maar hij lijkt geen idee te hebben wie hij eigenlijk precies terugbelt Zijn opmerkingen vindt Edwin ongepast en hij raakt geïrriteerd Uiteindelijk belooft mijnheer Driessen Edwins vragen over de start als zelfstandige binnen een week schriftelijk te beantwoorden Die brief blijft uit waarna Edwin bij de gemeente klaagt over het uitblijven van de toegezegde reactie en de bejegening door mijnheer Driessen De gemeente vindt het heel vervelend voor Edwin dat hij nog geen reactie heeft en zegt toe dat mijnheer Driessen binnen een week Edwins vragen schriftelijk beantwoordt Over de bejegening doet de gemeente geen uitspraak want er zijn geen geluidsopnamen van het telefoongesprek tussen Edwin en mijnheer Driessen En op grond van een toelichting van mijnheer Driessen op zijn opmerkingen vindt de gemeente deze niet onbehoorlijk De beloofde brief binnen een week komt niet en Edwin is het niet eens met de manier waarop de gemeente de klacht heeft afgehandeld Hij dient bij mij een klacht in over het college van burgemeester en wethouders Ik leg de klacht aan de gemeente voor Nu biedt de gemeente excuses aan voor het uitblijven van de schriftelijke informatie Maar de gemeente blijft van mening dat de gemaakte opmerkingen op zich niet onbehoorlijk waren Nu ik twee verschillende verhalen hoor en er geen geluidsopnamen zijn kan ik niet vaststellen wat er precies is gezegd en op welke manier Beoordeling van de bejegening is daarom niet mogelijk Jammer dat de gemeente dat zelf ook niet concludeert vindt Edwin Maar goed de gemeente heeft haar excuses aangeboden ook al was dat pas na tussenkomst van de ombudsman Verder onderzoek heeft geen toegevoegde waarde en Edwin wil de zaak achter zich laten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/de-manier-waarop (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Nieuwsbericht 11 december 2014 Papieren inkomen blijft voor grote problemen zorgen Zelfstandigen die leenbijstand hebben ontvangen lopen soms al jaren aan tegen een overheid die met de ene hand geeft en de andere neemt Lees verder Onderwerpen papieren inkomen bbz Column 18 april 2015 De manier waarop Wat een goed idee van de gemeente Haarlemmermeer als zelfstandige starten Edwin krijgt een bijstandsuitkering en wil graag weer aan de slag Eerst nog wat navraag doen over een paar onduidelijkheden want het is wel een spannende beslissing Lees verder Onderwerpen gemeente bbz bijstandsuitkering zelfstandige Rapport 23 september 2013 2013 129 Ondernemer klaagt over voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ondernemer vraagt de gemeente Haarlemmermeer om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wegens geringe inkomsten De gemeente neemt dit verzoek niet in behandeling omdat de man weigert een speciale bijstandsuitkering voor ondernemers aan te vragen De Nationale ombudsman vindt het prima dat die kwijtscheldingregeling ook op verzoeker van toepassing is maar de gemeente mag dan niet als voorwaarde stellen dat hij ook in aanmerking komt voor die bijstandsuitkering Lees verder Onderwerpen gemeente haarlemmermeer gemeentelijke belastingen kwijtschelding ondernemen besluit bijstandverlening zelfstandigen bbz tegemoetkoming voorwaarden gemeente Nieuwsbericht 26 april 2013 Kwijtschelding leenbijstand niet meer tot fiscale inkomen gerekend De Belastingdienst rekent vanaf het belastingjaar 2013 kwijtschelding van leenbijstand

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bbz%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Nieuwsbericht 11 december 2014 Papieren inkomen blijft voor grote problemen zorgen Zelfstandigen die leenbijstand hebben ontvangen lopen soms al jaren aan tegen een overheid die met de ene hand geeft en de andere neemt Lees verder Onderwerpen papieren inkomen bbz Video 30 juni 2014 ZZP er Robert over het betaalgedrag van de overheid Robert is een zzp er een zelfstandige zonder personeel Hij heeft jaren gewerkt in de consultancysector Daarna is hij voor zichzelf begonnen In 2013 deed hij een opdracht voor een gemeente Lees verder Onderwerpen betalingstermijn 30 dagen overheid facturen ondernemers zzp Column 25 januari 2014 Oplossing voor ZZP ers in thuiszorg Liesbeth Bruilink werkt als zorgverlener in de thuiszorg Ze werkt als zelfstandige voor particuliere klanten Liesbeth heeft van de Belastingdienst een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming VAR wuo gekregen Lees verder Onderwerpen zzp ers belastingdienst bezwaar aanvraag onderzoek afhandeling Column 8 maart 2014 Vergeten te schorsen Arnold heeft als kleine zelfstandige een atelier waar hij met veel liefde en passie violen repareert en restaureert Met diezelfde passie brengt hij in zijn vrije tijd vele uren door met sleutelen aan oude auto s Lees verder Onderwerpen om boetes cjib rdw betalingsregeling overtreding Rapport 24 december 2013 2013 211 Politie verwijst jongen door naar Bureau Halt zonder bekentenis en toestemming Politie Kennemerland treft 16 jarige jongen samen met drie andere jongens aan in een slooppand Zij krijgen een bekeuring omdat zij het verbod verboden toegang voor onbevoegden zouden hebben overtreden de jongens beweren dat zij niet wisten dat zij er niet mochten komen De 16 jarige wordt doorverwezen naar Bureau Halt voor verdere afdoening De Nationale ombudsman oordeelt dat niet voldaan is aan de voorwaarden voor een doorverwijzing naar Bureau Halt Er was geen sprake van een bekentenis en noch de jongen noch zijn ouders hadden ingestemd met een Halt afdoening Daarmee heeft de politie ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag gehandeld Het Bureau Halt zelf valt niets te verwijten Lees verder Onderwerpen Politie bureau halt Politie veiligheid en justitie Column 19 oktober 2013 Hoofddorp denkt mee Irma woont in Hoofddorp en is freelance journalist Ze schrijft op haar laptop aan de keukentafel voor glossy vrouwenbladen en heeft geregeld schrijfopdrachten voor bedrijven Het zijn slechte tijden voor journalisten Lees verder Onderwerpen gemeente kwijtschelding bijstandsuitkering gemeente haarlemmermeer om aanvraag Onderzoek 3 oktober 2013 2013 125 Eigen onderzoek naar medische zorg voor uitgeprocedeerde asielzoekers Dit rapport komt uit in een periode dat er veel te doen is rond medische zorg aan uitgeprocedeerde asielzoekers Ik ben mijn onderzoek op 21 februari jl Lees verder Onderwerpen asielzoekers inspectie veiligheid en justitie inspectie gezondheidszorg kamerdebat onderzoeksraad voor de veiligheid ter apel tweede kamer medische zorg vreemdelingendetentie coa locaties Rapport 8 augustus 2013 2013 095 Verzoeker klaagt over gebrek aan begeleiding door werkcoach UWV Een man is sinds december 2010 werkloos Hij klaagt erover dat het UWV hem onvoldoende heeft begeleid bij het zoeken naar werk ondanks zijn verzoek om intensieve begeleiding Het UWV geeft aan dat er bij wijze van maatwerk intensieve begeleiding

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22zelfstandige%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman uit zijn zorgen over PTSS-regeling voor agenten | Nationale ombudsman
  PTSS bij de politie om de volgende zorgpunten Noot voor de redactie De brief waarin de ombudsman zijn zorgen over de PTSS regeling deelt kunt u raadplegen op www nationaleombudsman nieuws nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna van Eerden 070 3563 637 of met Edward Ernst 070 3563 684 Kijk voor meer nieuws rapporten en achtergrondinformatie op www nationaleombudsman nieuws nl en volg de Nationale ombudsman op Twitter www twitter com nat ombudsman Nationale ombudsman is een onafhankelijk instituut dat jaarlijks ruim 38 000 klachten ontvangt van mensen over hun probleem met de overheid Frank van Dooren is op dit moment waarnemend Nationale ombudsman Hij is benoemd door de Tweede Kamer Onredelijke verschillen in de hoogte van schadevergoeding De minister heeft gekozen voor een harde peildatum 24 februari 1997 De verschillen in de hoogte van de schadevergoedingsbedragen tussen de periode vóór en de periode na die datum zijn onredelijk groot vooral voor degenen die volledig arbeidsongeschikt zijn Ontnemen van recht om te procederen De bedragen voor im materiële schadevergoeding worden uitbetaald tegen finale kwijting Dit vindt de ombudsman niet juist Hij vindt dat met het ontvangen van een uitkering niet het recht moet worden ontnomen om te procederen als de betrokkene vindt dat de schade hoger is Onduidelijkheid over toekomstige meldingen In de regeling staat dat oud agenten zich uiterlijk 31 december 2014 moeten melden Wat gebeurt er met de meldingen van mensen die redelijkerwijs niet konden weten dat ze zich vóór die datum hadden moeten melden Problematisch bij bijstandsuitkering Oud agenten met een bijstandsuitkering komen in de problemen als de schadevergoeding als vermogen wordt gezien De eenmalige uitkering zou dan ook opgenomen moeten worden in de vrij te laten vermogensbestanddelen voor toepassing van de Wet Werk en Bijstand Hardheidsclausule De regeling zou een hardheidsclausule moeten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/nationale-ombudsman-uit-zijn-zorgen-over-ptss-regeling-voor-agenten (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Nieuwsbericht 14 november 2014 Nationale ombudsman uit zijn zorgen over PTSS regeling voor agenten De Nationale ombudsman heeft de Minister van Veiligheid en Justitie in overweging gegeven om de Coulanceregeling Post Traumatische Stress Stoornis PTSS bij de politie op een aantal punten te herzien of aan te vullen Hij heeft dit gedaan n a v Lees verder Onderwerpen Politie post traumatisch stress syndroom ptss Coulanceregeling Rapport 23 juli 2012 2012 118 Man klaagt dat zijn vrouw PTSS patiënt is meegenomen naar politiebureau Na een anonieme melding valt de politie de woning binnen van een echtpaar omdat het vermoeden bestaat dat er vuurwapens zijn Er worden wapens aangetroffen Het echtpaar wordt meegenomen naar het politiebureau en komt dezelfde dag weer op vrije voeten Enkele maanden later houdt de politie de vrouw opnieuw aan omdat zij de buurman heeft geslagen en sluit haar in een cel op het bureau Volgens man had zijn vrouw beide keren niet opgesloten mogen worden omdat zij lijdt aan PTSS De politie heeft volgens de ombudsman juist gehandeld omdat de politie bij de eerste aanhouding de hartmedicatie van de vrouw heeft genoteerd en haar in een speciale claustrofobie cel heeft geplaatst Ook de tweede aanhouding was terecht omdat de politie eerder die dag al bemiddeld had tussen de vrouw en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22post+traumatisch+stress+syndroom+%28ptss%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  36 278 klachten ontvangen in 2014 U bent hier Home Vind hier nieuws rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Nieuwsbericht 14 november 2014 Nationale ombudsman uit zijn zorgen over PTSS regeling voor agenten De Nationale ombudsman heeft de Minister van Veiligheid en Justitie in overweging gegeven om de Coulanceregeling Post Traumatische Stress Stoornis PTSS bij de politie op een aantal punten te herzien of aan te vullen Hij heeft dit gedaan n a v Lees verder Onderwerpen Politie post traumatisch stress syndroom ptss Coulanceregeling Kunnen wij u helpen Aan het juiste

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22Coulanceregeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive