archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/066 Minister van Defensie had advocaat moeten informeren dat klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld zou worden | Nationale ombudsman
  naar aanleiding van de klacht van verzoeker De minister merkte op zich in het advies van de CTIVD te kunnen vinden Wat betreft het advies gaf de minister het volgende aan Aan de hand van het door u gestelde omschrijft de Commissie uw klacht als volgt De MIVD zou onrechtmatig hebben gehandeld door de telecommunicatie tussen u en uw cliënten te tappen of op te nemen Dit zou blijken uit feiten en omstandigheden die aannemelijk maken dat de telecommunicatie van twee van uw cliënten is getapt of opgenomen door de MIVD in de periode dat u als raadsman van deze cliënten optrad Het onderzoek door de Commissie heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat de MIVD onrechtmatig of onbehoorlijk heeft gehandeld Ik neem het advies van de Commissie onverkort over en verklaar uw klacht ongegrond Reactie verzoeker Verzoeker kon zich met de reactie van de minister van Defensie naar aanleiding van zijn klacht niet verenigen Op 5 december 2014 wendde hij zich tot de Nationale ombudsman met het verzoek zijn klacht in behandeling te nemen Onderzoek Nationale ombudsman Tijdens een bezoek op 5 februari 2015 aan de MIVD maakte de waarnemend ombudsman gebruik van de hem geboden gelegenheid om de door de minister van Defensie aan verzoeker bij brief van 4 december 2014 verstrekte informatie te verifiëren Hij had daarbij inzage in het advies en het rapport van bevindingen van de CTIVD en in de documenten die aan dat advies ten grondslag hebben gelegen zie ook Achtergrond onder 1 Nadere reactie minister van Defensie Daarnaar gevraagd deelde de minister van Defensie de Nationale ombudsman mee dat de klacht van verzoeker op 6 augustus 2014 aan de CTIVD was gezonden Op 1 oktober 2014 had de CTIVD de minister bericht dat het niet mogelijk was gebleken binnen de wettelijke termijn voor klachtbehandeling haar advies uit te brengen De CTIVD had haar advies na bijna drie maanden op 3 november 2014 aan de minister gezonden Op 4 december 2014 stuurde de minister van Defensie verzoeker haar reactie naar aanleiding van zijn klacht van 29 juli 2014 Op de vraag van de Nationale ombudsman waarom verzoeker nog steeds geen antwoord had gekregen op zijn vraag in welke situaties en onder welke voorwaarden de minister het tappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken tussen advocaat en cliënt toelaatbaar acht kreeg de Nationale ombudsman geen antwoord Beoordeling Ten aanzien van het tappen of opnemen van de telecommunicatie Verzoeker stelt dat de MIVD telecommunicatie tussen hem en een tweetal van zijn cliënten heeft getapt of heeft opgenomen Ten aanzien van de door de MIVD naar aanleiding van dit klachtonderdeel aan de Nationale ombudsman verstrekte informatie deed de minister een beroep op geheimhouding De Nationale ombudsman is op grond van de wet gehouden dit beroep te honoreren Op basis van de aan de Nationale ombudsman verstrekte en door de waarnemend ombudsman geverifieerde informatie moet worden geoordeeld dat de klacht feitelijke grondslag mist Ten aanzien van de klachtafhandeling Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat de overheid zo snel en slagvaardig

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/066 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2015 067 MIVD handelt onbehoorlijk door mensen uit de omgeving van verzoeker te benaderen in het kader van onderzoek Een man een gewezen militair klaagt via zijn gemachtigde over het feit dat de MIVD zijn telecommunicatie heeft getapt of opgenomen zonder rechtmatige aanleiding De Nationale ombudsman oordeelt op basis van de verstrekte en geverifieerde informatie dat deze klacht feitelijke grondslag mist Verder klaagt de man erover dat de MIVD personen in zijn omgeving heeft benaderd om deze personen negatief te beïnvloeden In deze zaak was er een redelijke aanleiding om tot het instellen van een onderzoek over te gaan Ten aanzien van de wijze van het invullen van dit onderzoek overwoog de Nationale ombudsman dat door het benaderen van personen uit de omgeving van verzoeker de vereisten van evenredigheid en betrouwbaarheid waren geschonden en dat daardoor het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van verzoeker onvoldoende was gerespecteerd Het is dan ook terecht dat de minister aan verzoeker verontschuldigingen heeft aangeboden voor de wijze waarop het tegen hem ingestelde onderzoek is ingevuld Lees verder Onderwerpen militaire inlichtingen en veiligheidsdienst mivd vertrouwelijke informatie defensie Rapport 8 april 2015 2015 066 Minister van Defensie had advocaat moeten informeren dat klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld zou worden Een advocaat in militaire zaken klaagt erover dat de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst MIVD telecommunicatie tussen hem en een tweetal van zijn cliënten heeft getapt of opgenomen De Nationale ombudsman oordeelt op basis van de verstrekte en geverifieerde informatie dat deze klacht feitelijke grondslag mist Verder klaagt de advocaat erover dat de minister van Defensie zijn klacht over de MIVD niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft afgehandeld De ombudsman constateert dat klachtafhandeling in totaal te lang heeft geduurd Van de minister had mogen worden verwacht dat zij toen bleek dat de afhandeling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22militaire+inlichtingen-+en+veiligheidsdienst+%28mivd%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  feit dat het Limburgse Bergen een plattelandsgemeente is Gemeente en burger kennen elkaar Lees verder Dossier 21 april 2015 Dossier Decentralisatie Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten er verantwoordelijk voor dat haar burgers voldoende toegang hebben tot de jeugd zorg kunnen participeren op de arbeidsmarkt en maatschappelijke ondersteuning krijgen Lees verder Onderwerpen decentralisatie sociaal domein Zorg jeugdzorg gemeenten klachtbehandeling Nieuwsbericht 16 april 2015 Klagen is goed geregeld nu met regionale ombudsfunctie Voor inwoners van de Gooi en Vechtstreek is klagen over de zorg aanbieder eenvoudig sinds januari is er een regionaal klachten meldpunt sociaal domein met op de regio website een aparte button voor het indienen van klachten Voordeel voor de inwoners één centraal meldpunt voor klachten Lees verder Onderwerpen regionaal meldpunt klachten sociaal domein gooi en vechtstreek Rapport 8 april 2015 2015 066 Minister van Defensie had advocaat moeten informeren dat klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld zou worden Een advocaat in militaire zaken klaagt erover dat de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst MIVD telecommunicatie tussen hem en een tweetal van zijn cliënten heeft getapt of opgenomen De Nationale ombudsman oordeelt op basis van de verstrekte en geverifieerde informatie dat deze klacht feitelijke grondslag mist Verder klaagt de advocaat erover dat de minister van Defensie zijn klacht over de MIVD niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft afgehandeld De ombudsman constateert dat klachtafhandeling in totaal te lang heeft geduurd Van de minister had mogen worden verwacht dat zij toen bleek dat de afhandeling van de klacht niet binnen de na verdaging geldende termijn zou kunnen plaatsvinden verzoeker uit eigen beweging en onder opgaaf van reden hiervan in kennis had gesteld In zijn klachtbrief aan de minister heeft verzoeker de minister ook verzocht om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden de minister het tappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken toelaatbaar acht De minister deed verzoeker de toezegging om deze vraag in een separate brief te beantwoorden maar is dit niet nagekomen De ombudsman ziet hierin aanleiding voor een aanbeveling aan de minister van Defensie om de aan verzoeker gedane toezegging om zijn vraag bij separate brief te beantwoorden alsnog binnen vier weken na te komen Lees verder Onderwerpen militaire inlichtingen en veiligheidsdienst mivd defensie klachtafhandeling Nieuwsbericht 6 april 2015 Senior klachtbehandelaar Jan Prins Klacht is spiegel voor organisatie Schiet niet direct het juridisch traject in Behandel elke burger zoals je zou willen dat je moeder behandeld wordt Met egards Door goed te luisteren Lees verder Onderwerpen decentralisatie Zorg jeugdzorg gemeenten Rapport 4 juni 2015 2015 091 UWV geeft deskundigenoordeel in re integratiezaak over werkgever zonder hoor en wederhoor Een zieke werkneemster wil weten of haar werkgever voldoende doet om haar weer aan het werk te helpen Ze vraagt het UWV om een deskundigenoordeel Het UWV belt de contactpersoon bij haar werkgever op een ongelukkig moment Er ontstaat een misverstand over wie wie zal terugbellen Er volgt geen telefoongesprek meer Het UWV komt vervolgens met het oordeel dat de werkgever onvoldoende doet De werkgever klaagt hierover en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22klachtafhandeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Onderbuikgevoel | Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  Korte tijd later hoort Kees voetstappen achter zich Het zijn de twee ambtenaren van de KMar Eén van de marechaussees vraagt Kees om zijn ID bewijs Kees is verbaasd en zegt dat hij zijn identiteitsbewijs niet bij zich heeft De marechaussee belt daarop met de meldkamer Een paar minuten later blijkt dat alles in orde is Het zit Kees niet lekker Hij wil graag weten waarom hij eigenlijk staande is gehouden en waarom er om zijn identiteitsbewijs is gevraagd Hij dient een klacht in bij de KMar De betrokken ambtenaren vertellen dat zij een onderbuikgevoel hadden bij het observeren van Kees Zij vonden het verdacht dat Kees eerst met wandelstokken liep en dat hij even later gemakkelijk zonder stokken liep Ook vonden zij dat Kees schichtig om zich heen had gekeken Kees vindt het pijnlijk om te horen dat juist zijn wandelstokken tegen hem gebruikt worden Na lang revalideren kan hij eindelijk zonder stokken lopen De Marechaussee vindt de klacht van Kees niet gegrond Omdat de Marechaussee moet waken over de veiligheid van leden van het Koninklijk Huis mag zij daarom vragen naar identiteitsbewijzen van personen die opvallend gedrag vertonen Kees vraagt mij om mijn mening Allereerst vind ik dat de marechaussees natuurlijk alert moeten zijn op opvallende situaties in de omgeving van een Koninklijk verblijf Een opsporingsambtenaar moet een duidelijke reden hebben naar het ID bewijs te vragen Het was rustig in het bos en Kees viel al snel op Het wel of niet gebruiken van de wandelstokken of schichtig om zich heen kijken is onvoldoende om iemand om zijn ID bewijs te vragen Ik vind het beter als de marechaussees eerst een praatje met Kees hadden gemaakt Ze hadden dan een indruk gekregen met wie ze te maken hadden en of hun onderbuikgevoel juist was Als het gedrag

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/onderbuikgevoel (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  hoofd advocaatgeneraal zegt dat dit bedrag is zoekgeraakt en adviseert het College van procureurs generaal schadevergoeding uit te keren Maar het College weigert de schade te vergoeden omdat het zich daarmee schuldig zou maken aan het witwassen van crimineel geld De ombudsman kan dit niet rijmen met het feit dat het College eerder wel ruim 70 000 euro heeft teruggegeven Later stelt het College zich na het bekijken van bankafschriften op het standpunt dat het verschil is ontstaan door een telfout van de bank De ombudsman stelt vast dat slordig is omgegaan met het inbeslaggenomen geld en dat het College steeds wisselende standpunten inneemt Ook begrijpt de ombudsman niet waarom niet direct de bankafschriften zijn onderzocht en waarom het College en de minister van Veiligheid en Justitie als verantwoordelijke voor het College niet hebben erkend dat ze onzorgvuldig zijn geweest Lees verder Onderwerpen veiligheid en justitie koninklijke marechaussee kmar inbeslagname geld onzorgvuldig Column 13 juni 2014 Afrekenen op Schiphol De rechter heeft bepaald dat Naomi een boete in vijf termijnen mag betalen Maar als ze op Schiphol staat om met vakantie te gaan verplicht de Koninklijke Marechaussee haar de openstaande boete ineens te betalen Lees verder Onderwerpen boete schiphol openbaar ministerie om koninklijke marechaussee kmar Rapport 7 mei 2013 2013 046 Vrouw klaagt dat KMar haar zoon geweigerd heeft te vliegen op oud noodpaspoort Nederlandse vrouw woont met Britse man en Nederlandse kinderen in Londen Op reis in Israël verliezen vader en zoon hun paspoort de zoon krijgt van de Nederlandse ambassade voor de reis naar Londen een Nederlands noodpaspoort dat één jaar geldig is Enkele maanden later na familiebezoek in Nederland wordt de zoon tegengehouden door de Koninklijke marechaussee omdat het noodpaspoort voor slechts één reis geldt De KMar had contact op genomen met de Britse autoriteiten met de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22koninklijke+marechaussee+%28kmar%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  dan alleen sneller moe Lees verder Onderwerpen koninklijke marechaussee kmar defensie identiteitsbewijs inzage onterecht Rapport 7 mei 2015 2015 080 CJIB is voor burgers nog steeds goed bereikbaar ondanks afschaffing van fax Sinds 1 mei 2013 is het CJIB voor burgers niet meer bereikbaar per fax Een man dient een klacht in bij het CJIB omdat er een betaling niet is geaccepteerd wegens het niet vermelden van een betalingskenmerk In dit kader stuurt de man een brief per fax naar het CJIB Als dit niet meer mogelijk blijkt klaagt hij hierover en zodoende ook over de slechte bereikbaarheid De Nationale ombudsman doet navraag en daaruit blijkt dat de klacht wel in behandeling was en de man ontvangt kort daarna een reactie van het CJIB De ombudsman vindt het acceptabel dat veiligheid en efficiency redenen zijn om de fax niet meer te gebruiken Naast schriftelijk en telefonisch contact kan de burger ook via de website contact opnemen De mogelijkheden om op digitaal gebied contact met burgers te leggen worden in de loop van het jaar aanzienlijk uitgebreid De klacht is ongegrond Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib bereikbaarheid faxbericht contact Rapport 28 augustus 2012 2012 134 Man klaagt dat gemeente geen inzage in BING rapport geeft Oud ambtenaar van de gemeente Hilversum heeft in de tijd dat hij nog bij die gemeente werkte een melding gedaan over zijn slecht functionerende intimiderende en alcoholverslaafde leidinggevende Daarop heeft Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten BING een onderzoek gedaan maar dat leverde geen verband op tussen het alcoholgebruik en het gedrag De melder wordt ontslagen en solliciteert bij een andere gemeente Hij komt erachter dat de leidinggevende waarover hij heeft geklaagd informatie over hem heeft verstrekt in het kader van die sollicitatie De Nationale ombudsman vindt die handelwijze niet integer Hij gaat ervan uit dat de gemeente zich zal inspannen om de man te ondersteunen in het vinden van een nieuwe werkomgeving Lees verder Onderwerpen bureau integriteit nederlandse gemeenten bing inzage ontslag informatieverstrekking gemeente Column 10 april 2014 Niet serieus genomen door verzekeringsarts van UWV Annemarie is werkloos en zit in de WW Het is al vervelend genoeg dat ze werkloos is maar dan wordt ze ook nog ernstig ziek Hernia Een operatie is in haar geval de enige oplossing Lees verder Onderwerpen uwv arts verzekeringsarts om medische gegevens gegevens Rapport 7 april 2014 2014 030 Niet onafhankelijke klachtbehandeling bij bezwaarprocedure bouwvergunning Inwoner van de gemeente Aalsmeer heeft een aantal procedures lopen tegen de gemeente In zijn dossier van de gemeente vindt hij een brief waarin staat dat de gemeente de communicatie tussen hem en de gemeente wil inperken omdat hij een onevenredig groot beslag legt op de organisatie De Nationale ombudsman vindt deze maatregelen in dit geval evenredig Wel had de brief niet in dit bezwaardossier mogen zitten Ook vindt de ombudsman dat door de samenstelling van de klachtencommissie de schijn van partijdigheid is gewekt Lees verder Onderwerpen Bouwvergunning onafhankelijkheid onpartijdigheid privacy gemeente Rapport 2 oktober 2013 2013 132 Vrouw klaagt over beslissing

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22inzage%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  wandelt elke week door Paleispark het Loo Hij gebruikt wandelstokken want hij heeft last van zijn heupen Zonder stokken kan hij ook prima wandelen hij is dan alleen sneller moe Lees verder Onderwerpen koninklijke marechaussee kmar defensie identiteitsbewijs inzage onterecht Column 25 juli 2015 Met wie spreek ik Klaas heeft een eigen bedrijf Namens één van zijn klanten belt hij met de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel COKZ Lees verder Onderwerpen COKZ telefooninstructies klachtbehandeling naam medewerker Rapport 3 juni 2015 2015 082 UWV mag man die te laat betaalt houden aan betalingsregeling en dwangbevel sturen met hoge kosten Een man moet te veel ontvangen WW uitkering terugbetalen aan het UWV Het UWV treft een betalingsregeling en de man betaalt maandelijks 557 euro terug Dat doet hij wel in de betreffende maand maar niet altijd voor de afgesproken dag de 13e van de maand Het UWV wijst hem daarop in een aanmaning Na een tweede te late betaling stuurt het UWV hem een dwangbevel met hoge invorderingskosten De man klaagt hierover want hij heeft juist meer overgemaakt dan was afgesproken Hij vindt het dwangbevel een absurde reactie ook al kwamen enkele betalingen iets te laat binnen Hij vindt dat het UWV hem had moeten informeren dat extra aflossingen niet in mindering worden gebracht op verplichte aflossingen Volgens de Nationale ombudsman heeft het UWV juist gehandeld en is het UWV duidelijk geweest over de betalingsregeling en de aanmaning De man had alle gelegenheid daarmee rekening te houden bij het doen van zijn verdere betalingen Hij had eerder kunnen navragen of extra aflossen mogelijk was Ook heeft de man nagelaten contact op te nemen naar aanleiding van de aanmaning Het UWV is de man ter wille geweest door hem voor zijn restantschuld opnieuw een betalingsregeling aan te bieden De ombudsman vindt de klacht niet gegrond Lees verder Onderwerpen uwv ww uitkering betalingsregeling dwangbevel invorderingskosten Rapport 1 april 2015 2015 060 Belastingdienst wijst verzoek aftrek kosten huishoudelijke hulp terecht af Een man krijgt van de Belastingdienst eerst de toezegging dat hij over eerdere jaren aftrek krijgt voor extra huishoudelijke hulp Nadat hij de betaalbewijzen heeft verstrekt en de Belastingdienst zijn exacte inkomen heeft vastgesteld krijgt hij bericht dat hij de aftrek niet krijgt Onterecht vindt de man omdat de Belastingdienst een ongeclausuleerde toezegging zou hebben gedaan De Nationale ombudsman oordeelt dat van een ongeclausuleerde toezegging geen sprake is omdat duidelijk is gemaakt dat er een drempelbedrag wordt gehanteerd Ook is het vanzelfsprekend dat de onkosten worden aangetoond De Belastingdienst kan het verzoek in redelijkheid afwijzen omdat de kwitanties meer vragen opriepen dan de man kon beantwoorden Lees verder Onderwerpen belastingdienst aftrek verzoek afwijzing inkomstenbelasting Tekstpagina 24 februari 2015 Medewerkers aan het woord De Nationale ombudsman beschikt over ongeveer 160 enthousiaste en bevlogen medewerkers die hem helpen in zijn werk Deze medewerkers zetten zich in om problemen tussen burgers en overheid op te lossen en te voorkomen Lees verder Rapport 26 november 2014 2014 176 Politie Eenheid Limburg is zonder voldoende aanleiding

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22onterecht%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van verzoeker onvoldoende was gerespecteerd Het is dan ook terecht dat de minister aan verzoeker verontschuldigingen heeft aangeboden voor de wijze waarop het tegen hem ingestelde onderzoek is ingevuld Lees verder Onderwerpen militaire inlichtingen en veiligheidsdienst mivd vertrouwelijke informatie defensie Nieuwsbericht 14 november 2014 Nationale ombudsman uit zijn zorgen over PTSS regeling voor agenten De Nationale ombudsman heeft de Minister van Veiligheid en Justitie in overweging gegeven om de Coulanceregeling Post Traumatische Stress Stoornis PTSS bij de politie op een aantal punten te herzien of aan te vullen Hij heeft dit gedaan n a v Lees verder Onderwerpen Politie post traumatisch stress syndroom ptss Coulanceregeling Rapport 22 november 2013 2013 175 Defensiemedewerkster klaagt over juridisering arbeidsconflict bij Defensie Defensiemedewerkster wordt door de Directeur Bedrijfsmaatschappelijk Werk op het matje geroepen wegens o a onbetamelijk en insubordinerend gedrag Het gespreksverslag merkt defensie aan als ambtsbericht wat tot rechtspositionele consequenties kan leiden De vrouw maakte daar bezwaar tegen en nog tijdens de procedure werd het ingetrokken De Nationale ombudsman vindt dat de motivering van het advies van de klachtencommissie op een aantal punten niet deugt Ook vindt hij dat Defensie bij arbeidsconflicten niet moet juridiseren maar met mediation de communicatie moet verbeteren Lees verder Onderwerpen arbeidsconflict defensie insubordinerend gedrag ambtsbericht juridisering defensie Nieuwsbericht 15 mei 2014 Veteraan onnodig lang in onzekerheid Het Ministerie van Defensie heeft traag gehandeld bij de noodkreten van een Bosniëveteraan om hulp voor zijn posttraumatische stress syndroom ptss Na zijn eerste keuring in 2006 heeft het zeker vier jaar geduurd voordat deze veteraan een adequate behandeling kreeg Lees verder Onderwerpen onzekerheid defensie veteraan veteranenombudsman kinderen Rapport 15 mei 2014 2014 045 Defensie handelt traag bij noodkreet Bosniëveteraan met PTSS Het Ministerie van Defensie heeft traag gehandeld bij de noodkreten van een Bosniëveteraan om hulp voor zijn posttraumatische stress syndroom ptss Na zijn eerste keuring in 2006 heeft het zeker vier jaar geduurd voordat deze veteraan een adequate behandeling kreeg De Nationale ombudsman vindt dat Defensie de bijzondere zorgplicht onvoldoende heeft ingevuld De ombudsman benadrukt de urgentie van een snelle en adequate behandeling van psychisch beschadigde veteranen Lees verder Onderwerpen defensie Column 28 juni 2014 Noodkreet onbeantwoord Vandaag op Veteranendag worden zo n 130 000 veteranen bedankt voor hun inzet voor vrede Veteranen hebben vaak met gevaar voor eigen leven een belangrijke taak vervuld voor Nederland Voor een deel van hen blijft dat niet zonder consequenties Lees verder Onderwerpen defensie veteranenombudsman om kinderen zelfdoding Column 6 september 2014 Noodkreet van een veteraan Mark en Cees zijn partners Mark is een veteraan met een post traumatische stressstoornis PTSS Zijn partner Cees is ernstig ziek en heeft dure medicatie nodig Mark heeft veel last van migraine en straatvrees waardoor hij nog weinig buiten komt Lees verder Onderwerpen veteranenombudsman beslagvrije voet abp veteraan advocaat deurwaarder Column 30 maart 2013 Defensie gaat goed gesprek aan Remko is als marinier uitgezonden naar Afghanistan Daar krijgt hij samen met vier anderen een ernstig ongeluk De auto waarin zij zitten raakt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22defensie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive •