archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2010/188 | Nationale ombudsman
  transit verblijf op Schiphol door de KMar naar het voor de vlucht naar Dubai gereedstaande vliegtuig zijn gereden S heeft toen naar eigen zeggen aan KMar medewerkers te kennen gegeven dat hij wilde spreken met de Dutch migration authorities Hij zou daarbij ook hebben verwezen naar het feit dat zijn zaak bekend was bij AI As for what happened in Schiphol he says that he was taken directly from the plane to a car and transported by Dutch persons and the Swedish police officers to the criminal department of Schiphol that is what he thought it was He was taken to a room where he sat alone and from where he could speak to me when I called He sat there for two hours waiting for the plane leaving for Dubai He was then escorted directly from there with a car to the plane He says that in the car he spoke to the Dutch persons from the what he thought was criminal department trying to tell them that he was in danger in Afghanistan and needed to speak to Dutch migration authorities and he says he at one point even mentioned Amnesty I did not quite find out if he said the word asylum or not He says that both the Dutch persons and the Swedish police just responded that it was not possible that all was arranged an he was taken to the room and then had to go to Afghanistan He stresses that it was useless because it was all planned and they just responded that he was deported to Afghanistan Klachtenprocedures 15 Uit onvrede over de gang van zaken hebben de directeuren van AI en VW verder te noemen verzoekers zich per brief van 19 december 2008 gewend tot de staatssecretaris van Justitie Verzoekers hebben de staatssecretaris in die brief onder meer gewezen op het feit dat de rechtbank op 9 december 2008 had geoordeeld dat uit de diverse stukken genoegzaam was gebleken dat de heer S op Schiphol asiel wilde aanvragen en dat de consequenties van de Dublinverordening namelijk dat hij daarna zou worden overgedragen aan Zweden daar niets aan afdeed Verzoekers waren van mening dat de minister mede in verband met de petitie van de Zweedse gemachtigde bij de HRC zie hierboven onder 2 de heer S zo spoedig mogelijk terug diende te geleiden naar Nederland 16 Na diverse rappels van de kant van AI en VW reageerde de staatssecretaris uiteindelijk bij brief van 11 maart 2009 In reactie op de brief van 19 december 2008 liet zij aan verzoekers weten dat de heer S tijdens het transitverblijf op Schiphol in de gelegenheid is geweest asiel aan te vragen maar dat hij die gelegenheid niet heeft benut Om die reden zag de minister geen aanleiding om S naar Nederland terug te geleiden Op Schiphol is de heer S via de transit en na een wachttijd van ruim twee uur op een aansluitende vlucht naar het Midden Oosten gestapt Hij is daarbij door leden van de Koninklijke Marechaussee begeleid en is gedurende die periode meermalen in de gelegenheid geweest asiel aan te vragen Desgevraagd hebben de betrokken medewerkers van de Koninklijke Marechaussee expliciet gemeld dat de heer S gedurende de transit bij de Koninklijke Marechaussee niet te kennen heeft gegeven asiel aan te willen vragen Ik zie geen aanleiding om de heer S terug te geleiden naar Nederland 17 Naar aanleiding van de reactie van de staatssecretaris dienden verzoekers bij brief van 7 mei 2009 een klacht in bij de Nationale ombudsman Verzoekers klaagden er onder meer over dat de staatssecretaris van Justitie het beginsel van non r efoulement niet had nageleefd en daardoor artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden EVRM zie Achtergrond onder 2 had geschonden Van refoulement is sprake wanneer een vreemdeling gedwongen een land wordt uitgezet naar een land waar hij het risico loopt te worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen Dit verbod geldt ook voor een derde land van waaruit de vreemdeling wordt doorgeleid Verzoekers formuleerden het in hun brief aan de Nationale ombudsman als volgt Het is immers een fundamenteel recht dat indien een vreemdeling die dat wenst en aangeeft in de gelegenheid dient te worden gesteld om daadwerkelijk toegang tot de asielprocedure te verkrijgen Immers door de Nederlandse autoriteiten dient te worden beoordeeld of de betrokken asielzoeker niet te vrezen zal hebben voor vervolging in het land van herkomst dan wel een reëel risico zal lopen op schending van artikel 3 EVRM refoulementverboden Ook indien Nederland de betrokken asielzoeker via een derde land terugstuurt naar een land waar hij te vrezen heeft voor vervolging of een reëel risico loopt op schending van artikel 3 EVRM maakt Nederland zich schuldig aan schending van de refoulementverboden Tevens maakt Nederland zich schuldig aan schending van de refoulementverboden indien een derde land een asielzoeker via Nederland terugstuurt naar een land waar hij te vrezen heeft voor vervolging of een reëel risico loopt op schending van artikel 3 EVRM 18 Naar aanleiding van de klacht van verzoekers startte de Nationale ombudsman op 2 juli 2009 een schriftelijk onderzoek In het kader van dit onderzoek is zowel de minister van Defensie als de staatssecretaris van Justitie verzocht op de klacht te reageren en aan te geven of zij aanleiding zagen tot het ondernemen van enigerlei maatregel of actie Reactie staatssecretaris mede namen s de minister van Defensie 19 De staatssecretaris van Justitie liet mede uit naam van de minister van Defensie bij brief van 25 september 2009 weten dat zij de klacht op beide onderdelen ongegrond achtte De staatssecretaris deelde mee dat het een ieder vrij staat om kenbaar te maken asiel te willen aanvragen maar dat de heer S tijdens zijn verblijf niet heeft aangegeven een asielverzoek te willen indienen Volgens de staatssecretaris heeft ook de KMar zich in deze zaak nauwgezet gehouden aan de bepalingen hierover in het Schengen handboek De KMar heeft zich in de zaak van de heer S nauwgezet aan bovengenoemde bepalingen gehouden Tijdens zijn transit op de luchthaven van Schiphol is de heer S begeleid door de KMar en hij is daarbij in de gelegenheid geweest persoonlijk een asielverzoek kenbaar te maken Het ministerie van Defensie heeft aangegeven dat de medewerkers van de Brigade Vreemdelingenzaken BVZ van de KMar van te voren ervan op de hoogte waren gebracht dat de heer S mogelijk een asielverzoek zou indienen Voorts heeft BVZ aangegeven dat de heer S tijdens zijn verblijf nimmer heeft aangegeven een asielverzoek te willen indienen Wederhoor verzoekers 20 In het kader van het wederhoor deelden verzoekers bij brief van 13 november 2009 aan de Nationale ombudsman mee dat zij het niet eens waren met de reactie van de staatssecretaris van Justitie op hun klacht Zij waren onder meer van mening dat voor zover de heer S al niet persoonlijk een asielaanvraag had ingediend dit op 27 november 2008 in ieder geval schriftelijk namens hem is gedaan door zijn Nederlandse gemachtigde mevrouw mr B Voorts wezen verzoekers op het feit dat de staatssecretaris heeft verzuimd om inhoudelijk in te gaan op de uitspraak van 8 december 2008 van de rechtbank Middelburg In die uitspraak had de rechtbank immers geoordeeld dat de heer S op grond van de berichten van AI en VW in de gelegenheid had dienen te worden gesteld een asielaanvraag in te dienen ongeacht of hij daarna op grond van de Dublinverordening weer zou worden overgedragen aan Zweden Verklaringen KMar medewerkers in verwijdercentrum Schip hol 21 In het kader van het onderzoek hebben medewerkers van Bureau Nationale ombudsman op 9 maart 2010 een bezoek gebracht aan het verwijdercentrum op Schiphol de plaats waar de heer S tijdens de transit op 27 november 2008 heeft verbleven Tijdens dit bezoek zijn twee van de drie bij de transit van S betrokken medewerkers van de KMar gehoord de adjudant van dienst die destijds eindverantwoordelijk was in het verwijdercentrum en de medewerker van de KMar die S en de Zweedse escorts na de transit weer naar het vliegtuig heeft vervoerd Met betrekking tot de gang van zaken tijdens het transitverblijf van S op Schiphol verwees de adjudant onder meer naar het mutatierapport dat hij hierover op 27 november 2008 had opgesteld Heden omstreeks 10 00 uur werd ik benaderd door Hfd Dlp Hoofd Doorlaatpost van de KMar No Hij deelde mee dat er een Afghaan onderweg was van Zweden naar Nederland Deze was Zweden uitgezet en zou in Nederland transiteren op zijn doorvlucht naar Afghanistan Hfd Dlp deelde mee benaderd te zijn door Amnesty International met de vraag op deze persoon in Nederland asiel zou kunnen aanvragen Ik heb eerst gecontroleerd of de door de Hfd Dlp genoemde persoon S op onze lijst met transport deportees was vermeld Dit bleek zo te zijn hij was vergezeld door escorts Hierop heb ik Hfd Dlp medegedeeld dat deze persoon door medewerkers van het Verwijdercentrum zou worden opgehaald ondergebracht en naar de volgende vlucht gebracht zou worden Voorts heb ik hem medegedeeld dat deze persoon te allen tijde een asielverzoek zou kunnen indienen Hij zou dan niet op een doorvlucht worden gezet maar worden overgedragen aan de IND Ik heb wel aangegeven dat deze persoon ZELF dit verzoek zou moeten doen De KMar zou hem niet vragen of hij dit wilde Hfd Dlp zou Amnesty International zodanig informeren Omstreeks 11 30 uur werd ik gebeld door van de IND Schiphol Hij stelde dezelfde vragen Ik heb hem dezelfde antwoorden gegeven De genoemde vreemdeling is met zijn escorts opgehaald bij de vlucht uit Stockholm De vreemdeling was rustig In het Verwijdercentrum is de vreemdeling geplaatst in de wachtruimte de escorts hebben verbleven in de koffiekamer De vreemdeling is constant onder camera toezicht geweest Omstreeks 13 45 uur is de vreemdeling met de escorts aan boord gebracht van de KLM vlucht naar Dubai Gedurende zijn verblijf in het Verwijdercentrum en tijdens alle contacten met leden van de KMar heeft de vreemdeling NIMMER aangegeven een asielverzoek te willen indienen 22 Volgens de adjudant van de KMar in het verwijdercentrum komen er gemiddeld per week tussen de vijftien tot dertig transit deportees op Schiphol aan Vreemdelingen die overal vandaan via Nederland worden uitgezet naar een ander land Een deel van hen ongeveer 20 is geëscorteerd Schiphol ligt op een doorvliegroute waardoor transitstops op Schiphol veelvuldig voorkomen Zweden is één van de landen die bij de uitzetting van vreemdelingen met grote regelmaat gebruik maakt van de transitfaciliteiten in het verwijdercentrum op Schiphol De transit van S was volgens de adjudant van dienst voor de KMar niet bijzonder Wel bijzonder was het feit dat het Hoofd Doorlaatpost en later de IND hem hier speciaal telefonisch over hadden benaderd De adjudant deelde desgevraagd mee dat hij er niet van op de hoogte was geweest dat een advocaat namens S een asielaanvraag had ingediend 23 De adjudant van de KMar deelde desgevraagd mee niet bekend te zijn met de eerdere interventies van AI en VW in 2005 en 2008 Het feit dat een transit deportee destijds in 2008 op Schiphol uit een al voor vertrek gereedstaand vliegtuig is gehaald om bij de IND een asielaanvraag in te kunnen dienen verbaasde hem echter niet Dat is volgens hem een standaard procedure als iemand op het laatste moment nog om asiel vraagt In dergelijke gevallen wordt de vlucht van die persoon geannuleerd De escorts gaan dan onverrichter zake weer naar huis en de asielzoeker wordt overgedragen aan de IND Bij uitzettingen uit Schengenlanden wordt de asielzoeker in het kader van de Dublinverordening na indiening van de aanvraag bij de IND in principe weer overgedragen aan het land waar hij eerder in procedure is geweest 24 Op de vraag of hoe en wanneer S in de gelegenheid was geweest om een asielaanvraag in te dienen deelde de adjudant mee dat S dit gedurende de gehele transitperiode had kunnen doen S verbleef tijdens de transit op Schiphol in een van de zogenaamde ophoudruimtes een cel van waaruit hij met behulp van de daar aanwezige bel en intercom contact kon maken met KMar medewerkers In de ophoudruimtes zijn geen telefoontoestellen aanwezig Het telefoongesprek van S met zijn Zweedse advocate moet dan ook gevoerd zijn met zijn eigen GSM De transit deportees staan tijdens hun verblijf in de ophoudruimte onder permanent cameratoezicht door de KMar De beelden worden niet opgenomen De adjudant deelde mee dat het transitverblijf van de heer S rustig is verlopen S was bij aankomst op Schiphol niet geboeid en heeft zich nergens tegen verzet Tijdens de transit verbleven de Zweedse escorts in een van de aangrenzende ruimtes in de koffiekamer van de KMar of in de speciaal voor escorts ingerichte relaxkamer 25 De KMar medewerker die de heer S destijds na het transitverblijf weer in een busje naar het vliegtuig heeft gereden ontkende dat de heer S tijdens het vervoer naar het vliegtuig heeft gevraagd hem in contact te brengen met Nederlandse migratie autoriteiten Uit het onderzoek ter plaatse bleek dat er in de busjes waarin het vervoer van de KMar plaatsvindt twee gescheiden compartimenten zijn Het ene compartiment is voor de chauffeur en een eventuele meerijder Achter plexiglas is in een ander compartiment plaats voor de deportee en de eventuele escorts De plexiglas scheidingswand heeft alleen spreekgaten Voor goede verstaanbaarheid met de chauffeur is daardoor wel enig stemvolume nodig Actuele situatie van de heer S 26 Nadat op 27 november 2008 was gebleken dat de heer S toch onderweg was naar Afghanistan hebben AI en VW contact opgenomen met de vertegenwoordiging van het Hoge Commissariaat van de Vluchtelingen van de Verenigde Naties UNHCR in Den Haag De UNHCR in Den Haag heeft hierop direct collega s van de UNHCR in Afghanistan geïnformeerd en verzocht de aankomst van S te monitoren De heer S heeft na zijn aankomst in Kabul telefonisch contact gehad met de UNHCR en een afspraak gemaakt S is echter niet op de afspraak verschenen AI en VW hebben via de Zweedse gemachtigde vernomen dat S soms in Pakistan verblijft Wanneer hij in Afghanistan is verblijft hij daar nooit op een vaste plek 27 Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten worden gerespecteerd Dit vereiste geldt ook bij de doorgeleiding van een vreemdeling die vanuit een derde land wordt uitgezet naar een land waar hij het risico loopt te worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen In een dergelijke situatie heeft de overheid van het land waar de vreemdeling in transit verblijft de verplichting om tijdens dat tijdelijke verblijf van de vreemdeling de werking van grondrechten te waarborgen In het geval van de heer S gold die verplichting in het bijzonder voor het door verzoekers geïnformeerde Hoofd Doorlaatpost van de KMar en de IND op Schiphol 28 Artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag bevat het verbod op refoulemen t dat wil zeggen het verbod aan de verdragsstaten om vluchtelingen uit te zetten of terug te geleiden naar landen waar zij vervolging vrezen zie Achtergrond onder 1 Het verbod op refoulement ofwel het beginsel van non refoulement vloeit ook voort uit artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden EVRM zie Achtergrond onder 2 Hierin is bepaald dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen Artikel 3 EVRM vormt in de West Europese rechtspraak het toetsingskader bij het voornemen tot uitzetting van vreemdelingen Artikel 3 EVRM is zowel relevant voor het Europese land dat zelf de uitzetting initieert als ook voor het Europese land dat door middel van het bieden van transitfaciliteiten indirect meewerkt aan de gedwongen uitzetting door een derde land 29 Verzoekers de directeuren van AI en VW hebben geprobeerd te voorkomen dat de Afghaanse heer S zou worden uitgezet naar Afghanistan S had in Zweden asiel aangevraagd en was na het doorlopen van de procedure Zweden uitgezet Volgens de informatie van verzoekers hadden de Zweedse autoriteiten belangrijke aspecten uit het asielrelaas van S over het hoofd gezien S kwam op 27 november 2008 om 12 00 uur op Schiphol aan Enkele uren later om 14 45 uur zou hij via Dubai doorvliegen naar Kabul AI was er via de gemachtigde van S in Zweden over geïnformeerd dat S het voornemen had om tijdens zijn verblijf op Schiphol asiel aan te vragen bij de Nederlandse autoriteiten Ter onderbouwing van het asielrelaas van S had de Zweedse gemachtigde aan AI de petitie doorgestuurd die zij over de situatie van S had ingediend bij de HRC van de Verenigde Naties Naar aanleiding van de inhoud van die petitie was vanuit het hoofdkantoor van AI in Londen besloten om in deze zaak te interveniëren De Nederlandse sectie was daarom verzocht het nodige te doen opdat S tijdens zijn transitverblijf op Schiphol een asielaanvraag zou kunnen indienen AI heeft bij de interventie voor de heer S de hulp ingeroepen van VW 30 De adjudant van dienst van de KMar in het verwijdercentrum en de KMar medewerker die S en de Zweedse escorts heeft vervoerd hebben beiden op overtuigende wijze aan de Nationale ombudsman aannemelijk gemaakt dat S aan hen geen enkel signaal heeft afgegeven dat wees op het willen indienen van een asielaanvraag Als hij dat wel had gedaan dan was volgens de adjudant zoals te doen gebruikelijk zijn vlucht geannuleerd en was hij overgedragen aan de IND Het feit dat in dat geval de drie Zweedse escorts dan weer onverrichter zake naar Zweden moesten vertrekken maakte volgens de adjudant van dienst geen verschil Dergelijke situaties horen volgens de adjudant bij het escorteren van vreemdelingen 31 Hoewel S niet zelf om asiel heeft gevraagd hebben verzoekers wel heel nadrukkelijk zijn wens daartoe kenbaar gemaakt aan de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten op Schiphol Zij hebben daarbij gehandeld volgens de werkwijze die door de IND en de Hoofden Doorlaatpost van de KMar was opgesteld naar aanleiding van een mislukte interventie in januari 2005 zie onder 4 t m 6 Deze werkwijze is later in antwoord op Kamervragen aan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2010/188 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 12 resultaten gevonden Rapport 27 maart 2009 2009 059 Verzoekers dienden op 8 april 2003 een aanvraag in bij de minister van Justitie tot het verkrijgen van een beginseltoestemming tot opneming van een buitenlands kind ter adoptie Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 26 januari 2006 2006 029 Verzoeker een asielzoeker van Afghaanse nationaliteit was in Nederland getrouwd met een Nederlandse vrouw voordat hij op grond van de overeenkomst van Dublin naar Oostenrijk werd verwijderd Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken en vreemdelingenzaken en integratie Pagination First page eerste Previous

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22Afghanistan%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/059 Zorginstituut Nederland blijft te lang onduidelijk over betaling zorgverzekeringspremie | Nationale ombudsman
  160 rechtstreeks over aan het Zorginstituut Ze krijgt het financieel echter steeds krapper en dan komt er een moment dat ze de verhoogde premie niet meer kan betalen Ze krijgt namelijk al een paar maanden geen zorgtoeslag meer Hoe kan dat Na enig navragen komt Anne erachter dat zij de premie niet rechtstreeks had moeten betalen aan het Zorginstituut maar aan het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB Ondertussen heeft het CJIB al een aantal maanden beslag gelegd op Anne s zorgtoeslag Onduidelijke situatie Er ontstaat een onduidelijke situatie voor Anne Ze heeft enkele keren de premie niet betaald maar er is ook een aantal maanden onterecht beslag gelegd op haar zorgtoeslag Anne is ervan overtuigd dat zij teveel premie heeft betaald en neemt contact op met het CJIB Ze spreekt met het CJIB af dat zij de facturen voor de maandelijkse premie voortaan rechtstreeks betaalt aan het CJIB Op zijn beurt stort het CJIB enkele bedragen terug Maar dat is volgens Anne niet genoeg Hulp van derden Anne schakelt de hulp in van het Juridisch Loket omdat zij er niet uit komt met het CJIB Het Juridisch Loket legt de zaak namens Anne voor aan het Zorginstituut en stuurt een berekening mee van de teveel betaalde premie Het Zorginstituut stuurt vervolgens diverse overzichten naar het Juridisch Loket Daaruit volgt dat Anne te weinig premie heeft betaald maar de saldo s op de overzichten komen niet met elkaar overeen Het Juridisch Loket kan op basis van de overzichten niet nagaan of alle betalingen van Anne zijn verwerkt Op advies van het Juridisch Loket dient Anne daarom een klacht in bij de Nationale ombudsman Interventie Nationale ombudsman De ombudsman stelt een onderzoek in en constateert dat de verschillende overzichten die Anne van het Zorginstituut heeft gekregen niet eenduidig zijn en tevens erg ingewikkeld Anne heeft bovendien aparte overzichten gekregen van de betalingen die het Zorginstituut heeft verwerkt en van de zorgtoeslag die het CJIB heeft ingehouden Een totaaloverzicht van al haar betalingen ontbreekt De ombudsman concludeert dat de verstrekte overzichten voornamelijk een beeld geven van de complexe administratieve verwerking van de geïnde bedragen tussen beide instanties Het is voor Anne onmogelijk om op basis van deze informatie te controleren of al haar betalingen zijn verwerkt De ombudsman legt zijn bevindingen voor aan het Zorginstituut en verzoekt deze instantie om een duidelijk en eenvoudig overzicht voor Anne op te stellen dat een totaalbeeld geeft van de bedragen die zij verschuldigd is en de bedragen die zij heeft betaald Het blijkt een lastige opgave te zijn voor het Zorginstituut om een overzicht te maken vanuit het perspectief van Anne Het Zorginstituut doet meerdere pogingen hiertoe maar blijft daarbij telkens uitgaan van de bedragen die het zelf heeft ontvangen in plaats van de bedragen die Anne heeft betaald Daardoor staan er telkens verrekeningen en transacties tussen het Zorginstituut en het CJIB in het overzicht Deze bedragen zijn voor Anne niet controleerbaar Pas nadat de ombudsman zelf een voorbeeld maakt van hoe het overzicht eruit moet komen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/059 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vanaf januari te voldoen De Nationale ombudsman vindt dat het Zorginstituut een coulante houding had moeten aannemen en bij zichzelf moeten nagaan waarom de herinnering zo laat is verstuurd Hij doet Zorginstituut de aanbeveling om de werkgever uit coulance tegemoet te komen Lees verder Onderwerpen wanbetaler zorginstituut nederland zorgverzekering Rapport 16 april 2015 2015 077 Belastingdienst verrekent terecht nog openstaand bedrag op aanslag van 2006 Een man ontvangt bericht van de Belastingdienst dat een negatieve aanslag inkomstenbelasting 2013 wordt verrekend met een openstaand bedrag op de aanslag van 2006 Volgens de man staat er geen bedrag meer open en is hij tevens van mening dat de Belastingdienst na zeven jaar niet meer mag overgaan tot verrekening De Nationale ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst gerechtigd is tot verrekening omdat de man al in 2009 bericht heeft gehad van deze belastingschuld Lees verder Onderwerpen belastingdienst teruggaaf verrekening inkomstenbelasting Rapport 1 april 2015 2015 060 Belastingdienst wijst verzoek aftrek kosten huishoudelijke hulp terecht af Een man krijgt van de Belastingdienst eerst de toezegging dat hij over eerdere jaren aftrek krijgt voor extra huishoudelijke hulp Nadat hij de betaalbewijzen heeft verstrekt en de Belastingdienst zijn exacte inkomen heeft vastgesteld krijgt hij bericht dat hij de aftrek niet krijgt Onterecht vindt de man omdat de Belastingdienst een ongeclausuleerde toezegging zou hebben gedaan De Nationale ombudsman oordeelt dat van een ongeclausuleerde toezegging geen sprake is omdat duidelijk is gemaakt dat er een drempelbedrag wordt gehanteerd Ook is het vanzelfsprekend dat de onkosten worden aangetoond De Belastingdienst kan het verzoek in redelijkheid afwijzen omdat de kwitanties meer vragen opriepen dan de man kon beantwoorden Lees verder Onderwerpen belastingdienst aftrek verzoek afwijzing inkomstenbelasting Rapport 20 november 2013 2013 172 Klacht over verzuimen vooronderzoek en informatieverstrekking door gerechtsdeurwaarder Man raakt financieel in de problemen en heeft een schuld van 1 000 bij zorgverzekering Hij vraagt de zorgverzekering om een betalingsregeling van 20 maar die vindt dat te laag en draagt de vordering over aan een deurwaarderskantoor in Heerlen De Nationale ombudsman vindt dat voordat de deurwaarder ging dagvaarden hij eerst contact had moeten opnemen met de man om te weten waarom hij zo weinig wil betalen Ook vindt hij dat bij het loonbeslag de man moet worden geïnformeerd voordat het beslag bij de werkgever bekend wordt Lees verder Onderwerpen gerechtsdeurwaarder informatieverstrekking loonbeslag betalingsregeling zorgverzekering schuld veiligheid en justitie Column 24 november 2012 Sta op je beslagvrije voet Dit is de titel van de actie die ik deze week voer De actie vloeit voort uit mijn onderzoek naar de rol van de overheid als schuldeiser Lees verder Onderwerpen schulden beslagvrije voet deurwaarder aow cvz schuld Nieuwsbericht 20 november 2012 Ombudsman sta op je beslagvrije voet Deurwaarders en overheidsinstanties stellen maar al te vaak de beslagvrije voet te laag vast oordeelt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer Daardoor komen burgers onnodig onder hun bestaansminimum terecht Lees verder Onderwerpen beslagvrije voet uitkering om uwv gegevens kinderen Rapport 10 mei 2012 2012 078 Vrouw klaagt dat CVZ niet adequaat heeft gereageerd op brief bewindvoerder Zorgverzekeraar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22premie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/078: Vrouw klaagt dat CVZ niet adequaat heeft gereageerd op brief bewindvoerder | Nationale ombudsman
  te reageren op de brief van haar bewindvoerder van 8 april 2011 en lichtte haar toe hoe de eindafrekening tot stand gekomen was De bewindvoerder ontving ook een kopie van de eindafrekening die het CVZ op 16 februari 2011 aan verzoekster verstuurd zou hebben De bewindvoerder reageerde schriftelijk Hij berichtte het CVZ dat verzoekster stelde dat zij de brieven van het CVZ niet had ontvangen Zij zou de correspondentie die zij ontving wekelijks ter afdoening aan hem hebben gestuurd Verzoekster handhaafde haar standpunt dat het CVZ niet zorgvuldig had gehandeld Het CVZ zou hebben nagelaten een afschrift van zijn brieven aan haar bewindvoerder te sturen Volgens de bewindvoerder had het voor het CVZ in de rede gelegen om hem deze afschriften te sturen omdat hij namens verzoekster met het CVZ correspondeerde De bewindvoerder liet weten dat verzoekster de eindafrekening niet betwistte maar wel de incassokosten van de deurwaarder Hij benadrukte dat hij vond dat het CVZ deze incassokosten op zich moest nemen omdat verzoekster door de eerdergenoemde handelwijze van het CVZ zou zijn benadeeld Zij wilde alsnog in maandelijkse termijnen betalen Het CVZ deelde de bewindvoerder mee dat het geen aanleiding zag om de incassokosten voor eigen rekening te nemen De reden was dat het CVZ de uitleg over de eindafrekening weliswaar niet aan de bewindvoerder had verstuurd maar verzoekster zou de post ook wekelijks aan hem sturen Een betaling in termijnen was in principe nog mogelijk Verzoekster of haar bewindvoerder diende hiervoor contact op te nemen met de deurwaarder Verzoekster diende via haar bewindvoerder een klacht in bij de Nationale ombudsman Zij bleef van mening dat het CVZ de incassokosten voor eigen rekening moest nemen De bewindvoerder vond dat het CVZ hem telefonisch had kunnen benaderen alvorens het dwangbevel aan verzoekster uit te vaardigen Verzoekster had met hem afgesproken dat zij alle correspondentie die zij ontving terstond naar hem door zou sturen Deze afspraak was zij volgens de bewindvoerder stipt nagekomen Het CVZ had telefonisch contact met hem opgenomen na zijn brief van 20 september 2011 De bewindvoerder had het CVZ in dit gesprek verteld dat toezending van de brief van 18 mei 2011 aan verzoekster mogelijk niet had plaatsgevonden omdat hij deze anders volgens afspraak ontvangen zou hebben van verzoekster De Nationale ombudsman opende een onderzoek naar de klacht van verzoekster In zijn reactie aan de Nationale ombudsman merkte het CVZ op dat zowel verzoekster als haar echtgenoot door hun zorgverzekeraar als wanbetaler waren aangemeld bij het CVZ Verzoekster was inmiddels afgemeld maar haar echtgenoot nog niet De brief waar de bewindvoerder in zijn brief van 8 april 2011 aan had gerefereerd betrof een brief van het CVZ van 30 december 2010 aan de echtgenoot van verzoekster De brief van het CJIB van 11 maart 2011 was aan verzoekster gericht Het CVZ schreef dat de eindafrekening van 16 februari 2011 en de brief van 18 mei 2011 naar het adres van verzoekster waren verzonden Hierbij was het adres gehanteerd zoals dat stond geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/078 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Video 14 mei 2013 Column Na zes jaar geld terug voor pensionado Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen aow college van zorgverzekeringen cvz belastingdienst pensioen zorgverzekering zorgverzekeringswet buitenland ziektekosten Rapport 10 mei 2012 2012 078 Vrouw klaagt dat CVZ niet adequaat heeft gereageerd op brief bewindvoerder Zorgverzekeraar heeft vrouw bij het College voor Zorgverzekeringen afgemeld als wanbetaler Op grond van de wanbetalersregeling was zij aan het CVZ nog een bedrag van 525 85 aan bestuurlijke premie schuldig die wordt geïnd door het CJIB Haar bewindvoerder vraagt het CVZ om informatie over het bedrag Daar reageert het CVZ niet op en het CJIB vaardigt een dwangbevel uit De Nationale ombudsman vindt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22college+van+zorgverzekeringen+%28cvz%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 10 mei 2012 2012 078 Vrouw klaagt dat CVZ niet adequaat heeft gereageerd op brief bewindvoerder Zorgverzekeraar heeft vrouw bij het College voor Zorgverzekeringen afgemeld als wanbetaler Op grond van de wanbetalersregeling was zij aan het CVZ nog een bedrag van 525 85 aan bestuurlijke premie schuldig die wordt geïnd door het CJIB Haar bewindvoerder vraagt het CVZ om informatie over het bedrag Daar reageert het CVZ niet op en het CJIB vaardigt een dwangbevel uit De Nationale ombudsman vindt dat het CVZ contact had moeten opnemen met de bewindvoerder Wel vindt hij dat het CVZ de incassokosten niet voor zijn rekening had hoeven nemen omdat de brieven van het CVZ en het CJIB voldoende duidelijk zijn geweest Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib college van zorgverzekeringen cvz wanbetaler eindafrekening informatieverstrekking schadevergoeding deurwaarder dwangbevel volksgezondheid welzijn en sport Column 17 november 2012 Rondje deurwaarder Angela is gescheiden van haar man Bas Ze kan financieel maar moeilijk rondkomen De rechter beslist dat ze nog 250 euro van Bas tegoed heeft Maar hij betaalt niet Lees verder Onderwerpen deurwaarder kostenoverzicht rechtsbijstand eindafrekening inning aanvraag Rapport 13 september 2010 2010 256 Het LBIO had

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22eindafrekening%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • CVZ betaalt geld te traag terug bij uitvoering wanbetalersregeling | Nationale ombudsman
  of uitkeringsinstantie van de verzekerde Daarbij brengt het boven de basispremie nog een bestuursrechtelijke boete in rekening van 30 Klachten over de uitvoering In het laatste halfjaar heeft de Nationale ombudsman vijftien klachten ontvangen over de uitvoering door het CVZ van de wanbetalersregeling Bij deze uitvoering komt het namelijk regelmatig voor dat zorgverzekeraars personen ten onrechte als wanbetaler aanmelden bij het CVZ Het CVZ gaat dan over tot invordering waarna korte tijd later blijkt dat de aanmelding niet juist is Het CVZ moet de ingevorderde bedragen die oplopen tot zo n 270 weer aan de betrokkene terugbetalen In 2010 betaalde het CVZ deze bedragen pas na ongeveer vijftien weken terug Op deze manier dupeert het CVZ mensen die vaak toch al moeten rondkomen van een minimum inkomen en kampen met schulden De ombudsman vindt dat onbehoorlijk Vanaf eind januari 2011 is het terugbetalingsproces bij het CVZ geautomatiseerd en zal het CVZ binnen een termijn van negen weken gaan terugbetalen De ombudsman vindt dat nog steeds onvoldoende voortvarend en beveelt het CVZ aan om de verschuldigde bedragen binnen een termijn van vier weken terug te betalen Vragen om verklaring zorgverzekeraars Daarnaast constateert de Nationale ombudsman dat het CVZ zich op een ander onderdeel niet aan de wet houdt De wet schrijft voor dat de zorgverzekeraars bij aanmelding van de wanbetaler een verklaring aan het CVZ verstrekken waarin zij bevestigen dat zij zich gehouden hebben aan de wettelijke procedure in het voortraject Het CVZ staat sinds de invoering van de wanbetalersregeling op 1 september 2009 toe dat de zorgverzekeraars deze wettelijke verplichting niet nakomen Daarmee wordt de betrokkene belangrijke rechtsbescherming onthouden De ombudsman vindt dat niet acceptabel Hij beveelt het CVZ aan zich voortaan aan de wet te houden en deze verklaring wel van zorgverzekeraars te eisen Onderwerpen cvz wanbetaler terugbetalen om betalingsachterstand schulden Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 4 september 2008 Ombudsman start onderzoek naar CVZ Lees verder Nieuwsbericht 5 september 2006 Nederlanders in buitenland gedupeerd door slechte uitvoering zorgverzekeringswet Het College voor zorgverzekeringen CVZ heeft voor Nederlanders die in het buitenland wonen de nieuwe Zorgverzekeringswet slecht uitgevoerd Lees verder Nieuwsbericht 24 maart 2009 Nederlanders in het buitenland dupe van problemen bij CVZ Nederlanders die in het buitenland wonen hebben grote problemen om hun teveel betaalde bijdrage voor de zorg terug te krijgen Lees verder Onderzoek 24 maart 2009 2009 050 Vanaf eind 2007 ontving de Nationale ombudsman steeds meer klachten over het uitblijven van terugbetalingen door het College voor Zorgverzekeringen CVZ Het CVZ moet de afrekening verzorgen van de ingehouden bijdragen voor de Zorgverzekeringswet voor Nederlanders in het buitenland De klachten kwamen van mensen die wisten dat zij nog een bedrag over 2006 en of 2007 van het CVZ moesten terugkrijgen Van de 63 981 personen die een jaarafrekening over 2006 moesten ontvangen hadden 19 470 mensen eind 2008 deze nog niet ontvangen Het CVZ kon deze mensen niet uitbetalen vanwege computerproblemen Het CVZ had aan deze mensen vaak al meerdere toezeggingen gedaan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2010/cvz-betaalt-geld-te-traag-terug-bij-uitvoering (2015-08-09)
  Open archived version from archive