archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/025 Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen | Nationale ombudsman
  erover dat zij door de lange behandelingsduur in de financiële problemen komen Ook klagen velen over het gebrek aan informatie tijdens de behandeling van hun aanvraag of verzoek Zij weten niet wanneer er beslist wordt over hun recht op toeslag Conclusies Uit het onderzoek komen de volgende knelpunten naar voren onvoldoende ruimte voor maatwerk en dienstverlening als burgers daarom vragen gebrek aan voortvarendheid bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen onvoldoende informatieverstrekking over vertraging of over de stand van zaken het niet nakomen van toezeggingen en het onbehandeld laten van toegestuurde stukken Bijlagen Rapport 2015 025 Onderzoek naar uitvoeringspraktijk Belastingdienst Toeslagen pdf 596 9 KB Grafische kaart Toeslagen een zorgenkind pdf 134 26 KB Publicatiedatum 12 februari 2015 Rapportnummer 2015 025 Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Publicatiedatum 12 februari 2015 Rapportnummer 2015 025 Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 12 februari 2015 Nog nooit zoveel klachten over Belastingdienst Toeslagen De Nationale ombudsman ontving in 2014 een recordaantal klachten over de Belastingdienst Toeslagen Lees verder Video 10 februari 2015 Problemen met de kinderopvangtoeslag Rapport 5 februari 2015 2015 017 Belastingdienst blijft invorderen ondanks gehonoreerd bezwaarschrift Vrouw maakt bezwaar tegen toekenning toeslag bij de Belastingdienst Haar bezwaar wordt na een jaar wordt gehonoreerd ze hoeft niets terug te betalen Toch gaat de Belastingdienst terugvorderen Het lukt de Belastingdienst niet om de terugvordering stop te zetten De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst ook veel te lang heeft gedaan over de behandeling van het bezwaar Invordering is nu stopgezet de Belastingdienst ontvangt de vrouw voor een gesprek Lees verder Veelgestelde vraag Ik heb financiële problemen door het traag of onjuist handelen van de Belastingdienst Toeslagen Kan de ombudsman mij helpen Als u in dringende financiële problemen komt door Belastingdienst

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2015-025-onderzoek-naar-de-uitvoeringspraktijk-bij-de-belastingdienst-toeslagen (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2014/159 Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen | Nationale ombudsman
  de uitvoeringspraktijk nauwelijks een rol Zij worden beboet alsof zij fraudeerden De ombudsman kreeg klachten van burgers die van goede wil zijn maar zich behandeld voelen als criminelen Op papier biedt de Fraudewet de mogelijkheid boetes te matigen maar de meeste uitvoeringsinstanties UWV SVB en gemeentelijke sociale diensten ervaren deze ruimte niet Waarnemend ombudsman Van Dooren Soms wordt de boete gematigd tot 50 of 75 van het benadelingsbedrag maar dan nog gaat het om disproportionele bedragen Voor deze mensen zijn deze boetes onbegrijpelijk Het gaat om mensen die zich vergissen mensen die niet kunnen bewijzen dat de uitvoeringsorganisatie een fout heeft gemaakt mensen die iets verkeerd begrepen hebben mensen die nog niet over de juiste informatie beschikten mensen die een paar dagen te laat zijn door omstandigheden allemaal worden ze zwaar beboet ingevolge de Fraudewet Het leidt tot onzekerheid en tot wantrouwen richting de overheid De Nationale ombudsman stelt ook vast dat de effectiviteit van deze wet in het geding is De roep vanuit de samenleving was om fraudeurs streng te straffen Daar is deze wet een antwoord op De wet leidt echter in de praktijk niet tot een verhoogde pakkans voor echte fraudeurs Van Dooren De Fraudewet richt zich immers op het uitdelen van hogere boetes en niet op het verhogen van de opsporingscapaciteit of op het instellen van slimmere opsporingsmethoden De Nationale ombudsman doet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbeveling om binnen het kader van de wet instructies te formuleren die de uitvoeringsinstanties houvast bieden en de goedwillende burger de zekerheid geven dat hij niet onevenredig hoog wordt beboet Hij adviseert de minister te bepalen dat bij geringe verwijtbaarheid de boete niet hoger mag zijn dan 10 van het benadelingsbedrag Verder vindt hij dat na het opleggen van een boete mensen niet moeten worden uitgesloten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/159 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/150: Eigen onderzoek naar beslaglegging periodieke inkomsten door gerechtsdeurwaarders | Nationale ombudsman
  Werken bij Klacht over de Nationale ombudsman Leveranciers 36 278 klachten ontvangen in 2014 U bent hier Home 2013 150 Eigen onderzoek naar beslaglegging periodieke inkomsten door gerechtsdeurwaarders De Nationale ombudsman ontving in 2012 en 2013 een toenemend aantal klachten over beslaglegging door gerechtsdeurwaarders op periodieke inkomsten zoals loon en uitkering Burgers klaagden erover dat deurwaarders de beslagvrije voet te laag vaststellen en deze niet met terugwerkende kracht willen corrigeren Een andere klacht was dat deurwaarders de beslagvrije voet niet toepassen bij beslag op Nederlandse inkomsten van in het buitenland wonende personen en bij beslag op zorgtoeslag huurtoeslag en voorlopige teruggaaf Bijlagen Informatie en basisnormen beslagvrije voet pdf 153 94 KB Corrigendum bij het rapport Met voeten getreden 2013 150 pdf 126 01 KB Publicatiedatum 2 november 2013 Rapportnummer 2013 150 Download onderzoek pdf 1 05 MB Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Publicatiedatum 2 november 2013 Rapportnummer 2013 150 Download onderzoek pdf 1 05 MB Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Informatie speciaal voor Kinderen Veteranen Ondernemers Informatie voor inwoners van Bonaire St Eustatius en Saba Kunnen wij u helpen Aan het juiste adres Procedure Klacht indienen Vraag en antwoord Voorbeeldbrieven

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2013-150-eigen-onderzoek-naar-beslaglegging-periodieke-inkomsten-door-gerechtsdeurwaarders (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/152: Eigen onderzoek naar verstrekking inkomensgegevens aan verhuurders door Belastingdienst en klachtbehandeling hierover | Nationale ombudsman
  doel is om aan verhuurders van sociale huurwoningen een verklaring te kunnen verschaffen waaruit het gezamenlijk inkomen van de bewoners van die woningen blijkt meer dan 43 000 in de categorie 33 614 43 000 of minder dan 33 614 Ook kan de verklaring inhouden dat geen inkomensgegevens beschikbaar zijn Gekozen is voor een methode waarbij met een minimale doorbreking van de geheimhoudingsplicht de privacy van de huurders maximaal wordt gewaarborgd en die bovendien de minste administratieve lasten oplevert Door toepassing van de gekozen methode krijgt de verhuurder niet de beschikking over persoonsgegevens van de personen die bijdragen aan dit huishoudinkomen en evenmin over gegevens ten aanzien van hun individuele inkomen De Belastingdienst moet de voorwaarden scheppen waardoor verhuurders voor elke huurwoning waarvoor zij een extra huurverhoging kunnen doorvoeren ook daadwerkelijk een inkomensverklaring kunnen ontvangen Ook dient het gehele proces te kunnen plaatsvinden binnen een kort tijdsbestek Het komt er op neer dat de Belastingdienst feitelijk acht weken tot zijn beschikking heeft om dit proces uit te voeren Dit was een belangrijke randvoorwaarde bij de vraag op welke wijze dit proces moest worden ingericht zie Achtergrond onder 1 Het bleek niet mogelijk om een afgebakend bestand te gebruiken van huurwoningen waarvoor de inkomensafhankelijke huurverhoging van toepassing zou gaan worden De inkomensafhankelijke huurverhoging zou betrekking moeten hebben op huurwoningen die gereguleerd verhuurd worden huurovereenkomsten waarop de huurprijsregelgeving van toepassing is en waarvan de feitelijke huurprijs de maximale huurprijsgrens van de woning nog niet bereikt heeft Deze drie gegevens2 zijn niet vastgelegd in een register Alleen de verhuurder en de huurder zijn hiervan op de hoogte Er zijn ook gereguleerd verhuurde woningen in eigendom bij niet woningbouwcorporaties zodat in principe iedere woningeigenaar eigenaar kan zijn van een gereguleerd verhuurde woning Daarom is door de beleidsverantwoordelijke bestuursorganen ervoor gekozen om alle woningen waarvan is aangenomen dat ze worden verhuurd in het te gebruiken bestand op te nemen De eigenaar van een woning die is opgenomen in het te gebruiken bestand kan toegang krijgen tot de webapplicatie De Belastingdienst toetst aan de hand van de WOZ gegevens of hij de eigenaar is van een woning uit het bestand en als dat zo is wordt de ingang tot de applicatie verleend en kan de woningeigenaar de inkomensindicatie ontvangen die betrekking heeft op de woning en waarvan hij eigenaar is Voordat de eigenaar verhuurder die informatie ontvangt moet hij instemmen met de voorwaarden De meeste huurprijsregels waaronder ook de regels die van toepassing zijn op de voorstellen voor huurverhoging zijn niet van toepassing op vrije sector woningen die met een niet gereguleerde huurprijs verhuurd worden De in de wet vastgelegde bevoegdheid om ten behoeve van een voorstel tot huurverhoging een inkomensindicatie bij de Belastingdienst op te vragen geldt daarom niet voor vrije sector woningen Eén van de voorwaarden die zijn opgenomen in de ministeriële regeling en in de handleiding inkomensafhankelijke huurverhoging is dat de eigenaar verhuurder alleen een indicatie mag opvragen in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging en dan alleen voor gereguleerd verhuurde woningen Als een verhuurder een inkomensindicatie opvraagt voor een vrije sector woning of voor een huurwoning waarvoor de maximale huurprijs al wordt betaald dan handelt die eigenaar verhuurder onrechtmatig want in strijd met de wet en met de voorwaarden waarmee hij heeft verklaard akkoord te gaan Op deze wijze wordt geborgd dat de inkomensindicaties alleen mogen worden opgevraagd voor de gevallen die daarvoor in aanmerking komen De Belastingdienst en ook gedupeerde derden hebben de mogelijkheid om een procedure tegen de verhuurder aan te spannen eventueel een kort geding Daarmee is de beschikbaarheid van rechterlijke controle gegarandeerd waarmee een belangrijke waarborg is gegeven voor een behoorlijke procedure Ook kan de toezichthouder het College bescherming persoonsgegevens worden ingelicht Er bestaat ook de mogelijkheid van een strafrechtelijke procedure Praktijk 2013 In het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn voor 1 8 miljoen woningen inkomensindicaties afgegeven stand per 1 mei 2013 Het aantal verhuurders dat toegang heeft tot de applicatie bedraagt circa 4 000 Er zijn twee gevallen bekend van verhuurders die meer dan incidenteel ten onrechte inkomensgegevens hebben opgevraagd Deze verhuurders zijn daarop aangesproken De gegevens die ten onrechte zijn opgevraagd zijn vernietigd De verhuurders hebben toegezegd hun huurders daarover te informeren en excuus aan te bieden Andere verhuurders die ook meerdere malen werden genoemd in dit verband zijn actief door de Belastingdienst benaderd Zij ontkenden dat ten onrechte informatie werd opgevraagd voor vrije sector huurwoningen Van belang is te vermelden dat gebleken is dat bij veel huurders niet duidelijk is wat wordt verstaan onder gereguleerde respectievelijk vrije sector huur Er is sprake van vrije sector huur als bij het afsluiten van het huurcontract de huur hoger ligt dan de liberalisatiegrens van dat moment In onze contacten met klagende huurders kwam soms aan het licht dat men het niet eens was met de kwalificatie die de verhuurder aan het huurcontract had gegeven Aan deze klagers is medegedeeld dat de Belastingdienst niet de instantie is om daarover een oordeel te vellen De regeling betreffende de inkomensafhankelijke huurverhoging diende te worden uitgevoerd in een kort tijdsbestek lopend van 18 maart 2013 tot 1 juli 2013 Er is veel gedaan aan voorlichting door het ministerie De klachten bedenkingen verzoeken om nadere informatie van de huurders over de verstrekking begonnen binnen te komen vanaf april 2013 Veelal werd er eenvoudig gevraagd om een bevestiging betreffende de opvraag van de inkomensindicatie Ook bleek er onduidelijkheid over de regelgeving De Belastingdienst had op dat moment geen zicht op het aantal brieven dat hierover zou gaan binnenkomen Gezien de ingangstermijn van de huurverhoging 1 juli 2013 is als belangrijkste doelstelling gekozen voor het verifiëren van de informatieverstrekking als zodanig en het doorverwijzen naar de verhuurder voor verdere vragen en bezwaren Overige bedenkingen betroffen de regelgeving als zodanig de beweerde privacyschending bezwaren tegen het aantal geregistreerde bewoners op het desbetreffende adres etcetera Op deze grieven is ingegaan in een daarvoor ontwikkelde antwoordbrief zie achtergrond onder 2 Uiteindelijk hebben circa 350 huurders gereageerd richting de Belastingdienst Volgens een bericht in de Volkskrant hebben circa 60 000 huurders zich gewend tot hun verhuurder met klachten over deze regeling De verhuurder is degene die als contractspartner met de huurder in overleg kan gaan over de huurverhoging het aantal bewoners dat is geregistreerd de aard van het contract etcetera De gestelde inbreuk op de privacy is gebaseerd op wetgeving waarin de Belastingdienst is aangewezen als uitvoerende instantie De Belastingdienst heeft de informatie verstrekt met inachtneming van deze regelgeving Evaluatie en ontwikkelingen In het najaar van 2013 zal de inkomensafhankelijke huurverhoging worden geëvalueerd Er is nu de nodige ervaring mee opgedaan In dat kader zullen ook de privacyaspecten nadrukkelijk aan de orde komen Mogelijk leidt dat tot aanpassingen in de applicatie die in 2014 zal worden gebruikt In het samenhangend pakket van afspraken over de aanpak van problemen op de woningmarkt waarover het kabinet met D66 de Christenunie de SGP en de coalitiepartijen op 12 februari 2013 overeenstemming heeft bereikt is afgesproken dat het kabinet voor het einde van 2014 met een wetsvoorstel komt om het systeem van jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhogingen te vervangen door een systeem met een jaarlijkse huursom Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de verhuurdersheffing volgens afspraak kan worden gerealiseerd Het is de intentie om dit voorstel in 2015 te implementeren Reactie Belastingdienst op de klachtafhandeling Algemeen De Belastingdienst heeft in geen enkel geval aan verhuurders persoonsgegevens verstrekt over de personen die bijdragen aan het huishoudinkomen en evenmin gegevens ten aanzien van de hoogte van het individuele inkomen In de antwoordbrief aan betrokkenen is een schets gegeven van de aard van de regelgeving en de rol die de Belastingdienst daarbij speelt Ook is op een aantal specifieke aspecten ingegaan waarover veel misverstand bleek te bestaan zoals het inkomenspeiljaar en het huishoudinkomen In gevallen waarin daarom werd gevraagd is aangegeven welk gegeven is verstrekt Voor verdere vragen ook als men het niet eens is met het feit dat de verhuurder de gegevens heeft opgevraagd is verwezen naar de verhuurder dan wel de huurcommissie Los van de gevallen waarin de regelgeving als zodanig werd aangevochten is dat immers de instantie waar verdere informatie kan worden gevraagd De verhuurder is competent om over de opvraging de interpretatie daarvan de aard van het huurcontract etcetera met de huurder in onderhandeling te treden Ook kan deze daarover nadere informatie verstrekken De beantwoording past ons inziens bij de rol die de Belastingdienst bij de uitvoering van deze regeling vervult De klachten richtten zich veelal op aspecten van de regelgeving zelf en de gevolgen daarvan De bedoeling van de brief was om klagers zo snel mogelijk te verwijzen naar de verhuurder respectievelijk de huurcommissie die in deze mogelijk de klager nader zou kunnen informeren Zoals aangegeven kan de Belastingdienst niet beoordelen of sprake is van vrije sector huur De stelling van de klager hieromtrent kan hij ontkennen noch bevestigen en hij dient zich van een oordeel hierover te onthouden Niet in alle gevallen waarin dat werd beweerd is daadwerkelijk sprake van vrije sector huur In gevallen waarin signalen binnenkwamen die erop leken te duiden dat sprake was van het structureel opvragen van gegevens van vrije sector huursituaties hebben wij contact opgenomen met de verhuurcorporatie Slechts in twee gevallen bleek daarvan sprake te zijn De overige corporaties wezen ons op het misverstand bij de desbetreffende huurders Terecht heeft de Belastingdienst in deze gevallen de klager verzoeker zo snel mogelijk doorverwezen naar de verhuurder teneinde daarmee nog ruim vóór 1 juli 2013 contact te kunnen opnemen De werkwijze is geregeld in de Uitvoeringsregeling verklaring van de rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging en enkele andere wijzigingen Over signalen uit de praktijk is overleg gevoerd zowel intern als met het ministerie Verantwoordelijkheid bij de verhuurder Zoals aangegeven is het niet mogelijk om een afgebakend bestand te gebruiken van huurwoningen waarvoor de inkomensafhankelijke huurverhoging van toepassing is De verantwoordelijkheid voor het opvragen van gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens is om die reden uitdrukkelijk gelegd bij de verhuurder Het webportaal bevat de juridische waarborg In de Uitvoeringsregeling zijn maatregelen genomen om te garanderen dat de verstrekking aan degene die gerechtigd is tot het opvragen van de gegevens plaatsvindt Eén van de voorwaarden is het laten aanmaken van een account Bij het aanvragen daarvan vindt een controle plaats aan de hand van het burgerservicenummer RSIN3 Als bij de controle blijkt dat hier niet aan is voldaan worden geen inkomensgegevens verstrekt De werkwijze het verstrekken van de inkomensindicatie door de Belastingdienst is gekozen om de administratieve lasten bij de huurder en de verhuurder te beperken De basis voor de gegevensverstrekking is een bestand gebaseerd op de WOZ gegevens betreffende woningen dienend tot hoofdverblijf en woningen met praktijkruimte waarbij de eigenaar geen gebruiker is en waarbij de gebruiker een natuurlijk persoon is Ook de objecten waarbij er wel sprake is van een gebruiker maar er geen eigenaar bekend is worden meegenomen Dit leidt tot een aantal van circa 2 9 miljoen woningen Uit het woononderzoek 2012 blijkt eveneens dat de omvang van het bestand huurwoningen in Nederland circa 2 9 miljoen bedraagt Het aantal verhuurders dat toegang heeft tot de applicatie is circa 4 000 De verantwoordelijkheid voor de normconforme uitvraging ligt bij de opvrager Als buiten de privacyregels wordt getreden is sprake van overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens De garantie voor een correcte en legitieme opvraging wordt geboden door de in de regelgeving gestelde voorwaarden Fraude of oneigenlijk gebruik is echter nooit voor 100 uit te sluiten De opvragers zijn echter alle bij de Belastingdienst bekend zodat bij melding concreet kan worden opgetreden De klachtafhandeling in de voorgelegde gevallen Verzoekster J Verzoekster J stelt dat sprake is van misbruik van een regeling met medewerking van de Belastingdienst verder stelt zij de regelgeving zelf ter discussie Van het adres van verzoekster is een inkomensindicatie verstrekt aan de verhuurder Uit de stukken kan niet worden afgeleid dat hier sprake is van een onterechte verstrekking Het huurbedrag ligt met 664 73 beneden de grens voor gereguleerde huurwoningen per 1 juli 2013 681 02 De Belastingdienst wees er op dat in een brief van de verhuurder aan verzoekster J stond opgemerkt Indien uw huurverhoging hoger is dan het van overheidswege vastgestelde percentage van 4 heeft verhuurder gebruik gemaakt van de IAH Inkomens Afhankelijke Huurverhoging In dat geval is als bijlage uw inkomensverklaring 2011 van de Belastingdienst bijgevoegd De verhoging was in dit geval 6 5 dus overeenkomstig de IAH Door de Belastingdienst was verzoekster al verwezen naar de verhuurder Die laatste maakt zelf ook melding van de bezwaarmogelijkheden Verzoeker S Ook in het geval van verzoeker S is er sprake van een huurverhoging van 6 5 overeenkomstig de IAH De stelling dat de Belastingdienst onrechtmatig heeft gehandeld is onjuist Er is niet gebleken dat de Belastingdienst in dit geval heeft gehandeld in strijd met de geldende regelgeving De Belastingdienst verschuilt zich niet achter onvermogen maar is simpelweg niet competent om een oordeel te vellen over de toegepaste huurverhoging Ook is het niet aan de Belastingdienst om zich uit te laten over de regelgeving Verzoeker K Verzoeker K heeft slechts geklaagd over het feit dat zijns inziens sprake was van een ontoelaatbare inbreuk op zijn privacy Hij heeft aangekruist zijn klacht niet te willen toelichten Verzoeker is over de regelgeving geïnformeerd Ook hier blijkt het huurbedrag te liggen beneden de grens voor gereguleerde huur Conclusie De Belastingdienst heeft gehandeld overeenkomstig de regelgeving betreffende de inkomensafhankelijke huurverhoging Niet gebleken is dat in de aangeleverde gevallen sprake was van een verstrekking in strijd met de regelgeving In dat geval had de Belastingdienst de verhuurder gesommeerd het gegeven te vernietigen en excuus aan te bieden aan de huurder Het resultaat van het onderzoek werd als verslag van bevindingen gestuurd aan betrokkenen De Belastingdienst deelde mee zich met de inhoud van het verslag te kunnen verenigen Verzoeker gaf binnen de gestelde termijn geen reactie II Beoordeling I Het proces van verstrekking van inkomensindicaties In 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging in werking getreden Deze regeling maakt het mogelijk dat de huur voor sociale huurwoningen extra kan worden verhoogd voor huishoudens met een inkomen tussen 33 000 en 43 000 dan wel hoger dan 43 000 Om hiervan gebruik te kunnen maken is het voor de verhuurder van een sociale huurwoning nodig om te weten wat het huishoudinkomen van de huurder en de overige bewoners van de woonruimte is Daarvoor is geregeld dat de Belastingdienst op verzoek en kosteloos een verklaring verstrekt of kort gezegd op een bepaald adres naar verwachting sprake is van een gezamenlijk fiscaal jaarinkomen dat ligt tussen 33 000 en 43 000 dan wel meer bedraagt dan 43 000 of dat geen inkomensgegevens beschikbaar zijn In het voorstel tot huurverhoging dat de verhuurder aan de huurder doet wordt als de inkomensafhankelijke huurverhoging is toegepast de inkomensverklaring van de Belastingdienst bijgevoegd Er is met deze wet sprake van een inbreuk op de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst en daarmee op de privacy Bovendien gaat het hier niet om informatieverstrekking aan een overheidsinstantie maar aan de particuliere verhuurders De Belastingdienst maakt voor de uitvoering van zijn taak gebruik van een bestand waarin alle woningen zijn opgenomen waarvan is aangenomen dat ze worden verhuurd Dit bestand is toegankelijk voor de verhuurder eigenaar van deze woningen Om oneigenlijk gebruik te voorkomen toetst de Belastingdienst aan de WOZ gegevens of toegang tot het bestand mag worden verleend Als dat het geval is wordt de verantwoordelijkheid voor het correct opvragen van gegevens gelegd bij de eigenaar verhuurder Voordat deze de informatie ontvangt moet hij akkoord gaan met een aantal voorwaarden zie Achtergrond onder 5 De informatie mag alleen worden opgevraagd voor een sociale huurwoning als het gaat om een voorstel tot huurverhoging Wordt in strijd met de voorwaarden toch informatie opgevraagd dan handelt de eigenaar verhuurder onrechtmatig Er kan dan zowel door de Belastingdienst als door de huurder een procedure worden gestart Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten van burgers worden gerespecteerd Dat betekent hier dat van de overheid mag worden verwacht dat in de uitvoering van de regelgeving wordt gewaarborgd dat de inbreuk op de privacy zo gering mogelijk is Er mogen niet meer gegevens worden verstrekt dan noodzakelijk om het doel van de verstrekking te bereiken De Belastingdienst verstrekt geen gegevens over de personen die bijdragen aan het huishoudinkomen en evenmin over de hoogte van het individuele inkomen Dat heeft de instemming van de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de toegang tot de inkomensgegevens is beperkt tot de huurwoningen waarvoor de inkomensafhankelijke huurverhoging van toepassing is Duidelijk is dat hieraan niet wordt voldaan De verklaring die de Belastingdienst daarvoor geeft is dat het in de praktijk niet mogelijk bleek om een bestand te maken dat aan deze eis voldoet De daarvoor benodigde gegevens zijn niet vastgelegd in een register of anderszins kenbaar voor de Belastingdienst In principe kan iedere woningeigenaar eigenaar zijn van een sociale huurwoning De Belastingdienst ziet in de gestelde voorwaarden voor gebruik van het bestand een voldoende waarborg De Nationale ombudsman begrijpt de praktische problemen waarvoor de Belastingdienst stond en staat Dat doet echter niet af aan het belang van het voorkomen van een onterecht gebruik van het bestand Hoewel het te ver voert om te oordelen dat de uitvoering door de Belastingdienst door de ondergrens zakt vindt de Nationale ombudsman dat een aantal verbeteringen nodig zijn Oneigenlijk gebruik valt niet voor de volle 100 procent uit te sluiten Maar als daarvan sprake is of lijkt te zijn mag worden verwacht dat de Belastingdienst het voortouw neemt in bestrijding daarvan Dat gebeurt onvoldoende Weliswaar heeft de Belastingdienst actie genomen in gevallen waarin signalen waren van structureel opvragen van gegevens van vrije sector huursituaties maar in andere gevallen werd verwezen naar de verhuurder dan wel de huurcommissie Dat is ook de boodschap op de website van de rijksoverheid Daarmee wordt het initiatief ten onrechte bij de huurder gelaten Hij is degene die actie moet nemen en eventueel een procedure moet opstarten Bovendien valt niet uit te sluiten dat er oneigenlijk gebruik plaatsvindt waarvan de huurder niet eens

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/152 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/007: Weduwen klagen over aftrek Wajong-uitkering van Anw-uitkering | Nationale ombudsman
  beide weduwen Hoeveel meer mensen zouden hiermee nog te maken hebben Daarom besloot hij om de SVB een brief te schrijven en te vragen hoe dit nou precies zat Op 26 juli 2012 verstuurde hij deze brief met daarin vragen aan de SVB Omdat hij begin september nog steeds geen antwoord had vroeg hij de SVB hoe het ermee stond Die liet weten dat er nog aan werd gewerkt en dat er meer tijd nodig was Daarom werd gevraagd om uitstel tot eind oktober De Nationale ombudsman vond dat wel erg lang vooral omdat hij nog steeds geen idee had wat de SVB nu precies aan het doen was Misschien zag de SVB nog mogelijkheden voor beide verzoeksters en anderen in een vergelijkbare situatie maar dat hoorde hij dan natuurlijk wel graag En natuurlijk zouden beide weduwen ook graag op de hoogte blijven Op 1 oktober lukte het uiteindelijk om contact te leggen met iemand van de SVB die er meer van afwist Zij vertelde dat de SVB probeerde om iets te regelen voor deze groep dat moest dan via het directieberaad lopen Ze hoopte dat het zou lukken maar kon nu nog niets toezeggen Een maand later op 1 november probeerde de Nationale ombudsman opnieuw bij de SVB te achterhalen wat de stand van zaken was Hij wees erop dat 1 januari 2013 nu wel heel dichtbij kwam Helaas zo kreeg hij toen te horen was het voorstel dat aan de directieraad van de SVB was voorgelegd niet goedgekeurd Er zou nu een nieuw voorstel worden gedaan Het zou daarom nog enkele weken kunnen gaan duren De Nationale ombudsman hield vol en informeerde half november opnieuw hij wist nog steeds niet wat er zou gebeuren en erger ook verzoeksters wisten niets Hij had de SVB daarom ook gevraagd om beide weduwen zelf te informeren over de stand van zaken maar daarop was ook geen reactie meer gegeven De SVB liet hierop weten dat op korte termijn overleg zou plaatsvinden met het Ministerie van SZW over het standpunt van de SVB Hopelijk was er nu snel meer duidelijkheid Half november liet één van de verzoeksters de Nationale ombudsman weten dat zij inmiddels een voor bezwaar vatbare beslissing van de SVB had ontvangen zij zou bezwaar instellen Verder had ze niets gehoord van de SVB Zij vertelde de Nationale ombudsman ook nog dat zij de ontwikkelingen rond de wetswijziging destijds zeer goed had gevolgd en dat zij daaruit had geconcludeerd dat zij niet door de beoogde maatregel getroffen zou worden Ze was immers een bestaand geval en was bovendien volledig afgekeurd waardoor ze ook niet de mogelijkheid zou hebben om bij te verdienen Ook had zij begrepen dat voor schrijnende gevallen een uitzondering gemaakt zou worden Het was zeker voor de mensen die het betrof dan ook absoluut niet duidelijk dat een Wajonger met een Anw uitkering hiermee te maken zou gaan krijgen De reactie van de SVB Uiteindelijk stuurde de SVB op 5 december een brief aan de Nationale ombudsman

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/007 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman verlegt focus van zijn onderzoek naar pgb-trekkingsrechten | Nationale ombudsman
  bij de voorbereiding en invoering van een dergelijke grote stelselwijziging Het gaat hierbij ook om oplossingsgericht reageren als burgers problemen ervaren Van Zutphen Ik kijk natuurlijk met extra aandacht naar de manier waarop mensen die contact met mijn bureau hebben opgenomen door de SVB zijn geholpen Voortgang onderzoek Inmiddels heeft de Nationale ombudsman onderzoek gedaan en gesprekken gevoerd met instanties die bij de invoering van de pgb trekkingsrechten betrokken zijn Daarnaast is uit het politieke debat en het recentelijk verschenen verantwoordingsonderzoek 2014 van de Algemene Rekenkamer zicht gekomen op het verloop van de invoering van het trekkingsrecht Binnenkort bespreekt de ombudsman de bevindingen van zijn onderzoek in een ronde tafelgesprek met relevante partijen waaronder het ministerie van VWS en de SVB De centrale vraag in dit gesprek zal zijn als we de invoering over zouden kunnen doen wat zouden we dan anders doen Achtergrond Sinds eind december 2014 ontvangt de Nationale ombudsman klachten en signalen van verontruste burgers over de SVB de instantie die het trekkingsrecht uitvoert Naast veel klachten over het uitblijven van uitbetalingen wordt geklaagd over de slechte bereikbaarheid over onvoldoende kennis bij de medewerkers en over problemen met uploaden van declaraties Ook ontvangt hij klachten van zorgverleners bij wie de betaling uitblijft Zijn interventies voor individuele burgers hebben niet geleid tot structurele verbetering Dit gaf de ombudsman aanleiding om op 20 februari 2015 een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat kwetsbare burgers slachtoffer zijn geworden van de manier waarop het pgb trekkingsrecht is ingevoerd Onderwerpen persoonsgebonden budget pgb Trekkingsrecht sociale verzekeringsbank svb vertraging uitbetaling Bijlagen Brief aan staatssecretaris VWS en Raad van Bestuur SVB 26 mei 2015 pdf 318 39 KB Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Column 2 mei 2015 Veel

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/ombudsman-verlegt-focus-van-zijn-onderzoek-naar-pgb-trekkingsrechten (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman: Corrigeer te lage beslagvrije voet met terugwerkende kracht | Nationale ombudsman
  minderjarige kinderen Toen hij de juiste gegevens verstrekte verhoogde de Belastingdienst de beslagvrije voet vanaf dat moment met ongeveer 250 euro per maand maar de Belastingdienst weigerde deze met terugwerkende kracht te verhogen De Nationale ombudsman vindt het niet behoorlijk dat de Belastingdienst de beslagvrije voet niet met terugwerkende kracht aanpast Hij doet de aanbeveling aan de minister van Financiën de leidraad Invordering 2008 aan te passen en om voor deze man de beslagvrije voet met terugwerkende kracht te corrigeren en het te veel ingehouden bedrag aan hem terug te betalen Onderwerpen belastingdienst beslagvrije voet compensatie Links Uitzending Nieuwsuur 26 februari 2015 http nos nl nieuwsuur artikel 2021535 honderdduizenden mensen onder bestaansm Tips voor deurwaarders en mensen met schulden Pdf https www nationaleombudsman nl uploads 20131102 schuldenkaartje 0 pdf Bereken beslagvrije voet op website van Koninklijke Beroepsorganisatie van Gere http kbvg nl beslagvrijevoet Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Dossier 7 juli 2014 Dossier Overheid geld Hoe komt het dat bij mensen schulden ontstaan Er zijn allerlei oorzaken werkloosheid hypotheekproblemen scheiding ziekte of onverwachte terugvorderingen van de overheid Natuurlijk moet je terugbetalen wat je teveel hebt gekregen Lees verder Rapport 26 februari 2015 2015 039 Belastingdienst dient te lage beslagvrije voet met terugwerkende kracht vast te stellen De Nationale ombudsman Frank van Dooren vindt dat de Belastingdienst een man van wie de beslagvrije voet te laag was vastgesteld met terugwerkende kracht moet compenseren Ombudsman Van Dooren Ik maak me al langere tijd zorgen over de toepassing van de beslagvrije voet Als de burger geen minimaal budget heeft om in zijn dagelijkse onderhoud te voorzien komt deze burger verder in de problemen maar stijgen ook de kosten voor de hele maatschappij De ombudsman ontvangt signalen dat overheidsinstanties de beslagvrije voet nog steeds onvoldoende beschermen Lees verder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/ombudsman-corrigeer-te-lage-beslagvrije-voet-met-terugwerkende-kracht (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nog nooit zoveel klachten over Belastingdienst/Toeslagen | Nationale ombudsman
  hierdoor financieel in de knel Aanbevelingen De Nationale ombudsman doet vier aanbevelingen aan de Belastingdienst Toeslagen Lever maatwerk aan de burgers die te lang moeten wachten op een beslissing of een betaling Maak terughoudend gebruik van de verruimde beslistermijnen Laat een burger tijdig weten hoe lang hij nog moet wachten op een beslissing en kom toezeggingen na Zorg ervoor dat toegestuurde stukken verwerkt en behandeld worden Het rapport is 12 februari 2015 overhandigd door waarnemend ombudsman Frank van Dooren aan staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes Open de grafische kaart Toeslagen Een zorgenkind als pdf pdf 135 Kb Klik op de afbeelding voor een grotere versie of open de infographic in pdf hierboven Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Bijlagen Rapport 2015025 Onderzoek naar uitvoeringspraktijk bij Belastingdienst Toeslagen 5 pdf 596 9 KB Kaart toeslagen pdf 134 26 KB Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Video 10 februari 2015 Problemen met de kinderopvangtoeslag Onderzoek 12 februari 2015 2015 025 Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst Toeslagen De Nationale ombudsman ontving in 2014 een recordaantal klachten over de Belastingdienst Toeslagen Het totaal aantal schriftelijke klachten steeg met 59 t o v 2013 Deze forse stijging is voor de Nationale ombudsman reden geweest om een onderzoek in te stellen Klachten Belangrijkste klacht is de trage behandeling van aanvragen wijzigingsverzoeken bezwaarschriften klachten en andere verzoeken Veel burgers klagen erover dat zij door de lange behandelingsduur in de financiële problemen komen Ook klagen velen over het gebrek aan informatie tijdens de behandeling van hun aanvraag of verzoek Zij weten niet wanneer er beslist wordt over hun recht op toeslag Conclusies Uit het onderzoek komen de volgende knelpunten naar voren onvoldoende ruimte voor maatwerk en dienstverlening als burgers daarom vragen gebrek aan voortvarendheid bij het nemen van beslissingen en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/nog-nooit-zoveel-klachten-over-belastingdienst-toeslagen (2015-08-09)
  Open archived version from archive