archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2008/222 | Nationale ombudsman
  Het LBIO ging volgens verzoeker na de klachtbehandeling gewoon op de oude voet verder en ging nog steeds niet in op de aangedragen argumenten Het LBIO dreigde slechts met het leggen van beslag I Ten aanzien van het overnemen van de inning Bevindingen 1 Verzoeker klaagt erover dat het LBIO de inning van de kinderalimentatie van zijn ex echtgenote heeft overgenomen terwijl er volgens hem geen sprake was van een betalingsachterstand Volgens verzoeker had hij zelfs te veel betaald zie ook onder Algemeen onder 1 Het LBIO wilde zijn zienswijze echter niet volgen en nam de inning over met als gevolg dat hij opslagkosten moet gaan betalen 2 De directeur deelde in reactie op de klacht bij brief van 20 maart 2008 mee dat zijn bureau naar aanleiding van verzoekers reactie op de kennisgeving van het voornemen van het LBIO om de inning over te nemen omdat verzoeker in de maanden juli en augustus 2006 geen kinderalimentatie zou hebben betaald contact had gezocht met de ontvangstgerechtigde Zij had verteld dat de extra betalingen van Interpolis niet gezien mochten worden als voorschotten op de kinderalimentatie en dat de betalingen evenmin mochten worden verrekend met de kinderalimentatie Daarop had het LBIO niets anders te doen gestaan dan de inning over te nemen En zo geschiedde op 9 november 2006 In die brief legde het LBIO uit dat het contact had gelegd met de ontvangstgerechtigde en dat deze had verklaard niet akkoord te gaan met de verrekening Overigens had verzoeker uit het informatieblad dat met de eerste brief van het LBIO was meegestuurd kunnen afleiden dat verrekening met kinderalimentatie niet is toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de ontvangstgerechtigde aldus de directeur Het LBIO was gelet op het bovenstaande gehouden de inning over te nemen en daarbij de wettelijke opslagkosten in rekening te brengen Hij acht de klacht dan ook ongegrond De directeur merkte nog op dat verzoeker op 25 november 2006 twee betalingen had verricht waarmee hij gerekend tot 1 december 2006 te veel had betaald Dit deed niet af aan de eerdere terechte overname van de inning Deze betalingen lagen immers na de datum van overname van de inning en waren bovendien niet rechtstreeks aan het LBIO betaald maar aan zijn ex echtgenote zo besloot de directeur 3 Verzoeker reageerde op 9 mei 2008 op de reactie van de directeur van het LBIO Hij schreef dat het LBIO ervan op de hoogte is dat hij te veel betaalt en dat de ontvangstgerechtigde niet ontkent dat zij de bedragen ontvangt maar dat zij deze toeschrijft aan de partneralimentatie Verzoeker had steeds de bedragen zonder opslagkosten voldaan en op een gegeven moment volgens het LBIO zelfs te veel betaald Dit bedrag moest hij via beslag op zijn ex echtgenote weer zien terug te krijgen Hij gaf aan nog altijd niet bereid te zijn de opslagkosten te betalen Het moest volgens hem toch mogelijk zijn een redelijke regeling met elkaar af te stemmen zeker nu er van onwil geen sprake was 4 De directeur schreef in zijn reactie van 4 juni 2008 dat verzoeker verlangt dat er gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht Hoewel verzoekers voorstel de directeur redelijk klonk gaf hij aan dat het LBIO zich in de eerste plaats toch dient te houden aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van overname van de invordering en het berekenen van opslagkosten Verzoeker wilde kennelijk onderhandelen over een oplossing maar het LBIO zag daartoe in dit dossier geen aanleiding 5 Verzoeker antwoordde hierop in zijn brief van 2 juli 2008 Hij gaf aan dat het niet strikt nodig was om in onderhandeling te treden maar serieus met elkaar over de zaak te spreken en naar een voor beiden aanvaardbare oplossing te zoeken leek hem redelijk Beoordeling 6 Het vereiste van actieve en adequate informatieverwerving houdt in dat bestuursorganen bij de voorbereiding van hun handelingen de relevante informatie verwerven Dit vereiste brengt voor het LBIO mee dat het zich voorafgaand aan de overname van de inning van kinderalimentatie op de hoogte stelt van alle relevante feiten en omstandigheden 7 In artikel 1 408 van het Burgerlijk Wetboek zie Achtergrond onder 1 is bepaald dat het LBIO op verzoek van een onderhoudsgerechtigde de invordering van kinderalimentatie op zich neemt Tot invordering op verzoek van de onderhoudsgerechtigde wordt slechts overgegaan indien de gerechtigde bij indiening van het verzoek aannemelijk heeft gemaakt dat de onderhoudsplichtige binnen ten hoogste zes maanden voorafgaand aan de indiening van het verzoek tekort is geschoten in zijn verplichting ten aanzien van ten minste één periodieke betaling Zoals de Nationale ombudsman al in eerdere rapporten heeft geoordeeld zou aan de strekking van deze bepaling tekort worden gedaan indien het LBIO van een onderhoudsgerechtigde zou verlangen dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk sprake is van een betalingsachterstand gesteld al dat dit mogelijk is Het is immers veel moeilijker aan te tonen dat een bepaald bedrag niet is betaald dan aan te tonen dat wel is betaald Daarbij komt dat het LBIO een onderhoudsplichtige altijd eerst in kennis stelt van het voornemen om de inning van de alimentatie over te nemen waarbij de onderhoudsplichtige de mogelijkheid heeft aan te tonen dat van een betalingsachterstand geen sprake meer is De Nationale ombudsman heeft in dit kader ook al meerdere malen opgemerkt dat het voor een onderhoudsplichtige onaangenaam kan zijn om te worden geconfronteerd met een onterechte aanmaning maar dat het niet altijd te voorkomen is Het valt het LBIO in beginsel namelijk niet aan te rekenen wanneer een onderhoudsgerechtigde onjuiste of onvolledige informatie aan het LBIO verstrekt Anders is dit in die gevallen waarin sprake is van dusdanige innerlijke tegenstrijdigheden in de door de onderhoudsgerechtigde verstrekte informatie dat het klakkeloos overnemen daarvan niet behoorlijk is 8 In dit geval had de ontvangstgerechtigde het LBIO gevraagd de inning over te nemen omdat verzoeker gedurende de maanden juli en augustus 2006 geen kinderalimentatie zou hebben betaald Verzoeker gaf daarop als weerwoord dat hij de te hoge betalingen via Interpolis met de kinderalimentatie had verrekend Het LBIO heeft daarop bij de ontvangstgerechtigde navraag gedaan naar de argumenten die verzoeker op tafel legde Hiermee heeft het LBIO de juiste weg bewandeld De ontvangstgerechtigde deelde vervolgens mee dat de betalingen via Interpolis de partneralimentatie betroffen en dat deze niet als voorschotten op de kinderalimentatie gezien konden worden en evenmin met de kinderalimentatie verrekend mochten worden Daarop kon het LBIO niet anders dan de inning van de kinderalimentatie van de ontvangstgerechtigde overnemen Immers kinderalimentatie mag niet worden verrekend met andere bedragen zie Achtergrond onder 2 Het LBIO heeft verzoeker van de overname en de reactie van de ontvangstgerechtigde op de hoogte gesteld Voor verzoeker was dit een onverkwikkelijke uitkomst en hij bleef zich in woord en daad verzetten tegen de overname van de inning en het gevolg daarvan de maandelijks door het LBIO in rekening gebrachte opslagkosten Hij bleef rechtstreeks aan zijn ex echtgenote betalen en voldeed de opslagkosten niet De Nationale ombudsman kan zich wel indenken dat het voor verzoeker moeilijk te verteren is dat hij bij het LBIO als niet betalende ouder te boek staat terwijl hij maandelijks meer afdraagt aan partner en kinderalimentatie dan hij verschuldigd is en hij geen invloed kan uitoefenen op het bedrag dat door Interpolis aan zijn ex echtgenote wordt overgemaakt en hij daarom voor deze oplossing had gekozen Dit neemt niet weg dat het LBIO volgens de wet heeft gehandeld en op terechte gronden de inning heeft overgenomen Er is geen tussenweg mogelijk als niet beide partijen de betalingsplichtige en de ontvangstgerechtigde overeenstemming over de invulling van die tussenweg kunnen bereiken terwijl verzoeker graag gezien had dat deze wel werd gekozen Overname van de inning brengt met zich mee dat opslagkosten in rekening worden gebracht zie Achtergrond onder 1 Dat het LBIO deze aan verzoeker heeft opgelegd is dan ook niet onrechtmatig of onbehoorlijk Het LBIO heeft met het overnemen van de inning en het in rekening brengen van opslagkosten niet in strijd met het vereiste van actieve en adequate informatieverwerving gehandeld De onderzochte gedraging is behoorlijk II Ten aanzien van het beslag op de uitkering Bevindingen 1 Verzoeker klaagt er tevens over dat het LBIO beslag heeft gelegd op zijn uitkering Hij is van mening dat er geen achterstand is en dus ook geen reden om beslag te leggen Op het moment dat het LBIO beslag wilde gaan leggen had zijn huidige echtgenote de achterstallige kinderalimentatie overgemaakt maar toch ging het beslag gewoon door 2 De directeur van het LBIO schreef in zijn reactie van 20 maart 2008 dat in de overnamebrief van 9 november 2006 staat dat het LBIO zonder verdere aankondiging overgaat tot incassomaatregelen als binnen tien dagen geen eerste betaling is ontvangen Daarmee was verzoeker ervan op de hoogte dat het LBIO over kon gaan tot het leggen van beslag Het LBIO heeft op 20 november 2006 gepoogd beslag te leggen onder het UWV Op 24 november 2006 reageerde verzoekers advocaat richting het LBIO met het verzoek geen verdere incassomaatregelen te treffen omdat verzoeker voornemens was een bodemprocedure tegen zijn ex echtgenote te starten om de alimentatie te verminderen Verzoeker zelf schreef het LBIO op 25 november 2006 een brief waarin hij aangaf dat hij van het UWV had vernomen dat er beslag zou worden gelegd Hij wees erop dat zijn echtgenote op dat moment de achterstallige bedragen had betaald en meende dat daarmee de beslaglegging kennelijk onterecht zou zijn geweest Verzoeker verzocht het beslag alsnog op te heffen Het LBIO heeft de advocaat vervolgens op 29 november 2006 verzocht aan te tonen dat de bodemprocedure daadwerkelijk werd opgestart dan zou het LBIO de ontvangstgerechtigde vragen of zij akkoord kon gaan met opschorting van de betalingen maar gaf direct te kennen dat het loonbeslag niet zou worden opgeheven of opgeschort Op 6 december 2006 stelde het LBIO verzoeker op de hoogte van het gelegde beslag en dat dit werd gehandhaafd maar dat het bedrag wel zou worden aangepast aan de hoogte van de maandelijkse verplichting voor zover er geen achterstand meer zou zijn De directeur was van oordeel dat de beslaglegging terecht was toegepast Hij acht de klacht ongegrond 3 Uit informatie van het LBIO op 18 juli 2008 bleek dat het UWV het LBIO bij brief van 23 april 2007 had laten weten dat verzoeker geen WW uitkering meer ontving Op dat moment stopte het beslag automatisch De laatste betaling door het UWV had op 30 januari 2007 plaatsgevonden Beoordeling 4 Het evenredigheidsvereiste houdt in dat bestuursorganen voor het bereiken van een doel een middel aanwenden dat voor de betrokkenen niet onnodig bezwarend is en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel Dit brengt met zich mee dat het LBIO ter incasso van kinderalimentatie slechts beslag mag leggen op iemands loon of uitkering als de onderhoudsplichtige in gebreke is gebleven om aan te tonen dat er geen sprake is van een betalingsachterstand en als de onderhoudsplichtige ondanks herhaalde aanmaningen door het LBIO niet de volledige betalingsachterstand heeft voldaan 5 Zoals hiervoor al is opgemerkt was er sprake van een betalingsachterstand en nam het LBIO op 9 november 2006 dus terecht de inning over Verzoeker bleef na herhaalde correspondentie over de juistheid van de overname vasthouden aan zijn standpunt en voldeed niet aan zijn verplichting om de betalingen inclusief de opslag te voldoen aan het LBIO Het LBIO mocht daarom verdergaande maatregelen treffen zoals het leggen van vereenvoudigd loon beslag Het LBIO hoefde de discussie met verzoeker niet eerst af te ronden alvorens deze stap te nemen Het UWV zegde op 23 november 2006 toe beslag op de uitkering te zullen leggen Het feit dat verzoeker s echtgenote kort daarna alsnog het achterstallige bedrag aan kinderalimentatie heeft overgemaakt doet daaraan niet af Aangezien verzoeker vervolgens nog altijd niet bereid was de kinderalimentatie op de rekening van het LBIO te storten en de opslagkosten te betalen heeft het LBIO het beslag laten voortduren Een aantal bedragen die tussentijds te veel waren overgemaakt vermoedelijk omdat verzoeker aan zijn ex echtgenote bleef betalen heeft het LBIO teruggestort op het rekeningnummer van verzoekers echtgenote Op het moment dat het UWV het LBIO liet weten dat verzoeker geen uitkering meer ontving is het beslag beëindigd Het LBIO heeft verzoeker daarna direct weer aangeschreven betalingen aan het LBIO te gaan verrichten De Nationale ombudsman is het geheel overziend van oordeel dat het LBIO niet in strijd met het evenredigheidsvereiste heeft gehandeld door beslag te leggen op het inkomen van verzoeker De onderzochte gedraging is behoorlijk III Ten aanzien van het ingaan op aangedragen argumenten Bevindingen 1 Tot slot klaagt verzoeker erover dat het LBIO ondanks een toezegging daartoe niet is ingegaan op de door hem aangedragen argumenten dat er geen sprake is van een achterstand en dat hij zelfs te veel heeft betaald aan zijn ex echtgenote In plaats van een inhoudelijke reactie kreeg hij bericht dat hij de kinderalimentatie en de opslagkosten rechtstreeks aan het LBIO moest betalen en dat als hij dat niet zou doen het LBIO zou overgaan tot het leggen van loonbeslag Hij probeerde met het LBIO in gesprek te komen voor een regeling omdat hij van oordeel is dat zijn ex echtgenote te veel ontvangt maar het LBIO ging daar volgens verzoeker helemaal niet op in Verzoeker is van mening dat het LBIO is tekortgeschoten in de informatieverstrekking 2 1 De directeur van het LBIO deelde in zijn reactie van 20 maart 2008 mee dat hij uit de klachtbrief van verzoeker van 15 november 2007 had afgeleid dat het LBIO in diens ogen had gedreigd met beslaglegging zonder verder op de zaak in te gaan maar nergens kon hij in die brief opmaken dat het LBIO een expliciete toezegging had gedaan in te zullen gaan op de door verzoeker aangedragen argumenten alvorens over te gaan tot beslaglegging zoals de Nationale ombudsman volgens hem had geformuleerd De directeur schreef dat in zijn algemeenheid mag worden gesteld dat het LBIO dient in te gaan op aangedragen argumenten maar hij wilde de Nationale ombudsman toch hierop wijzen omdat hij meende dat dit onderscheid voor de klachtbeantwoording meer dan relevant is 2 2 De directeur vervolgde zijn brief door in te gaan op de correspondentie tussen het LBIO en verzoeker over de overname van de inning en het al dan niet stopzetten van het beslag zie daarvoor onder Algemeen onder 16 e v Voor het verdere verloop van de correspondentie verwees hij ook naar hetgeen hij daarover in het kader van de interne klachtbehandeling had opgemerkt in zijn brief van 7 augustus 2007 zie onder Algemeen onder 15 Uit deze correspondentie bleek genoegzaam aldus de directeur dat verzoeker zijn standpunt aangaande de onterechte overname handhaafde Maar er bleek ook uit dat het LBIO evenmin van zijn standpunt afweek dat zowel de overname als de beslaglegging terecht waren geschied De directeur was van oordeel dat het LBIO afdoende en gemotiveerd was ingegaan op de aangedragen argumenten van verzoeker die er toch voornamelijk op neerkwamen dat hij de betalingen op een andere wijze zou hebben gedaan en dat er daardoor geen achterstand meer zou zijn en dat naar diens overtuiging daarmee zowel de inning als de beslaglegging onterecht zouden zijn geweest Hij acht de klacht ongegrond 2 3 In een telefoongesprek op 11 april 2008 tussen een medewerkster van Bureau Nationale ombudsman en de behandelend medewerkster van het LBIO mevrouw L lichtte deze laatste toe dat zij vaak met verzoeker had gesproken over zijn zaak Verzoeker bracht steeds dezelfde argumenten naar voren en zij had deze steeds beantwoord met dezelfde strekking namelijk dat hij de partneralimentatie niet met de kinderalimentatie mocht verrekenen Zij kon zich niet herinneren dat zij verzoeker in een van die gesprekken een toezegging had gedaan of een afspraak had gemaakt dat zij nog het een en ander zou uitzoeken Als zij dat soort toezeggingen doet maakt zij daar altijd een telefoonnotitie van Deze was er in dit geval niet Zij vermoedde dat verzoeker het gesprek anders heeft ervaren dan zij 3 Verzoeker reageerde op het standpunt van de directeur bij brief van 9 mei 2008 Hij kaartte daar een aantal punten aan die geen onderdeel vormen van dit onderzoek van de Nationale ombudsman maar waaruit bleek dat verzoeker nog steeds onenigheid had met het LBIO over de af te dragen bedragen aan kinderalimentatie Voorts herhaalde hij dat het hem het meeste stak dat het LBIO niet op de klachten was ingegaan en dat er niet in gezamenlijkheid was gekeken naar een oplossing voor het gerezen probleem Hij had nooit de intentie gehad niet te betalen voor zijn kinderen maar ook niet om te veel te betalen Het stak hem dat hij zo in de verdachtenbank was gekomen en hier blijkbaar niet meer uit kon en mocht komen Het gelijk was steeds aan de zijde van het LBIO Het LBIO was op de hoogte van het feit dat hij te veel aan alimentatie betaalt Zijn ex echtgenote ontkent helemaal niet dat zij deze bedragen ontvangt maar stelt dat het geen kinderalimentatie betreft Hierover was met zijn ex echtgenote niet te praten aldus verzoeker zodat hij in de verdachtenbank terechtkwam en er niet meer uit kon komen Zelfs op het moment dat hij te veel aan het LBIO had betaald was er geen moment van bezinning mogelijk volgens verzoeker Het moest toch mogelijk zijn om dan een redelijke regeling te treffen vroeg verzoeker zich af Maar zolang zijn ex echtgenote daarmee niet instemde kon het LBIO er niets mee doen En aangezien zijn ex echtgenote daar nooit aan zou meewerken had zij het machtsmiddel in handen aldus verzoeker Hij betaalde nu rechtstreeks aan het LBIO voor zijn twee jongste kinderen maar bleef erbij dat hij de opslagkosten niet ging voldoen Aan zijn oudste dochter betaalde hij rechtstreeks een kleine aanvulling op de studiebeurs die zij van de IBG ontvangt Verzoeker lichtte tot slot nog toe dat zijn klacht de toezegging van mevrouw L in het telefoongesprek van 4 mei 2007 betrof Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de brief van het LBIO van 26 april 2007 waarin stond dat verzoeker een achterstand van drie maanden had opgebouwd

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2008/222 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2013/172: Klacht over verzuimen vooronderzoek en informatieverstrekking door gerechtsdeurwaarder | Nationale ombudsman
  te kunnen missen Enkele dagen later vernam hij van zijn werkgever dat de gerechtsdeurwaarder loonbeslag wilde leggen De werkgever had hem daarbij meegedeeld dat hij gezien de administratieve rompslomp die een loonbeslag met zich meebrengt verzoeker geen werk meer zou aanbieden Verzoeker deelde ook mee dat sinds januari 2011 de bestuursrechtelijke premie werd ingehouden Standpunt gerechtsdeurwaarder Tijdens het onderzoek door de Nationale ombudsman deelde de gerechtsdeurwaarder mee dat hij het dossier vanuit de incassofase ter dagvaarding overgedragen had gekregen In zo n geval werd voorafgaand aan het dagvaarden geen onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de eerder met betrokkene gevoerde communicatie De gerechtsdeurwaarder deelde ook mee dat zijn kantoor onderdeel uitmaakt van een bedrijf met 28 vestigingen verspreid over Nederland Op één van de vestigingen worden de dossiers die zich in de incassofase bevinden behandeld Vanuit deze vestiging was de onderhavige zaak aan deze gerechtsdeurwaarder overgedragen De gerechtsdeurwaarder stelde tijdens het onderzoek door de Nationale ombudsman verder dat er was geprobeerd om deze kwestie in der minne te regelen Op 11 mei 2010 was er in de incassofase een voorstel voor een afbetalingsregeling van verzoeker ontvangen van 20 00 per maand Dit maandbedrag was voor de zorgverzekeraar niet acceptabel daarom was namens de verzekeraar op 21 juni 2010 een tegenvoorstel gedaan van de premie plus 50 00 per maand Daarop was geen enkele reactie ontvangen van verzoeker en evenmin op de acht sommatiebrieven die vervolgens werden gestuurd In een aantal van die brieven werd een persoonlijk gesprek in de vorm van een hoorzitting bij de zorgverzekeraar aangeboden Behalve de brief van 11 mei 2010 was van verzoeker geen reactie ontvangen Op 11 augustus 2011 had de incassoafdeling de vordering vervolgens overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder Aangezien het niet was gelukt verzoeker tot betaling te bewegen werd namens de zorgverzekeraar op 19 augustus 2011 overgegaan tot het dagvaarden van verzoeker voor de zittingsdatum van 6 september 2011 Met het feit dat het laatste contact met verzoeker 10 maanden geleden had plaatsgevonden en de omstandigheden inmiddels gewijzigd konden zijn werd geen rekening gehouden Het was aan verzoeker om eventuele wijzigingen in zijn financiële situatie mee te delen aldus de gerechtsdeurwaarder De gerechtsdeurwaarder vroeg zich verder af of gezien het feit dat het aan de rechter was de dagvaarding op zitting te beoordelen de Nationale ombudsman met het oog op artikel 9 22 sub f Web zie Achtergrond onder I wel bevoegd was om onderzoek naar het dagvaarden van verzoeker te doen De gerechtsdeurwaarder stelde ook dat verzoeker zijn bezwaren tegen de dagvaarding op zitting naar voren had kunnen brengen maar dit niet had gedaan De kantonrechter had geoordeeld dat verzoeker terecht was gedagvaard en had de gehele vordering plus proceskosten toegewezen Toen er op 22 september 2011 nog geen bericht van verzoeker was ontvangen werd het vonnis van 6 september 2011 betekend met het bevel om binnen twee dagen te voldoen aan hetgeen bij vonnis was bepaald Ook werd verzoeker erop gewezen dat hij indien hij niet aan het bevel voldeed zijn financiële situatie bekend moest maken middels een inkomsten en uitgavenformulier Omdat verzoeker niet aan het bevel voldeed en elke reactie uitbleef werd vervolgens zes dagen later een informatieverzoek bij de werkgever uitgezet in verband met het leggen van loonbeslag Op diezelfde dag werd van verzoeker een brief gedateerd op 26 september 2011 en het inkomsten en uitgavenformulier ontvangen Op 4 oktober 2011 nam verzoeker contact op met de gerechtsdeurwaarder en stelde net als in de brief van 26 september 2011 een betalingsregeling van 20 00 voor Gezien de hoogte van de vordering werd dit niet akkoord bevonden en werd een betalingsregeling van 150 00 per maand overeengekomen De beslagvrije voet werd aangezien er geen beslag was gelegd niet berekend Beoordeling Het voorafgaand aan de dagvaarding niet doen van onderzoek Het vereiste van goede voorbereiding houdt in dat de overheid alle informatie die van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen verzamelt Dit vereiste brengt in de gerechtsdeurwaarderspraktijk mee dat de burger die door een gerechtsdeurwaarder wordt gedagvaard actief in de gelegenheid wordt gesteld om kort voorafgaand aan de daadwerkelijke dagvaarding inlichtingen over zijn financiële positie te verstrekken zodat deze door het dagvaarden niet zwaarder wordt getroffen dan nodig is In het onderhavige geval heeft de gerechtsdeurwaarder verzoekers dossier van de incassoafdeling van hetzelfde bedrijf overgedragen gekregen Ondanks het feit dat het inmiddels tien maanden geleden was dat er een aanmaning aan verzoeker was gestuurd gold er voor de gerechtsdeurwaarder voorafgaand aan het dagvaarden geen wettelijke verplichting om contact met verzoeker op te nemen Nu verzoeker in verzuim was heeft de gerechtsdeurwaarder wettelijk gezien juist gehandeld door tot dagvaarden over te gaan Het beoordelen van het dagvaarden is ook aan de rechter die de zaak op zitting behandelt De Nationale ombudsman stelt het dagvaarden van verzoeker dan ook niet ter discussie Het bovenstaande neemt echter niet weg dat de vraag gesteld kan worden of vanuit het oogpunt van behoorlijkheid de gerechtsdeurwaarder nadat hij het dossier van de incassoafdeling overgedragen had gekregen niet enig onderzoek had moeten doen naar het concrete geval Dit door notie te nemen van bijvoorbeeld de met verzoeker in de incassofase gevoerde communicatie en door het opnemen van persoonlijk contact met verzoeker Dit laatste mede gezien het feit dat het laatste contact tussen verzoeker en de incassoafdeling tien maanden geleden had plaatsgevonden De gerechtsdeurwaarder heeft aangegeven dat bij de overdracht van een dossier uit de incassofase standaard wordt gedagvaard Daarbij wordt voorafgaand aan het dagvaarden geen onderzoek meer gedaan naar een eventuele incassofase Wanneer een schuldeiser zich tot de gerechtsdeurwaarder wendt met het verzoek om een debiteur te dagvaarden dan geldt de ministerieplicht Dit houdt kort gezegd in dat een deurwaarder verplicht is ambtshandelingen te verrichten wanneer hem daarom wordt verzocht Deze plicht is neergelegd in artikel 11 van de Gerechtsdeurwaarderswet zie Achtergrond onder II Dit betekent echter niet dat er geen ruimte is om eerst contact op te nemen met de debiteur Als de gerechtsdeurwaarder de voorafgaande correspondentie had ingezien dan was daaruit onder andere gebleken dat verzoeker had

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/172 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  verder Onderwerpen kostenoverzicht informatieverstrekking gerechtsdeurwaarder veiligheid en justitie Onderzoek 2 november 2013 2013 150 Eigen onderzoek naar beslaglegging periodieke inkomsten door gerechtsdeurwaarders De Nationale ombudsman ontving in 2012 en 2013 een toenemend aantal klachten over beslaglegging door gerechtsdeurwaarders op periodieke inkomsten zoals loon en uitkering Burgers klaagden erover dat deurwaarders de beslagvrije voet te laag vaststellen en deze niet met terugwerkende kracht willen corrigeren Een andere klacht was dat deurwaarders de beslagvrije voet niet toepassen bij beslag op Nederlandse inkomsten van in het buitenland wonende personen en bij beslag op zorgtoeslag huurtoeslag en voorlopige teruggaaf Lees verder Onderwerpen gerechtsdeurwaarder periodieke inkomsten beslaglegging beslagvrije voet koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders kbvg minister van veiligheid en justitie minister van sociale zaken Rapport 16 september 2013 2013 119 Deurwaarder stelt betalingsregeling voor terwijl inkomen lager is dan beslagvrije voet Inwoonster van Dordrecht heeft verschillende schulden waarvoor een Gerechtsdeurwaarder Incasso kantoor uit Dordrecht is ingeschakeld Haar inkomen is lager dan de beslagvrije voet maar de deurwaarder legt beslag op haar uitkering van het UWV van 50 per maand De Nationale ombudsman vindt dat de deurwaarder zo de wettelijke bescherming van het bestaansminimum heeft ondermijnd Lees verder Onderwerpen deurwaarder beslaglegging beslagvrije voet betalingsregeling uwv uitkering bestaansminimum gemeente Rapport 6 april 2012 2012 058 Vrouw klaagt over hoge inningskosten bij inning betalingsachterstand via loonbeslag Een vrouw heeft een betaalachterstand van 45 17 bij haar waterleverancier Omdat ze niet betaalt schakelt die een deurwaarder in De kantonrechter bepaalt dat ze dit bedrag en diverse bijkomende kosten moet betalen Een deel betaalt ze in januari In februari legt de deurwaarder loonbeslag en int de hele vordering De vrouw is het er niet mee eens dat de aanvankelijke vordering ondanks deelbetalingen is opgelopen tot 510 De deurwaarder heeft weliswaar correct gehandeld maar de ombudsman betreurt het dat deurwaarder de vrouw niet meteen duidelijk heeft gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van niet op tijd betalen Hij vindt dat gerechtsdeurwaarders meer aandacht moeten geven aan goede informatievoorziening De ombudsman heeft dit onder de aandacht gebracht van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders Lees verder Onderwerpen betalingsachterstand deurwaarder loonbeslag inningskosten informatieverstrekking veiligheid en justitie Rapport 11 april 2012 2012 060 Schuldenaar klaagt dat twee gerechtsdeurwaarderskantoren geen tweede inlichtingenformulier hadden gestuurd Man met aanzienlijke schulden bij verschillende schuldeisers probeert met een schuldregelingstraject zijn problemen op te lossen Tijdens dat traject vraagt een gerechtsdeurwaarder R hem in een brief informatie te geven over zijn inkomsten en vaste lasten De man stuurt het inlichtingenformulier niet terug en pas negen maanden later legt de deurwaarder beslag De Nationale ombudsman vindt dat de deurwaarder nu er zoveel tijd was verstreken de man nog wel eens om inlichtingen had mogen vragen voordat hij tot beslaglegging overging de inkomenspositie van de man had namelijk kunnen wijzigen Verder heeft de deurwaarder geen contact opgenomen met de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam om deze te informeren dat hij niet binnen de gestelde termijn op een betalingsvoorstel kon reageren Het verwijt dat de deurwaarders snel beslag hebben gelegd ten gunste van een schuldeiser voordat andere schuldeisers dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gerechtsdeurwaarder%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gemaakt ze zou de brief daarover niet hebben ontvangen Ook vindt zij dat het LBIO geen oog heeft voor het feit dat ze geen geld heeft en daardoor de alimentatie niet kan betalen De Nationale ombudsman constateert dat het LBIO correct heeft gehandeld door haar steeds informatie te geven en verder de beslagvrije voet heeft gerespecteerd Het LBIO had meer empathie kunnen tonen voor de financiële problemen van de vrouw en de correctie van de foutieve dubbele inningen beter kunnen uitleggen maar het optreden van het LBIO is verder behoorlijk geweest Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio inning alimentatie loonbeslag onzorgvuldig Rapport 20 november 2013 2013 172 Klacht over verzuimen vooronderzoek en informatieverstrekking door gerechtsdeurwaarder Man raakt financieel in de problemen en heeft een schuld van 1 000 bij zorgverzekering Hij vraagt de zorgverzekering om een betalingsregeling van 20 maar die vindt dat te laag en draagt de vordering over aan een deurwaarderskantoor in Heerlen De Nationale ombudsman vindt dat voordat de deurwaarder ging dagvaarden hij eerst contact had moeten opnemen met de man om te weten waarom hij zo weinig wil betalen Ook vindt hij dat bij het loonbeslag de man moet worden geïnformeerd voordat het beslag bij de werkgever bekend wordt Lees verder Onderwerpen gerechtsdeurwaarder informatieverstrekking loonbeslag betalingsregeling zorgverzekering schuld veiligheid en justitie Rapport 6 april 2012 2012 058 Vrouw klaagt over hoge inningskosten bij inning betalingsachterstand via loonbeslag Een vrouw heeft een betaalachterstand van 45 17 bij haar waterleverancier Omdat ze niet betaalt schakelt die een deurwaarder in De kantonrechter bepaalt dat ze dit bedrag en diverse bijkomende kosten moet betalen Een deel betaalt ze in januari In februari legt de deurwaarder loonbeslag en int de hele vordering De vrouw is het er niet mee eens dat de aanvankelijke vordering ondanks deelbetalingen is opgelopen tot 510 De deurwaarder heeft weliswaar correct gehandeld maar de ombudsman betreurt het dat deurwaarder de vrouw niet meteen duidelijk heeft gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van niet op tijd betalen Hij vindt dat gerechtsdeurwaarders meer aandacht moeten geven aan goede informatievoorziening De ombudsman heeft dit onder de aandacht gebracht van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders Lees verder Onderwerpen betalingsachterstand deurwaarder loonbeslag inningskosten informatieverstrekking veiligheid en justitie Rapport 3 oktober 2013 2013 138 Man klaagt over onvolledig herstel van beslagvrije voet met terugwerkende kracht Een man heeft te maken met beslag op zijn loon door de Belastingdienst Hij houdt te weinig over om van te leven en verzoekt de Belastingdienst zijn beslagvrije voet met terugwerkende kracht aan te passen De Belastingdienst reageert pas op de tweede brief van de man en wijzigt de beslagvrije voet met terugwerkende kracht vanaf maart 2013 De man had echter al eerder verzocht dit vanaf december 2012 te doen De Belastingdienst heeft de man geen informatie verstrekt voorafgaand aan het loonbeslag en ook niet op de hoogte gesteld van de door hen toegepaste beslagvrije voet Zelfs toen de man de Belastingdienst er op wees dat zijn beslagvrije voet te laag werd vastgesteld heeft de Belastingdienst niets gedaan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22loonbeslag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  853 60 terug moet betalen De man treft hiervoor met het UWV een betalingsregeling In juni 2012 neemt de man contact op met de Nationale ombudsman met de klacht dat het UWV zich niet aan de betalingsregeling houdt Volgens de man is afgesproken dat hij twee jaar lang tot zijn 65e verjaardag iedere maand 3000 aflost en dat hij daarna klaar is met betalen Volgens het UWV moet de man iedere maand inderdaad 3000 betalen Daarnaast moet er in één keer een groot bedrag worden betaald van minimaal 20 000 De Nationale ombudsman vindt gezien de aard en de hoogte van de schuld de lezing van het UWV het meest aannemelijk Het moet de man duidelijk zijn dat het menens is met de terugvordering Wel is het slordig dat het UWV pas twee jaar na de start van de betalingsregeling de man wijst op het uitblijven van de extra betaling Ook stond de afspraak onduidelijk op papier Betalingsregelingen moeten duidelijk en betrouwbaar zijn Het UWV is in dit geval evident tekort geschoten Daarmee wordt onduidelijkheid veroorzaakt Lees verder Onderwerpen uwv wao aow terugbetaling betalingsregeling beslaglegging sociale zaken en werkgelegenheid Column 2 november 2013 Deurwaarder in de fout Als je schulden hebt ben je vaak genoodzaakt het ene gat met het andere te vullen Als tot overmaat van ramp een deurwaarder beslag op je inkomen legt raak je gemakkelijk nog dieper in het rood Lees verder Onderwerpen beslagvrije voet deurwaarder schulden overheid recht belangen Video 14 mei 2013 Column Na zes jaar geld terug voor pensionado Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen aow college van zorgverzekeringen cvz belastingdienst pensioen zorgverzekering zorgverzekeringswet buitenland ziektekosten Video 4 december 2012 Column Pensioengat Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen aow pensioen Column 11 mei 2013 Na zes jaar geld terug voor pensionado Maria woont al jaren in een appartementje aan de Spaanse zuidkust Zij heeft AOW en een klein pensioen Het CVZ houdt op haar pensioen een bijdrage in voor de verplichte zorgverzekering Lees verder Onderwerpen cvz belastingdienst zorgverzekering pensioen zorgverzekeringswet aow Video 31 oktober 2012 Column Bruto is bruto Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen aow wao uitkering uwv belastingdienst toeslagen Rapport 28 november 2012 2012 190 CAK veroorzaakt financiële complicaties voor gerevalideerde man Man revalideert ruim een jaar in zorginstellingen Het CAK houdt een eigen bijdrage Zorg met Verblijf in op zijn AOW in Na afloop van deze periode ontvangt hij nog een groot bedrag blijkbaar omdat er teveel is ingehouden Daarna verneemt hij ruim een

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22aow%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bij het ABP een aanvraag om een invaliditeitspensioen aanvragen Als hun dat wordt geweigerd kunnen ze eerst in bezwaar bij het ABP dat dit afhandelt namens de minister van Defensie en vervolgens naar de bestuursrechter De ombudsman heeft niet kunnen vaststellen dat er buitensporig veel beslissingen op bezwaar worden vernietigd Lees verder Onderwerpen abp pensioen militaire invaliditeit minister van defensie bestuursrechter vernietiging beslissing bezwaar defensie Rapport 26 februari 2015 2015 042 Klacht Afghanistanveteraan gegrond Veteranenombudsman Frank van Dooren vindt dat Defensie onzorgvuldig is geweest bij de registratie van medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan De korporaal kreeg tijdens zijn werk als onderhoudsmonteur acute rugpijnen en blijvende incontinentieklachten Zeven jaar na uitzending is nog steeds onduidelijk of eerdere repatriëring erger letsel had voorkomen Van Dooren ik kan me voorstellen dat deze man zich in de steek gelaten voelde door de Defensie Lees verder Onderwerpen veteraan veteranenombudsman defensie Afghanistan medische klachten Video 14 mei 2013 Column Na zes jaar geld terug voor pensionado Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen aow college van zorgverzekeringen cvz belastingdienst pensioen zorgverzekering zorgverzekeringswet buitenland ziektekosten Video 4 december 2012 Column Pensioengat Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen aow pensioen Video 20 april 2012 Column Een prima ambtenaar Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen pensioen belastingheffing belastingdienst heffingsambtenaar Column

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22pensioen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  college van zorgverzekeringen cvz belastingdienst pensioen zorgverzekering zorgverzekeringswet buitenland ziektekosten Column 11 mei 2013 Na zes jaar geld terug voor pensionado Maria woont al jaren in een appartementje aan de Spaanse zuidkust Zij heeft AOW en een klein pensioen Het CVZ houdt op haar pensioen een bijdrage in voor de verplichte zorgverzekering Lees verder Onderwerpen cvz belastingdienst zorgverzekering pensioen zorgverzekeringswet aow Nieuwsbericht 5 september 2006 Nederlanders in buitenland gedupeerd door slechte uitvoering zorgverzekeringswet Het College voor zorgverzekeringen CVZ heeft voor Nederlanders die in het buitenland wonen de nieuwe Zorgverzekeringswet slecht uitgevoerd Dit concludeert de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer na onderzoek Lees verder Onderwerpen cvz om onderzoek zorgverzekeringswet dienstverlening Nieuwsbericht 19 april 2011 Ombudsman overheid moet zes miljoen euro terugbetalen aan Nederlandse pensionado s in het buitenland De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vraagt de minister van Financiën de minister van VWS en het College voor zorgverzekeringen om 6 075 000 terug te betalen aan 13 500 Nederlanders in het buitenland Lees verder Onderwerpen terugbetalen cvz ambtshalve teruggaaf om belastingdienst overheid Nieuwsbericht 15 maart 2012 Belastingdienst geeft pensionado s Zvw bijdragen terug De Belastingdienst heeft voor het eerst automatisch de Zvw bijdrage terugbetaald aan Nederlanders in het buitenland Er is in december 2011 983 254 uitbetaald aan 3 961 personen over het bijdragejaar 2010 Lees verder Onderwerpen belastingdienst om recht cvz ministerie van financiën Rapport 7 februari 2011 2011 040 Klachten over handelen CVZ in bezwaar en beroepsprocedures Verzoeker woont in Spanje en valt sinds 1 januari 2006 onder de verplichte zorgverzekering Zvw die geldt voor mensen die in de EU of een verdragsland wonen en hun inkomen uitsluitend uit Nederland ontvangen Hij diende in 2005 2006 en 2007 bezwaren in bij het CVZ onder andere tegen de inhouding van de Zvw bijdrage op zijn AOW uitkering 2007 Het CVZ verklaarde dit laatste bezwaar niet ontvankelijk en stuurde dit door naar de SVB Vervolgens trok het CVZ zestien maanden later deze niet ontvankelijkverklaring weer in Tien maanden later trok het CVZ ook de intrekkingsbeslissing weer in Uiteindelijk droeg de rechtbank het CVZ in beroep op om een nieuwe beslissing op het bezwaar uit 2007 te nemen Vervolgens nam het CVZ een beslissing op bezwaar waarin het besliste op alle ingediende bezwaren 2005 2006 en 2007 De gemachtigde van verzoeker had vijfmaal een klacht ingediend over de handelwijze van het CVZ in de bezwaar en beroepsprocedures Lees verder Onderwerpen zorgverzekeringswet zvw college voor zorgverzekeringen cvz zvw bijdrage aow uitkering sociale verzekeringsbank bezwaarprocedure beroepsprocedure klachtbehandeling volksgezondheid welzijn en sport Rapport 22 november 2011 2011 346 Vrouw klaagt dat Belastingdienst onrechtmatig zorgtoeslag terugvordert Een studente ontving in 2007 een voorschot van 433 aan zorgtoeslag De Belastingdienst Toeslagen vordert de zorgtoeslag over 2007 van haar terug omdat haar verzekering niet voldoet aan de regels van de Zorgverzekeringswet Ondanks haar beroep op een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden in een met haar vergelijkbaar geval volhardt de Belastingdienst in de terugvordering Na interventie door de ombudsman kijkt de Belastingdienst nog een keer naar haar klacht En komt tot

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22zorgverzekeringswet%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/124: Eigen onderzoek naar onverzekerdenregeling voor (ex)asielzoekers | Nationale ombudsman
  tijd in beslag neemt lukt het een aantal asielzoekers niet om tijdig een zorgverzekering af te sluiten Tot die tijd verblijven zij dan nog in het asielzoekerscentrum Het CVZ dat verantwoordelijk is voor zogenoemde onverzekerdenregeling stuurt de ex asielzoeker die nog in het AZC verblijft na vier maanden een aanmaning omdat hij zich op grond van de Zorgverzekeringswet moet verzekeren Laat de asielzoeker dit na dan volgt een boete Deze boete wordt na een keer verhoogd Volgens een aantal COA medewerkers doet zich regelmatig de situatie voor dat een ex asielzoeker met een verblijfsstatus nog enige tijd in een asielzoekerscentrum verblijft en dus vanuit de RZA recht heeft op medische zorg Het is volgens hen dan ook niet terecht dat deze groep mensen een CVZ boete krijgt opgelegd wegens het niet verzekerd zijn Bezwaar en beroepsprocedures leveren niets op en uiteindelijk betaalt het COA zelf de boete voor deze groep mensen De substituut ombudsman heeft de kwestie aan de SVB en het CVZ voorgelegd Zij hoopte hiermee te bewerkstelligen dat beide instanties zich de geschetste problematiek aantrokken en dit proactief met het COA zouden oppakken De reactie die de Nationale ombudsman van de SVB en het CVZ ontving was echter weinig oplossingsgericht De SVB verwees naar het CVZ en het ministerie van VWS En volgens het CVZ was de enige oplossing voor het probleem een tijdige beëindiging van de RZA en een tijdige aanmelding bij een zorgverzekeraar Nader overleg met betrokken partijen werd niet zinvol geacht De Nationale ombudsman oordeelde dat de SVB en het CVZ meer oog hadden moeten hebben voor de omstandigheden waarin de ex asielzoeker zich bevond en in hun handelen meer naar oplossingen hadden moeten zoeken die passen bij de specifieke omstandigheden van deze ex asielzoeker De SVB en het CVZ hadden zich naar het oordeel

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/124 (2015-08-09)
  Open archived version from archive