archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2014/229 Directeur Belastingdienst had eerder gegeven akkoord sanering en betalingsregeling voor onderneming voldoende moeten onderzoeken | Nationale ombudsman
  gemachtigde N o op maandag 27 januari 2014 een e mail naar u toegezonden met het verzoek om aan te geven wanneer wij de schriftelijke bevestiging zouden ontvangen De dag daarna op dinsdag 28 januari 2014 heeft de betrokken medewerker N o u telefonisch gesproken waarbij u aangaf dat u er nog niet aan toegekomen was om de gemaakte afspraken schriftelijk te bevestigen vanwege een aantal andere zaken die meer spoedeisend waren U heeft toen opnieuw schriftelijk bevestigd dat de schriftelijke bevestiging op korte termijn zou volgen Groot was dan ook de verbazing toen u op vrijdagmiddag 31 januari 2014 belde met de mededeling dat dat de schriftelijke bevestiging niet meer zou worden verzonden omdat de interne specialist naar nu achteraf blijkt het niet eens is met het afgesproken saneringsakkoord en de betalingsregeling Mevrouw B van de Belastingdienst reageerde op 7 februari 2014 met het volgende Uw veronderstelling dat een saneringsakkoord en een betalingsregeling tot stand is gekomen is niet juist Mijn collega de heer X heeft niet de intentie gehad om in strijd met wet en regelgeving een saneringsakkoord met een betalingsregeling met de beide medewerkers van de gemachtigde N o af te spreken Daartoe is hij immers niet bevoegd Gelet op wet en regelgeving is het door u veronderstelde saneringsakkoord niet mogelijk Het is namelijk een feit van algemene bekendheid dat een saneringsakkoord alleen kan plaatsvinden met instemming van ALLE crediteuren Aangezien de crediteuren niet meewerken aan een sanering kan er van een saneringsakkoord geen sprake zijn Gelet op uw positie en ervaring moet u hiervan op de hoogte zijn Gelet op bovenstaande wijs ik het verzoek voor een saneringsakkoord af Verzoekster tekende op 14 februari 2014 beroep aan bij de directeur van de Belastingdienst tegen de beslissing tot afwijzing van het saneringsverzoek De gemachtigde concludeerde dat de Belastingdienst gebonden was aan de akkoordverklaring van de heer X Ter motivering van zijn beroep schetste de gemachtigde de gang van zaken tot dat moment zoals hierboven weergegeven Met betrekking tot het door verzoekster gestelde akkoord van de heer X van de Belastingdienst met de aangeboden optie 2 voor een sanering en betalingsregeling schreef de gemachtigde het volgende Tijdens dit telefonisch overleg heeft de heer X ondubbelzinnig en zonder voorbehoud bevestigd dat hij akkoord ging met optie 2 De voorwaarden van optie 2 zijn tijdens het gesprek nog eens expliciet met elkaar doorgenomen De heer X heeft toegezegd de schriftelijke bevestiging van de overeengekomen betalingsregeling en kwijtschelding binnen enkele dagen per post naar ons toe te zenden Op 28 januari 2014 heeft een van de medewerkers van gemachtigde N o de heer X opnieuw gesproken waarbij hij aangaf dat hij er nog niet aan toegekomen was om de gemaakte afspraken schriftelijk te bevestigen vanwege een aantal andere zaken die meer spoedeisend waren Hij heeft toen opnieuw telefonisch bevestigd dat de schriftelijke bevestiging op korte termijn zou volgen Wij bestrijden dat de akkoordverklaring van de heer X zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing dat belanghebbende in redelijkheid niet op nakoming van de akkoordverklaring mocht rekenen Het overeengekomen saneringsakkoord is gelet op de wet en regelgeving wel degelijk mogelijk omdat in de Leidraad is bepaald dat artikel 4 84 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is bij invordering en deze bepaling het mogelijk maakt af te wijken van de beleidsregels zoals die zijn opgenomen in de Leidraad Afwijking van de Leidraad is gerechtvaardigd als toepassing van die regels voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die de Leidraad Invordering 2008 dient In het specifieke geval van belanghebbenden was sprake van een bijzondere omstandigheid welke wij reeds bij de bespreking op 22 maart 2013 aan de orde hebben gesteld Verzoekster is in december 2009 het onderhoudscontract voor een groot golfbanencomplex kwijtgeraakt Deze onverwachte opzegging is het directe gevolg van het feit dat de nieuwe aannemer gericht gebruik maakt van arbeidskrachten via de sociale werkvoorziening waarbij dus sprake is van sterk gesubsidieerde arbeidskosten door de Nederlandse overheid De heer X bracht advies uit aan de directeur ten behoeve van het beroep van verzoekster Ten aanzien van het telefoongesprek op 15 januari 2014 tussen hem en twee medewerkers van de gemachtigde schreef X het volgende Tel contact met Verwijzen andermaal naar toezegging dat e e a wordt besproken met collega van vaktechniek Voor zover bekend is geen toezegging gedaan omtrent accordering eenzijdig crediteurenakkoord m n naar optie 2 brief van 30 december 2013 In reactie op het advies van X van de Belastingdienst schreef de gemachtigde op 5 mei 2014 het volgende aan de directeur van de Belastingdienst De weergave van de heer X hierin is feitelijk onjuist De feiten zijn als volgt Op 13 januari 2013 nemen wij contact op met de heer X Wij merken hierbij nogmaals op dat hij tijdens dit gesprek aangaf dat hij collegiaal overleg wenste te hebben alvorens een beslissing te nemen Op 15 januari 2014 nemen de twee medewerkers van gemachtigde N o contact op met de heer X Aan het begin van dit gesprek is aan de heer X nog gemeld dat hij op de speaker staat zodat collega ook kan meeluisteren Zij vragen de heer X expliciet of hij inmiddels onze voorstellen met collega s heeft besproken Het antwoord van de heer X is Ja dat heb ik En hij meldt tijdens dit telefonisch contact dat hij akkoord kan gaan met optie 2 van ons saneringsvoorstel Tijdens dit telefoongesprek is door ons expliciet de keuze voor optie 2 door deze keuze nogmaals uit te spreken dit om zeker te zijn dat wij elkaar goed hebben verstaan én begrepen door de heer X beantwoord met een volmondig ja Het gesprek wordt afgerond met de mededeling door de heer X dat de schriftelijke bevestiging binnen een aantal dagen wordt verzonden Ad2 Wij kunnen ons niet voorstellen dat de heer X zich dit nu niet meer kan herinneren De directeur van de Belastingdienst deed op 19 juni 2014 uitspraak op verzoeksters beroep In

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/229 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de opgelegde aanslag van destijds ambtshalve te herzien verminderen De ondernemer klaagt erover dat de Belastingdienst dit verzoek afwijst De ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst juist heeft gehandeld Het verzoek is niet ingediend binnen de daarvoor geldende termijn van vijf jaar en er zijn geen bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen hiervan af te wijken Lees verder Onderwerpen belastingdienst aanslag vennootschapsbelasting afwijzing herziening Rapport 1 juni 2015 2015 083 Gemeente Brunssum laat na om bouwbedrijf te informeren over de gang van zaken rond gunnen van opdracht aan ander bedrijf Een directeur van een bouwbedrijf brengt aan de gemeente Brunssum een offerte uit voor een bouwproject voor de laagste prijs Toch wordt hem de opdracht niet gegund De gemeente zet vervolgens de procedure stil omdat zijn prijs het budget te boven gaat In een nieuwe procedure besluit de gemeente een groot deel van de geplande werkzaamheden te schrappen De opdracht wordt vervolgens aan een ander bedrijf gegund met een lagere prijs De man constateert later dat de geschrapte werkzaamheden toch zijn uitgevoerd De gemeente zegt niet bevoegd te zijn tot een inhoudelijk oordeel omdat de man zich tot de rechter kon wenden De Nationale ombudsman concludeert dat de gemeente wel bevoegd is om een inhoudelijk oordeel te geven maar niet verplicht Duidelijk is dat de man niet behoorlijk is geïnformeerd door de gemeente over de gang van zaken en over het resultaat van de evaluatie De ombudsman geeft de gemeente in overweging om dit alsnog te doen De klacht is gegrond Lees verder Onderwerpen gemeente aanbestedingsbeleid bouwproject Rapport 31 maart 2015 2015 050 Onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten Een bestuurder van een onderneming klaagt dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten AFM te Amsterdam zijn verzoek om rectificatie van de voornemens tot heenzending van hem onvoldoende heeft behandeld De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de AFM wel voldoende heeft gereageerd Verder was het de eigen beslissing van de man zich terug te trekken Hij had een eventuele beslissing tot intrekking van de ondernemingsvergunning kunnen afwachten en deze nog aan de rechter kunnen voorleggen Lees verder Onderwerpen autoriteit financiële markten afm Rapport 18 februari 2015 2015 024 Ministerie van Infrastructuur en Milieu had afwijzing offerte schriftelijk moeten motiveren en op juiste grond Een man brengt aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu I en M een offerte uit voor het ontwikkelen van een model voor risicoanalyse en beheersing van zwembaden Het ministerie laat telefonisch aan een medewerker van de man weten dat de offerte niet aan de voorwaarde voldoet dat het gebruik van het model kosteloos is Pas na herhaalde verzoeken krijgt de man een schriftelijke bevestiging met motivering van de afwijzing De Nationale ombudsman is het eens met de man dat hij deze direct had moeten krijgen en dat het niet juist was zijn offerte af te wijzen vanwege een voorwaarde die niet in de offerte aanvraag had gestaan Lees verder Onderwerpen ministerie van infrastructuur en milieu afwijzing offerte motivering schriftelijk Rapport 11 februari 2015

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22onderneming%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Nationale ombudsman dat de directeur hierbij niet is ingegaan op de eerdere instemming met de voorgestelde sanering en betalingsregeling De ombudsman vindt dat de directeur wel een oordeel had kunnen geven door onderzoek te doen naar de zeer gedetailleerde feiten en omstandigheden die de onderneming had aangevoerd om haar stelling te onderbouwen Nog tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft een overleg tussen de Belastingdienst de onderneming en haar gemachtigde geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing Lees verder Onderwerpen belastingdienst onderneming belastingschuld sanering betalingsregeling Rapport 20 januari 2015 2015 014 Noord Holland Defensie en Haarlemmermeer moeten overleggen met grondeigenaar over acceptabele koopprijs Een man is voor zijn perceel een verkoopprijs overeengekomen met de provincie Noord Holland onder voorbehoud dat de grond niet vervuild is Dat is wel het geval en de provincie ziet van de koop af ondanks dat het ministerie van Defensie als veroorzaker van de vervuiling de kosten van de sanering op zich wil nemen De man stapt naar de rechter die oordeelt dat er geen koop tot stand is gekomen omdat de instemming van het college van gedeputeerde staten ontbreekt Voor zijn pensioenvoorziening is de man afhankelijk van een goede verkoopprijs van de grond maar die zal hij niet van een particulier krijgen gezien de vervuiling en de mogelijke bestemmingswijziging in groen die de gemeente Haarlemmermeer overweegt De Nationale ombudsman kan niets doen aan een onherroepelijke uitspraak van een rechter maar kijkt naar de vraag of de provincie Noord Holland het ministerie van Defensie en de gemeente Haarlemmermeer een voldoende samenwerkings en oplossingsgerichte houding hebben Hij kan geen antwoord op die vraag geven na onderzoek en een zelf geïnitieerd rondetafelgesprek met alle partijen Wel krijgen de instanties de aanbeveling om met de man om de tafel te gaan zitten voor een oplossing van deze patstelling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22sanering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Onduidelijkheid over beslagvrije voet bij betalingsregeling | Nationale ombudsman
  problemen omdat ze die 200 helemaal niet kan betalen Haar advocaat ontdekt dat het inkomen van Elsie veel te laag is om ook nog een schuld van af te lossen Bij het leggen van beslag hoort iemand in ieder geval voldoende geld over te houden om van te leven Dit is de zogenaamde beslagvrije voet Elsie is ter voorkoming van een beslaglegging een betalingsregeling aangegaan Als zij geen betalingsregeling was aangegaan en de deurwaarder beslag had gelegd dan had zij maandelijks meer geld overgehouden Elsie haar advocaat kaart dit aan bij de deurwaarder Die vindt dat die beslagvrije voet in dit geval niet geldt omdat Elsie vrijwillig een betalingsregeling heeft voorgesteld De advocaat vindt dit vreemd Hij dient een klacht in bij de Stadsbank over de vordering van de deurwaarder Daar vindt hij geen gehoor Dan stapt de advocaat van Elsie naar de Nationale ombudsman Die krijgt vaker klachten over deurwaarders die de beslagvrije voet niet toepassen Hij heeft hierover in 2013 een rapport uitgebracht Met voeten getreden Daarin staat dat deurwaarders een betalingsregeling mogen treffen waarmee zij minder geld overhouden dan de beslagvrije voet Zij moeten mensen dan wel informeren over wat de gevolgen zijn als een betalingsregeling niet lukt dat er beslag gelegd kan worden op het inkomen en er dan recht is op de beslagvrije voet Mensen kunnen dan vrijwillig maar met kennis van hun rechten er toch voor kiezen om een regeling te treffen waarmee hun inkomen lager wordt dan de beslagvrije voet De ombudsman keurt de werkwijze van de Stadsbank en de deurwaarder af Het is onduidelijk of zij Elsie hebben geïnformeerd over de beslagvrije voet maar de advocaat van Elsie heeft beide instanties wel uitgebreid geïnformeerd dat Elsie financieel in de problemen kwam door de betalingsregeling Geen van beide instanties heeft de moeite genomen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/onduidelijkheid-over-beslagvrije-voet-bij (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/119: Deurwaarder stelt betalingsregeling voor, terwijl inkomen lager is dan beslagvrije voet | Nationale ombudsman
  betaald Vervolgens is aan verzoekster een betalingsregeling voorgesteld van vijftig euro per maand Dit bedrag zou worden geïnd middels het beslag dat ligt onder het UWV Verzoekster voelde zich gedwongen om met deze regeling akkoord te gaan Ze verkeerde in de veronderstelling dat er anders beslag op haar inboedel zou worden gelegd Dat wilde ze voorkomen Met name voor haar drie kinderen Daarom heeft ze ingestemd met de regeling ondanks dat haar inkomen onder de beslagvrije voet ligt In november 2012 legde de gemeente Dordrecht ook beslag onder het UWV in verband met niet betaalde gemeentelijke belasting De gemeente meende dat er een beslagruimte was Omdat de gemeente een bevoorrechte schuldeiser is ontving de deurwaarder geen gelden meer van het UWV De deurwaarder heeft aan verzoekster laten weten dat hij die gelden wel dient te ontvangen vanwege door hen gelegde beslag Daarom heeft de deurwaarder een nieuwe betalingsregeling aan verzoekster voorgelegd tot het moment dat de betalingen weer door het UWV worden hervat Ook dit keer voelde verzoekster zich gedwongen akkoord te gaan met deze regeling om zo beslag op haar inboedel te voorkomen Door deze dubbele regeling zowel het beslag van de gemeente als de betalingsregeling met de deurwaarder kwam verzoekster met haar inkomen verder onder het bestaansminimum Verzoekster vroeg om kwijtschelding van de gemeentelijke belasting De gemeente verleende die met terugwerkende kracht en betaalde de ontvangen bedragen terug Vervolgens werd door het UWV de afgesproken vijftig euro weer maandelijks aan de deurwaarder overgemaakt Verzoekster heeft de deurwaarder verzocht om opheffing van de betalingsregeling middels het beslag onder het UWV De deurwaarder weigert dit Verzoekster heeft zich daarom tot ons gewend De deurwaarder is van mening dat verzoekster vrijwillig akkoord is gegaan met de betalingsregeling en dat daarom geen sprake kan zijn van een klacht II Beoordeling Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid binnen het wettelijk kader en eerlijk en oprecht handelt doet wat zij zegt en gevolg geeft aan rechterlijke uitspraken Een burger moet op de overheid kunnen vertrouwen Gerechtsdeurwaarders hebben de bevoegdheid om beslag op loon of uitkering te leggen Daarbij dient rekening te worden gehouden met de beslagvrije voet De beslagvrije voet is het deel van het inkomen voor levensonderhoud en vaste lasten Burgers hebben hier recht op De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd Als het inkomen lager is dan de vastgestelde beslagvrije voet is er geen ruimte om beslag op dat inkomen te leggen Zou dat wel gedaan worden dan komt een burger onder het bestaansminimum Dit kan meer betalingsachterstanden tot gevolg hebben In geval van verzoekster is vastgesteld dat haar inkomen lager is dan de voor haar geldende beslagvrije voet Dit betekent dat er geen ruimte is voor beslag op de uitkering van verzoekster Toch heeft de deurwaarder onder de noemer van een betalingsregeling het beslag op de uitkering door laten lopen voor een bedrag van 50 per maand Dat is naar het oordeel van de Nationale ombudsman een inbreuk op het respecteren van de beslagvrije voet

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/119 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/210 Belastingdienst/Toeslagen kan financiële nood voorkomen door snel beslissen over betalingsregeling en beslagvrije voet | Nationale ombudsman
  cliënt de heer Michielse steeds verder in financiële problemen kwam Op 30 oktober 2013 zette de Nationale ombudsman een interventie uit bij Toeslagen met het verzoek alsnog op korte termijn het verzoek om de persoonlijke betalingsregeling en indien een persoonlijke betalingsregeling niet mogelijk was het verzoek om toepassing van de beslagvrije voet te behandelen De reactie van Toeslagen Toeslagen liet de Nationale ombudsman op 20 november 2013 weten de zaak in behandeling te nemen en zegde toe begin december 2013 inhoudelijk te zullen reageren Op 28 november 2013 ontving de bewindvoerder van de heer Michielse bericht van Toeslagen naar aanleiding van de interventie van de Nationale ombudsman dat de beslagvrije voet alsnog was toegepast De verrekening van de maandelijkse zorg en huurtoeslag werd in december 2013 stopgezet In het geval van de heer Michielse waren de huur en zorgtoeslag voor het jaar 2013 echter al in zijn geheel verrekend in december 2012 Na behandeling van het verzoek om toepassing van de beslagvrije voet bleek dat eigenlijk niet verrekend kon worden en dat de heer Michielse dus gewoon recht had op uitbetaling van zijn maandelijkse toeslagen Op 5 december 2013 liet Toeslagen weten dat de verrekeningen niet zozeer werden stopgezet maar dat er geen nieuwe verrekeningen voor het jaar 2014 werden toegepast Dit betekende dat hij per 20 december 2013 de zorg en huurtoeslag voor de maand januari 2014 uitbetaald kreeg Toeslagen sloot af met de mededeling dat over de terugwerkende kracht van de toegepaste beslagvrije voet en het eventueel terugstorten van teveel ingehouden zorg en huurtoeslag over het jaar 2013 nog gesproken zou worden met de bewindvoerder De reactie van de bewindvoerder van de heer Michielse De bewindvoerder liet de Nationale ombudsman in de loop van 2014 weten dat de verrekening weliswaar in december 2013 was stopgezet maar dat er geen correctie met terugwerkende kracht had plaatsgevonden De Nationale ombudsman zag hierin aanleiding om op 12 juni 2014 vragen te stellen aan Toeslagen over de financiële afwikkeling van de zaak van de heer Michielse DE VERVOLGREACTIE VAN TOESLAGEN Toeslagen liet de Nationale ombudsman op 8 augustus 2014 weten dat op basis van het in juni 2013 ingediende verzoek om toepassing van de beslagvrije voet geconcludeerd was dat de toeslagen voor het jaar 2014 niet opnieuw verrekend konden worden zoals dat voor het jaar 2013 wel was gebeurd Oftewel de maandelijkse toeslagen konden weer uitbetaald worden Omdat de verrekening volgens de Leidraad Invordering 1990 artikel 79 5a één maand voor indiening van het verzoek om toepassing van de beslagvrije voet moet worden stopgezet betekende dit dat de verrekening per mei 2013 stopgezet had moeten worden immers de aanvraag om toepassing van de beslagvrije voet was in juni 2013 door de bewindvoerder ingediend Toeslagen zegde toe de verrekende bedragen zorg en huurtoeslag alsnog over de periode 5 mei 2013 tot en met december 2013 terug te storten aan de heer Michielse en hierover contact op te nemen met de bewindvoerder NADERE VRAAG VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN Omdat Toeslagen echter op 29 maart

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/210 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  mannen zijn aanwezig bij de Sinterklaasintocht in Dordrecht in 2011 Zij dragen een t shirt met de tekst Zwarte Piet is Racisme De politie vraagt hen het Schefferplein te verlaten Zij doen dit niet en de politie houdt hen aan en neemt hen mee naar het bureau De ombudsman oordeelt dat de politie de mannen niet had mogen vragen het plein te verlaten en daarom niet had mogen aanhouden toen zij dit niet deden Het geweld dat daarbij is gebruikt tegen één van hen vindt de ombudsman ook disproportioneel Daarnaast meent de ombudsman dat de vragen die aan de mannen gesteld zijn op het bureau geen verband hielden met hun aanhouding Het feit dat een politieambtenaar het mogelijk niet eens is met de mening die een verdachte verkondigt brengt nog niet met zich mee dat hij dat sentiment mag laten doorklinken in zijn vraagstelling Lees verder Onderwerpen discriminatie aanhouding met geweld demonstreren bejegening Column 21 juni 2014 Onduidelijkheid over beslagvrije voet bij betalingsregeling Elsie heeft het niet breed Als alleenstaande moeder van twee kinderen kan ze de touwtjes financieel net aan elkaar knopen Dan wordt ze geconfronteerd met iets uit het verleden Lees verder Onderwerpen betalingsregeling beslagvrije voet om advocaat deurwaarder familie Rapport 8 november 2013 2013 167 Verzoeker ernstig verwond door beet van politiehond Vijf mannen van middelbare leeftijd gaan een dag golfen uit eten en naar het café in Deventer Op de Brink is het onrustig en er is veel politie Een van de vijf mannen heeft een glas bier de politie spreekt hem aan en hij kan geen identiteitsbewijs tonen Een vriend bemoeit zich ermee en de situatie loopt uit de hand Ca zestig omstanders weigeren weg te gaan de politie vormt een linie slaat met wapenstok en politiehond bijt verzoeker in zijn been Doordat verzoekers zoon probeert de hond van zijn vader af te trekken bijt de hond harder door en raakt verzoeker ernstig gewond De Nationale ombudsman vindt dat de hondengeleidster voldoende afstand hield van de man De man heeft het over zichzelf afgeroepen dat hij zou worden gebeten door op de hond af te lopen Lees verder Onderwerpen politiehond verwondingen Politie Rapport 4 oktober 2013 2013 139 Bewoner ervaart geregeld wateroverlast door fouten bij vervanging van het gemeentelijk riool Sinds de renovatie van de straat en na het vervangen van het riool heeft een man uit Voorschoten net als zijn buren geregeld wateroverlast in de kelders van de woning De gemeente Voorschoten wil geen maatregelen treffen om de regelmatige terugkerende wateroverlast in de kelder van de woning van de man te voorkomen In eerste instantie geeft de gemeente aan dat de overlast tijdelijk is Vervolgens verwijst de gemeente naar een andere overheidsinstantie om ten slotte te verwijzen naar de uitgangspunten van het gemeentelijke rioleringsplan De gemeente zoekt voortdurend argumenten om aan civielrechtelijke aansprakelijkheid te ontkomen Voorheen werd het grondwater opgevangen en afgevoerd via poreuze gresrioolpijpen Volgens de klager heeft een medewerker van het hoogheemraadschap gezegd dat bij het vervangen van de rioleringsbuizen verzuimd is

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vordering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/094: Onenigheid over betalingsregeling tussen UWV en verzoeker | Nationale ombudsman
  een bedrag van 20 000 betaald zou kunnen worden Met de brief van 28 augustus 2009 is uw cliënt meegedeeld dat wij alsnog akkoord gaan met dit voorstel Uw cliënt gaat 3 000 per maand aflossen kan wellicht daarnaast een groot bedrag ineens betalen de leeftijd van uw cliënt is in een van de eerdere gesprekken wel aan de orde geweest maar alleen in die zin dat de vordering in principe moet zijn voldaan voordat uw cliënt 65 jaar is Uw cliënt heeft wel 3 000 per maand afgelost maar daarnaast geen aparte betalingen gedaan Hij is daarmee in gebreke gebleven zijn toezeggingen geheel na te komen Er zijn geen toezeggingen gedaan dat na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar niet meer terugbetaald zou hoeven worden dat zou alleen het geval zijn als voor die datum de vordering geheel zou zijn voldaan Hieraan doet niet af dat wij uw cliënt naderhand niet expliciet hebben aangesproken op de toezeggingen nog apart een groot bedrag te betalen 9 Het UWV legt op 11 oktober 2011 beslag onder de SVB op het AOW pensioen van verzoeker De SVB moet vanaf november 1 181 52 per maand overmaken aan het UWV 10 De advocaat van verzoeker stuurt op 25 oktober 2011 een bezwaarschrift tegen de brief van het UWV van 27 september 2011 Het UWV verklaart dat bezwaar op 8 november 2011 niet ontvankelijk Verzoeker heeft hiertegen geen beroep ingediend bij de rechter waarmee de vordering en de betalingsregeling in stand blijft 11 Op 28 december 2011 vraagt de advocaat kwijtschelding van de openstaande vordering Volgens de advocaat is geen sprake van een nog openstaand bedrag gelet op de overeengekomen betalingsregeling Tevens ontbreekt het zijn cliënt aan financiële draagkracht Het UWV vraagt om onderbouwing van het kwijtscheldingsverzoek en stuurt op 5 januari 2012 een formulier aan verzoeker voor zijn inkomensgegevens en gezinssituatie Omdat het UWV niets terugontvangt stuurt het op 21 maart 2012 opnieuw het formulier aan verzoeker Dat formulier is op 27 maart 2012 retour ontvangen 12 Op 5 april 2012 wijst het UWV het kwijtscheldingsverzoek af Op dat moment staat nog een bedrag open van 31 614 71 Tegen deze beslissing staat bezwaar open tot en met 17 mei 2012 13 Op 30 mei 2012 maakt de advocaat van verzoeker bezwaar en betwist de vordering en de hoogte van de vordering Ook schrijft hij Cliënt doet bij deze een eenmalig voorstel om tegen finale kwijting een bedrag van 15 000 00 in één keer te voldoen aan het UWV waarna het UWV niets meer van cliënt te vorderen heft noch te vorderen zal krijgen uit hoofde van de betalingsregeling die op 31 juli 2009 is overeengekomen In reactie hierop verwijst het UWV op 14 juni 2013 in een brief naar de eerder afgegeven kwijtscheldingsbeslissing Ook stuurt het een kopie mee van deze beslissing 14 Verzoeker belt op 28 juni 2012 de Nationale ombudsman en klaagt erover dat het UWV zich niet aan de betalingsregeling houdt Op 15 oktober 2012 opent de Nationale Ombudsman het onderzoek 15 In reactie op het onderzoek schrijft het UWV op 12 november 2012 onder meer De totale schuld was 132 377 23 De vordering is inmiddels verhoogd met een bedrag aan 681 00 aan kosten en een bedrag aan rente van 1 065 82 In totaal is op deze vordering een bedrag afgedragen van 110 920 10 Hierdoor resteert er nu nog een bedrag van 23 203 95 De klant geeft in zijn brief aan dat hij dient terug te betalen tot zijn 65e jaar Daardoor is hij dan ook destijds gestopt met betalen Zoals staat in onze brief van 27 september 2011 hebben wij zijn advocaat medegedeeld dat de leeftijd van zijn cliënt in eerdere gesprekken wel aan de orde is geweest maar alleen in die zin dat de vordering in principe moet voldaan zijn voordat de klant 65 jaar is Er zijn geen toezeggingen gedaan dat na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar niet meer terugbetaald zou hoeven worden Dat zou alleen het geval zijn als voor die datum de vordering geheel zou zijn voldaan 16 In reactie op het verslag van bevindingen stelt het UWV op 17 juli 2013 de restantvordering van 13 239 19 buiten invordering en trekt het beslag op de AOW in Gevraagd naar de reden liet het UWV de Nationale ombudsman op 17 juli 2013 weten dat het verslag van bevindingen aanzet gaf tot heroverweging II Beoordeling De feiten 17 Tegen de 132 853 60 onterecht ontvangen WAO uitkering het terugvorderingsbesluit van 2 maart 2009 en de afwijzing van het kwijtscheldingsverzoek van 5 april 2012 stond bezwaar open bij het UWV en beroep bij de rechter Verzoeker is of door de rechter in het ongelijk gesteld of hij is de weg naar de hogere rechter niet meer gegaan Omdat alleen de rechter de juistheid van de uitkering terugvordering en kwijtschelding mag beoordelen zijn deze feiten voor de Nationale ombudsman een gegeven en staan hier niet ter discussie Vereiste van goede motivering 18 Het vereiste van goede motivering houdt in dat de overheid haar handelen en haar besluiten duidelijk aan de burger uitlegt Dat betekent ook dat essentiële voorwaarden voor betalingsregelingen duidelijk op papier worden gezet nadat hierover met elkaar overeenstemming is bereikt 19 Verzoeker heeft door eigen toedoen gedurende vijf jaar verwijtbaar onterecht WAO uitkering ontvangen In deze situatie hanteert de wet in beginsel een termijn van een jaar om de schuld te voldoen zie achtergrond onder 1 Met elkaar zijn verzoeker en UWV op zoek gegaan naar een passende betalingsregeling en hebben overeenstemming bereikt Lezing van het UWV 20 Volgens het UWV is met elkaar overeengekomen dat verzoeker 3 000 per maand aflost en daarnaast een groot bedrag in een keer betaald van minimaal 20 000 Het streven was om tot aan de 65e verjaardag van verzoeker de schuld volledig te hebben betaald Dat komt overeen met een afbetalingstermijn van maximaal twee jaar Lezing van verzoeker 21 Volgens verzoeker is afgesproken dat hij twee jaar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/094 (2015-08-09)
  Open archived version from archive