archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/063 Belastingdienst weigerde terecht vergoeding adviseurskosten aangifte vennootschapsbelasting | Nationale ombudsman
  het overzicht blijkt dat hetzelfde patroon zich bij het belastingjaar 2009 heeft voorgedaan De in september 2011 gevraagde informatie kwam na rappel en diverse malen verleend uitstel pas in maart 2012 Bezwaarfase 2010 Bezwaarschrift tegen definitieve aanslag 2010 d d 24 april 2013 ontvangen d d 3 mei 2013 Na telefonisch contact op 27 mei 2013 mail ontvangen van de adviseur op 28 mei 2013 met onder andere een brief van 15 maart 2013 Deze brief is niet eerder door de Belastingdienst ontvangen Na telefonisch contact op 3 juni 2013 mail ontvangen van de adviseur Schriftelijk verzoek van Belastingdienst om informatie d d 19 juni 2013 met een reactietermijn tot 28 juni 2013 Na telefonisch contact op 19 juni 2013 mail ontvangen van de adviseur met informatie over de herinvesteringsreserve Alle beschreven stukken heeft de Belastingdienst meegestuurd bij de reactie op de door de Nationale ombudsman gestelde vragen Er zijn verschillende telefoongesprekken geweest tussen de Belastingdienst en de adviseur die nodig waren om een helder beeld te krijgen Pas bij de behandeling van het bezwaar tegen de aanslag over het jaar 2010 bereikte de behandelend ambtenaar van het bezwaar de benodigde informatie over de herinvesteringsreserve Deze informatie was onvoldoende om het voornemen tot vervanging aan te tonen maar de inspecteur heeft Beheer B V het voordeel van de twijfel gegeven en heeft de motivering uit een oogpunt van coulance geaccepteerd Als deze informatie in de hierboven geschetste heffingsfase voorhanden was geweest dan had dit later zowel de Belastingdienst als Beheer B V en zijn gemachtigde veel werk bespaard Over de verhouding adviseur belastingplichtige Het is vast gebruik bij de Belastingdienst om contact over fiscale zaken te onderhouden met de adviseur en niet met de belastingplichtige zelf Dit doet recht aan het feit dat de belastingplichtige nu juist gebruik maakt van een adviseur om niet zelf contacten te hoeven onderhouden waarbij bovendien niet zelden de nodige specialistische kennis is vereist De belastingplichtige blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdigheid van de dienstverlening die hij inkoopt In die zin is het aan de belastingplichtige om te kiezen of hij zich laat vertegenwoordigen en zo ja door welke adviseur Het bovenstaande betekent dat de Belastingdienst bij niet adequate reacties van de gemachtigde in principe uitsluitend die gemachtigde daarop aanspreekt en deze rappelleert en de belastingplichtige zelf dus niet wordt benaderd Over de invorderingsrente Het laten vervallen van de in rekening gebrachte invorderingsrente is onverplicht en uit coulance geschied In verband met het ingediende bezwaar is aan Beheer B V uitstel van betaling verleend op 24 mei 2013 Beheer B V heeft het hele bedrag van de aanslag betaald In een dergelijke situatie waarin een belastingplichtige gebruik maakt van de diensten van een professionele adviseur zou bekend moeten zijn dat de Belastingdienst behoudens enkele uitzonderingen waarvan hier geen sprake is uitstel verleent als daarom wordt verzocht Belastingplichtige had in dit geval niet de hele aanslag hoeven betalen Tijdens het hoorgesprek dat op 19 september 2013 is gehouden naar aanleiding van de klacht is meegedeeld dat de invorderingsrente zou worden terugbetaald Op 23 september 2013 is aan de afdeling invordering gevraagd de uitbetaling in gang te zetten Op 13 november 2013 is het bedrag uitbetaald Voor dergelijke terugbetalingen is een verwerkingstermijn van ongeveer zes weken niet ongebruikelijk Over het verzoek om kostenvergoeding De nota waarvoor vergoeding werd gevraagd had zowel betrekking op werkzaamheden van de adviseur in de aanslagregelende fase grootste deel van de nota als in de bezwaarfase Dit zijn qua vergoedingsregels aparte categorieën Ten aanzien van de adviseurskosten die een belastingplichtige tijdens de behandeling van een aangifte maakt is de wetgever van mening dat dit kosten zijn die normaal gesproken voor rekening van de belastingplichtige zelf moeten blijven deze kosten komen dus niet voor gedeeltelijke vergoeding door de Belastingdienst in aanmerking Dit is slechts anders als de Belastingdienst de kosten door ernstig onzorgvuldig handelen heeft veroorzaakt Dat gaat om gevallen van gebruik maken van wettelijke bevoegdheden op een wijze die als onrechtmatige daad moet worden aangemerkt De Belastingdienst kwam na het feitenonderzoek gemotiveerd tot de conclusie dat de Belastingdienst zich niet schuldig had gemaakt aan ernstig onzorgvuldig handelen en wees dit deel van de kostenclaim daarom af Gezien de omvang van het geclaimde bedrag werd geen verwijzing opgenomen naar de mogelijkheid van heroverweging door het Ministerie van Financiën Ten aanzien van de adviseurskosten die een belastingplichtige tijdens de behandeling van een bezwaarschrift maakt vindt de wetgever dat er wel reden kan zijn voor een vergoeding in bepaalde gevallen onder strikte formele voorwaarden met forfaitaire vergoedingsbedragen Eén van de voorwaarden voor toekenning is dat bij het indienen van een bezwaarschrift meteen een verzoek is ingediend om vergoeding In casu is daar geen sprake van Buiten deze vergoedingsregeling om is geen vergoeding van dergelijke kosten mogelijk De Belastingdienst kwam na het feitenonderzoek gemotiveerd tot de conclusie dat verzoekster niet aan de eisen voor toewijzing voldeed Over het uitblijven van een reactie op de brief van 9 november 2013 Op 7 oktober 2013 heeft de Belastingdienst schriftelijk op de klacht gereageerd In deze afdoeningsbrief is aangegeven dat de klager zich tot de Nationale ombudsman kan wenden als hij niet tevreden is over de afdoening van zijn klacht Toen daarna een brief van 9 november 2013 van de adviseur van belastingplichtige werd ontvangen heeft de al genoemde leidinggevende op zich genomen om er voor te zorgen dat op deze brief zou worden gereageerd Daarbij heeft hij vastgesteld dat de adviseur geen enkele kenbare rol heeft gehad tijdens de behandeling van de klacht Ook was hem niet op voorhand duidelijk of de brief alleen bedoeld was om de zienswijze van de adviseur op de gang van zaken met betrekking tot de klacht mee te delen De adviseur leek in de brief geen concrete vraag aan de Belastingdienst te stellen De brief van de adviseur is daarna aan de aandacht van de Belastingdienst ontsnapt met als gevolg dat de Belastingdienst ten onrechte geen contact met hem heeft opgenomen hetzij ter bevestiging van de ontvangst of

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/063 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2015/061 Belastingdienst gaf onvolledige informatie in brief over voorlopige aanslag erfbelasting | Nationale ombudsman
  van Financiën en daarbij enkele specifieke vragen gesteld zie hierna Wat is het standpunt van de staatssecretaris van Financiën De klacht is op 1 september 2014 besproken met medewerkers van het ministerie van Financiën Tijdens deze bespreking zijn de hiervoor bedoelde specifieke vragen van de Nationale ombudsman als volgt beantwoord Vraag 1 Vindt u dat verzoekers op deze manier toereikend zijn geïnformeerd over de gevallen waarin rente verschuldigd kan worden Waar ziet u eventueel ruimte voor verbetering De informatie is op zich juist maar kan voor de individuele belastingplichtige tot verwarring leiden zoals met name de klacht van verzoeker laat zien De servicemededeling zou wellicht wat kunnen worden aangescherpt onder meer m b t het zo snel mogelijk Vraag 2 Wat is de reden van de heffingsrentevrije periode van acht maanden De termijn dient ertoe de erfgenamen enige tijd te gunnen om enerzijds het overlijden te verwerken en anderzijds zicht te krijgen op de omvang van de nalatenschap en de daarover verschuldigde belasting Vraag 3 Hoe verhoudt deze reden zich tot het wel binnen deze periode berekenen van invorderingsrente ook na verleend uitstel van betaling Invorderingsrente moet los worden gezien van heffingsrente Vraag 4 Kunt u aangegeven hoe bij de vaststelling en betaling van voorlopige aanslagen in de erfbelasting rekening is gehouden met het gerechtvaardigde economisch belang van belastingplichtigen om hun rentekosten te beperken De mededeling op het aangiftebiljet is mede met dat doel als servicemededeling opgenomen Vraag 5 Kunt u schetsen wanneer de door verzoekers aan de kaak gestelde werkwijze een rentevoordeel voor belastingplichtigen had kunnen opleveren N v t Vraag 6 Als de voorlopige aanslag wordt verminderd wordt de teveel betaalde belasting terugbetaald Klopt het dat in dergelijke gevallen alleen over de periode vanaf acht maanden rente wordt vergoed Ja Bespreking van de klacht met het ministerie van Financiën Het ministerie heeft benadrukt dat de regeling voor wat betreft de belastingrente eenvoudig is In alle gevallen wordt pas belasting of heffingsrente berekend over de periode vanaf acht maanden na overlijden De informatie op het aangifteformulier is bedoeld als service voor de belastingplichtige Wanneer invorderingsrente verschuldigd kan worden wordt niet vermeld omdat die informatie pas relevant is nadat de voorlopige aanslag is opgelegd Er wordt ook niet vermeld dat als een voorlopige aanslag wordt opgelegd deze ook betaald moet worden Volgens de Nationale ombudsman zou dit vanuit het perspectief van de burger een relevante toevoeging kunnen zijn De klachten draaien om de berichtgeving van de Belastingdienst op het aangiftebiljet De informatie die er staat lijkt niet volledig omdat gesuggereerd lijkt te worden dat het altijd gunstig is om z s m te verzoeken om een voorlopige aanslag Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn Kern van het probleem is dat binnen de acht maanden weliswaar geen belastingrente wordt berekend maar indien van toepassing wel invorderingsrente kan worden berekend Dat is in overeenstemming met het wettelijk systeem maar door de gebezigde tekst misschien voor de belastingplichtigen niet duidelijk Het ministerie stelt hier tegenover dat veel belastingplichtigen gebruik maken van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/061 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 1 april 2015 2015 061 Belastingdienst gaf onvolledige informatie in brief over voorlopige aanslag erfbelasting Een man en een vrouw vragen na het overlijden van respectievelijk hun zus en broer op aanraden van de Belastingdienst zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan Dit om te voorkomen dat zij acht maanden na de overlijdens heffingsrente nu belastingrente genoemd moeten betalen Toch krijgt de man te maken met rentekosten en de vrouw met een rentenadeel Na tussenkomst van de Nationale ombudsman besluit de staatssecretaris om op de aangifte erfbelasting te verwijzen naar de juiste en complete informatie op de website voor de invorderings en belastingrente Lees verder Onderwerpen belastingdienst erfbelasting belastingrente heffingsrente overlijden aanslag Rapport 13 december 2011 2011 360 0 Belastingdienst verstrekt alleen informatie bij vermelding BSN nummer Man belt de BelastingTelefoon met de vraag wanneer iemand als een gehandicapt kind wordt beschouwd in verband met de erfbelasting De medewerker van de BelastingTelefoon kan hem alleen maar antwoord geven als hij zijn BSN nummer geeft en dat kan de man niet geven De Nationale ombudsman vindt dat de medewerker van de BelastingTelefoon had moeten vragen of de man antwoord wilde hebben in een concrete situatie of dat hij een algemene vraag had

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22erfbelasting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 1 april 2015 2015 061 Belastingdienst gaf onvolledige informatie in brief over voorlopige aanslag erfbelasting Een man en een vrouw vragen na het overlijden van respectievelijk hun zus en broer op aanraden van de Belastingdienst zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan Dit om te voorkomen dat zij acht maanden na de overlijdens heffingsrente nu belastingrente genoemd moeten betalen Toch krijgt de man te maken met rentekosten en de vrouw met een rentenadeel Na tussenkomst van de Nationale ombudsman besluit de staatssecretaris om op de aangifte erfbelasting te verwijzen naar de juiste en complete informatie

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22belastingrente%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Dit om te voorkomen dat zij acht maanden na de overlijdens heffingsrente nu belastingrente genoemd moeten betalen Toch krijgt de man te maken met rentekosten en de vrouw met een rentenadeel Na tussenkomst van de Nationale ombudsman besluit de staatssecretaris om op de aangifte erfbelasting te verwijzen naar de juiste en complete informatie op de website voor de invorderings en belastingrente Lees verder Onderwerpen belastingdienst erfbelasting belastingrente heffingsrente overlijden aanslag Rapport 12 maart 2010 2010 048 Verzoekster ontving van het UWV zowel een WW als een WAO uitkering Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 20 april 2011 2011 120 Man ontvangt naheffing belasting na fouten in faillissementsuitkering door UWV Verzoeker ontvangt in de periode van 1 september tot 15 oktober 2009 een faillissementsuitkering van het UWV Nadat hij aangifte bij de Belastingdienst heeft gedaan over 2009 krijgt hij een naheffingsaanslag Hij moet ook heffingsrente betalen over het te betalen bedrag Volgens verzoeker kwam dit doordat het UWV de arbeidskorting verkeerd had toegepast niet het juiste bedrag aan loonbelasting had afgedragen en de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet verkeerd heeft berekend Doordat verzoeker de uitkeringspecificaties op een later moment heeft ontvangen kan hij pas op het moment van aangifte reageren op de inhoudingen De ombudsman geeft het UWV in overweging om de heffingsrente die verzoeker aan de Belastingdienst moet betalen te vergoeden Lees verder Onderwerpen faillissementsuitkering uwv belastingaangifte belastingdienst naheffing arbeidskorting loonbelasting loonheffing inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet zvw motiveringsvereiste sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 8 april 2010 2010 072 Verzoekster klaagde erover dat het UWV over het jaar 2005 WAO jaaropgaven had verstrekt die niet juist waren Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 29 januari 2010 2010 018 De Belastingdienst nodigde verzoekster tot het doen van aangifte op een Tz formulier Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 23 februari

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22heffingsrente%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Kindgebonden budget | Nationale ombudsman
  ook zoveel aan haar hoofd gehad En het had ook niet op het wijzigingsformulier van de SVB gestaan Waar kun je eigenlijk terecht voor een kindgebonden budget Sonja belt de SVB en hoort dat de SVB het zelf doorgeeft aan de Belastingdienst als je voor het eerst kinderbijslag aanvraagt Ook kun je de aanvraag zelf indienen bij de Belastingdienst Die gaat dan na of er recht op is en betaalt het kindgebonden budget ook uit Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst mensen over het bestaan van kindgebonden budget te informeren en Sonja had er zelf ook naar moeten vragen vindt de SVB Kan ze het dan alsnog aanvragen Nee zegt de SVB Want alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan het kindgebonden budget krijgen en dat is Freek Hij was dat al voor de scheiding en is dat daarna gebleven Maar ook daarover had Sonja niets op het wijzigingsformulier zien staan laat staan dat haar is gevraagd of ze akkoord was met deze situatie De SVB zegt wel een brief te hebben gestuurd waarin staat dat Freek de aanvrager van de kinderbijslag zou blijven en haar op de hoogte zou moeten houden over zaken daaromtrent Maar die brief had ze niet ontvangen Kan de Nationale ombudsman hierin iets betekenen Die neemt de vraag van Sonja in behandeling en constateert dat de SVB de informatieverstrekking over het kindgebonden budget inmiddels heeft aangepast De ombudsman zoekt contact met de SVB die Sonja daarna als aanvrager van kinderbijslag registreert over het laatste jaar zodat ze daarover met terugwerkende kracht kindgebonden budget kan aanvragen niet over alle jaren Redelijk vindt de ombudsman Want hoewel het in alle hectiek lastig is zicht te krijgen op alles wat geregeld moet worden bij een scheiding was vier jaar later aan de bel trekken wat laat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/kindgebonden-budget (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Was bewind noodzakelijk? | Nationale ombudsman
  dat de notaris opmaakt en waarin staat dat zij bevoegd is om namens haar moeder te handelen Gea laat de volmacht opmaken en stuurt deze met het aanvraagformulier voor het pgb naar het zorgkantoor Al snel krijgt ze bericht de aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen De reden er is een bewijs nodig dat mevrouw Joosten onder bewind is gesteld van Gea Heel vreemd vindt ze Een notariële volmacht was toch voldoende Dat had het zorgkantoor haar zelf verteld Om bewindvoerder voor haar moeder te kunnen worden moet Gea naar de rechter terwijl ze al tijd en kosten heeft gespendeerd aan de volmacht Gea dient een klacht in bij het zorgkantoor maar het haalt niets uit Het zorgkantoor kan de aanvraag pas afhandelen als Gea bewijs opstuurt dat haar moeder onder haar bewind is gesteld Volgens het zorgkantoor blijft mevrouw Joosten met een notariële volmacht zelf aansprakelijk voor het beheer van het pgb Alleen als zij onder bewind wordt gesteld van haar dochter kan het pgb door Gea worden beheerd En haar moeder heeft nu snel zorg nodig dus stapt Gea dan maar naar de rechtbank Eenmaal onder bewind gesteld keurt het zorgkantoor de pgb aanvraag alsnog goed Toch twijfelt Gea aan de gestelde eis door het zorgkantoor Was onderbewindstelling echt noodzakelijk Ze legt de zaak voor aan de Nationale ombudsman Die vermoedt dat vast al eens eerder een cliënt van het zorgkantoor een afwijzing van het pgb heeft gekregen vanwege het ontbreken van onderbewindstelling Een dergelijke beslissing kan voorgelegd worden aan de rechter Daarom vraagt de ombudsman aan het zorgkantoor of dit al eens is gedaan en wat de uitspraak van de rechter was Na enig onderzoek antwoordt het zorgkantoor dat het een vergelijkbare zaak heeft gevonden De rechter heeft toen bepaald dat ook derden een pgb

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/was-bewind-noodzakelijk (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Column 14 maart 2015 Was bewind noodzakelijk Mevrouw Joosten lijdt aan dementie en heeft daarom zorg nodig Haar dochter Gea wil daarover graag zelf de regie houden met een persoonsgebonden budget pgb Lees verder Onderwerpen pgb dementie bewindvoering volmacht Column 7 februari 2009 Goede bedoelingen Het leven wordt er niet makkelijker op als je ouder wordt Naast mogelijke lichamelijke gebreken kan ook je geheugen je vaker in de steek laten Nou vergeten we allemaal wel eens wat bijvoorbeeld waar autosleutels liggen of je portemonnee Lees verder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22dementie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive