archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 5 resultaten gevonden Rapport 3 maart 2015 2014 151 Provincie Groningen had vraag over belastingschade samen met huisverkoper moeten voorleggen aan belastinginspecteur Een man klaagt dat de provincie Groningen de belastingschade niet vergoedt die zou zijn ontstaan na verkoop van zijn huis aan de provincie De belastinginspecteur heeft op verzoek van de man de belastingschade bepaald en gesteld op 4 637 De provincie is het daarmee niet eens De man laat dit de inspecteur weten die daarna concludeert dat de belastingschade nihil is Volgens de Nationale ombudsman had de provincie samen met de man en de belastinginspecteur de belastingschade moeten berekenen aan de hand van de koopovereenkomst De ombudsman beveelt de provincie aan dit alsnog te doen om de situatie opnieuw te bezien Lees verder Onderwerpen provincie belastingschade verkoop woning belastinginspecteur Rapport 19 januari 2015 2015 012 Belastingdienst Haaglanden heeft zich voldoende ingespannen om escalatie in klachtbehandeling te voorkomen Een man vraagt de Belastingdienst Haaglanden om ambtshalve vermindering van belastingaanslagen over twee jaren Nadat de Belastingdienst Haaglanden het verzoek afwijst doorloopt de man tevergeefs diverse procedures De Belastingdienst Haaglanden nodigt hem uit voor een gesprek om duidelijk te maken dat niet meer inhoudelijk wordt ingegaan op zijn verzoek en dat het tijd is de strijdbijl te begraven Daarna klaagt de man bij de Nationale ombudsman dat zijn klachten niet correct zijn afgehandeld De ombudsman vindt dat de Belastingdienst Haaglanden voldoende betrokken en oplossingsgericht heeft gehandeld in alle procedures en door de man uit te nodigen voor het gesprek Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingaanslagen verzoek afwijzing betrokkenheid Column 12 januari 2013 Teveel of te weinig geld in het oude jaar Fiona heeft een leuke kantoorbaan maar heeft zich ziek helaas ziek moeten melden Ze is doodop barst zelfs bij elk vriendelijk woord in huilen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22belastinginspecteur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2015/033 Gemeente Zeevang heeft geld uit geliquideerde stichting correct beheerd | Nationale ombudsman
  op basis van een statuut zorg draagt voor de beoordeling van aanvragen en de toekenning van een éénmalige uitkering In de raadsvergadering van 15 oktober 2013 gaf de verantwoordelijke wethouder uitleg over het collegevoorstel De wethouder stelde daarbij dat het fonds al in 2003 was opgeheven Volgens de dorpsraad blijkt uit de gang van zaken tot dan toe echter iets anders Immers in diverse stukken zoals in de subsidienotitie van 2008 en gemeentepublicaties in het huis aan huisblad wordt naar het fonds verwezen Op 24 januari 2014 is tussen de gemeente en de dorpsraad over de kwestie gesproken maar dat heeft niet tot een aanvaardbaar resultaat geleid Zo maakte de dorpsraad uit het door de gemeente verstrekte overzicht op dat het fonds bijna leeg zou zijn met name omdat het in 2013 is gebruikt voor twee subsidies waar het fonds niet voor is bedoeld Het betrof een in 2012 toegekende renovatiesubsidie voor het dorpshuis en een besluit uit 2011 tot het verlenen van subsidie voor all weather tennisbanen Het college heeft zich volgens de dorpsraad niet gehouden aan de doelstellingen van het fonds Bovendien wil het college niet meer met de dorpsraad over de kwestie spreken en verwijst het naar de advocaat die de gemeente in verband met de kwestie in de arm heeft genomen Wat is het standpunt van de gemeente Namens de gemeente deelde de advocaat op 5 februari 2014 mee dat het om een complexe kwestie gaat waarover de meningen van de betrokken juristen uiteenlopen Zo bleek de notaris die om advies was gevraagd van mening dat er op de gemeente een privaatrechtelijke last zou rusten zonder dat echter juridisch te kwalificeren Volgens de advocaat kan geen sprake zijn van lastgeving omdat niet is voldaan aan het vereiste dat de gemeente zich heeft verbonden om voor rekening van de lastgever i c de stichting rechtshandelingen te verrichten Het vermogen van de stichting is ook niet in beheer gegeven aan de gemeente maar aan de gemeente overgedragen waardoor het deel is gaan uitmaken van het vermogen van de gemeente Toen de liquidatiecommissie de gemeente Zeevang het batig saldo aanbood was al duidelijk dat niet aan de statutaire voorwaarden kon worden voldaan omdat de daarin genoemde gemeente Beets niet meer bestond en in de sociale zorg inmiddels was voorzien via de Algemene bijstandswet De gemeente heeft het aanbod aanvaard maar is daarbij dus niet akkoord gegaan met de daaraan verbonden last Uit het raadsverslag van maart 1975 blijkt dat de gemeente heeft bedongen dat het saldo zou worden uitgekeerd aan de gemeente Zeevang en dat uitkeringen worden gedaan aan plaatselijke verenigingen Het gaat hier dan om een overeenkomst tussen de liquidatiecommissie en de gemeente die moet worden gezien als een voorwaardelijke schenking De gemeente dient die overeenkomst dus na te komen door het fonds en het rendement aan te wenden voor uitkeringen aan verenigingen in de gemeente Zeevang Het besluit van de raad van 15 oktober 2013 is daarmee in lijn mits de subsidie wordt gebruikt voor verenigingen in de gemeente Als gevolg van wijzigingen binnen de gemeente en in de regelgeving is de oorspronkelijke wijze van uitvoeren losgelaten en nog steeds in de geest van de overeenkomst vorm gegeven via de gemeentelijke subsidieverordening Overigens had de gemeente de koppeling tussen de uitkeringen en de renteopbrengst al lang losgelaten door onafhankelijk van het rendement een vast bedrag beschikbaar te stellen Verder wees de advocaat er op dat als de gemeente in het verleden niet aan haar verplichtingen had voldaan daarover een klacht had kunnen worden ingediend Hij verbond hieraan de conclusie dat de kwestie nu pas na jaren aan de orde is gesteld en de termijn voor het indienen van een klacht is verstreken Wat betreft de door de dorpsraad gevraagde uitleg over de uitgaven vanaf 2003 lichtte de advocaat toe dat er in 2003 een samengevoegd liquidatiesaldo was van 170 315 35 van twee geliquideerde stichtingen Dat bedrag is overgeheveld naar de algemene middelen van de gemeente Op basis van evenredige inbreng is 78 883 75 toe te rekenen aan het Zonnehoekfonds De uitgaven van de gemeente na 2003 aan doelen die voldoen aan de vereisten van het fonds zijn gedaan uit de algemene middelen Na toerekening van de uitgaven na 2003 waarvan een specificatie als bijlage was bijgevoegd resteerde nog een bedrag van 30 593 29 waarvan naar evenredigheid 14 169 68 kan worden toegerekend aan het Zonnehoekfonds De advocaat stelde tot slot vast dat de gemeente aan haar verplichtingen heeft voldaan en dat de dorpsraad geen vordering heeft op de gemeente en die vordering bovendien vervallen verjaard en niet afdwingbaar is Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman Het vereiste van goede motivering houdt in dat de overheid haar handelen en haar besluiten duidelijk aan de burger uitlegt Daarbij geeft zij aan op welke wettelijke bepalingen de handeling of het besluit is gebaseerd van welke feiten zij is uitgegaan en hoe zij rekening heeft gehouden met de belangen van de burgers Deze motivering moet voor de burger begrijpelijk zijn Als een burger de overheid om een toelichting of uitleg bij de genomen beslissing vraagt dan dient de overheid de informatie te verstrekken die nodig is om de beslissing inzichtelijk en begrijpelijk te maken De kwestie waar het hier om gaat en die de dorpsraad van Beets aanleiding gaf om een klacht in te dienen betreft het besluit van de gemeenteraad van Zeevang om een fonds dat was bestemd voor geldelijke steun aan lokale verenigingen niet langer te laten voortbestaan en voortaan subsidie te verlenen op basis van de gemeentelijke subsidieverordening De klacht van de dorpsraad komt er op neer dat dit besluit strijdig is met de voorwaarden voor het beheer van het fonds en dat de uitleg van de gemeente over de gang van zaken bepaald niet overtuigend is De gemeente stelt dat subsidieverlening gebaseerd moet zijn op een wettelijke publiekrechtelijke regeling en er om die reden geen basis meer is voor het doen van uitkeringen uit het fonds Gelet op de wetsgeschiedenis en de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/033 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  een failliete stichting zoekt gemeente Menterwolde een andere partij Ze vraagt vijf partijen om een offerte Een vrouw die werkte voor de failliete stichting doet mee aan de offerteronde Ze heeft namelijk een eigen stichting opgericht Een van de criteria die de gemeente stelt is het overnemen van het personeel van de failliete stichting De vrouw geeft in haar offerte aan dat zij dit wil doen De partij die de offerteronde uiteindelijk wint had aangegeven het personeel over te nemen naar behoefte Desondanks scoort de gemeente hun offertes op dit punt even hoog De vrouw klaagt over de gang van zaken De ombudsman oordeelt dat de gemeente niet heeft gehandeld volgens de voorwaarde zoals zij die naar de partijen heeft gecommuniceerd Lees verder Onderwerpen gemeente gunning offerte onduidelijke communicatie Column 25 juli 2015 Met wie spreek ik Klaas heeft een eigen bedrijf Namens één van zijn klanten belt hij met de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel COKZ Lees verder Onderwerpen COKZ telefooninstructies klachtbehandeling naam medewerker Rapport 20 maart 2014 2014 020 Verzoek om vrijstelling overdrachtsbelasting wegens reorganistatie van een stichting Stichting Particulier Fonds is gevestigd op Curaçao en gaat reorganiseren in Nederland Daarbij wordt onroerend goed van een BV overgeheveld naar een NV allebei vallend onder dezelfde Stichting Daarvoor moet overdrachtsbelasting worden betaald Dit alles vindt in 2005 plaats In 2008 wordt de wet gewijzigd en worden stichtingen vrijgesteld van het betalen van die overdrachtsbelasting De Belastingdienst weigert met toepassing van de hardheidsclausule de Stichting vrij te stellen van de betaling van overdrachtsbelasting Reden daarvoor is de wetswijziging heeft geen terugwerkende kracht De Belastingdienst legt een naheffing overdrachtsbelasting op van 324 000 De Stichting bestrijdt dat en stelt dat ook al onder de oude wet stichtingen bij reorganisaties die vrijstelling van overdrachtsbelasting hadden moeten krijgen De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst onvoldoende heeft gemotiveerd waarom hij de hardheidsclausule niet toepast De ombudsman doet de aanbeveling om het besluit te heroverwegen want het bedrijf voldoet wel aan alle voorwaarden Lees verder Onderwerpen caribisch nederland overdrachtsbelasting vrijstelling hardheidsclausule ondernemen financiën Rapport 9 december 2014 2014 199 Zorgkantoor Menzis had vertrouwenspersoon bij bewuste keuze gesprek over PGB niet mogen weigeren Een man gaat met een vertrouwenspersoon naar een bewuste keuze gesprek bij zorgkantoor Menzis om zijn aanvraag voor een Persoonsgebonden Budget PGB toe te lichten De vertrouwenspersoon wordt geweigerd maar kort voor het einde van het gesprek wordt hij toch binnen geroepen Het zorgkantoor vraagt of hij van de organisatie waar de man zorg wil inkopen geld krijgt om de man te ondersteunen bij het gesprek De man voelt zich tijdens het gesprek geïntimideerd De man dient hier een klacht over in bij het zorgkantoor Het zorgkantoor reageert telefonisch dat de vertrouwenspersoon niet geweigerd had mogen worden en vindt het vervelend dat hij zich geïntimideerd heeft gevoeld De man krijgt geen excuses en hoort niet of het zorgkantoor in de toekomst de gesprekken op een andere manier gaat voeren De man snapt ook nog niet waarom hij geen vertrouwenspersoon

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22stichting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  volgens de voorwaarden De Nationale ombudsman concludeert dat het bedrag na de liquidatie van de stichting deel uitmaakte van publieke middelen en dat voor de besteding een publieke grondslag was gevonden met de instelling van een speciale commissie van advies De gemeente heeft dit besluit dat tot de beleidsvrijheid van de gemeenteraad behoort voldoende gemotiveerd Lees verder Onderwerpen gemeente stichting beheer Rapport 7 juli 2015 2015 112 Rijkswaterstaat weigert schade aan auto te vergoeden Man rijdt over de A12 van Veenendaal naar Utrecht Er ligt een grote pylon op de weg die hij niet kan ontwijken Rijkwaterstaat weigert de schade aan zijn auto te vergoeden De Nationale ombudsman beoordeelt een verzoek om schadevergoeding op basis van zijn Schadevergoedingswijzer De ombudsman vindt dat RWS in redelijkheid kon stellen niet aansprakelijk voor de schade te zijn Het is niet aannemelijk dat pylon is achtergelaten door een aannemer die daar heeft gewerkt en dat de weginspecteur dit over het hoofd heeft gezien Lees verder Onderwerpen rijkswaterstaat rws minister van infrastructuur en milieu schade auto schadevergoeding aansprakelijkheid Rapport 12 maart 2014 2014 019 Stichting twijfelt aan integriteit Gemeente Bakel bij toekenning beheer sporthal Bestuursleden van de Stichting Sport en Evenementen Bakel in oprichting willen het beheer exploitatie en onderhoud van de sporthal De Beek in Bakel overnemen van de gemeente Gemert Bakel De gemeente gunt het beheer van het sportcafé in de sporthal aan een echtpaar waarvan de vrouw werkzaam is in een horeca onderneming van een man die tevens gemeenteambtenaar is Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is niet gebleken dat de integriteit van de gemeente of de betrokken ambtenaar in het geding is geweest Wel vindt de ombudsman dat de gemeente zich onvoldoende actief heeft opgesteld om twijfels over de integriteit te vermijden Lees verder Onderwerpen integriteitsprobleem ondernemen gemeente Rapport 1 april 2015 2015 063 Belastingdienst weigerde terecht vergoeding adviseurskosten aangifte vennootschapsbelasting Een BV vindt dat de Belastingdienst meermaals dezelfde vragen stelt over een in de aangifte vennootschapsbelasting opgevoerde herinvesteringsreserve en wil een vergoeding voor de kosten van de belastingadviseur De Nationale ombudsman begrijpt dat de Belastingdienst hiervoor geen aanleiding ziet omdat er sprake was van normale adviseurswerkzaamheden en in de bezwaarfase niet om vergoeding is verzocht in het bezwaarschrift Wel heeft de Belastingdienst ten onrechte nagelaten te reageren op de brief van de adviseur van de BV De Belastingdienst zegt dit te betreuren Lees verder Onderwerpen belastingdienst vennootschapsbelasting aangifte Column 14 maart 2015 Was bewind noodzakelijk Mevrouw Joosten lijdt aan dementie en heeft daarom zorg nodig Haar dochter Gea wil daarover graag zelf de regie houden met een persoonsgebonden budget pgb Lees verder Onderwerpen pgb dementie bewindvoering volmacht Tekstpagina 18 juni 2014 De organisatie Wie is de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is sinds april 2015 de Nationale ombudsman voor een termijn van 6 jaar Substituut ombudsmannen zijn Addie Stehouwer en Kinderombudsman Marc Dullaert Lees verder Onderwerpen Hoog College van Staat Benoeming Bevoegdheden Bestuur Tekstpagina 9 juli 2014 Aan het juiste adres Klacht over de overheid De Nationale ombudsman behandelt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22beheer%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/021 SVB had gescheiden vrouw tijdig kunnen wijzen op mogelijkheid aanvraag kindgebonden budget | Nationale ombudsman
  over het kindgebonden budget Er was in ieder geval geen fout in de administratie van de SVB gemaakt mevrouw Baan had zelf niet eerder aangegeven dat zowel zijzelf als haar ex partner aanvrager wilden zijn ieder voor één kind Inmiddels was naar mevrouw Baan een formulier gestuurd waarmee zij kon aangeven wat zij wilde veranderen Daarover zou zij dan weer een beslissing ontvangen Een klacht bij de Nationale ombudsman Omdat verzoeksters gemachtigde niet tevreden was over de reactie van de SVB diende hij een klacht in bij de Nationale ombudsman Hij gaf aan dat de SVB automatisch de ex partner had geregistreerd als aanvrager en hem ook alle correspondentie stuurde Mevrouw Baan was hierdoor nooit in beeld gekomen voor het kindgebonden budget Zij wist ook niet dat zij hier recht op had De SVB gaf nu aan dat zij zich destijds had moeten laten informeren door de SVB en of Belastingdienst Hij vond dat de SVB ook in gebreke was gebleven door mevrouw Baan niet al in 2010 te informeren over de gevolgen voor het kindgebonden budget Hij zou daarom graag zien dat de SVB alsnog tot 1 oktober 2009 de gegevens zou aanpassen De Nationale ombudsman besloot onderzoek in te stellen en legde de klacht en enkele nadere vragen voor aan de SVB De reactie van de SVB op de vragen van de Nationale ombudsman Op 13 november 2014 gaf de SVB een reactie Dat het voor mevrouw Baan heel vervelend was begreep de SVB naar de mening van de SVB was het echter niet aan de SVB toe te rekenen dat mevrouw Baan in 2010 niet voldoende op de hoogte was geweest van het mogelijke recht op het kindgebonden budget De SVB zag het niet als een verplichting om mevrouw Baan te informeren dit omdat de Belastingdienst de uitvoerende instantie is Deze situatie was voor het verleden nu helaas ook niet meer op te lossen Signalen van klanten van de SVB hadden er wel toe geleid dat de formulieren waren aangepast Nu was wel informatie over het kindgebonden budget opgenomen in het wijzigingsformulier Het bleef daarbij de verantwoordelijkheid van de klant om bij de Belastingdienst meer informatie in te winnen over de eigen situatie Een voorbeeld van het nu gebruikte formulier wijziging gezinssituatie was bijgevoegd Het formulier zelf bevat vragen over de aanvrager en of daarin iets moet worden gewijzigd Ook kan voor de kinderen apart kinderbijslag worden aangevraagd De SVB stuurde ook het formulier mee dat in 2010 naar mevrouw Baan en haar ex partner was gestuurd Dat formulier bevatte alleen vragen over het co ouderschap en de kinderbijslag Over het kindgebonden budget was geen informatie opgenomen ook kon met dat formulier geen wijziging in de aanvrager worden doorgegeven De begeleidende brief bevatte ook geen andere informatie dan die over de kinderbijslag en het co ouderschap Overigens bleek uit de reactie van de SVB dat het eerste contact over het kindgebonden budget in juni 2014 had plaatsgevonden een medewerker van de Belastingdienst Toeslagen had toen contact gezocht met de SVB dit naar aanleiding van een bezwaarschrift van mevrouw Baan Deze medewerker had het op zich genomen om mevrouw Baan nader te informeren Op 30 juli 2014 zocht mevrouw Baan zelf contact met de SVB zij kreeg toen uitleg In reactie op de vragen van de Nationale ombudsman bevestigde de SVB nog dat beide ex partners destijds niet persoonlijk waren geïnformeerd over het recht op kindgebonden budget Deze informatie was wel op de website van de SVB te vinden geweest Haar ex partner was altijd al de aanvrager geweest Dat gaat niet automatisch het is een keuze die door de ouders bij de eerste aanvraag wordt gemaakt Daarnaar gevraagd gaf de SVB aan het standpunt dat mevrouw Baan dit in 2010 zelf had moeten uitzoeken nog steeds houdbaar te achten De SVB zag het ook niet als een verplichting dat door hem informatie over het kindgebonden budget moest worden verstrekt Inmiddels dacht de SVB hier anders over de informatievoorziening zoals deze in het verleden plaatsvond past niet meer bij de excellente dienstverlening waar de SVB voor staat Daarom was de informatieverstrekking op het formulier aangepast Ten slotte ging de SVB nog nader in op de klachtbehandeling die in eerste instantie bij de SVB had plaatsgevonden Mevrouw Baan was toen per 1 juli 2014 alsnog als aanvrager voor één van de kinderen aangemerkt Daardoor had zij vanaf juli 2014 ook recht op het kindgebonden budget Het is echter mogelijk om een terugwerkende kracht van maximaal één jaar toe te passen en daarnaar was in dit geval niet voldoende onderzoek gedaan Deze mogelijkheid was afhankelijk van het recht op kindgebonden budget van de ex partner van mevrouw Baan en daarom zou dit nu alsnog worden onderzocht Mevrouw Baan zou hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden Wellicht was het ook nog een optie dat zij voor beide kinderen de aanvrager zou worden dat zou alleen kunnen als haar ex partner zelf niet voor het kindgebonden budget in aanmerking komt Als zij dat toch anders wilde dan kon dit in overeenstemming met de partner worden gewijzigd Mevrouw Baan was hierover al eerder geïnformeerd door de SVB De reactie van mevrouw Baan Verzoekster gaf daarnaar gevraagd een reactie op het voorgaande Ze wees erop dat op het formulier dat destijds door haar was ingevuld niets stond over het feit dat haar ex partner de aanvrager was en dat zij hiermee akkoord was gegaan Er kon alleen iets worden ingevuld over het co ouderschap en de verdeling van de kinderbijslag Dat zij akkoord was gegaan met het feit dat haar ex partner de aanvrager bleef was dus niet zo die vraag was niet eens gesteld op het formulier Ook had ze destijds geen bericht van de SVB ontvangen over het feit dat haar ex partner aanvrager bleef en dat hij haar moest informeren de brief hierover die de SVB noemde had zij nooit ontvangen Aan het feit dat de SVB dat nu op het formulier had aangepast had zij uiteraard niets gehad Duidelijk was

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/021 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aan de Sociale Verzekeringsbank SVB Op het formulier had ook niets gestaan over het aanvragen van kindgebonden budget De SVB stelt dat de vrouw zelf op tijd had moeten informeren naar de mogelijkheid om dit aan te vragen Maar de Nationale ombudsman vindt dat de SVB dit had moeten doen De SVB wijst ouders er bij nieuwe aanvragen kinderbijslag wel al jaren op Na tussenkomst van de Nationale ombudsman past de SVB haar registratie aan De vrouw wordt geacht sedert 1 juli 2013 aanvrager van kinderbijslag te zijn Niet over alle jaren zoals de vrouw wilde maar de ombudsman vindt dit redelijk omdat ze eerder aan de bel had kunnen trekken Wel beveelt de ombudsman de SVB aan om samen met de vrouw haar ex partner en de Belastingdienst Toeslagen een oplossing te zoeken voor de voorgaande jaren die recht doet aan alle betrokken belangen Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb Kindgebonden budget KGB kinderbijslag informatieverstrekking Column 21 maart 2015 Kindgebonden budget Wat was het een toestand de scheiding Sonja is blij dat het in ieder geval voor de kinderbijslag goed is geregeld Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb echtscheiding Kindgebonden budget KGB belastingdienst toeslagen Column 21 augustus 2010 Tegemoetkoming scholieren Mensen die rond moeten komen van een minimum inkomen zijn vaak afhankelijk van verschillende regelingen van de overheid Ze kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor huurtoeslag en zorgtoeslag Het is een heel ingewikkeld stelsel van regelingen Lees verder Onderwerpen tegemoetkoming duo terugwerkende kracht overheid recht svb Nieuwsbericht 10 augustus 2010 Ouders en leerlingen beter geïnformeerd over tegemoetkoming onderwijskosten De Belastingdienst Toeslagen DUO en de SVB gaan ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs beter informeren over de mogelijkheid een tegemoetkoming in onderwijskosten aan te vragen Lees verder Onderwerpen tegemoetkoming duo kinderen toeslagen svb belastingdienst Nieuwsbericht 13 oktober 2011 Ombudsmannen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22kinderbijslag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/027 CAK had direct bij telefonisch contact oplossing kunnen bieden voor probleem dubbele incasso eigen bijdrage Zorg met Verblijf | Nationale ombudsman
  Het is niet mogelijk om hier in individuele gevallen van af te wijken Ook kan het CAK geen invloed uitoefenen op het moment waarop het UWV de uitkering van zijn dochter uitbetaalt Volgens het CAK kan het hierdoor voorkomen dat in dezelfde maand de eigen bijdrage voor de lopende maand op de uitkering wordt ingehouden en de eigen bijdrage voor de voorgaande maand van de rekening wordt afgeschreven Onderzoek Nationale ombudsman Verzoeker neemt geen genoegen met de reactie van het CAK op zijn klacht en wendt zich tot de Nationale ombudsman Naar zijn mening verschuilt het CAK zich ten onrechte achter haar systeem van factureren en incasseren Dit vindt hij principieel onjuist De Nationale ombudsman stelt nader onderzoek in Wij vragen het CAK of er mogelijkheden zijn om op een samenloop van automatische incasso door het CAK met inhouding op de uitkering door het UWV te anticiperen in die zin dat klanten van die organisatie tijdig worden geïnformeerd over de eventuele mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen Het CAK heeft ons laten weten dat het technisch gezien weliswaar mogelijk is om de groep klanten die het betreft vooraf te herkennen maar dat dit grote technische aanpassingen in haar systeem vergt Om die reden heeft het CAK er niet voor gekozen om haar systeem aan te passen en de betreffende klanten op individuele basis proactief over de mogelijkheden voor een betalingsregeling te gaan informeren Daarbij is aangegeven dat het om een beperkte groep klanten gaat Wel zal het CAK de werkinstructie voor het klantcontactcentrum aanpassen Klanten die zich na een samenloop van automatische incasso door het CAK met inhouding op de uitkering door het UWV melden zal worden gevraagd om het bedrag van de automatische incasso terug te laten boeken Vervolgens zal het CAK een blokkade op de openstaande vordering laten zetten Met de klant zal een betalingsregeling worden getroffen De financiële gevolgen van de samenloop kunnen hierdoor worden verzacht Het CAK zal via haar website proactief informatie over de aangepaste werkinstructie van het klantcontactcentrum gaan verspreiden Naar aanleiding van de reactie van het CAK heeft de Nationale ombudsman besloten om schriftelijk onderzoek in te stellen De vraag was of het CAK de klacht van verzoeker voldoende vroegtijdig en oplossingsgericht heeft opgepakt Ook wilde de Nationale ombudsman weten of de veranderde werkinstructie van het klantcontactcentrum in de praktijk voldoende effect zal hebben om de nadelige gevolgen van samenloop tussen automatische incasso door het CAK en inhouding op het inkomen door het UWV zo veel mogelijk te beperken De reactie van het CAK Het CAK stelt het op prijs dat zij door verzoeker is gewezen op de mogelijk nadelige gevolgen van samenloop tussen automatische incasso door het CAK en inhouding op het inkomen door het UWV Volgens het CAK zal een dergelijke samenloop echter niet in alle gevallen tot financiële problemen leiden Zo is verzoeker in de gelegenheid geweest om zijn dochter zelf een financiële oplossing te bieden Het CAK stelt zich verder op het standpunt dat met de gewijzigde werkinstructie

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/027 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  organisatie als het CAK dit veel zorgvuldiger en sneller moet kunnen Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CAK maatregelen heeft genomen om burgers beter te informeren Lees verder Onderwerpen wtcg wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten cak klantvriendelijkheid volksgezondheid welzijn en sport Rapport 14 augustus 2013 2013 099 Verzoeker klaagt over werkwijze CAK na overlijden van zijn zus Broer komt na het overlijden van zijn zus erachter dat zij nog wat te verrekenen heeft met het CAK zowel ontvangen als betalen Hij vraagt het CAK telefonisch en via de mail om geen geld te storten op de rekening van zijn overleden zus maar het CAK negeert zijn verzoek De man kan de vorderingen niet voldoen want hij beschikt nog niet over de gelden uit de nalatenschap De Nationale ombudsman vindt dat het CAK rekening had moeten houden met de bijzondere omstandigheden van deze situatie en contact met hem moeten opnemen om een passende oplossing te vinden Lees verder Onderwerpen cak overlijden nalatenschap tegemoetkoming wtcg eigen bijdrage zorg zonder verblijf wmo antwoordkaart maatwerk Rapport 23 mei 2013 2013 054 Vrouw klaagt dat CAK slordig gewerkt heeft mbt inning eigen bijdrage van haar moeder 95 jarige vrouw ontvangt van het CAK een vordering van 606 90 wegens Zorg met Verblijf die kennelijk anderhalf jaar eerder ook al was verstuurd Dan ontvangt ze kort daarop een bedrag van bijna 2000 van het CAK En twee maanden later wordt dat bedrag weer door het CAK teruggehaald Het CAK erkent fouten te hebben gemaakt waardoor het zo lang duurde De Nationale ombudsman vindt dat het CAK bij fouten op ene goede manier excuses moet maken erkennen wat er is misgegaan en laten zien de fouten in de toekomst te willen voorkomen Hij doet de aanbeveling aan het CAK om bij ernstige fouten direct en proacief te reageren om de fouten zo snel mogelijk te herstellen en te overwegen de burger te compenseren Lees verder Onderwerpen cak eigen bijdrage restitutie betalingsherinnering volksgezondheid welzijn en sport Column 9 augustus 2014 Oneerlijk verschil Een stabiele en veilige thuisbasis is niet voor iedereen vanzelfsprekend Neem bijvoorbeeld Jessica die uit een gezin komt waar huiselijk geweld heel normaal is Haar vader wordt snel boos en heeft dan nogal losse handjes Niet alleen richting Jessica maar ook naar haar moeder Lees verder Onderwerpen ministerie cak eigen bijdrage vertrouwen uitkering Zorg Video 4 juli 2013 Column Facturenstrijd met het CAK Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen cak ziektekosten schuldsanering eigen bijdrage Column 6 juli 2013 Facturenstrijd met het CAK Barbara is langdurig ziek en zit door haar hoge ziektekosten sinds 2007 in de schuldsanering Samen met haar man en drie kinderen moet ze rond zien te komen van 50 euro per week Ze wordt nog zieker en heeft huishoudelijke hulp nodig Lees verder Onderwerpen cak eigen bijdrage gemeente facturen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22cak%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive