archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Geen toeslagen door 'papieren inkomen' | Nationale ombudsman
  bedrag om niet Hij hoeft de lening niet terug te betalen omdat zijn inkomen te laag is geweest legt de gemeente uit Dat is fijn De blijdschap van mijnheer Khaiat ebt snel weg als hij bericht van de Belastingdienst Toeslagen krijgt Hij moet huur en zorgtoeslag en kindgebonden budget terugbetalen in totaal 4 260 Hij heeft te veel ontvangen Maar hoe kan dat Hij leeft toch al jaren van een minimuminkomen De lening is niet voor niets kwijtgescholden Geschrokken vraagt hij na hoe het zit Het blijkt dat de Belastingdienst het voordeel van de kwijtschelding ziet als inkomen Omdat de lening in één keer is kwijtgescholden heeft hij ineens een te hoog inkomen gehad in dat jaar en geen recht meer op toeslagen Maar de kwijtschelding is alleen maar papieren inkomen hoe kan hij daarvan leven Bovendien zijn de leningen juist kwijtgescholden omdat hij al die jaren maar net heeft kunnen rondkomen Hij doet zo z n best en hij staat nu ook op eigen benen zonder lening maar het gaat financieel allemaal net Als hij nu de toeslagen moet terugbetalen zakt hij onder het bijstandsniveau Dat kan toch niet de bedoeling zijn De Belastingdienst vindt het vervelend voor mijnheer Khaiat maar wijst zijn bezwaren af want de wet juist is toegepast De rechter kan hem evenmin helpen omdat het probleem zit in het feit dat de wettelijke regelingen niet goed op elkaar aansluiten Ten einde raad vraagt mijnheer Khaiat aan de Nationale ombudsman wat hij nog kan doen De ombudsman vindt de situatie schrijnend steeds meer zelfstandigen raken door de terugvordering van toeslagen in ernstige betalingsnood en kloppen aan bij de ombudsman Hij maakt zich er zorgen over en heeft in een brief de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen om met een

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/geen-toeslagen-door-papieren-inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  verblijfsvergunning in Nederland gekregen en is hij vijftien jaar later een goed geïntegreerde jonge man Om zijn kansen op werk te vergroten wil hij voltijds gaan studeren Lees verder Onderwerpen duo ind verblijfsvergunning studie buitenland verblijfsstatus informatieverstrekking Column 16 november 2013 Dure naamswisseling Zalim is van Koerdische afkomst en hij is in 2000 in Nederland toegelaten als vluchteling vanuit Turkije Hij en zijn gezin hebben daarna een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gekregen Klaar om hier een nieuwe toekomst op te bouwen Lees verder Onderwerpen om ind verblijfsvergunning gemeente advocaat naturalisatieverzoek Rapport 4 oktober 2013 2013 143 Asielverzoeker klaagt over onzekerheid strafrechterlijke vervolging ivm 1F status Vluchteling uit Irak heeft sinds 2004 de 1F status en komt niet in aanmerking voor een vergunning tot verblijf omdat er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat hij betrokken was bij oorlogsmisdrijven Sinds 2006 vraagt hij het OM om een vervolgingsbeslissing maar het OM weigert dat Het OM heeft onvoldoende aanwijzingen om een strafrechtelijk onderzoek te starten De man wil echter de kans krijgen om zijn onschuld aan te tonen De Nationale ombudsman begrijpt dat de strafrechtelijke beoordeling van 1F zaken zeer complexe materie betreft en tijdrovend vanwege het vergaren van bewijs Het belang van het OM om tijd te nemen voor onderzoek bij dergelijke zware strafbare feiten weegt zwaarder dan het individuele belang om snel zekerheid te krijgen Wel vindt hij dat het OM informatie had moeten geven over de situatie op dat moment In een slotbeschouwing geeft de ombudsman aan dat met de inwerkingtreding op 1 okt jl van de Wet herziening ten nadele er minder risico s voor het OM zijn om een vervolgingsbeslissing te nemen Hij geeft de minister daarom in overweging 1F ers meer duidelijkheid te geven over vervolging Lees verder Onderwerpen asielzoeker 1f status onzekerheid informatieverstrekking strafrechterlijke vervolging

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vluchteling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/005 LBIO moet duidelijke informatie verstrekken over opschorten inning | Nationale ombudsman
  niet geleid tot de start van de inning Evenmin heeft het LBIO haar geïnformeerd dat en waarom er definitief van de inning zou zijn afgezien Wat vindt verzoekster ervan Verzoekster was het er niet mee eens dat haar zoon bij zijn vader ging wonen Haar ex partner heeft hun zoon niet in het GBA op zijn adres ingeschreven Verzoekster is van mening dat daarmee niet is voldaan aan een van de vereisten voor opschorting van de alimentatie en zij is het niet eens met het LBIO dat de niet inschrijving als een formaliteit heeft benoemd Verzoekster heeft bij het LBIO ook aangegeven dat het incasso moest worden doorgezet omdat haar ex partner niet het gezag had Verzoekster is het niet eens met wat haar advocaat de rechter in de voorlopige voorzieningenprocedure heeft laten weten Dit heeft zij ook aan het LBIO laten weten Zij heeft tevens over haar advocaat een klacht ingediend bij de Orde van advocaten Ook vindt verzoekster dat het LBIO nalatig is geweest in de inning over de periode mei 2011 tot en met 17 november 2011 omdat dat pas in het voorjaar van 2012 is geïnd Verzoekster heeft laten weten dat zij van mening is dat het LBIO onzorgvuldig heeft gehandeld door op 3 februari 2012 eerst aan haar te vragen of zij akkoord gaat met de opschorting en daarna intern gaat overleggen Met het stellen van de vraag of zij akkoord ging met opschorting heeft het LBIO de indruk gewekt dat de opschorting van haar akkoord afhankelijk was Nu het LBIO zelf heeft besloten tot opschorting vindt verzoekster het onacceptabel dat het LBIO een opschorting eindeloos kan laten duren Zij heeft het LBIO in het voorjaar van 2014 laten weten dat haar ex partner zijn verzoeken rondom het hoofdverblijf en gezag had ingetrokken Verzoekster is van mening dat dit de situatie volledig heeft veranderd De zitting over het verzoek tot wijziging van de alimentatie heeft op 8 oktober 2014 plaatsgevonden Verzoekster vindt het onbegrijpelijk dat het LBIO de opschorting nog kan laten voortduren tot uitspraak is gedaan Wat is het standpunt van het LBIO Het LBIO is van mening dat het juist heeft gehandeld door de inning van de alimentatie vanaf 17 november 2011 op te schorten Het LBIO acht het niet redelijk om de incasso voort te zetten alleen omdat de zoon niet stond ingeschreven op het GBA adres van zijn vader terwijl partijen in na de procedure bij de voorzieningenrechter wel vast hadden gesteld dat de zoon bij zijn vader woonde Het LBIO meent dat de GBA inschrijving een indicatie is maar dat het daarvan af kan wijken als de omstandigheden daar aanleiding toe geven Als partijen het erover eens zijn dat een kind bij een van de ouders woont én de rechter dit in zijn vonnis opneemt dan staat dit op zijn minst gelijk aan de indicatie vanuit het GBA Daar komt nog bij dat alleen een ouder met gezag een GBA inschrijving voor een kind kan regelen De ex partner van verzoekster had op dat moment niet het gezag over zijn zoon waardoor hij zijn zoon ook niet op zijn adres had kunnen inschrijven Dit heeft het LBIO verzoekster ook laten weten onder andere per brief van 13 november 2012 Het LBIO verwijst ook naar rapport 2008 074 van de Nationale ombudsman In dat rapport heeft de Nationale ombudsman een lijn uitgezet voor soortgelijke klachten waarin er discussie over de verblijfplaats van een kind bestaat en daarmee discussie over de verplichting tot het betalen van kinderalimentatie Zie voor het van toepassing zijnde oordeel het citaat uit rapport 2008 074 onder Achtergrond aan het eind van dit rapport In de klachtafhandelingsbrief van 9 januari 2013 heeft het LBIO voor twee zaken excuses aangeboden Het LBIO heeft excuses aangeboden voor het onterecht opschorten van de inning tot 17 november 2011 én voor het onterecht wekken van de suggestie dat wanneer mevrouw niet akkoord zou gaan met het opschorten van de inning de inning sowieso zou worden voortgezet Dat laatste heeft het LBIO ook toegelicht wanneer de betalingsplichtige aangeeft dat het kind waarvoor de alimentatieverplichting geldt bij hem of haar is gaan wonen dan stelt het LBIO de betalingsplichtige in de gelegenheid om bij de rechter een verzoek tot wijziging van de alimentatie in te dienen Het LBIO schort de incasso vervolgens op tot de rechter uitspraak heeft gedaan op dat verzoek Het LBIO heeft verzoekster ook laten weten dat een ontvangstgerechtigde in bepaalde gevallen de zaak bij het LBIO terug kan halen om deze over te kunnen dragen aan een deurwaarder Verzoekster heeft niet aangegeven daar gebruik van te willen maken Het klopt dat het LBIO is afgeweken van het eigen beleid nu de zoon van verzoekster niet in het GBA op het adres van zijn vader stond ingeschreven Het LBIO laat echter zwaarder wegen dat er een verzoekschrift tot wijziging van de kinderalimentatie is ingediend Het LBIO is van mening dat er veelvuldig contact is geweest tussen zowel de stafafdeling als de incassoafdeling en verzoekster Verzoekster was daardoor op de hoogte van de beslissing van het LBIO en deze is ook meerdere malen aan haar toegelicht Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman over de klacht De klacht van verzoekster richt zich op de wijze waarop het LBIO is omgesprongen met het verzoek de inning over te nemen vanaf november 2011 De Nationale ombudsman toetst de gedragingen van het LBIO aan het vereiste van goede informatieverstrekking Dat houdt in dat de overheid in dit geval het LBIO er voor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt niet alleen op verzoek maar ook actief Het uitgangspunt bij het al dan niet overnemen van een inning is de geldende beschikking van de rechtbank Het LBIO heeft op dit punt wel aandacht gehad voor het leveren van maatwerk Het LBIO hanteert in het kader van dat maatwerk de stelregel dat wanneer een kind volgens het GBA nu het BPR maar destijds nog het GBA Nationale ombudsman bij de onderhoudsplichtige ouder is gaan wonen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/005 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/004 Bepalen de erven welke notaris er komt? Vermenging publiekrecht en privaatrecht in het notariaat | Nationale ombudsman
  gaan Vervolgens hebben ze samen met mevrouw B op 13 november 2012 een ondernemingsplan ingediend bij de Commissie Verzoekers hebben er voor gekozen om daarnaast niet ook meteen de erfgename n van de overleden notaris te benaderen met het voornemen om aanspraak te maken op de standplaats Omdat de Commissie de ingediende plannen behandelt op volgorde van binnenkomst was ook enige haast geboden Degene die het eerste een positief advies van de Commissie ontvangt kan als eerste een benoemingsverzoek doen aan de minister van Veiligheid en Justitie 3 De Commissie bevestigde bij brief van 15 november 2012 de ontvangst van het ondernemingsplan Vervolgens ontving mevrouw B op 30 november 2012 een brief van de Commissie waarin haar werd meegedeeld dat was geconstateerd dat het ondernemingsplan in belangrijke mate onvolledig was Er werd verwezen naar de procedure en voorschriften indienen ondernemingsplan Op basis van artikel 6 van het Besluit ondernemingsplan notarissen werd het plan niet in behandeling genomen Op grond van de mate van onvolledigheid adviseerde de Commissie haar om het plan in te trekken Indien verzoekers er voor zouden kiezen het plan nader aan te vullen dan gaf de Commissie daar drie weken de tijd voor 4 Verzoekers waren geschrokken van de toon strekking en de woordkeuze in deze reactie van de Commissie Het wekte de indruk dat het hele ondernemingsplan niet deugde Maar het plan was goed voorbereid en er was veel tijd en energie in gestoken door verzoekers bijgestaan door een accountant en een boekhoudkundig medewerker Navraag bij de Commissie leerde dat de afwijzing vooral te maken had met het ontbreken van concrete gegevens omtrent het personeel de omzet en het resultaat van het over te nemen kantoor In het ingediende plan hadden verzoekers al vermeld dat ze van de waarnemer van de overleden notaris te horen hadden gekregen dat de erven inmiddels in overleg waren met een andere gegadigde voor de standplaats en dat deze onderhandelingen eerst moesten worden afgerond alvorens met anderen in overleg te treden Met andere woorden er werden geen cijfers verstrekt aan verzoekers 5 Verzoekers hebben daarop op 12 december 2012 de Commissie een brief gestuurd en toegelicht hoe de brief van de Commissie op hen was overgekomen Tevens hebben ze de Commissie gewezen op de passage in het ondernemingsplan waarin al was uiteengezet dat ze van de erven niet de benodigde gegevens hadden verkregen Zij voegden daar aan toe dat ook het contact daarna met de waarnemer en de zaakwaarnemer van de erven niets had opgeleverd Ook werd nogmaals opgesomd welke stappen verzoekers allemaal hadden ondernomen om toch zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen over de praktijk van de overleden notaris om in het plan te verwerken o a raadpleging Kamer van Koophandel Zij verzochten de Commissie het plan zoals dat was ingediend alsnog te toetsen Ook vroegen ze de Commissie uitdrukkelijk om de datum van 15 november 2012 aan te houden als indieningsdatum Tenslotte vroegen verzoekers de Commissie uitdrukkelijk om inhoudelijk te reageren op hun brief Hierop liet de Commissie in een brief van 28 december 2012 gericht aan slechts één van de notarissen weten dat hun brief voor kennisgeving was aangenomen maar dat hij geen partij was in de procedure dit gold alleen voor de kandidaat notaris Wel volgde er een korte uitleg over het algemene toetsingskader 6 Op 18 januari 2013 berichtte de Commissie verzoekers dat het ondernemingsplan alsnog in behandeling was genomen en dat als ontvangstdatum 17 december 2012 werd aangehouden De Commissie bracht vervolgens op 15 maart 2013 een advies uit Dit advies was negatief voor de kandidaat notaris van verzoekers De Commissie constateerde kort gezegd dat het risicoprofiel van het ondernemingsplan zodanig was dat negatief geadviseerd moest worden Daarbij werd overwogen De Commissie constateert dat uw ondernemingsplan in belangrijke mate onvolledig is Het ondernemingsplan bevat onvoldoende concrete gegevens over de wijze waarop de kantoororganisatie zal worden gevoerd Daarnaast is er sprake van onvoldoende inzicht in het te behalen resultaat en de kosten die gemoeid zijn met de overname van het protocol van notaris J Tevens constateert de Commissie dat er geen financiële afspraken zijn gemaakt met de erven van notaris J en tussen u en de B V De Commissie toetste het plan op grond van een vijftal aandachtsgebieden In dit geval constateerde de Commissie dat voor de aandachtsgebieden kantoororganisatie resultatenprognose en financieringsplan sprake was van een hoog risico En zo kwam de Commissie tot een negatief advies 7 Verzoekers konden zich niet vinden in dit advies omdat op deze wijze de erven van de overleden notaris blijkbaar bepalen wie het protocol krijgt en daarmee tot opvolger kan worden benoemd Alleen de hun welgevallige kandidaten ontvangen de voor de aanvraag van het advies benodigde gegevens en maken dan kans op benoeming Verzoekers hebben er uiteindelijk na lang beraad om hen moverende redenen voor gekozen verder geen stappen te ondernemen De kandidaat notaris heeft geen aanvraag ingediend bij de minister van Veiligheid en Justitie tot benoeming De kans dat de minister na lezing van het negatieve advies alsnog positief op de aanvraag zou beslissen werd zeer klein geacht Bovendien achtten ze dit geen goede start voor de nieuw te vestigen notaris 8 Verzoekers dienden daarom hierover een klacht in bij de Commissie Zij waren echter niet tevreden met de klachtafhandeling door de Commissie Allereerst achtten ze het niet conform de Algemene wet bestuursrecht hierna Awb dat dezelfde personen die betrokken waren bij het opstellen van het advies ook de klacht behandelden Van een onafhankelijke klachtbehandeling was daardoor geen sprake Ook inhoudelijk konden verzoekers zich niet vinden in de afhandeling Uit de klachtbehandeling werd onder meer duidelijk dat bij overname van het protocol van de overleden notaris het noodzakelijk is tot zakelijke overeenstemming te komen met de erven van de overledene De uitleg van de Commissie dat indien deze overeenstemming ontbreekt er sprake is van een vijandige overname en dat dit altijd leidt tot een negatief advies was voor verzoekers geheel nieuw Zij meenden te maken te hebben met een publiekrechtelijke benoeming Uit de uitleg van de Commissie is gebleken dat er strijdigheid kan bestaan tussen de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke rechtssfeer bij overname van een standplaats Verzoekers menen dat de Commissie enkel belast is met de beoordeling van het ondernemingsplan vanuit publiekrechtelijk oogpunt Blijkbaar zijn volgens de Commissie concrete zakelijke afspraken over overname een onderdeel van het ondernemingsplan Ontbreekt overeenstemming dan geeft de Commissie een negatief advies Verzoekers zijn het niet eens met deze invulling van de taak door de Commissie en hebben zich daarom tot de Nationale ombudsman gewend Standpunt Commissie van Deskundigen 9 In reactie op het onderzoek liet de voorzitter van de Commissie de Nationale ombudsman kort samengevat het volgende weten Naar de mening van de Commissie is de klacht van verzoekers op zorgvuldige en behoorlijke wijze behandeld en zijn de klachten van verzoekers ongegrond Allereerst lichtte de voorzitter het wettelijke kader toe voor de toetsing van de ondernemingsplannen zie Achtergrond onder 1 en de werkwijze van de Commissie De Commissie adviseert negatief indien het ondernemingsplan niet voldoet aan artikel 7 eerste lid van de Wet op het notarisambt de indiener van het plan niet voldoet aan artikel 4 van het Besluit ondernemingsplan notaris de indiener van het plan onjuiste gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van die gegevens tot een onjuist advies over het plan zou hebben geleid 10 Wat betreft de gang van zaken bij het behandelen van de adviesaanvraag van mevrouw B merkte de voorzitter op dat het ondernemingsplan op 15 november 2012 is ontvangen Op 30 november heeft de Commissie geconstateerd dat het plan in belangrijke mate onvolledig was Zij heeft mevrouw B toen geadviseerd het plan in te trekken Op 17 december heeft mevrouw B het plan aangevuld Deze datum is daarom aangemerkt als de datum van indiening Op 15 maart 2013 heeft de Commissie een negatief advies uitgebracht 11 De Commissie gaf kort samengevat daarbij aan dat waarneming en de overdracht van een protocol in de publiekrechtelijke sfeer ligt De overdracht en de toevoeging van een protocol is een taak van de minister van Veiligheid en Justitie waarbij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB wordt gehoord De Commissie heeft geen enkele functie in deze procedure De Commissie adviseert slechts over het ondernemingsplan De Commissie wordt regelmatig met ondernemingsplannen geconfronteerd waaruit blijkt dat de indiener van het plan benoemd wil worden in een bepaalde vestigingsplaats maar geen zakelijke overeenstemming heeft bereikt met de op te volgen notaris of zijn erfgenamen Dit wordt beschouwd als een vijandige overname Naar de mening van de Commissie dient in een situatie waarin sprake is van een overname van verplichtingen uit andermans onderneming er voldoende duidelijkheid te zijn over de financiële afspraken in de vorm van een zakelijke overeenstemming als voorwaarde voor het afgeven van een positief advies Dit raakt de private rechtssfeer 12 De Commissie constateerde tijdens de klachtbehandeling dat verzoekers niet op de hoogte waren van het beschreven onderscheid tussen de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke sfeer De Commissie wees verzoekers tenslotte op de mogelijkheid om mevrouw B toch een aanvraag in te laten dienen bij de minister samen met het negatieve advies maar merkte daarbij op dat dergelijke aanvragen vrijwel kansloos zijn Ook wees de Commissie verzoekers op de mogelijkheid om zelf als bestaand kantoor toewijzing van de standplaats aan de minister te vragen omdat de termijn van vijf maanden voor overname al was verstreken Tenslotte wees de Commissie mevrouw B ook nog op de mogelijkheid om zelf een aanvraag in te dienen voor een nieuwe vestigingsplaats nieuw protocol in associatief verband met verzoekers 13 In reactie op de toezending van het verslag van bevindingen van 20 november 2014 liet de Commissie de Nationale ombudsman onder meer nog weten dat zij om pragmatische redenen geen klachtencommissie heeft Er is hier sprake van een zogenaamde kleine Commissie In het jaar 2013 zijn er 46 plannen ingediend en 51 adviezen verstrekt De leden van de Commissie m u v de voorzitter hebben hun eigen beroepspraktijk en komen ca 10 11 keer per jaar bijeen Sinds het ontstaan van de Commissie 1 oktober 1999 is deze slechts één keer eerder Geconfronteerd met een klacht Er is toen een klachtencommissie ingesteld omdat de klager direct belanghebbende zijnde de indiener van het ondernemingsplan was Dat er over een periode van ruim 15 jaar slechts één klacht naast die van verzoekers is ingediend is ook vanzelfsprekend immers de Commissie oordeelt slechts over de aanvaardbaarheid van het haar voorgelegde voornamelijk cijfermatige materiaal Sinds medio 2013 is de procedure dat indien er een negatief advies wordt verstrekt dit persoonlijk met de indiener wordt besproken Aanvullende informatie Uit het jaarverslag 2013 van de Commissie van Deskundigen Notariaat Strijdigheid tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke dienstverlening De Commissie heeft in 2013 bij een aantal plannen geconstateerd dat de indiener van een ondernemingsplan geen zakelijke overeenstemming heeft bereikt met de op te volgen notaris of zijn of haar erfgenamen Naar de mening van de Commissie dient in een situatie waarin sprake is van overname van verplichtingen uit de onderneming voldoende duidelijkheid te zijn over de financiële afspraken in de vorm van een zakelijke overeenstemming als voorwaarde voor het afgeven van een positief advies Ten overvloede merkt de Commissie op dat de waarneming en de overdracht van een protocol ligt in de publiekrechtelijke sfeer De overdracht en toevoeging van een protocol is een taak van het MvV J de KNB gehoord Beoordeling Transparantie Het vereiste van transparantie houdt in dat de overheid open en voorspelbaar is in haar handelen zodat het voor de burger duidelijk is waarom de overheid bepaalde dingen doet Dit houdt onder meer in dat de betreffende overheidsinstantie zich houdt aan wet en regelgeving transparant is over de spelregels en in het kader van de procedure duidelijk communiceert Verzoekers klagen erover dat de Commissie negatief heeft geadviseerd over het ondernemingsplan van mevrouw B en met name klagen zij over het feit dat de erven van notaris N de totstandkoming van dit advies hebben kunnen beïnvloeden door de cijfers van het bestaande kantoor niet prijs te geven De Nationale ombudsman beperkt zich in deze zaak tot de beoordeling van de gang van zaken bij de totstandkoming van het advies door de Commissie van Deskundigen Notariaat Voor een beoordeling van de inhoud van het advies zelf staat uiteindelijk de weg naar de rechter open Uit het onderzoek maakt de Nationale ombudsman op dat verzoekers er steeds van uit zijn gegaan dat het de taak van de Commissie is om een ondernemingsplan op bedrijfseconomische en financiële aspecten te toetsen Dat de Commissie in feite naast genoemde gegevens ook een overeenkomst over de overname dan wel een intentieverklaring daarover eiste was verzoekers niet duidelijk In de toenmalige tekst van de Procedure en voorschriften indienen ondernemingsplan stond daarover vermeld dat indien deze overeenkomst of intentieverklaring er nog niet was uitleg moest worden gegeven over de redenen waarom deze ontbrak Communicatie over de vereisten Naar het oordeel van de Nationale ombudsman had de Commissie op meerdere momenten duidelijker moeten communiceren over de vereisten waaraan het ondernemingsplan en de daarbij over te leggen stukken dienden te voldoen om een positief advies te kunnen opleveren Zo liet de Commissie in de eerste plaats al direct na de ontvangst van het ondernemingsplan mevrouw B weten dat het ingediende plan in belangrijke mate onvolledig was en dat ze haar daarom adviseerde het plan in te trekken In deze brief wees de Commissie mevrouw B weliswaar op de procedure en voorschriften indienen ondernemingsplan maar deze verwijzing was naar het oordeel van de Nationale ombudsman veel te algemeen Uit de verwijzing kwam niet duidelijk naar voren dat verzoekers zonder zakelijke overeenkomst met de erven dan wel een intentieverklaring geen schijn van kans maakten op een positief advies Toen verzoekers vervolgens bij de Commissie telefonisch om nadere informatie verzochten werd hun de uitleg gegeven dat het ontbreken van concrete gegevens omtrent het personeel de omzet en het te verwachten resultaat hadden geleid tot het advies tot intrekking Ook deze uitleg werd door verzoekers naar het oordeel van de Nationale ombudsman geheel begrijpelijk niet zo opgevat dat het doorzetten van de aanvraag zonder de medewerking van de erven zinloos was Dit was naar het oordeel van de Nationale ombudsman bij uitstek een moment geweest voor de Commissie om overduidelijk aan te geven dat bij ontbreken van zakelijke overeenstemming de overname als vijandig werd beschouwd en geen positief advies kon opleveren Deze boodschap werd niet gegeven en verzoekers legden in hun brief van 12 december 2012 de Commissie opnieuw uit waarom zij meenden ondanks het ontbreken van de informatie van de erven toch voldoende concreet te hebben aangegeven hoe zij de overname zouden kunnen invullen op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze Daarmee voldeden ze aan hetgeen toen nog vermeld stond in de Procedure en voorschriften ondernemingsplan Naar de mening van de Nationale ombudsman bevatte deze brief van verzoekers geen nieuwe informatie ten opzichte van de brief van 15 november 2012 maar toch werd het advies in behandeling genomen Het had in dit geval voor de hand gelegen dat de aanvraag vanwege onvolledigheid buiten behandeling was gesteld zoals in de brief van 15 november 2012 was aangekondigd De communicatie over het niet of wel volledig zijn van de aanvraag was op dit punt niet transparant Tenslotte was ook de uitleg die gegeven werd in de brief van 15 maart 2013 aan mevrouw B over het negatieve advies niet transparant Aan de ene kant werd aangegeven dat de cijfermatige onderbouwing bij gebrek aan informatie over het bestaande kantoor onvolledig was maar daarnaast wordt in de allerlaatste alinea ook aangegeven dat er geen financiële afspraken zijn gemaakt met de erven en wordt dit meegenomen in de algehele financiële risicoanalyse Deze afweging is weer anders dan in de mondelinge toelichting in het kader van de klachtbehandeling nadien werd gegeven De invloed van de erven op het advies De constatering van verzoekers dat in dit geval de erven door niet in onderhandeling te willen gaan met en geen gegevens te verstrekken aan verzoekers invloed uitoefenen op het door de Commissie uit te brengen advies is naar het oordeel van de Nationale ombudsman juist Daarmee is echter niet gezegd dat de klacht over de Commissie op dit punt gegrond is De waarneming en de overdracht van een protocol liggen zoals de commissie terecht uiteen heeft gezet in de publiekrechtelijke sfeer De overdracht en de toevoeging van een protocol is een taak van de minister van Veiligheid en Justitie De Commissie beoordeelt slechts het ondernemingsplan aan de hand van de geldende regels De notaris heeft als protocolhouder een publieke taak Om die taak te kunnen vervullen voert hij een onderneming in privaatrechtelijke zin Bij overdracht van een protocol wordt door de Commissie het ondernemingsplan van de kandidaat notaris als toekomstig ondernemer juist op financiële haalbaarheid getoetst Hiermee wordt de privaatrechtelijke kant binnen gehaald De Nationale ombudsman acht dit dan ook niet onredelijk Immers zonder medewerking van de erven kan de onderneming niet worden overgenomen Het is voor de Commissie blijkbaar onvermijdelijk om rekening te houden met het belang van de erven Het feit dat verzoekers kandidaat niet in staat was een volledig onderbouwd plan in te dienen valt niet aan de Commissie te verwijten De Commissie heeft het ondernemingsplan op de voorgeschreven wijze getoetst en vanwege onvolledigheid een negatief advies uitgebracht Dat dit bij verzoekers het gevoel heeft gewekt dat hun kandidaat geen eerlijke kans op opvolging heeft gehad kan de Nationale ombudsman begrijpen Het was beter geweest dat het feit dat bij het ontbreken van instemming van de erven met een overname er hoe dan ook geen positief advies wordt gegeven eerder en duidelijker aan betrokkenen bekend was gemaakt Dat had hun veel kosten en moeite bespaard Deze uitleg kwam pas in de klachtbehandeling door de Commissie heel duidelijk aan de orde De Nationale ombudsman ziet hier aanleiding in om een aanbeveling te doen De Nationale ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat de Procedure en voorschriften indiening ondernemingsplan per juli 2013 is aangepast waardoor de eisen op voorhand nu helder zijn Ook werd aan deze materie aandacht geschonken in het jaarverslag 2013 van de Commissie

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/004 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  een negatief advies over het ondernemingsplan De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de Commissie inmiddels de procedures heeft aangepast Lees verder Onderwerpen notaris ondernemingsplan onduidelijke communicatie Column 14 maart 2015 Was bewind noodzakelijk Mevrouw Joosten lijdt aan dementie en heeft daarom zorg nodig Haar dochter Gea wil daarover graag zelf de regie houden met een persoonsgebonden budget pgb Lees verder Onderwerpen pgb dementie bewindvoering volmacht Column 7 maart 2015 Parkeerprobleem Weer rijden Frits en Elly rondjes om een parkeerplaats te vinden vlak bij hun appartement Lees verder Onderwerpen gemeente parkeren parkeerproblemen gehandicapten Column 23 augustus 2014 Pijnlijke post van de Belastingdienst Mevrouw Kouwenhoven is radeloos Haar oudste zoon is in 2013 om het leven gekomen Dat is vreselijk Ze wordt hier telkens weer pijnlijk mee geconfronteerd doordat ze maar post blijft ontvangen van de Belastingdienst in verband met zijn nalatenschap Lees verder Onderwerpen belastingdienst om excuses belasting verklaring nalatenschap Column 29 oktober 2011 Een slordige notaris Irene is eigenaar van een garagebox Irene gebruikt hem als stalling voor haar motor en opslag van kampeerspullen De garage ligt onder een klein appartementencomplex van twee woningen boven de garage Lees verder Onderwerpen schuld om beroepsprocedure betalingsachterstand motor vereniging van eigenaren vve Video 7 november 2011 Column Een slordige notaris Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen vereniging van eigenaren vve garageboxen schuld verkoop Rapport 29 mei 2013 2013 061 Vrouw klaagt dat strafzaak geseponeerd is onder onjuiste sepotcode OM verdenkt juriste van een advocaten en notariskantoor van medeplichtigheid aan heling en of witwassen van geld van misdrijven die in Turkije gepleegd zijn Haar zaak is geseponeerd De Nationale ombudsman vindt dat voldoende aannemelijk is dat de juriste onschuldig is en doet de aanbeveling de sepotcode te wijzigen in 01 ten onrechte als verdachte aangemerkt omdat de feiten indien al strafbaar de notaris zijn aan te rekenen en niet de juriste Hij baseert dit op een deskundigenadvies dat door een hoogleraar notariaat op verzoek van justitie is gegeven Lees verder Onderwerpen sepot strafzaak witwassen veiligheid en justitie Column 28 juli 2012 Paardensprongen Dierenarts Jacques wil een paardenstal van vijftig vierkante meter bij zijn huis in de gemeente Cuijk laten bouwen om paarden te houden Lees verder Onderwerpen gemeente dierenarts rechter om paarden bezwaar Rapport 30 september 2011 2011 285 Financiële benadeling leden VvE door vrijwaring betalingsachterstand door notaris Lid van een Vereniging van Eigenaren VvE van appartementencomplex klaagt over een notaris Eén van de appartementen wordt verkocht maar de verkoper heeft een betalingsachterstand bij de VvE en kan het bedrag ook na verkoop van zijn huis niet betalen De notaris heeft de koper gevrijwaard van het betalen van achterstallige bijdrage aan de VvE omdat hij er ten onrechte van uitging dat de VvE afstand had gedaan van haar vordering De VvE wordt hierdoor financieel benadeeld De Nationale ombudsman vindt dat de notaris zich

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22notaris%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/228 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had proactief moeten informeren over status voor ondernemers aangevraagde opleidingssubsidie | Nationale ombudsman
  de gelegenheid gesteld te reageren op de bevindingen van het onderzoek De Nationale ombudsman heeft op 2 december 2014 een reactie van de minister ontvangen Verzoekster en het O O fonds hebben niet op de bevindingen gereageerd In zijn reactie heeft de minister behalve enkele redactionele kanttekeningen de volgende opmerkingen gemaakt 1 Besteding van het voorschot In het verslag wordt niet ingegaan op de vraag waarom door het O O fonds geen gebruik is gemaakt van het voorschot voor het doel waarvoor het wordt verstrekt te weten subsidieaanvragers tegemoet te komen in kosten die reeds zijn gemaakt Mijns inziens is dit echter wel een element dat relevant kan zijn in de beoordeling van de klacht 2 Communicatie door het Agentschap de praktijk is dat er geen uitspraken of toezeggingen over termijnen worden gedaan Dat er sprake zou zijn van een gedane toezegging is mijns inziens dan ook niet vast komen te staan Naar aanleiding van de reactie van de minister van SZW heeft de Nationale ombudsman bij het O O fonds navraag gedaan over de besteding van het voorschot Het O O fonds heeft niet gereageerd op het herhaalde schriftelijke verzoek om toelichting 3 Wel heeft het telefonisch aangegeven het voorschot te hebben gebruikt om de administratieve en vooral personele kosten van te kunnen voldoen het O O fonds heeft namelijk geen eigen inkomsten Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman Het vereiste van goede informatieverstrekking houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig is Zij verstrekt niet alleen informatie als de burger er om vraagt maar ook uit zichzelf De overheid is verplicht de burger gevraagd en ongevraagd alle informatie te geven over handelingen en besluiten die de belangen van de burger kunnen raken Zij dient daarbij servicegericht te zijn en stelt zich actief op om de informatie die van belang is tijdig op eigen initiatief te geven In dit geval is het van belang dat de Minister iemand die een subsidie aanvraagt op de hoogte houdt van de afwikkeling daarvan en de uitbetaling Dat geldt eens te meer als de procedure uiteindelijk bijna twee jaar heeft geduurd De wijze waarop de minister in dit geval het Agentschap via het O O fonds verzoekster heeft geïnformeerd voldoet hier niet aan Na het indienen van de einddeclaratie heeft het O O fonds in zijn brieven en e mails van 24 april 7 december en 19 december 2013 bij herhaling verzocht om informatie over het vervolgtraject 4 Het O O fonds heeft daarbij aangegeven waarom het die informatie nodig had namelijk om haar aanvragers waaronder verzoekster te kunnen informeren over wanneer zij hun subsidie konden verwachten Het Agentschap reageerde op 11 december 2013 19 december en 17 januari 2014 zie Tijdlijn maar de antwoorden waren te algemeen om te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte van het O O fonds In zijn brief van 19 december 2013 schreef het O O fonds aan het Agentschap De route naar de uitbetaling is echter een lange en onduidelijke weg De controle vanuit het agentschap vond begin oktober plaats Sindsdien hebben wij na herhaaldelijk informeren nog geen duidelijkheid over het moment dat wij de hieruit voortvloeiende rapport met bevindingen mogen ontvangen en de ontbrekende stukken eindelijk kunnen aanleveren Ook de duur van het vervolgtraject is nog niet duidelijk Ook op dit verzoek kwam slechts een korte weinig zeggende reactie 5 Het O O fonds is niet proactief geïnformeerd over de status van zijn aanvraag Het O O fonds moest hier telkens zelf naar informeren Daardoor wisten verzoekster en anderen voor wie een aanvraag was gedaan gedurende bijna twee jaar lang niet zeker of en wanneer zij hun opleidingssubsidie zouden ontvangen Dat is naar het oordeel van de Nationale ombudsman in strijd met het vereiste van een goede informatieverstrekking De onderzochte gedraging is niet behoorlijk Conclusie De klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gegrond wegens schending van het vereiste van goede informatieverstrekking Slotbeschouwing De Nationale ombudsman constateert dat de aanvraag van een ESF subsidie een tijdrovende en administratief ingewikkelde aangelegenheid is In dit geval betreft het een aanvraag tijdens de subsidieperiode 2007 2013 Tijdens de vorige subsidieperiode was er ook al kritiek op de complexiteit van de regeling Op 16 maart 20046 verzocht de Tweede Kamer de regering naast een actieve stimulering van aanvragen voor ESF subsidie tevens nadrukkelijker ondersteuning te bieden bij het correct opstellen van de aanvragen en het transparant maken van het uitvoeringstraject Er zijn sindsdien stappen gezet zo is het tegenwoordig mogelijk de subsidie elektronisch aan te vragen en kan eerder een voorschotbetaling worden gedaan zie Achtergrond Dit onderzoek laat zien dat de procedure desondanks nog altijd erg complex en tijdrovend is 7 Het O O fonds heeft meerdere keren geïnformeerd naar de stand van zaken Het Agentschap heeft deze verzoeken telkens beantwoord maar desondanks werd het O O fonds niet toereikend geïnformeerd Dit lijkt geen incident In zijn reactie op de bevindingen geeft de minister van SZW aan dat de praktijk is dat er geen uitspraken of toezeggingen over termijnen worden gedaan Wat verder opvalt is dat voor het afwikkelen van de einddeclaratie een termijn wordt gehanteerd van 24 maanden De minister heeft aangegeven dat deze termijn zo ruim is omdat er rekening moet worden gehouden met mogelijke tweedelijnscontrole door de Auditdienst Rijk De 24 maandentermijn wordt echter ook gebruikt als er helemaal geen tweedelijnscontrole plaatsvindt In die gevallen zou met een veel kortere termijn kunnen worden volstaan Het zou goed zijn als voor deze gevallen een kortere termijn zou worden gehanteerd zodat aanvragers eerder zekerheid hebben De Nationale ombudsman mr F J W M van Dooren waarnemend ombudsman Onderzoek Op 28 november 2013 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw H met een klacht over de lange behandelingsduur van een subsidieaanvraag bij het opleidings en ontwikkelingsfonds Z hierna het O O fonds De opleidingssubsidie is afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds Actie D Het O O fonds heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij Agentschap SZW hierna het Agentschap onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De klacht van verzoekster heeft daarom indirect betrekking op een gedraging van het Agentschap Verzoekster heeft de klacht op 26 december 2013 en 24 februari 2014 aangevuld Naar aanleiding van deze klacht is op 13 februari 2014 bij het Agentschap navraag gedaan naar de wettelijke grondslag van de O O fondsen Op 18 februari 2014 is op deze vraag geantwoord Naar de gedraging van het Agentschap die wordt aangemerkt als een gedraging van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd op 7 maart 2014 een onderzoek ingesteld In het kader van het onderzoek werd de minister verzocht op de klacht te reageren en een standpunt over de klacht in te nemen Tevens werden een aantal specifieke vragen gesteld In verband met zijn verantwoordelijkheid voor de subsidieaanvraag werd het O O fonds over de opening van het onderzoek geïnformeerd De minister heeft op 25 april 2014 gereageerd Op 1 mei 2014 zijn nog enkele vervolgvragen gesteld aan de minister Op 8 mei 2014 zijn deze vragen beantwoord Het O O fonds is op 12 mei 2014 in de gelegenheid gesteld te reageren op het standpunt van de minister Het O O fonds heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt De reactie van het O O fonds ontvangen op 19 mei 2014 en aangevuld op 28 mei 2014 gaf aanleiding tot het opvragen van aanvullende informatie bij de minister Op 27 mei 2014 is aanvullende informatie opgevraagd bij de minister De minister heeft de aanvullende informatie op 3 juli 2014 aangeleverd In het kader van het onderzoek werden de betrokken partijen op 12 november 2014 in de gelegenheid gesteld op de bevindingen te reageren Op 2 december 2014 heeft de minister van SZW gereageerd Deze reactie gaf aanleiding tot het stellen van enkele schriftelijke vragen aan het O O fonds Het O O fonds heeft daar niet tijdig op gereageerd Informatieoverzicht De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op de volgende informatie Verzoekschrift van 28 november 2013 brief Aanvulling van verzoekster van 26 december 2013 e mail Nieuwsbrief O O fonds van 23 december 2013 e mail Brief van het O O fonds aan het Agentschap van 19 december 2013 Aanvulling van verzoekster van 24 februari 2014 e mail Nieuwsbrief O O fonds van februari 2014 e mail Reactie van de minister van SZW van 25 april 2014 brief Reactie van de minister van SZW van 8 mei 2014 e mail Reacties van het O O fonds van 19 mei 2014 twee e mails Reactie van het O O fonds van 28 mei 2014 e mail met bijlagen Informatie van de minister van SZW van 3 juli 2014 e mail met bijlagen Informatie van de website van het Agentschap Reactie van de minister van SZW op het verslag van bevindingen Achtergrond Reactie minister d d 25 april 2014 Achtergrond ESF regeling 2007 2013 De subsidieregeling Europees Sociaal Fonds 2007 2013 bevat de voorwaarden waaronder en de wijze waarop voor projecten subsidie kan worden aangevraagd uit het Europees Sociaal Fonds almede bepalingen inzake de wijze van beoordeling van de aanvragen financieringsbepalingen en uitvoeringsvoorschriften De subsidieregeling ESF is een ministeriële regeling gebaseerd op de Kaderwet SZW subsidies en geeft invulling aan twee Europese verordeningen Een van de acties waarvoor subsidie kan worden aangevraagd onder de subsidieregeling ESF 2007 2013 is Actie D Actie D is gericht op het verbeteren van de arbeidspositie van laaggeschoolde werkenden of werkenden zonder startkwalificatie De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden voor opleiding en ontwikkeling waardoor de doelgroep van deze subsidie in staat wordt gesteld hun kennis te verbreden en of zich te verdiepen Als subsidieaanvrager voor actie D is aangewezen een Opleidings en Ontwikkelingsfonds dat door de minister op grond van de erkenningsregeling bijlage bij de ESF subsidieregeling 2007 2013 is erkend artikel D1 van de subsidieregeling Dit betekent dat feitelijke ontvangers van subsidieprojecten geen subsidie kunnen aanvragen bij het Agentschap SZW hierna AGSZW Vandaar dat in dit geval een aanvraag tot subsidie is ingediend door het O O fonds en niet door verzoekster en feitelijk ontvanger van de subsidie mevrouw Verzoekster heeft op haar beurt een relatie met het O O fonds die wordt beheerst door het civiele recht Het voorgaande houdt in dat de partij waar het AGSZW zich tot richt en mee communiceert degene is waarmee de subsidierelatie wordt onderhouden de subsidieaanvrager In dit concrete geval betekent dit dat het AGSZW enkel in subsidierelatie staat tot het O O fonds en niet tot verzoekster omdat zij geen subsidie kan aanvragen conform de subsidieregeling ESF 2007 2013 Verloop subsidieprocedure Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de subsidieaanvrager het O O fonds een verzoek tot subsidie indienen bij het AGSZW Wanneer de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd wordt er vervolgens door het AGSZW een subsidiebeschikking verleend voor een bepaalde periode projectperiode en wordt in de verleningsbeschikking mede de hoogte van het subsidiebedrag bepaald Zodra er een verleningsbeschikking is afgegeven kunnen er een of meerdere voorschotten worden aangevraagd tot een maximale hoogte van 50 van de verleende subsidie Binnen dertien weken na afronding van het project moet de subsidieontvanger een verzoek tot vaststelling van het project indienen bij het AGSZW artikel 18 van de subsidieregeling Bij dit verzoek dient een verantwoording en een einddeclaratie te worden gevoegd Vervolgens vindt er de eindcontrole plaats door het AGSZW Het AGSZW stelt eerst een voorlopig rapport van bevindingen op dat aan subsidieontvanger wordt voorgelegd Dit voorlopige rapport van bevindingen wordt vervolgens definitief gemaakt Dit is tevens het moment dat het resterende bedrag aan subsidieontvanger wordt betaald de eindbetaling Na de eerstelijncontrole door het AGSZW en de eindbetaling bestaat echter de mogelijkheid dat het ESF project wordt geselecteerd voor een controle door de Auditdienst Rijk voor de zogenoemde tweedelijnscontrole in opdracht van de Europese Commissie De bepaling van de projecten voor een eventuele tweedelijnscontrole vindt tweemaal per jaar in januari en juli plaats door middel van een steekproef Indien duidelijk is dat het project niet wordt gecontroleerd door de Auditdienst Rijk of blijkt dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd door de Auditdienst Rijk wordt de subsidie vastgesteld Dit dient uiterlijk 24 maanden na het indienen van de einddeclaratie te gebeuren conform artikel 18 vierde lid van de subsidieregeling Deze termijn van 24 maanden is dusdanig ruim in verband met de mogelijkheid van de tweedelijnscontrole Pas wanneer duidelijk is dat er geen controles meer zullen plaatsvinden wordt de subsidie definitief vastgesteld De eindbetaling heeft over het algemeen al veel eerder plaatsgevonden Achtergrond O O fonds Het O O fonds is in 2011 opgericht en vervolgens erkend door het Agentschap SZW als potentiële subsidieaanvrager Voorheen was het voor ZZP ers niet mogelijk om van de ESF regeling Actie D gebruik te maken Maar de subsidieregeling is met ingang van 2011 verruimd ten gunste van ZZP ers met als gevolg dat in het tijdvak 2011 de eerste en enige aanvraag van het O O fonds is ingediend Zoals eerder aangegeven volgt uit artikel 18 vierde lid van de subsidieregeling dat een subsidie wordt vastgesteld uiterlijk binnen 24 maanden na datum indiening einddeclaratie In dit concrete geval betekent dit dat er moet worden gerekend vanaf 14 januari 2013 moment dat het O O fonds haar einddeclaratie heeft ingediend Gezien de 24 maandentermijn moet de subsidie dus uiterlijk 14 januari 2015 zijn vastgesteld Momenteel is de subsidie van het O O fonds nog niet vastgesteld maar het AGSZW heeft hier nog de tijd voor tot 14 januari 2015 De vaststelling van de subsidie van het O O fonds bevindt zich nog binnen de 24 maanden en de termijn wordt dus niet overschreden De verwachting is dat rond juli duidelijk zal worden wanneer de vaststelling van de subsidie zal volgen Uit de informatie op de website van het O O fonds en uit de correspondentie van verzoekster kan worden opgemaakt dat het O O fonds ondanks de ontvangst van het eerste voorschot de ESF gelden nog niet heeft uitbetaald aan de feitelijke ontvangers waaronder mevrouw Een groot deel van de O O fondsen betaalt de ESF gelden vaak pas uit nadat het definitieve rapport van bevindingen is ontvangen of nog later pas wanneer de vaststellingsbeschikking wordt ontvangen Dit is echter een keuze van het O O fonds en een keuze waar het AGSZW geen invloed op heeft Juist om subsidieaanvragers tegemoet te komen die reeds kosten hebben gemaakt is in artikel 15 van de subsidieregeling de mogelijkheid opgenomen voor subsidieontvanger om één of meerdere voorschotten aan te vragen Het O O fonds is ook bekend met deze mogelijkheid want het O O fonds heeft ook een verzoek om een eerste voorschot ingediend en een voorschot ontvangen Kennelijk heeft het O O fonds dit voorschot niet gebruikt om de kosten van mevrouw te voldoen Zoals eerder aangegeven heeft het AGSZW geen rechtstreekse invloed op hoeveel en wanneer het O O fonds uitbetaalt Dit is een kwestie die verzoekster met het O O fonds dient op te nemen Ten aanzien van uw vraag of er mogelijk andere O O fondsen zijn die ongenoegen hebben geuit over de te lange behandelingsduur kan ik u melden dat er in 2013 door een ander O O fonds over een zestal projecten een klacht is ingediend over de overschrijding van de 24 maandentermijn Over 2014 zijn er nog geen klachten ontvangen van O O fondsen over een te lange behandelingsduur de overschrijding van de 24 maandentermijn Motie Algra Op 16 maart 2004 heeft de Tweede Kamer bij motie uitgesproken 8 De Kamer gehoord de beraadslaging van oordeel dat het voor Nederland beschikbare ESF subsidiegeld onvoldoende wordt benut constaterende dat potentiële aanvragers moeite hebben met het opstellen van correcte en toetsbare aanvragen verzoekt de regering naast een actieve stimulering van aanvragen voor ESF subsidie tevens nadrukkelijker ondersteuning te bieden bij het correct opstellen van de aanvragen en het transparant maken van het uitvoeringstraject en gaat over tot de orde van de dag Communicatieplan 2007 2013 Het Agentschap heeft in zijn Communicatieplan 2007 2013 de volgende communicatiedoelgroepen en doelstellingen onderscheiden De aanvragers en uitvoerders De potentiële aanvragers zijn Opleidings en ontwikkelingsfondsen O O fondsen actie D 160x Uitvoerders zijn de organisaties die in opdracht van de aanvrager dan wel hoofduitvoerder worden ingeschakeld voor uitvoering van het project Bijvoorbeeld de uitvoering van scholing of het verzorgen van de ESF administratie De projectdeelnemers Dit zijn de kandidaten die participeren in een re integratie of scholingstraject dat wordt ingezet met behulp van financiering door het Europees Sociaal Fonds Het contact met deze groep verloopt indirect via de aanvragers en vooral de hoofduitvoerders van projecten De algemene publieke opinie De belangrijkste communicatiedoelstellingen per doelgroep die we in het komende jaren nastreven zijn als volgt te omschrijven De aanvragers en uitvoerders Potentiële aanvragers zijn bekend met de ESF subsidiemogelijkheden en subsidievoorwaarden Zij weten voor welke activiteiten en projecten zij subsidie kunnen aanvragen hoe zij dit kunnen doen en wanneer zij dit kunnen doen Daarnaast worden aanvragers zodanig van informatie voorzien dat zij op verantwoorde wijze om kunnen gaan met de toegekende subsidie Daartoe worden aanvragers en uitvoerders voorzien van actuele informatie over de inhoud en uitvoering van de regeling De projectdeelnemers Deze zijn zich bewust van hun deelname aan een Europees project Hiertoe wordt het gebruik van de promotiebox en aanvullend promotiemateriaal gestimuleerd De algemene publieke opinie Een positieve bijdrage leveren aan het imago van ESF en de EU door onder andere het communiceren over de inhoud en resultaten van de ESF projecten en de achtergronden van de Europese Unie Doelen en middelenmatrix Uit Communicatieplan 2007 2013 9 Doelgroep doelstelling Middelen Aanvragers actie D Voorlichting aanvraagprocedures en inhoud en uitvoering regeling Projectdeelnemers Vergroten bewustwording projectdeelnemers ESF Publieke opinie Ontwikkelen positieve bijdrage imago ESF Actie D O O fondsen Website X X X Digitale nieuwsflits X X Europees magazine X X Kalender ESF X X Drukwerk Engelstalig t b v transnationaal X Startevent 2007 Jaarlijks Event 2008 2013 X X Informatiebijeenkomst miniconferentie X Persoonlijk contact aanvragers X SZW lunchbijeenkomsten X Publiciteit redactionele

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/228 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  jaar lang niet zeker of en wanneer zij opleidingssubsidie zou ontvangen Tijdens het onderzoek van de ombudsman is de subsidie toegekend Lees verder Onderwerpen SZW subsidie O O fonds opleiding ondernemers onvoldoende informatieverstrekking Dossier 7 juli 2014 Dossier Overheid geld Hoe komt het dat bij mensen schulden ontstaan Er zijn allerlei oorzaken werkloosheid hypotheekproblemen scheiding ziekte of onverwachte terugvorderingen van de overheid Natuurlijk moet je terugbetalen wat je teveel hebt gekregen Lees verder Onderwerpen traag betalende overheid toeslagen zzp ers betalingsregeling betaalgedrag schuldhulpverlening belastingdienst Nieuwsbericht 28 november 2013 Staatssecretaris Klijnsma zegt veteranen hulp toe De Staatssecretaris van SZW laat de Ereschuld voor veteranen buiten beschouwing voor de bijstand Hiermee is de aanbeveling van de Nationale ombudsman mét terugwerkende kracht opgevolgd Lees verder Onderwerpen vermogen belangen veteranenombudsman Veteranenwet veteraan gemeente Column 14 september 2013 Goed voorbereid Habiba komt uit Soedan en heeft bijna alle onderdelen van het inburgeringsexamen gehaald Er is alleen één obstakel de Toets Gesproken Nederlands Al vier pogingen heeft zij gedaan maar zonder resultaat Keer op keer zakt ze Lees verder Onderwerpen om procedure recht deelvaardigheden herbeoordeling inburgeringsexamen Onderzoek 5 februari 2013 2013 003 Burgers in financiële problemen door geldopeisen overheid zonder beslagvrije voet De overheid brengt geregeld burgers in ernstige financiële problemen door onverhoeds geld op te eisen zegt de ombudsman over zijn rapport In het krijt bij de overheid Lees verder Onderwerpen gemeente belastingdienst centraal justitiëel incasso bureau cjib uwv duo svb cak cvz boete schuld beslagvrije voet Nieuwsbericht 24 januari 2013 SVB informeert nabestaanden niet over grote financiële terugval De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat de SVB circa 370 nabestaanden die uitkering uit Anw én Wajong ontvangen onvoldoende heeft geïnformeerd over een grote financiële terugval Lees verder Onderwerpen svb om overlijden wajong uitkering anw uitkering tweede kamer Nieuwsbericht 17 januari 2013 Overheid brengt burger

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22SZW%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  minister de vrouw via het Agentschap en het O O fonds onvoldoende heeft geïnformeerd Daardoor wist de vrouw gedurende bijna twee jaar lang niet zeker of en wanneer zij opleidingssubsidie zou ontvangen Tijdens het onderzoek van de ombudsman is de subsidie toegekend Lees verder Onderwerpen SZW subsidie O O fonds opleiding ondernemers onvoldoende informatieverstrekking Rapport 28 februari 2013 2013 014 Woningeigenaar loopt subsidie mis door slechte informatieverstrekking van Agentschap nl Eigenaar bewoners van particuliere woningen konden in de periode 1 juli 2009 tot uiterlijk 31 december 2010 een subsidie krijgen van maximaal 200 voor een energieadvies In de subsidiepot zat in totaal 10 miljoen euro De regeling werd uitgevoerd door Agentschap nl in opdracht van het ministerie van BZK Op 17 november 2010 stelde Agentschap nl de regeling ook open voor collectieve aanvragen en communiceerde het dat met een aantal intermediairs Hierdoor ontstond een run op de regeling waardoor het subsidieplafond op 19 november was bereikt en de regeling werd gesloten De Associatie Energie Prestatie Adviseurs klaagt nu over de manier waarop de Agentschap nl informatie heeft verstrekt over het collectief aanvragen van de subsidies De ombudsman is van oordeel dat als de spelregels tijdens het spel door Agentschap nl worden veranderd iedere speler daarvan op de hoogte moet zijn Agentschap nl had iedereen die daar belang bij had moeten informeren Lees verder Onderwerpen informatieverstrekking agentschap nl subsidie energieadvies ministerie van buitenlandse zaken binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 7 maart 2012 2012 035 Werkgever loopt loonkostensubsidie mis door slechte informatieverstrekking UWV Verzoeker directeur van een zorginstelling te Utrecht heeft per 1 november 2010 een moeilijk plaatsbare werkneemster in dienst genomen Lees verder Onderwerpen uwv loonkostensubsidie aanvraag indicatiebeschikking informatieverstrekking sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 20 april 2011 2011 121 Onderneemster eist schadevergoeding UWV door gemiste loonkostensubsidie Het UWV in Enschede verstrekt een werkzoekende een verklaring dat de werkgever die haar in dienst zou nemen loonkostensubsidie kan krijgen Onterecht blijkt later als verzoekster deze werkzoekende voor een jaar een arbeidscontract heeft afgesloten Als verzoekster namelijk de loonkostensubsidie aanvraagt wordt die afgewezen omdat blijkt dat de werkzoekende niet aan de juiste voorwaarde voldoet van tenminste 12 maanden recht op een WW uitkering Verzoekster wil een schadevergoeding van het UWV Het UWV erkent onzorgvuldig te zijn geweest en biedt excuses aan De ombudsman beveelt aan dat het UWV de schadeclaim opnieuw bekijkt als verzoek om vergoeding van de schade die is ontstaan omdat verzoekster niet in aanmerking komt voor de subsidie Lees verder Onderwerpen ondernemer uwv loonkostensubsidie arbeidscontract regeling stimulering arbeids participatie stap ww uitkering schadevergoeding motiveringsvereiste klachtbehandeling sociale zaken en werkgelegenheid Column 2 januari 2010 Openheid eerlijkheid loyaliteit Deze woorden zouden de relatie tussen een gemeente en haar inwoners moeten kenmerken Lees verder Onderwerpen gemeente om belangen bezwaar bouwproject vergunning Nieuwsbericht 19 februari 2009 Vrijheid radicaal vernieuwend onderwijs niet in de knel De Onderwijsinspectie geeft radicaal vernieuwende scholen zoals de Iederwijsscholen voldoende ruimte om zich te verantwoorden Dit kan op zo n manier gebeuren dat geen afbreuk gedaan wordt aan hun uitgangspunten Lees

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22subsidie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive