archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aanhouding aanhouding met geweld Rapport 22 juni 2015 2015 098 Belastingdienst moet onjuiste overheidsvordering niet twee keer doen Man is onder bewind gesteld en heeft belastingschuld van 746 De Belastingdienst legt beslag op zijn beheerrekening waardoor hij te weinig leefgeld over houdt Dat is niet de bedoeling ook volgens de Belastingdienst Er volgt een toezegging dat het geld wordt teruggestort en de vordering stopgezet Helaas is dat laatste niet gebeurd Er volgt een nieuwe overheidsvordering Opnieuw moet het geld worden teruggestort en de vordering stopgezet De Nationale ombudsman vindt deze gang van zaken onjuist en zorgwekkend De Belastingdienst maakt excuses aan de gedupeerde man en zijn bewindvoerder Lees verder Onderwerpen belastingdienst bewindvoering belastingschuld overheidsvordering beslagvrije voet Rapport 24 juni 2015 2015 099 OM maakt geldbedrag over aan onjuist rekeningnummer en wil de schade niet vergoeden Een man is verdachte in een strafzaak waarbij het OM 800 van hem in beslag neemt Ook zijn jongere broer is verdachte in dezelfde strafzaak Op een bepaald moment oordeelt de officier van justitie dat het geldbedrag terug kan worden gegeven aan de man Maar dit wordt abusievelijk overgemaakt aan de broer Hij heeft dezelfde achternaam maar wel een andere voorletter De man is vervolgens maanden bezig geweest om eerst zelf en later met een advocaat zijn geld via het OM terug te krijgen Hij verzoekt naast het geldbedrag ook om vergoeding van de wettelijke rente en de advocaatkosten De hoofdofficier geeft tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman de fout toe en laat weten dat de 800 wordt vergoed Uit coulance wordt er slechts 300 toegekend voor de gemaakte advocaatkosten Deze vergoeding acht de ombudsman niet onredelijk maar hij vindt het niet behoorlijk dat dit bedrag enkel uit coulance en ter finale kwijting wordt aangeboden De klacht is gegrond Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om afwijzing schadevergoeding coulance onredelijk Rapport 7 maart 2014 2014 015 Politie vernietigt in beslag genomen auto van vrouw die reed onder invloed Politie Kennemerland neemt auto van een vrouw die tweemaal kort na elkaar onder invloed achter het stuur heeft gezeten in beslag De officier van justitie bericht haar dat zij binnen 6 maanden zal worden gedagvaard voor de politierechter De vrouw vraagt aan de raadkamer van de rechtbank om teruggave van de auto De rechtbank wijst dat verzoek af omdat het beter is dat de politierechter die over haar strafzaak zal oordelen ook over de teruggave beslist Het duurt een jaar voordat zij wordt gedagvaard De politierechter veroordeelt haar tot een boete van 1000 en een voorwaardelijke werkstraf en bepaalt dat de auto aan haar moet worden teruggegeven De auto is echter inmiddels al vernietigd omdat de waarde volgens Domeinen beneden 600 lag en verdere opslag niet rechtvaardigde De Nationale ombudsman vindt het onbegrijpelijk dat deze zaak zo lang bij het parket is blijven liggen terwijl het OM wist dat de politierechter over de auto moest beslissen Hij doet het OM de aanbeveling om een passend gebaar in de richting van de vrouw te maken Lees verder Onderwerpen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22beslag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2014/213 DUO had eerder duidelijkheid moeten geven over subsidieregeling inburgeringscursus | Nationale ombudsman
  gedeeltelijke vergoeding van die inburgeringscursus had verzoeker niet voor een cursus bij een erkend instituut maar voor een gratis of goedkoper alternatief bij een niet erkend instituut gekozen WELKE REACTIE KOMT ER VAN DUO Medio november reageerde DUO op de ingebrekestelling en ook nog een keer op de klacht Door de gewijzigde regelgeving ontstonden twee verschillende cohorten trajecten Op de website was getracht aan de inburgeraar duidelijk te maken onder welk cohort hij zou vallen met de daaraan verbonden regelgeving c q rechten en plichten Hierin werd gevraagd wat de datum was waarop de inburgeraar de verblijfsvergunning had ontvangen voor of na 1 januari 2013 Het ging hier dus niet om de ingangsdatum van de verblijfsvergunning Wettelijk was bepaald dat de dagtekening van de inwilligende beschikking van de IND van het verblijfsrecht bepalend was voor de startdatum van de inburgerlngsplicht Het speet DUO dat de contacten tussen verzoeker en DUO niet naar tevredenheid waren verlopen DUO stelde zich op het standpunt dat niet was gebleken van het verstrekken van onjuiste informatie door DUO Wat was de aanleiding voor de klacht bij de Nationale ombudsman Verzoeker vond dat hij onnodig op hoge kosten was gejaagd Hij stelde dat in mei 2013 op de website www inburgeren nl foutieve informatie had gestaan Verzoeker had dit bij DUO aangekaart en om die reden had hij DUO verzocht om hem alsnog een gedeeltelijke vergoeding van maximaal 3000 euro toe te kennen zoals die gold onder de oude regeling Omdat verzoeker deze niet kreeg wendde hij zich tot de Nationale ombudsman Verzoeker voelde zich van het kastje naar de muur gestuurd Het enige antwoord dat hij kreeg was dat alles op de website stond uitgelegd Verzoeker heeft de eerste maanden van 2013 bij veel instanties DUO ministerie van Buitenlandse Zaken IND ISD getracht informatie te krijgen over zijn rechten en plichten Dit bezorgde hem veel kosten stress tijdsverlies telefoontjes bezoekjes en verwarring aldus verzoeker Wat heeft de Nationale ombudsman onderzocht De Nationale ombudsman heeft onderzocht in hoeverre verzoeker onjuist was voorgelicht of op het verkeerde been gezet door gemelde website en verdere informatie door DUO in de maanden die lagen tussen de aanvraag van de verblijfsvergunning en de kennisgeving van de door de IND verleende vergunning door DUO aan verzoeker De kwestie is voorgelegd aan de verantwoordelijke minister de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hoe reageerde Dienst Uitvoering Onderwijs De minister hierna DUO gaf allereerst toelichting over het per 1 januari 2013 vernieuwde inburgeringsstelsel Voor die datum waren de gemeenten verantwoordelijk voor de informatie omtrent inburgeringsplicht en het versturen van de kennisgeving daarover Per 1 januari 2013 werd DUO daarvoor verantwoordelijk en is ook het vergoedingenstelsel komen te vervallen Een vergoeding kon alleen nog worden toegekend aan personen die vielen onder het oude regime Degene die onder het nieuwe regime viel kon geen aanspraak meer maken op een vergoeding Dit hing af van de datum waarop de IND een verblijfsvergunning had afgegeven De datum van afgifte van de vergunning was daarbij bepalend en niet de datum van ingang van het recht tot verblijf Voorts beschreef DUO de algemene werkwijze als volgt DUO maakt de eerste kennisgeving betreffende de inburgeringsplicht aan en verstuurt deze zodra de IND de vergunning verleend heeft en aan DUO de relevante gegevens van de betreffende vreemdeling over de verblijfstitel en of het doel permanent dan wel tijdelijk verblijf is heeft aangeleverd Uit die gegevens en overige bij DUO bekende gegevens leidt DUO af of sprake is van inburgeringsplicht dan wel van tijdelijke vrijstellingen en informeert DUO de betreffende vreemdeling Het voorgaande houdt in dat zolang de IND de relevante gegevens niet geleverd heeft DUO niet met zekerheid uitsluitsel kan geven over de inburgeringsplicht van een individuele vreemdeling aldus DUO DUO is het met verzoeker eens dat de gemeente ISD in dit geval in april 2013 aan verzoeker onjuiste informatie had verstrekt omdat verzoeker gelet op de datum van afgifte van de verblijfsvergunning niet in aanmerking kwam voor een kostenvergoeding Toen DUO op 26 april 2013 van de IND de relevante gegevens over het verblijfsrecht van verzoeker ontving heeft DUO diezelfde dag verzoeker voormelde kennisgeving gestuurd en per e mail de ISD gewezen op de onjuistheid van zijn brief naar verzoeker DUO stelde zich op het standpunt dat DUO aan de telefoon geen informatie kon geven omdat DUO de relevante gegevens over de verblijfsvergunning nog niet van de IND had ontvangen Tot die tijd kon DUO niet helpen anders dan verwijzen naar de website www inburgeren nl Daar kon verzoeker ook informatie over lenen vinden Zodra DUO informatie van de IND ontving zou verzoeker een brief van DUO ontvangen over de inburgeringsplicht indien van toepassing Dat verzoeker op 11 en 18 maart 2013 en 19 april 2013 telefonisch contact had gehad met DUO nam DUO aan maar DUO kon dat zelf niet bevestigen Van telefonische contacten werden alleen aantekeningen gemaakt indien zich tijdens die contacten bijzonderheden voordeden en de verwachting was dat de beller daarop terug zou komen bijvoorbeeld in geval de beller zich ontevreden had getoond of als er afspraken waren gemaakt DUO achtte het niet aannemelijk dat zolang de relevante gegevens niet bij DUO bekend waren door DUO in die telefoongesprekken aan verzoeker gezegd zou zijn dat verzoeker onder de oude regeling viel DUO ontkende niet dat in de overgangsperiode rond de invoering van de nieuwe wet niet voor iedereen duidelijk was hoe met de situatie moest worden omgegaan DUO had zich ingespannen om daarover zoveel mogelijk informatie te verstrekken Naast de informatie voor particulieren op de website en via de telefonische helpdesk is informatie voor de zogeheten ketenpartners onder meer gemeenten op de website geplaatst Daarnaast is relevante informatie onder meer aan gemeenten verstrekt via periodieke nieuwsbrieven en regionaal georganiseerde inburgeringscafés DUO bevestigde dat de zogenaamde landingspagina van de website tot mei 2013 de vragen bevatte Bent u vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig en Bent u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig en dat naar aanleiding van signalen van de relatiebeheerders van DUO over onduidelijkheid bij gemeenten de website

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/213test (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Noord Holland ISD Na de start van de dure cursus blijkt de man deze helemaal zelf te moeten betalen omdat zijn verblijfsvergunning is afgegeven na de wijzigingsdatum van de subsidieregeling de ingangsdatum van de verblijfsvergunning speelt hierbij geen rol DUO vertelt hem dit snel en betreurt het dat de man eerder onvoldoende of niet volledige informatie heeft gehad maar kan niet anders dan de wet naleven De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat DUO eerder duidelijkheid had kunnen en moeten geven op de vraag van de man onder welke regeling hij valt DUO voert de regelingen uit voor de minister van Sociale Zaken De ombudsman beveelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om de man te laten benaderen door DUO over een tegemoetkoming in de door hem gemaakte kosten voor de inburgeringscursus eventueel samen met de Sociale Dienst Lees verder Onderwerpen dienst uitvoering onderwijs duo inburgering subsidieregeling kostenvergoeding verblijfsvergunning duidelijker informeren Nieuwsbericht 12 januari 2011 Nationale ombudsman start onderzoek hardheidsclausule Wet Inburgering Buitenland De Nationale ombudsman start een onderzoek naar inburgering in het buitenland Hij neemt onder de loep hoe invulling wordt gegeven aan de zogenoemde hardheidsclausule Lees verder Onderwerpen hardheidsclausule onderzoek om vreemdelingen ind Onderzoek 23 mei 2011 2011 135 Eigen onderzoek naar omgang IND met inherente afwijkingsbevoegdheid inburgering Om de integratie in onze maatschappij te bevorderen wordt sinds 2006 van nieuwkomers verwacht dat zij voor hun komst hier in hun land van herkomst slagen voor het basisexamen inburgering Pas dan wordt iemand in Nederland toegelaten Lees verder Onderwerpen inburgering immigratie en naturalisatiedienst ind afwijkingsbevoegdheid gezinshereniging Nieuwsbericht 11 juli 2012 Vrijstellingsverzoek inburgeringstoets buitenland nu op maat getoetst De Immigratie en Naturalisatiedienst IND past met succes het toetsingskader toe dat Nationale ombudsman heeft opgesteld voor het beoordelen van verzoeken het inburgeringsexamen in het buitenland niet te doen Lees

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22inburgering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  e mail en een brief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord Holland ISD Na de start van de dure cursus blijkt de man deze helemaal zelf te moeten betalen omdat zijn verblijfsvergunning is afgegeven na de wijzigingsdatum van de subsidieregeling de ingangsdatum van de verblijfsvergunning speelt hierbij geen rol DUO vertelt hem dit snel en betreurt het dat de man eerder onvoldoende of niet volledige informatie heeft gehad maar kan niet anders dan de wet naleven De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat DUO eerder duidelijkheid had kunnen en moeten geven op de vraag van de man onder welke regeling hij valt DUO voert de regelingen uit voor de minister van Sociale Zaken De ombudsman beveelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om de man te laten benaderen door DUO over een tegemoetkoming in de door hem gemaakte kosten voor de inburgeringscursus eventueel samen met de Sociale Dienst Lees verder Onderwerpen dienst uitvoering onderwijs duo inburgering subsidieregeling kostenvergoeding verblijfsvergunning duidelijker informeren Rapport 28 februari 2013 2013 014 Woningeigenaar loopt subsidie mis door slechte informatieverstrekking van Agentschap nl Eigenaar bewoners van particuliere woningen konden in de periode 1 juli 2009 tot uiterlijk 31 december 2010 een subsidie krijgen van maximaal 200 voor een energieadvies In de subsidiepot zat in totaal 10 miljoen euro De regeling werd uitgevoerd door Agentschap nl in opdracht van het ministerie van BZK Op 17 november 2010 stelde Agentschap nl de regeling ook open voor collectieve aanvragen en communiceerde het dat met een aantal intermediairs Hierdoor ontstond een run op de regeling waardoor het subsidieplafond op 19 november was bereikt en de regeling werd gesloten De Associatie Energie Prestatie Adviseurs klaagt nu over de manier waarop de Agentschap nl informatie heeft verstrekt over het collectief aanvragen van de subsidies De ombudsman is van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22subsidieregeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de kosten voor werkzaamheden in de klachtprocedure van een advocaat De staatssecretaris wijst dit af De ombudsman vindt dat voor een klachtprocedure in principe geen juridische bijstand nodig is ook niet als de klacht gecompliceerd is In dit geval vindt de ombudsman dat mede door de halsstarrige houding van de Belastingdienst het begrijpelijk dat de klager hiervoor een advocaat heeft ingeschakeld Hij geeft de staatssecretaris in overweging om een redelijke kostenvergoeding aan te bieden Lees verder Onderwerpen klachtprocedure kostenvergoeding belastingdienst nationale ombudsman no financiën Rapport 23 december 2013 2013 204 Klacht over dwarsbomen onderzoek naar MPA door Algemene Inspectie NVWA Een varkenshouder heeft een bedrijf dat in 2002 verdacht werd van de MPA besmetting Volgens de Inspectiedienst wordt een besmetting aangetoond De varkenshouder zegt dat het besmette dier niet van het met MPA vervuilde voer heeft gegeten en dus niet besmet kan zijn Hij laat daarop zelf een aantal van zijn andere dieren testen maar de testresultaten krijgt hij nooit Hij klaagt erover dat de Algemene Inspectiedienst inmiddels opgegaan in de NVWA hem heeft tegengewerkt in het achterhalen van de feiten Onderzoek van de ombudsman heeft niet meer duidelijkheid gegeven over wat er daadwerkelijk gebeurd is Wel is duidelijk dat de man de testuitslagen niet heeft ontvangen De ombudsman beveelt het Ministerie van Economische Zaken aan alsnog zoveel mogelijk openheid van zaken te geven aan de man en te kijken naar compensatie van zijn geleden schade Lees verder Onderwerpen nvwa algemene inspectie deskundigenoordeel geheimhouding integriteit vooringenomenheid uitblijven actie onderzoek kostenvergoeding schadevergoeding zzp landbouw communicatie economische zaken Column 30 april 2012 Tegenstrijdige verhalen Simon uit Goes huurt een praktijkruimte in de gemeente Bergen op Zoom Dat bevalt hem prima Tót deze Noord Brabantse gemeente vanaf 2002 WOZ aanslagen begint te sturen Op zo n aanslag stelt de gemeente vast wat een pand waard is Lees verder Onderwerpen gemeente procedures om kostenvergoeding belastingdienst aanmaningen Rapport 12 september 2011 2011 268 Klacht over reactie Belastingdienst en Ministerie van Financiën op schadevergoedingsverzoek Nederlandse man woont in buitenland en ontvangt ondanks herhaaldelijk aandringen geen definitieve aanslag van de inkomstenbelasting De man vraagt de Belastingdienst Limburg om vergoeding van de gemaakte kosten De Nationale ombudsman toetst de handelwijze van de Belastingdienst aan de 16 spelregels van zijn schadevergoedingswijzer Hij vindt dat de Belastingdienst het afwijzen van de schadevergoeding niet goed heeft gemotiveerd en doet de aanbeveling er voor te zorgen dat een deel van de schade alsnog vergoed wordt Lees verder Onderwerpen belastingdienst ministerie van financiën heroverweging schadevergoeding klachtbehandeling aanslag inkomstenbelasting financiën financiën Rapport 27 mei 2011 2011 159 Klacht over afwijzing verzoek kostenvergoeding Belastingdienst Belastingdienst weigert de kosten te vergoeden die de verzoekers hebben gemaakt om hun aangifte tijdig verwerkt te krijgen Voor hun voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting premie volksverzekeringen 2008 vraagt de dienst gegevens op bij hun voormalige accountant terwijl die al in het bezit zijn van de belastingdienst Uiteindelijk is de voorlopige aanslag pas december 2010 gereed De Nationale ombudsman heeft de behandeling van een verzoek om schadevergoeding getoetst aan de vijftien

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22kostenvergoeding%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  over de Nationale ombudsman Leveranciers 36 278 klachten ontvangen in 2014 U bent hier Home Vind hier nieuws rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Nieuwsbericht 5 februari 2009 Verklaring van geschiktheid rijbewijs binnen vier maanden Het CBR moet mensen die een Verklaring van geschiktheid nodig hebben voor het verlengen van hun rijbewijs zoals 70 plussers duidelijker informeren over de aanvraag van zo n verklaring en de tijd die dat kost Lees verder Onderwerpen cbr rijbewijs aanvraag procedure rdw aanvraagprocedure Kunnen wij u helpen Aan het juiste adres Procedure Klacht indienen Vraag

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22duidelijker+informeren%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/196 Staatssecretaris van Financiën had kritiek op aanbod van coulancerente niet op moeten vatten als afwijzing | Nationale ombudsman
  slechts één onderdeel ervan inhoudt dat het gehele aanbod wordt afgewezen De staatssecretaris stelde zich dan ook op het standpunt dat het gehele aanbod van de Belastingdienst was afgewezen Ook het aanbod van 9 februari 2010 had BV X volgens de staatssecretaris niet aanvaard De staatssecretaris gaf aan zich daarom vrij te achten de verzoeken om coulancerente geheel opnieuw te overwegen De heroverweging bracht de staatssecretaris ertoe uitsluitend coulancerente aan te bieden over periodes nà 26 april 2007 de datum waarop BV X en de Belastingdienst overeenstemming hadden bereikt over de op dat moment nog lopende geschillen 9 De heroverweging leidde per saldo tot een lager bedrag aan aangeboden coulancerente dan het bedrag van 48 773 dat de staatssecretaris op 9 februari 2010 had aangeboden Omwille van een zorgvuldige afhandeling van de kwestie verklaarde de staatssecretaris zich daarom bereid bij wijze van uitzondering en eenmalig zijn eerdere aanbod van 48 773 gestand te doen BV X kon daartoe een kwijtingsformulier ondertekenen en binnen zes weken retourneren 10 In een brief van 29 april 2011 gaf de gemachtigde van BV X aan het rentebedrag van 48 773 zoals opgenomen in de brieven van 9 februari 2010 te accepteren Het bijbehorende kwijtingsformulier was ingevuld ondertekend en bijgevoegd Daarnaast ging de gemachtigde in zijn brief onder meer nog uitgebreid in op het eerder aangeboden bedrag van 21 105 waarmee BV X zich op 11 december 2007 akkoord had verklaard Hij bestreed dat sprake was geweest van een integraal aanbod omdat het aanbod van de Belastingdienst in Amsterdam destijds bestond uit twee afzonderlijke bedragen Hij stelde dat de staatssecretaris op het aangeboden en door BV X geaccepteerde bedrag niet kon terugkomen Ter bevestiging van de eerdere aanvaarding door verzoekster zond de gemachtigde met zijn brief ook een kwijtingsformulier mee waarop door hem dan wel BV X zelf het bedrag van 21 105 was ingevuld Hij concludeerde dat BV X niet alleen recht had op het bedrag van 48 773 dat op 9 februari 2010 was aangeboden maar ook op het bedrag van 21 105 11 Op 14 december 2012 constateerde de staatssecretaris dat BV X het aanbod van 5 april 2011 had verworpen en dat het aanbod daarom was komen te vervallen De staatssecretaris beriep zich daarbij op artikel 6 225 Burgerlijk Wetboek zie Relevante wet en regelgeving Onder verwijzing naar het standpunt zoals neergelegd in zijn brief van 5 april 2011 besloot de staatssecretaris om aan BV X geen nieuw aanbod te doen 12 Op 6 maart 2013 schreef de gemachtigde aan de staatssecretaris dat uit een telefoongesprek met een medewerkster van het Ministerie van Financiën was gebleken dat het feit dat de gemachtigde in de brief van 29 april 2011 was teruggekomen op het bedrag van 21 105 kwaad bloed had gezet bij de medewerkers van de staatssecretaris De gemachtigde gaf aan dat dit niet de bedoeling was geweest De gemachtigde wees er verder op dat hij in de brief van 29 april 2011 het aanbod van 5 april 2011 inzake de vergoeding van 48 773 namens BV X had geaccepteerd en daar náást aanspraak had gemaakt op het eerder geaccepteerde bedrag van 21 105 13 In een brief van 8 juli 2013 herhaalde de staatssecretaris zijn standpunt dat BV X ieder aanbod had verworpen WAT HEEFT DE NATIONALE OMBUDSMAN ONDERZOCHT 14 Op 16 december 2013 wendde BV X zich via haar gemachtigde tot de Nationale ombudsman BV X klaagde er over dat de staatssecretaris van Financiën het aanbod tot betaling van coulancerente tot een bedrag van 48 773 niet langer gestand wil doen De Nationale ombudsman legde de klacht van BV X op 19 augustus 2014 voor aan het Ministerie van Financiën De Nationale ombudsman vroeg het Ministerie in te gaan op de vraag waarom in reactie op de brief van 29 april 2011 van de gemachtigde van BV X niet eenvoudig was gereageerd met de mededeling dat het aanbod van de Belastingdienst tot vergoeding van 21 105 niet was geaccepteerd en dat dit was opgegaan in het aanbod van 5 april 2011 HOE REAGEERDE HET MINISTERIE VAN FINANCIËN 15 Het Ministerie van Financiën reageerde op 1 oktober 2014 Bij monde van de directeur generaal van de Belastingdienst liet het ministerie het volgende weten De directeur generaal benadrukte nogmaals dat het bedrag van 21 105 nimmer als een zelfstandig aanbod is aangeboden maar slechts als onderdeel van het aanbod van 28 november 2007 van de Belastingdienst De directeur generaal merkte verder op dat BV X in haar reactie op de brief van 5 april 2011 weliswaar akkoord was gegaan met het aanbod van 48 773 maar dat uit de rest van die brief bleek dat ze zich daarin in het geheel niet kon vinden en het uit eigen beweging had verhoogd met 21 105 Dit laatste betekende logischerwijze aldus de directeur generaal dat het gehele aanbod werd verworpen waarmee het aanbod was komen te vervallen Er was dan ook geen aanleiding meer om BV X er simpelweg op te wijzen dat het aanbod van 21 105 was opgegaan in het aanbod van 48 773 en dit laatste aanbod gestand te doen WAT IS HET OORDEEL VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN 16 BV X klaagt erover dat de staatssecretaris van Financiën in de reactie van 29 april 2011 op het aanbod van de staatssecretaris om haar een bedrag van 48 773 aan coulancerente te betalen aanleiding heeft gevonden het gehele aanbod in te trekken en haar geen nieuw aanbod te doen 17 De staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat BV X het aanbod heeft verworpen en dat er geen aanleiding was haar een nieuw aanbod te doen 18 Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid zich coulant opstelt als zij fouten heeft gemaakt Zij heeft oog voor claims die redelijkerwijs gehonoreerd moeten worden en belast de burger niet met onnodige en ingewikkelde bewijsproblemen en procedures 19 De beslissing van de staatssecretaris in zijn brief van 14 december 2012 in reactie op de brief van 29 april 2011 van de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/196 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 'Papieren inkomen' blijft voor grote problemen zorgen | Nationale ombudsman
  gestuurd aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wat is er aan de hand Als de zelfstandige onvoldoende eigen inkomsten heeft gehad kan de gemeente de lening omzetten in een bedrag om niet kwijtschelden Deze kwijtschelding kan leiden tot de terugvordering van aanzienlijke bedragen aan toeslagen De Belastingdienst ziet de kwijtschelding namelijk als inkomen en vordert eerder betaalde toeslagen terug omdat het inkomen te hoog is Het moeten terugbetalen van toeslagen kan tot ernstige betalingsnood leiden De kwijtschelding is namelijk papieren inkomen het geld is eerder al ontvangen Het papieren inkomen zorgt er zo voor dat betrokkenen onder de bijstandsnorm kunnen zakken Met papieren inkomen kun je geen brood kopen aldus de ombudsman Geen structurele oplossing De problematiek speelt al langer Steeds meer burgers wenden zich ten einde raad tot de Nationale ombudsman De afgelopen jaren heeft de Nationale ombudsman een vijftigtal klachten hierover ontvangen Kern van de klachten betreft steeds de terugvordering van toeslagen door de Belastingdienst De problematiek leek in 2013 even opgelost omdat met ingang van 2013 het ontstaan van papieren inkomen zou worden voorkomen Dit bleek echter een oplossing voor enkele specifieke situaties Een structurele oplossing voor alle gevallen is er nog steeds niet De Nationale ombudsman heeft in zijn brief zijn zorgen geuit hierover Oproep aan de bewindslieden Ondanks dat het probleem door alle betrokken partijen gemeente Belastingdienst en zelfs rechters wordt onderkend blijft het bestaan De problemen worden namelijk veroorzaakt door de slechte aansluiting van regelingen waarvoor de overheid verantwoordelijk is De Nationale ombudsman heeft de beide bewindslieden daarom opgeroepen snel met een structurele oplossing te komen Onderwerpen papieren inkomen bbz Bijlagen Reactie van Staatssecretaris van Financiën 13 juli 2015 pdf 74 04 KB Brief aan Staatssecretaris van Financiën 1 december 2014 0 pdf 137 15 KB Delen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/papieren-inkomen-blijft-voor-grote-problemen-zorgen (2015-08-09)
  Open archived version from archive