archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jaarverslag 2000 Nationale ombudsman: trage overheid meest voorkomende probleem | Nationale ombudsman
  Een uitgebreid onderzoek is dan niet meer nodig De overheidsinstanties lijken meer bereid aan de interventieaanpak mee te werken Door deze ontwikkelingen ligt de toegevoegde waarde van de Nationale ombudsman als externe klachtvoorziening steeds meer in het doen van onderzoek uit eigen beweging naar structurele problemen bij de overheid De ombudsman wil daarom de komende periode hiervoor meer capaciteit inzetten De afgelopen jaren is van deze mogelijkheid die de ombudsman wettelijk heeft weinig gebruik gemaakt vanwege beperkte personele ruimte Er is hoofdzakelijk onderzoek gedaan op verzoek van individuele burgers of instanties als Bureaus Rechtshulp of advocaten Uiteraard blijft zijn belangrijkste functie zonder meer overeind aldus de ombudsman in zijn jaarverslag een onafhankelijke klachtinstantie voor mensen wanneer de interne klachtprocedure voor hun probleem met de overheid geen soelaas heeft geboden Inmiddels zijn in 2000 vier onderzoeken uit eigen beweging gestart waaronder een onderzoek naar de opvangomstandigheden in de aanmeldcentra voor asielzoekers en een onderzoek naar de uitvoering van het Verdrag Nederland Marokko inzake de overbrenging van Nederlandse gedetineerden uit Marokko Klachtbehandeling door de overheid zelf Als iemand niet tevreden is over de manier waarop zijn klacht door een overheidsinstantie is behandeld kan hij de Nationale ombudsman inschakelen Uit zijn praktijk constateert de ombudsman dat overheidsinstanties een klacht nogal eens niet als klacht herkennen en dan dus ook niet volgens de interne procedure in behandeling nemen Het kan bijvoorbeeld gaan om een brief waarin iemand een uitgebreid verhaal heeft opgeschreven Ook wordt regelmatig een brief waarin een burger rappelleert dat hij nog geen antwoord heeft gekregen niet als een klacht behandeld Wanneer de overheid klachten onvoldoende herkent worden de mogelijkheden van de eigen interne klachtprocedure niet goed benut merkt de ombudsman op Immigratie en Naturalisatiedienst De Nationale ombudsman ontving 1805 klachten over de Immigratie en Naturalisatiedienst IND ruim 100 meer dan in 1999 De meeste klachten bij de ombudsman ruim een vijfde gaan daarmee over de IND In toenemende mate was in 2000 sprake van klachten over trage behandeling van bezwaarzaken Een oorzaak hiervan is het beleid van de IND om asielzaken in eerste aanleg met voorrang te behandelen in verband met de invoering van nieuwe Vreemdelingenwet per 1 april dit jaar De Nationale ombudsman uit zijn bezorgdheid over het opmerkelijk aantal klachten waaruit naar voren komt dat de IND rechterlijke uitspraken niet uitvoert Het laatste half jaar van 2000 zijn hier bijna 60 klachten over ontvangen Het ging daarbij om het niet opvolgen van uitspraken waarin de rechtbank het beroep gegrond verklaarde de beslissing in bezwaar van de IND vernietigde en bepaalde dat de IND opnieuw een beslissing op een bezwaarschrift moest nemen Cijfers De Nationale ombudsman heeft in 2000 in totaal 8242 schriftelijke klachten ontvangen 561 meer dan in 1999 Ongeveer een vijfde ervan viel buiten zijn werkterrein omdat ze niet gingen over de overheid De meeste klachten die de ombudsman wel kon behandelen betroffen de Immigratie en Naturalisatiedienst de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid Buitenlandse Zaken de politie en de Belastingdienst Als nieuw knelpunt signaleert de Nationale ombudsman de trage behandeling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2001/jaarverslag-2000-nationale-ombudsman-trage (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Besluiten over ambtshalve vermindering werken voortaan terug tot datum arrest Hof van Justitie | Nationale ombudsman
  waarin het zogenaamde buitenlanderstarief van 25 was toegepast Hij verwees daarbij naar een oordeel van het Europese Hof van Justitie van 27 juni 1996 dat dit bijzondere tarief in strijd was met het EG verdrag Asscher arrest Bijna een jaar later in een arrest van 28 mei 1997 nam de Hoge Raad deze uitspraak van het Hof van Justitie onverkort over De Belastingdienst baseerde de afwijzing op het feit dat de bewuste aanslag op de datum van het arrest van de Hoge Raad al onherroepelijk vaststond De Nationale ombudsman oordeelde dat de Belastingdienst de datum van de uitspraak van het Hof van Justitie toen de aanslag nog moest worden opgelegd als uitgangspunt had moeten nemen Betrokkene krijgt alsnog geld terug van de Belastingdienst Ook in vergelijkbare gevallen zal op verzoek nog ambtshalve vermindering worden verleend In zijn beoordeling wees de Nationale ombudsman erop dat de Belastingdienst bij het opleggen van aanslagen inkomstenbelasting van buitenlandse werknemers na de datum van de uitspraak van het Hof willens en wetens voorbij was gegaan aan het duidelijke oordeel van het Hof van Justitie over het buitenlanderstarief in de Nederlandse belastingwetgeving Voor buitenlandse belastingplichtigen die niet onder de volksverzekeringen vallen gold tot eind 1998 voor de eerste tariefschijf van de inkomstenbelasting een tarief van 25 Dit buitenlanderstarief is per 1 januari 1999 officieel afgeschaft Onderwerpen justitie belastingdienst inkomstenbelasting aanslag afwijzing om Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 24 oktober 2013 2013 153 Verzoeker klaagt over afwijzing verzoek tot vermindering belastingaanslag Man is in 2006 gescheiden heeft zijn onderneming gestaakt en enige tijd geen vaste woon en verblijfplaats gehad Hij verzuimt aangifte inkomstenbelasting over 2006 te doen en de Belastingdienst legt ambtshalve een aanslag op maar vordert die niet in Na verloop van tijd pakt de man zijn leven weer

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2000/besluiten-over-ambtshalve-vermindering-werken (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman biedt jaarverslag 1999 aan | Nationale ombudsman
  externe onafhankelijke klachtvoorziening De controle op de naleving van de wet ligt daarmee voor een belangrijk deel in handen van de Nationale ombudsman De ombudsman heeft eind 1999 een enquête gehouden onder ruim 300 overheidsinstanties om een beeld te krijgen van de doorvoering van de interne klachtregelingen Ruim driekwart van instanties heeft de enquête beantwoord Het blijkt dat een kwart daarvan klachten nog niet volgens de wettelijke regeling behandelt Ook blijkt uit de enquête dat de instanties nog niet allemaal aan andere wettelijke verplichtingen voldoen Zo moeten zij in de beslissing op een klacht van een burger standaard verwijzen naar de Nationale ombudsman Slechts de helft van de respondenten geeft aan dit te doen Ook zijn instanties verplicht klachten te registreren en openbaar te maken Bijna een vijfde van de respondenten voldoet niet aan deze vereisten De Nationale ombudsman roept de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op om de voorlichting aan overheidsinstanties over de regeling te intensiveren Immigratie en Naturalisatiedienst De Nationale ombudsman ontving vorig jaar 1693 klachten over de Immigratie en Naturalisatiedienst IND ruim een kwart minder dan in 1998 2352 Ondanks deze daling had over 1999 ongeveer een vijfde van het totale aantal klachten betrekking op de IND De meeste klachten bij de Nationale ombudsman betroffen daarmee net als voorgaande jaren deze instantie De klachten over de IND hebben vooral betrekking op de trage afhandeling van asielverzoeken aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf of bezwaarschriften Als nieuwe knelpunten over 1999 signaleert de Nationale ombudsman de vertraging die onstaat naar aanleiding van verzoeken van de IND aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken om een ambtsbericht en bij de onderzoeken door het Bureau Medische Advisering Van de afgedane klachten zijn er 854 direct ter behandeling doorgezonden naar de IND In 394 zaken is door de Nationale ombudsman geïntervenieerd Vorig jaar heeft de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag opgemerkt dat de manier waarop de IND de doorgezonden klachten en de interventies afhandelde in toenemende mate tekort schoot De IND bleek bijvoorbeeld steeds minder in staat om de klager op tijd een beslissing mee te delen of om de klager een duidelijk vooruitzicht te bieden in de verdere procedure In 1999 trad hierin geen verbetering op De Nationale ombudsman heeft daarom eind 1999 overleg gevoerd met de Staatssecretaris van Justitie Deze heeft in het overleg toegezegd mee te werken aan een verbetering De ervaringen van de Nationale ombudsman in de eerste maanden van dit jaar wijzen erop dat de klachtafhandeling door de IND beter verloopt De zaken bij de Nationale ombudsman Ook in 1999 gingen de meeste klachten bij de Nationale ombudsman over de lange duur van de beantwoording van een brief aanvraag of beslissing In de helft van de afgedane zaken was de eis van voortvarendheid aan de orde Van de klachten hierover die tot een rapport hebben geleid was 80 gegrond Als de Nationale ombudsman een probleem vrij gemakkelijk kan oplossen dan zal hij dat meteen proberen te doen In 1999 werden in vier van de vijf zaken

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2000/nationale-ombudsman-biedt-jaarverslag-1999-aan (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman presenteert jaarverslag 1998 | Nationale ombudsman
  deze wet zou in zo n geval een oplossing kunnen bieden aldus de Nationale ombudsman De Les en cursusgeldwet regelt de bijdrage die ouders jaarlijks moeten betalen voor het onderwijs aan hun kinderen van 16 jaar en ouder Juridisering in het openbaar bestuur De Nationale ombudsman is van mening dat ook de ombudsman en het klachtrecht een plaats verdienen in de discussie over juridisering in het openbaar bestuur De kabinetsnota over deze juridisering van eind 1998 beperkt zich echter tot de rechtsbescherming van de burger tegen overheid in strikte zin door de rechter Een goede klachtbehandeling kan helpen voorkomen dat conflicten tussen burger en overheid verharden en leiden tot een juridische procedure Klachtbehandeling is vaak informeler en flexibeler dan geschilbeslechting door de bestuurs rechter De Nationale ombudsman acht het van belang dat eventuele conflicten tussen burger en overheid alleen dan in aanmerking komen voor behandeling in een geformaliseerde procedure van beroep op de rechter wanneer daarvoor geen goed alternatief bestaat Het overschrijden van termijnen bij het nemen van een besluit door een overheidsinstantie de zogenoemde fictieve weigering is een voorbeeld waar klachtbehandeling door de Nationale ombudsman doorgaans efficiënter is dan een procedure voor de rechter De ervaring heeft geleerd dat de Nationale ombudsman deze klachten vaak bevredigend kan oplossen De Nationale ombudsman vindt dat onderzocht moet worden op welke andere terreinen klachtbehandeling een geschikt alternatief kan zijn voor een procedure van bezwaar en beroep op de rechter Het begrip ombudsman De Nationale ombudsman heeft in zijn vorige jaarverslag over 1997 aandacht gevraagd voor het gebruik van de naam ombudsman Recente onderzoeken2 bevestigen dat bij burgers veel onduidelijkheid heerst over de term ombudsman en over de verschillende soorten ombudsmannen en hun taken De toenmalige Staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer in juni 1998 een notitie toegezegd over mogelijke regulering van het gebruik van de naam ombudsman binnen de overheid Deze notitie moet volgens de Nationale ombudsman ook ingaan op mogelijkheden om door publieksvoorlichting de onduidelijkheid bij burgers te verminderen Trage behandeling meest voorkomende probleem De meeste klachten bij de Nationale ombudsman gaan steevast over de duur van de beantwoording van een brief aanvraag of bezwaarschrift Meer dan ooit geldt dat voor 1998 in ruim de helft van de afgedane zaken is de eis van voortvarendheid aan de orde Van de klachten hierover die tot een rapport hebben geleid was 80 gegrond De Nationale ombudsman vraagt in dit verband aandacht voor het belang van het naleven van wettelijke regels bepalingen van orde door de overheid zelf De klachten over trage afhandeling hadden vooral betrekking op de Immigratie en Naturalisatiedienst IND Ook op het terrein van de sociale zekerheid signaleert de Nationale ombudsman dat de behandelingsduur een probleem is Het merendeel van deze klachten had betrekking op USZO Heerlen Immigratie en Naturalisatiedienst Het aantal schriftelijke klachten over de Immigratie en Naturalisatiedienst IND is fors gestegen 2352 in 1998 tegenover 764 in 1997 en 1164 in 1996 De Nationale ombudsman concludeert dat de IND in 1998 niet heeft laten zien dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/1999/nationale-ombudsman-presenteert-jaarverslag-1998 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  het binnentreden rechtvaardigt Wel vindt hij dat de politie de man terecht heeft opgehouden in de slaapkamer dit was proportioneel en in verhouding tot de zorgvuldige risicotaxatie Lees verder Onderwerpen Politie fysiek geweld machtiging tot binnentreden politieoptreden Nieuwsbericht 3 februari 2015 Problemen met trekkingsrecht SVB De Nationale ombudsman volgt de problemen met het trekkingsrecht bij de SVB op de voet Wij hebben regelmatig contact met de SVB hierover De SVB doet er op dit moment alles aan om de uitbetalingen van de PGB s zo snel mogelijk te laten verlopen Lees verder Onderwerpen pgb svb uitbetaling Nieuwsbericht 16 december 2014 Burgemeester Zoetermeer schrijft onnodig escalerende brieven De burgemeester van Zoetermeer heeft vorig jaar een aantal brieven over de aanstaande jaarwisseling op een onnodig escalerende toon geschreven vindt de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen gemeente incidenten jaarwisseling gedrag overlast Column 20 juni 2015 Onzichtbare huisgenoot Gosse woont in een knus appartement Hij kan het huren dankzij huurtoeslag Die stort de Belastingdienst Toeslagen iedere maand op zijn rekening Maar halverwege het jaar stopt Toeslagen daar ineens mee Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag Nieuwsbericht 31 december 2014 Gezinshereniging vertraagd door problemen invoering nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland De Nationale ombudsman heeft sinds begin november veel klachten ontvangen over de invoering van het nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland Lees verder Onderwerpen inburgeringsexamen gezinshereniging problemen vertraging verblijfsprocedure duo ind Column 28 mei 2015 Onderbuikgevoel Kees wandelt elke week door Paleispark het Loo Hij gebruikt wandelstokken want hij heeft last van zijn heupen Zonder stokken kan hij ook prima wandelen hij is dan alleen sneller moe Lees verder Onderwerpen koninklijke marechaussee kmar defensie identiteitsbewijs inzage onterecht Nieuwsbericht 24 november 2014 Kinderombudsman over 25 jaar kinderrechtenverdrag Het Kinderrechtenverdrag bestaat 25 jaar Kinderombudsman Marc Dullaert vindt 25 jaar Kinderrechtenverdrag zeker een feestje waard Lees verder Onderwerpen 25 jaar Kinderrechtenverdrag

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22orde%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman Oosting kondigt vertrek aan | Nationale ombudsman
  1998 De Nationale ombudsman mr dr M Oosting heeft vandaag de Voorzitter van de Tweede Kamer meegedeeld dat hij zich niet beschikbaar stelt voor een eventuele volgende ambtstermijn Zijn huidige ambtstermijn eindigt op 1 oktober 1999 Oosting 55 jaar schrijft het wenselijk te vinden voor de verdere ontwikkeling van het instituut van de Nationale ombudsman dat er na twaalf jaar een wisseling van de wacht komt Hij vervult de functie sinds 1 oktober 1987 De Nationale ombudsman wordt benoemd voor een periode van zes jaar Herbenoeming is mogelijk tot de leeftijdgrens van 65 jaar De Nationale ombudsman wordt benoemd door de Tweede Kamer In het kader van de benoemingsprocedure hebben de vice president van de Raad van State de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de president van de Algemene Rekenkamer de taak om de Tweede Kamer een voordracht te doen die ten minste drie namen bevat Onderwerpen tweede kamer raad van state om Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 13 januari 2012 Bureau Nationale ombudsman bestaat 30 jaar In 2012 bestaat Bureau Nationale ombudsman 30 jaar In die jaren heeft de Nationale ombudsman ruim 203 000 klachten ontvangen over de overheid

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/1998/nationale-ombudsman-oosting-kondigt-vertrek-aan (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Jaarverslag 1997 Nationale ombudsman aangeboden | Nationale ombudsman
  geen rol van betekenis meer bij de behandeling van klachten op het terrein van de gezondheidszorg ook niet in beroep Al bij eerdere gelegenheden heeft de Nationale ombudsman gewaarschuwd voor deze ontwikkeling zowel omdat voor de burgers de klachtmogelijkheid beperkter is geworden als vanwege het gevaar dat de Inspectie verstoken blijft van signalen over knelpunten Met dit laatste wordt afbreuk gedaan aan de rol van de Inspectie als bewaakster van de kwaliteit van de gezondheidszorg In zijn jaarrapportage 1996 constateerde de Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg hetzelfde probleem De Nationale ombudsman spreekt de verwachting uit dat de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport de ontwikkelingen op dit punt nauwlettend zal volgen en zonodig de regelgeving zal aanpassen Gebruik naam ombudsman De Nationale ombudsman constateert dat de naam ombudsman nog steeds een bron is van misverstand en verwarring Wanneer burgers zich tot een ombudsman wenden moet duidelijk zijn wat zij kunnen verwachten Een grote verscheidenheid aan instanties noemt zich nu echter ombudsman Zeker voor het verkeer tussen burger en overheid is het van belang dat dit begrip alleen wordt gebruikt door instanties die op essentiële punten zoals onafhankelijkheid met elkaar overeenstemmen De Nationale ombudsman pleit ervoor om de voorwaarden voor het gebruik van de naam ombudsman zeker voor de publieke sector vast te leggen in wetgeving Meest voorkomende problemen Elk jaar weer komt de behandelingsduur naar voren als de achilleshiel bij uitstek van de overheid Ook in 1997 had één op de drie door de Nationale ombudsman afgehandelde zaken te maken met onvoldoende voortvarendheid van de overheid In de meeste gevallen konden klagende burgers geholpen worden door een interventie van de Nationale ombudsman Van alle interventies door de Nationale ombudsman in 1997 had bijna de helft te maken met niet voldoende snel handelen door de betrokken overheidsinstantie Van de zaken die tot een rapport hebben geleid was deze klacht in driekwart van de gevallen gegrond De Nationale ombudsman vraagt nog eens nadrukkelijk aandacht voor het naleven door de overheid van de Algemene wet bestuursrecht met name ook op het punt van de termijnbepalingen in deze wet voor zowel besluiten in eerste aanleg als de behandeling van bezwaarschriften Veel voorkomende problemen in de onderzochte klachten waren verder dat de overheid onvoldoende actief informatie had verstrekt bijna 16 procent dat in strijd was gehandeld met algemeen verbindende voorschriften ruim 15 procent en dat de belangenafweging door de overheid tekort was geschoten ruim 12 procent Bijna 6 procent van de klachten had te maken met onvoldoende administratieve nauwkeurigheid van de overheid en ruim 3 procent met niet correcte bejegening Immigratie en Naturalisatiedienst De inhaalslag die de IND in 1996 heeft gepleegd in de behandeling van zaken heeft ook gevolgen gehad voor het aantal klachten bij de Nationale ombudsman Dit aantal daalde in de eerste helft van 1997 flink Overigens is het aantal klachten over de IND vanaf het derde kwartaal weer enigszins toegenomen In 1997 heeft de Nationale ombudsman 764 klachten over de IND ontvangen in 1996 was dat aantal 1168 Er is dus sprake

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/1998/jaarverslag-1997-nationale-ombudsman-aangeboden (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Sinds 28 juni vorig jaar is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman De Veteranenombudsman is de enige onafhankelijke instantie die klachten behandelt van veteranen over overheids en niet overheidsinstanties Lees verder Onderwerpen veteraan Veteranendag veteranenombudsman ministerie van defensie Rapport 31 maart 2015 2015 050 Onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten Een bestuurder van een onderneming klaagt dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten AFM te Amsterdam zijn verzoek om rectificatie van de voornemens tot heenzending van hem onvoldoende heeft behandeld De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de AFM wel voldoende heeft gereageerd Verder was het de eigen beslissing van de man zich terug te trekken Hij had een eventuele beslissing tot intrekking van de ondernemingsvergunning kunnen afwachten en deze nog aan de rechter kunnen voorleggen Lees verder Onderwerpen autoriteit financiële markten afm Tekstpagina 24 februari 2015 Medewerkers aan het woord De Nationale ombudsman beschikt over ongeveer 160 enthousiaste en bevlogen medewerkers die hem helpen in zijn werk Deze medewerkers zetten zich in om problemen tussen burgers en overheid op te lossen en te voorkomen Lees verder Nieuwsbericht 12 februari 2015 Nog nooit zoveel klachten over Belastingdienst Toeslagen De Nationale ombudsman ontving in 2014 een recordaantal klachten over de Belastingdienst Toeslagen Het totaal aantal schriftelijke klachten steeg met 59 t o v 2013 Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Onderzoek 12 februari 2015 2015 025 Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst Toeslagen De Nationale ombudsman ontving in 2014 een recordaantal klachten over de Belastingdienst Toeslagen Het totaal aantal schriftelijke klachten steeg met 59 t o v 2013 Deze forse stijging is voor de Nationale ombudsman reden geweest om een onderzoek in te stellen Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Rapport 5 februari 2015 2015 017 Belastingdienst blijft invorderen ondanks gehonoreerd bezwaarschrift Vrouw maakt bezwaar tegen toekenning toeslag bij de Belastingdienst Haar bezwaar wordt na een jaar wordt gehonoreerd ze hoeft niets terug te betalen Toch gaat de Belastingdienst terugvorderen Het lukt de Belastingdienst niet om de terugvordering stop te zetten De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst ook veel te lang heeft gedaan over de behandeling van het bezwaar Invordering is nu stopgezet de Belastingdienst ontvangt de vrouw voor een gesprek Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen bezwaarschrift terugvordering Rapport 29 december 2014 2014 228 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had proactief moeten informeren over status voor ondernemers aangevraagde opleidingssubsidie Het opleidings en ontwikkelingsfonds O O fonds dient voor een aantal ondernemers waaronder een vrouw die als medisch pedicure werkt een aanvraag voor een opleidingssubsidie van ruim drie ton in bij het Europees Sociaal Fonds van Agentschap SZW onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De vrouw klaagt eerst bij het O O fonds en daarna bij de Nationale ombudsman dat ze steeds maar niet hoort of subsidie toegekend wordt De ombudsman concludeert na onderzoek dat de minister de vrouw via het Agentschap en het O O fonds onvoldoende heeft geïnformeerd Daardoor wist de vrouw gedurende

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22behandelingsduur%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive