archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ontslagprocedure van de Centrale organisatie Werk en Inkomen CWI Dit maakte hij vandaag bekend Lees verder Onderwerpen procedure onderzoek ontslagprocedure om vergunning ontslag Nieuwsbericht 29 januari 2007 Nationale ombudsman uit opnieuw zorgen over problemen Belastingdienst De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft in een brief aan de minister van Financiën opnieuw zijn zorgen geuit over problemen bij de toekenning van huur zorg en kinderopvangtoeslagen Lees verder Onderwerpen belastingdienst Alex Brenninkmeijer toekenning toeslagen gehoor Nieuwsbericht 12 december 2006 Burgers dupe van overgang huursubsidie huurtoeslag Lees verder Onderwerpen belastingdienst huurtoeslag recht belangen om toekenning Nieuwsbericht 11 december 2006 Onderzoek naar nazorg ex militairen door defensie De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer start een onderzoek naar de manier waarop het Ministerie van Defensie invulling geeft aan haar plicht tot zorg voor ex medewerkers met posttraumatische stressstoornissen Lees verder Onderwerpen nazorg Alex Brenninkmeijer ministerie van defensie Zorg onderzoek Nieuwsbericht 31 oktober 2006 Overeenkomst Defensie Spijkers behoorlijk uitgevoerd Het Ministerie van Defensie heeft aan zes van de acht onderdelen van de overeenkomst met de heer Spijkers behoorlijk uitvoering gegeven Lees verder Onderwerpen ministerie van defensie defensie rectificatie conflict onderzoek om Nieuwsbericht 16 oktober 2006 Radiocampagne Nationale ombudsman Loopt u rond met een klacht over de overheid en komt u er met de overheidsinstantie niet uit Lees verder Onderwerpen overheid om adres gehoor belasting Nieuwsbericht 18 september 2006 Ombudsman start onderzoek naar achterstanden huursubsidie Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is een onderzoek gestart naar de achterstanden die sinds 1 juli 2005 zijn ontstaan in de behandeling van bezwaarschriften en correspondentie rond de huursubsidie Lees verder Onderwerpen onderzoek huurtoeslag afhandeling overheid Alex Brenninkmeijer Nieuwsbericht 5 september 2006 Nederlanders in buitenland gedupeerd door slechte uitvoering zorgverzekeringswet Het College voor zorgverzekeringen CVZ heeft voor Nederlanders die in het buitenland wonen de nieuwe Zorgverzekeringswet slecht uitgevoerd Dit concludeert de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=79&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vergunning toekenning Nieuwsbericht 14 maart 2006 Nationale ombudsman doet UWV aanbeveling mediation toepassen bij bejegeningsklachten Bejegeningsklachten over bijvoorbeeld verzekeringsartsen kunnen sneller en beter worden opgelost door mediation dan via de gangbare formele klachtenprocedures aldus de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen uwv mediation om klachtbehandeling afhandeling bejegening Nieuwsbericht 2 februari 2006 Gedragsregels voor benoeming publieke functies Er moeten gedragsregels komen voor de selectie en benoeming bij belangrijke publieke functies Het vertrouwen van burgers in de overheid is ermee gediend als de gang van zaken bij dit soort benoemingen boven iedere kritiek verheven is Lees verder Onderwerpen om Benoeming partijdigheid regelgeving procedure onderzoek Nieuwsbericht 26 januari 2006 Nationale ombudsman kritisch over uitvoering huur en zorgtoeslag De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft vragen gesteld aan de minister van Financiën over de uitbetaling huur en zorgtoeslag Lees verder Onderwerpen belastingdienst aanvraag toeslag betaling om toeslagen Nieuwsbericht 2 januari 2006 Nieuwe handige zoekfunctie op www nationaleombudsman nl Heeft u een klacht over een gemeente en komt u er samen met de gemeente niet uit Dan is er altijd nog een onafhankelijke instantie waar de klacht behandeld kan worden Lees verder Onderwerpen gemeente adres overheid klachtencommissie Nieuwsbericht 25 oktober 2005 Nationale ombudsman bemiddelt in zaak Spijkers De Nationale ombudsman dr A F M Brenninkmeijer gaat bemiddelen in het conflict tussen de heer Spijkers en het Ministerie van Defensie De heer Spijkers en het ministerie hebben hier vandaag positief op gereageerd Lees verder Onderwerpen defensie conflict om bevoegdheid minister van defensie Nieuwsbericht 3 oktober 2005 Nationale ombudsman start nieuwe campagne Loopt u rond met een klacht over de overheid en komt u er met de overheidsinstantie niet uit Dan is er de Nationale ombudsman Dat is de boodschap van de nieuwe televisie en radiospot van de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen overheid om adres gehoor belasting Nieuwsbericht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=80&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/083 Gemeente Brunssum laat na om bouwbedrijf te informeren over de gang van zaken rond gunnen van opdracht aan ander bedrijf | Nationale ombudsman
  verzocht om opheldering over de gevolgde procedure en een motivering van de gemaakte keuze Omdat hij van de uitvoerder geen reactie kreeg diende hij per aangetekende brief van 5 september 2013 bij de gemeente een klacht in en verzocht hij om hem spoedig een antwoord op zijn vragen te geven De gemeente reageerde op 26 september 2013 met een verzoek om de klacht nader te onderbouwen Verder wees de gemeente erop dat verzoeker had nagelaten om tijdig bij de gemeente melding te maken van zijn constateringen In zijn reactie van 11 november 2013 wees verzoeker de gemeente op de onderdelen die uit het oorspronkelijke bestek waren geschrapt zoals de staalconstructie en beplating maar toch bleken te zijn uitgevoerd Hij stelde dat dit uit de aard der zaak pas na de uitvoering kon worden geconstateerd en bij de gemeente gemeld zodat het verwijt van een late melding niet terecht was Bovendien was dat volgens hem ook niet meer van belang omdat zowel de gunning als een eventuele ontbinding van de overeenkomst met het uitvoerende bouwbedrijf inmiddels een gepasseerd station waren Tot slot benadrukte hij nog eens dat het niet is toegestaan om een werk opnieuw aan te besteden tenzij er wezenlijke wijzigingen in het werk zijn aangebracht maar dat laatste was volgens hem echter niet aantoonbaar Wat ondernam de gemeente naar aanleiding van de klacht De gemeente nodigde verzoeker eerst uit voor een gesprek met de bedoeling om de kwestie in der minne te kunnen oplossen Uit het verslag van dat op 4 april 2014 gehouden gesprek blijkt dat verzoeker onder meer naar voren bracht dat zijn klacht niet is gericht op medewerkers van de gemeente maar op zijn constatering dat het bij aanbestedingen vaker mis gaat bij de gemeente en dat niet de laagste inschrijver de opdracht wordt gegund Hij gaf daarvan twee voorbeelden waar zijn bedrijf bij betrokken was In één geval waren alle inschrijvingen boven het budget en in de regel wordt dan óf met de laagste inschrijver onder hen overlegd om tot overeenstemming te komen óf een nieuw plan met wezenlijke wijzigingen en in een nieuwe procedure aanbesteed Verzoeker wenste daarom een uitleg op de gang van zaken en een motivering van de beslissing om daar in zijn geval van af te wijken Een medewerker van de gemeente verklaarde dat indien bij een aanbesteding blijkt dat alle inschrijvers beduidend boven het budget zitten er niet met de laagste inschrijver gesproken hoeft te worden Vanwege een overschrijding van het budget was er geknipt en was de te bouwen loods uit het bestek gehaald Verzoeker wees erop dat die loods wel is gebouwd ondanks dat die uit het bestek was geschrapt Een tweede medewerker van de gemeente deelde mee dat de eerste aanbestedingsronde was afgesloten omdat geen der inschrijvers binnen de daarvoor geldende termijn bezwaar heeft gemaakt of heeft betwist dat zijn inschrijving onaanvaardbaar hoog was Na aanpassing van het bestek waarbij de staalbouwloods om budgettaire redenen uit het bestek was gehaald volgde een tweede aanbesteding De vervolgens gerealiseerde loods is niet van staalbouw maar is een goedkopere prefab uitvoering waarvoor onderhands door de gemeente opdracht is gegeven Verzoeker had volgens de medewerker uit het bestek ook kunnen opmaken dat er een loods zou worden geplaatst en als hem dat aanleiding tot vragen had gegeven had hij dat bij de gemeente kunnen aangeven Het verslag is afgesloten met de conclusie dat een minnelijke oplossing van de klacht niet kon slagen omdat het verschil van mening is blijven bestaan Wat is het standpunt van het college Het college van burgemeester en wethouders besloot op 1 oktober 2014 om de klacht niet gegrond te verklaren Het college volgde daarmee het advies van de klachtadviescommissie die onder meer het volgende overwoog Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Klachtenverordening van de gemeente Brunssum is een overheidsinstantie niet verplicht een klacht te behandelen die betrekking heeft op een gedraging die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan de administratieve rechter onderworpen is dan wel onderworpen is geweest Om deze reden achtte de commissie zich niet bevoegd om een inhoudelijk oordeel te geven over verzoekers vragen met betrekking tot de aanbesteding Verzoeker had zich tot de rechter kunnen wenden indien hij van mening was dat de aanbesteding niet juist was verlopen De commissie oordeelde verder dat de gemeente mede onder verwijzing naar de Nota aanbestedingsbeleid 2008 desgevraagd adequate informatie had dienen te verstrekken over de gang van zaken en de keuzes die zij heeft gemaakt Over de communicatie en het niet reageren op vragen over de aanbesteding stelde de commissie vast dat daarvoor schriftelijk en mondeling excuses zijn aangeboden De commissie adviseerde tevens om voortaan sneller te reageren om klachten als deze te voorkomen Wat betreft de brief van 26 september 2013 merkte de commissie op zeer verbaasd te zijn over de toonzetting en de daarin aan verzoeker gemaakte verwijten De commissie verwees in dit verband naar de Nota aanbestedingsbeleid en de daarin opgenomen normen die gemeente zich stelt met betrekking tot transparantie openheid controleerbaarheid en andere Als de gemeente zichzelf die normen oplegt dient zij daar ook naar te handelen en dat is gelet op de brief van 26 september 2013 hier niet gebeurd De commissie heeft op basis van de stukken en de hoorzitting de indruk gekregen dat voor verzoeker het gemeentelijke aanbestedingsbeleid niet helder is Het is aan de gemeente om hierover voldoende en op behoorlijke wijze te communiceren met name voorafgaande en tijdens aanbestedingen Bij een aanbesteding zoals in dit geval paste naar het oordeel van de commissie ook het doen van een evaluatie Al met al achtte de commissie de klacht echter ongegrond en adviseerde het college om de klacht ongegrond te verklaren Wat was de nadere reactie van het college Het college stelde in zijn reactie op de opening van het onderzoek voorop dat verzoeker al tweemaal excuses zijn aangeboden en het college dus ook vindt dat er te laks is gereageerd Wat betreft de gevolgde wijze van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/083 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 1 juni 2015 2015 083 Gemeente Brunssum laat na om bouwbedrijf te informeren over de gang van zaken rond gunnen van opdracht aan ander bedrijf Een directeur van een bouwbedrijf brengt aan de gemeente Brunssum een offerte uit voor een bouwproject voor de laagste prijs Toch wordt hem de opdracht niet gegund De gemeente zet vervolgens de procedure stil omdat zijn prijs het budget te boven gaat In een nieuwe procedure besluit de gemeente een groot deel van de geplande werkzaamheden te schrappen De opdracht wordt vervolgens aan een ander bedrijf gegund met een lagere prijs De man constateert later dat de geschrapte werkzaamheden toch zijn uitgevoerd De gemeente zegt niet bevoegd te zijn tot een inhoudelijk oordeel omdat de man zich tot de rechter kon wenden De Nationale ombudsman concludeert dat de gemeente wel

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22aanbestedingsbeleid%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  boven gaat In een nieuwe procedure besluit de gemeente een groot deel van de geplande werkzaamheden te schrappen De opdracht wordt vervolgens aan een ander bedrijf gegund met een lagere prijs De man constateert later dat de geschrapte werkzaamheden toch zijn uitgevoerd De gemeente zegt niet bevoegd te zijn tot een inhoudelijk oordeel omdat de man zich tot de rechter kon wenden De Nationale ombudsman concludeert dat de gemeente wel bevoegd is om een inhoudelijk oordeel te geven maar niet verplicht Duidelijk is dat de man niet behoorlijk is geïnformeerd door de gemeente over de gang van zaken en over het resultaat van de evaluatie De ombudsman geeft de gemeente in overweging om dit alsnog te doen De klacht is gegrond Lees verder Onderwerpen gemeente aanbestedingsbeleid bouwproject Rapport 31 januari 2012 2012 013 VVE klaagt over grote wijzigingen bouwproject door betrokkenheid gemeente De Vereniging van Eigenaren van woningen in een complex in Leiderdorp vindt dat de eigenaren schade hebben geleden omdat de projectontwikkelaar een puntvormig dak niet heeft gerealiseerd De gemeente die mede eigenaar is is daarvoor door de projectontwikkelaar gecompenseerd Zij vinden dat de gemeente de andere eigenaren moet compenseren Ook had de gemeente niet zomaar vergunning voor de aanleg van een vijver en een terras mogen verlenen zonder de andere eigenaren te informeren De ombudsman vindt dat de gemeente de klachten van de VVE serieus heeft genomen door met alle partijen in overleg te gaan en een onafhankelijke deskundige in te schakelen voor de bepaling van de schade De gemeente had wel informatie over de vijver en het terras aan de VVE moeten geven Lees verder Onderwerpen gemeente bouwproject vereniging van eigenaren vve projectontwikkelaar gemeente Rapport 28 februari 2014 2014 014 Inwoners Arnhem klagen over niet juist aangekondigde ophoging bouwterrein Inwoners van Arnhem kijken na ophoging van een

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bouwproject%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/086 Gemeente Bergen op Zoom handelt onvoldoende transparant door pas na verkoop aan een ander te melden dat koopovereenkomst is ontbonden | Nationale ombudsman
  van gevoelige financiële gegevens Deze medewerker mailde verzoeker op 31 december 2013 dat hij begrip had voor standpunt van verzoeker maar dat voor het geven van een ambtelijk advies aan het bestuur over een langlopende verbintenis een deugdelijke onderbouwing nodig was Verder vroeg hij verzoekers begrip voor de omstandigheid dat er nog niet was gereageerd op zijn verzoek om ontbinding van de overeenkomst als gevolg van de beperkte personeelsbezetting rond de feestdagen Tot slot stelde hij verzoeker voor om op 7 januari 2014 te overleggen over de verdere afwikkeling Op 6 januari 2014 bereikte verzoeker met een bank een akkoord over een volledige financiering op basis van een erfpachtconstructie voor de duur van twaalf jaar Hij informeerde de wethouder hierover per sms In zijn gesprek van 7 januari 2014 met medewerkers van de gemeente gaf hij hun volledig inzicht in zijn ondernemingsplan en de financiering daarvan Volgens verzoeker is daar met instemming op gereageerd en zouden zij een aanbeveling doen voor een positief collegebesluit Volgens verzoeker belde een medewerker van de gemeente hem op 13 januari 2014 met het verzoek om meteen te bevestigen dat een erfpacht voor de duur van vijf in plaats van twaalf jaar ook mogelijk was maar heeft hij hierop geantwoord dat hij dat niet kon zeggen omdat hij dat niet wist en bovendien zijn overeenkomst met de bank was gebaseerd op een erfpacht voor de duur van twaalf jaar Verzoeker stelt verder dat hij op 14 januari 2014 is gebeld door de wethouder die hem meedeelde dat het college geen besluit over de erfpacht kon nemen en dat de gemeenteraad hierover een beslissing zou moeten nemen Verder deelde de wethouder hem mee dat het college hem twee maanden de tijd had gegeven om zes andere partijen te vragen om een onvoorwaardelijk bod te doen Verzoeker benaderde opnieuw zijn bank met als resultaat dat hij de wethouder op 16 januari 2014 kon meedelen dat de bank akkoord ging met een erfpacht voor de duur van zes jaar Hoe stelde het college van burgemeester en wethouders zich in 2014 op Het college stuurde de leden van de raad op 17 januari 2014 een overzicht van de stand van zaken in de ontwikkelingen rondom een aantal vastgoeddossiers Wat betreft het door verzoeker beoogde pand schreef het college dat hierover intensief was onderhandeld maar dat de koopovereenkomst eind 2013 was ontbonden vanwege het niet verkrijgen van de benodigde financiering Het college benadrukte dat het niet ging om een gemis aan vertrouwen in de plannen van de ondernemer maar dat dit te maken had met de terughoudendheid van mogelijke financiers Verder wees het college op het voorstel voor een alternatieve constructie zoals erfpacht om de plannen te realiseren Omdat de overeenkomst was ontbonden en het pand verhandelbaar was verklaard was bij een zestal mogelijke gegadigden de belangstelling gepeild waarvan er drie partijen geïnteresseerd bleken te zijn Het college deelde verzoeker per brief van 31 januari 2014 mee dat op 7 januari 2014 was ingestemd met zijn verzoek om ontbinding van de overeenkomst omdat hij niet aan de voorwaarden van de overeenkomst kon voldoen Naar aanleiding van zijn vraag naar de mogelijkheid van een alternatieve financieringsvorm zoals huur of erfpacht was een onderzoek gedaan maar omdat het college de voorkeur gaf aan een reguliere verkoop was besloten om niet in te stemmen met huur of erfpacht Hoe reageerde verzoeker op de brief van het college Verzoeker wendde zich direct tot zijn advocaat die het college op 31 januari 2014 een brief schreef waarin hij de gang van zaken nog eens uiteenzette en benadrukte dat beide partijen baat hadden bij grote spoed omdat het uitgangspunt een opening van het horecapand op 7 februari 2014 was Wat betreft het besluit om andere partijen te benaderen wees de advocaat erop dat het college hiermee volledig uit het oog was verloren dat tot dat moment op basis van volledige exclusiviteit met zijn cliënt was onderhandeld Deze exclusiviteit liep na 1 juli 2013 voor onbepaalde tijd en kon alleen worden beëindigd met een redelijke opzegtermijn Het college doorbrak die exclusiviteit zonder enige redelijke opzegtermijn in acht te nemen en op een moment dat zijn cliënt er in redelijkheid op mocht vertrouwen dat de onderhandelingen met de gemeente met succes zouden worden afgerond Ook zou hem zijn gebleken dat er binnen het ambtelijk apparaat geen begrip was voor het collegebesluit Volgens de advocaat had het eenvoudig tot een afronding met verzoeker kunnen komen de raadscommissie had de beslissing over de erfpachtconstructie immers aan het college gelaten zodat er geen bezwaar tegen de effectuering daarvan was Ook omdat hij uit een sms bericht van de wethouder van 24 januari 2014 mocht begrijpen dat hij vanwege de carnavalsactiviteiten op 7 februari 2014 zijn plannen verder kon effectueren was zijn cliënt doorgegaan Vervolgens kreeg zijn cliënt op 28 januari 2014 de mededeling dat zou zijn besloten om het pand voor een onbekend bedrag en zonder de nadere voorwaarden die aan zijn cliënt wel zijn gesteld aan een derde te gunnen De wethouder stuurde zijn cliënt een sms waarin hij stelde dat de gemeente door de wet was gedwongen het anders te doen dan de gemeente wilde maar deze motivering raakte kant noch wal aldus de advocaat Hij besloot zijn brief met de sommatie aan het college om per direct een mogelijke gunning van het pand aan een derde te staken en de effectuering van de in feite al met zijn cliënt bestaande overeenstemming af te ronden Hoe reageerde het college op de brief van verzoekers advocaat Het college reageerde op 7 februari 2014 op de brief van verzoekers advocaat Het college stelde voorop dat aan de op 30 oktober 2013 gesloten overeenkomst onder meer een voorbehoud van financiering was verbonden en dat zijn cliënt binnen de gestelde termijn op 20 december 2013 de ontbinding daarvan had ingeroepen Daarmee was de voor aankoop van het pand geldende exclusiviteit beëindigd Aan het onderzoek naar een alternatieve financiering was geen exclusiviteit verbonden en aan de uitkomsten daarvan kon zijn cliënt geen rechten ontlenen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/086 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  basis van een erfpachtconstructie voor de duur van zes jaar De man verzoekt de gemeente daarom de koopovereenkomst te ontbinden en een nieuwe overeenkomst van erfpacht te sluiten De gemeente ontbindt op 31 december 2013 de koopovereenkomst maar gaat niet met de man in onderhandeling over een andere overeenkomst en gunt het pand aan een derde partij Over de ontbinding doet de gemeente daarna op 31 januari 2014 bericht aan de man Hij dient vervolgens een klacht in over de gang van zaken en plaatst vraagtekens bij de integriteit De Nationale ombudsman oordeelt de klacht gegrond omdat de gemeente te lang onduidelijkheid heeft laten bestaan of zijn verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst wordt gehonoreerd Lees verder Onderwerpen gemeente horeca koopovereenkomst Rapport 2 april 2015 2015 068 Politie Leeuwarden wekte schijn van partijdigheid met uitreiken toegangsontzegging buurthuis Een man denkt bezoek te krijgen van de wijkagent van de politie Leeuwarden om te kunnen bespreken hoe de voorzitter van een buurthuis hem uit het pand heeft gezet Maar de wijkagent reikt de man een formulier uit met daarop het logo van de politie voor de toegangsontzegging voor het buurthuis voor een jaar De Nationale ombudsman vindt dat het buurthuis de ontzegging had moeten uitreiken en niet de wijkagent om alle schijn van partijdigheid te voorkomen Bovendien was uitleg nodig over het gebruik van het standaardformulier voor een horecaontzegging in het geval van een buurthuis Lees verder Onderwerpen Politie partijdigheid toegangsontzegging Column 19 november 2011 Rode kaart Haico gaat elk weekend uit in het centrum van Zwolle Altijd komt hij wel weer bekenden tegen met wie hij een paar biertjes achterover slaat Meestal is het gezellig hoewel Haico soms wat fel kan reageren op pesterij Lees verder Onderwerpen Politie rechter om gemeente spelregels Rapport 7 november 2011 2011 330 Man ontvangt horecaverbod van politie vanwege verdenking van mishandeling Man wordt door portier uit café in de binnenstad van Zwolle gezet en overgedragen aan de politie De politie verdenkt hem van mishandeling van de portier maar de man ontkent De politie geeft hem op het politiebureau namens Horeca Zwolle een rode kaart waardoor hij een jaar lang geen enkele horecagelegenheid in Zwolle bezoeken Dat is een gevolg van het project Veiligheid Op straat VOS van politie gemeente justitie en de horeca om het geweld op straat aan te pakken De Nationale ombudsman vindt dat de politie een te prominente rol speelt bij de privaatrechtelijke bestraffing door horecaondernemingen door hem de rode kaart uit te reiken terwijl hij nog niet door de rechter is veroordeeld Hij doet de aanbeveling om dit in het vervolg door een vertegenwoordiger van de Horeca Zwolle te laten doen volgens het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland Lees verder Onderwerpen mishandeling verdacht Politie huisvredebreuk horecaverbod vooringenomenheid veiligheid op straat vos koninklijke horeca nederland Politie Rapport 23 mei 2011 2011 153 Man klaagt over gewelddadig optreden politie van HIT team Een inwoner van Alkmaar en zijn vier vrienden praten s nachts met twee alcohol drinkende tieners op een bankje voor

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22horeca%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  op Zoom en bereikt overeenstemming met deze gemeente Op voorwaarde dat de financiering van de koopsom binnen 2 maanden geregeld moet zijn De man beroept zich op het financieringsvoorbehoud en na diverse gesprekken met de gemeente gaat de bank akkoord met een financiering op basis van een erfpachtconstructie voor de duur van zes jaar De man verzoekt de gemeente daarom de koopovereenkomst te ontbinden en een nieuwe overeenkomst van erfpacht te sluiten De gemeente ontbindt op 31 december 2013 de koopovereenkomst maar gaat niet met de man in onderhandeling over een andere overeenkomst en gunt het pand aan een derde partij Over de ontbinding doet de gemeente daarna op 31 januari 2014 bericht aan de man Hij dient vervolgens een klacht in over de gang van zaken en plaatst vraagtekens bij de integriteit De Nationale ombudsman oordeelt de klacht gegrond omdat de gemeente te lang onduidelijkheid heeft laten bestaan of zijn verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst wordt gehonoreerd Lees verder Onderwerpen gemeente horeca koopovereenkomst Rapport 3 maart 2015 2014 151 Provincie Groningen had vraag over belastingschade samen met huisverkoper moeten voorleggen aan belastinginspecteur Een man klaagt dat de provincie Groningen de belastingschade niet vergoedt die zou zijn ontstaan na verkoop van zijn huis aan de provincie De belastinginspecteur heeft op verzoek van de man de belastingschade bepaald en gesteld op 4 637 De provincie is het daarmee niet eens De man laat dit de inspecteur weten die daarna concludeert dat de belastingschade nihil is Volgens de Nationale ombudsman had de provincie samen met de man en de belastinginspecteur de belastingschade moeten berekenen aan de hand van de koopovereenkomst De ombudsman beveelt de provincie aan dit alsnog te doen om de situatie opnieuw te bezien Lees verder Onderwerpen provincie belastingschade verkoop woning belastinginspecteur Column 11 oktober 2014 Goed op weg bij Domeinen Roerende Zaken Kan Richard bij Domeinen Roerende Zaken DRZ een auto kopen en direct meenemen naar zijn woonplaats in Duitsland Hij belt met die vraag naar DRZ en krijgt te horen dat hij een bieding kan doen Lees verder Onderwerpen domeinen roerende zaken rijksdienst voor het wegverkeer rdw Column 31 mei 2014 Een auto van het Rijk Rudy heeft een autobedrijf en koopt geregeld auto s om die te kunnen doorverkopen Het Rijk verkoopt zijn overtollige goederen en inbeslaggenomen goederen via Domeinen Roerende Zaken Op de website van de Domeinen ziet Rudy een keurige wagen Lees verder Onderwerpen om schade overheid veiling domeinen roerende zaken autobedrijf Rapport 21 november 2013 2013 174 Houdster KDV klaagt over vestiging van gelijksoortige voorziening in de naaste omgeving Eigenares van kinderdagverblijf in Horn L wil de peuterspeelzaal in hetzelfde dorp overnemen De gemeente die eigenaar is van het pand van de peuerspeelzaal weigert dat Ze mag wel het gemeenschapshuis van Horn kopen en krijgt een vergunning om het als kinderdagverblijf en als woning te gebruiken Maar dan komt een concurrerende kinderopvang en die mag wel in twee leegstaande schoollokalen een peuterspeelzaal exploiteren Tijdens de onderhandelingen over de verkoop van het Gemeenschapshuis heeft

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22koopovereenkomst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive