archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2007/304 | Nationale ombudsman
  gaf daarbij aan dat hij geen reden had om het standpunt inzake deze klacht te wijzigen 3 Politieambtenaar L liet tijdens het onderzoek weten dat de politie vanaf 12 december 2005 meerdere keren bij verzoeker aan de deur was geweest Verzoeker was dan niet thuis De politie had daarom meerdere keren briefjes en visitekaartjes onder de deur door geschoven met het verzoek om contact met hen op te nemen Hierop werd niet gereageerd Medebewoners van de studentenflat gaven aan het vervelend te vinden elke keer de deur te moeten opendoen voor de politie en gaven aan dat verzoeker in het ziekenhuis werkte Nadat L had geverifieerd waar verzoeker precies werkte nam hij op 9 januari 2006 telefonisch contact op met de beveiliging van het betreffende ziekenhuis met het verzoek om verzoeker telefonisch contact met hem te laten opnemen Toen verzoeker dit deed deelde L hem mee dat hij telefonisch contact diende op te nemen met de politie in Zwolle L gaf hem daarbij de tijd tot 11 januari 2006 tot vóór 12 00 uur Als hij dit niet zou doen zou hij op zijn werk worden aangehouden Verzoeker beloofde hem dit op 10 januari 2006 te doen Toen L echter op 11 januari 2006 bleek dat verzoeker dit niet had gedaan zocht hij opnieuw contact met de beveiliging van het ziekenhuis L deelde de beveiliging mee dat verzoeker nu het risico liep om op zijn werk ten overstaan van zijn collega s te worden aangehouden Hierop kreeg hij van de beveiliging te horen dat verzoeker lachend had gezegd dat de politie toch niet zou komen L stuurde vervolgens twee politieambtenaren naar het ziekenhuis om verzoeker aan te houden Omdat verzoeker in afwachting van transport naar Zwolle in een wachtruimte op het politiebureau te Utrecht was geplaatst liep L bij verzoeker langs L wist niet meer of hij verzoeker een hand had gegeven en had gezegd wie hij was maar hij had verzoeker toen in duidelijke bewoordingen maar zonder stemverheffing min of meer het volgende gezegd Ik ben L wijkagent en je hebt mij aan de telefoon gehad Ik heb geprobeerd met je toekomst als arts en je positie in het ziekenhuis N o rekening te houden en je hebt vijf weken de gelegenheid gehad om je te melden op het politiebureau Dat je dit niet hebt gedaan betekent dus dat je nu hier zit en dat je dit aan jezelf te wijten hebt Hierop had L de deur weer dicht gedaan en zijn werkzaamheden hervat aldus L Beoordeling 4 Het vereiste van professionaliteit houdt in dat ambtenaren met een bijzondere training of opleiding jegens burgers overeenkomstig de standaarden van hun beroepsgroep handelen Dit vereiste brengt mee dat een ambtenaar burgers zoveel mogelijk correct te woord dient te staan en op zakelijke wijze informatie dient te verschaffen over de gevolgen van het handelen van een betrokkene Dit betekent dat een politieambtenaar daarbij deëscalerend dient op te treden en zich dient te onthouden van het maken van onnodige opmerkingen die dreigend kunnen overkomen 5 De Nationale ombudsman overweegt als volgt Politieambtenaar L heeft verzoeker ongeacht eventuele afspraken voldoende gelegenheid gegeven om telefonisch contact op te nemen met de politie in Zwolle Een verzoek van de politie is immers niet vrijblijvend en dient zo spoedig mogelijk te worden opgevolgd De opmerking van L was dan ook niet onjuist en wordt op zich niet als onheus of onfatsoenlijk gezien Desalniettemin is de ombudsman van oordeel dat de opmerking van L op dat moment niet nodig was en escalerend heeft gewerkt Contact tussen L en verzoeker was op het politiebureau immers niet noodzakelijk omdat verzoeker slechts op het bureau verbleef in afwachting van transport naar Zwolle Door verzoeker desondanks in zijn cel op te zoeken en hem al dan niet emotioneel of dreigend mee te delen dat hij de aanhouding aan zichzelf te danken had heeft L toch gehandeld in strijd met het vereiste van professionaliteit De onderzochte gedraging is niet behoorlijk Ten aanzien van de beheerder van het regionale politiekorps Utrecht II Ten aanzien van de duur van de klachtbehandeling Bevindingen 1 Verzoeker klaagt er verder over dat de korpsbeheerder pas op 9 januari 2007 heeft geoordeeld over zijn klacht van 14 maart 2006 2 De plaatsvervangend korpsbeheerder achtte de klacht gegrond Hoewel verzoeker in het klachttraject mede debet was geweest aan enige vorm van vertraging in de behandeling van zijn klacht was de periode gelegen tussen het aanbieden van de klachtrapportage aan de klachtencommissie en de afdoeningsbrief van de korpsbeheerder onaanvaardbaar lang geweest aldus de plaatsvervangend korpsbeheerder Beoordeling 3 Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat bestuursorganen slagvaardig en met voldoende snelheid optreden Dit vereiste brengt met zich mee dat de politie klachten afhandelt binnen de daartoe gestelde wettelijke termijnen In verband hiermee bepalen de Algemene wet bestuursrecht en de Politiewet 1993 dat de politie de klacht uiterlijk binnen achttien weken na ontvangst van het klaagschrift afhandelt zie Achtergrond onder 1 en 2 2 4 Het heeft tien maanden geduurd voordat de korpsbeheerder een oordeel gaf over de klacht van verzoeker Dit is veel te lang Hiermee is gehandeld in strijd met het vereiste van voortvarendheid De onderzochte gedraging is niet behoorlijk III Ten aanzien van het niet overnemen van het advies over de autogordel Bevindingen 1 Ook klaagt verzoeker erover dat de korpsbeheerder het advies van de commissie voor de politieklachten van het korps van 22 november 2006 ten aanzien van het klachtonderdeel over het vervoer zonder autogordel niet heeft overgenomen in haar oordeel 2 De plaatsvervangend korpsbeheerder achtte de klacht gegrond In eerste aanleg was het klachtaspect niet benoemd en ter sprake gekomen bij de behandeling door de klachtbemiddelaar Deze had dit klachtaspect dan ook niet meegenomen in zijn rapportage aan de klachtencommissie waardoor het ook geen punt van bespreking was geweest op de hoorzitting tijdens de klachtenprocedure De plaatsvervangend korpsbeheerder was echter van mening dat indien de omstandigheden dit toelaten personen op de achterbank van een politievoertuig vanuit veiligheidsoverwegingen zoveel mogelijk dienen te worden vervoerd met de autogordel Beoordeling 3

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2007/304 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Lees verder Onderwerpen Politie schadevergoeding toekenning Rapport 20 maart 2015 2015 052 Onduidelijkheid over bejegening tijdens verhoor IND onderstreept noodzaak geluidsopname Een man vlucht uit het buitenland en vraagt in Nederland asiel aan De IND krijgt van het onafhankelijke Medifirst het advies het nader gehoor in een ontspannen sfeer te houden en voldoende tijd te geven voor de verklaring en pauzes Na het gehoor klaagt de man dat hij zich onheus bejegend voelt door de medewerkster van de IND Dit wordt bevestigd door een aanwezige medewerkster van Vluchtelingenwerk De Nationale ombudsman kan de context waarbinnen de bejegening heeft plaatsgevonden en de intonatie waarop dingen zijn gezegd niet helder krijgen Hij kan niet beoordelen of de bejegening onheus en grensoverschrijdend is geweest Dit onderstreept de noodzaak van een geluidsopname Lees verder Onderwerpen ind asiel asielaanvraag bejegening onheus Rapport 4 maart 2015 2015 038 Belastingdienst had geen gegronde redenen om geluidsopnamen te weigeren De Belastingdienst wil niet dat een man geluidsopnamen maakt van een boekenonderzoek en een hoorzitting over de behandeling van zijn klacht Volgens de Nationale ombudsman zijn er geen gegronde redenen voor deze weigering Ook had de Belastingdienst de man ten onrechte geen gelegenheid gegeven te reageren op het onderzoeksrapport Bovendien was de informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan onduidelijk wat de Belastingdienst zelf ook aangeeft De minister van Financiën krijgt de aanbeveling in brieven expliciet te verwijzen naar de bijlage over de mogelijkheid van beroep zodat de betrokken burger het kan doorgeven als de bijlage ontbreekt Lees verder Onderwerpen belastingdienst geluidsopname weigering Column 27 november 2014 IND weigert geluidsopname Mevrouw Ramans is advocaat en wil een gesprek met de Immigratie en Naturalisatiedienst IND opnemen met haar telefoon Lees verder Onderwerpen geluidsopname spelregels immigratie en naturalisatiedienst ind Rapport 5 januari 2015 2015 002 Gemeente Ouder Amstel onderzocht onvoldoende aansprakelijkheid overstroming van riool onder huizen Een bewoner van de gemeente Ouder Amstel ontdekt dat de kruipruimte onder zijn woning vol staat met rioolwater Door een stroomstoring kon het rioolgemaal geen water wegpompen en is dit via de afvoer de kruipruimte van de woning binnengelopen Hij kan de gemeente Ouder Amstel niet bereiken en schakelt een commercieel bedrijf in dat de kruipruimte leegpompt en de lekkage herstelt De gemeente weigert dit te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende heeft onderzocht om de claim af te wijzen en doet de aanbeveling alsnog nader onderzoek te laten verrichten Lees verder Onderwerpen gemeente overstroming lekkage aansprakelijkheid onvoldoende Rapport 19 november 2014 2014 172 Gemeente Nijmegen had klacht over invoering betaald parkeren in woonwijk in behandeling moeten nemen Een man woont in een wijk waarin de gemeente Nijmegen betaald parkeren heeft ingevoerd De man klaagt dat de gemeente hierbij niet heeft gehandeld volgens de Spelregels invoering betaald parkeren die de gemeenteraad heeft vastgesteld De gemeente neemt de klacht niet in behandeling omdat de beslissing om betaald parkeren in te voeren niet de man in het bijzonder treft maar de hele buurt en omdat de klacht zich richt op beleidsuitvoering in

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22spelregels%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/114: IND was te onduidelijk over consequenties verblijfsgat | Nationale ombudsman
  op 29 september 2009 was gesteld had hij niet tijdig bezwaar daartegen gemaakt Evenmin was hij op de hoogte van de eventuele consequenties daarvan voor zijn naturalisatie Volgens verzoeker zou de IND hem destijds ook niet hebben geïnformeerd over dit verblijfsgat en evenmin over het mogelijk ontstaan en of voorkomen daarvan Pas op het moment dat hij na een verblijf van bijna vijf jaar in Nederland wilde naturaliseren kwam hij erachter dat hij een verblijfsgat zou hebben Tevergeefs probeerde hij alsnog bezwaar te maken tegen de ingangsdatum van 29 september 2009 Volgens verzoeker liet de IND hem op 12 april 2013 telefonisch weten dat een positief advies zou worden gegeven over zijn naturalisatie Tot zijn grote teleurstelling vernam hij echter via de gemeente dat hij zich toch niet kon laten naturaliseren vanwege een verblijfsgat Visie staatssecretaris van V J 1 6 De staatssecretaris van V J verklaarde verzoekers klacht op 30 oktober 2013 kennelijk ongegrond Verzoeker had namelijk te laat bezwaar gemaakt tegen de ingangsdatum van zijn verblijfsvergunning zoals vermeld in de beslissing van 1 oktober 2009 Naar de opvatting van de staatssecretaris had de IND de beslissing van 1 oktober 2009 terecht alleen naar de onderwijsinstelling gestuurd Vanaf 1 augustus 2008 kon een aanvraag om een verblijfsvergunning met als verblijfsdoel studie alleen door een onderwijsinstelling worden ingediend De betrokken onderwijsinstelling had een convenant daarvoor afgesloten met de IND en werd als erkend referent aangemerkt Volgens afspraak ging de daarmee samenhangende correspondentie tevens vanaf die datum alleen naar de onderwijsinstelling Indien verzoeker informatie over zijn aanvraag niet van de onderwijsinstelling zou hebben ontvangen diende hij zich volgens de staatssecretaris tot de onderwijsinstelling te wenden Omdat verzoeker te laat bezwaar had gemaakt had de IND hem telefonisch toegelicht dat zijn bezwaar niet ontvankelijk zou worden verklaard Verzoeker zou volgens de IND zijn bezwaar toen hebben ingetrokken De staatssecretaris zag geen aanleiding om het bezwaar ondanks verzoekers verzoek te doen herleven Volgens de staatssecretaris zou verzoeker geen andere redenen kenbaar hebben gemaakt voor het overschrijden van de bezwaartermijn Dat de IND zou hebben toegezegd dat er een positief advies zou worden uitgebracht over een verblijfsvergunning dan wel naturalisatie was volgens de staatssecretaris niet juist De IND zou verzoeker wel hebben geadviseerd om bij het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd dan wel een naturalisatieverzoek een afschrift van zijn bezwaarschrift toe te voegen zodat dit kon worden meegenomen Naar de opvatting van de staatssecretaris had de IND voor wat betreft de dienstverlening en de afhandeling van verzoekers bezwaarschrift op juiste wijze gehandeld 1 7 Op 28 april 2014 stuurde de Nationale ombudsman het verslag van bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de klacht van verzoeker aan de staatssecretaris voor reactie Bij brief van 11 juni 2014 reageerde de staatssecretaris hierop Hij liet weten geen opmerkingen te hebben naar aanleiding van het verslag Hij voegde hier aan toe dat hij van oordeel is dat de klacht ongegrond is omdat wat betreft de dienstverlening en de klachtafhandeling juist is gehandeld Kort samengevat lichtte de staatssecretaris toe dat hij van mening is dat de klachten zijn voortgekomen uit het tussen de IND en de onderwijsinstelling gesloten convenant Vanaf 1 augustus 2008 kan een aanvraag om een verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel studie alleen door een onderwijsinstelling die een convenant met de IND heeft afgesloten worden ingediend Conform de afspraak gaat de daarbij samenhangende correspondentie vanaf het moment van de aanvraag alleen via de onderwijsinstelling Het is de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling om de studenten te informeren over de correspondentie 1 8 De staatssecretaris voegde daar aan toe dat in dit geval de ingangsdatum van de vergunning voor studie voor discussie vatbaar is De IND is er vanuit gegaan dat de datum van ontvangst van de gecorrigeerde aanvraag met het juiste geboortejaar te weten 29 september 2009 gezien moet worden als de datum van de aanvraag De aanvraag was op dat moment immers pas compleet Naar zijn mening had de aanvraag van 29 september 2009 moeten worden gezien als een correctie op een kennelijke verschrijving in de oorspronkelijke aanvraag van 29 juni 2009 zodat de ingangsdatum aansloot op de afloopdatum van de oude vergunning en er geen verblijfsgat zou zijn ontstaan Gezien deze gang van zaken verklaarde de staatssecretaris zich uit oogpunt van coulance bereid tegemoet te komen aan de belangen van verzoeker door hem bij de naturalisatieaanvraag het verblijfsgat niet meer tegen te zullen werpen II Beoordeling Voor wat betreft het niet tijdig informeren over het ontstaan van een verblijfsgat Goede informatieverstrekking Het vereiste van goede informatieverstrekking houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is Zij verstrekt niet alleen informatie als de burger erom vraagt maar ook actief oftewel uit zichzelf Actieve informatieverstrekking is zeker van belang voor de verblijfspositie van vreemdelingen Naarmate vreemdelingen langer rechtmatig verblijf hebben wordt hun verblijfspositie sterker De Nationale ombudsman merkt op dat hij vaker klachten heeft ontvangen van vreemdelingen die zich niet eerder tijdens hun verblijf in Nederland realiseerden dat er een gat was ontstaan in hun verblijfsperiode in Nederland Zij kwamen daar pas achter op het moment dat zij een vergunning voor onbepaalde tijd of naturalisatie wilden aanvragen In dit verband wordt verwezen naar de rapporten van de Nationale ombudsman 2011 089 en 2011 090 In deze rapporten deed de Nationale ombudsman de staatssecretaris de aanbeveling om in voorkomende gevallen de vreemdeling er op te wijzen dat bij de toekenning van de nieuwe vergunning deze niet aansluit op de oude waardoor een verblijfsgat ontstaat Van de beschikking tot toekenning kan dan tijdig bezwaar worden gemaakt wat betreft de ingangsdatum Veel vreemdelingen denken bij een positieve beslissing op hun aanvraag verder niet na over de consequenties van de ingangsdatum van de nieuwe vergunning voor de opbouw van een betere verblijfspositie De Nationale ombudsman is van oordeel dat vreemdelingen zelf al het mogelijke moeten doen om een verblijfsgat te voorkomen Vreemdelingen dienen op tijd hun vergunning te verlengen dan wel

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/114 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/058: IND vraagt in eerste verhoor over asielmotieven ipv tijdens nader verhoor | Nationale ombudsman
  2000 zie Achtergrond onder 1 bevat het eerste gehoor geen vragen omtrent de beweegredenen van de asielaanvraag Een strikt onderscheid tussen enerzijds de vaststelling van de identiteit nationaliteit en reisroute en anderzijds de beweegredenen van de aanvraag is echter niet altijd even goed te maken Tussen religie als onderdeel van iemands identiteit en religie als aanleiding voor vertrek zit volgens de staatssecretaris een zekere overlap Het was dan ook gebruikelijk en juist om tijdens het eerste gehoor nadere vragen te stellen omtrent feitelijkheden en omstandigheden die verband houden met iemands religie als onderdeel van de vaststelling van de identiteit Echter indien de hoormedewerker bemerkt dat de religie of de bekering verband houdt met de reden van vertrek uit het land van herkomst ligt het in de rede om dit onderwerp verder te behandelen in het nader gehoor Per individueel geval dient de hoormedewerker hierin een afweging te maken In dit geval was tijdens het eerste gehoor vrij uitgebreid doorgevraagd naar de bekering van de islam naar het christendom Volgens de staatssecretaris was het achteraf bezien beter geweest als een deel van deze vragen tijdens het nader gehoor gesteld waren Immers het was duidelijk dat de bekering een elementair onderdeel was van de reden van vertrek uit het land van herkomst De staatssecretaris achtte de klacht dan ook alsnog gegrond Hij zou er verder voor zorgdragen dat de hoormedewerkers in asielzaken eenduidig worden geïnstrueerd dat het stellen van nadere vragen over onderwerpen die mogelijk verband houden met de redenen van vertrek uit het land van herkomst zoveel mogelijk tijdens het nader gehoor gebeurt Daarbij wees hij er wel op dat het mogelijk is om al tijdens het eerste gehoor nadere vragen te stellen over de religie van de vreemdeling voor zover dat ziet op feitelijke vragen over religie als onderdeel van iemands identiteit aldus de staatssecretaris II BEOORDELING Beginsel van fair play 5 Het beginsel van fair play houdt voor overheidsinstanties in dat zij burgers de mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten en daarbij zorgen voor een eerlijke gang van zaken Dit betekent in de asielprocedure dat een vreemdeling alvorens de IND vragen stelt over de asielmotieven de kans dient te krijgen om zich daarop voor te bereiden en zich daarbij te laten bijstaan door een advocaat zie No 2005 129 en No 2005 045 Ook impliceert dit dat de IND tijdens het eerste gehoor dat op de eerste dag van de algemene asielprocedure plaatsvindt en dat alleen bedoeld is om de identiteit nationaliteit en reisroute vast te stellen geen vragen stelt over de asielmotieven Schending beginsel van fair play 6 Door verzoekers tijdens het eerste gehoor vragen te stellen over hun bekering tot het christendom als mogelijk onderdeel van hun reden van vertrek en dus asielmotief heeft de IND naar het oordeel van de Nationale ombudsman gehandeld in strijd met het beginsel van fair play Ook de staatssecretaris heeft inmiddels erkend dat dit niet juist was Het eerste gehoor richt zich mede gelet op de wijze waarop de asielprocedure

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/058 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  instructies krijgen over het eerste gehoor Lees verder Onderwerpen asielmotieven asielaanvraag advocaat immigratie en naturalisatiedienst ind fair play vluchtelingen verhoor veiligheid en justitie Rapport 13 november 2014 2014 153 IND laat na opvang te regelen voor zoontje tijdens verhoor asielprocedure Een vluchtelinge en haar zoontje uit Syrië vragen direct bij aankomst op Schiphol asiel aan In de eerste fase van de asielprocedure zijn ze in detentie De IND neemt op advies van Medifirst het eerste gehoor af zonder de aanwezigheid van haar zoontje omdat hij anders al haar aandacht opeist Maar tijdens een nader gehoor is hij er wel bij omdat er dan geen opvang mogelijk is Uit het verslag blijkt dat hij diverse keren het gehoor verstoort De advocaat dient bij de IND een klacht in over deze gang van zaken Deze wordt ongegrond verklaard omdat de vrouw niet in haar belang geschaad is zij heeft de asielstatus gekregen De Nationale ombudsman vindt dat de IND de vrouw niet had moeten horen in aanwezigheid van haar zoontje Doordat zij afgeleid werd kon zij haar procedurele kans om het nader gehoor zo goed mogelijk te doen niet ten volle benutten Ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vindt bij nader inzien dat de IND ten onrechte heeft nagelaten een passende oplossing te zoeken met de vrouw en haar advocaat Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind asielaanvraag asielzoeker gehoor Rapport 23 september 2014 2014 123 DT V moet maatwerk leveren bij wel of niet presenteren asielzoekster bij ambassade Vrouw afkomstig uit Nigeria dient in 2002 bij de Immigratie en Naturalisatiedienst IND een verzoek in om toelating als asielgerechtigde Dit verzoek wordt afgewezen en ze wordt uitgezet naar Spanje In 2002 keert ze terug naar Nederland en in 2011 krijgt ze hier een dochter In 2013 nadat ze hier is aangetroffen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22asielmotieven%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gehoor Lees verder Onderwerpen asielmotieven asielaanvraag advocaat immigratie en naturalisatiedienst ind fair play vluchtelingen verhoor veiligheid en justitie Video 16 oktober 2012 Column Geld terug uit Griekenland Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen boot verhuurder diefstal vluchtelingen mensenhandel Column 24 december 2013 Het ga u goed Dit is mijn laatste column als Nationale ombudsman Vanaf 1 januari heb ik een nieuwe baan als lid van de Europese rekenkamer Ik vind het een voorrecht dat ik de afgelopen acht jaar als Nationale ombudsman heb mogen werken Lees verder Onderwerpen overheid vreemdelingen gegevens procedures in bewaring toeslagen Rapport 1 juli 2013 2013 079 Familie ervaart overlast van naastwonende asielzoekers Bewoners van een woning in Arnhem ervaren aanhoudende overlast door de opvang van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers AMA s in naastgelegen panden Het gezin krijgt nergens gehoor alle instanties Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gemeente Arnhem politie Juzt Nidos wijzen naar elkaar Gegeven de situatie vindt de Nationale ombudsman dat het COA een duidelijke regierol moet nemen Het is de ombudsman niet gebleken dat het COA zich actief en zichtbaar heeft ingezet om de straat ook voor de andere bewoners veilig en leefbaar te houden Hij vindt dat de politie de klachtprocedure niet slagvaardig heeft opgepakt De gemeente Arnhem heeft het initiatief genomen voor een mediationtraject Lees verder Onderwerpen asielzoekers overlast klachtbehandeling centraal orgaan opvang asielzoekers coa alleenstaande minderjarige asielzoekers ama s Politie gemeente veiligheid en justitie gemeente Column 13 oktober 2012 Geld terug uit Griekenland Pieter heeft een passie En die passie is zeezeilen Van kinds af aan droomt hij van een zeilschip dat hij uiteindelijk na jaren lang ploeteren in 2002 weet te bemachtigen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vluchtelingen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/017: Man klaagt over onvoldoende motivatie bij afwijzing mvv-advies voor zijn schoonmoeder | Nationale ombudsman
  te kort zodat het er naar uit ziet dat verzoekers echtgenote gedurende de winter bij haar moeder in Wit Rusland gaat wonen Beoordeling Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten van burgers worden gerespecteerd Een ieder heeft het recht op eerbiediging van het familie of gezinsleven als onder andere bedoeld in artikel 8 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden EVRM Dit recht omvat in de eerste plaats de mogelijkheid om gezamenlijk in gezins of familieverband te leven Een afgeleide van dit recht is de mogelijkheid om wanneer de leden van het gezin of de familie op afstand van elkaar wonen en bij voorbeeld niet in hetzelfde land leven om elkaar te bezoeken en zo de gezins of familieband te onderhouden Voor het realiseren van dit recht is het essentieel dat de overheid de Visadienst transparant is en voldoende duidelijk maakt onder welke voorwaarden het tijdelijke verblijf van een familielid zoals in dit geval een ouder die ruim 1500 km ver weg woont binnen de geldende regels mogelijk is De stelling van de IND dat een klachtprocedure niet mag worden gebruikt als een soort bezwaar in de advieszaken verwerpt de Nationale ombudsman Met het behandelen van deze zaak als klacht wordt beoogd het meer structurele probleem van de transparantie van de besluitvorming door de IND in dit soort zaken aan de orde te stellen Centraal staat de vraag hoe verzoeker de band met zijn schoonmoeder kan onderhouden in de situatie dat de Visadienst steeds weer een negatief advies geeft voor een verblijfsvergunning Aanvankelijk wilde verzoeker zijn schoonmoeder definitief over laten komen Toen daarvoor tot twee maal toe een negatief advies werd afgegeven wilde verzoeker zijn moeder voor maximaal zes maanden van Wit Rusland naar Nederland laten overkomen De Visdienst stelt vervolgens dat er vestigingsgevaar is omdat bij verzoeker gelet op de eerdere aanvragen voor permanent verblijf de intentie leeft voor permanente zorg voor de schoonmoeder in zijn gezin in Nederland Verzoeker stelt kort samengevat dat het uit menselijk oogpunt begrijpelijk is dat hij voor zijn hoogbejaarde schoonmoeder wil zorgen maar dat als permanente verzorging niet mogelijk is zij toch tijdelijk voor zes maanden zou moeten kunnen verblijven in zijn gezin De Nationale ombudsman is van oordeel dat de Visdienst ter eerbiediging van het recht op familie of gezinsleven niet voldoet aan de eis van transparantie en niet duidelijk maakt onder welke voorwaarden het tijdelijke verblijf van de schoonmoeder binnen de geldende regels mogelijk is Daarbij speelt een belangrijke rol dat de Visadienst louter schriftelijk met verzoeker communiceert De aanvraag van een advies voor verblijf wordt zonder verdere navraag afgewezen omdat een retourticket of een andere waarborg voor terugkeer van de moeder ontbreekt Maar in de kern van de zaak gaat het erom dat de Visdienst de overtuiging heeft dat verzoeker de intentie heeft om zijn schoonmoeder na haar inreis in Nederland te houden Hoe zou verzoeker dit vermoeden kunnen weerleggen Pas in deze klachtprocedure blijkt aan de hand van de nadere vragen van de Nationale ombudsman dat bezit van een retourticket of andere middelen voor terugkeer niet voldoende is omdat er een vestigingsgevaar is Het op deze wijze tegenwerpen van vestigingsgevaar heeft echter tot gevolg dat het voor verzoeker in feite onmogelijk is om zijn schoonmoeder voor een beperkte periode naar Nederland over te laten komen Het lijkt er sterk op dat omdat eerst advies is aangevraagd voor permanent verblijf een tweede adviesaanvraag voor tijdelijk verblijf als ongeloofwaardig beoordeeld wordt en wederom leidt tot een negatief advies Verzoeker geeft toe dat de banden van zijn schoonmoeder met Wit Rusland mager zijn ze heeft daar slechts een flat en het recht op een graf op een begraafplaats Al haar familie woont in Nederland Deze feitelijke situatie leidt tot een patstelling tussen de Visadienst en verzoeker die verhindert dat eerbiediging van het familie of gezinsleven als bedoeld in artikel 8 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden EVRM mogelijk is Ten onrechte heeft de Visadienst geen contact gezocht met verzoeker om te verkennen hoe die patstelling te doorbreken Om die reden is het behoorlijkheidsvereiste dat grondrechten worden gerespecteerd in dit geval het recht op eerbiediging van het familie of gezinsleven geschonden De onderzochte gedraging is niet behoorlijk Omdat er in de communicatie tussen de Visadienst en verzoeker een patstelling is ontstaan ziet de Nationale ombudsman gelet op het voorgaande aanleiding om een aanbeveling te doen Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van de Immigratie en NaturalisatiedienstIND is gegrond wegens schending van het vereiste dat de overheid voldoende transparant is Aanbeveling De Nationale ombudsman geeft de Immigratie en Naturalisatiedienst IND in overweging om op korte termijn met verzoeker in overleg te treden over een mogelijkheid om zijn schoonmoeder naar Nederland over te laten komen en daarbij te waarborgen dat zij na een termijn van drie maanden terugkeert tenzij daar bijzondere redenen zoals redenen van humanitaire aard aan in de weg staan de Nationale ombudsman dr A F M Brenninkmeijer Bijlage 1 Bij brief van 27 december 2011 heeft u mij een kopie gestuurd van uw brief van de zelfde datum gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken in zake een klacht over de motivering van een afwijzend advies in een aanvraag van een visum voor maximaal zes maanden De bevoegdheid tot de afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf MVV ligt bij de minister van Buitenlandse Zaken Omdat de minister van Buitenlandse zaken een deel van zijn bevoegdheid gemandateerd heeft aan het Hoofd van de Immigratie en Naturalisatiedienst heb ik in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken uw brief in behandeling genomen U heeft de klacht als volgt geformuleerd Verzoeker heeft ten behoeve van zijn 90 jarige schoonmoeder wonende in Wit Rusland een visum voor verblijf in Nederland voor maximaal zes maanden aangevraagd Verzoeker klaagt over de wijze waarop de minister het afwijzende advies heeft gemotiveerd U vraagt mij aan te geven of ik onderdelen van de klacht gegrond acht en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/017 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 28 februari 2013 2013 017 Man klaagt over onvoldoende motivatie bij afwijzing mvv advies voor zijn schoonmoeder Een man wil zijn 90 jarige schoonmoeder uit Wit Rusland voor zes maanden naar Nederland laten komen De IND wijst dit verzoek af De Nationale ombudsman vindt dat de Visadienst niet voldoende transparant is omdat niet duidelijk wordt onder welke voorwaarden het tijdelijke verblijf van de schoonmoeder binnen de geldende regels mogelijk is Lees verder Onderwerpen machtiging tot voorlopig verblijf mvv mvv advies vergunning vestigingsgevaar immigratie en naturalisatiedienst ind visadienst veiligheid en justitie Rapport 10 maart 2006 2006 084 Verzoeker wenste zijn partner en dochtertje uit Zuid Afrika naar Nederland over te laten komen Om te weten of aan hen een mvv zou worden verleend verzocht hij de Visadienst op 22 mei 2002 om een advies hierover Lees verder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22mvv-advies%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive