archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ombudsman: schulden komen nooit alleen | Nationale ombudsman
  kunt een schuld hebben omdat je nog geld moet betalen maar je kunt ook ergens schuld aan hebben De eerste schuld vormt een zakelijk gegeven de tweede schuld heeft een morele lading Het hebben van een schuld is al een last genoeg je hoeft daarnaast ook niet nog eens als loser behandeld te worden Zeker nu de crisis voor steeds meer mensen betalingsproblemen oplevert Hij vindt het daarom belangrijk dat mensen met schulden hulp op maat krijgen Adviezen van de Nationale ombudsman Met ingang van 1 juli 2012 treedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Wgs in werking Gemeenten krijgen de wettelijke taak om breed toegankelijke en integrale schuldhulpverlening voor hun inwoners te organiseren De ombudsman heeft voor alle gemeentelijke schuldhulpverleners een poster gemaakt met tips over maatwerk gelijkwaardige communicatie participatie transparantie en voortvarendheid Daarnaast organiseert de Nationale ombudsman een rondetafelconferentie met overheidsorganisaties zoals het UWV en Belastingdienst en het CVZ Zij spelen als schuldeiser vaak een doorslaggevende rol bij het ontstaan en oplossen van schuldenproblemen Bovendien moet de Belastingdienst investeren in hun wettelijk toezicht op de particuliere schuldbemiddeling Achtergrond De Nationale ombudsman deed dit onderzoek op eigen initiatief Hij ontvangt geregeld klachten over de schuldhulpverlening en lost die via interventies zo goed mogelijk op Door de crisis komen nieuwe groepen mensen in de problemen zoals mensen die hun baan kwijt raken en huizenbezitters met hoge hypotheekschulden Daarnaast neemt voor veel mensen de complexiteit van hun financiële problemen toe onder andere omdat het aantal schulden en schuldeisers groot is Onderwerpen schuld schuldhulpverlening schulden onderzoek belastingdienst maatwerk Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 18 april 2012 Ombudsman onderzoekt schuldhulpverlening De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer start een onderzoek naar de schuldhulpverlening Lees verder Column 30 juni 2012 Schulden komen nooit alleen Marcel is vader van twee kinderen Hij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/schuldhulpverlening (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Belastingdienst geeft pensionado’s Zvw-bijdragen terug | Nationale ombudsman
  over het bijdragejaar 2010 De Nationale ombudsman had de minister van Financiën hier om gevraagd in juni 2011 De automatische teruggaaf over het bijdragejaar 2011 zal in de tweede helft van 2012 plaatsvinden En ook over latere jaren zal de Belastingdienst dit herhalen Automatische teruggaaf over de jaren 2006 tot en met 2009 heeft het Ministerie van Financiën afgewezen Wel is toegezegd dat het CVZ in de periode december 2011 tot en met december 2012 13 384 personen zal aanschrijven en informeren over hun mogelijk recht op teruggaaf Zvw bijdrage over die jaren Bij die brief zit een formulier waarmee men de teruggaaf over één of meerdere jaren kan aanvragen Eerder werd al bekend dat de Belastingdienst in de jaren 2006 tot en met 2009 ten onrechte een bedrag van 6 075 000 bijdragen Zorgverzekeringswet Zvw had ontvangen De Nationale ombudsman zal begin 2013 aan het ministerie vragen om over de respons op deze mailing te rapporteren Onderwerpen belastingdienst om recht cvz ministerie van financiën Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 19 april 2011 Ombudsman overheid moet zes miljoen euro terugbetalen aan Nederlandse pensionado s in het buitenland De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vraagt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2012/belastingdienst-geeft-pensionados-zvw-bijdragen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2011/302: Gemeente weigert advocaatkosten te vergoeden na maken fout in geboorteakte | Nationale ombudsman
  bipatride kinderen De procedure bij de rechtbank mondde uit in de uitspraak van 30 september 2009 Deze uitspraak luidde het verzoek van de officier van justitie werd afgewezen en gelast werd dat in de geboorteakte van de tweede dochter de geslachtsnaam werd verbeterd in die van de eerste dochter de uitgang cki werd gewijzigd in cka Verzoekers afgeleide probleem met de advocaatkosten Verzoeker was zeer blij met deze uitkomst Wel zat hij vervolgens met een post van ruim 6 000 aan advocaatkosten In de rechtbankprocedure was namelijk geen kostenvergoeding uitgesproken Volgens de gemeente had de advocaat daar ook niet om gevraagd Verzoeker heeft vervolgens meermalen aan de gemeente gevraagd hem voor die kosten te compenseren omdat deze in zijn beleving het gevolg waren van de fout van de gemeente Amstelveen Ook via de Nationale ombudsman heeft een verzoek tot herziening van de afwijzing een kostenvergoeding toe te kennen geen positief resultaat voor verzoeker opgeleverd De gemeente Amstelveen liet weten dat als verzoeker had meegewerkt naar aanleiding van haar brieven uit november 2007 en februari 2008 en toestemming had gegeven voor de verbetering van de geslachtsnaam in de akte van de eerste dochter daarmee de gemaakte fout van de gemeente Amstelveen was rechtgezet Aan die medewerking waren voor verzoeker geen kosten verbonden De fout uit 2004 had dan alleen tot gevolg kunnen hebben dat de eerste dochter een nieuw paspoort zou hebben moeten aanvragen En de gemeente was bereid de kosten van dat nieuwe paspoort op zich te nemen Voor verzoeker had dus een andere weg opengestaan dan hij nu had bewandeld Hij had met een verzoekschriftprocedure gericht aan de minister van Justitie de geslachtsnaam van hun beide dochters gewijzigd kunnen krijgen Dat zou zoals dat ook voor andere gevallen van bipatridie geldt een eigen keuze zijn van de ouders waar de gemeente Amstelveen geheel buiten staat En dus dienen die kosten dan ook voor rekening van de ouders te blijven Dat zou twee keer ongeveer 500 hebben bedragen Er is volgens de gemeente dan ook geen oorzakelijk verband tussen de gemaakte fout en de gemaakte advocaatkosten En overigens stelt de gemeente vast dat de rechtbank geen kostenveroordeling heeft uitgesproken De schadeverzekeraar van de gemeente Amstelveen constateerde geen onrechtmatig handelen van de gemeente Wel stelde zij vast dat het handelen van de gemeente Amstelveen opstarten procedure voor de officier van justitie en het schrijven van de rechtbank Amsterdam inleiding procedure tot naamswijziging voor verzoeker aanleiding heeft kunnen vormen bijstand van een advocaat in te roepen In redelijkheid had dit dan kunnen betreffen de kosten voor het opstellen van een verweerschrift ware het niet dat de rechtbank geen kostenveroordeling had uitgesproken In dat geval draagt elke partij de eigen kosten Beoordeling Het redelijkheidsvereiste houdt in dat overheidsinstanties de in het geding zijnde belangen tegen elkaar afwegen en dat de uitkomst hiervan niet onredelijk is Indien zoals in dit geval wordt geklaagd over de afwijzing van een schadeclaim door een overheidsinstantie geeft de Nationale ombudsman in beginsel geen oordeel over de juridische aansprakelijkheid

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/302 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2011/227: Activiste klaagt dat zij als veelpleger door de politie is aangemerkt | Nationale ombudsman
  door drugsverslaafden een halt toe te roepen De oorspronkelijke tekst van artikel 38m van het Wetboek van Strafrecht zie Achtergrond onder 3 zoals die luidde tot 1 oktober 2004 was inderdaad toegespitst op de verslaafde draaideurcriminelen De toepassing van de maatregel is met de wetswijziging van 9 juli 2004 zie Achtergrond onder 4 verruimd om de aanpak van alle stelselmatige plegers van misdrijven te verbeteren Dit betekent dat de korpsbeheerder op zich terecht heeft opgemerkt dat het voor de toepassing van het veelplegersbeleid niet van belang is om wat voor soort strafbare feiten het gaat of wat het motief van de dader is en dat de politie dus ook een activist die kleine vergrijpen pleegt welke verband houden met het verstoren van de openbare orde actief mag volgen Het veelplegersbeleid kent dus geen wettelijke beperking Wel is het de vraag of dit beleid gelet op de identiteit van verzoekster moet worden toegepast 6 Het verbod van misbruik van bevoegdheid houdt in dat overheidsinstanties een bevoegdheid niet mogen gebruiken voor een ander doel dan waartoe die bevoegdheid is gegeven Als verzoekster als veelpleger zou mogen worden aangemerkt dan betekent dat dat de politie haar actief mag volgen In dat geval is het onvermijdelijk dat verzoekster daar enige overlast van ondervindt Deze overlast overstijgt echter het aanvaardbare als de rechter op vordering van de officier van justitie een ISD maatregel zou opleggen In verband hiermee is er bij de toepassing van het veelplegersbeleid op actievoerders sprake van misbruik van bevoegdheid omdat met de dreiging van een dergelijke maatregel de demonstratievrijheid van actievoerders zoals verzoekster wordt beknot De mogelijkheid om in een demonstratie zijn mening te uiten is een grondrecht dat in Grondwet en verdragen wordt beschermd Eén van de elementen van het veelplegers beleid zou overigens wel bij actievoerders kunnen worden toegepast het voeren van regelmatige gesprekken door een adoptieagent met een actievoerder kan wellicht leiden tot meer begrip voor elkaars optreden In zoverre is de onderzochte gedraging niet behoorlijk 7 De wijze waarop het regionale politiekorps Zaanstreek Waterland aan de regeling voor verzoekster uitvoering heeft gegeven is zoals ook door de korpsbeheerder is erkend niet professioneel geweest Het vereiste van professionaliteit houdt in dat ambtenaren met een bijzondere training of opleiding jegens burgers overeenkomstig de standaarden van hun beroepsgroep handelen De aan verzoekster gerichte kerstkaart was niet correct ondertekend de tekst van de kaart wekte de indruk dat er een relatie met de verzender van de kaart bestond en was onvoldoende duidelijk omdat verzoekster op dat moment nog niet was geïnformeerd over het feit dat ze als veelpleger werd aangemerkt In zoverre is de onderzochte gedraging evenmin behoorlijk 8 Het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking houdt in dat overheidsinstanties burgers met het oog op de behartiging van hun belangen actief en desgevraagd van adequate informatie voorzien Eind 2009 ontving verzoekster de kerstkaart Toen zij over het versturen van die kaart een klacht had ingediend ontving zij op 18 februari 2010 de brief waarin zij werd geïnformeerd over het feit dat zij als veelpleger werd aangemerkt Deze brief had eerder aan verzoekster gezonden moeten worden in welk geval de tekst van de kerstkaart ook begrijpelijker voor haar was geweest Nu de politie de informatie niet uit zichzelf maar pas na ontvangst van een klacht heeft verstrekt is er gehandeld in strijd met het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking Ook in zoverre is de onderzochte gedraging niet behoorlijk Ten aanzien van het feit dat verzoekster bij de inzage van haar politiegegevens niet zelf de gegevens mocht inzien maar dat er uit werd voorgelezen II I Bevindingen 9 Verzoekster heeft op 3 februari 2010 het bureau Zaandijk bezocht om inzage te krijgen in de politieregisters De politiefunctionaris die de inzage begeleidde vertelde haar dat ze wel inzage kreeg maar geen kopieën Eerst kreeg zij de gelegenheid om een uitdraai uit het HKS herkenningsdienstsysteem het landelijke bestand met verdachtengegevens over te schrijven Omdat dit een lange tijd in beslag nam kreeg ze uiteindelijk toch een kopie van de uitdraai De mutaties uit het basisvoorzieningensysteem kreeg zij echter niet ter inzage De politiefunctionaris las de gegevens vanaf zijn beeldscherm voor Verzoekster kon het opschrijven van hetgeen er werd voorgelezen af en toe niet bijhouden en moest daardoor herhaaldelijk vragen om sommige stukken opnieuw voor te lezen Daarbij constateerde zij dat sommige gedeeltes dan anders werden geformuleerd Volgens de politiefunctionaris werd wel alles voorgelezen wat er op het scherm stond Toen verzoekster daar later in een telefoongesprek met de aan haar toegewezen adoptieagent haar verwondering over uitsprak kreeg zij te horen dat er werd voorgelezen en dat er bij het voorlezen bepaalde passages werden overgeslagen Dit laatste gebeurde omdat zij niet alles te zien mocht krijgen 10 Volgens de korpsbeheerder is het in verband met de privacywetgeving toegestaan om gegevens uit het bestand voor te lezen Hiervoor kan worden gekozen als het gelet op de omvang van een dossier teveel tijd en papier zou kosten om alles uit te draaien en vervolgens te anonimiseren Verzoekster zou met deze handelwijze hebben ingestemd 11 Verzoekster constateert een verschil in handelwijze met het regionale politiekorps Utrecht dat aan haar wel kopieën verstrekte van alles wat zij hadden geanonimiseerd en wel Volgens verzoekster is er dus blijkbaar geen wettelijke belemmering om dat op die manier te doen en verzoekster is dan ook van mening dat de politie Zaanstreek Waterland haar nog op dezelfde wijze inzage moet verlenen Dit laatste ook omdat zij voor de inzage 4 50 heeft moeten betalen Verzoekster ontkent dat zij met de nu gehanteerde handelwijze heeft ingestemd IV Beoordeling 12 Verzoekster had een afspraak gemaakt op bureau Zaandijk van de politie Zaanstreek Waterland om de gegevens die daar over haar waren vastgelegd te raadplegen De politiefunctionaris die haar toen begeleidde wilde uiteindelijk uitsluitend een uitdraai uit het HKS geanonimiseerd in kopie meegeven De mutaties uit het basis voorzieningensysteem werden haar alleen voorgelezen Verzoekster is daar niet tevreden over omdat zij sterk de indruk had dat haar bij het voorlezen bewust informatie werd onthouden en omdat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/227 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2011/191: Man klaagt dat cv's werkzoekenden op werk.nl openbaar toegankelijk zijn | Nationale ombudsman
  aan de aanvraag om een uitkering Op 14 april reageerde het UWV op de vraag van de Nationale ombudsman of het voor een werkzoekende die bij het UWV een uitkering wil aanvragen verplicht is om zijn cv op werk nl te plaatsen Het UWV gaf aan het wenselijk te achten dat de cv s van zoveel mogelijk werkzoekenden met een WW uitkering op werk nl worden geplaatst dit in het belang van een adequate matching tussen vraag en aanbod De werkzoekende heeft echter wel de keuze de werkcoach moet toestemming vragen aan de werkzoekende om diens cv op werk nl te plaatsen Indien de werkzoekende toestemming geeft vraagt de werkcoach vervolgens aan de werkzoekende of het cv openbaar of anoniem op werk nl gezet moet worden Voor het plaatsen van het cv op werk nl is dus uitdrukkelijke toestemming van de werkzoekende vereist en het is geen verplichting om het cv op werk nl te plaatsen Het wel of niet plaatsen van het cv op werk nl staat los van het recht op een WW uitkering zo besloot het UWV de reactie op dit punt Verzoeker werd gevraagd om een reactie op het voorgaande Hij gaf aan dat zijn werkcoach niet had gevraagd om toestemming voor publicatie van zijn cv op internet Dat was ook niet zo zinvol geweest want die informatie komt op een geheel andere manier op internet terecht namelijk via de Werkmap En die Werkmap waarin de werkzoekende met zijn DigiD moet inloggen en waarin hij allerlei zaken dient te regelen rond het zoeken van werk en het aanvragen van een uitkering is rechtstreeks gekoppeld aan werk nl Als hij in de Werkmap een cv aanmaakt is dit cv ook direct te zien op werk nl Doordat werkzoekenden met hun DigiD moeten inloggen krijgen zij de indruk dat hun gegevens veilig zijn De realiteit is echter dat het cv op een openbare site terechtkomt Wat de koppeling tussen het aanvragen van een uitkering en het plaatsen van een cv op internet betreft blijkbaar ziet het UWV over het hoofd dat het aanmaken van een cv onderdeel uitmaakt van de digitale inschrijving en zonder deze procedure te doorlopen kan ook geen uitkering worden aangevraagd zo besloot verzoeker zijn reactie Op 21 juni 2011 gaf het UWV een reactie op het verslag van bevindingen Ter verduidelijking werd nog opgemerkt dat het UWV WERKbedrijf in een overgangsfase zit de dienstverlening zal in toenemende mate via het digitale kanaal gaan verlopen en niet meer via de vestigingen Als de aanvraag wordt gedaan bij een bezoek aan een vestiging van het UWV WERKbedrijf geldt dat de werkcoach toestemming moet vragen voor plaatsing van het cv op werk nl In de nieuwe situatie die nu nog niet op alle locaties volledig is bereikt zal aan het einde van de aanvraag of werkintake worden gevraagd in welke vorm het cv op werk nl moet worden geplaatst openbaar of anoniem De aanvrager werkzoekende kan er daarbij niet voor kiezen om het cv níet op werk nl te laten plaatsen Verder gaf het UWV aan zich te beraden op de vraag of de huidige situatie rond de inzage in cv s wenselijk is of dat overgegaan moet worden tot het creëren van een afgeschermd werkgeversgedeelte Ten slotte benadrukte het UWV van mening te zijn dat het de publiekrechtelijke taak goed kan vervullen als werkgevers en werknemers elkaar op een laagdrempelige wijze kunnen vinden Eigen onderzoek Nationale ombudsman Tijdens het onderzoek naar deze klacht heeft de Nationale ombudsman ook eigen onderzoek verricht op de website werk nl van het UWV De hierna opgenomen informatie is vooral afkomstig van dit onderzoek Het gaat om gegevens zoals deze in de periode maart april 2011 op de website van het UWV waren opgenomen De inschrijving als werkzoekende en het aanvragen van een uitkering Iedereen die dat wil kan op werk nl een cv aanmaken Werkzoekenden kunnen zich ook inschrijven bij het UWV WERKbedrijf namelijk als zij ondersteuning willen van een werkcoach Als de werkzoekende ook een uitkering wil aanvragen moet deze zich ook eerst inschrijven bij het WERKbedrijf De inschrijving gebeurt met een digitaal formulier Inschrijven werk om in te kunnen loggen heeft de werkzoekende een DigiD nodig Om met het invullen te kunnen beginnen moet de werkzoekende de Algemene voorwaarden van het digitale inschrijfformulier accepteren Als hij dat niet doet kan hij niet verder gaan met het invullen Nadat alle benodigde gegevens zijn ingevuld kan de werkzoekende aangeven of hij ook een uitkering wil aanvragen Via de pagina Aanvraag WW kan hij de verdere gegevens vermelden Enkele dagen na verzending van de inschrijving en de eventuele uitkeringsaanvraag dient de werkzoekende een afspraak te maken met een werkcoach van het UWV Het is ook mogelijk om de inschrijving als werkzoekende en aanvraag om een uitkering bij een vestiging van het UWV WERKbedrijf te doen maar ook dan moet dat via internet gebeuren Zoeken in cv s op werk nl In het werkgeversgedeelte van werk nl kan op trefwoord eenvoudig naar cv s worden gezocht Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om cv s te vinden van werkzoekenden die bij een bepaalde werkgever in dienst zijn of in dienst zijn geweest Ook kan worden gezocht op gewenste werklocatie wat in de regel betekent dat daarmee op woonplaats wordt gezocht Een eenvoudige zoekopdracht levert al snel soms zeer gedetailleerde informatie op over personen de werkgevers en ex werkgevers genoten opleidingen persoonlijke interesses en de thuissituatie Er is slechts één beperking naam adres en telefoonnummer zijn niet zichtbaar tenzij de eigenaar van het cv dergelijke gegevens bijvoorbeeld heeft opgenomen in het gedeelte voor vrije tekst Zo blijkt dat sommige werkzoekenden hun voor en achternaam hebben opgegeven als kenmerk met als gevolg dat deze gegevens zichtbaar zijn en erop kan worden gezocht Om de gegevens van bijvoorbeeld een bekende te vinden moet wel enige moeite worden gedaan maar als hij zij zijn cv op werk nl heeft geplaatst zal dat meestal wel lukken En daarmee wordt dan toegang verleend tot soms zeer persoonlijke informatie De

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/191 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2011/100: Staatssecretaris van Financiën weigert schadevergoeding nav problemen software Belastingaangifte | Nationale ombudsman
  en omzetbelasting als schuld niet negatief konden zijn en dat het invullen van een negatieve waarde niet door het programma werd geaccepteerd werd in de aangifte over 2008 ondervangen Het ministerie deelde verder mee het te begrijpen dat nu de Belastingdienst het langs elektronische weg doen van aangifte verplicht stelt het vervelend is indien de daartoe dienende software gebreken vertoont ook al zijn hier goede verklaringen voor te geven Het Ministerie van Financiën besliste afwijzend op het verzoek om schade vergoeding Het ministerie berichtte dat zij alleen is gehouden tot het toekennen van een schadevergoeding indien de Belastingdienst zich jegens verzoeker onrechtmatig had gedragen In principe moet het ongemak als gevolg van technische fouten en of onduidelijkheden in de software van de Belastingdienst gezien worden als een normaal maatschappelijk risico dat de burger of een bedrijf loopt in verzoekers geval komt dit volgens het ministerie neer op een normaal ondernemingsrisico Daarmee samenhangende kosten worden in beginsel niet vergoed Slechts als er sprake is van een uitzonderlijke situatie wordt hiervan afgeweken Dit geval gaf het ministerie geen aanleiding om tot vergoeding van de gestelde schade over te gaan nog daargelaten dat verzoeker de kosten onvoldoende had onderbouwd Verzoeker kon zich niet verenigen met de afwijzende beslissing op zijn claim Hij reageerde daarop bij brief van 3 februari 2009 In de brief merkte verzoeker op dat het ministerie voorbij ging aan de al jaren voortslepende problemen met de software van de Belastingdienst Verzoeker merkte op dat er nog steeds veel problemen waren met de software Hij vond dat verbijsterend Verzoeker verhoogde zijn schadeclaim met 2 uren Het totaal bedrag van de schadeclaim kwam toen op een bedrag van 6 970 De staatssecretaris van Financiën berichtte verzoeker bij brief van 27 februari 2009 dat zijn brief van 3 februari 2009 geen nieuwe gezichtspunten ten aanzien van de klacht en de claim bevatte Hij zag daarom dan geen reden aanwezig om terug te komen op het in de brief van 26 januari 2009 neergelegde standpunt om de claim af te wijzen Dat verzoeker naar zijn zeggen doorlopend werd gecon fronteerd met fouten van de Belastingdienst nam de staatssecretaris voor kennis geving aan De staatssecretaris was niet gebleken dat de Belastingdienst onrechtmatig zou hebben gehandeld De door het ministerie in haar brief van 26 januari 2009 genoemde overwegingen betreffende de klacht en de schade claim worden hierna toegerekend aan de staatssecretaris Verzoeker was het niet eens met de afwijzende beslissing op zijn verzoek om heroverweging Hij diende daarom een klacht in bij de Nationale ombudsman In het kader van het onderzoek van de Nationale ombudsman gaf de staatssecretaris van Financiën in zijn reactie van 3 december 2010 aan geen aanleiding te zien om terug te komen op de beslissing om het verzoek om schadevergoeding af te wijzen Hij liet daarbij het volgende meewegen Wanneer in civiele kwesties gehoudenheid verplichting tot het vergoeden van schade ontstaat is dat geregeld in artikel 6 162 van het Burgerlijk Wetboek De verplichting ontstaat in het geval jegens een ander een onrechtmatige daad wordt gepleegd Of die verplichting bestaat is in het geval daarover verschil van mening bestaat ter beslissing aan de civiele rechter Verzoeken om schade vergoeding die betrekking hebben op de Belastingdienst worden behandeld aan de hand van het Besluit behandeling verzoeken om kostenvergoeding en schadevergoeding van 21 augustus 2003 Stcrt 27 augustus 2003 nr 164 pag 15 In het Besluit is aangegeven dat verzoeken om schadevergoeding in de eerste plaats worden beoordeeld aan de hand van het hiervoor geschetste juridische kader Het Besluit geeft daarnaast de mogelijkheid om in schrijnende gevallen gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval uit coulanceoverwegingen een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming te verlenen Een dergelijke uitzondering achtte de staatssecretaris in het geval van verzoeker niet aanwezig Het standpunt van nu van de staatssecretaris is niet anders ook niet als dat had kunnen worden bezien in het licht van het sedertdien uitgebrachte rapport van 24 juni 2009 met nummer 2009 135 van de Nationale ombudsman Behoorlijk omgaan met schadeclaims alsmede in het licht van het rapport van 15 februari 2011 met nummer 2001 024 van de Nationale ombudsman Behoorlijk omgaan met schadeclaims door gemeenten De zestien spelregels voor behoorlijk omgaan met schadeclaims afkomstig uit deze rapporten zijn in dit verslag opgenomen in de Achtergrond onder 1 De staatssecretaris verwees in dit kader met name op de reactie van het kabinet op de spelregels 3 en 4 zie Achtergrond onder 2 De twee door de staatssecretaris genoemde spelregels zijn onder de spelregels in de Achtergrond onder 1 als de nummers 4 en 5 opgenomen Het Ministerie van Financiën liet daarnaar gevraagd door de Nationale ombudsman onder meer op 3 maart 2011 nog het volgende weten De elektro nische aangiften inkomstenbelasting voor ondernemers over 2007 en vennoot schapsbelasting over 2007 konden worden gedownload via het Persoonlijk Domein voor ondernemers vanaf de site van de Belastingdienst Volgens het ministerie was op 21 maart 2008 een nieuwe versie van de aangifte inkomsten belasting 2007 voor ondernemers in het Persoonlijk Domein geplaatst Het inzenden van de oude versie is toen geblokkeerd In het servicebericht op het Persoonlijk Domein werd gewezen op het nieuwe programma dat gedownload moest worden Bij het insturen van de aangifte met het oude programma verscheen een melding waaruit bleek dat dat niet kon en dat het nieuwe programma gedownload moest worden Dit is ook gebeurd op 27 maart 2008 Deze versie van het aangifteprogramma stond tot 28 mei 2008 in het Persoonlijk Domein Op de serviceberichten die getoond zijn op het Persoonlijk Domein stond in de periode van 20 februari 2008 tot 1 april 2008 vermeld dat de aangifte vennootschapsbelasting over 2007 vanaf eind maart 2008 beschikbaar was Van 4 april tot 10 april 2008 stond als servicebericht vermeld dat de aangifte vennootschapsbelasting uiterlijk half april 2008 beschikbaar zou zijn Vanaf 10 april 2008 tot 25 februari 2009 stond als servicebericht vermeld dat het aangifteprogramma vennootschapsbelasting 2007 beschikbaar was Het aangifteprogramma van de vennootschapsbelasting was in maart 2008 mogelijk enkele dagen niet beschikbaar in verband een extra controle Dit is echter niet op te maken uit de serviceberichten Er zou volgens het ministerie tijdens die dagen een probleem kunnen zijn geweest Ten slotte berichtte het ministerie dat begin 2008 op het openbare gedeelte van de website van de Belastingdienst geen berichten hadden gestaan met bovenstaande strekking over de aangifte inkomsten belasting voor ondernemers en de aangifte vennootschapsbelasting Beoordeling 12 Verzoeker klaagt erover dat de staatssecretaris van Financiën zijn verzoek om schadevergoeding in verband met problemen in de aangifteprogrammatuur van de Belastingdienst heeft afgewezen 13 Het redelijkheidsvereiste houdt in dat overheidsinstanties de in het geding zijnde belangen tegen elkaar afwegen en dat de uitkomst daarvan niet onredelijk is 14 De Nationale ombudsman beoordeelt of de overheidsinstantie op een behoorlijke wijze heeft gereageerd op het verzoek om schadevergoeding Hij geeft geen beslissing over de juridische aansprakelijkheid van die overheid Daarvoor is de rechtbank die kan een overheidsinstantie veroordelen tot betaling van schadevergoeding en stelt ook de hoogte daarvan vast De Nationale ombudsman toetst of de behandeling van een verzoek om schadevergoeding behoorlijk is geweest Dit doet hij aan de hand van zestien spelregels afkomstig uit zijn rapporten van 24 juni 2009 met nummer 2009 135 Behoorlijk omgaan met schadeclaims alsmede het rapport van 15 februari 2011 met nummer 2011 025 Behoorlijk omgaan met schadeclaims door gemeenten De nadruk ligt hierbij op de procedure de weg naar de beslissing De Nationale ombudsman kan in bepaalde gevallen bij civielrechtelijke claims ook oordelen over de behoorlijkheid van de beslissing de juridische beoordeling van de claim De Nationale ombudsman zal in die gevallen oordelen of er sprake is van een behoorlijke motivering en of de overheidsinstantie redelijkerwijs tot de beslissing heeft kunnen komen 15 De staatssecretaris van Financiën gaf aan dat de aangiftesoftware van de Belastingdienst helaas niet foutloos werkte en dat dat tot gevolg kan hebben gehad dat het doen van aangifte meer tijd vergde dan dat het geval zou zijn geweest indien software van de Belastingdienst in orde zou zijn geweest De door verzoeker genoemde problemen zijn voor de aangifte over 2008 verholpen De staatssecretaris deelde verder mee het te begrijpen dat nu de Belastingdienst het langs elektronische weg doen van aangifte verplicht stelt het vervelend is indien de daartoe dienende software gebreken vertoont ook al zijn hier volgens de staatssecretaris goede verklaringen voor te geven 16 De staatssecretaris van Financiën gaf aan gehouden te zijn tot vergoeding van schade indien er sprake is van onrechtmatig handelen op grond van het bepaalde in artikel 6 162 van het Burgerlijk Wetboek Onrechtmatigheid zal in het algemeen eerst worden aangenomen als er sprake is van handelingen in strijd met de wet of het recht waarvan de staatssecretaris heeft geconcludeerd dat daarvan in verzoekers geval geen sprake is Verder wees de staatssecretaris erop dat daarnaast de mogelijkheid bestaat om in schrijnende gevallen gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval uit coulanceoverwegingen een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming te verlenen Een dergelijke uitzondering achtte de staatssecretaris in het geval van verzoeker niet aanwezig 17 Zoals door de staatssecretaris werd erkend liep verzoeker aan tegen fouten in de door de Belastingdienst beschikbaar gestelde software van het aangifteprogramma Dit betekent echter niet automatisch dat een vergoeding van kosten moet plaatsvinden Het is in het maatschappelijk verkeer niet ongebruikelijk dat burgers kosten die worden gemaakt als gevolg van fouten van anderen zoals ook overheidsinstanties zelf dragen tenzij er sprake is van een onevenredig nadeel voor de betrokkene 18 Naar het oordeel van de Nationale ombudsman is hier sprake van een situatie waarin de aard en de omvang van de ondervonden problemen voor verzoeker dusdanig waren en bovendien over een zodanig lange periode speelden dat de staatssecretaris van Financiën in redelijkheid niet in zijn standpunt kan worden gevolgd verzoeker helemaal geen kostenvergoeding toe te kennen Verzoekers cliënten zijn ondernemers en als zodanig met ingang van 1 januari 2006 wettelijk verplicht om hun aangiften elektronisch in te dienen Met het aldus indienen van de aangiften inkomsten en vennootschapsbelasting over de jaren 2006 en 2007 werd verzoeker geconfronteerd met enkele onaangename gebeurtenissen Zo was het volgens verzoeker pas na vele pogingen mogelijk voor een tiental cliënten aangiften inkomsten en vennootschapsbelasting over het jaar 2007 in te dienen Door de staatssecretaris van Financiën is niet weersproken dat de BelastingTelefoon ontkennend reageerde op door verzoeker herhaaldelijk afgegeven signalen over de naar zijn mening door de Belasting dienst veroorzaakte problemen met het aangifteprogramma Dit leidde ertoe dat verzoeker alsnog pogingen ondernam om de aangiften in te dienen Hetgeen geen succes had Uit informatie van het Ministerie van Financiën blijkt dat via het Persoonlijk Domein op de site van de Belastingdienst de belastingplichtigen in ieder geval in 2007 over de software problemen waren ingelicht Verzoeker nam pas eind maart 2007 van deze informatie kennis In aanmerking genomen dat het in eerste instantie niet mogelijk was de aangiften in te dienen en de BelastingTelefoon verzoeker liet weten dat er geen problemen met de software van de Belastingdienst waren acht de Nationale ombudsman een tegemoetkoming op zijn plaats voor de pogingen van verzoeker om alsnog de aangiften in te dienen De Nationale ombudsman is echter van oordeel dat verzoekers claim van 6 800 voor onder meer het uitzoeken van de fouten in de aangiften inkomsten en vennootschapsbelasting niet redelijk is De Nationale ombudsman is verder van oordeel dat verzoeker niet voor vergoeding van enige schade in aanmerking komt voor het feit dat hij niet de mogelijkheid had de aangiften op de door hem gewenste directory te zitten De Nationale ombudsman ziet niet in wat voor schade verzoeker hierdoor heeft geleden 19 De Nationale ombudsman is het met de staatssecretaris eens dat het voor verzoeker vervelend was dat de software van de Belastingdienst over de jaren 2006 en 2007 gebreken vertoonde Het geheel afwijzen van deze claim doet dan ook geen recht aan de spelregel dat overheidsinstanties bij de afhandeling van schadeclaims een coulante opstelling innemen Dit houdt onder meer in dat de overheid zich coulant opstelt indien vaststaat dat zij fouten heeft gemaakt De minister van Financiën wordt daarom in overweging gegeven om met verzoeker in overleg te treden om te komen tot een redelijke kostenvergoeding De onderzochte gedraging is niet behoorlijk Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van de staatssecretaris van Financiën is gegrond wegens schending van het redelijkheidsvereiste Aanbeveling De minister van Financiën wordt in overweging gegeven om met verzoeker in overleg te treden om te komen tot een redelijke kostenvergoeding De Nationale ombudsman dr A F M Brenninkmeijer Onderzoek Op 17 maart 2009 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift met een klacht over een gedraging van de staatssecretaris van Financiën Naar deze gedraging werd een onderzoek ingesteld In het kader van het onderzoek werd de minister van Financiën verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de stukken die op de klacht betrekking hebben Vervolgens werd verzoeker in de gelegenheid gesteld op de verstrekte inlichtingen te reageren Het resultaat van het onderzoek werd als verslag van bevindingen gestuurd aan betrokkenen De reactie van het Ministerie van Financiën gaf aanleiding het verslag aan te vullen Verzoeker gaf binnen de gestelde termijn geen reactie INFORMATIEOVERZICHT De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op de volgende informatie het verzoekschrift van 16 maart 2009 een aanvulling op het verzoekschrift van 15 maart 2010 de reactie van 3 december 2010 van de staatssecretaris van Financiën de aanvullende informatie van 13 januari en 1 en 3 maart 2011 van het Ministerie van Financiën Achtergrond Zes tien spelregels voor behoorlijk omgaan met schadeclaims afkomstig uit het rapport van 24 juni 2009 met nummer 2009 135 Behoorlijk omgaan met schadeclaims alsmede het rapport van 15 februari 2011 met nummer 2011 024 Behoorlijk omgaan met schadeclaims door gemeenten van de Nationale ombudsman Conflictoplossende opstelling De overheid onderzoekt zoveel mogelijk welk conflict er achter een claim schuilgaat en probeert dat conflict op een passende manier op te lossen De overheid is zich er steeds van bewust dat een financiële genoegdoening slechts een deel van de oplossing is tijdig reageren voldoende aandacht besteden aan de reden waarom het nadeel voor de burger is ontstaan overtuigend motiveren van gemaakte keuzes en het aanbieden van een excuus zijn minstens zo belangrijk De overheid die is verzekerd voor schade onderhoudt steeds zelf de relatie met de burger en maakt steeds zelf de afweging ten aanzien van de claim ook als de verzeke raar een inhoudelijk standpunt over de claim heeft ingenomen Coulante opstelling 4 De overheid heeft er oog voor dat er claims zijn van geringe omvang die de overheid redelijkerwijs moet honoreren In die gevallen stelt de overheid zich coulant op en beroept zich niet zonder goede redenen op precedentwerking gelijke behandeling en comptabiliteitsregels 5 De overheid hanteert een coulante benadering indien vast staat dat zij fouten heeft gemaakt maar de burger problemen heeft om de omvang van de schade met hard bewijs te staven Terughoudende processuele opstelling 6 De overheid vermijdt zo mogelijk juridische procedures Andere vormen van geschiloplossing als effectief onderhandelen en mediation kunnen daarbij behulpzaam zijn 7 De inzet van processuele middelen door de overheid is proportioneel in verhouding tot de identiteit van de burger en de aard van de schade waarom het gaat Bij redelijke claims van geringe omvang en relatief zwakke wederpartijen is de overheid terug houdender in de neiging tot procederen 8 Indien in een procedure tegen de overheid door de rechter in hoogste instantie een uitspraak is gedaan die van belang is voor andere analoge gevallen laat de overheid het niet op procedures in die andere gevallen aankomen 9 De overheid is terughoudend met het instellen van hoger beroep indien zij in een procedure tegen een burger door de rechter in het ongelijk is gesteld Zij weegt in dat geval uitdrukkelijk af wat het bredere of anderszins doorslaggevende belang is van een uitspraak van een hogere rechter in de betreffende zaak 10 In geval van een proefproces in het algemeen belang maakt de overheid een afspraak met de betrokken burger over de vergoeding door het ministerie van diens proceskosten 11 Indien een burger als gevolg van een te weinig terughoudende processuele opstelling van de overheid in een proces is betrokken en daarin in het gelijk wordt gesteld bepaalt de overheid of er kosten bovenop de standaard vergoedingen in redelijkheid moeten worden gecompenseerd Proactieve opstelling 12 De overheid stelt zich proactief op door bij overheidshandelen in het algemeen belang indien te voorzien is dat individuele burgers daardoor onevenredig benadeeld worden van tevoren regelingen te treffen voor compensatie van dit nadeel 13 De overheid vergoedt rente wegens vertragingsschade op verzoek en waar mogelijk uit eigen beweging en dwingt de burger niet daarvoor een procedure te starten 14 Indien de overheid haar aansprakelijkheid erkent maar de gestelde hoogte van de schade door haar wordt betwist vergoedt zij in elk geval het door haar erkende schadebedrag zodat een eventueel te voeren juridische procedure alleen over het meerdere hoeft te gaan 15 In het kader van een procedure verschaft de overheid de betrokken burger uit eigen beweging alle informatie die deze nodig heeft om die procedure op gelijkwaardige wijze te kunnen voeren 16 De overheid informeert de burger zo nodig over de meest passende vorm voor het indienen van een claim 2 Brief van de minister van Justitie van 12 maart 2010 namens het kabinet Op 24 juni 2009 heeft de Nationale ombudsman mij het rapport Behoorlijk omgaan met schadeclaims aangeboden Het rapport is een handreiking aan de overheid voor een behoorlijke omgang met schadeclaims Het bevat een schadevergoedingswijzer met spelregels alsmede een schets van de praktijk bij de verschillende ministeries Uit het rapport blijkt dat de praktijk binnen de rijksoverheid verschilt Voor een belangrijk deel hangt dat samen met het feit dat er tussen de diverse soorten schadeclaims ook grote verschillen bestaan Het kabinet trekt uit het rapport de conclusie dat er weliswaar verschillen bestaan in de afhandeling van schadeclaims maar dat er geen structurele tekortkomingen zijn gebleken Het kabinet beschouwt de spelregels als praktische handreiking aan de rijksoverheid voor de omgang met schadeclaims en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/100 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2010/343: Politie gebruikt politiefoto geseponeerde zaak bij opsporing verdachte nieuwe zaak | Nationale ombudsman
  doel van het register nader omschreven als het binnen een politiekorps mogelijk maken van informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 zie Achtergrond onder VI Het modelreglement vermeldt dat het daarbij onder meer gaat om de opsporing en vervolging van verdachten van misdrijven de verificatie van namen van verdachten van misdrijven het vaststellen van de mate van recidive van verdachten van misdrijven en de identificatie van onbekende personen In artikel 5 aanhef en onder a van het modelreglement HKS is aangegeven dat in het register gegevens worden opgenomen van personen tegen wie als verdachte van een misdrijf proces verbaal is opgemaakt Artikel 6 aanhef en onder f van het reglement bepaalt dat van de in artikel 5 genoemde categorie personen onder meer worden opgenomen een zo nauwkeurig mogelijke persoonsbeschrijving alsmede een fotografische afbeelding met bijbehorende administratieve gegevens Artikel 8 van het modelreglement HKS bepaalt dat gegevens uit het register worden verwijderd als deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register en zodra mogelijk vernietigd Dit kan worden gezien als de ondergrens voor verwijdering van politiegegevens uit HKS In lid 2 onder b van het genoemde artikel staat dat de gegevens in ieder geval worden verwijderd indien het feit ter zake waarvan opneming heeft plaatsgevonden een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van meer dan een jaar doch minder dan tien jaar is gesteld uiterlijk nadat sinds dat jaar vijftien jaar zijn verstreken Het feit waarvoor de foto van verzoeker is opgenomen in HKS is onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie Dit is strafbaar gesteld in artikel 140 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht zie Achtergrond onder I en kent een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar in 1998 was dit nog vijf jaar Gezien in het licht van het bovenstaande levert dit feit een maximale bewaartermijn op van vijftien jaar Gerekend vanaf 1998 het moment van het opnemen van de foto van verzoeker moet de foto uiterlijk in 2013 verwijderd zijn Deze grens vormt de bovengrens voor verwijdering van gegevens uit HKS De Nationale ombudsman concludeert dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 dan wel 9 artikel 13 Wpg en artikelen 2 en 8 van het modelreglement HKS de verdachtenfoto van verzoeker rechtmatig is verwerkt in HKS De bovengrens is immers niet overschreden Of handhaving en daarmee de beschikbaarheid van de foto op 5 oktober 2008 ook noodzakelijk was voor het doel van het register is een andere vraag Daarvoor dient eerst de volgende tussenvraag te worden beantwoord Gaf het s epot in 2002 aanleiding om de foto van verzoeker uit HKS te verwijderen Bij de vraag of de verdachtenfoto van verzoeker nog in 2008 in HKS geregistreerd mocht staan is eerst aan de orde of het seponeren van de feiten waarvan verzoeker in 1998 verdachte was met zich meebracht dat de registratie van de gewraakte foto uit HKS verwijderd had moeten zijn De destijds geldende Aanwijzing afloopberichten aan beheerders politieregisters zie Achtergrond onder VII schept hier duidelijkheid Deze Aanwijzing bepaalde dat wanneer een strafzaak tegen een verdachte is geëindigd er een afloopbericht aan de beheerder van een politieregister wordt gestuurd Het is namelijk van belang zo meldt de Aanwijzing dat de politie beschikt over informatie die ertoe leidt dat gegevens die bekeken naar het moment van registratie rechtmatig in een politieregister zijn opgenomen verwijderd worden zodra in een later stadium blijkt dat de grondslag voor registratie is weggevallen Niet in alle gevallen waarin de verdachte niet is of zal worden veroordeeld voor het in het proces verbaal vermelde feit is een afloopbericht noodzakelijk Dit moet alleen gebeuren als de zaak is geëindigd met sepotcode 01 onterecht als verdachte aangemerkt vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging sepotcode 07 onrechtmatig verkregen bewijs en wanneer er een aanzienlijke discrepantie bestaat tussen registratie en veroordeling In de zaak van verzoeker was geen sprake van één van vier bovengenoemde gevallen De Nationale ombudsman concludeert dat er om die reden niet de noodzaak bestond om een afloopbericht te verzenden wat ertoe had kunnen doen leiden dat de registratie van verzoeker uit HKS was verwijderd Dat verzoeker van mening is dat hij in 1998 onterecht als verdachte is aangemerkt doet hieraan niet af Immers de destijds door de officier van justitie toegekende sepotcodes betekenen niet dat verzoeker onterecht als verdachte is aangemerkt Betekent dit echter ook dat de korpsbeheerder de verdachtenfoto van verzoeker op 5 oktober 2008 kon gebruiken of had deze foto verwijderd moeten zijn dan wel had de korpsbeheerder bij de bevraging van het systeem in 2008 moeten constateren dat de foto niet meer gebruikt mocht worden Want zoals de Memorie van Toelichting bij de Wpg verwoordt steeds dient een betrokken verantwoordelijke autoriteit bij een voorgenomen verwerking autorisatie en of verstrekking van gegevens af te wegen in hoeverre de handeling noodzakelijk is zie Achtergrond onder VIII Dus of de foto op 5 oktober 2008 gebruikt kon worden hangt af van het antwoord op de vraag of de foto op dat moment nog noodzakelijk was voor het doel van het register de eerder besproken ondergrens In een advies aan de rechtbank Utrecht in een vergelijkbare zaak overwoog het College Bescherming Persoonsgegevens zie Achtergrond onder IX dat deze ondergrens een afweging vergt van het belang van registratie voor de uitvoering van de politietaak het doel van verwerking in HKS enerzijds tegen de belangen van verzoeker anderzijds Alle omstandigheden van het geval kunnen daarbij een rol spelen De Nationale ombudsman is van oordeel dat de korpsbeheerder op 5 oktober 2008 gebruik kon maken van de foto van verzoeker Het opvragen van de verdachtenfoto uit HKS als hulpmiddel voor de betrokken politieambtenaren om verzoeker te identificeren als verdachte van bedreiging kan als een noodzakelijke verwerking worden gezien voor de informatieverstrekking in het kader van de uitoefening van de politietaak voor zover het betreft de opsporing en vervolging van verdachten van misdrijven zoals verwoord in artikel 2 lid 1 onder a van het modelreglement HKS Anders dan het recht op privacy is het de Nationale ombudsman niet gebleken dat verzoeker zwaarwegende belangen had om zijn persoonsgegevens uit HKS verwijderd te zien Wanneer verzoeker van mening was dat zijn gegevens eerder dan oktober 2008 verwijderd hadden moeten zijn uit HKS had hij de korpsbeheerder daartoe een verzoek kunnen doen Een ieder heeft namelijk het recht om de korpsbeheerder te vragen of en zo ja welke gegevens er van hem of haar in de politiesystemen zijn opgenomen Daarbij kan dan ook het verzoek worden gedaan om eventueel opgenomen gegevens aan te passen of te verwijderen Het is de Nationale ombudsman niet gebleken dat verzoeker in het verleden een dergelijk verzoek heeft gedaan Al met al is niet gehandeld in strijd met het vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten worden gerespecteerd De onderzochte gedraging is behoorlijk Slotbeschouwing Wanneer iemand als verdachte in aanraking komt met de politie en er proces verbaal tegen hem wordt opgemaakt dan is het onvermijdelijk dat de politie persoonsgegevens van deze verdachte opneemt in de politiesystemen Ook als een zaak niet tot vervolging leidt maar wordt geseponeerd dan kan de reden voor sepot met zich meebrengen dat de persoonsgegevens geregistreerd blijven in de politiesystemen In de onderhavige casus maakte de politie in oktober 2008 gebruik van een verdachtenfoto van verzoeker uit 1998 als hulpmiddel bij zijn aanhouding als verdachte van bedreiging De Nationale ombudsman begrijpt dat het voor verzoeker een vervelende constatering moet zijn geweest om te bemerken dat zijn persoonsgegevens tien jaar na opneming nog steeds in de politiesystemen raadpleegbaar waren De politiegegevens van verzoeker waren echter rechtmatig opgenomen En ondanks dat de zaken waarvoor verzoeker verdachte was in 2002 waren geseponeerd kon de politiefoto tot 2013 worden gebruikt als dit ook noodzakelijk was voor het doel waarvoor de foto was opgenomen In dit geval was de Nationale ombudsman van oordeel dat de politie in 2008 gebruik kon maken van de foto Dat verzoeker in 2008 achteraf onterecht als verdachte bleek te zijn aangemerkt deed aan deze conclusie niet af Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van de beheerder van het regionale politiekorps Midden en West Brabant te Tilburg is niet gegrond Algemeen Op zondag 5 oktober 2008 stonden vroeg in de morgen drie ambtenaren van het regionale politiekorps Midden en West Brabant voor de woning van verzoeker Deze politieambtenaren waren aldaar met een machtiging van de officier van justitie om verzoeker buiten heterdaad aan te houden als verdachte van bedreiging Alleen de moeder van verzoeker was op dat moment aanwezig in de woning Zij wist de politieambtenaren die in het bezit waren van een politiefoto van verzoeker uit 1998 ervan te overtuigen dat er sprake was van persoonsverwisseling Ze moesten niet verzoeker hebben maar zijn broer wiens roepnaam begint met dezelfde letter als die van verzoeker Verzoeker vond dat de politie op de bewuste dag geen gebruik meer had mogen maken van een foto van hem uit een politiedossier uit 1998 Hij diende daarover op 21 oktober 2008 een klacht in bij de beheerder van het regionale politiekorps Midden en West Brabant de korpsbeheerder De korpsbeheerder liet verzoeker op 26 maart 2009 weten zijn klacht niet gegrond te verklaren De politiefoto waarvan de politie op 5 oktober 2008 gebruik had gemaakt was in 1998 gemaakt naar aanleiding van de aanhouding van verzoeker dat jaar voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie het medeplegen van vervalsen van chassisnummers en het meermalen plegen van schuldheling Tegen hem was proces verbaal opgemaakt Alle zaken zijn later door het Openbaar Ministerie OM geseponeerd Politiefoto s ouder dan vijf jaar mogen niet meer worden gebruikt voor de opsporings of bewijsconfrontatie aldus de korpsbeheerder Wel mag de politie de foto s nog gebruiken tot de einddatum van de verjaringstermijn betrekking hebbend op de strafbare feiten waarvan verzoeker in 1998 werd verdacht Weliswaar had er tijdens het opsporingsonderzoek van de politie een persoonsverwisseling plaatsgevonden en was verzoeker op 5 oktober 2008 onterecht als verdachte aangemerkt dit nam niet weg dat de politie de foto van verzoeker uit 1998 op 5 oktober 2008 mocht gebruiken Verzoeker was het hier niet mee eens Om die reden diende hij op 7 april 2009 een klacht in bij de Nationale ombudsman met het verzoek een onderzoek in te stellen Visie verzoeker Verzoeker bracht in dat kader naar voren dat de korpsbeheerder onzorgvuldig was in de formulering van zijn oordeel dat de politie politiefoto s ouder dan vijf jaar niet meer voor opsporings of bewijsconfrontatie mag gebruiken terwijl de politie de foto s wel mag gebruiken tot de einddatum van de verjaringstermijn betrekking hebbend op de strafbare feiten waarvan verzoeker in 1998 werd verdacht Immers was verzoeker voor deze feiten vrijgesproken en had deze foto vernietigd moeten zijn nu vaststond dat de politiefoto ouder was dan vijf jaar Daarbij acht verzoeker tevens van belang dat de rechtbank Breda in april 2002 in de schadevergoedingsprocedure op grond van artikel 89 Wetboek van Strafvordering heeft overwogen dat verzoeker de tegen hem gerezen verdenking en de daarop gevolgde vrijheidsbeneming niet aan zichzelf te wijten had gehad Met de hieronder weergegeven reactie van de korpsbeheerder was verzoeker het niet eens Artikel 70 Wetboek van Strafrecht zie Achtergrond onder I was hier niet van toepassing en om die reden was er geen sprake van een verjaringstermijn Visie korpsbeheerder De korpsbeheerder liet in zijn reactie op het onderzoek van de Nationale ombudsman weten geen aanleiding te zien zijn oordeel te herzien Hij merkte op dat de beslissing van de rechtbank Breda uit 2002 in de zaak van verzoeker een schadevergoedingsverzoek betrof en geen uitspraak was in een strafzaak Daarnaast bleek uit informatie van het OM over de afdoening van de strafzaak uit 1998 tegen verzoeker dat de feiten waarvan verzoeker verdacht werd door de officier van justitie in 2002 waren geseponeerd vanwege respectievelijk onvoldoende wettig bewijs sepotcode 02 oud feit sepotcode 43 en dat verzoeker door feiten en gevolgen zou zijn getroffen sepotcode 52 Dit rechtvaardigde de handhaving van de registraties in het herkenningsdienstregister HKS en ook de beschikbaarheid van de in 1998 gemaakte foto De korpsbeheerder was van mening dat op grond van het modelreglement HKS alsmede een later genomen aanpassingsbesluit de politiefoto van verzoeker uit 1998 op 5 oktober 2008 voor interne doelen mocht worden gebruikt zelfs tot de verjaringstermijn van het strafbare feit waarvoor verzoeker in 1998 is aangehouden Onderzoek Op 7 april 2009 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M te X ingediend door de heer mr F I Piternella advocaat te Dongen met een klacht over een gedraging van het regionale politiekorps Midden en West Brabant Naar deze gedraging die wordt aangemerkt als een gedraging van de beheerder van het regionale politiekorps Midden en West Brabant de burgemeester van Tilburg werd een onderzoek ingesteld In het kader van het onderzoek werd de korpsbeheerder verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de stukken die op de klacht betrekking hebben Verzoeker maakte van de gelegenheid gebruik hierop te reageren In het kader van het onderzoek werd betrokkenen verzocht op de bevindingen te reageren Het resultaat van het onderzoek werd als verslag van bevindingen gestuurd aan betrokkenen Verzoekers advocaat deelde mee zich met de inhoud van het verslag te kunnen verenigen De korpsbeheerder gaf binnen de gestelde termijn geen reactie Informatieoverzicht De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op de volgende informatie het verzoekschrift van verzoeker van 7 april 2009 het antwoord van de korpsbeheerder van 27 juli 2009 op het onderzoek de aanvullende reactie van de korpsbeheerder van 19 november 2009 op het onderzoek de reactie van verzoeker van 12 januari 2010 op het antwoord van de korpsbeheerder op het onderzoek de reactie van verzoeker van 12 oktober 2010 op het verslag van bevindingen Bevindingen Zie onder Beoordeling Achtergrond I Wetboek van Strafrecht Artikel 70 Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring 1 in drie jaren voor alle overtredingen 2 in zes jaren voor de misdrijven waarop geldboete hechtenis of gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld 3 in twaalf jaren voor de misdrijven waarop tijdelijke gevangenisstraf van meer dan drie jaren is gesteld 4 in twintig jaren voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van meer dan tien jaren is gesteld 2 In afwijking van het eerste lid verjaart het recht tot strafvordering niet voor misdrijven waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld Artikel 140 lid 1 geldend in 1998 1 Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie II Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Artikel 8 1 Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven zijn familie en gezinsleven zijn woning en zijn correspondentie 2 Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen III Wet politiegegevens Artikel 1 aanhef en onder a b en c definities In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder a politiegegeven elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon dat in het kader van de uitoefening van de politietaak wordt verwerkt b politietaak de taken bedoeld in de artikelen 2 en 6 eerste lid van de Politiewet 1993 c verwerken van politiegegevens elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot politiegegevens waaronder in ieder geval het verzamelen vastleggen ordenen bewaren bijwerken wijzigen opvragen raadplegen gebruiken vergelijken verstrekken door middel van doorzending verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling samenbrengen met elkaar in verband brengen alsmede het afschermen uitwissen of vernietigen van politiegegevens Artikel 3 noodzakelijkheid rechtmatigheid en doelbinding 1 Politiegegevens worden slechts verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de bij of krachtens deze wet geformuleerde doeleinden 2 Politiegegevens worden slechts verwerkt voor zover zij rechtmatig zijn verkregen en gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt toereikend terzake dienend en niet bovenmatig zijn 3 Politiegegevens worden uitsluitend voor een ander doel verwerkt dan waarvoor zij zijn verkregen voor zover deze wet daar uitdrukkelijk in voorziet Artikel 4 lid 1 en 2 juistheid volledigheid en beveiliging politiegegevens 1 De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat politiegegevens gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt juist en nauwkeurig zijn Hij verbetert of vernietigt politiegegevens of vult deze aan indien hem blijkt dat deze onjuist of onvolledig zijn 2 De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat politiegegevens worden verwijderd of vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt of dit door enige wettelijke bepaling wordt vereist Artikel 8 lid 1 en 6 uitvoering van de dagelijkse politietaak 1 Politiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak gedurende een periode van één jaar na de datum van de eerste verwerking 6 De politiegegevens die zijn verwerkt op grond van het eerste tweede en derde lid worden vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak en worden in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de datum van eerste verwerking verwijderd Artikel 9 lid 1 en 4 onderzoek in verband met de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval 1 Politiegegevens kunnen gericht worden verwerkt ten behoeve van een onderzoek met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval 4 De politiegegevens die zijn verwerkt op grond van het eerste lid en niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van het onderzoek worden verwijderd of gedurende een periode van maximaal een half jaar verwerkt teneinde te bezien of zij aanleiding geven tot een nieuw onderzoek als bedoeld in het eerste lid of een nieuwe verwerking als bedoeld in artikel 10 en na verloop van deze termijn verwijderd Artikel 13 lid 1 onder a b en c en lid 4

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2010/343 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ook DigiD voor mensen in het buitenland | Nationale ombudsman
  zijn het gebruik van DigiD door Nederlanders die in het buitenland wonen en dan met name de mensen die voor 1 oktober 1994 uit Nederland zijn vertrokken het gebruik van DigiD Machtigen door curatoren en bewindvoerders het gebruik van DigiD na overlijden en de mogelijkheid om DigiD aan te vragen voor burgers die geen vaste woon of verblijfplaats hebben Oplossing voor mensen in buitenland Logius herkent de besproken problemen en heeft toegelicht wat de stand van zaken is bij de vier problemen en welke oplossingen er te verwachten zijn Voor de mensen die in het buitenland wonen is inmiddels een oplossing gekomen Mensen die voor 1 oktober 1994 uit Nederland zijn vertrokken kunnen zich nu inschrijven in het Register Niet Ingezetenen en zo een BSN en DigiD krijgen Voor de andere drie problemen is nog geen oplossing Met name de dak en thuislozen kunnen daardoor tegen meer problemen aan te lopen Als zij niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen kunnen zij geen DigiD aanvragen Het bezit van een DigiD wordt tegelijkertijd meer en meer een voorwaarde om toegang tot de overheid te krijgen Grenzen aan gebruik DigiD Het valt de Nationale ombudsman op dat er juridische en financiële grenzen lijken te zitten aan het gebruik van DigiD en DigiD Machtigen Hierdoor krijgen niet alle burgers een volledig digitale toegang tot de overheid Ook niet zoals de ambitie is in 2017 De overheid wekt de indruk een twee sporenbeleid te voeren Enerzijds heeft zij de ambitie dat alle burgers in 2017 hun zaken met de overheid digitaal kunnen regelen Anderzijds blijkt dat er grenzen aan het gebruik van DigiD worden gesteld De Nationale ombudsman benadrukt dat toegang tot de overheid voor iedereen mogelijk moet zijn Op dit moment is het overheidsbeleid ook dat diensten bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ook-digid-voor-mensen-in-het-buitenland (2015-08-09)
  Open archived version from archive