archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  daarmee schuldig zou maken aan het witwassen van crimineel geld De ombudsman kan dit niet rijmen met het feit dat het College eerder wel ruim 70 000 euro heeft teruggegeven Later stelt het College zich na het bekijken van bankafschriften op het standpunt dat het verschil is ontstaan door een telfout van de bank De ombudsman stelt vast dat slordig is omgegaan met het inbeslaggenomen geld en dat het College steeds wisselende standpunten inneemt Ook begrijpt de ombudsman niet waarom niet direct de bankafschriften zijn onderzocht en waarom het College en de minister van Veiligheid en Justitie als verantwoordelijke voor het College niet hebben erkend dat ze onzorgvuldig zijn geweest Lees verder Onderwerpen veiligheid en justitie koninklijke marechaussee kmar inbeslagname geld onzorgvuldig Rapport 25 februari 2015 2015 033 Gemeente Zeevang heeft geld uit geliquideerde stichting correct beheerd Een stichting die een rusthuis in de gemeente Zeevang exploiteert wordt in 1974 geliquideerd Er ontstaat een bedrag dat de gemeente accepteert onder de statutaire voorwaarden dat het wordt besteed aan de sociale zorg van de gemeente De gemeente richt met de gelden een fonds op en richt voor het beheer ervan en het doen van uitkeringen een commissie van advies op bestaande uit de burgemeester twee raadsleden en twee burgers Met het fonds worden kleine uitkeringen verstrekt In 2003 besluit de gemeenteraad het fonds op te heffen en het resterende bedrag toe te voegen aan de algemene middelen De Dorpsraad Beets klaagt dat de gemeente de aan haar toevertrouwde middelen niet heeft beheerd volgens de voorwaarden De Nationale ombudsman concludeert dat het bedrag na de liquidatie van de stichting deel uitmaakte van publieke middelen en dat voor de besteding een publieke grondslag was gevonden met de instelling van een speciale commissie van advies De gemeente heeft dit besluit dat tot de beleidsvrijheid van de gemeenteraad behoort voldoende gemotiveerd Lees verder Onderwerpen gemeente stichting beheer Dossier 7 juli 2014 Dossier Overheid geld Hoe komt het dat bij mensen schulden ontstaan Er zijn allerlei oorzaken werkloosheid hypotheekproblemen scheiding ziekte of onverwachte terugvorderingen van de overheid Natuurlijk moet je terugbetalen wat je teveel hebt gekregen Lees verder Onderwerpen traag betalende overheid toeslagen zzp ers betalingsregeling betaalgedrag schuldhulpverlening belastingdienst Nieuwsbericht 23 maart 2015 Belastingdienst brengt minima in problemen met verrekening toeslagen De Nationale ombudsman roept staatssecretaris Wiebes van Financiën op om geen geld meer in te houden op de lopende toeslagen van gezinnen met lage inkomens en met schulden Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Rapport 24 juni 2015 2015 100 Kinderopvangtoeslag verrekend met schuld Moeder stopt haar studie en verzoekt daarom kinderopvangtoeslag stop te zetten Dat gebeurt met enige vertragingen daarom moet ze 4 800 terugbetalen Dat geld is op en zij treft een betalingsregeling Ze betaalt terug in maandelijks termijnen van 217 In september van dat jaar gaat ze verder met haar studie en vraagt zij opnieuw kinderopvangtoeslag aan Maar ze ontvangt niet de benodigde 1 500 per maand de Belastingdienst verrekent de toeslag met haar schuld en zij ontvangt 500

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22geld%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2015/002 Gemeente Ouder-Amstel onderzocht onvoldoende aansprakelijkheid overstroming van riool onder huizen | Nationale ombudsman
  dat er volgens het expertiserapport een defect was in de huisaansluiting waardoor met afvalwater vermengd rioolwater kon weglekken in de kruipruimte van de woning Indien dat defect er niet was geweest had er volgens de verzekeraar ook geen schade of hinder kunnen optreden door de storing van een pomp in de rioolinstallatie Het rioolsysteem is ook zodanig geconstrueerd dat overtollig afvalwater bij een calamiteit wordt afgevoerd via nooduitlaten en dat die nooduitlaten zo zijn aangelegd dat wordt voorkomen dat afvalwater een woning in loopt Wat vindt verzoeker Verzoeker licht in zijn brief aan de Nationale ombudsman toe dat bij de bouw van zijn woning de vuilwaterafvoer zonder het noodzakelijke koppelstuk aan de woning is vastgemaakt De woning is gebouwd op veengrond die jaarlijks zo n één á twee cm daalt Na vergaande verzakking is er in 2006 op een verkeerde wijze herstel uitgevoerd en is er in het geheel geen aandacht gegeven aan de eveneens fout aangelegde hemelwaterafvoer Door een storing in de netvoeding in februari 2014 is het pompstation dagen uitgevallen De gemeente merkte dit niet op omdat ook het alarmsysteem op deze voeding werkte Zonder back up Verder wijst verzoeker er op dat door de grote hoeveelheid zand die onder de woning is uitgespoeld er ook in de woning naast de zijne stankoverlast was Over de eigendom van onroerende zaken Tot 1 februari 2007 viel op grond van rechterlijke uitspraken de eigendom van de riolering samen met de eigendom van de grond Daardoor was de huiseigenaar eigenaar van het deel van de riolering in zijn grond en de gemeente van het deel in haar grond Door een aanpassing van artikel 20 boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is deze zogenaamde verticale natrekking voor onder meer de riolering komen te vervallen In het eerste lid van dat artikel is opgesomd wat de eigendom van de grond omvat In het tweede lid staat dat in afwijking van de regel van het eerste lid de eigendom van een net dat bestaat uit kabels of leidingen voor transport van onder meer vloeibare stoffen energie of informatie dat in of op de grond van anderen is aangelegd toebehoort aan de bevoegde aanlegger of aan diens rechtsopvolger Hoofdregel is dus dat de gebouwriolering eigendom is van de perceeleigenaar en de buitenriolering eigendom is van de gemeente Deze hoofdregel is ook van toepassing op een net riolering dat vóór 1 februari 2007 is aangelegd In de wet is echter niet geregeld wat de omvang van een rioleringsnet is En dus ook niet waar de grens ligt tussen de huisaansluiting en het gemeentelijk deel van de riolering De wetgever heeft de gemeente de vrijheid gelaten om te bepalen wat tot het hoofdriool behoort en waar de huisaansluiting begint Die vrijheid betreft dus niet de vaststelling van de eigendomsgrenzen maar de gemeente kan wel regels opstellen voor de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud Het gemeentelijk rioleringsbeleid In het Gemeentelijke Rioleringsplan 2011 2015 van de gemeente Ouder Amstel is vastgelegd hoe de gemeente invulling geeft aan haar taken rondom afval hemel en grondwater Op grond van de Wet Milieubeheer is uitgangspunt dat een perceeleigenaar zoveel mogelijk zelf het hemelwater verwerkt bij de bron en dat de gemeente bepaalt wanneer dit van de eigenaar mag worden gevraagd Indien eigenaren redelijkerwijs niet zelf hemelwater kunnen verwerken heeft de gemeente een expliciete zorgplicht voor doelmatige verwerking van hemelwater Op de website van de gemeente staat dat wat betreft het rioolonderhoud de gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel Indien een verstopping van het riool buiten het erf van de perceeleigenaar zit kan hij de gemeente vragen om vergoeding van de herstelkosten die hij heeft moeten maken Standpunt van de Nationale ombudsman over schadeclaims De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig brieven van burgers over de afwijzing van hun schadeclaim door een overheidsinstantie Hij beziet dan hoe die overheidsinstantie zich bij de behandeling van de claim heeft opgesteld Hij vindt het namelijk belangrijk dat de overheid niet alleen naar de juridische kant van een claim kijkt maar ook naar de behoorlijkheid Met het aan alle gemeenten toegezonden rapport Behoorlijk omgaan met schadeclaims door gemeenten rapport 2011 025 van 15 februari 2011 is de Schadevergoedingswijzer uitgebracht Deze Schadevergoedingswijzer bevat zestien belangrijke spelregels voor het behoorlijk omgaan met een schadeclaim en kan een gemeente helpen bij een behoorlijke behandeling in de dagelijkse praktijk De Nationale ombudsman behandelt een klacht over de afwijzing van een claim in de regel terughoudend omdat alleen de rechter een bindende uitspraak over de aansprakelijkheid voor schade en een vergoedingsplicht kan doen Als toets voor de beoordeling van een klacht hanteert hij de spelregels van de Schadevergoedingswijzer Wat vindt de Nationale ombudsman er van Het vereiste van goede motivering houdt in dat de overheid haar handelen en haar besluiten duidelijk aan de burger uitlegt Daarbij geeft zij aan op welke wettelijke bepalingen de handeling of het besluit is gebaseerd van welke feiten zij is uitgegaan en hoe zij rekening heeft gehouden met de belangen van de burgers Deze motivering moet voor de burger begrijpelijk zijn Dit betekent dat een afweging moet worden gemaakt van alle relevante feiten en omstandigheden ook van de visie van de betrokkenen Daarvoor is onder meer nodig dat een deugdelijk onderzoek wordt gedaan naar de toedracht om de benodigde gegevens te achterhalen De klacht waar het hier over gaat betreft het standpunt van de gemeente Ouder Amstel dat zij niet aansprakelijk is voor verzoekers schade Verzoeker heeft kosten moeten maken voor het herstel van waterschade in zijn woning die volgens hem het directe gevolg is van het tijdelijk uitvallen van de pompinstallatie van het openbaar riool Daardoor steeg het waterpeil in het riool met het gevolg dat rioolwater kon weglekken en zijn woning binnendringen De verzekeraar wijst namens de gemeente de claim af omdat het openbare rioleringssysteem naar behoren functioneerde en ondanks dat de pompinstallatie een paar dagen buiten werking was er geen rioolwater in woningen heeft kunnen binnendringen omdat nooduitlaten voorkomen dat het niveau in het riool zo hoog

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/002 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 5 januari 2015 2015 002 Gemeente Ouder Amstel onderzocht onvoldoende aansprakelijkheid overstroming van riool onder huizen Een bewoner van de gemeente Ouder Amstel ontdekt dat de kruipruimte onder zijn woning vol staat met rioolwater Door een stroomstoring kon het rioolgemaal geen water wegpompen en is dit via de afvoer de kruipruimte van de woning binnengelopen Hij kan de gemeente Ouder Amstel niet bereiken en schakelt een commercieel bedrijf in dat de kruipruimte leegpompt en de lekkage herstelt De gemeente weigert dit te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende heeft onderzocht om de claim af te wijzen en doet de aanbeveling alsnog nader onderzoek te laten verrichten Lees verder Onderwerpen gemeente overstroming lekkage aansprakelijkheid onvoldoende Rapport 6

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22overstroming%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 11 december 2013 2013 185 Bewoonster stelt gemeente aansprakelijk voor lekkage door te laat snoeien van boom Inwoonster van een appartementencomplex in Venlo heeft last van overhangende takken boven de dakgoot de dakgoot raakt verstopt en er ontstaat lekkage De gemeente snoeit een boom maar juist de boom die de meeste overlast veroorzaakt wordt niet gesnoeid De gemeente reageert pas na haar herhaalde verzoek en snoeit de boom De vrouw stelt de gemeente aansprakelijk voor de schade door het late snoeien Dat weigert de gemeente te vergoeden volgens de gemeente is aan de zorgplicht voor de boom voldaan De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente niet goed heeft onderzocht of de takken inderdaad schade veroorzaakten Hij doet de aanbeveling om nader onderzoek te doen en de schadevergoeding te heroverwegen Lees verder Onderwerpen gemeente venlo overhangende takken snoeien boom lekkage schadevergoeding dakgoot gemeente Rapport 5 januari 2015 2015 002 Gemeente Ouder Amstel onderzocht onvoldoende aansprakelijkheid overstroming van riool onder huizen Een bewoner van de gemeente Ouder Amstel ontdekt dat de kruipruimte onder zijn woning vol staat met rioolwater Door een stroomstoring kon het rioolgemaal geen water wegpompen en is dit via de afvoer de kruipruimte van de woning binnengelopen Hij kan de gemeente Ouder Amstel niet bereiken en schakelt een commercieel bedrijf in dat de kruipruimte leegpompt en de lekkage

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22lekkage%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/051: Wielrenner klaagt dat CB&W zijn schadeclaim afwijst, gebaseerd op onjuiste feiten | Nationale ombudsman
  snelheid en de breedte van de banden Uw weggedrag heeft u op de situatie moeten aanpassen Verzoeker maakte op 28 juli 2012 bezwaar tegen het standpunt van de burgemeester Hij wees erop dat volgens de artikelen 6 162 en 6 174 van het Burgerlijk Wetboek en de jurisprudentie de wegbeheerder de weg zodanig dient in te richten en te onderhouden dat het geen gevaar oplevert voor weggebruikers Verder wees hij erop dat volgens de bepalingen van de RAW systematiek een algemeen in Nederland gehanteerd stelsel van gestandaardiseerde voorwaarden voor de grond weg en waterbouw de afwijking in hoogte tussen twee onderling aaneensluitende elementen in de bestrating niet meer dan 2 mm mag zijn en dat de afwijking van de lagen onderling in verband over een lengte van 5 meter niet meer dan 20 mm mag bedragen Verzoeker stelde dat het wegdek op de plaats waar hij was gevallen bij lange niet aan deze normen voldeed omdat tussen de tegels en de klinkers voegen van 50 tot 100 mm zaten en ook een fiets met normale banden nog tussen de voegen had kunnen raken Verder wees hij erop dat hij zijn snelheid al vóór de kruising had geminderd maar omdat hij zich concentreerde op de auto s naast hem en de kruising de gaten en grote voegen in het wegdek niet op tijd zag Doordat zijn banden in de voeg tussen twee tegels raakten en zijn snelheid al was verlaagd was hij gevallen Tot slot wees hij erop dat tijdens het wielrennen extra oplettendheid altijd geboden is De medewerker van de afdeling Financiën die verzoekers zaak behandelde reageerde op 20 augustus 2012 namens het college van burgemeester en wethouders met de mededeling aan verzoeker dat zijn standpunt ongewijzigd bleef Volgens deze medewerker mag van een klinkerweg niet worden verwacht dat deze altijd overal egaal is Daarnaast was vanwege de rood witte borden en de stapel tegels duidelijk zichtbaar dat er wegwerkzaamheden waren Van een weggebruiker mag worden verwacht dat hij voorzichtig is en zijn weggedrag aanpast aan de omstandigheden Wat betreft de RAW bepalingen stelde de betrokken medewerker dat dit kwaliteitseisen zijn die van toepassing zijn op het moment van de oplevering van een werk Verzoekers veronderstelling dat het wegdek altijd van dit kwaliteitsniveau moet zijn achtte de medewerker niet juist omdat dit door het gebruik van de weg onmogelijk is De behandeling van verzoekers klacht Op 21 augustus 2012 wendde verzoeker zich tot de Nationale ombudsman omdat hij zich niet kon vinden in de behandeling van zijn schadeclaim door de gemeente De Nationale ombudsman verzocht het college van burgemeester en wethouders van Holten Rijssen op 26 september 2012 om verzoekers klacht te behandelen en de beslissing over verzoekers claim te heroverwegen Hij wees daarbij op de nog te beantwoorden vraag of de rood witte borden voldoende waren om te waarschuwen voor de kwaliteit van het wegdek en op de omstandigheid dat de betrokken medewerker tot tweemaal toe had gereageerd en dat het college het verzoek nog niet had behandeld In verband hiermee verwees de Nationale ombudsman naar de spelregels voor het omgaan met verzoeken om schadevergoeding door gemeenten in de Schadevergoedingswijzer zie hierna De betrokken medewerker van de afdeling Financiën deelde verzoeker namens het college van burgemeester en wethouders per brief van 26 november 2012 mee dat op verzoek van de Nationale ombudsman zijn claim nogmaals was beoordeeld maar dat de schade niet zou worden vergoed Volgens de brief bleek uit de foto s die verzoeker meestuurde dat er geen sprake is van een gebrekkige situatie en hebben de RAW bepalingen betrekking op de opleverkwaliteit na een herbestrating en is het onmogelijk dat een weg op dat kwaliteitsniveau blijft Verkeerstekens en verkeersborden In een aantal wetten en wettelijke regelingen zijn voorschriften opgenomen voor het verkeer op de weg Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV 1990 bevat de voorschriften waar de weggebruiker zich aan moet houden Deze voorschriften worden kenbaar gemaakt via verkeersborden langs en boven de weg en verkeerstekens op het wegdek In de bijlage 1 van dit reglement is opgenomen welke borden zijn voorgeschreven en wat de betekenis van dat bord is Met een driehoekig wit bord met rode rand en een afbeelding op het witte vlak wordt aangegeven dat het wegdek slecht is of dat er werk in uitvoering is Het langwerpige bord met schuine rode en witte banen dat ten tijde van verzoekers ongeval op het trottoir naast de kruising stond zie de foto op de bijlage bij dit verslag is geen verkeersbord in de zin van het RVV 1990 In d e praktijk worden borden als deze hekken met rood witte markering pilonen en dergelijke gebruikt als afbakening van weggedeelten waar werk in uitvoering is en het wegdek niet toegankelijk is De Schadevergoedingswijzer Op 15 februari 2011 verscheen het rapport Behoorlijk omgaan met schadeclaims door gemeenten rapport 2011 025 Bij dat rapport hoort de Schadevergoedingswijzer met de zestien spelregels voor behoorlijk omgaan met schadeclaims Dit rapport is toegestuurd aan alle gemeenten Voor de Nationale ombudsman is deze wijzer het kader waaraan hij in concrete gevallen de behoorlijke behandeling door de overheid van claims kan toetsen Beoordeling Het redelijkheidsvereiste houdt in dat overheidsinstanties de verschillende belangen tegen elkaar afwegen en dat de uitkomst hiervan niet onredelijk is Om een juiste afweging te kunnen maken is nodig dat alle voor het nemen van een beslissing relevante informatie wordt verzameld De overheid mag daarbij niet zonder meer uitgaan van de gegevens die burger heeft verstrekt maar dient ook zelf actief onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden bijvoorbeeld door een technisch onderzoek of het inwinnen van een deskundigenadvies Verzoeker klacht is in feite dat de gemeente Holten Rijssen zijn schadeclaim niet behoorlijk heeft behandeld Volgens verzoeker stelt de gemeente zich bij de afwijzing van zijn claim ten onrechte op het standpunt dat zij aan haar verplichtingen als wegbeheerder heeft voldaan hoewel het wegdek op het moment en de plaats van zijn val slecht was De medewerker die verzoekers claim bij herhaling heeft beoordeeld deed dat op basis van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/051 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 22 mei 2013 2013 051 Wielrenner klaagt dat CB W zijn schadeclaim afwijst gebaseerd op onjuiste feiten Wielrenner valt in Holten tegen een auto omdat zijn voorwiel in een sleuf tussen twee tegels blijft zitten Hij stelt de gemeente aansprakelijk voor de schade aan zijn fiets en zijn verwondingen De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente Rijssen Holten beter had moeten aangeven dat het wegdek slecht was zelf onderzoek had moeten doen en niet dezelfde medewerker de zaak steeds had moeten laten behandelen Lees verder Onderwerpen college

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22college+van+burgemeesters+en+wethouders+%28cb%26w%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/023: Man klaagt dat politie schadeclaim onvoldoende gemotiveerd afwijst | Nationale ombudsman
  redelijke vergoeding voor de veroorzaakte schade en wordt dit bedrag op rekening van verzoeker overgemaakt In de reactie op het bezwaar van verzoeker tegen het niet uitkeren van het getaxeerde schadebedrag schrijft de politie hem op 27 april 2012 ook dat gebleken is dat de auto in maart 2012 is uitgevoerd naar een ander land Blijkbaar heeft verzoeker de auto verkocht De door hem geleden schade is dan gelijk aan de door de bumperschade verminderde verkoopopbrengst Gezien de staat van de auto is de politie van mening dat het reeds overgemaakte bedrag van 350 euro deze waardevermindering ruimschoots zal dekken Visie verzoeker De aansprakelijkheid van de politie voor de schade wordt niet betwist De schade aan de auto is vastgesteld door een onafhankelijke expert die deskundig is op het gebied van schadevaststellingen Hiermee is de hoogte van de schade op de juiste wijze vastgesteld Mocht de politie het niet eens zijn met de hoogte van het schadebedrag dan had zij een contra expertise moeten regelen De politiemedewerkers die nu het bedrag van de schade schatten dan wel de POT medewerkers dan wel de medewerkers van het Bureau Juridische Zaken zijn geen experts op dat gebied Visie politie De politie betwist de aansprakelijkheid voor de schade niet en ook niet het schaderapport Zij is echter van mening dat een bedrag van 980 euro voor het herstellen van de schade aan de bumper kentekenplaat en grille niet in verhouding staat tot de waarde van de auto Deze stamde immers uit het jaar 2000 kon bijna niet meer rijden en zat vol krassen en deuken De politie houdt zich niet gehouden nieuw voor oud te vergoeden Het schaderapport gaat uit van de kosten van een reparatie waarbij een nieuwe bumper wordt aangebracht Het overgemaakte bedrag van 350 euro dekt ruimschoots de kosten van de waardevermindering door de schade nu verzoeker deze auto blijkbaar heeft verkocht Een contra expertise is feitelijk onmogelijk gemaakt omdat de auto is uitgevoerd naar het buitenland Beoordeling Beoordelingscriterium Overheidsinstanties moeten open en duidelijk zijn naar burgers De overheid motiveert haar besluiten en handelingen steeds goed Zij handelt niet alleen naar wat haar goed uitkomt of op basis van willekeur Drie bouwstenen zijn voor een goede motivering van belang de wettelijke voorschriften de feiten en belangen en een heldere redenering De motivering is gericht op het concrete individuele geval en is begrijpelijk voor de ontvanger Beoordeling Verzoeker heeft bij monde van zijn advocaat vele malen de politie verzocht om hun weigering om het volledige bedrag van de door hen veroorzaakte schade nader te onderbouwen Hij is het niet eens met het feit dat de politie het door een erkende taxateur opgestelde taxatierapport van de schade naast zich neer heeft gelegd In plaats daarvan baseert de politie zich blijkbaar op de inschatting van de medewerkers van het terrein waar de inbeslaggenomen auto s staan opgesteld Uit de losse pols wordt een ander bedrag genoemd een volgens de genoemde POT medewerkers gangbare prijs van een bumper op de sloop en wordt dit

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/023 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 22 maart 2013 2013 023 Man klaagt dat politie schadeclaim onvoldoende gemotiveerd afwijst Een Fiat Scudo uit 2000 staat opgeslagen op het Politie Opslag Terrein in Amsterdam Een vorkheftruck verplaatst de auto waardoor hij tegen een sleepauto aankomt en de kentekenplaat bumper en grille beschadigd raken De politie erkent de schade en vraagt de eigenaar om een opgave van de kosten om de schade te herstellen De garage taxeert de reparatiekosten op bijna 1 000 euro maar dat vindt de politie veel te veel voor zo n oude auto Zij vergoedt de schade tot een bedrag van 350 De Nationale ombudsman vindt dat de politie Amsterdam haar beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd In de loop van het onderzoek besluit de politie alsnog het gehele schadebedrag te vergoeden Lees verder Onderwerpen schadeclaim schaderapport aansprakelijkheid Politie politie opslag

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22schaderapport%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive