archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/070 Gemeenteraad Westerveld reageerde te laat en zonder afdoende besluitvorming op klacht | Nationale ombudsman
  bereid het gesprek met hem aan te gaan Over de besluitvorming die aan de brief van 30 mei 2013 ten grondslag ligt wordt verwezen naar de inhoud van het namens de raad genomen besluit van 29 augustus 2013 Deze brief bevat de afwijzing van een Wob verzoek en is krachtens mandaat van de raad ondertekend door de burgemeester In deze brief deelt de burgemeester de heer V mee dat de raadsgriffier de raadsleden op 30 mei 2013 om 11 51 uur heeft gemaild over het door de heer V ingediende klaagschrift Daarbij was een concept van een door de raad te sturen antwoordbrief gevoegd Ten slotte merkt de raad op dat hij zijn werkwijze wat betreft het toezicht op de besteding van fractiegelden de afgelopen jaren heeft aangepast Zo vindt sinds 2012 de controle op de besteding van fractiegelden plaats door een externe accountant Verder stelt sinds 2011 de gemeenteraad de fractieverantwoording en fractiebudgetten expliciet vast Voorheen deed het presidium dat Tot slot heeft de gemeenteraad in 2011 een nieuwe Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2011 vastgesteld De aandacht die de heer V op dit onderwerp heeft gevestigd heeft zeker een bijdrage geleverd aan het in gang zetten van deze acties Bovendien merkt de raad op dat alhoewel zijn klacht niet gaat over de besluitvorming rondom zijn verzoek tot het doen van aangifte het hem vrijstaat zelf aangifte te doen en als daarop geen vervolging volgt zijn beklag te doen op de voet van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering Alhoewel de raad van oordeel is dat zij artikel 9 8 van de Algemene wet bestuursrecht terecht heeft toegepast is zij niettemin bereid om overeenkomstig zijn wens met de heer V in gesprek te gaan over de vraag wat de verdere achtergronden van zijn klacht zijn De stelling dat er geen duidelijke besluitvorming aan de afwijzing van de klacht ten grondslag ligt deelt de raad niet Namens de raad is in het besluit op het Wob verzoek van de heer V uiteengezet hoe de besluitvorming precies is verlopen Tot slot merkt de raad op dat er de afgelopen jaren de nodige correspondentie is gewisseld tussen de heer V en het gemeentebestuur Het is daarom wellicht goed dat vertegenwoordigers van de raad een nadere mondelinge toelichting geven aan vertegenwoordigers van de Nationale ombudsman De raad zou een dergelijk gesprek zeer op prijs stellen zodat ook op eventuele nadere vragen antwoord gegeven kan worden Praktische fraudeaanpak voor gemeenten De heer V verwijst naar een richtlijn van Deloitte waaruit zou blijken dat het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor het toezicht op de juiste besteding van de fractiegelden Een dergelijke richtlijn is de Nationale ombudsman niet bekend Wel heeft Deloitte Industry Lokaal Bestuur het handboek Gemeente Governance Fraude opgesteld Dit handboek biedt gemeenten een praktische handreiking voor de aanpak van fraude en integriteitsrisico s In de handreiking van januari 2010 getiteld Managen van frauderisico s geeft voorsprong zie Achtergrond wordt ingegaan op de taken verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de verschillende actoren binnen de gemeente zoals gemeenteraad college van burgemeester en wethouders managementteam en accountant Aangegeven wordt dat gemeenteraden zich nadrukkelijker op hun controlerende taak zullen richten Ook zal hierbij veel aandacht zijn voor de juiste en volledige informatievoorziening aan de raad alsmede de integriteit van de bestuurders Opgemerkt wordt dat de raad zelf bepaalt hoe ver hij gaat in de controle en invulling van het begrip kaderstelling Een kwalitatief informatieniveau en optimale transparantie scheppen een klimaat waarin fraude en niet integer handelen tot een minimum zijn teruggedrongen De gemeenteraad dient de kaderstellende en controlerende toezichthoudende rol zodanig uit te oefenen dat de kansen op fraude corruptie en niet integer gedrag worden geminimaliseerd Fraude en integriteit zijn ook voor raadsleden zelf van belang Het is daarom nuttig om als gemeenteraad zelf te discussiëren over integriteit Aangegeven wordt dat de aanwending van de fractievergoedingen hier een goed voorbeeld van is Hierover wordt in het handboek het volgende opgemerkt Fractievergoedingen In een aantal gemeenten heeft na de invoering van het dualisme het onderwerp fractievergoedingen op meer dan gemiddelde belangstelling van de pers mogen rekenen Deze budgetten zijn in veel gemeenten en provincies ten gevolge van de nieuwe wetgeving alsnog ingevoerd of verhoogd Problemen zijn bij een aantal gemeenten ontstaan over de aanwending van de budgetten maar ook over de verantwoording daarover en wie uiteindeIijk aansprakelijk is De Gemeentewet geeft op dit laatste punt niet meteen afdoende duidelijkheid De wet spreekt in artikel 33 2 en 33 3 van groeperingen die recht hebben op fractieondersteuning Of dat in juridische zin ook betekent dat leden van de raad die een fractie vormen aansprakelijk zijn is niet zonder meer duidelijk Het is daarom verstandig om In de verordening limitatief vast te leggen voor welke soort kosten de fractievergoeding mag worden gebruikt met in acht name van de kosten die moeten worden besteed uit onkostenvergoeding van de raadsleden en het feit dat aan individuele raadsleden geen andere vergoedingen mogen worden uitgekeerd dan wettelijk mogelijk is De accountant te laten toezien op de verantwoording van de fracties op dezelfde wijze als gebeurt voor de gemeentelijke jaarrekening In de verordening de aansprakelijkheid nader te regelen voor uitgaven uit het fractiebudget die als onrechtmatig worden aangemerkt Vervolgens wordt in het handboek opgemerkt dat de primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden ligt bij de organen van de gemeente belast met governance In de Gemeentewet en de Modelverordening van de VNG zijn relevante toezichtbepalingen opgenomen waaruit blijkt dat het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor onder andere het uitvoeren van de strategie het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van de gemeente de opzet en de werking van de interne risicobeheer en controlesystemen de naleving van de wet en regelgeving het integer handelen onafhankelijkheid en belangenverstrengeling de rapportage over het voorgaande aan de gemeenteraad Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders er voor zorgt dat in de gemeente een op de organisatie toegesneden intern prestatie en risicomanagementsysteem aanwezig is Over dit systeem rapporteert het college aan de gemeenteraad Daarnaast geeft het college een oordeel over de effectiviteit van dit systeem in het jaarverslag en de eventuele maatregelen die worden getroffen ter verbetering Het college is in het kader van gemeente governance derhalve verantwoordelijk voor het risicomanagement waaronder de beheersing van de frauderisico s In het handboek wordt ook ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de accountant De verantwoordelijkheid van de accountant is geregeld in de Wet toezicht accountantsorganisatie het Besluit toezicht accountantsorganisatie en de Controle en Overige Standaarden 240 COS 240 De COS 240 wordt in het handboek vervolgens aangeduid als richtlijn Voor het voorkomen en ontdekken van fraude wordt vervolgens opgemerkt Primair verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden zijn volgens de richtlijn zowel de organen belast met governance binnen de huishouding als de leiding Bij de gemeente gaat het dan om het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad en het managementteam Het college van burgemeester en wethouders dient te zorgen voor een adequate beheersomgeving en procedures die de gemeentelijke activiteiten ordelijk en efficiënt laten verlopen De gemeenteraad moet door toezicht waarborgen dat de financiële verslaggevingssystemen integer zijn en dat de gemeente over een effectief intern beheerssysteem beschikt Formele besluitvorming door de gemeenteraad Ingevolge het klachtrecht zoals opgenomen in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht heeft een ieder het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan Het bestuursorgaan draagt vervolgens zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten en stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt Beraadslaging en besluitvorming zijn de twee belangrijkste bestanddelen van een vergadering van de raad De wijze waarop de gemeenteraad tot besluiten hoort te komen is vrij gedetailleerd aangegeven in de artikelen 16 e v van de Gemeentewet De regeling in de Gemeentewet is echter niet uitputtend Nadere regels kunnen gesteld worden via het Reglement van Orde Voor een rechtsgeldig besluit van de Gemeenteraad moeten degenen die deelnemen aan de besluitvorming daartoe bevoegd zijn moeten er voldoende raadsleden aanwezig zijn moet het besluit in de wettelijk voorgeschreven vorm genomen zijn en moet het besluit door een volstrekte meerderheid zijn genomen 1 Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman In de klacht van verzoeker kunnen twee componenten worden onderscheiden Ten eerste zijn klacht dat de gemeenteraad van Westerveld niet de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht Awb inzake de behandelingstermijn en het toepassen van hoor en wederhoor in acht heeft genomen Ten tweede zijn klacht dat er geen duidelijk e besluit vorming ten grondslag ligt aan de brief van 30 mei 2013 waarmee op zijn klacht is gereageerd Wat betreft de klacht over de behandelingstermijn en het niet horen Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat de overheid zo snel en slagvaardig mogelijk handelt De wettelijke termijnen zijn uiterste termijnen De overheid streeft waar mogelijk kortere termijnen na Als besluitvorming langer duurt dan informeert de overheid de burger daarover tijdig Dit geldt ook voor klachtbehandeling Het vereiste van fair play houdt in dat de overheid de burger de mogelijkheid geeft om zijn procedurele kansen te benutten en daarbij zorgt voor een eerlijke gang van zaken De overheid stelt de burger in de gelegenheid zijn standpunt naar voren te brengen en het daaraan tegenovergestelde standpunt te bestrijden Dit recht van hoor en wederhoor is voor klachtbehandeling neergelegd in artikel 9 10 Awb Op 30 mei 2013 is verzoeker meegedeeld dat omdat het om een gedraging gaat die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden er gelet op artikel 9 8 van de Algemene wet bestuursrecht geen verplichting is de klacht te behandelen In die beslissing kan de raad worden gevolgd Dat betekent dat de klacht niet in behandeling hoefde te worden genomen en verzoeker derhalve ook niet in de gelegenheid hoefde te worden gesteld om te worden gehoord In zoverre is niet in strijd gehandeld met het vereiste van fair play en is de onderzochte gedraging behoorlijk Ingevolge het bepaalde in artikel 9 8 derde lid van de Awb wordt de klager van het niet in behandeling nemen van de klacht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld Vastgesteld dient te worden dat de schriftelijke reactie dateert van 30 mei 2013 terwijl het klaagschrift is gevoegd bij een e mailbericht dat op 25 april 2013 bij de gemeenteraad is binnengekomen Nog afgezien van de vraag of de oorspronkelijke email van verzoeker van 28 januari 2013 aan de raadsleden afzonderlijk als een door de gemeenteraad ontvangen klacht moet worden aangemerkt dient te worden vastgesteld dat de termijn van vier weken zij het slechts met enkele dagen is overschreden In zoverre is niet gehandeld in overeenstemming met het vereiste van voortvarendheid en is de onderzochte gedraging niet behoorlijk Wat betreft de klacht over de besluitvorming door de raad Het hiervoor genoemde vereiste van fair play impliceert tevens dat een overheidsinstantie er voor moet zorgen dat bij de beslissing op een klacht wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften voor besluitvorming De beslissing op een klacht is ingevolge het bepaalde in artikel 9 3 van de Awb geen besluit waartegen beroep kan worden ingesteld Dit laat onverlet dat zowel de mededeling van het bestuursorgaan om de klacht niet in behandeling te nemen zoals bedoeld in artikel 9 8 derde lid van de Awb als de schriftelijk en gemotiveerde kennisgeving van het bestuursorgaan omtrent het onderzoek naar de klacht zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt zoals bedoeld in artikel 9 12 van de Awb dient te worden aangemerkt als een beslissing van het bestuursorgaan Beslissingen of besluiten neemt de gemeenteraad in zijn vergadering De wijze waarop de gemeenteraad tot besluiten hoort te komen is neergelegd in de Gemeentewet en in het Reglement van Orde Voor een rechtsgeldig besluit moeten degenen die deelnemen aan de besluitvorming daartoe bevoegd zijn moeten er voldoende raadsleden aanwezig zijn moet het besluit in de wettelijk voorgeschreven vorm zijn genomen en moet het besluit door een volstrekte meerderheid zijn genomen In het onderhavige geval heeft de griffier alle raadsleden via een mailronde geconsulteerd over het concept van een door de raad te sturen reactie op de klacht Daarbij is aangegeven dat klachten door de gemeenteraad zelf dienen te worden afgedaan maar dat het in verband met de termijnen van beantwoording niet lukt om het conceptantwoord te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering Daarom verzoekt de raadsgriffier de raadsleden om te reageren als zij zich niet in het concept kunnen vinden Als dat zo is zal de voorzitter een spoedvergadering voor dit besluit uitschrijven De Nationale ombudsman constateert dat alle raadsleden per e mail zijn geïnformeerd en in de gelegenheid zijn gesteld opmerkingen te plaatsen of om een speciale raadsvergadering te vragen Vervolgens is nog dezelfde dag de beslissing op de klacht verstuurd De Nationale ombudsman is van oordeel dat deze wijze van consultatie niet kan worden aangemerkt als een wijze van beraadslaging en besluitvorming waarmee een rechtsgeldig besluit van de raad als bestuursorgaan tot stand is gekomen Op zijn minst had de raad na verzending van de brief in de eerstvolgende vergadering na verzending haar beslissing op de klacht moeten bevestigen In zoverre is niet gehandeld in overeenstemming met het vereiste van fair play en is de onderzochte gedraging niet behoorlijk Conclusie De klacht over de klachtbehandeling door de gemeenteraad van Westerveld is niet gegrond wat betreft het niet horen van verzoeker gegrond wat betreft het overschrijden van de termijn van klachtbehandeling wegens schending van het vereiste van voortvarendheid en gegrond wat betreft het formele besluitvormingstraject wegens schending van het vereiste van fair play Slotbeschouwing De Nationale ombudsman ontvangt vaker klachten die door de gemeenteraad zelf dienen te worden afgehandeld Daarbij blijkt dat de termijnen die de Algemene wet bestuursrecht hanteert vaak niet kunnen worden gehaald vanwege de vergadercyclus die de raad hanteert Het verdient daarom de voorkeur dat de gemeenteraden een regeling treffen voor de behandeling van klachten waarmee tegemoet gekomen wordt aan een tijdige afhandeling van klachten maar waarmee vooral ook ingezet kan worden op een informele klachtbehandeling waarbij persoonlijk contact betrokkenheid en oplossingsgerichtheid uitgangspunten zijn Uit onderhavige klacht concludeert de Nationale ombudsman dat er een verschil van mening is tussen verzoeker en de gemeente college en raad over de wijze waarop is omgegaan met zijn opmerkingen over de controle van de fractiegelden Verzoeker heeft die opmerkingen terecht geuit omdat de gemeente voor de controle daarvan nieuwe regels heeft vastgesteld Gedurende het onderzoek heeft de Nationale ombudsman tegelijkertijd geconstateerd dat er geen richtlijn is waaruit zou volgen dat het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor de controle van de besteding van de fractiegelden Dit is begrijpelijkerwijs de gemeenteraad zelf De vraag is hoe nu verder Het is niet zinvol om van de raad te verlangen dat hij alsnog een formeel juist besluit neemt op de klacht van verzoeker Er is geen reden om aan te nemen dat dit tot een ander besluit zou leiden De vraag of bepaalde stukken wel of niet openbaar zijn is inmiddels door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoord Gelet hierop verzoekt de Nationale ombudsman partijen om met elkaar in gesprek te gaan en gezamenlijk te bezien in hoeverre er van de raad nog nadere acties of maatregelen zouden mogen worden verwacht om te voldoen aan de uitgangspunten die in de rapportage Gemeente Governance Fraude Managen van frauderisico s geeft voorsprong staan opgenomen Voor zover verzoeker van mening blijft dat er aangifte zou moeten worden gedaan merkt de ombudsman op dat verzoeker noch de Nationale ombudsman de raad daartoe kan verplichten Het staat verzoeker overigens vrij zelf aangifte te doen als hij meent dat er een strafbaar feit is gepleegd De Nationale ombudsman mr F J W M van Dooren waarnemend ombudsman Relevante literatuur en wet en regelgeving Gemeente Governance Fraude Managen van frauderisicio s geeft voorsprong Deloitte januari 2010 Industry Lokaal Bestuur pagina 47 52 4 Taken verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid 4 1 Inleiding In dit hoofdstuk behandelen we achtereenvolgens de taken en verantwoordelijkheden van de diverse actoren In paragraaf 4 2 gaan we hiertoe eerst in op ontwikkelingen als gevolg van het dualisme waardoor de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenteraad en het college zijn veranderd In paragraaf 4 4 gaan we in op de aansprakelijkheid van de gemeente in geval van fraude Tot slot gaan wij in paragraaf 4 5 in op de rol van de accountant in het kader van het ontdekken van fraude 4 2 Dualisme gemeente governance en integer besturen De invoering van dualisme in 2002 heeft geleid tot een begin van bestuurlijke lente in de verhouding tussen raden en colleges Structuurverandering en de nieuwe positie van de bestuursorganen binnen de gemeente konden dat mede bewerkstelligen Op het gebied van financieel beleid en controle is veel veranderd De veranderingen gaan door het is een proces dat onomkeerbaar is Het in de laatste jaren toenemende aantal raadsonderzoeken op grond van art 155a Gemeentewet en andere vormen van door de raad ingestelde onderzoeken getuigen daarvan De nieuwe positie van de raad in het jaarrekeningproces de doorvertaling daarvan naar de accountants en het formuleren van het eigen integriteitbeleid zetten trends op het gebied van integer bestuur en integer financieel beleid en beheer Burgemeesters raadsleden en wethouders maar ook ambtenaren door de gemeente gesubsidieerde instellingen accountants en andere externe bureaus zijn gehouden een voorbeeldfunctie waar te maken De ontwikkeling van de positie van het lokaal bestuur sinds 2002 kent de volgende fasen 1 De startfase van dualisme waarbij vooral een structuurgerichte aanpak centraal stond in de periode tot en met 2004 De nieuwe instrumenten en verordeningen zoals voor het financieel beheer het fenomeen rekenkamer maar ook het omgaan met het nieuwe instrumentarium moesten zich nog uitkristalliseren 2 De fase vanaf 2005 tol het aantreden van de nieuwe raden in 2006 met het vinden van een nieuw evenwicht tussen raad en college en het omgaan met de soms problematische situatie van wethouders in het nieuwe stelsel Aan het eind van deze periode hadden de rolbewuste raden zowel in de controle als in de bestuurs en controletaken hun positie hernomen 3 De derde fase die inging met de raadsperiode 2006 2010 Dit is de fase waarin een duurzaam evenwicht gevonden is wordt de kwaliteit van de lokale democratie wordt weer meer focuspunt Rigide scheiding tussen kaderstelling en controle wordt beslecht De raad neemt vooral weer de positie in van de volksvertegenwoordiging zoals hem die op grond van de Grondwet en Gemeentewet ook toekomt Als hoofd van de gemeente Grondwet artikel 125 neemt de raad zijn controletaken serieuzer en benut dit beter voor zijn kaderstellende arbeid De trend voor de komende raadsperiode 2010 2014 is dat de gemeenteraden zich nadrukkelijker op hun controlerende taak zullen richten Dit zal leiden tot een toenemend aantal raadsonderzoeken naar de wijze waarop het college invulling heeft gegeven aan de aan haar gemandateerde taken en bevoegdheden Ook zal hierbij veel aandacht zijn voor de juiste en volledige informatievoorziening aan de raad alsmede de integriteit van de bestuurders De landelijke maar zeker ook de lokale politieke processen en daarbij horende dynamiek bepalen ook op het gebied van het toezicht het uiteindelijke beeld De raad bepaalt zelf hoe ver hij gaat in de controle van het college en de ambtelijke organisatie en hoe gedetailleerd hij het begrip kaderstelling invult Raden die een adequate controle organiseren dragen bij aan het scheppen van een beleid voor integriteit en voorkomen van fraude Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in aanpak en competentie ook al kennen ze dezelfde duale structuur De gemeenten laten zien dat lokale tradities en omstandigheden maar vooral bestuursstijlen en omgangsvormen zeer van belang zijn De open receptuur van dualisme zoals professor Elzinga van de Staatscommissie dualisering Gemeentebesturen dit typeerde blijkt grote ruimte aan lokale variatie te bieden Daarbij onderscheiden we de volgende typologieën samenwerkingsdualisme accent op samenwerking tussen raad en college en een evenwichtige balans tussen beide partijendualisme accent op consensus binnen de raad bestuursdualisme accent op krachtig opereren door college met duidelijk draagvlak binnen de raad taakdualisme accent op de formele takenscheiding en het zich verschuilen hierachter gemeenschapsdualisme accenten op ontwikkelen lokale democratie op democratische waarden en eigen voorbeeldfuncties zoals met betrekking tot integriteit Een kwalitatief informatieniveau en optimale transparantie steunen de goede bestuursverhoudingen tussen college en raad en scheppen een klimaat waarin fraude en niet integer handelen tot een minimum zijn teruggedrongen In het kader van gemeente governance en het stimuleren van antifraudebeleid verdient het aanbeveling dat gemeenteraden prioriteit geven aan gedegen controle Het vrijmaken van voldoende tijd aandacht en middelen zijn hiervoor voorwaarden Hierdoor kan de raad beter onderbouwde kaders stellen aan besluiten met betrekking tot de begroting beleidsnota s en andere van regie sturing en opdrachtverlening aan het college De informatiepositie van de raad wordt sterker actieve informatieplicht van het college wordt gestimuleerd Een betere informatiepositie van de raad bevordert dat tussen alternatieven gekozen kan worden en nieuw beleid beter op resultaatmeting te baseren is De raad kan bij elk strategisch besluit duidelijk aangeven waarop hij het college ter zake van dit besluit wenst te controleren en dit voornemen ook uitvoeren desnoods door zelf onderzoek te doen Door controle serieus te nemen en besluitvorming kaderstelling niet meer geïsoleerd te benaderen wordt een sterke basis gelegd voor gemeente governance en integer besturen 4 3 Taken en verantwoordelijkheden in het kader van fraudebestrijding 4 3 1 Gemeenteraad De organisatiestructuur van gemeenten heeft consequenties voor het vormgeven van een goede governancestructuur Zo kennen gemeenten geen Algemene Vergadering van Aandeelhouders die direct toezicht houdt op de interne toezichthouder Wel worden gemeenten omgeven door stakeholders Het ontbreken van aandeelhouders heeft als consequentie dat er geen autonoom mechanisme is om de kwaliteit van het interne toezicht te waarborgen De gemeenteraad is bij uitstek het orgaan om namens de maatschappij en de verschillende belanghebbenden de beleidskaders te stellen en de gemeente in de gaten te houden Van de gemeenteraad wordt verwacht dat deze duidelijke maatschappelijke doelstellingen ambities formuleert voor het uit te voeren beleid en hierbij de randvoorwaarden grenzen voor de realisatie formuleert De raad kan met verschillende instrumenten inhoud geven aan het beleid en de randvoorwaarden De volgende instrumenten geven inhoud aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad gemeenteraadsprogramma collegeprogramma kadernota begroting verordeningen beleidsregels en beleidsnota s De gemeenteraad dient de kaderstellende en controlerende toezichthoudende rol zodanig uit te oefenen dat de kansen op fraude corruptie en niet integer gedrag worden geminimaliseerd In de nieuwe Ambtenarenwet is zelfs vastgelegd dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor de vaststelling van het integriteitbeleid Hiermee kan de gemeenteraad invulling geven aan een zorgvuldige uitoefening van zijn taken en als sparringpartner fungeren voor het college van burgemeester en wethouders In de praktijk betekent dit onder andere het vasthouden van de kritische instelling het beschikken over een gedegen kennis van de gemeenteactiviteiten en het toezien op de aanwezigheid van een actuele en toereikende evaluatie van de frauderisico s die de gemeente loopt Fraude en integriteit zijn ook voor raadsleden zelf van belang Het is daarom nuttig om als gemeenteraad zelf te discussiëren over integriteit De aanwending van de fractievergoedingen is hier een goed voorbeeld van Fractievergoedingen In een aantal gemeenten heeft na de invoering van het dualisme het onderwerp fractievergoedingen op meer dan gemiddelde belangstelling van de pers mogen rekenen Deze budgetten zijn in veel gemeenten en provincies ten gevolge van de nieuwe wetgeving alsnog ingevoerd of verhoogd Problemen zijn bij een aantal gemeenten ontstaan over de aanwending van de budgetten maar ook over de verantwoording daarover en wie uiteindeIijk aansprakelijk is De Gemeentewet geeft op dit laatste punt niet meteen afdoende duidelijkheid De wet spreekt in artikel 33 2 en 33 3 van groeperingen die recht hebben op fractieondersteuning Of dat in juridische zin ook betekent dat leden van de raad die een fractie vormen aansprakelijk zijn is niet zonder meer duidelijk Het is daarom verstandig om In de verordening limitatief vast te leggen voor welke soort kosten de fractievergoeding mag worden gebruikt met in acht name van de kosten die moeten worden besteed uit onkostenvergoeding van de raadsleden en het feit dat aan individuele raadsleden geen andere vergoedingen mogen worden uitgekeerd dan wettelijk mogelijk is De accountant te laten toezien op de verantwoording van de fracties op dezelfde wijze als gebeurt voor de gemeentelijke jaarrekening In de verordening de aansprakelijkheid nader te regelen voor uitgaven uit het fractiebudget die als onrechtmatig worden aangemerkt Een voorbeeld van een verordening die deze elementen goed regelt is de verordening van de gemeente Den Haag In de Haagse verordening is opgenomen dat de raadsleden die deel uitmaken van de fractie voor de besteding van het fractiebudget verantwoordelijkheid nemen Een raadslid kan ervoor kiezen daar niet voor te tekenen waarmee het budget naar rato wordt gekort Naast de fractievergoedingen lenen onderwerpen als vertrouwelijke informatie en beïnvloeding van besluitvorming door lobbyisten geschenken et cetera zich uitstekend voor een goede raadsdiscussie over fraude corruptie en integriteit Wanneer de gemeenteraad de kaders duidelijk specifiek meetbaar aanvaardbaar realistisch en tijdsgebonden SMART stelt met heldere doelstellingen is er ook wat te controleren Op basis hiervan voert het coltege van burgemeester en wethouders het beleid uit en legt hierover via diverse documenten verantwoording af De gemeenteraad controleert of de doelstellingen binnen de gestelde randvoorwaarden zijn gerealiseerd doeltreffendheid en of de ingezette middelen efficiënt doelmatig en rechtmatig zijn besteed Om het toezicht houden het uitvoeren van zijn controlerende rol goed uit te oefenen staan de gemeenteraad instrumenten ter beschikking Voor de controle van het getrouwe beeld van de programmarekening en de rechtmatige besteding en verwerving van financiële middelen is dat de accountant Voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen en effecten en de beoordeling van de efficiency is dat met name de rekenkamer Ook de doeltreffendheids en doelmatigheidsonderzoeken door het college van burgemeester en wethouders in het kader van artikel 21 3a Gemeentewet zijn een goed hulpmiddel bij de controlerende rol Daarnaast staan de gemeenteraad instrumenten ter beschikking als het stellen van vragen recht van enquête recht op ambtelijke ondersteuning en het recht van interpellatie Hoewel genoemde instrumenten niet specifiek zijn ingericht op fraude corruptie en niet integer handelen kunnen bevindingen uit externe en interne rapportages wel degelijk signalen bevatten van kritische activiteiten en functies binnen de gemeente Het is zaak dat de gemeenteraad altijd met een kritische blik gericht op dergelijke signalen zijn toezichthoudende taak uitvoert Hierbij is van belang dat de gemeenteraad aangeeft op welke wijze hij over mogelijke gevallen van fraude en corruptie wil worden geïnformeerd vertrouwelijk alleen de fractievoorzitters het presidium seniorenconvent et cetera 4 3 2 College van burgemeester en wethouders De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden ligt bij de organen van de gemeente belast met governance In de Gemeentewet en de Modelverordening van de VNG zijn relevante toezichtsbepalingen opgenomen waaruit blijkt dat het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor onder andere het uitvoeren van de strategie het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van de gemeente de opzet en de werking van de interne risicobeheers en controlesystemen de naleving van de wet en regelgeving het integer handelen onafhankelijkheid en belangenverstrengeling de rapportage over het voorgaande aan de gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders zorgt dat in de gemeente een op de organisatie toegesneden intern prestatie en risicomanagementsysteem aanwezig is Over dit systeem rapporteert het college aan de gemeenteraad Daarnaast geeft het college een oordeel over de effectiviteit van dit systeem in het jaarverslag paragraaf bedrijfsvoering en de eventuele maatregelen die worden getroffen ter verbetering Het college van burgemeester en wethouders voert periodiek onderzoek uit in het kader van de verplichting van collegeonderzoeken naar de doelmatigheid van de organisatieonderdelen en of processen hetzij alleen hetzij in samenwerking met andere gemeenten In deze onderzoeken worden de prestaties van de gemeente vergeleken met prestaties van vergelijkbare gemeenten Duidelijk is dat het college van burgemeester en wethouders in het kader van gemeente governance verantwoordelijk is voor het risicomanagement waaronder de beheersing van de frauderisico s Aangezien het college van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk is voor de risicoafweging en interne controle kan het college deze ook manipuleren 4 4 Aansprakelijkheid in het kader van fraude In hoofdstuk 2 is onderscheid gemaakt tussen twee soorten daders bij fraude te weten de dader die gebruik maakt van de gelegenheid en de dader die de gelegenheid creëert Om een dader ambtenaar of bestuurder civielrechteljk aansprakelijk te kunnen stellen voor geleden schade geldt dat sprake moet zijn van opzettelijk of bewust roekeloos handelen Voor daders die hun eigen gelegenheid hebben gecreëerd is de aansprakelijkheidstelling door de organisatie voor de schade in de regel geen probleem De categorie ambtenaren bestuurders die gebruik heeft gemaakt van de aanwezige gelegenheid kan eveneens civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld maar de rechter kan en zal bij het bepalen van de strafmaat strafrechtelijk rekening houden met de nalatigheid van de organisatie inzake het treffen van toereikende maatregelen Voor schade als gevolg van fraude door derden misbruik en oneigenlijk gebruik geldt als eis dat bij aansprakelijkheidstelling het causaal verband aangetoond moet worden tussen de fraude en de geleden schade 4 4 1 Aansprakelijkheid van de dader In hoofdstuk 2 is onderscheid gemaakt tussen twee soorten daders bij fraude te weten de dader die gebruik maakt van de gelegenheid en de dader die de gelegenheid creëert Om een dader ambtenaar of bestuurder civielrechtelijk aansprakelijk te kunnen stellen voor geleden schade geldt dat sprake moet zijn van opzettelijk of bewust roekeloos handelen Voor daders die hun eigen gelegenheid hebben gecreëerd is de aansprakelijkheidstelling door de organisatie voor de schade in de regel geen probleem De categorie ambtenaren bestuurders die gebruik heeft gemaakt van de aanwezige gelegenheid kan eveneens civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld maar de rechter kan en zal bij het bepalen van de strafmaat strafrechtelijk rekening houden met de nalatigheid van de organisatie inzake het treffen van toereikende maatregelen Voor schade als gevolg van fraude door derden misbruik en oneigenlijk gebruik geldt als eis dat bij aansprakelijkheidstelling het causaal verband aangetoond moet worden tussen de fraude en de geleden schade 4 4 2 Aansprakelijkheid van bestuurders Bestuursaansprakelijkheid is een ruim begrip Het staat voor alle soorten aansprakeli1kheid waarmee een persoon die een bestuurlijke taak binnen een rechtspersoon vervult te maken kan krijgen De aansprakelijkheid van een bestuurder valt hieronder maar ook de aansprakelijkheid van een commissaris of directeur De bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor bestuurders van NV s BV s stichtingen en verenigingen Voor bestuurders van gemeenten geldt de bestuurdersaansprakelijkheid niet tenzij zij bijvoorbeeld namens de gemeente bestuurder zijn van een gemeentelijk zwembad dat in de vorm van een BV wordt uitgeoefend De volgende factoren kunnen relevant zijn voor het bepalen van bestuursaansprakelijkheid In de eerste plaats de bestuurlijke positie die een persoon inneemt in de rechtspersoon Voor het bepalen van aansprakelijkheid is het van belang of de persoon bestuurder directeur of toezichthouder commissaris is geweest Daarnaast kan de periode dat de persoon deel uitmaakt e van een bestuurlijk gremium een rol spelen Een verhoogde kans op aansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld voor een bestuurder of commissaris van een BV of NV of b faillissement van een vereniging of stichting die aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen Bij bestuursaansprakelijkheid kan sprake zijn van interne en of externe aansprakelijkheid Interne aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een bestuurder of commissaris ten opzichte van de eigen rechtspersoon de stichting vereniging BV of NV Externe aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een bestuurder of commissaris ten opzichte van derden personen buiten de rechtspersoon 4 5 Rol van de accountant Accountants hebben slechts in beperkte mate een verantwoordelijkheid in het ontdekken van fraude bij gemeenten In artikel 197 van de Gemeentewet is de accountantscontrole voor gemeenten wettelijk verankerd Hoewel het ontdekken van fraudegevallen niet het primaire doel is van de accountantscontrole is de perceptie van het maatschappelijk verkeer in de afgelopen jaren sterk gewijzigd Dit is mede het gevolg van diverse grote fraude incidenten Naar aanleiding van deze incidenten hebben discussies plaatsgevonden rondom de mogelijke verantwoordelijkheid van de accountant voor het ontdekken van deze fraudes De verantwoordelijkheid die de accountant heeft ten aanzien van fraude is wettelijk geregeld in de Wet toezicht accountantsorganisatie Wta het Besluit toezicht accountantsorganisatie Bta en de Controle en Overige Standaarden 240 COS 240 4 5 1 Controle en Overige Standaarden 240 COS 240 Volgens COS 240 is de accountant niet verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude Hij is wel verantwoordelijk voor het zodanig plannen en uitvoeren van zijn controle dat hij in staat is een redelijke mate van zekerheid te krijgen dat de jaarrekening geen materiële afwijkingen wegens fraude of onjuistheden bevat Absolute zekerheid kan de accountant daarover nooit krijgen Er blijft altijd een risico bestaan dat materiële afwijkingen niet worden ontdekt Dit risico is groter bij fraude dan bij onjuistheden aangezien de neiging bestaat fraude te verhullen Bij fraude door bestuurders is dit risico groter dan bij fraude door werknemers omdat bestuurders gemakkelijker in staat zijn interne beheersmaatregelen te doorbreken Primair verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden zijn volgens de richtlijn zowel de organen belast met governance binnen de huishouding als de leiding Bij de gemeente gaat het dan om het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad en het managementteam Het college van burgemeester en wethouders dient te zorgen voor een adequate beheersomgeving en procedures die de gemeentelijke activiteiten ordelijk en efficiënt laten verlopen De gemeenteraad moet door toezicht waarborgen dat de financiële verslaggevingssystemen integer zijn en dat de gemeente over een effectief intern beheerssysteem beschikt Algemene wet bestuursrecht Artikel 9 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan 2 Een gedraging van een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan Artikel 9 2 Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van bestuursorganen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn Artikel 9 8 1 Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging b die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden 3 Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld Artikel 9 12 tweede lid is van overeenkomstige toepassing Artikel 9 10 1 Het bestuursorgaan stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord 2 Van het horen van de klager kan worden afgezien indien a de klacht kennelijk ongegrond is b de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord of c de klager niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord 3 Van het horen wordt een verslag gemaakt Artikel 9 12 1 Het bestuursorgaan stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt 2 Bij de kennisgeving wordt vermeld bij welke ombudsman en binnen welke termijn de klager vervolgens een verzoekschrift kan indienen Gemeentewet Artikel 16 De raad stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast Artikel 17 1 De raad vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten 2 Voorts vergadert de raad indien de burgemeester het nodig oordeelt of indien ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit de raad bestaat schriftelijk met opgave van redenen daarom verzoekt Artikel 23 1 De vergadering van de raad wordt in het openbaar gehouden 2 De deuren worden gesloten wanneer ten minste een vijfde van het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/070 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman zoekt contact met ouders over de politie-inzet bij problemen met de omgangsregeling | Nationale ombudsman
  Publicaties Nieuws Ombudsman zoekt contact met ouders over de politie inzet bij problemen met de omgangsregeling 12 december 2014 Voor het onderzoek is de Nationale ombudsman op zoek naar ouders die problemen hebben met de omgangsregeling waarbij de politie betrokken is geweest Dit kunnen zowel ouders zijn die zelf de politie hebben ingeschakeld als ouders van wie de ex partner de politie om hulp heeft gevraagd bij zowel hulp bij het ophalen van de kinderen als aangifte Met individuele interviews wil de ombudsman onderzoeken wat de politie op zo n moment doet en het beste kan doen De informatie wordt anoniem in het onderzoek verwerkt Lees het nieuwsbericht van 17 juni 2014 voor meer informatie over dit onderzoek Indien u interesse heeft kunt u vóór 29 december a s mailen naar Marianne van Loon Onderwerpen kinderombudsman Politie omgangsregeling problemen Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 17 juni 2014 Nationale ombudsman en Kinderombudsman onderzoeken rol politie bij nakoming van omgangsregelingen De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman starten in september een onderzoek naar de rol van de politie bij het nakomen van omgangsregelingen bij vechtsch Lees verder Informatie speciaal voor Kinderen Veteranen Ondernemers Informatie voor inwoners

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-zoekt-contact-met-ouders-over-de-politie-inzet-bij-problemen-met-de-omgangsregeling (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Frank van Dooren Nieuwsbericht 31 december 2014 Gezinshereniging vertraagd door problemen invoering nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland De Nationale ombudsman heeft sinds begin november veel klachten ontvangen over de invoering van het nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland Lees verder Onderwerpen inburgeringsexamen gezinshereniging problemen vertraging verblijfsprocedure duo ind Nieuwsbericht 23 maart 2015 Belastingdienst brengt minima in problemen met verrekening toeslagen De Nationale ombudsman roept staatssecretaris Wiebes van Financiën op om geen geld meer in te houden op de lopende toeslagen van gezinnen met lage inkomens en met schulden Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Nieuwsbericht 1 juli 2015 Enschede informeert niet volledig over recht op bijstand De Nationale ombudsman concludeert in een onderzoek uit eigen beweging dat de gemeente Enschede zich niet als een betrouwbare overheid opstelt door burgers die een aanvraag om bijstand willen doen niet volledig te informeren en door doelbewust informati Lees verder Onderwerpen gemeente enschede bijstandsaanvraag bijstandsuitkering informatievoorziening Nieuwsbericht 3 februari 2015 Problemen met trekkingsrecht SVB De Nationale ombudsman volgt de problemen met het trekkingsrecht bij de SVB op de voet Wij hebben regelmatig contact met de SVB hierover De SVB doet er op dit moment alles aan om de uitbetalingen van de PGB s zo snel mogelijk te laten verlopen Lees verder Onderwerpen pgb svb uitbetaling Rapport 1 juli 2015 2015 105 Problemen of misstanden binnen het LIEC Het Landelijk Informatie en Expertisecentrum LIEC stimuleert en coördineert de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit Het plaatsvervangend hoofd van het Landelijk Informatie en Expertisecentrum LIEC kaart misstanden aan over het leiderschap en financieel beheer van het LIEC en de kennisdeling en samenwerking met de regionale centra bij het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid Justitie en de gemeente Den Haag Het LIEC is direct in actie gekomen maar de Nationale ombudsman vindt dat er onvoldoende is stil gestaan bij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22problemen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bij mevrouw Brouwer in de brievenbus Met een prettig bericht over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting ze krijgt 980 terug Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingtelefoon aanslag inkomstenbelasting teruggaaf Rapport 19 februari 2015 2015 030 Regionale politie eenheid Noord Nederland vervoert verdachte ten onrechte in handboeien naar het politiebureau Een man krijgt van een politieambtenaar van de regionale eenheid Noord Nederland telefonisch een uitnodiging om op het politiebureau in Drachten een verklaring af te leggen over zijn aangifte dat hij een fors geldbedrag niet terugkrijgt van een ander Die ander heeft op zijn beurt aangifte gedaan tegen de man wegens poging tot uitlokking van moord De politieambtenaar laat de man een week later na het afleggen van een getuigenverklaring op het politiebureau in Veendam buiten heterdaad aanhouden Hij wordt tijdens de rit van het politiebureau in Veendam naar dat in Drachten geboeid De man klaagt hierover De Nationale ombudsman stelt na onderzoek dat de man op het moment van aanhouding rustig was en had meegewerkt De politie heeft niet kunnen concretiseren waaruit het gevaar voor de veiligheid van de politieambtenaren of de vluchtgevaarlijkheid zou bestaan Lees verder Onderwerpen Politie handboeien aanhouding ten onrechte Rapport 23 december 2013 2013 206 Politie weigert opnemen aangifte over onttrekking aan ouderlijk gezag Vrouw verlaat haar partner en neemt de kinderen en alle reisdocumenten mee Ze vertrekt naar een geheim adres De man vermoedt dat zij de kinderen mee zal nemen naar Israël en vraagt de politie een signalering uit te doen Dat doet de politie niet Kort daarop vertrekt de vrouw met de kinderen inderdaad naar Israël De man heeft op dat moment al het gedeelde ouderlijk gezag over de oudste en krijgt dat niet veel later ook over de jongste Hij klaagt erover dat de politie geen signalering heeft uitgedaan Dan hadden ze zijn ex en de kinderen bij de grens kunnen tegenhouden De politie zegt niet de bevoegdheid te hebben om zo n signalering te doen De ombudsman oordeelt dat er op zijn minst twijfel was of de ex de kinderen onttrok aan het ouderlijk gezag toen ze naar het geheime adres vertrok en daarmee een strafbaar feit pleegde Van de politie had mogen worden verwacht hier aangifte van op te nemen en een signalering te doen voor het oudste kind van de man Lees verder Onderwerpen aangifte Politie kinderombudsman echtscheiding minderjarigen uitblijven actie Politie Nieuwsbericht 31 juli 2014 Geen aanwijzing voor structurele misstanden bij politie Schilderswijk Den Haag De waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren vindt geen aanwijzing voor structurele misstanden in het optreden van de politie van Bureau De Heemstraat in Den Haag Lees verder Onderwerpen Politie schilderswijk Actiecomité Herstel van vertrouwen politieoptreden Column 13 september 2014 Dief in beeld De 88 jarige mevrouw Mulder krijgt thuis bezoek van een man die zich voorstelt als bankmedewerker In het gesprek zegt hij onder meer dat hij haar pincode nodig heeft Als de man weer weg is komt ze tot de ontdekking dat haar bankpas verdwenen is Lees verder Onderwerpen Politie camerabeelden aangifte politiechef

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22aangifte%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  klacht over het te laat doorsturen van de aangifte gegrond te verklaren en de klacht over het optreden van de wijkagent ongegrond te verklaren De korpschef volgt het advies op De man en vrouw zijn het hier niet mee eens en klagen bij de Nationale ombudsman Die kan het feitelijk optreden van de wijkagent niet objectief beoordelen Wel concludeert de ombudsman dat tijdens de klachtbehandeling de schijn van partijdigheid is gewekt doordat de ongegrondverklaring van de klacht niet te rijmen valt met de geconstateerde feiten en doordat de leidinggevende in het verslag van zijn gesprek met de wijkagent op verschillende punten blijk geeft van vooringenomenheid Lees verder Onderwerpen Politie burenconflict aangifte wijkagent partijdigheid vooringenomenheid klachtbehandeling Rapport 2 december 2014 2014 185 Politie eenheid Amsterdam had camerabeelden van schermutseling moeten bewaren Een man fietst naar de fysiotherapeut voor behandeling van zijn rechterarm Onderweg spreekt hij twee jongens aan die volgens hem ten onrechte op hun scooters naast elkaar blijven rijden Hij wordt uitgedaagd en slaat een van de twee De andere jongen belt de politie eenheid Amsterdam die de man wil aanhouden Omdat de man zich verzet gebruikt de politie een nekklem De man wordt op het politiebureau verhoord krijgt een Lik op stuk voorstel gaat akkoord en vertrekt na betaling Hij dient dan een klacht in over het feit dat hij de reden van aanhouding niet wist en dat de politie daarbij geen rekening had gehouden met de pijn aan zijn arm Ook klaagt hij over het feit dat de politie de camerabeelden had gewist hoewel hij had gevraagd deze veilig te stellen Als de man het niet eens is met de weergave van de zaak door de politie wendt hij zich tot de Nationale ombudsman Die hoort de politieagenten en geeft de man de mogelijkheid hierop te reageren Dit doet hij niet De ombudsman oordeelt dat de agenten consistent hebben verklaard dat eerst met alle betrokkenen is gesproken dat de man de reden van aanhouding is verteld en dat hem eerst gevraagd is mee te werken De agenten konden daarna vanwege het verzet niet anders dan de man vastpakken Wel had de politie de camerabeelden moeten bewaren gezien het verzoek in de e mail en klacht van de man en het feit dat ze veel hadden kunnen ophelderen Lees verder Onderwerpen Politie camerabeelden aanhouding Rapport 26 november 2014 2014 180 Openbaar Ministerie heeft onvoldoende oog voor slachtoffer ernstig verkeersongeluk Een meisje wordt op haar fiets aangereden en raakt ernstig gewond Ze doet hiervan aangifte maar hoort daarna helemaal niets over de behandeling hiervan Omdat zij niet kan ontdekken wat er strafrechtelijk aan de hand is schakelt zij een advocaat in Die ontdekt dat de automobilist die het meisje heeft aangereden van het Openbaar Ministerie OM een transactievoorstel heeft gekregen De automobilist heeft dit betaald waarmee de zaak is gesloten Doordat het meisje hier niets van wist heeft zij niet tijdens het strafproces de schade kunnen verhalen Hiervoor moet zij een civielrechtelijke procedure starten De advocaat vraagt aan het arrondissementsparket

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22aangifte%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  verder Onderwerpen belastingdienst aangifte inkomstenbelasting onderzoek vooringenomenheid Rapport 8 oktober 2014 2014 134 Gedetineerde in het buitenland krijgt onvoldoende bijstand van ambassade Verzoeker Nederlander woont in Kenia Er volgt een strafprocedure vanwege verdenking van brandstichting en illegaal verblijf waarna hij op borgtocht vrijkomt De Nederlandse ambassade in Nairobi verleent hem op zijn verzoek consulaire bijstand Maar verzoeker klaagt dat de ambassade hem tijdens zijn detentie en de strafprocedure onvoldoende heeft bezocht De ombudsman is het daar niet mee eens de ambassade heeft voldoende contact met hem onderhouden De ombudsman is het wel eens met zijn klacht dat hij onvoldoende ondersteuning heeft gekregen bij het krijgen van gesubsidieerde rechtsbijstand vanwege financiële problemen en een beëdigde tolk tijdens de strafprocedure Ook is de ombudsman het eens met de klacht dat de ambassade erg laat pas een vertrouwensadvocaat inschakelde en niet direct diens bevindingen aan verzoeker of zijn advocaat bekendmaakte Lees verder Onderwerpen detentie verdenking nederlandse ambassade buitenland Rapport 29 september 2014 2014 119 Openbaar Ministerie merkt man onterecht aan als verdachte Nadat de relatie tussen een samenwonende man en een vrouw is geëindigd doet de vrouw tegen de man aangifte van valsheid in geschrifte Hij zou haar handtekening misbruikt hebben in een brief aan de gemeente waarin staat dat zij uitgeschreven kan worden uit de gemeente en onder een overeenkomst waarin staat dat de man haar een groot geldbedrag heeft geleend Na verhoor is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs en krijgt de man een brief dat de aangifte met code 02 het valselijk opmaken vervalsen van meerdere geschriften wordt geseponeerd Hij dient een klacht in bij het Openbaar Ministerie OM omdat hij de sepotcode veranderd wil hebben naar 01 ten onrechte als verdachte aangemerkt Het OM blijft bij code 02 waarna de man de Nationale ombudsman verzoekt de zaak te onderzoeken Die is het eens met de man Op basis van zijn verklaring en argumenten was zijn onschuld voldoende aannemelijk De ombudsman beveelt de minister van Veiligheid en Justitie aan de code naar 01 te veranderen De ombudsman is het niet eens met de klacht dat hij van het OM geen afschrift van de aangifte van de vrouw heeft ontvangen Lees verder Onderwerpen om sepotcode verdachte Rapport 3 mei 2013 2013 044 Man klaagt over sepotbeslissing door OM over tegen hem gedane aangifte Man wordt verdacht van bedreiging een collega van hem heeft aangifte daarvan gedaan Het OM seponeert de zaak voorwaardelijk met de code 73 beperkte kring in plaats van onvoorwaardelijk met code 01 ten onrechte als verdachte aangemerkt De Nationale ombudsman vindt dit sepot redelijk omdat het om bedreiging in de werkkring gaat en twee getuigenverklaringen de aangifte ondersteunen Lees verder Onderwerpen sepot aangifte bedreiging openbaar ministerie veiligheid en justitie Column 23 augustus 2014 Pijnlijke post van de Belastingdienst Mevrouw Kouwenhoven is radeloos Haar oudste zoon is in 2013 om het leven gekomen Dat is vreselijk Ze wordt hier telkens weer pijnlijk mee geconfronteerd doordat ze maar post blijft ontvangen van de Belastingdienst in verband met zijn nalatenschap Lees

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22aangifte%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  op tegen malafide huurster omdat het zou gaan om civiel geschil Man is slachtoffer van een malafide huurster aan wie hij zijn huis dat te koop stond tijdelijk gemeubileerd heeft verhuurd Die vertrekt na opzegging van de huur uit zijn huis maar neemt spullen van de man mee De man belt de politie Ter plaatse kan die niets doen omdat de man niet kan aantonen dat het zijn spullen zijn De man doet aangifte Hij hoort niets meer Door tussenkomst van de ombudsman hoort de man dat zijn zaak geseponeerd is omdat het zou gaan om een civiel geschil en geen verduistering De ombudsman snapt dat de politie niet ter plaatse kon optreden maar deze had naderhand wel onderzoek moeten doen Anders kun je niet zomaar concluderen dat het gaat om een civiel geschil en niet om verduistering Ook is de beslissing op het sepot te laat genomen en zonder goede motivering Lees verder Onderwerpen aangifte Politie civiel geschil huren uitblijven actie motivering sepot politiesepot sepot Politie veiligheid en justitie Column 29 maart 2014 Een digitale kloof Herman is meervoudig gehandicapt en onder andere doof Hij wil aangifte op papier doen bij de Belastingdienst Lees verder Onderwerpen overheid svb motor boete cbr belastingdienst Rapport 24 oktober 2013 2013 153 Verzoeker klaagt over afwijzing verzoek tot vermindering belastingaanslag Man is in 2006 gescheiden heeft zijn onderneming gestaakt en enige tijd geen vaste woon en verblijfplaats gehad Hij verzuimt aangifte inkomstenbelasting over 2006 te doen en de Belastingdienst legt ambtshalve een aanslag op maar vordert die niet in Na verloop van tijd pakt de man zijn leven weer op en doet voor de jaren na 2006 alsnog aangifte De belasting inspecteur stelt lagere aanslagen op De ontvanger van de belastingdienst verrekent de teruggave over die jaren met de aanslag over 2006 De man dient dan bezwaar in tegen de aanslag 2006 maar dat bezwaar is te laat want vijf jaar na dato De ontvanger van de belastingdienst voor de verrekening had moeten bekijken of de aanslag over 2006 wel redelijk was De Nationale ombudsman merkt op dit probleem wordt veroorzaakt doordat de ontvanger geen weet heeft van het verzoek dat de burger doet aan de inspecteur Niet de burger maar de belastingdienst zelf moet er voor zorgen dat inspecteur en ontvanger elkaar goed informeren Lees verder Onderwerpen belastingdienst ministerie van financiën aangifte inkomstenbelasting verstrijking vijfjaarstermijn aanslag financiën Column 8 februari 2014 Malafide huurster Antonie en zijn vrouw hebben hun huis al lange tijd te koop staan Om de dubbele financiële lasten te beperken besluiten zij de woning tijdelijk gemeubileerd te verhuren aan Saskia Lees verder Onderwerpen Politie om aangifte verduistering onderzoek civiel geschil Rapport 25 februari 2014 2014 009 Politie weigert camerabeelden op te vragen van pinnen met een gestolen pas 88 jarige vrouw wordt thuis beroofd van haar pinpas door iemand die zich voordoet als bankmedewerker Er wordt 5 000 van haar rekening is afgehaald Zij neemt meteen contact op met de bank om haar rekening te blokkeren de bank stelt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22aangifte%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  een gestolen boot Een kennis van haar ontdekt een week later de boot in de haven van Breda en belt de politie De politie maakt de boot onklaar door alle bougiekabels los te halen maar legt hem niet op slot Later diezelfde nacht wordt de boot opnieuw gestolen De Nationale ombudsman vindt dat de politie de boot veilig had moeten stellen omdat duidelijk was dat hij was gestolen Hij doet de aanbeveling in overleg te gaan om het verschil tussen de uitgekeerde dagwaarde en de prijs van een vergelijkbare boot te vergoeden Lees verder Onderwerpen politie breda boot diefstal heling waterpolitie Politie Rapport 20 maart 2012 2012 040 Leraar klaagt over sepotcode 20 bij aangifte tegen hem vanwege seksuele handelingen met leerlinge Een leraar begeleidt een sportdag op school Als volgens hem een meisje van een grote bal dreigt te vallen geeft hij haar een zetje onder haar billen Het meisje ziet dit als een seksuele handeling en haar moeder doet meteen aangifte bij de politie Uiteindelijk besluit de officier van justitie de aangifte voorwaardelijk te seponeren met een proeftijd van twee jaar De leraar vindt niet dat hij strafbaar is hij had geen enkele seksuele bijbedoeling De Nationale ombudsman vindt nadat hij het strafdossier heeft ingezien de beslissing van de officier van justitie te verdedigen Hij vindt het begrijpelijk dat er een duidelijk signaal aan de leraar is gegeven dat hij zich er goed van bewust moet zijn dat hij een bijzondere positie heeft als docent tussen opgroeiende tieners De officier heeft de leraar niet tijdig geïnformeerd over het sepot en de proeftijd is te laat ingegaan door een administratieve onzorgvuldigheid Op die punten is de officier wel tekortgeschoten Lees verder Onderwerpen seksuele handelingen aangifte officier van justitie sepot veiligheid en justitie Rapport 4 oktober 2013 2013 143 Asielverzoeker klaagt over onzekerheid strafrechterlijke vervolging ivm 1F status Vluchteling uit Irak heeft sinds 2004 de 1F status en komt niet in aanmerking voor een vergunning tot verblijf omdat er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat hij betrokken was bij oorlogsmisdrijven Sinds 2006 vraagt hij het OM om een vervolgingsbeslissing maar het OM weigert dat Het OM heeft onvoldoende aanwijzingen om een strafrechtelijk onderzoek te starten De man wil echter de kans krijgen om zijn onschuld aan te tonen De Nationale ombudsman begrijpt dat de strafrechtelijke beoordeling van 1F zaken zeer complexe materie betreft en tijdrovend vanwege het vergaren van bewijs Het belang van het OM om tijd te nemen voor onderzoek bij dergelijke zware strafbare feiten weegt zwaarder dan het individuele belang om snel zekerheid te krijgen Wel vindt hij dat het OM informatie had moeten geven over de situatie op dat moment In een slotbeschouwing geeft de ombudsman aan dat met de inwerkingtreding op 1 okt jl van de Wet herziening ten nadele er minder risico s voor het OM zijn om een vervolgingsbeslissing te nemen Hij geeft de minister daarom in overweging 1F ers meer duidelijkheid te geven over vervolging Lees verder Onderwerpen asielzoeker 1f status onzekerheid

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22aangifte%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive