archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2011/364: Bewoner klaagt over besloten raadsvergadering ipv open informatieavond | Nationale ombudsman
  tien belangrijke spelregels voor behoorlijke participatie Deze spelregels zijn een handreiking om behoorlijke participatie in de dagelijkse praktijk in te vullen en zijn voor de Nationale ombudsman het kader waaraan hij in concrete gevallen de behoorlijkheid van burgerparticipatie kan toetsen Onder verwijzing naar de Participatiewijzer is de raad gevraagd aan te geven waarom naar zijn mening het houden van besloten bijeenkomsten in overeenstemming is met deze spelregels en of hierdoor niet de indruk kan ontstaan van voorgekookte besluitvorming Tevens is de raad gevraagd een overzicht of voorbeelden te geven van de onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten worden gepresenteerd of bediscussieerd In reactie merkte de raad op dat de gemeente een grote mate van participatie kent en alle inwoners organisaties of instellingen de mogelijkheid hebben om tijdens de behandeling in de raadscommissies actief te participeren Men kan zijn eigen mening kenbaar maken en in gesprek met de commissie op vragen van raadsleden antwoorden Verder bestaat er de mogelijkheid tot inspreken op geagendeerde onderwerpen tijdens een raadsvergadering Om interactieve beleidsontwikkeling meer gestructureerd vorm te geven heeft de raad in 2010 aangegeven te willen komen tot een participatiemodel waarbij de burger centraal staat Er is inmiddels een participatienota in concept klaar waarbij de uitgangspunten c q spelregels zoals door de Nationale ombudsman geformuleerd als leidraad fungeren Naar de mening van de raad doen de informatieavonden geen afbreuk aan de participatie van burgers en kan ook niet de indruk ontstaan van voorgekookte besluitvorming omdat raads en commissieleden van zowel oppositie als coalitiepartijen aan de informatieavonden deelnemen Over de agendering van de informatieavonden wenste de raad gelet op het besloten karakter vooralsnog geen verdere informatie te verstrekken Ten overvloede Ten slotte merkte de raad op dat recent is besloten tot een algehele evaluatie van het vergaderstelsel waarbij het functioneren van de informatieavonden zal worden meegenomen evenals de door verzoeker en de Nationale ombudsman ingebrachte zienswijzen en argumenten De raad gaf aan zich voor te kunnen stellen dat verzoeker die gekend wordt als een betrokken en geëngageerd burger het als een gemis ervaart niet over alle informatie te kunnen beschikken die wel aan bestuurders wordt verstrekt De raad stelt daarbij dat burgers niet altijd op gelijke voet geïnformeerd kunnen worden als bestuurders aangezien bestuurders als volksvertegenwoordigers zijn aangewezen om namens diezelfde burgers inzake complexe aangelegenheden gewogen besluiten te nemen De Gemeentewet biedt hiervoor de ruimte Reactie verzoeker Naar aanleiding van de reactie van de raad schreef verzoeker dat de informatieavonden niet altijd los staan van de besluitvormingscyclus Het onderwerp van de informatieavond van 24 november 2010 is inhoudelijk besproken op 1 en 7 december 2010 Ook bevreemdde het verzoeker dat men de Nationale ombudsman geen informatie over de agendering kon of wilde geven vanwege het besloten karakter omdat aan raadsleden geen geheimhouding is opgelegd over de geagendeerde onderwerpen Beoordeling De Nationale ombudsman toetst in dit geval aan het vereiste van transparantie De overheid is in haar handelen open en voorspelbaar zodat het voor de burger duidelijk is waarom de overheid bepaalde dingen doet Dit impliceert dat stellingname door of overwegingen van volksvertegenwoordigers over een besluitvormingsproces niet aan de openbaarheid mogen worden onttrokken en daarover verantwoording moet worden afgelegd in openbare vergaderingen Op grond van artikel 23 van de Gemeentewet wordt de vergadering van de raad in het openbaar gehouden maar kunnen de deuren worden gesloten als minimaal een vijfde van het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt Of als de voorzitter dit nodig oordeelt De raad dient een beslissing te nemen of met gesloten deuren verder wordt vergaderd En vergaderen omvat zowel beraadslagen als besluiten De Gemeentewet geeft geen criteria wanneer met gesloten deuren kan worden vergaderd Uitgangspunt is dat men niet al te lichtvaardig van deze mogelijkheid gebruik maakt Op grond van het bepaalde in de artikelen 82 en 83 van de Gemeentewet geldt het vorenstaande ook voor advies en bestuurscommissies Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt Dit verslag wordt niet openbaar gemaakt tenzij de raad anders beslist De ratio van deze bepaling is gelegen in de bescherming van de raadsleden die juist in een besloten vergadering vrijuit moeten kunnen spreken en daarbij niet gehinderd dienen te worden door de mogelijkheid dat het verslag geheel of gedeeltelijk openbaar zou worden Het uitgangspunt dat in beginsel in openbaarheid wordt vergaderd heeft mede tot doel de kennis en de beïnvloeding van bestuurlijke en beleidsprocessen door inwoners en organisaties te vergroten Verzoeker verwijst daar ook naar De raad daarentegen stelt dat burgers niet altijd op gelijke voet geïnformeerd kunnen worden als bestuurders vanwege de verschillen in verantwoordelijkheid In dit standpunt kan de raad in zoverre worden gevolgd dat informatie die raadsleden nodig hebben om een standpunt in te kunnen nemen en uiteindelijk tot besluitvorming te kunnen komen in sommige gevallen vroegtijdig aan raadsleden beschikbaar gesteld moet worden Dit laat echter onverlet dat de informatie die raadsleden hebben gekregen of die met hen is gedeeld uiteindelijk voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn om zo kennis van en beïnvloeding door inwoners en organisaties te vergroten en te voorkomen dat inwoners en organisaties onwetend zijn van de verstrekte informatie De ratio van de bepaling dat het verslag van een besloten vergadering niet openbaar wordt gemaakt is gelegen in de bescherming van de raadsleden die vrijuit moeten kunnen spreken Dezelfde ratio ligt naar de Nationale ombudsman begrijpt ten grondslag aan de overweging van de gemeenteraad om via de informatieavonden de mogelijkheid te scheppen dat raadsleden in een informele sfeer kunnen brainstormen Zonder vrees voor gezichtsverlies indien zij later op een eerder ingenomen standpunt terugkomen Overigens merkt de raad hierbij op dat reflectie en discussiëren een betere omschrijving van deze avonden is De Nationale ombudsman heeft begrip voor deze wens van de raad en acht het ook zinvol om op deze wijze het beleidsvormingsproces voor te bereiden of elkaar informatie te verstrekken Het kan in het belang van een goede besluitvorming zijn om in de beginfase in beslotenheid een open discussie tussen raadsleden te kunnen voeren om zo te voorkomen dat fracties zich later gebonden

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/364 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 2011/228: Politie vernietigt bewijsmateriaal voor beëindiging Wob-procedure | Nationale ombudsman
  bij de rechtbank aanwezig omdat de beelden niet waren verstrekt bij de behandeling van de beroepsprocedure Portofoonverkeer Ten aanzien van het portofoonverkeer met de motoragenten besloot de korpsbeheerder als volgt De geluidsopnamen waren opgevraagd bij de centrale meldkamer maar naar nu was gebleken bestonden deze gegevens niet meer Geluidsopnamen worden namelijk gedurende slechts enkele maanden bewaard Hoe lang is afhankelijk van de capaciteit van het systeem Daarna worden de opnamen automatisch verwijderd omdat ze worden overschreven Zolang de geluidsopnamen nog niet automatisch zijn verwijderd kunnen deze op verzoek worden vastgelegd op cd rom Naar nu was gebleken was er in het kader van het Wob verzoek geen tijdig verzoek gedaan aan de centrale meldkamer om de geluidsopnamen op cd rom te zetten Hierdoor waren de geluidsopnamen korte tijd na 27 oktober 2007 automatisch door het systeem overschreven en dus verwijderd Het was daarom niet meer mogelijk de opnamen te achterhalen aldus de korpsbeheerder Zij achtte het ingediende bezwaarschrift op beide punten gegrond E mail In een e mail van 30 juni 2009 informeerde de behandelaar van het Wob verzoek de gemachtigde van verzoeker reeds over het vernietigen van de camerabeelden en de opnamen van het portofoonverkeer Een nieuw besluit op bezwaar zou nog volgen Klachtprocedure Verzoeker diende op 6 januari 2010 een klacht in bij de korpsbeheerder over het kwijtraken en vernietigen van de documenten gedurende de Wob procedures die in 2005 en 2007 waren gestart Wat is de visie van de korpsbeheerder De korpsbeheerder liet hem op 12 maart 2010 weten de klacht niet in behandeling te nemen Daarvoor gaf zij de volgende redenen Op grond van de Wpol zijn de beelden van de camerawagen die bij de RID waren ondergebracht verwijderd Nu de schoning van de filmbeelden aangemerkt kon worden als beleidsuitvoering viel de klacht buiten het bereik van titel 9 1 van de Algemene wet bestuursrecht verder Awb Bovendien had de vernietiging van beelden reeds medio 2008 plaatsgevonden hetgeen langer dan een jaar voor het indienen van de klacht was Voor zover de klacht tegen het niet meer aanwezig zijn van de filmbeelden betrekking had op een procedure in het kader van de Wob merkte zij op dat dit in de daartoe bestemde bezwaar en of hoger beroepsprocedure aanhangig gemaakt kan worden dan wel had kunnen worden Geluidsopnamen van portofoonverkeer worden automatisch door het systeem verwijderd dan wel overschreven Nu deze gang van zaken kan worden aangemerkt als beleidsuitvoering viel de klacht buiten het bereik van titel 9 1 Awb Bovendien had de verwijdering van de geluidsopnamen reeds omstreeks eind 2007 begin 2008 plaatsgevonden hetgeen langer dan één jaar is voor indiening van de klacht Voor zover de klacht tegen het niet meer aanwezig zijn van de geluidsopnamen betrekking had op een procedure in het kader van de Wob werd opgemerkt dat dit in de daartoe bestemde bezwaar en of hoger beroepsprocedure aanhangig gemaakt kan worden dan wel had kunnen worden Over het kwijtraken van de foto s die onderwerp waren van de procedure die startte in 2005 nam zij geen standpunt in Wat is de visie van verzoeker Verzoekers gemachtigde wendde zich op 28 augustus 2010 tot de Nationale ombudsman Hij sprak zijn ontevredenheid uit over het kwijtraken dan wel vernietigen van de opgevraagde stukken Hij stelde dat het inmiddels gebruik was geworden bij een aantal politiekorpsen om hangende bestuursrechtelijke procedures documenten te vernietigen of kwijt te raken Daarnaast weerlegde hij de argumenten van de korpsbeheerder om de klacht niet in behandeling te nemen Hij schreef het volgende Het kan zo zijn dat de stukken langer dan een jaar voor indiening van de klacht vernietigd zijn maar cliënt is hiervan nimmer op de hoogte gesteld Integendeel hij mocht ervan uitgaan dat hangende een gerechtelijke procedure de politie de documenten die onderdeel zijn van die procedure veiliggesteld zou hebben Dat is tenslotte de normale gang van zaken De klacht is ingediend binnen een jaar nadat de korpsbeheerder de vernietiging heeft gemeld aan cliënt De stukken maken deel uit van een bestuursrechtelijke procedure Dat is juist Maar op het moment dat een bestuursorgaan stelt dat stukken vernietigd zijn maken ze volgens vaste Afdelingsjurisprudentie geen deel meer uit van een dergelijke procedure Daarnaast maakt de vernietiging het feitelijke handelen geen deel uit van die procedure Dat is immers geen besluit maar feitelijk handelen En dat handelen is klachtwaardig Hij vroeg de Nationale ombudsman om een onderzoek en een oordeel Wat was de reactie van de korpsbeheerder op het verslag van bevindingen De korpsbeheerder liet in haar reactie op het verslag van bevindingen weten dat zij achter haar eerder ingenomen standpunt bleef staan Zij lichtte op verzoek van de Nationale ombudsman nog toe dat de politie het beleid had gehanteerd dat zij zich waar het het vernietigen van documenten betreft houdt aan in de Wpol opgenomen termijnen Tevens gaf zij aan dat uit deze zaak lering was getrokken Zij schreef dat de communicatielijnen tussen de verschillende afdelingen beter was geworden waardoor een en ander in de toekomst voorkomen kan worden Zij bood verzoekers gemachtigde nogmaals haar welgemeende excuses aan voor de gang van zaken Uitspraak Afdeling b estuursrechtspraak van de Raad van State van 8 januari 1998 In 1998 heeft de Afdeling zich uitgesproken over de vraag of een overheidsinstantie lopende een Wob verzoek stukken waarom is verzocht mag vernietigen De casus betrof het vernietigen van documenten die door de BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst onrechtmatig waren verzameld De BVD had deze gedurende de behandeling van het Wob verzoek vernietigd op grond van de Privacyregeling BVD De Afdeling heeft hierover het volgende overwogen De Afdeling stelt voorop dat een overheidsorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan werkzame instelling dienst of bedrijf na de indiening van een verzoek op grond van artikel 3 eerste lid van de WOB niet de vrijheid bezit over te gaan tot vernietiging van documenten waarop het verzoek betrekking heeft Een ander uitgangspunt zou immers de aanspraken die de WOB beoogt te bieden bij voorbaat illusoir maken Dit houdt in dat onverminderd de toepasselijkheid van andere wettelijke bepalingen geen vernietiging van dergelijke documenten dient plaats te vinden voordat in voorkomende gevallen de vrijheid daartoe voortvloeit uit een definitieve rechterlijke uitspraak omtrent het WOB verzoek Voor de volledige tekst van de uitspraak wordt verwezen naar de Bijlage Ook in de Achtergrond is relevante informatie met betrekking tot deze uitspraak en materie opgenomen Zoals een recent vonnis van de rechtbank s Gravenhage van 3 maart 2010 waarin werd geoordeeld dat het op de weg van de korpsbeheerder overigens van een ander korps had gelegen het vernietigde materiaal tijdig veilig te stellen totdat er op het Wob verzoek zou zijn beslist Motivering van het oordeel Waaraan toets t de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman toetst het kwijtraken dan wel vernietigen van documenten tijdens de Wob procedure aan het beginsel van fair play Dit houdt voor overheidsinstanties in dat zij burgers de mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten Dit vereiste brengt met zich mee dat de politie naar aanleiding van een verzoek om informatie politiegegevens waarom verzocht is voor het verlopen van de bewaartermijn veiligstelt Het niet in behandeling nemen van de klacht toetst de Nationale ombudsman aan het motiveringsvereiste Dit houdt in dat het handelen van overheidsinstanties feitelijk en logisch wordt gedragen door een kenbare motivering Hoe luidt het oordeel van de Nationale ombudsman ten aanzien van het kwijtraken en h e t vernietig e n van documenten De uitspraak van de Afdeling van 8 januari 1998 is heel duidelijk Documenten die onderwerp zijn van een Wob procedure mogen niet worden vernietigd voordat de vrijheid daartoe voortvloeit uit een definitieve rechterlijke uitspraak Dit geldt ongeacht andere wettelijke bepalingen die vernietiging wel zouden toestaan zoals de Wpol Een ander uitgangspunt zou immers de aanspraken die de Wob beoogt te bieden bij voorbaat illusoir maken aldus de Afdeling De burger mag erop vertrouwen dat een overheidsinstantie op de hoogte is van deze jurisprudentie zeker nu Wob verzoeken regelmatig aan de korpsbeheerder worden gericht Verder acht de Nationale ombudsman het niet meer dan vanzelfsprekend dat een burger van een overheidsinstantie mag verwachten dat deze ervoor zorgt dat opgevraagde stukken aan het eind van de rit nog beschikbaar zijn Dit brengt met zich mee dat deze documenten moeten worden veiliggesteld op het moment dat een Wob verzoek wordt ingediend Zo wordt voorkomen dat deze worden vernietigd of dat zij kwijtraken gedurende de soms lange looptijd van zo n procedure Van de medewerker die belast is met het Wob verzoek mag worden verwacht dat dit veiligstellen met de nodige zorgvuldigheid geschiedt Het is gebleken dat dit zowel in de procedure die in 2005 is gestart als die in 2007 is aangevangen niet is gebeurd Hiermee heeft de korpsbeheerder gehandeld in strijd met het beginsel van fair play De onderzochte gedraging is niet behoorlijk De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen van het feit dat deze klacht ertoe heeft geleid dat de communicatielijnen tussen de verschillende afdelingen binnen het korps zijn verbeterd Zodoende kan een herhaling van hetgeen hier is geschied worden voorkomen Dit neemt niet weg dat nu verzoekers gemachtigde heeft gesteld dat hij bij diverse politiekorpsen tegen ditzelfde euvel is aangelopen het de Nationale ombudsman voorkomt dat de uitspraak van de Afdeling in bredere kring bekendheid moet krijgen Vandaar dat de Nationale ombudsman een aanbeveling doet aan de Raad van korpschefs om ervoor zorg te dragen dat in de toekomst binnen alle korpsen conform deze uitspraak wordt gehandeld Hoe luidt het oordeel van de Nationale ombudsman ten aanzien van het niet in behandeling nemen van de klacht Het motiveringsvereiste houdt in dat het handelen van overheidsinstanties feitelijk en logisch wordt gedragen door een kenbare motivering De korpsbeheerder heeft in haar reactie op de klacht van verzoeker een drietal argumenten genoemd waarom de klacht volgens haar niet in behandeling genomen hoefde te worden Deze argumenten hadden alle betrekking op de stukken over de demonstratie uit 2007 Hieronder bespreekt de Nationale ombudsman deze drie punten te weten beleid de jaartermijn en het inbrengen in de bezwaar en beroepsprocedure Daarna richt de Nationale ombudsman zich op de behandeling van de klacht over het kwijtraken van documenten van de demonstratie uit 2005 Beleid De korpsbeheerder heeft aangevoerd dat het binnen haar korps beleid is zich te houden aan de wettelijke termijnen gesteld in de Wpol wat betreft het schonen van bestanden Het is juist dat algemene klachten over beleid of beleidsuitvoering niet vallen onder het bereik van titel 9 1 Awb zoals de korpsbeheerder stelt Daarom heeft de Nationale ombudsman de korpsbeheerder gevraagd of er hier sprake is van officieel vastgesteld en gepubliceerd beleid of dat er sprake is van een vaste gedragslijn of vaste werkwijze Over officieel vastgesteld en gepubliceerd beleid kan niet worden geklaagd Over een vaste gedragslijn of een vaste werkwijze wel Uit de reactie van de korpsbeheerder maakt de Nationale ombudsman op dat er geen sprake is van gepubliceerd algemeen beleid maar hooguit van een vaste gedragslijn Daarnaast betreft het hier een concrete klacht over een concrete gedraging en concrete documenten die zijn vernietigd Er is dus geen sprake van een algemene klacht over beleid waarover niet geklaagd zou kunnen worden op grond van titel 9 1 Awb Voor wat betreft de opmerking van de korpsbeheerder dat zij de bepalingen van de Wpol volgt merkt de Nationale ombudsman nog het volgende op De Afdeling heeft in haar uitspraak van 8 januari 1998 overwogen dat ongeacht de toepasselijkheid van andere wettelijke bepalingen zoals de Wpol stukken niet mogen worden vernietigd tijdens een Wob procedure indien deze onderwerp zijn van die procedure en deze nog niet tot een einde is gekomen Bovendien had de korpsbeheerder op grond van de Wpol nog niet kunnen overgaan tot vernietiging van de gegevens De documenten hadden op grond van artikel 14 Wpol immers nog gedurende vijf jaar beschikbaar moeten blijven In artikel 14 van deze wet staan de bewaartermijnen voor politiegegevens opgenomen Als algemene regel geldt voor gegevens die worden verwerkt op grond van de artikelen 8 9 en 10 Wpol dat zij worden verwijderd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt De gegevens die zijn verwijderd op grond van artikel 8 9 en 10 worden gedurende een termijn van vijf jaar bewaard en daarna vernietigd Dit is ten behoeve van de verwerking met het oog op de afhandeling van klachten en de verantwoording van verrichtingen In dit geval heeft de demonstratie op 27 oktober 2007 plaatsgevonden en zijn de gegevens medio 2008 vernietigd De korpsbeheerder kan gelet op de hierboven aangehaalde punten niet worden gevolgd in haar motivering Jaartermijn In artikel 9 8 eerste lid sub b Awb staat dat een klacht niet in behandeling genomen hoeft te worden als deze wordt ingediend op het moment dat de gedraging waarover wordt geklaagd meer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden Zoals in de Memorie van Toelichting bij dit artikel te lezen is ligt de reden hiervoor in de mogelijkheid nog een goed onderzoek naar de klacht te kunnen verrichten Feiten die langere tijd geleden hebben plaatsgevonden zijn lastiger te achterhalen dan meer recente gebeurtenissen Echter als een gedraging pas later bij de burger bekend is geworden kan afwijking van de éénjaartermijn in de rede liggen mits de burger dan niet talmt met het indienen van zijn klacht De korpsbeheerder heeft in haar beslissing op bezwaar van 17 februari 2010 geschreven dat verzoeker op 30 juni 2009 per e mail was geïnformeerd over het feit dat van het portofoonverkeer geen opnamen bewaard waren gebleven Van het feit dat geen beeldmateriaal aanwezig was zou verzoeker al eerder op de hoogte zijn gebracht Dit was in het verweerschrift van 7 oktober 2008 reeds vermeld aldus de korpsbeheerder Hierover heeft de Nationale ombudsman in dat verweerschrift het volgende gevonden Nader onderzoek heeft mij geleerd dat er geen beelden zijn gelogd Deze term is in het verweerschrift niet verder toegelicht De vraagt rijst of wel gesteld kan worden dat de korpsbeheerder met deze zin in het verweerschrift voldoende duidelijk is geweest over het vernietigen van de beelden van de camerawagen Nee is daarop het antwoord Was dit wel zo geweest dan was dit gebleken in de uitspraak van de rechtbank van 24 april 2009 Maar de rechtbank zegt helemaal niets over het feit dat deze beelden vernietigd zouden zijn terwijl zij zich wel over andere vernietigde documenten heeft uitgesproken Had zij er wel kennis van genomen dan had de rechtbank naar de Nationale ombudsman aanneemt zeer waarschijnlijk besloten dat de korpsbeheerder hierover geen nieuwe beslissing zou hoeven te nemen Dit is niet gebeurd In de e mail van 30 juni 2009 staat overigens ook vermeld dat er geen filmbeelden van de camerawagen meer beschikbaar zijn De Nationale ombudsman houdt het er daarom op dat verzoeker op die datum over het vernietigen van beide bestanden is geïnformeerd Verzoeker heeft zijn klacht op 6 januari 2010 ingediend Dit is een half jaar na het bekendraken met het feit dat de documenten zijn vernietigd Dit komt de Nationale ombudsman niet als te laat over zeker gezien het feit dat de Wob procedure op dat moment nog niet was afgerond Die eindigde pas op 17 februari 2010 De korpsbeheerder heeft met het doen van een beroep op de jaartermijn haar beslissing om de klacht niet in behandeling te nemen onvoldoende juist gemotiveerd Inbrengen in bezwaar en beroepsprocedure De korpsbeheerder voert als derde reden om de klacht niet in behandeling te nemen aan dat verzoeker dit in de bezwaar en beroepsprocedure had kunnen aankaarten Uit de uitspraak van de rechtbank van 24 april 2009 blijkt niet dat op dat moment al bekend was dat de gevraagde stukken waar het hier om gaat waren vernietigd Het was dus niet mogelijk dit daar in te brengen Op 30 juni 2009 kreeg verzoekers gemachtigde een e mail van de zijde van de korpsbeheerder waarin werd meegedeeld dat de gevraagde stukken niet meer bestonden In een besluit op bezwaar van 17 februari 2010 werd dit bevestigd en werd gesteld dat de stukken om die reden niet meer konden worden afgegeven Het verzoek om de beelden openbaar te maken kon niet worden ingewilligd Via een Wob procedure kan iemand verzoeken om documenten openbaar te maken Tegen een weigering om opgevraagde stukken te verschaffen kan bezwaar en beroep worden aangetekend Dit is de enige en juiste weg om dat besluit aan te vechten Daarvoor is de klachtprocedure niet bedoeld Verzoeker klaagt echter niet over het besluit op zijn Wob verzoek maar over het vernietigen dan wel kwijtraken van gegevens Dit vernietigen dan wel kwijtraken is een feitelijke gedraging die juist in een klachtprocedure kan worden aangekaart De motivering van de korpsbeheerder om de klacht op grond van 9 8 Awb buiten behandeling te laten kan dan ook niet worden gevolgd Klacht over het kwijtraken van de foto s van de demonstratie uit 2005 De reactie van de korpsbeheerder richtte zich slechts op de stukken die waren opgevraagd over de demonstratie uit 2007 Zij is niet ingegaan op de stukken die zijn opgevraagd over de demonstratie uit 2005 welke zijn kwijtgeraakt Al met al moet worden geconcludeerd dat de beslissing van de korpsbeheerder om de klachten over het kwijtraken c q vernietigen van gegevens niet in behandeling te nemen in strijd is met het motiveringsvereiste De onderzochte gedraging is niet behoorlijk Conclusie De klacht over het kwijtraken dan wel vernietigen van documenten door de beheerder van het regionale politiekorps Gelderland Midden is gegrond wegens schending van het fair play beginsel De klacht over het niet in behandeling nemen van de klacht is gegrond wegens schending van het motiveringsvereiste Aanbeveling De Nationale ombudsman doet de Raad van korpschefs de aanbeveling om waarborgen te creëren die ervoor zorgdragen dat in de toekomst binnen alle korpsen conform de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 januari 1998 wordt gehandeld dat gedurende een Wob procedure geen documenten mogen kwijtraken of worden vernietigd die onderwerp zijn van deze procedure totdat de vrijheid daartoe voortvloeit uit een definitieve rechterlijke uitspraak Achtergrond Literatuur Toegang tot overheidsinformatie door E J Daalder 2005 In

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/228 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2011/058: Fotograaf klaagt dat politie zijn aangifte niet opneemt en direct bemiddelt | Nationale ombudsman
  163 lid 5 van het Wetboek van Strafvordering verplicht zijn tot het opnemen van een aangifte Er kunnen echter situaties zijn waarbij het van belang is om de escalerend op te treden aldus de Commissie In die gevallen prevaleert bemiddeling boven de wettelijke plicht om aangifte op te nemen Dat de betrokken ambtenaren in de gegeven situatie verzoeker ontmoedigden om aangifte te doen achtte de Commissie daarom niet onbehoorlijk 1 7 De Commissie wees in haar advies in dit kader bovendien op het feit dat verzoeker die bewuste dag niet had volhard in zijn kennelijke wens om aangifte te doen aangezien hij zich na de mislukte poging van W om te bemiddelen vrijwillig door de kermisexploitant F naar huis liet bewegen Verder had betrokken ambtenaar W tegenover de Commissie verklaard dat hem uit het gesprek met verzoeker niet duidelijk was geworden dat deze vond dat hij door de groep mannen was gedwongen om mee te gaan naar het wijksteunpunt W had de indruk dat het geschil met de groep mannen betrekking had op het al dan niet verwijderen van de door verzoeker gemaakte foto s Om die reden had W getracht te bemiddelen Dit zou W ook tegen verzoeker zo hebben gezegd aldus de Commissie 1 8 De Commissie overwoog bovendien in haar advies dat zij niet had kunnen vaststellen of verzoeker aan betrokken ambtenaar W had meegedeeld dat hij door de groep mannen was gedwongen om naar het wijksteunpunt te gaan De verklaringen op dit punt staan tegenover elkaar en de Commissie vond geen aanleiding om de ene verklaring aannemelijker te achten dan de andere Om die reden onthield de Commissie zich van een oordeel Visie van betrokken ambtenaar W 1 9 In het kader van de interne klachtprocedure verklaarde betrokken ambtenaar W dat hij verzoeker en de groep mannen de bewuste middag op het wijksteunpunt had zien binnenkomen Hij sprak kort met de beveiliger en zag en hoorde dat de echtgenoot van deze vrouw zich bij de balie emotioneel en boos uitliet over het handelen van verzoeker aldus W 1 10 Daarna sprak W met verzoeker die hem vertelde dat hij aan het syndroom van Asperger leed Toen hij verzoeker uitlegde hoe de echtgenoot het handelen van verzoeker had ervaren had verzoeker zeer stellig geantwoord dat hij het recht had om zonder voorafgaande toestemming personen te fotograferen in de publieke ruimte Verzoeker weigerde dan ook om de foto s te verwijderen W gaf aan dat hij tegenover verzoeker had bevestigd dat verzoeker dit recht had W stelde verder dat hij verzoeker naar diens mening over de diversiteit van culturen in Nederland had gevraagd omdat de echtgenoot had geroepen dat hij het bedreigend had gevonden hoe verzoeker met hen was omgegaan Verzoeker had daarop aangegeven dat culturen van Islamitische landen volgens hem een negatieve invloed hebben op de Nederlandse cultuur 1 11 W verklaarde verder dat verzoeker in het gesprek ook had aangegeven dat hij aangifte wilde doen van bedreiging en het beletten van zijn werk omdat de groep mannen had geprobeerd om zijn camera uit zijn handen te slaan In reactie daarop had W verzoeker gezegd dat aangifte op zich mogelijk was maar dat de tegenpartij de echtgenoot dan ook aangifte zou gaan doen en dat beide partijen dan mogelijk een boete zou worden opgelegd Volgens W had hij verzoeker daarna duidelijk aangegeven dat hij daarom wilde bemiddelen in deze kwestie Beoordeling 1 12 Het vereiste van professionaliteit houdt in dat ambtenaren met een bijzondere training of opleiding jegens burgers overeenkomstig de standaarden van hun beroepsgroep handelen Dit vereiste impliceert dat overheidsfunctionarissen deskundig en objectief dienen te handelen en hun handelen dienen te baseren op voldoende en afgewogen informatie 1 13 Op grond van de wet zijn politieambtenaren in beginsel verplicht tot het opnemen van een aangifte De Nationale ombudsman is het echter eens met de stelling van de Commissie dat er ook situaties zijn waarbij het van belang is dat er de escalerend wordt opgetreden In die situaties kan dat betekenen dat er juist eerst andere oplossingen worden gezocht voordat over wordt gegaan tot het opnemen van aangifte 1 14 In dit geval had betrokken politieambtenaar W met alle betrokken partijen gesproken W heeft verklaard dat hem uit het verhaal van verzoeker niet duidelijk was geworden dat deze vond dat hij door de groep mannen was gedwongen mee te gaan naar het politiebureau en dat hij van dat feit ook aangifte had willen doen W had de indruk dat verzoeker aangifte had willen doen van de pogingen van de groep om de camera uit de handen van verzoeker te slaan De verklaringen van verzoeker en W op dit punt zijn tegenstrijdig De Nationale ombudsman is niet gebleken van feiten en of omstandigheden op grond waarvan meer waarde moet worden gehecht aan de ene verklaring dan aan de andere Hij kan dus niet vaststellen of W bekend was met het feit dat verzoeker aangifte had willen doen van vrijheidsberoving 1 15 Wel was het W bekend dat verzoeker zich op het standpunt stelde dat de groep mannen had geprobeerd om de camera uit zijn handen te slaan W was echter in de stellige veronderstelling dat dit geschil vooral de door verzoeker gemaakte foto s betrof en diens weigering om die foto s te verwijderen Dat was voor hem dan ook de reden geweest om te proberen te bemiddelen tussen verzoeker en de groep mannen Het was bovendien W s verwachting dat een aangifte van verzoeker zou leiden tot een tegenaangifte van de groep W verklaarde dat hij dit ook zo tegen verzoeker had gezegd en dat deze vervolgens geen bezwaar maakte tegen de bemiddelingspoging van W Volgens W volhardde verzoeker op dat moment ook niet in zijn wens om aangifte te kunnen doen Uit de stukken is de Nationale ombudsman overigens niet gebleken dat verzoeker op een later tijdstip nog heeft geprobeerd om aangifte te doen ook als verzoeker in zijn reactie op het Verslag van Bevindingen stelt dat hij die wens steeds uitdrukkelijk zou hebben geuit richting

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/058 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman doet aanbevelingen Wet openbaarheid van bestuur | Nationale ombudsman
  Nationale ombudsman tot aanbevelingen voor betere communicatie tussen overheid en media De volgende aanbevelingen zijn van toepassing op alle overheidsinstanties Verzoeken van journalisten om informatie worden het beste ingediend bij de directie voorlichting communicatie Zij is aanspreekbaar op vlotte behandeling Verzoeken om informatie zijn niet gebonden aan formele regels dat geldt ook voor Wob verzoeken Ministeries en de media zoeken bij complicaties primair persoonlijk contact eventueel via de telefoon om te overleggen en werkafspraken te maken Ministeries hebben steeds oog voor de bijzondere belangen van journalisten en de media bij informatie en omgekeerd hebben journalisten oog voor de praktische problemen die kunnen voortvloeien uit omvangrijke verzoeken om informatie Ministeries beoordelen op korte termijn of de informatie direct gegeven kan worden zonder het formele Wob traject in te gaan en geven zoveel mogelijk informatie op korte termijn ook als bepaalde informatie nadere bestudering of bewerking vraagt Journalisten geven expliciet aan als een verzoek om informatie spoed heeft en waarom en melden eventueel wanneer het spoedkarakter is komen te vervallen Als een verzoek om informatie bij meerdere ministeries wordt ingediend vermeldt de journalist dat De ministeries stemmen in redelijkheid hun beantwoording met elkaar af en geven op korte termijn aan welk ministerie coördineert Journalisten formuleren hun verzoek om informatie zo concreet mogelijk Ministeries en journalisten gaan op korte termijn met elkaar in gesprek indien verduidelijking nodig is Maak afspraken wanneer informatie naar verwachting openbaar gemaakt wordt en houdt journalist op de hoogte van de voortgang zeker als vertraging ontstaat Informatie aan de Tweede Kamer en aan de media behoort steeds gelijktijdig verstrekt Als persoonlijke beleidsopvattingen in bepaalde stukken staan moet in ieder geval de feitelijke informatie desnoods telefonisch toegelicht onverwijld verstrekt worden De Wob coördinatoren bevorderen kennisdeling over Wob jurisprudentie binnen de gehele overheid en voorkomen onnodige juridische procedures vanwege misverstanden over

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2013/ombudsman-doet-aanbevelingen-wet-openbaarheid-van (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman spreekt over open overheid bij prijsuitreiking Journalist van het Jaar | Nationale ombudsman
  zaak en het vertrouwen van iedereen in de publieke zaak is gediend met transparantie en openheid Het is in strijd met het publieke belang om strategisch om te gaan met informatie van de overheid en zo andere belangen te dienen dan transparantie Dit heeft Alex Brenninkmeijer de Nationale ombudsman vandaag gezegd tijdens de prijsuitreiking aan de journalist van het jaar Brenno de Winter Brenninkmeijer presenteerde tijdens deze uitreiking zijn uitgangspunten voor een open overheid Hij zegt Iedereen heeft een feilloos kompas voor wat eerlijk is of niet De prijs voor het niet eerlijk zijn met overheidsinformatie is verlies aan vertrouwen en geloofwaardigheid Het verdraaien of achterhouden van informatie komt altijd uit en beschadigt het vertrouwen in de publieke zaak De onderzoeksjournalist De Winter krijgt de prijs vanwege zijn primeurs over onder meer de misstanden rond de OV chipkaart en over de slechte beveiliging van voornamelijk overheidswebsites Volgens de jury is het bijzonder hoe de Winter deze belangrijke maatschappelijke thema s op de kaart heeft weten te zetten en roemt zijn volharding en doorzettingsvermogen De Journalist van het Jaar wordt gekozen door de redactie en de redactie adviesraad van Villamedia vaksite en tijdschrift voor de mediawereld Onderwerpen overheid om transparantie journalist

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2012/ombudsman-spreekt-over-open-overheid-bij (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman: WOB is juridische jungle | Nationale ombudsman
  burgers in de overheid te versterken Visie op informatieverstrekking De ombudsman zal zijn visie over de openbaarheid van overheidsinformatie vanuit het perspectief van behoorlijk bestuur dit jaar nog verder invullen en bekend maken Hij wil de overheid handreikingen bieden voor actieve informatieverstrekking en voor het voorkomen van juridische procedures bij informatieverstrekking Transparantie en vertrouwen De Nationale ombudsman behandelt jaarlijks bijna 14000 klachten van burgers over de overheid In de relatie tussen burger en overheid is openheid en transparantie van belang voor het vertrouwen In rapporten heeft de Nationale ombudsman aandacht gevraagd voor de behandelingsduur van WOB verzoeken in complexe zaken rapport 2011 228 rapport 2008 135 dossier behandeling burgerbrieven Zaterdag 1 oktober is de Natonale ombudsman te gast in radioprogramma Argos van de VPRO Verschillende deskundigen en journalisten geven hun visie op de WOB en openbaarheid van overheidsinformatie Te horen op Radio 1 tussen 12 15 en 13 00 uur Onderwerpen overheid Bestuur tweede kamer procedures om recht Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 12 september 2014 2014 113 Gemeente had burger direct moeten informeren dat indienen Wob verzoek niet per e mail kan Man wil van de gemeente weten hoe een bepaald besluit tot stand is gekomen Hij dient dit Wob verzoek per e mail bij de gemeente in Hij krijgt snel bericht dat zijn verzoek in behandeling is genomen Als hij daarna niets meer hoort en navraag doet hoort hij pas dat hij een Wob verzoek bij deze gemeente alleen per brief of fax kan indienen De Nationale ombudsman stelt dat de gemeente de man hierover uit eigen beweging had moeten informeren Tot tevredenheid van de ombudsman laat de gemeente weten te bekijken of ze het indienen van Wob verzoeken via een digitaal formulier mogelijk gaat maken Lees verder Nieuwsbericht 5 augustus

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2011/ombudsman-wob-is-juridische-jungle (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Vrijheid van nieuwsgaring in gedrang door trage besluitvorming | Nationale ombudsman
  verzoek is de vrijheid van nieuwsgaring in het gedrang gekomen Dit stelt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in een rapport dat vandaag is verschenen Het Ministerie van Justitie bleef in gebreke bij een WOB verzoek van een journalist over de terroristische afdeling van de penitentiaire inrichting in Vught De beoordelingstermijn voor WOB verzoeken in complexe zaken is een structureel probleem dat aandacht vraagt van de wetgever schrijft de ombudsman in zijn rapport De Wet Openbaarheid van Bestuur WOB bepaalt dat burgers recht hebben op inzage in bepaalde overheidsdocumentatie Eind 2006 vroeg een journalist via een WOB verzoek bij het Ministerie van Justitie informatie aan over de terroristenafdeling van de penitentiaire inrichting in Vught De openbaarmaking van veel interne stukken werd geweigerd door het ministerie De journalist maakte hiertegen bezwaar Pas na een half jaar en na tussenkomst van de Nationale ombudsman volgde de beslissing door Justitie op het bezwaarschrift Vrijheid van nieuwsgaring De trage besluitvorming rond het bezwaarschrift is niet alleen in strijd met de voortvarendheid waarmee bestuursorganen moeten handelen meent de Nationale ombudsman Gelet op het grote belang van adequate informatievoorziening aan journalisten en de media is met deze traagheid de vrijheid van nieuwsgaring in het gedrang gekomen Omvangrijke taak Niet alleen overschreed het ministerie de termijn voor het behandelen van het bezwaarschrift ook bij de behandeling van het WOB verzoek zelf had Justitie de termijn overschreden Gezien de omvang van de klus en de aard van de informatie kan de Nationale ombudsman hier begrip voor opbrengen De beoordelingstermijn voor WOB verzoeken in complexe zaken is een structureel probleem dat aandacht vraagt van de wetgever schrijft de ombudsman in zijn rapport Onderwerpen justitie wob verzoek journalist bezwaarschrift penitentiaire inrichting besluitvorming Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 4 augustus 2008 2008 135 Verzoeker is

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2008/vrijheid-van-nieuwsgaring-in-gedrang-door-trage (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • De volhouder wint | Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  achteraf moeten terugbetalen en daardoor in grote financiële problemen komen Die ellende wil zij zichzelf besparen Voor de zekerheid checkt zij daarom bij de Belastingdienst of zij in haar situatie daadwerkelijk recht heeft op de kinderopvangtoeslag Zo n zes telefoontjes verder is ze eruit volgens de Belastingdienst heeft zij geen recht op kinderopvangtoeslag omdat zij via haar oud werkgever een re integratietraject volgt en niet via het UWV of de gemeente Ook op de website van de Belastingdienst leest zij dit terug Manon staat perplex Voor de zekerheid schrijft zij nog een brief aan de Belastingdienst Maar ook daarop is het antwoord eenduidig zij heeft geen recht op kinderopvangtoeslag Manon zet de kinderopvangtoeslag meteen stop Toch zit de zaak haar niet lekker en ze legt de situatie aan mij voor De Belastingdienst belemmert hiermee ernstig mijn re integratie op de arbeidsmarkt schrijft Manon Daar heeft ze zeker een punt Het kinderdagverblijf voor één dag per week betalen vanuit een WW uitkering kan een krappe toestand worden Eén van mijn medewerkers neemt contact op met de Belastingdienst en legt de situatie nog eens uit En wat blijkt Manon blijkt in haar specifieke geval wel degelijk recht te hebben op kinderopvangtoeslag Opgelucht vraagt Manon alsnog met terugwerkende kracht vanaf 9 juli 2014 kinderopvangtoeslag aan Zij ontvangt de achterstallige kinderopvangtoeslag maar alleen voor de periode vanaf 1 november 2014 Het is namelijk niet mogelijk om een toeslag aan te vragen met een ingangsdatum van meer dan 3 maanden geleden Dat kan wel zo zijn vindt Manon maar ik had er wél recht op in die periode Door foutieve informatie van de Belastingdienst destijds heb ik dat nu niet ontvangen De volhouder wint blijkt ook hier maar weer Vanwege deze specifieke situatie heeft de Belastingdienst uit coulance alsnog de kinderopvangtoeslag vanaf juli 2014 toegekend

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/de-volhouder-wint (2015-08-09)
  Open archived version from archive •