archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/026 Terechte klacht over klachtafhandeling door gemeenschappelijke regeling | Nationale ombudsman
  tien klachten zijn informeel afgehandeld Vijf klachten daarvan waaronder die van de heer V zijn nog in behandeling Naast de klachtenregeling zijn er procesafspraken tussen de drie gemeenten en het Servicecentrum opgesteld Deze zijn nodig omdat een klacht bij een gemeente binnenkomt De klachtencoördinator van de gemeente bepaalt of een klacht bestemd is voor de gemeente of voor het Servicecentrum Als het laatste het geval is wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtencoördinator van het Servicecentrum Tussen de klachtencoördinator van het Servicecentrum en de afdeling Omgevingsdienst zijn werkafspraken gemaakt De klachtencoördinator houdt een overzicht bij van alle klachten Dit overzicht wordt iedere twee weken bijgewerkt en gecommuniceerd met het afdelingshoofd van de Omgevingsdienst die dit vervolgens agendeert voor het overleg van zijn managementteam Daarnaast wordt iedere klacht die binnenkomt meteen door de klachtencoördinator doorgestuurd naar de klachtbehandelaar Over het informeren van de betrokken gemeenten over de behandeling van klachten van hun inwoners merkt het Dagelijks Bestuur op dat er op basis van de procesafspraken geen formele terugkoppeling aan de gemeenten plaatsvindt Deze vindt wel informeel plaats Er is een werkgroep juridische zaken bestaande uit juristen van de drie aangesloten gemeenten In deze werkgroep komt regelmatig de klachtafhandeling door het Servicecentrum aan de orde Een van de laatste stappen bij de formele klachtafhandeling is de behandeling van het rapport van bevindingen in het Dagelijks Bestuur Terugkoppeling aan het Algemeen Bestuur vindt plaats in een jaarverslag De bestuurders in het Servicecentrum zijn ook bestuurder in een van de gemeenten Bestuurlijke terugkoppeling is hiermee naar de mening van het Dagelijks Bestuur tot op heden eveneens voldoende geborgd Over de inhoudelijke afhandeling van de klacht van de heer V Het Dagelijks Bestuur merkt op dat alle klachten en meldingen van de heer V over de controle op de door hem gestelde overtredingen zijn behandeld Tevens zijn er naar aanleiding van zijn klacht handhavingsacties in gang gezet zij het dat hierover niet met hem gecommuniceerd Er is naar aanleiding van het door de ombudsman ingestelde onderzoek tevergeefs getracht telefonisch of via de e mail met hem in contact te komen Inmiddels is hem een brief gestuurd waarbij is aangeboden de gang van zaken mondeling toe te lichten Al met al acht het Dagelijks Bestuur de klacht van de heer V niet gegrond voor zover deze het verwijt betreft dat de gemeente onvoldoende toezicht heeft uitgeoefend en met twee maten heeft gemeten Naar aanleiding van de klachten zijn er immers controles uitgevoerd en maatregelen getroffen als er sprake was van overtredingen Het Dagelijks Bestuur acht de klacht gegrond voor zover wordt gesteld dat de gemeente de heer V niet of onvoldoende heeft geïnformeerd over de ondernomen acties De heer V is immers niet of nauwelijks van het laatste op de hoogte gesteld Inmiddels zijn pogingen ondernomen om met hem in contact te komen zodat deze informatie alsnog kan worden verstrekt Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman Het vereiste van samenwerking houdt in dat de overheid op eigen initiatief in het belang van de burger

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/026 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 18 februari 2015 2015 026 Terechte klacht over klachtafhandeling door gemeenschappelijke regeling Een man vraagt het college van burgemeester en wethouders van Echt Susteren diverse malen om een reactie op zijn klacht over uitblijvende handhaving tegen een nieuwe horecazaak Na tussenkomst van de Nationale ombudsman blijkt dat de gemeente de man niet heeft geïnformeerd dat de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER de klacht in opdracht van de gemeente moet afhandelen Nadat de man bij de ombudsman heeft geklaagd wordt de klacht wel doorgestuurd naar en in behandeling genomen door het Servicecentrum maar inhoudelijke afhandeling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22Servicecentrum+MER%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/016 Politie-eenheid Oost-Nederland had meer aandacht moeten besteden aan klachten over geluidsoverlast | Nationale ombudsman
  mede op basis van de in zijn ogen moeizame en onbevredigende mondelinge contacten met de politie over de overlast dat de politie zijn klachten en meldingen onvoldoende serieus neemt en niet de intentie heeft om mee te werken aan een mogelijke oplossing Het feit dat het gesprek met de politie uitbleef na het advies van de klachtencommissie en na tussenkomst van de ombudsman bevestigt dit in zijn ogen WAT HEEFT DE OMBUDSMAN ONDERZOCHT Het onderzoek in deze zaak is niet gericht op de beoordeling van de afhandeling van de afzonderlijke meldingen en klachten die de afgelopen jaren door verzoeker bij de politie zijn ingediend c q wat de politie naar aanleiding van die concrete meldingen heeft gedaan of nagelaten Centraal staat de vraag of de politie zich voldoende betrokken en oplossingsgericht heeft opgesteld Juist gelet op het feit dat er de afgelopen jaren diverse meldingen over overlast zijn gedaan en klachten zijn ingediend over de wijze waarop de politie daarop reageert En ook gelet op de specifieke omstandigheden van dit geval verzoeker woont op een plek waar naar verwachting ook in de toekomst nog overlast zal zijn van evenementen De ombudsman heeft de politiechef van de regionale eenheid Oost Nederland gevraagd op de klacht te reageren en hem een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd De vragen hadden betrekking op de aanpak van meldingen van verzoeker en mogelijkheid tot meer structurele aanpak zoals een afspraak op locatie mogelijke afspraken daarover met de gemeente de gang van zaken naar aanleiding van het advies van de klachtencommissie en de brief van de gemeente van 18 maart 2013 Gelet op de betrokkenheid van de gemeente bij de kwestie is haar ook om een reactie gevraagd Overigens is ook de korpschef van de nationale politie in de gelegenheid gesteld zijn visie op deze klacht te geven Dit omdat hij wellicht bekend is met best practices bij andere eenheden in vergelijkbare situaties Hij heeft echter aangegeven in deze individuele zaak geen aanleiding te zien voor een reactie Dit soort zaken horen wat hem betreft thuis in de eenheid HOE REAGEERT DE POLITIE Aanpak van meldingen tot nu toe Gebleken is dat de politie in het verleden niet in alle gevallen tijdig inzet heeft kunnen plegen naar aanleiding van meldingen Dat heeft verschillende oorzaken Deels heeft dat te maken met de capaciteitsverdeling De capaciteit van de politie is niet onuitputtelijk Zij moet daarom binnenkomende meldingen prioriteren en op basis daarvan haar inzet bepalen Deels heeft het ook te maken met de wijze waarop meldingen voorheen werden afgehandeld Eerdere klachten van verzoeker hebben daarom tot aanpassingen van bepaalde interne werkafspraken geleid om de afhandeling van meldingen te verbeteren Zo wordt er niet langer volstaan met registratie van die meldingen door het Politie Service Centrum Meldingen die na kantoortijd worden gedaan worden ook doorgegeven aan de politiemeldkamer c q de senior van dienst zodat die kan beslissen om wel of geen inzet te plegen Ook verstuurt de gemeente verleende vergunningen nu anders dan in het verleden digitaal naar de politie en registreert de politie deze in het computersysteem Daardoor kunnen zowel senioren van dienst als de medewerkers van het Politie Service Centrum PSC de vergunningen digitaal raadplegen Omdat bij evenementen vaak meerdere zwaarwegende belangen spelen kan het voor de politie afhankelijk van de melding en de vorm van overlast waardevol zijn om de betreffende vergunningsvoorwaarden te kunnen raadplegen Overigens is het doormailen van de vergunningen geen waterdicht systeem Het kan namelijk voorkomen dat een bepaalde vergunning niet tijdig in het computersysteem van de politie ingevoerd kan worden Bijvoorbeeld doordat een voor het weekend verleende vergunning laat op vrijdagmiddag bij de politie binnenkomt Het blijft hoe dan ook mensenwerk De gemeente heeft onlangs aan de politie voorgesteld om nogmaals met elkaar om tafel te gaan zitten om dit proces verder te verbeteren Ook kan het zijn dat de politie niet direct inzet heeft gepleegd naar aanleiding van meldingen als gevolg van afspraken die er in 2011 zijn gemaakt over de aanpak van geluidsklachten bij de UT Volgens die afspraken is de beveiligingsdienst van de UT namelijk als eerste verantwoordelijk bij meldingen over geluidsoverlast noot plan van aanpak opgesteld na overleg tussen politie gemeente en UT naar aanleiding van diverse klachten van omwonenden Dat neemt niet weg dat de politie vindt dat burgers een beroep moeten kunnen doen op de politie als ze geen gehoor krijgen bij de beveiligingsdienst Ze heeft dat bij een eerdere klachtbehandeling ook naar verzoeker toe aangegeven De politie is het echter niet eens met de gemeente waar die in haar brief van 18 maart 2013 suggereert dat de politie alleen bij hoge uitzondering ter plekke gaat kijken en wijst daarvoor op meerdere mutaties in de BVH naar aanleiding van meldingen van verzoeker en andere omwonenden Daar waar de politie naar aanleiding van meldingen ter plekke is geweest is zo stelt zij voor zover mogelijk handhavend opgetreden Dat de wijze van optreden van de politie niet de voorkeur genoot van verzoeker doet daar niets aan af Politie moet zich aan de wetten en regels houden en haar handelen moet proportioneel en subsidiair zijn Verder heeft de politie niet de mogelijkheid vast te stellen of de in de vergunning voorgeschreven geluidsnorm wordt overschreden Daar zal de gemeente zelf in moeten voorzien om op basis daarvan nadere maatregelen te kunnen treffen Structurele aanpak van meldingen De politie geeft aan dat zij na de start van het onderzoek door de ombudsman in verband met komende evenementen in haar BVH computersysteem Basisvoorziening handhaving een incidentregistratiesysteem een aandachtsvestiging heeft gemaakt op naam en adres van verzoeker Als bij een melding van hem het BVH systeem wordt geraadpleegd staat daarbij aangegeven dat de melding serieus genomen moet worden Ook staat er dat er altijd een registratie van de melding moet worden aangemaakt in BVH De politie stuurt een kopie van deze afspraak op locatie mee Daaruit blijkt dat deze aanvankelijk gold van 25 april tot 28 april 2014 maar dat deze op 29 april 2014 is verlengd omdat er de daarop volgende periode veel evenementen plaatsvinden op het terrein van de UT Daarnaast geeft de politie aan dat zij bij het Politie Service Centrum PSC van het district Twente nadrukkelijk om aandacht heeft gevraagd voor meldingen van verzoeker Ook worden daar de meldingen van geluidsoverlast van de evenementen geregistreerd op een lijst Aan de hand van deze registraties wordt als melders daar prijs op stellen de gemeente in kennis gesteld Verzoeker blijkt zijn klachten over overlast ook vaak zelf al bij de gemeente te melden Na het advies van de klachtencommissie Mede naar aanleiding van het advies van de klachtencommissie heeft de politie afzonderlijke gesprekken gevoerd met de gemeente en met verzoeker Met de gemeente heeft de politie naar aanleiding van het advies van de klachtencommissie afgesproken dat er bij evenementen van enige omvang door de gemeente meer handhavers in de late uren worden ingezet en dat door de handhavers of de organisatie van evenementen metingen worden verricht op het geluidsniveau Inmiddels zijn er een aantal keren conform die afspraken bij concerten metingen verricht Daarbij is geen overschrijding van het toegestane geluidsniveau geconstateerd Voor de politie is er dan ook geen wettelijke grond op om te treden Ze brengt de overlastmeldingen ter kennis van de gemeente Verder heeft de politie de gemeente verzocht om bij verlening van vergunningen voor toekomstige evenementen aan UT en in Grolsch Veste rekening te houden met klachten over geluidsoverlast in het bijzonder ten aanzien van de normering van het geluidsniveau Politie en gemeente hebben ook namen en telefoonnummers uitgewisseld zodat ze elkaar in geval van nood kunnen bereiken Met de gemeente heeft de politie afgesproken dat de politie met verzoeker in gesprek zou gaan Dat gesprek met verzoeker heeft pas op 16 december 2013 plaatsgevonden Oorzaak van de vertraging is allereerst gelegen in de vakanties van zowel politiemedewerkers als verzoeker en vervolgens doordat het gesprek vervolgens ten onrechte niet door de politiemedewerkers was opgepakt Door navraag van de ombudsman kwam de leidinggevende er achter dat het gesprek nog niet had plaatsgevonden Hij is toen zelf met verzoeker in gesprek gegaan samen met een van de politiemedewerkers Deze gang van zaken acht de politie niet zorgvuldig Tijdens het gesprek op 16 december 2013 is geïnvesteerd in de verstandhouding tussen verzoeker en de politie Tijdens het gesprek bleek dat verzoeker inmiddels weer overlast had gehad maar dat niet had gemeld omdat hij dat zinloos achtte De leidinggevende heeft hem uitgenodigd om bij overlast toch contact op te nemen met de politie en heeft verzoeker zijn rechtstreekse telefoonnummer en e mailadres gegeven zodat verzoeker hem kon benaderen mochten er problemen ontstaan met de politie In 2014 zijn de wijkagent en een andere politiemedewerker nog een aantal keren bij verzoeker langs geweest onder meer in verband met een aankomend evenement in mei Daarbij heeft de medewerker verzoeker zijn rechtstreekse telefoonnummer en e mailadres gegeven zodat verzoeker hem kon benaderen bij problemen hetgeen vervolgens ook is gebeurd De medewerker heeft vervolgens zowel het feestterrein als verzoeker bezocht Standpunt ten aanzien van de klacht Al met al acht de politie de klacht ongegrond Het is weliswaar inherent aan de omgeving waar verzoeker woont dat hij en andere omwonenden op momenten overlast ondervinden van evenementen bij de UT de Grolsch Veste de IJsbaan Twente en een zogenoemde entertainmentboulevard Go Planet Parc Zoals gezegd zijn er echter mede naar aanleiding van de behandeling van de klachten van verzoeker verschillende acties door de politie zijn ondernomen om de overlastsituatie voor hem en andere omwonenden te verbeteren Wel is de politie van mening dat de gesprekken met gemeente en verzoeker voortvarender en adequater opgepakt hadden kunnen worden In zoverre acht zij de klacht gegrond HOE REAGEERT DE GEMEENTE De gemeente geeft aan dat er afspraken zijn tussen de politie en de gemeente in het kader van het evenementenbeleid De gemeente vraagt naar aanleiding van een aanvraag voor een evenementen vergunning de politie om advies Die advies wordt meegenomen bij de beslissing op de vergunningaanvraag Het advies ziet meestal op aspecten van openbare orde en veiligheid en op verkeersveiligheid De gemeente geeft alle verleende en geweigerde vergunningen per mail door aan de politie De politie zorg er voor dat deze vergunningen zijn in te zien voor medewerkers van de meldkamer Er zijn afspraken over klachten die over een evenement bij de politie worden ingediend bijvoorbeeld over het geluid In de praktijk geeft de politie dit soort klachten de eerstvolgende werkdag door aan de gemeente De gemeente handelt dit soort klachten af De brief van 18 maart 2013 heeft geleid tot een gesprek tussen de politie en de gemeente op 14 mei 2013 In dat gesprek zijn wederzijdse ervaringen en visies gedeeld met betrekking tot de behandeling van vragen en klachten In het gesprek is het belang van een goede samenwerking ten aanzien van evenementen en klachten aan de orde geweest De gemeente werkt aan nieuw evenementenbeleid maar het opstellen daarvan duurt langer dan was ingeschat Zij wil na vaststelling daarvan met de politie overleggen op welke wijze de samenwerking tussen hen het beste vorm kan krijgen Op het moment van reageren kan de gemeente nog niet aangeven wanneer het zal worden vastgesteld en dus ook niet wanneer er overleg met politie daarover zal plaatsvinden HOE REAGEERT VERZOEKER Verzoeker geeft aan dat hij in het eerste gesprek met de politie van december 2013 heeft aangegeven en gevraagd of hij vooral gebeld kon worden voor een afspraak juist om te voorkomen dat de politie voor een dichte deur zou komen te staan Overigens is hij van september tot december 2013 niet met vakantie geweest dus dat kan niet zoals de politie in haar reactie stelt mede oorzaak zijn van het feit dat het gesprek pas in december heeft plaatsgevonden Verder heeft hij inderdaad het boekje met informatie over de wijkagent ontvangen maar zonder bijgaand bericht Daarna heeft hij goed contact gehad met een agent Verzoeker wijst erop dat deze agent de eerste is die zelfs in zijn vrije tijd na zoveel jaren de moeite heeft genomen ter plekke bij hem thuis te komen luisteren en op Bevrijdingsdag geluidsoverlast heeft geconstateerd Verzoeker heeft door de recente ontwikkelingen tijdens het onderzoek van de ombudsman het idee dat hij wel degelijk serieus genomen wordt door de politie Hij spreekt de hoop uit dat dit niet tijdelijk zal zijn Hij wijst er op dat de aandachtsvestiging alleen betrekking heeft op meldingen van hem niet op die van andere omwonenden Uit de reacties leidt verzoeker af dat de politie en de gemeente er van uit gaan dat de politie en de organisatie van een evenement primair verantwoordelijk zijn voor nakoming en handhaving van de milieuregels Wat betreft het uitvoeren van metingen wijst hij erop dat als dit gebeurt door de organisatie kan worden getwijfeld aan de juistheid van die metingen Het is immers de slager die zijn eigen vlees keurt Verder is de gemeente wegens een gebrek aan menskracht vaak niet aanwezig geweest om zelf te constateren of de geluidsnormen worden nageleefd Ook mochten metingen waaruit bleek dat de normen waren overschreden volgens de gemeente in bepaalde gevallen niet worden meegewogen bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden of verkeerde meetpunten of omdat er teveel ander storend geluid aanwezig was De resultaten van de meting zijn volgens de gemeente dan alleen indicatief Verzoeker stelt verder dat de afdeling handhaving van de gemeente hem er herhaaldelijk op heeft gewezen dat een in 2011 aan de UT opgelegde dwangsom alleen kan worden verbeurd als de overtreding door een ambtenaar of politie wordt geconstateerd Om die reden is er volgens verzoeker vele malen geen dwangsom verbeurd verklaard ondanks duidelijk waarneembare geluidsoverlast De politie is vaak de enige bereikbare instantie waar hij contact mee kan opnemen als de overlast zich voordoet De politie kan echter niet constateren of de normen zijn overschreven omdat ze niet in het bezit is van meetapparatuur Verzoeker concludeert dat de politie eindelijk zover is dat ze het probleem onderkent en actief wil meewerken aan een oplossing maar dat nu de gemeente dwarsligt Hij stelt dat er sprake is van onwil bij de gemeente om de overlast beperkt te houden en rekening te houden met belangen van omwonenden en ziet dat bevestigd in twee recente gebeurtenissen Bij geluidsoverlast in juli 2014 is de wijkagent naar aanleiding van zijn melding ter plekke wezen luisteren Volgens verzoeker bleek daarbij dat de overlast niet veroorzaakt werd door een activiteit waarvoor een vergunning was afgegeven De wijkagent heeft ervoor gezorgd dat muziek werd beëindigd heeft een proces verbaal opgemaakt en dat naar de gemeente gestuurd Verzoeker heeft de gemeente vervolgens tevergeefs om handhaving gevraagd onder verwijzing naar een dwangsom die in 2011 is opgelegd Verder heeft verzoeker uit de pers vernomen dat de burgemeester het bestuur van de voetbalclub heeft uitgenodigd een verzoek in te dienen voor verschillende activiteiten bv muziekfestival en heeft aangegeven dat gemeente niet onwelwillend zo n verzoek zal behandelen De houding van gemeente en politie leiden er naar zijn mening toe dat hij als burger van kastje naar muur wordt gestuurd en er nog steeds geen oplossing is voor de problematiek die alleen maar groter wordt door een toenemend aantal evenementen in nabije omgeving Ondanks grote irritatie die de houding van de gemeente nu bij hem veroorzaakt streven hij en andere omwonenden er naar tot een oplossing te komen Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman toetst de gedragingen van de politie in deze zaak aan de behoorlijkheidsvereisten van maatwerk en van samenwerking Het vereiste van maatwerk houdt in dat de overheid bereid is om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen Dit impliceert dat de overheid steeds oog houdt voor de specifieke omstandigheden waar de burger in terecht kan komen en in haar feitelijk handelen zo mogelijk zoekt naar maatregelen en mogelijke oplossingen die passen bij de specifieke omstandigheden van de individuele burger Het vereiste van samenwerking houdt in dat de overheid op eigen initiatief in het belang van de burger samenwerkt met andere overheids instanties en de burger niet van het kastje naar de muur stuurt Bij terugkerende overlastsituaties waarin meerdere overheidsinstanties een rol kunnen spelen of betrokken zijn impliceert dit dat die instanties hun handelwijze op elkaar afstemmen Verzoeker stelt dat de politie zich onvoldoende oplossingsgericht en betrokken heeft opgesteld De politie weerspreekt dat en wijst op de verbeteringen die zij in haar werkwijze heeft doorgevoerd en op haar beperkte capaciteit De ombudsman heeft oog voor die verbeteringen en realiseert zich ook dat de politie vanwege een beperkte capaciteit niet naar aanleiding van elke melding ter plekke kan komen Toch is de ombudsman van oordeel dat de politie zich in het verleden niet voldoende betrokken en oplossingsgericht heeft opgesteld Daarbij wijst hij op de volgende drie aspecten Allereerst is er het feit dat de politie naar aanleiding van het onderzoek van de ombudsman heeft gekeken naar de mogelijkheid om meldingen van verzoeker structureel aan te pakken Die aanpak heeft ze doorgevoerd door een aandachtsvestiging op naam en adres van verzoeker op te nemen in haar systeem De ombudsman heeft hier met instemming van kennis genomen Met die aandachtsvestiging toont de politie oog te hebben voor en rekening te houden met de specifieke situatie van verzoeker c q de plek waar hij woont Gelet op het feit dat deze situatie al langer bestaat vooralsnog niet zal veranderen en verzoeker zich al herhaaldelijk met klachten en meldingen tot de politie had gewend had het echter in de rede gelegen dat de politie deze maatregel vanuit een oplossingsgerichte houding eerder en uit eigen beweging had overwogen Verder heeft het te lang geduurd voordat de politie naar aanleiding van het advies van de klachtencommissie persoonlijk contact met verzoeker heeft opgenomen Eerdere mondelinge telefonische contacten tussen verzoeker en politie waren al niet vlekkeloos verlopen In de behandeling van de klachten door de politie is dit ook aan de orde geweest meldingen werden aanvankelijk niet goed doorgegeven verzoeker is een keer ten onrechte niet teruggebeld Na het advies van de klachtencommissie is een gesprek

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/016 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  met de Nationale ombudsman die in deze zaak met name kijkt naar de regie rol van een burgemeester bij woonoverlast en burenconflict Op basis van informatie van de gemeente en politie vindt de ombudsman dat de burgemeester voldoende inhoud heeft gegeven aan haar regierol gericht op de samenwerking tussen de betrokken instanties zoals woningbouw politie en gemeente om te onderzoeken of er een passende oplossing mogelijk was De gemeente had de urgentiegrond gekozen om aan te sluiten bij de bewoordingen en beleving van de man niet vanwege daadwerkelijke bedreiging en geweld Lees verder Onderwerpen gemeente overlast burenconflict geluidsnorm veiligheid klachtafhandeling Rapport 15 augustus 2013 2013 098 Verzoeker klaagt dat gemeente onderzoekskosten mbt geluidsoverlast verkeersdrempel niet wil vergoeden Inwoner van gemeente Drimmelen ervaart geluidsoverlast van een verkeersdrempel De gemeente zegt dat als hij verdergaande maatregelen wil hij de noodzaak moet aantonen De man schakelt een bureau in en dat concludeert dat er inderdaad maatregelen noodzakelijk zijn De gemeente is het niet met die conclusie eens maar vervangt toch de klinkers voor asfalt vanwege een eerder gedane toezegging De gemeente weigert de man de kosten van het externe bureau te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente dat wel moet doen Lees verder Onderwerpen gemeente drimmelen geluidsoverlast verkeersdrempel deskundigenrapport aansprakelijkheidsstelling vergoeding gemeente Rapport 27 juni 2013 2013 074 Bewoner klaagt dat politie na melding geluidsoverlast woning betreed en vraagt om legitimatie Inwoner van Amsterdam geeft een feest in zijn huis en tuin De politie komt poolshoogte nemen want buren hebben geklaagd over geluidsoverlast De voordeur staat open en de politie wacht in de hal op de gastheer van het feest De hal geeft toegang tot verschillende appartementen en daarom vindt de Nationale ombudsman dat de politieagenten niet de woning hebben betreden In de hal mag de politie hem vragen om zich te legitimeren De politie heeft geen geluidsoverlast geconstateerd maar ze mogen wel de man om legitimatie vragen omdat alleen zo zij kunnen vaststellen of zij spreken met de gastheer Lees verder Onderwerpen geluidsoverlast Politie binnentreden woning legitimatie Politie Column 5 oktober 2013 Klinkende klinkers in Drimmelen Toby woont naar volle tevredenheid in Drimmelen de voortuin van de Biesbosch En net zoals in elke plattelandsgemeente rijden auto s te hard door zijn straat Daarom heeft de gemeente in 2006 een verkeersdrempel in zijn straat aangelegd Lees verder Onderwerpen gemeente geluidsoverlast gemeente drimmelen wethouder verkeersdrempel Rapport 23 april 2012 2012 066 Gemeente behandelt klacht geluidsoverlast niet als verzoek om handhaving Man klaagt over zijn buurman bij de gemeente Súdwest Fryslân De buurman klust aan skûtsjes en maakt met zijn elektrisch gereedschap veel lawaai De gemeente weigert de klacht over geluidsoverlast in behandeling te nemen als een verzoek om handhaving want volgens de gemeente voert de man zijn hobby uit en geen bedrijf De man heeft het gevoel dat hij minder aandacht krijgt dan zijn buurman omdat hij niet van Friese afkomst is De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente een formele beslissing had moeten nemen op het verzoek om handhaving Daarmee had

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22geluidsoverlast%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Zand erover | Nationale ombudsman
  Maar dicht bij de kern betekent niet altijd dicht bij de oplossing Mevrouw Van Dam is op weg naar haar werk Vanwege de wegwerkzaamheden rond haar huis is ze extra voorzichtig en wacht ze even tot aannemers klaar zijn met materialen uitladen Als een stratenmaker voorbij loopt vraagt zij aan hem of ze er al langs mag Ja hoor antwoordt hij ik loop wel even met u mee Mevrouw Van Dam vertrouwt op de stratenmaker en loopt achter hem aan Wat er dan gebeurt verwacht ze daarom totaal niet ze krijgt ineens een hele lading zand over zich heen De bestuurder van de graafmachine had haar niet gezien en roept boos Loop dan ook niet in de weg Beduusd loopt mevrouw Van Dam door Eenmaal weer thuis zit de schrik er nog altijd goed in en besluit zij een klacht bij de uitvoerder in te dienen Maar die doet de klacht met een telefoontje af waarin hij alleen zegt de bestuurder van de graafmachine aan te spreken op zijn opmerking Door deze reactie voelt mevrouw Van Dam zich niet serieus genomen Daarom schrijft zij naar de Nationale ombudsman Wij begrijpen dat mevrouw Van Dam in de reactie van de uitvoerder erkenning voor haar beleving van die bewuste ochtend heeft gemist Zij was erg geschrokken te meer nu zij zo voorzichtig was geweest en daar heeft de uitvoerder niets over gezegd Op ons verzoek gaat de gemeente met de klacht aan de slag Eerst belt de gemeente mevrouw Van Dam om te luisteren naar haar verhaal Daarna stuurt de gemeente de uitvoerder bij mevrouw op bezoek Hij brengt een bloemetje mee toont belangstelling voor haar kant van de zaak en biedt vervolgens zijn excuus aan Als klap op de vuurpijl zegt hij toe haar volgende kappersbezoek te vergoeden Mevrouw Van Dam

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/zand-erover (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 6 resultaten gevonden Column 24 januari 2015 Zand erover Hoezeer een gemeente ook haar best doet wegwerkzaamheden leiden vaak tot overlast Lees verder Onderwerpen gemeente wegwerkzaamheden overlast Rapport 8 juli 2013 2013 083 Winkelier klaagt over beperkte inzet gemeente ter voorkoming uitlopen wegwerkzaamheden Winkeleigenaar uit Oirschot heeft omzetverlies omdat zijn winkel slecht bereikbaar is De gemeente is bezig met de herinrichting van het plein Het werk loopt door onvoorziene omstandigheden vertraging op De gemeente heeft toen er voor gekozen het afronden van het werk voor de deur van de winkel uit te stellen De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente bij de gemaakte keuzes meer rekening had moeten houden met de belangen van de winkeleigenaar De nadelige gevolgen zijn daarom in redelijkheid niet uitsluitend voor rekening van de winkeleigenaar te laten Lees verder Onderwerpen ondernemer renovatie wegwerkzaamheden herinrichting vertraging omzetverlies gemeente Column 22 juni 2013 Slager keurt eigen vlees Martijns fietstocht door de prachtige omgeving van Holten eindigt met een klap als hij met zijn achterwiel van zijn racefiets tussen twee tegels komt en flink onderuit gaat Lees verder Onderwerpen gemeente om schade schadeclaim schadevergoeding wielrenner Column 19 februari 2011 De onbereikbare Droomprins Bert van Leeuwen heeft een beddenspeciaalzaak in het centrum van Baarn Vanuit de wijde omtrek weten zijn klanten zijn winkel De Droomprins te vinden Lees verder Onderwerpen gemeente om ondernemer wegwerkzaamheden schade overlast Rapport 1 december 2010 2010 340 Ondernemers klagen dat gemeente hun advocaat niet tijdig informeerden over bouwvergunning De advocaat van verzoekers allen ondernemers verzocht de gemeente De Ronde Venen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22wegwerkzaamheden%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/011 Gemeente Haarlem had vrouw moeten horen alvorens toegangs- en belverbod op te leggen | Nationale ombudsman
  klootzak en Schoften zijn jullie Als haar iets niet zint dan vermant ze zich en spreekt je toe Jullie moeten dit en dat doen Ze wordt vooral boos aan de balie bij medewerkers van het primaire proces bijvoorbeeld toen ze te horen kreeg dat de bijzondere bijstand voor eigen bijdrage voor een advocaat op verzoek van de advocaat rechtstreeks naar hem was gegaan Bij de gemeentejurist is ze niet zo heftig want die weigert haar niet haar geld maar behandelt bezwaar en beroepschriften Ze heeft daar minder te winnen met verbale agressie Ze gaat te ver ook voor medewerkers die wel wat gewend zijn Er is sprake geweest van een telefoonterreur Het pandverbod geeft haar rust wat beter is voor haar gezondheid gelet op haar leeftijd Eerst een waarschuwingsgesprek met haar hebben en pas bij recidive een pandverbod opleggen heeft geen zin Na een niet willer te zijn geweest is ze door haar hoge leeftijd een niet kunner geworden Vier telefoonblok baliemedewerksters hadden de volgende ervaringen met verzoekster Er is was vaak gedoe mot met haar omdat ze bijvoorbeeld steeds terugbelde Ze wil dingen die volgens de regels niet kunnen Als iemand dat tegen haar zegt dan wordt ze lelijk Er was sprake van stalking Als verzoekster haar zin niet krijgt dan blijft ze bellen en steeds met een andere collega shoppen Of ze gaat schreeuwen Jullie zijn allemaal gek Jullie doen jullie werk niet De medewerkers zijn wel wat gewend maar op een gegeven moment is het genoeg en pikt men het verbale geweld niet meer Achteraf bezien hadden ze misschien een logboek moeten bijhouden Verzoekster viel op omdat zij erg lelijk kon doen als zij haar zin niet kreeg Het ging dan om verzoeken die buiten de normale procedure vielen Als wij hier dan niet aan voldeden kon ze behoorlijk tekeer gaan Een meneer begeleidde haar maar die hield zich afzijdig Zij vraagt aan de balie steeds om een kopie van een ingeleverd aanvraagformulier Dat geven we niet want dat kan ze zelf kopiëren Ze kan wel een ontvangstbevestiging krijgen Ze heeft geen geduld en is heel dwingend Ze belt al na twee dagen hoe het staat met haar aanvraag Ze heeft een medewerkster een enkele keer wijf genoemd Nadat een medewerkster een keer haar naam tegen verzoekster had genoemd toen zij verzoekster een formulier gaf bleef verzoekster steeds naar haar vragen ondanks dat zij geen aanvragen behandelt Verzoekster belde soms dagelijks Ze probeerde dan via omwegen degene te spreken van de afdeling die haar aanvraag behandelt maar die persoon heeft geen klantcontacten Reactie hierop van verzoekster Verzoekster ontkent dat ze de contactpersoon die haar begeleidt als ze op het gemeentehuis moet zijn zou hebben uitgescholden Zij maakte zich niet boos aan de balie maar zij verweert zich slechts als men aan de balie zegt dat haar contactpersoon over haar gaat Ook geeft ze geen bevelen Ze ontkent ook dat ze niet voor rede vatbaar is bij bezwaar en beroepszittingen Ze verweert zich met de nodige beleefdheid Als dat niet goed gaat dan grijpt haar advocaat op vriendelijke wijze in Zij heeft de medewerkers altijd beleefd en correct behandeld maar zij halen het bloed onder haar nagels vandaan Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman Ten aanzien van het opleggen van het pand en belverbod en het alleen contact hebben met een bepaalde medewerker Een pandontzegging is een ingrijpende beslissing die een goede motivering en een zorgvuldige belangenafweging vereist Daarbij is het van groot belang dat de gemeente handelt volgens het Protocol dat zij daarvoor zelf heeft opgesteld Het evenredigheidsvereiste houdt in dat bestuursorganen voor het bereiken van een doel een middel aanwenden dat voor de betrokkenen niet onnodig bezwarend is en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel Dit impliceert dat een bestuursorgaan voordat het een burger de toegang tot een gebouw ontzegt de belangen van het orgaan bij het toegangsverbod afweegt tegen de belangen van de betreffende burger Op grond van het gemeentelijk Incidentenprotocol agressie en geweld zie Relevante wet en regelgeving is verbaal geweld één van de criteria voor een toegangsverbod Tijdens de periode van het toegangsverbod kan de klant alleen via post telefoon en of derden contact met de gemeente hebben Eerst een waarschuwing geven is mogelijk maar is niet voorgeschreven Verzoekster zou hebben gezegd tegen medewerkers Vuile vieze klootzak Schoften zijn jullie en Jullie zijn allemaal gek Verder is volgens medewerkers verzoekster dwingend in haar contacten met hen en wordt ze snel boos als haar iets niet zint Verzoekster ontkent dit alles Gezien de consistente verklaringen van de medewerkers houdt de Nationale ombudsman het erop dat verzoekster zich op voornoemde wijze heeft gedragen Haar gedrag valt aan te merken als verbaal geweld in de zin van het protocol schelden beledigen ruzie zoeken Ook gelet op het feit dat verzoekster zich zo gedraagt al over een langere periode en richting bijna elke medewerker was een pandverbod van een half jaar gerechtvaardigd en niet in strijd met het evenredigheidsvereiste Verder benaderde verzoekster via de telefoon vaak een andere medewerker als een collega haar niet biedt wat zij wenst terwijl verzoekster een vaste contactpersoon heeft Dit gedrag is belastend voor de organisatie medewerkers De nadere voorwaarde bij het pandverbod dat zij alleen contact mag hebben met een bepaalde medewerker was dan ook evenmin in strijd met het evenredigheidsvereiste Dat zij met die medewerker een moeizame relatie heeft maakt dat niet anders want verzoekster heeft met veel medewerkers een moeizame relatie De onderzochte gedragingen zijn dan ook behoorlijk Ten aanzien van het niet vastleggen wat er is gezegd of is gebeurd Het vereiste van goede voorbereiding houdt in dat de overheid alle informatie die van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen verzamelt Dit geldt des te meer als een ingrijpend besluit wordt genomen Een pandontzegging is zo n beslissing Daarbij is het ook van groot belang dat de gemeente handelt volgens het Incidentenprotocol dat zij daarvoor zelf heeft opgesteld De gemeente heeft erkend dat in strijd met Incidentenprotocol geen enkel incident schriftelijk was

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/011 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 19 januari 2015 2015 011 Gemeente Haarlem had vrouw moeten horen alvorens toegangs en belverbod op te leggen Een vrouw krijgt van de gemeente Haarlem voor een halfjaar een toegangs en belverbod Ook mag de vrouw alleen contact zoeken met een aangewezen medewerker van de gemeente Haarlem met wie ze een moeizame relatie heeft De vrouw klaagt bij de Nationale ombudsman die oordeelt dat het pand en belverbod terecht is opgelegd omdat de vrouw al langere tijd scheldt beledigt en ruzie zoekt Dit gedrag is belastend voor de medewerkers van de gemeente Haarlem een terechte reden ook om een vaste contactpersoon toe te wijzen Wel had de gemeente Haarlem de incidenten moeten vastleggen en de vrouw moeten horen om vast te kunnen stellen wat er was gebeurd alvorens te besluiten het verbod op te leggen De ombudsman beveelt het college van burgemeester en wethouders aan het Incidentenprotocol hierop aan te passen Lees verder Onderwerpen gemeente toegangsverbod belverbod verhoor Rapport 17 maart 2010 2010 050 Verzoeker en een arbeidsdeskundige van het UWV beschuldigen elkaar over en weer van intimiderend gedrag tijdens een gesprek na een herkeuring Mede naar aanleiding van dat voorval legt het UWV ruim drie maanden later aan verzoeker een belverbod op Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 23 april 2010 2010 092 Verzoekers partner ontvangt in

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22belverbod%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive