archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2014/156 Gemeente Ridderkerk zorgt voor voldoende samenwerking in oplossing burenoverlast | Nationale ombudsman
  situatie op de hoogte was Hij wijst in verband met dat laatste onder meer op zijn brief aan de burgemeester van maart 2011 een brief die een andere bewoner op 7 maart 2011 naar de burgemeester heeft gestuurd een doktersverklaring en tien petities die rond maart 2011 bij de gemeente zijn ingediend zie Achtergrond Jan vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente na alles wat er is gebeurd en wat zij weet bij de klachtafhandeling stelt dat er geen gevolgen waren voor de veiligheid en openbare orde Als dat zo is waarom heeft de burgemeester dan urgentie verleend op de grond geweldpleging en bedreiging zo vraagt hij zich af En waarom heeft de gemeente de dader niet aangepakt en moest Jan noodgedwongen verhuizen Hij vindt dat de gemeente er voor moet zorgen dat hij veilig kan wonen Er is een heel dossier opgebouwd in die drie jaar en de gemeente heeft hem zo stelt hij geen enkele terugkoppeling gegeven Hij heeft het gesprek met de burgemeester aangevraagd en het Wob verzoek ingediend omdat de gemeente nauwelijks duidelijkheid heeft gegeven over wat zij heeft gedaan Vóór dat gesprek heeft de burgemeester nooit met hem over de kwestie gesproken Omdat hij geen terugkoppeling heeft gekregen heeft hij het gevoel dat de gemeente hem niet serieus heeft genomen Wat stelt de gemeente De burgemeester is vanaf 2010 burgemeester in Ridderkerk Zij geeft aan dat zij namens de gemeente sindsdien op diverse manieren met dit dossier bezig is geweest Zo is er geregeld overleg geweest met de wijkagent politie die vaak ter plekke is geweest De gemeente heeft buurtbemiddeling geïnitieerd Ook is er geregeld overleg geweest met de betrokken woningbouwvereniging en ook met de veel grotere woningbouwvereniging die woningen in de gemeente verhuurt De burgemeester heeft zelf ook met Jan gesproken Aangezien er in deze zaak onvoldoende bewijs was voor strafrechtelijk optreden en er ook geen dossier was op grond waarvan huisuitzetting mogelijk was is er gezocht naar een andere mogelijke oplossing voor de problemen De gemeente heeft daarbij onder meer de hulp ingeroepen van de grote woningbouwvereniging die als coach optrad voor de kleine Er was geen of onvoldoende bewijs in juridische zin van de gestelde overlast aangiften die zijn gedaan hebben niet tot vervolging geleid De urgentieverklaring heeft de gemeente afgegeven met de bedoeling de zaak op te lossen en de rust te laten terugkeren in de straat Dit op basis van haar eigen kennis over het dossier en wat er al was ondernomen en ook op basis van de signalen uit petities om de rust in de straat te laten terugkeren Verder lag er een verzoek van de wijkagent om een urgentieverklaring Met de omschrijving reden bedreiging en geweld heeft de gemeente Jans eigen bewoordingen en gevoel van urgentie gevolgd de wijkagent geeft in zijn verzoek om een urgentieverklaring aan dat de familie stelt slachtoffer te zijn van o a bedreigingen vernielingen en geluidshinder Het betekent niet dat de gemeente bewezen acht dat de buurman van Jan bedreiging en geweld heeft gebruikt Achteraf gezien was het daarom zorgvuldiger geweest om als reden vermeende bedreiging en geweld op te nemen Zoals aangegeven is in dit dossier juist niet strafrechtelijk bewezen dat er sprake is geweest van bedreiging en geweld De burgemeester geeft aan dat zij van mening is dat een burgemeester geen formele verantwoordelijkheid heeft bij het oplossen van burenruzies het is eerst en vooral aan de buren zelf om die op te lossen Zij ziet wel een morele verantwoordelijkheid ze is burgemeester van alle inwoners en daarom probeert ze in voorkomende gevallen een rol te spelen om tot een oplossing te komen als buren in onmin leven en dat zijn weerslag heeft op de openbare orde c q andere omwonenden Daarbij gaat het om maatwerk belangrijk is dat de betrokken instanties om de tafel gaan en er korte lijnen zijn De burgemeester heeft een coördinerende rol Overigens zal het van de situatie afhangen in hoeverre de burgemeester een rol kan gaat spelen Zij wijst er onder meer op dat bij huurwoningen de woningbouwvereniging ook een wettelijke taak heeft inzake ongestoord woongenot De burgemeester herkent zich niet in de stelling dat er geen terugkoppeling aan Jan is gegeven Zij wijst erop dat er mondeling contact is geweest vanuit de gemeente naar Jan toe onder meer naar aanleiding van de brief van maart 2011 De inspanningen van de burgemeester zijn er op gericht geweest om een oplossing te bereiken van het conflict Daarbij richt zij zich als burgemeester niet rechtstreeks tot de buren gelet op haar bovengenoemde coördinerende rol en het feit dat zij geen partij wil kiezen in dit soort situaties Ze betreurt het dat Jan niet tevreden is te meer nu er naar haar mening uiteindelijk een goede oplossing is bereikt Informatie van de politie De politie heeft op verzoek van de ombudsman vertrouwelijke informatie opgestuurd Het gaat om een overzicht van de mutaties die de politie in haar systeem heeft geregistreerd in de periode van 2009 tot en met 2011 op het adres van Jan en dat van zijn buurman Uit de informatie blijkt onder meer dat Jan maar ook zijn buurman in 2010 en 2011 een aantal meldingen bij de politie hebben gedaan die verband houden met overlast en incidenten die zich tussen hen hebben voorgedaan KADER VOOR DE BEOORDELING Voordat hieronder een oordeel op de klacht wordt gegeven wordt eerst een kader geschetst van de aanpak van woonoverlast en de rol van de burgemeester daarbij Aanpak woonoverlast Woonoverlast komt in allerlei vormen voor zoals geluidsoverlast vervuiling drugsgerelateerde overlast stank bedreigingen intimidaties Degene die overlast ervaart en de verhuurder als het gaat om huurwoningen hebben een aantal juridische mogelijkheden om iets aan de overlast te doen Daarnaast heeft ook de overheid verschillende instrumenten om woonoverlast aan te pakken Zo kan strafrechtelijk worden opgetreden door politie en justitie Ook kan bestuursrechtelijk worden opgetreden tegen overtreding van bijvoorbeeld bouwregels of bestemmingsplannen2 Die instrumenten kunnen gebruikt worden in situaties waarin door de overheid kan worden vastgesteld dat er regels worden overtreden Bij de aanpak van overlast zijn er grofweg drie stadia te onderscheiden gelet op de ernst van de overlast en de mate waarin een conflict is geëscaleerd Het systeem lijkt op een piramide3 In het eerste stadium A kan er met gesprekken nog een oplossing worden bereikt De kwestie kan onderling worden opgelost of door tussenkomst van bijvoorbeeld buurtbemiddeling In het tweede stadium B is dat niet meer mogelijk maar is er ook nog geen dossier opgebouwd voor vergaande maatregelen zoals huisuitzetting op last van de rechter In het derde stadium C is dat laatste wel het geval Het gaat dan om ernstige overlast die vaak al jaren duurt en waarbij in de loop der jaren een heel dossier is opgebouwd om een verzoek tot huisuitzetting te onderbouwen In 2013 heeft M Vols een proefschrift uitgebracht waarin onder meer de bevoegdheden van de lokale overheid voor de aanpak van woonoverlast tegen het licht zijn gehouden4 Vols is voorstander van een aanpak volgens een de escalatiemodel waarin de verschillende bevoegdheden van een gemeente oplopen in mate van ingrijpendheid van drang naar dwang 5 De bevoegdheden van een gemeente zijn volgens Vols nu niet toereikend voor een goede vroegtijdige aanpak van woonoverlast Hij pleit onder meer voor nieuwe en ruimere bevoegdheden voor de gemeente en wijst op de mogelijkheden tot het opleggen van een gedragsaanwijzing drang aan de overlastgever Het opleggen van een gedragsaanwijzing is een instrument dat bij uitstek kan worden toegepast in het middelste stadium van de overlastsituatie B Juist woonoverlast die zich in dat middelste stadium bevindt is voor betrokken instanties vaak het lastigst aan te pakken Vooral als het gaat om een situatie waarin de juridische instrumenten van de overheid niet kunnen worden toegepast of geen blijvend soelaas bieden Bijvoorbeeld als er nauwelijks of geen overtredingen van regels door de instanties geconstateerd kunnen worden en de onderlinge verstoorde verhoudingen tussen buren een grote rol spelen Buren melden over en weer overlast en hun verhouding wordt steeds slechter De overlast die ervaren wordt is niet altijd de overlast die objectief vastgesteld kan worden en is daarom moeilijk aan te pakken Veel buren doen in zo n situatie een beroep op de verschillende overheids instanties zoals bijvoorbeeld politie woningbouw gemeente Zij hebben daarbij vaak hoge verwachtingen van de overheid Verwachtingen die zijn ingegeven door hun beleving van de situatie Hun woongenot en dagelijks leven worden erg negatief beïnvloed door de overlast die zij ervaren Rol van de burgemeester Als de situatie tussen twee buren escaleert kan de openbare orde en veiligheid in het gedrang komen De burgemeester is op grond van artikel 172 van de Gemeentewet belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid Gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 172 is de taak die de burgemeester in dit kader heeft vooral gericht op het voorkomen van verstoring of het herstel van de openbare orde en veiligheid Aangezien er vaak meerdere instanties bij een dergelijke situatie betrokken zijn woningbouw politie gemeente is het belangrijk om tot een gezamenlijke aanpak te komen Daarnaast is het belangrijk dat een iemand daarbij de regie houdt Gelet op de taak die de burgemeester heeft in het kader van de openbare orde en veiligheid ligt het in de rede dat hij die regierol vervult In een eerder rapport 2013 118 heeft de ombudsman al toegelicht hoe hij deze algemene regierol van de burgemeester ziet Die rol betekent dat de burgemeester er bij problemen tussen burgers voor zorgt dat de instanties die betrokken zijn bij de problemen met elkaar in contact komen en overleggen wat de beste oplossing is De burgemeester moet er ook op toezien dat eventuele afspraken door die instanties worden nagekomen De burgemeester hoeft daarbij zelf niet inhoudelijk mee te denken over een oplossing Hij is er wel voor verantwoordelijk dat het probleem wordt opgepakt door betrokkenen Zijn bemoeienis is vooral gericht op de samenwerking tussen de betrokken instanties en niet zo zeer op de burgers zelf Gaat het om huurwoningen dan is bijvoorbeeld de woningbouwvereniging een van de betrokken instanties maar ook zijn vaak de politie en de gemeente bij zo n zaak betrokken Gelet op hetgeen hierboven over de aanpak van woonoverlast is opgemerkt doet de burgemeester er goed aan zijn regierol op te pakken in een zo vroeg mogelijk stadium om verdere escalatie te voorkomen en als de kans op een oplossing nog aanwezig is Wettelijke bevoegdheden van de burgemeester Overigens heeft de burgemeester ook een aantal specifieke wettelijke bevoegdheden waar het gaat om een dreigende verstoring van de openbare orde en veiligheid Het gaat dan om vergaande bevoegdheden Alleen bij heel ernstige en bepaalde vormen van overlast kan daarvan gebruik worden gemaakt Zo kan de burgemeester onder meer op grond van artikel 174a Gemeentewet besluiten een woning te sluiten als door gedragingen in die woning de openbare orde ernstig wordt verstoord Deze bevoegdheid kan overigens niet worden gebruikt bij geluidsoverlast6 Ook is de burgemeester op grond van 172 lid 3 Gemeentewet bevoegd overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde te beletten of te beëindigen met hulp van de politie WAT IS HET OORDEEL VAN DE OMBUDSMAN IN DEZE ZAAK In deze zaak is de handelwijze van de gemeente getoetst aan de vereisten van samenwerking en de escalatie Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid op eigen initiatief in het belang van de burger samenwerkt met andere overheids instanties Bij woonoverlast waarin meerdere instanties betrokken zijn betekent dit dat de burgemeester het initiatief neemt de samenwerking tussen die instanties te coördineren en de regie houdt op die samenwerking Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid in haar contacten met de burger escalatie probeert te voorkomen of te beperken Een oplossingsgerichte houding is essentieel Als het gaat om de rol van de overheidsinstanties die samenwerken bij de aanpak van woonoverlast impliceert dit dat ze bij die gezamenlijke aanpak beoordelen of er een oplossing mogelijk is en in hoeverre er daarbij ruimte is om maatwerk te leveren Alles overziend is de Nationale ombudsman van oordeel dat de gemeente in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder in deze zaak behoorlijk hebben gehandeld Hij heeft daarbij het volgende overwogen Kern van Jans klacht is dat de gemeente onvoldoende heeft gedaan terwijl zijn veiligheid in het geding was Ter onderbouwing van zijn standpunt heeft hij stukken meegestuurd zoals verklaringen van de arts en de wijkagent De stukken bevestigen Jans visie op de zaak Maar zij bevatten geen objectieve gegevens die bewijzen dat Jans veiligheid in gevaar was Zo spreken zowel de wijkagent als de arts in hun verklaringen over de situatie zoals die door Jan wordt ervaren en beleefd Verder is de beschrijving van de situatie in de petitie ook subjectief Daarbij wordt aangetekend dat niet duidelijk is wie die petitie heeft opgesteld De petitie is bovendien niet door alle bewoners uit de straat ondertekend en zij die wel tekenden waren het ook niet allemaal eens over de oorzaak en aanpak van de overlast De visie van de burgemeester op de ernst en mate van overlast spreekt die van Jan volkomen tegen De burgemeester stelt dat er geen aanleiding was voor vergaande maatregelen zoals bijvoorbeeld een huisuitzetting Zij baseert zich daarbij onder meer op informatie van de politie De hoeveelheid en aard van de politiemutaties die de ombudsman heeft gezien bevestigen het beeld dat de burgemeester schetst van de mate en ernst van de overlastsituatie Nergens uit die informatie blijkt dat Jans veiligheid in gevaar was of dat de openbare orde verstoord dreigde te raken Ook is niet gebleken dat de buurman bijvoorbeeld is veroordeeld voor een overtreding of misdrijf tegen Jan De urgentieverklaring die de gemeente heeft afgegeven bewijst evenmin dat de veiligheid in het geding was Dat de gemeente daarin als urgentiegrond bedreiging en geweld heeft genoemd betekende in dit geval immers niet dat de gemeente van mening was dat sprake was van bedreiging en geweld Tijdens het onderzoek heeft de burgemeester uitgelegd dat zij hierbij aansluiting heeft gezocht bij de bewoordingen en beleving van Jan zelf Zoals de gemeente zelf al aangeeft had zij het beter anders kunnen formuleren Te meer nu de situatie strikt genomen ook niet voldeed aan de eisen die op grond van de Overeenkomst woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2006 golden voor afgifte van een urgentieverklaring op grond van geweld of bedreiging zie Achtergrond Daarvoor is namelijk een schriftelijke verklaring van de politie vereist waaruit blijkt dat de aanvrager om veiligheidsredenen niet meer in de woning kan blijven wonen Zo n verklaring was er in dit geval niet Het feit dat gemeente deze urgentieverklaring toch heeft afgegeven ondersteunt wel haar stelling dat het bedoeld is geweest als oplossing om Jan te helpen Overigens had de gemeente wel urgentie kunnen verlenen ook al was niet voldaan aan de eisen voor de urgentiegronden De genoemde overeenkomst kent ook een hardheidsclausule op grond waarvan van die urgentiegronden kan worden afgeweken zie Achtergrond Gelet op het bovenstaande was er dus voor gemeente en burgemeester geen grondslag om zoals Jan wilde de buurman aan te pakken Wel was er naar het oordeel van de ombudsman aanleiding voor de burgemeester om zich vanuit haar regierol zie onder Rol van de burgemeester met de kwestie te bemoeien Immers uit het onderzoek blijkt dat hier sprake was van een situatie waarin de persoonlijke verhoudingen een grote rol spelen bij de ervaren overlast Het stadium dat de buren er onderling of met hulp van gesprekken uit zouden komen was voorbij De onderlinge verhouding tussen hen was helemaal verstoord Daarnaast was duidelijk mede gelet op enkele voorvallen die er waren geweest dat er een reële kans bestond dat de situatie tussen de buren verder zou escaleren Gelet op de verklaring van de burgemeester heeft zij zich wel degelijk met de zaak bezig gehouden maar dan vanuit haar regierol Zij heeft zich in die rol gericht op de samenwerking tussen bij de overlast betrokken instanties opdat die zouden onderzoeken of er een passende oplossing mogelijk was en hun inzet daarop zouden richten Daarbij heeft ze afstand gehouden tot de direct betrokkenen maar was ze wel betrokken bij het geschil en de inzet om er uit te komen Dat de gemeente en de burgemeester op de hoogte waren van de situatie en zich met de zaak hebben bezig gehouden blijkt overigens ook uit het feit dat ze beschikten over diverse stukken van de politie en woningbouwvereniging de stukken die niet zijn vrijgegeven bij het Wob verzoek De gezamenlijke inzet heeft uiteindelijk geleid tot een oplossing doordat er een urgentieverklaring is afgegeven en kort daarna een passende woning is aangeboden7 Zo is voorkomen dat de situatie verder zou escaleren Dat dit in de ogen van Jan geen ideale oplossing is hij heeft moeten verhuizen terwijl hij in zijn ogen het slachtoffer is doet daar niet aan af Doordat hij heeft kunnen verhuizen is voor hem een einde gekomen aan de overlast die grote impact had op zijn dagelijks leven en gezondheid Voor zover Jan stelt dat hij geen terugkoppeling heeft gehad wordt nog het volgende opgemerkt De gemeente stelt dat Jan wel degelijk een mondelinge terugkoppeling heeft gehad Jan stelt dat het niet of onvoldoende is gebeurd De verklaringen spreken elkaar op dit punt dus tegen Niettemin acht de ombudsman het aannemelijk dat Jan wel is geïnformeerd zij het mogelijk in beperkte mate Zo hebben beide partijen aangeven dat er mondeling contact tussen hen is geweest Ook zijn er contacten tussen Jan en de wijkagent geweest en heeft deze Jan aangeraden te verhuizen De ombudsman acht het heel onwaarschijnlijk dat in de contacten met gemeente en wijkagent niet is besproken wat de on mogelijkheden van de betrokken instanties zijn Daarbij is het logisch dat niet alle informatie en acties met Jan wordt gedeeld Onder meer om redenen van privacy is dit niet mogelijk Ook niet achteraf Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van de gemeente is niet gegrond TOT SLOT Voor welke aanpak van woonoverlast in een concreet geval wordt gekozen is afhankelijk van de situatie Er is niet één

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/156 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  wijkagent van de politie Noord Holland belt vervolgens de werkgever van de man over hetburenconflict De Nationale ombudsman vindt dat de wijkagent zich onvoldoende onpartijdig heeft opgesteld in het conflict Lees verder Onderwerpen burenruzie wijkagent Politie partijdigheid inlichting werkgever Politie Rapport 13 november 2014 2014 156 Gemeente Ridderkerk zorgt voor voldoende samenwerking in oplossing burenoverlast Een man ervaart veel geluidsoverlast van zijn buurman en voelt zich bedreigd en geterroriseerd waarvan hij een aantal keren aangifte bij de politie doet Ook vraagt hij hulp aan de woningbouwvereniging en schrijft hij ten einde raad de burgemeester van de gemeente Ridderkerk De woningbouwvereniging moet van de rechter een vergoeding aan hem betalen Uiteindelijk verhuist hij nadat de gemeente een urgentieverklaring heeft afgegeven met als urgentiegrond Bedreiging en geweld De man vindt dat de gemeente niets of onvoldoende heeft gedaan voor zijn veiligheid die in het geding was en het feit dat hij zich gedwongen voelde te verhuizen Hij dient hier na zijn verhuizing een klacht over in De gemeente verklaart deze ongegrond onder meer omdat niet is geconstateerd dat de openbare orde en veiligheid zozeer in het geding was dat dat een uitzetting van de buurman rechtvaardigde De man neemt contact op met de Nationale ombudsman die in deze zaak met name kijkt naar de regie rol van een burgemeester bij woonoverlast en burenconflict Op basis van informatie van de gemeente en politie vindt de ombudsman dat de burgemeester voldoende inhoud heeft gegeven aan haar regierol gericht op de samenwerking tussen de betrokken instanties zoals woningbouw politie en gemeente om te onderzoeken of er een passende oplossing mogelijk was De gemeente had de urgentiegrond gekozen om aan te sluiten bij de bewoordingen en beleving van de man niet vanwege daadwerkelijke bedreiging en geweld Lees verder Onderwerpen gemeente overlast burenconflict geluidsnorm veiligheid klachtafhandeling Rapport 21 juni 2012 2012 111 Man eist schriftelijk excuus politie na klachtbehandeling opstelling politie in burenconflict Man krijgt in de eerste tien maanden die hij in Friesland woont ruzie met zijn buren Op zijn verzoek stelt de buurtagent zich terughoudend op en verwijst door naar hulpverlenende instanties en de gemeente als dat nodig is Maar het conflict escaleert en de man wordt door de politie in zijn huis aangehouden De ombudsman vindt dat de politie zich aan de afspraken met de man heeft gehouden maar wel vindt hij dat een schriftelijk excuus voor de inhoud van een e mail van de buurtagent op zijn plaats was In een uitgebreide slotbeschouwing gaat de Nationale ombudsman in op de taak van de politie bij burenruzies Lees verder Onderwerpen burenconflict Politie klachtbehandeling partijdigheid Politie Rapport 13 september 2013 2013 118 Vrouw klaagt dat gemeente onvoldoende heeft gedaan om parkeerproblemen op te lossen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat het in de eerste plaats aan burgers zelf is om hun burenruzies op te lossen Gemeenten en politie hebben een beperkte rol bij het oplossen van conflicten in de privésfeer Als er sprake is van strafbare feiten overtreding van gemeentelijke voorschriften of aantasting van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22burenconflict%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en artikelen Werken bij Klacht over de Nationale ombudsman Leveranciers 36 278 klachten ontvangen in 2014 U bent hier Home Vind hier nieuws rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Column 9 september 2011 Ermelo stuurt burger op onderzoek uit Cliff woont vlakbij een drukke doorgaande weg naar het centrum van de gemeente Ermelo Het verkeer mag er niet harder rijden dan 30 kilometer per uur Lees verder Onderwerpen gemeente overlast om omwonenden verkeersveiligheid geluidsoverlast Kunnen wij u helpen Aan het juiste adres Procedure Klacht indienen Vraag en antwoord Voorbeeldbrieven Folders en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22geluidsnorm%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Vakantiehuisje aan diggelen | Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  verzoek laat Willem een aannemer de schade taxeren In de offerte staat een geschat schadebedrag van ruim 2500 euro De politie wil dit bedrag niet zomaar vergoeden omdat er in de offerte schadeposten staan waarvan niet direct duidelijk is dat deze door de politie kunnen zijn veroorzaakt De ombudsman stelt in overleg met de politie voor om 1000 euro te vergoeden Verdere bewijsvoering is dan niet nodig en Willem kan met dat bedrag de restschade ook zelf repareren Daarmee is Willem tevreden Hij kan zijn huisje opknappen en weer als vanouds van zijn bezoekjes aan Nederland genieten gefingeerde naam Onderwerpen vakantiewoning hennepkwekerij binnentreden woning woninginval schade Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 16 juli 2013 2013 089 Minister van Veiligheid en Justitie weigert volledige schadevergoeding na woninginval Een vrouw wordt februari 2012 op haar werk gebeld door een medewerker van het Korps Landelijke Politiediensten De dienst was de woning van de vrouw binnengegaan op zoek naar een jongere die was weggelopen uit een justitiële jeugdinrichting De jongere werd in het huis niet aangetroffen Wel was de voordeur en de deurpost beschadigd De KLPD gaf aan dat ze de deur kon laten repareren en de factuur naar hen kon sturen De vrouw laat de schade repareren en stuurt de rekening van ruim 3700 op naar de KLPD Ze krijgt van de minister van Veiligheid en Justitie een bedrag van 2500 toegewezen als schadevergoeding Volgens de minister waren op de factuur te veel manuren vermeld en was volgens de minister de nieuwe deur kostbaarder dan het geforceerde exemplaar De Nationale ombudsman vindt dat de overheid zich coulant moet opstellen als ze fouten heeft gemaakt Er zijn geen aanwijzingen dat de factuur niet de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten vermeldt Verder heeft de KLPD haar toegezegd dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2014/vakantiehuisje-aan-diggelen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  melding aanwezigheid hennepkwekerij Politie krijgt een tip van een CIE informant dat in woning van verzoeker in Hoek van Holland een hennepkwekerij is Politie laat een warmtemeting verrichten door een gemeenteambtenaar Deze constateert een warmtevlek op de buitenmuur Vervolgens doet de politie samen met een medewerker van het energiebedrijf een onderzoek in de woning maar zij treffen niets aan wat duidt op een hennepkwekerij De Nationale ombudsman concludeert dat een tip van een als betrouwbaar aangemerkte CIE informant in combinatie met een afwijkend warmtebeeld volgens vaste jurisprudentie voldoende reden is voor een onderzoek in een woning Wel valt het hem op dat het vaker voorkomt dat er ondanks positieve warmtemetingen toch geen hennepkwekerij wordt aangetroffen Hij doet de politie de aanbeveling de betrouwbaarheid van de informant te heroverwegen Lees verder Onderwerpen Politie hoek van holland hennepkwekerij opiumwet rcie warmtemeting inval Politie Column 8 november 2014 Vakantiehuisje aan diggelen Willem is op zijn vaste woonadres in Frankrijk als hij een telefoontje uit Nederland krijgt de politie is zijn vakantiehuisje in Gelderland binnengedrongen en heeft daarbij veel schade gemaakt Zo zijn de ramen gebroken en is de deur kapotgemaakt Lees verder Onderwerpen vakantiewoning hennepkwekerij binnentreden woning woninginval schade Nieuwsbericht 5 maart 2014 Onderzoek naar binnentreden politie bij hennepacties De Nationale ombudsman start een onderzoek naar het binnentreden in woningen wegens het vermoeden van een hennepkwekerij waarbij niets wordt aangetroffen In 2013 heeft hij daar twee rapporten over uitgebracht Lees verder Onderwerpen hennepkwekerij onderzoek binnentreden Politie om anonieme melding Rapport 1 juli 2013 2013 078 Man klaagt over onvoldoende verdenking bij binnentreden woning door politie Inval met een luchtje Politie Zuid Holland Zuid treedt woning binnen wegens verdenking van een wietplantage omdat er een wietlucht hing en een warmtemeting positief was Maar ze vinden niets De bewoner is niet thuis en treft als hij thuis komt een beschadigde voordeur aan en zijn gas en elektriciteit is afgesloten De Nationale ombudsman vindt dat er voldoende verdenking was om binnen te treden Maar hij is verontrust dat het binnentreden heeft plaatsgevonden toen de bewoner er niet was Dat had anders gekund En de politie doet er goed aan nog eens te bekijken of twee aanwijzingen voldoende zijn voor verdenking van de bewoner omdat dit een uitermate vervelende ervaring is Lees verder Onderwerpen Politie woninginval hennepkwekerij warmtemeting Politie Rapport 15 mei 2012 2012 084 Man klaagt over binnentreden woning door politie zonder machtiging tot binnentreden Politie Brabant Noord zoekt een hennepplantage in een loods Ze treffen niemand aan en forceren de deur in de hal en gaan een ruimte binnen boven de loods Daar blijkt zich een woning te bevinden de woning van verzoeker Dit was de politie niet bekend Verzoeker stond niet in het GBA ingeschreven Verzoeker is met vakantie zijn huis wordt met toestemming van de officier van justitie doorzocht en er wordt niets aangetroffen De politie vergoedt de schade niet De Nationale ombudsman vindt het onder deze omstandigheden niet onbehoorlijk dat de politie zonder machtiging de woning is binnengegaan Wel vindt hij dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22hennepkwekerij%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  februari 2012 op haar werk gebeld door een medewerker van het Korps Landelijke Politiediensten De dienst was de woning van de vrouw binnengegaan op zoek naar een jongere die was weggelopen uit een justitiële jeugdinrichting De jongere werd in het huis niet aangetroffen Wel was de voordeur en de deurpost beschadigd De KLPD gaf aan dat ze de deur kon laten repareren en de factuur naar hen kon sturen De vrouw laat de schade repareren en stuurt de rekening van ruim 3700 op naar de KLPD Ze krijgt van de minister van Veiligheid en Justitie een bedrag van 2500 toegewezen als schadevergoeding Volgens de minister waren op de factuur te veel manuren vermeld en was volgens de minister de nieuwe deur kostbaarder dan het geforceerde exemplaar De Nationale ombudsman vindt dat de overheid zich coulant moet opstellen als ze fouten heeft gemaakt Er zijn geen aanwijzingen dat de factuur niet de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten vermeldt Verder heeft de KLPD haar toegezegd dat zij de schade kon laten repareren Daarbij zijn geen restricties opgelegd De vrouw mocht er dus op vertrouwen dat de gedeclareerde nota ook volledig zou worden vergoed Uiteindelijk is door de minister het volledige bedrag uitbetaald Lees verder Onderwerpen minister van veiligheid en justitie woninginval schadevergoeding klpd veiligheid en justitie Rapport 22 juli 2013 2013 091 Verzoekers klagen over onvoldoende vooronderzoek bij woninginval door politie Een man en vrouw uit Rotterdam klagen bij de Nationale ombudsman over de inval in hun woning door de politie op basis van onvoldoende vooronderzoek Ook vinden ze het binnenvallen van hun woning onterecht De politie was op zoek naar een groep skimmers en viel het pand binnen dat uit meerdere woningen bestaat In de machtiging van de Officier van Justitie stond duidelijk vermeld dat de woning op de derde verdieping als eerste moest worden binnengevallen Tijdens de actie werden alle woningen tegelijkertijd betreden De Nationale ombudsman vindt dat het vooronderzoek door de politie gedegen is geweest Onduidelijk blijft echter waarom de politie niet eerst de derde verdieping van het huis heeft onderzocht Daarom is binnentreden van een woning op een andere verdieping in strijd met het huisrecht Lees verder Onderwerpen politie rotterdam machtiging tot binnentreden inval skimmers officier van justitie skimmers vooronderzoek huisrecht Politie veiligheid en justitie Rapport 1 juli 2013 2013 078 Man klaagt over onvoldoende verdenking bij binnentreden woning door politie Inval met een luchtje Politie Zuid Holland Zuid treedt woning binnen wegens verdenking van een wietplantage omdat er een wietlucht hing en een warmtemeting positief was Maar ze vinden niets De bewoner is niet thuis en treft als hij thuis komt een beschadigde voordeur aan en zijn gas en elektriciteit is afgesloten De Nationale ombudsman vindt dat er voldoende verdenking was om binnen te treden Maar hij is verontrust dat het binnentreden heeft plaatsgevonden toen de bewoner er niet was Dat had anders gekund En de politie doet er goed aan nog eens te bekijken of twee aanwijzingen voldoende zijn voor verdenking van de bewoner omdat dit

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22woninginval%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Adres onbekend | Nationale ombudsman
  hem duidelijk dat de berichten over de boete en de aanmaningen naar zijn oude adres zijn gestuurd terwijl hij al verhuisd was Maar had de gemeente niet al eerder zelf kunnen ontdekken dat zijn adres niet meer klopte De gemeente wist dit al wel zo blijkt uit navraag door de Nationale ombudsman De nieuwe bewoonster van Freds oude adres had bij de gemeente gemeld dat hij er niet meer woonde Omdat het nieuwe adres niet in de BRP stond heeft de gemeente onderzoek gedaan om Freds nieuwe adres te achterhalen De gemeente heeft een brief naar zijn oude adres gestuurd met de vraag contact op te nemen Toen daar geen reactie op kwam heeft ze nog een brief gestuurd met een aankondiging dat hij zou worden uitgeschreven tenzij hij zijn nieuwe adres zou doorgeven Daarnaast heeft Freds moeder een brief van de gemeente gekregen met de vraag naar het nieuwe adres van haar zoon Zij heeft de gemeente gebeld en verteld dat Fred zijn adreswijziging al had doorgegeven De gemeente maakt een notitie van haar belletje en haar telefoonnummer Als een maand later blijkt dat er geen adreswijziging van Fred is ontvangen stuurt de gemeente een bericht naar Freds oude adres dat hij is uitgeschreven De ombudsman vindt de gang van zaken niet in de haak De gemeente had Freds moeder toen ze belde kunnen vragen naar het nieuwe adres of telefoonnummer van haar zoon Ook had de gemeente met haar kunnen bellen toen bleek dat er geen adreswijziging van Fred was ontvangen Bovendien had de gemeente nog op een andere manier Freds nieuwe adres kunnen proberen op te sporen in plaats van alleen zijn moeder te raadplegen bijvoorbeeld via het nutsbedrijf of zijn werkgever Nu was wel erg snel overgegaan tot uitschrijven De gemeente Rijswijk erkent dat het adresonderzoek

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2014/adres-onbekend (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  089 Belastingdienst Toeslagen moet stopzetten huurtoeslag door foute koppeling van bestanden snel verhelpen Een man krijgt ineens geen huurtoeslag meer van Belastingdienst Toeslagen Door een foute koppeling van bestanden staat er plots nog een persoon op zijn adres en samen verdienen ze teveel Het kost de man enorm veel moeite dit te corrigeren bij Toeslagen De ombudsman benadrukt dat mensen mogen uitgaan van correcte administratie bij de overheid Als Toeslagen fouten maken en iemand die fout meldt moet de Belastingdienst Toeslagen alert reageren en snel met een oplossing komen Vaak betreft het mensen die afhankelijk zijn van een toeslag en nauwelijks financiële marge hebben Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag Rapport 19 november 2013 2013 168 Klacht over onvoldoende informeren consequenties correspondentie adres door RDW Nederlandse man woont tijdelijk in Japan en vraagt bij de RDW een correspondentieadres aan het postadres in Nederland van de werkgever van zijn partner omdat zijn rijbewijs verlengd moet worden Nadat hij weer naar Nederland verhuist vraagt hij een eendagskenteken aan op zijn woonadres in Nederland omdat hij zijn ingevoerde auto moet laten keuren Vervolgens vraagt hij een definitief kenteken aan De RDW stuurt dat naar het correspondentieadres Maar de mensen van het correspondentieadres sturen het definitieve kenteken door naar het oude woonadres in Japan De Nationale ombudsman vindt dat de RDW de man beter had moeten informeren over de gevolgen van het opgeven van een correspondentieadres Lees verder Onderwerpen informatieverstrekking dienst wegverkeer rdw correspondentie adres kenteken infrastructuur en milieu Column 8 november 2014 Vakantiehuisje aan diggelen Willem is op zijn vaste woonadres in Frankrijk als hij een telefoontje uit Nederland krijgt de politie is zijn vakantiehuisje in Gelderland binnengedrongen en heeft daarbij veel schade gemaakt Zo zijn de ramen gebroken en is de deur kapotgemaakt Lees verder Onderwerpen vakantiewoning hennepkwekerij binnentreden woning woninginval schade Column 25 oktober 2014 In de problemen na verhuizing Als Wendy thuiskomt van boodschappen doen wacht haar een onaangename boodschap Op de deurmat ligt een brief van de Belastingdienst Wendy moet tot haar grote schrik haar ontvangen huurtoeslagen over de afgelopen jaren terug betalen Lees verder Onderwerpen belastingdienst huurtoeslag terugbetalen huisuitzetting adreswijziging Rapport 17 januari 2014 2014 001 Politie treedt woning binnen van vrouw met drieling wegens verdenking van verdwijning Frontlijnmanager multiprobleemgezinnen meldt bij de politie dat vrouw met haar vijf jarige drieling is verdwenen zonder een nieuw adres op te geven aan de huishoudelijke hulp De politie Amsterdam krijgt een melding van haar verdwijning en treedt haar voormalige woning binnen en doet buurtonderzoek De vrouw blijkt met haar kinderen naar Zweden te zijn geëmigreerd De Nationale ombudsman vindt dat het vanwege de plotselinge verdwijning van het gezin en het feit dat de buurtregisseur de situatie van het gezin zorgelijk achtte in de rede lag dat de politie onderzoek instelde met het oog op de veiligheid van de kinderen Maar wel vindt hij dat de situatie niet zo dringend was dat de politie zonder machtiging de woning mocht binnentreden Lees verder Onderwerpen verdwijning vrouw met drieling emigratie zweden binnentreden woning

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22woonadres%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive