archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/104 Gemeente Valkenswaard doet aangifte tegen burgers | Nationale ombudsman
  een gesprek plaats tussen de heer A eigenaar van Lagis Bouw B V en de heer K met als doel elkaar beter te leren kennen en de expertise van de heer K beter te kunnen gebruiken In het gespreksverslag staat onder andere Om een valse start te voorkomen stellen partijen vast dat het rapport Verslaglegging vleermuizenonderzoek hetgeen door Bewust Ongerust tijdens de RvS procedure is ingebracht geen weergave is van de bevindingen van de heer K N o in dit dossier Zoals de heer K N o aangegeven heeft is het rapport niet door hem opgesteld c q nagelezen en ook niet ter goedkeuring ondertekend Bewust Ongerust heeft obv mondelinge aanbevelingen van de heer K N o een eigen rapport geschreven met eigen conclusies Op 3 februari 2014 doet de heer A namens Lagis Bouw B V aangifte van valsheid in bijzondere geschriften omdat het door de vereniging bij de Raad van State ingebracht rapport niet door de heer K zou zijn opgesteld nagelezen en voor goedkeuring ondertekend De volgende dag 4 februari 2014 schrijft Lagis Bouw B V aan het college van burgemeester en wethouders dat aangifte is gedaan tegen de Vereniging Bewust Ongerust en acht personen en dat de geleden schade zal worden verhaald Het college wordt gevraagd een opgaaf te doen van de totale directe kosten die de gemeente heeft gemaakt voor het weerleggen van het rapport Deze kosten zullen onderdeel uitmaken van het schadeverhaal van de BV wijst men het college er op dat ook het college als belanghebbende de mogelijkheid heeft haar deel in de kosten te verhalen Het college wordt verzocht de gemeenteraad van het vorenstaande in kennis te stellen Op 12 februari 2014 wendt de advocaat van Lagis Bouw B V zich tot de Vereniging Bewust Ongerust alsmede tot de acht natuurlijke personen tegen wie aangifte is gedaan Opgemerkt wordt dat zodra de exacte omvang van de schade vaststaat deze zal worden verhaald Een ieder zal hoofdelijk en voor het geheel worden aangesproken Wat doet de gemeente Op 5 februari 2014 de dag nadat de projectontwikkelaar zijn brief aan het college stuurt wordt intern ambtelijk advies uitgebracht over het wel of niet doen van aangifte tegen de Vereniging Bewust ongerust in verband met valsheid in geschrifte In dit advies staat Ik zou adviseren om aangifte bij de politie te doen De projectontwikkelaar N o heeft aangifte gedaan en zij hebben ons daarbij voorzien van de nodige informatie pv van aangifte Uit deze informatie kunnen wij afleiden dat er vrijwel zeker sprake is van valsheid in geschrifte door een vleermuizenrapport te vervalsen De vermeende opsteller van dit rapport zegt van niets te weten Nu de feiten zo liggen kan de gemeente niks anders doen dan ook aangifte te doen Hoe gevoelig dit misschien ook ligt Als er sprake is van strafbare feiten moet de gemeente hier iets mee Wanneer er inderdaad door de gemeente aangifte wordt gedaan vind ik het wel zo goed om Bewust Ongerust hiervan in kennis te stellen Op 5 februari 2014 wordt ook de gemeenteraad op de hoogte gebracht Daarbij wordt een kopie van het proces verbaal van de aangifte van de brief van Lagis Bouw B V aan het college en van het gespreksverslag met de heer K op 15 januari 2014 meegestuurd Op 18 februari 2014 besluit het college van burgemeester en wethouders behoudens één wethouder die zich van besluitvorming heeft onthouden aangifte te doen wegens morele overwegingen voorbeeldrol van de overheid het feit dat de gemeente partij is die is benadeeld en het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering Wat doen verzoekers De advocaat van verzoekers wendt zich op 21 februari 2014 tot de advocaat van Lagis Bouw B V met de mededeling dat er geen sprake is geweest van onrechtmatigheid omdat de inhoud van het vleermuizenrapport wel degelijk tot stand is gekomen in overeenstemming met en met kennis van de heer K en in zijn opdracht van een handtekening is voorzien Hij overlegt daarbij een ondertekende verklaring van de heer K van 19 februari 2014 waarin deze opmerkt dat de inhoud van het rapport overeenkomt met zijn bevindingen en dat met zijn instemming zijn handtekening is ingescand en door de Vereniging Bewust Ongerust onder het rapport is geplaatst Wat was de oorspronkelijke klacht Op 8 oktober 2014 wenden verzoekers zich tot het college van burgemeester en wethouders en uiten zij hun ongenoegen over de handelwijze van de gemeente bij de aangiften van zowel de projectontwikkelaar als de gemeente zelf Opgemerkt wordt dat het bij het college bekend is dat er geen sprake was van enig strafbaar feit en beide aangiften inmiddels door het Openbaar Ministerie zijn geseponeerd In hun chronologische weergave van de gebeurtenissen schrijven verzoekers onder andere dat er op 6 februari 2014 op verzoek van de gedeputeerde van de provincie Noord Brabant een overleg plaatsvond tussen de gedeputeerde twee provinciaal ambtenaren de projectontwikkelaar een wethouder twee gemeenteambtenaren en twee leden van de Vereniging Bewust Ongerust Doel van het overleg was om te komen tot een open transparante dialoog over het plan Dommelkwartier Dit overleg vond plaats zeer kort na de aangifte van Lagis Bouw B V de brief daarover aan het college en het opstellen van het ambtelijk advies Het stoort verzoekers dat hier door de aanwezigen nimmer over is gerept Tevens schrijven verzoekers dat zij op 11 februari 2014 telefonisch van het Eindhovens Dagblad vernamen dat er aangifte was gedaan De projectontwikkelaar had dat diezelfde dag via een persbericht medegedeeld Tot die tijd hadden zij van niemand officieel iets vernomen terwijl het in het dorp gonsde van de geruchten Op dezelfde dag wordt de heer K gehoord door de politie en verklaart hij expliciet dat de inhoud van het aan de Raad van State overgelegde rapport klopt en er geen sprake is van valsheid in geschrifte Op 25 februari 2014 meldt de online versie van het Eindhovens Dagblad dat de aangifte van Lagis Bouw B V door het Openbaar Ministerie is geseponeerd Op dezelfde dag om 17 00 uur meldt een medewerker van de gemeente Valkenswaard telefonisch dat in navolging van de aangifte van Lagis Bouw B V aangifte is gedaan door de gemeente en dat de gemeente stelt eveneens schade te hebben geleden door het weerleggen van het rapport van de heer K Nadat een van de verzoekers de burgemeester om duidelijkheid had gevraagd omdat hij had vernomen dat er aangifte tegen hem was gedaan terwijl hij op geen enkele wijze daarover was geïnformeerd kreeg hij op 31 maart 2014 het antwoord dat de voorzitter van de Vereniging Bewust Ongerust telefonisch in kennis was gesteld en dat de overige personen tegen wie aangifte was gedaan door de politie op de hoogte hadden moeten worden gesteld Op 31 juli 2014 is door het Openbaar Ministerie een sepotbeslissing verstuurd naar het privéadres van de ambtenaar die de aangifte namens de gemeente Valkenswaard heeft gedaan Op 16 september 2014 ruim anderhalve maand later deelt de gemeente wederom alleen de voorzitter van de vereniging telefonisch mee dat het Openbaar Ministerie de aangifte heeft geseponeerd Dit wordt dezelfde dag in een mail bevestigd Onder verwijzing naar het vorenstaande vragen verzoekers het college onder andere waarom van de aangifte door Lagis Bouw B V melding is gedaan aan alle raadsleden aangezien het een privaatrechtelijke aangelegenheid betrof waarom niet tijdens het overleg met de provincie de vertegenwoordigers van de Vereniging Bewust Ongerust op de hoogte zijn gebracht van de aangifte waarom de gemeente op 25 februari 2014 aangifte doet terwijl zoals ook bleek uit het artikel in het Eindhovens Dagblad van 12 februari 2014 uit verklaringen door de heer K afgelegd bij de politie te Valkenswaard duidelijk was geworden dat er geen sprake was van valsheid in geschrifte en dat de inhoud van het vleermuizenrapport in overeenstemming met zijn bevindingen was Welke reactie komt er op de klacht Op 2 december 2014 schrijft het college van burgemeester en wethouders onder meer 1 De reden waarom het college de raadsleden op de hoogte heeft gesteld van de aangifte ligt in de inlichtingenplicht ven ons college richting de raad Of het nu gaat om privaatrechtelijke strafrechtelijke of bestuursrechtelijke kwesties het is belangrijk om de raad op te hoogte te brengen van belangrijke ontwikkelingen Zeker in dossiers waarbij de raad nauw betrokken is zoals het geval is bij het dossier Dommelkwartier is het belangrijk de raad over belangrijke zaken te informeren Een eventuele relatie tussen de projectontwikkelaar en een politieke partij is hierbij niet relevant De stukken zijn getoetst aan de Wet openbaarheid van bestuur maar er is door ons geen geheimhouding opgelegd Wel zijn de raadsleden uitdrukkelijk gewezen op het vertrouwelijke karakter van deze stukken In dit verband is verwezen naar artikel 2 5 van de Algemene wet bestuursrecht Hierin is bepaald dat een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden verplicht is tot geheimhouding van die gegevens 2 Aan het besluit tot het doen van aangifte ligt een zorgvuldige afweging ten grondslag Het college is niet over één nacht ijs gegaan Het college had een redelijk vermoeden van een gepleegd strafbaar feit en heeft in deze naar eer en geweten gehandeld 3 Er heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden De redenen waarom het college aangifte heeft gedaan zijn de volgende morele principiële overwegingen voorbeeldrol van de overheid de gemeente is als partij in de procedure bij de Raad van State benadeeld en tot slot het Wetboek van Strafvordering artikel 162 dat een aangifteplicht voor het college in het leven roept 4 De redenen waarom het college heeft besloten aangifte te doen is hierboven genoemd De beschuldiging dat de hele gang van zaken een poging was inwoners te beschadigen en te intimideren is daarmee vanzelfsprekend ontkracht en niet aan de orde De werkelijkheid is soms anders dan deze ervaren wordt Dat is te begrijpen 5 Dat de aangifte uiteindelijk door het Openbaar Ministerie OM is geseponeerd doet niets af aan het feit dat het college in deze kwestie naar eer en geweten hebben gehandeld Het college heeft plichten en rechten Net als u maakt het college naar eer en geweten hier gebruik van Dat de aangifte geseponeerd is doet recht Wat was de aanleiding voor de klacht bij de Nationale ombudsman Na ontvangst van de brief van het college hebben verzoekers op hun verzoek een gesprek gehad met de gemeente vertegenwoordigd door de locoburgemeester Verzoekers geven aan dat het een scherp en emotioneel gesprek was waarbij sommigen aangaven erg ontdaan te zijn geweest door de hele gebeurtenis en vooral door de brief van de advocaat van Lagis Bouw B V van 12 februari 2014 In reactie hierop zou door de locoburgemeester zijn aangegeven dat hij alle emoties goed begreep maar dat het college een zorgvuldige afweging had gemaakt en geen excuses kon aanbieden namens de gemeente aan verzoekers Omdat in de reactie herhaaldelijk gesproken wordt over een zorgvuldige afweging stellen verzoekers tijdens het gesprek aanvullende vragen om meer duidelijkheid te krijgen De locoburgemeester gaf in reactie hierop aan dat de aangifte niet was gebaseerd op de brief van Lagis Bouw B V maar dat een zorgvuldige afweging had plaatsgehad Uit de ambtelijke beantwoording van 16 januari 2015 maken verzoekers echter op dat de gemeente geen contact heeft gehad met de heer K en dat de informatie van Lagis Bouw B V over hun aangifte voor het college blijkbaar voldoende was om in de besluitvorming mee te nemen Verzoekers achten de reactie van het college onbevredigend Zij stellen dat de gemeente rumoer veroorzaakt en onzorgvuldig handelt jegens hen door de brief van Lagis Bouw B V direct door te geleiden naar de gemeenteraad maar daarover niet te communiceren met betrokkenen zelf Daarnaast had de gemeente op basis van publicaties in het Eindhovens Dagblad van 12 februari 2014 over de door de heer K tegenover de politie afgelegde verklaring en van 26 februari 2014 over de sepotbeslissing van het Openbaar Ministerie na moeten gaan of het doen van aangifte aan de orde mocht of had kunnen zijn Verzoekers stellen zich op het standpunt dat het college veel te snel met als argument de vermeende belangrijkheid de raad heeft geïnformeerd over de aangifte door Lagis Bouw B V en heeft nagelaten eerst de relevante feiten te onderzoeken Bovendien vinden zij het onbegrijpelijk dat het college vervolgens heeft nagelaten de raad uit eigen beweging te informeren over de claims die door de projectontwikkelaar zijn ingediend Over de afweging van het college om aangifte te doen merken ze op dat onduidelijk blijft welke morele en of principiële overwegingen aan die beslissing ten grondslag hebben gelegen Ook achten zij de verwijzing naar het bepaalde in artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering niet van toepassing omdat er door Lagis Bouw B V al aangifte was gedaan en het Openbaar Ministerie derhalve al op de hoogte was Verzoekers stellen dat het college zorgvuldig tegenover zijn inwoners had moeten handelen en zouden graag zien dat het college alsnog zijn excuses tegenover hen maakt en hen in het openbaar rehabiliteert Daarnaast zouden zij graag zien dat het college de door hen gemaakte kosten voor juridische bijstand ter grootte van bijna 1 000 alsnog vergoedt Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman Het vereiste van integriteit houdt in dat de overheid integer handelt en een bevoegdheid alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is gegeven Dit betekent dat een overheidsinstantie bij de uitoefening van haar werkzaamheden handelt met inachtneming van haar verantwoordelijkheid voor zowel het algemeen belang als het individuele belang van haar inwoners en bereid is om daarover rekenschap af te leggen Over de beslissing van het college om de gemeenteraad op de hoogte te brengen De actieve informatieplicht van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester tegenover de raad is opgenomen in de artikelen 169 en 180 van de Gemeentewet De actieve informatieplicht dient er toe dat de raad zijn kader stellende en controlerende rol waar kan maken Het college en de burgemeester moeten alle informatie verschaffen die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft Zij moeten openheid van zaken geven zodat de raad zijn werk goed kan doen Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester de afweging moeten maken wat voor de raad noodzakelijke informatie is De beoordeling van de vraag of het college en de burgemeester op een juiste of toereikende wijze uitvoering heeft gegeven aan deze actieve informatieplicht is voorbehouden aan de raad aangezien het aan de raad is om te beoordelen of de verstrekte informatie en de wijze of het tijdstip waarop deze is verstrekt noodzakelijk of onmisbaar was om zijn werkzaamheden als raad uit te kunnen voeren De raad beoordeelt in dat kader de inhoud en het tijdstip van de verstrekte informatie en de door het college betrachte zorgvuldigheid Onder zorgvuldigheid valt bijvoorbeeld het beginsel van hoor en wederhoor het wegen van belangen en het informeren van betrokken partijen De Nationale ombudsman onthoudt zich dus van een oordeel over de vraag of het college van burgemeester en wethouders behoorlijk heeft gehandeld door de raad binnen een dag na kennisname te informeren over de door Lagis Bouw B V gedane aangifte Het is de ombudsman niet gebleken dat het college de raad met dezelfde voortvarendheid heeft geïnformeerd over de beslissing van het college om zelf ook aangifte te doen of over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie Over de beslissing van het college om zelf ook aangifte te doen Verzoekers verwijten het college van burgemeester en wethouders niet zorgvuldig te hebben gehandeld door hen niet eerder bijvoorbeeld op 6 februari 2014 ten tijde van het overleg op het provinciehuis of gelijktijdig met de informatieverstrekking aan de raad te informeren over de van Lagis Bouw B V ontvangen brief waarin melding is gemaakt van de gedane aangifte Ook verwijten zij het college niet zorgvuldig te hebben gehandeld door uitsluitend op basis van informatie van Lagis Bouw B V eveneens aangifte te doen Het college van burgemeester en wethouders stelt dat er een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden en uiteindelijk is besloten om aangifte te doen vanwege morele en principiële overwegingen en met name de voorbeeldrol van de overheid het feit dat de gemeente als partij in de procedure bij de Raad van State is benadeeld en de aangifteplicht ingevolge artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering In haar standpunt kan het college van burgemeester en wethouders niet worden gevolgd Artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering verplicht openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun werkzaamheden kennis krijgen van een misdrijf daarvan onverwijld aangifte te doen indien het misdrijf een ambtsmisdrijf is is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken dan wel indien daardoor inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen Valsheid in geschriften opgenomen in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is echter geen misdrijf zoals hiervoor bedoeld Op grond van artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering is een ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92 110 van het Wetboek van Strafrecht voor zover daardoor levensgevaar is veroorzaakt of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen Valsheid in geschriften opgenomen in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is echter ook geen misdrijf zoals hiervoor bedoeld Het college was derhalve niet verplicht om aangifte te doen Het college overweegt bij de aangifte dat de gemeente als partij in de procedure bij de Raad van State is benadeeld De Vereniging Bewust Ongerust heeft tijdens de procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak het rapport van de heer K ingebracht In zijn uitspraak 201303753 1 R6 gaat de Afdeling onder andere in op het betoog van de vereniging dat het uitgevoerde vleermuisonderzoek verouderd is en onvolledig De Afdeling stelt echter

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/104 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 29 juni 2015 2015 104 Gemeente Valkenswaard doet aangifte tegen burgers In het Dommelkwartier in Valkenswaard moeten 206 huizen worden gebouwd inwoners van de gemeente actief in de Vereniging Bewust Ongerust zijn daar tegen De projectontwikkelaar doet aangifte tegen bestuursleden van de Vereniging omdat zij in de procedure bij de Raad van State een vervalst rapport zouden hebben ingebracht Uitsluitend op basis van de door de projectontwikkelaar verstrekte informatie doet ook de gemeente Valkenswaard aangifte terwijl de bestuursleden van niets weten Op dat moment publiceert het Eindhovens Dagblad al dat er geen sprake was van een vervalst rapport De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende integer heeft gehandeld door deze aangifte tegen inwoners van de gemeente te doen Hij begrijpt hun wens tot openbare rehabilitatie Lees verder Onderwerpen gemeente valkenswaard onzorgvuldig beslissing aangifte valsheid in geschrifte Rapport 27 maart 2015 2015 058 Gemeente Valkenswaard had klacht als bezwaar moeten behandelen Een vrouw wil gaan werken bij de nieuwe eigenaar van een café dat vroeger haar eigendom was Maar de gemeente Valkenswaard wil de exploitatievergunning op advies van het landelijk bureau Bibob alleen afgeven onder de voorwaarde voor onbeperkte duur dat de vrouw er niet mag werken Nadat de vrouw een klacht indient wil de gemeente de voorwaarde wel aanpassen mits de vergunninghouder een herzieningsverzoek indient wat hij niet wil uit angst de vergunning te verliezen De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de klacht van de vrouw als bezwaar had moeten behandelen zodat de vrouw de voorwaarde had kunnen laten herbeoordelen en eventueel aan een rechter had kunnen voorleggen Lees verder Onderwerpen gemeente exploitatievergunning bezwaar afhandeling Rapport 4 juni 2012 2012 091 Omwonenden gesloopt gebouw klagen over handelswijze gemeente bij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22valkenswaard%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  niet gegrond Er is een openbaar reglement over het indienen van stukken en de griffie heeft steeds conform dat reglement gehandeld Er is in dit geval geen sprake van het zoekmaken van stukken maar van het vernietigen van te veel ingediende sets stukken De ombudsman acht het niet aannemelijk dat de advocaat verkeerd is voorgelicht Lees verder Onderwerpen gerechtshof griffie onjuiste informatieverstrekking processtukken Rapport 4 maart 2015 2015 043 UWV had bij beslissing ontslagvergunning meer informatie moeten inwinnen over toegenomen fysieke klachten Het UWV verleent een ontslagvergunning aan de werkgever van een vrouw die niet meewerkt aan re integratie ondanks het oordeel van de bedrijfsarts en ook de bedrijfskundige van het UWV Volgens de vrouw is het UWV daarvoor ten onrechte alleen uitgegaan van het deskundigenoordeel van de bedrijfskundige en had zij zelf ook gehoord moeten worden De Nationale ombudsman is het daar niet mee eens Wel heeft het UWV zelf al geoordeeld dat in het kader van de ontslagprocedure onvoldoende informatie is ingewonnen over de nieuwe fysieke klachten van de vrouw Lees verder Onderwerpen uwv ontslagvergunning re integratie deskundigenoordeel Nieuwsbericht 26 februari 2015 Veteranenombudsman klacht Afghanistanveteraan is gegrond Veteranenombudsman Frank van Dooren vindt dat Defensie onzorgvuldig is geweest bij de registratie van medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan Lees verder Onderwerpen veteraan veteranenombudsman defensie Afghanistan medische klachten Rapport 17 januari 2014 2014 003 Klacht over onzorgvuldig en onprofessioneel handelen rond euthanasie van een pony Politie Zuid Holland Zuid gaat naar een ponyhoudster omdat zij pony s zou hebben gestolen Maar dat is niet zo alle vijf pony s zijn van haar Wel is een van de pony s zo ziek en lijdt ondraaglijk dat een dierenarts hem ter plekke moet afmaken De vrouw betwist dat dat nodig was de pony was nog onder behandeling van een dierenarts vanwege een grote operatie aan zijn schouder De Nationale ombudsman vindt dat de politie en de officier van justitie contact hadden moeten opnemen met de behandelend dierenarts Lees verder Onderwerpen politie rotterdam officier van justitie te rotterdam dierenarts euthanasie pony Politie veiligheid en justitie Rapport 28 augustus 2013 2013 108 Verzoeker klaagt over onzorgvuldig deskundigheidsoordeel re integratieinspanningen Man is langdurig ziek en zijn werkgever vraagt het UWV Nijmegen om zijn re integratie inspanningen te beoordelen De arbeidsdeskundige vindt dat hij zich onvoldoende inspant om te re integreren Hij motiveert dat met medische gegevens Hij vermengde daarbij zijn oordeel over het gedrag van de man met zijn medische voorgeschiedenis En hij nam zo maar aan dat de man er geen bezwaar tegen had als hij deze gegevens aan de werkgever verstrekte Dat is niet behoorlijk Het UWV zal arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen aan de hand van deze zaak nog eens wijzen op zorgvuldig rapporteren Lees verder Onderwerpen uwv re integratie deskundigenoordeel privacyschending onzorgvuldig medische gegevens sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 3 oktober 2014 2014 130 UWV had bij deskundigenoordeel de werkneemster kunnen uitnodigen voor gesprek met verzekeringsarts Ruim een jaar nadat medewerkster bij overheidsinstantie op haar werk is uitgevallen vanwege klachten veroorzaakt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22onzorgvuldig%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bureau medische advisering bma vreemdelingen gezondheidstoestand medische zorg Rapport 17 juli 2015 2015 121 Politie zet terecht arrestatieteam in bij aanhouding Een man wordt verdacht van het bedreigen van een andere man De man heeft regelmatig met een honkbalknuppel gedreigd dat hij de ander zou afmaken De man wordt s nachts in het bijzijn van vrouw en kinderen hardhandig aangehouden door een arrestatieteam AT en klaagt vervolgens over de inzet van het AT en de wijze van aanhouden De man heeft jaren geleden een zeer lange gevangenisstraf uitgezeten vanwege afpersing waarbij het slachtoffer is doodgeschoten Ook zijn er destijds vuurwapens in beslag genomen De Nationale ombudsman is van oordeel dat er op basis hiervan het risico bestond van levensbedreigende omstandigheden reden genoeg om een AT in te zetten De klachten over het moment van aanhouding en de hardhandige wijze van aanhouding zijn evenmin ongegrond Uit niets is gebleken dat er meer geweld is gebruikt dan noodzakelijk Lees verder Onderwerpen Politie arrestatieteam aanhouding aanhouding met geweld Column 4 juli 2015 Een konijn uit de hoge hoed Marius van der Stelt krijgt in 2014 een brief van de Belastingdienst Hij krijgt 382 euro minder dan zijn berekende teruggaaf van de Inkomstenbelasting over 2013 De Belastingdienst heeft een openstaande boete verrekend met de teruggaaf Lees verder Onderwerpen belastingdient aangifte inkomstenbelasting Rapport 2 juli 2015 2015 106 Grensoverschrijdende mail naar gemeente Utrecht Uitkeringsgerechtigde van de gemeente Utrecht mailt met een van de werkmatchers van de gemeente Hij sluit dan een mailtje met ontvangstbevestiging af met ps U heeft een leuke fiets Ondanks dat hij het niet zo bedoelt is dit bedreigend en intimiderend overgekomen De gemeente stuurt hem een waarschuwing wegens grensoverschrijdend gedrag en registreert hem in het Gemeentelijke Incidenten Registratiesysteem GIR De Nationale ombudsman onderschrijft het belang van de gemeente dat burgers haar medewerkers respectvol benaderen en het garanderen van een veilige werkomgeving Van de gemeente verwacht hij dat escalatie wordt voorkomen of beperkt Daarom had eerst een gesprek met de schrijver van het mailtje moeten plaatsvinden voor tot enige maatregel wordt over gegaan Lees verder Onderwerpen gemeente utrecht grensoverschrijdend gedrag waarschuwing agressieprotocol GIR Rapport 24 juni 2015 2015 102 Zorginstituut stuurt na negen maanden een betalingsherinnering Zorginstituut stuurt een werkgever in januari een beschikking om op het salaris van een van zijn werknemers vanaf januari de premie voor de zorgverzekering in te houden en rechtstreeks over te maken naar het Zorginstituut De werkgever ontvangt de beschikking niet Normaal stuurt het Zorginstituut twee weken later een herinnering Dat gebeurt door nieuw incassosysteem pas in september De werkgever krijgt twee weken tijd om alsnog de bedragen vanaf januari te voldoen De Nationale ombudsman vindt dat het Zorginstituut een coulante houding had moeten aannemen en bij zichzelf moeten nagaan waarom de herinnering zo laat is verstuurd Hij doet Zorginstituut de aanbeveling om de werkgever uit coulance tegemoet te komen Lees verder Onderwerpen wanbetaler zorginstituut nederland zorgverzekering Rapport 10 juni 2015 2015 093 Belastingdienst mag beslag leggen op computers die verhuurd zijn door een ondernemer aan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22beslissing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  haar bevoegdheid De advocaat heeft het recht het proces verbaal in te zien Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om aangifte proces verbaal integriteit Rapport 1 april 2015 2015 063 Belastingdienst weigerde terecht vergoeding adviseurskosten aangifte vennootschapsbelasting Een BV vindt dat de Belastingdienst meermaals dezelfde vragen stelt over een in de aangifte vennootschapsbelasting opgevoerde herinvesteringsreserve en wil een vergoeding voor de kosten van de belastingadviseur De Nationale ombudsman begrijpt dat de Belastingdienst hiervoor geen aanleiding ziet omdat er sprake was van normale adviseurswerkzaamheden en in de bezwaarfase niet om vergoeding is verzocht in het bezwaarschrift Wel heeft de Belastingdienst ten onrechte nagelaten te reageren op de brief van de adviseur van de BV De Belastingdienst zegt dit te betreuren Lees verder Onderwerpen belastingdienst vennootschapsbelasting aangifte Column 4 juli 2015 Een konijn uit de hoge hoed Marius van der Stelt krijgt in 2014 een brief van de Belastingdienst Hij krijgt 382 euro minder dan zijn berekende teruggaaf van de Inkomstenbelasting over 2013 De Belastingdienst heeft een openstaande boete verrekend met de teruggaaf Lees verder Onderwerpen belastingdient aangifte inkomstenbelasting Rapport 17 juli 2015 2015 121 Politie zet terecht arrestatieteam in bij aanhouding Een man wordt verdacht van het bedreigen van een andere man De man heeft regelmatig met een honkbalknuppel gedreigd dat hij de ander zou afmaken De man wordt s nachts in het bijzijn van vrouw en kinderen hardhandig aangehouden door een arrestatieteam AT en klaagt vervolgens over de inzet van het AT en de wijze van aanhouden De man heeft jaren geleden een zeer lange gevangenisstraf uitgezeten vanwege afpersing waarbij het slachtoffer is doodgeschoten Ook zijn er destijds vuurwapens in beslag genomen De Nationale ombudsman is van oordeel dat er op basis hiervan het risico bestond van levensbedreigende omstandigheden reden genoeg om een AT in te zetten De klachten over het moment van aanhouding en de hardhandige wijze van aanhouding zijn evenmin ongegrond Uit niets is gebleken dat er meer geweld is gebruikt dan noodzakelijk Lees verder Onderwerpen Politie arrestatieteam aanhouding aanhouding met geweld Column 11 juli 2015 Trekken aan kinderen Als mensen scheiden spreken ze een omgangsregeling af voor hun minderjarige kinderen Dat kan tot problemen leiden als één van beide ouders zich niet aan de afspraken houdt Lees verder Onderwerpen vechtscheiding omgangsregeling Politie ouderlijk gezag jeugdzorg kinderombudsman Rapport 2 april 2015 2015 070 Gemeenteraad Westerveld reageerde te laat en zonder afdoende besluitvorming op klacht Een man klaagt in 2013 over de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Westerveld in 2011 met betrekking tot een door hem gedaan verzoek om aangifte van fraude te doen De gemeenteraad hoefde die klacht niet in behandeling te nemen en de man niet te horen aangezien de jaartermijn was verstreken Maar de beslissing van de raad om zijn klacht niet in behandeling te nemen is ten onrechte niet binnen 4 weken genomen Bovendien was het formele besluitvormingstraject onvoldoende door de raad per e mail te consulteren en de beslissing nog dezelfde dag te verzenden De raad

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22aangifte%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Vereniging omdat zij in de procedure bij de Raad van State een vervalst rapport zouden hebben ingebracht Uitsluitend op basis van de door de projectontwikkelaar verstrekte informatie doet ook de gemeente Valkenswaard aangifte terwijl de bestuursleden van niets weten Op dat moment publiceert het Eindhovens Dagblad al dat er geen sprake was van een vervalst rapport De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende integer heeft gehandeld door deze aangifte tegen inwoners van de gemeente te doen Hij begrijpt hun wens tot openbare rehabilitatie Lees verder Onderwerpen gemeente valkenswaard onzorgvuldig beslissing aangifte valsheid in geschrifte Rapport 29 september 2014 2014 119 Openbaar Ministerie merkt man onterecht aan als verdachte Nadat de relatie tussen een samenwonende man en een vrouw is geëindigd doet de vrouw tegen de man aangifte van valsheid in geschrifte Hij zou haar handtekening misbruikt hebben in een brief aan de gemeente waarin staat dat zij uitgeschreven kan worden uit de gemeente en onder een overeenkomst waarin staat dat de man haar een groot geldbedrag heeft geleend Na verhoor is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs en krijgt de man een brief dat de aangifte met code 02 het valselijk opmaken vervalsen van meerdere geschriften wordt geseponeerd Hij dient een klacht in bij het Openbaar Ministerie OM omdat hij de sepotcode veranderd wil hebben naar 01 ten onrechte als verdachte aangemerkt Het OM blijft bij code 02 waarna de man de Nationale ombudsman verzoekt de zaak te onderzoeken Die is het eens met de man Op basis van zijn verklaring en argumenten was zijn onschuld voldoende aannemelijk De ombudsman beveelt de minister van Veiligheid en Justitie aan de code naar 01 te veranderen De ombudsman is het niet eens met de klacht dat hij van het OM geen afschrift van de aangifte van de vrouw heeft ontvangen Lees

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22valsheid+in+geschrifte%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Onzichtbare huisgenoot | Nationale ombudsman
  op Hij wil duidelijkheid én zijn huurtoeslag Wat volgt zijn eindeloze belsessies en schrijven naar Toeslagen Zonder resultaat maar met als gevolg dat Gosse in de financiële problemen raakt Gosse belt met mijn bureau en vraagt of wij ons licht kunnen opsteken bij Toeslagen over de kwestie Dat gebeurt door een van mijn medewerkers Toeslagen vertelt hem dat er iets fout is gegaan door een onjuiste koppeling van systemen binnen Toeslagen met daarin post en woonadressen Hierdoor stond er ineens een medebewoner op Gosses adres ingeschreven Onder meer dit leidde ertoe dat de huurtoeslag van Gosse werd stopgezet zonder dat hij hierin enig aandeel had Toeslagen vertelt mijn medewerker dat ze de situatie al teruggedraaid hebben Gosse woont dus ook in hun administratie weer alleen op zijn adres Hij krijgt weer huurtoeslag Wat ik zie is dat Gosse niet alleen staat in zijn klacht Ik ontvang al maanden van dit soort klachten over Toeslagen en heb er ook een nader onderzoek naar ingesteld Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat overheidsinstanties hun zaken goed op orde hebben Dus ook een correct adressenbestand gebruiken Ik benadruk dit nog eens extra bij Toeslagen Zij kunnen zich hierin geen fouten veroorloven Immers mensen die afhankelijk zijn van een toeslag hebben het zoals Gosse financieel niet breed Sterker een groot deel leeft rond de armoedegrens Als er iets mis gaat gaan zij gelijk kopje onder Ik vraag de Belastingdienst Toeslagen dan ook om maatwerk krijgen zij een signaal zoals dat van Gosse onderneem dan gelijk actie Laat zo iemand niet zwemmen En laat het ook niet zover komen dat zij een bezwaarprocedure moeten starten om hun probleem op te lossen Die tijd hebben zij niet Gefingeerde naam Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 8 juni

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/onzichtbare-huisgenoot (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/089 Belastingdienst/Toeslagen moet stopzetten huurtoeslag door foute koppeling van bestanden snel verhelpen | Nationale ombudsman
  adressen woonachtig waren Zij konden dit bewijzen met een uittreksel uit de BRP van de gemeente Door de abrupte stopzetting kwamen zij in financiële problemen met het betalen van hun huur Deze klachten werden veelal door de ombudsman als interventie bij Toeslagen uitgezet met het verzoek om tot een oplossing te komen Hoe reageerde Toeslagen Toeslagen achtte de klachten van de heer Van Dijk gegrond Wat de redenen hiervoor waren staat hieronder vermeld Het stopzetten van de huurtoeslag Toeslagen erkende dat ten onrechte de huurtoeslag van de heer Van Dijk was stopgezet Een van de redenen hiervoor was dat een koppeling tussen systemen binnen de Belastingdienst veroorzaakte dat ten onrechte voor de vaststelling van toeslagen een medebewoner aan het woonadres van de heer Van Dijk was toegevoegd Onder meer dit feit leidde tot stopzetting van de toekenning van huurtoeslag aan de heer Van Dijk Toeslagen liet weten dat hij bij het toekennen en het verstrekken van toeslagen gebruik maakt van het interne Toeslagen Verstrekkingen Systeem TVS Dit is het geautomatiseerde systeem van Toeslagen dat toeslagenbeschikkingen opstelt De adresgegevens die in TVS staan komen uit de BRP Toeslagen maakt echter voor de opname van adresgegevens in TVS niet alleen gebruik van de BRP maar haalt ook adresinformatie uit het zogenaamde systeem Beheer van Relaties BvR van de Belastingdienst Dit is een intern informatiesysteem van de Belastingdienst waarin onder meer adressen van burgers uit de BRP maar ook feitelijke en toezendadressen van belastingplichtigen burgers en rechtspersonen zijn opgenomen Het BvR wordt met name gebruikt door de Belastingdienst Belastingen voor onder meer het versturen van aangiften en aanslagen inkomstenbelastingen De Belastingdienst maakt gebruik van dit systeem omdat bijvoorbeeld het adres in de BRP niet altijd samenvalt met het door de belastingplichtige gewenste toezendadres Vanuit het BvR zijn feitelijke woonadresgegevens van burgers overgenomen in TVS Door de overname was in een aantal gevallen de adressituatie zoals die in de BRP stond vermeld niet meer gelijk aan die in TVS Kort gezegd er werd in een aantal gevallen ten onrechte bewoners aan een adres gekoppeld Bij de heer Van Dijk speelde dat een andere persoon aan de Belastingdienst als feitelijk woonadres het adres van de heer Van Dijk had doorgegeven De Belastingdienst nam deze informatie op in zijn BvR Door de koppeling tussen het BvR en TVS kwam die persoon ook in TVS als bewoner op het woonadres van de heer Van Dijk te staan Onder meer dit feit leidde ertoe dat de huurtoeslag van de heer Van Dijk werd stopgezet zonder dat hij hierin enig aandeel had Toeslagen berichtte dat medio 2014 besloten was de koppeling van feitelijke adressen tussen het BvR en TVS ongedaan te maken De feitelijke woonadressen uit het BvR worden dus niet meer opgenomen in TVS Echter de gevolgen van de eerdere koppeling spelen nog zoals in het geval van de heer Van Dijk Toeslagen liet weten dat inmiddels bij beschikking van 21 november 2014 de toekenning van de huurtoeslag aan de heer Van Dijk was gecontinueerd De ingediende klacht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/089 (2015-08-09)
  Open archived version from archive