archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/056 Leerplichtambtenaar gemeente Sint Michielsgestel had oplossing moeten zoeken voor onderwijs ziek meisje | Nationale ombudsman
  betrekking hadden op de afspraken die er zijn gemaakt tussen de ouders de school en de leerplichtambtenaar en op de informatie van de leerplichtambtenaar aan de ouders over de consequenties van hun beslissingen Ook heeft de Nationale ombudsman de gemeente om haar visie gevraagd op de rol van leerplicht in deze casus Perspectief vader De vader van Sara neemt in zijn klacht van 29 november 2012 aan de Nationale ombudsman de volgende standpunten in Over taakinvulling leerplichtambtenaar De vader verwijt de leerplichtambtenaar dat zij geen juiste invulling aan haar taak heeft gegeven door een beperkte opvatting van haar taken Deze opvatting gaat voorbij aan het primaire doel van de onderwijswetgeving namelijk het bieden van onderwijs aan ieder kind met inachtneming van diens mogelijkheden en beperkingen De leerplichtambtenaar heeft zich non coöperatief naar de ouders opgesteld zij heeft geen blijk gegeven dat zij bereid is om constructief mee te denken waar het gaat om de verdere schoolgang van Sara Over communicatie De leerplichtambtenaar heeft de ouders niet geraadpleegd voordat de school in samenspraak met haar tot het voornemen is gekomen om Sara uit te schrijven en om tot een melding bij het AMK over te gaan De ouders hebben van tevoren geen signalen gekregen dat de schoolgang van Sara niet tot tevredenheid stemde Sara haalde goede studieresultaten op de Wereldschool en deze resultaten waren raadpleegbaar door de zorgcoördinator van school Verder heeft de leerplichtambtenaar gebrekkig gereageerd op vragen van de ouders over de mogelijke schoolgang van Sara Over uitschrijven De leerplichtambtenaar had naar de mening van de vader de school niet mogen adviseren en of instemmen met het voornemen tot uitschrijven door school van Sara Naar de mening van de vader handelde de leerplichtambtenaar niet volgens de wet door te adviseren en of in te stemmen met het voornemen van de school om Sara uit te schrijven Volgens artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en artikel 10 van de Leerplichtwet mocht dat volgens de vader slechts met de instemming van de ouders Over AMK melding De vader beoordeelt de melding bij het AMK als niet oplossingsgericht en geeft aan dat hij het heeft ervaren als een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer De vader vindt het niet passend en onterecht dat de leerplichtambtenaar een melding heeft gedaan aan het AMK De leerplichtambtenaar ondersteunde de melding met een rapportage van eigen hand die aantoonbare onwaarheden bevatte De leerplichtambtenaar heeft volgens de vader een ongefundeerde melding gedaan en erkent de diagnoses van artsen niet dat Sara fysiek beperkt is in haar mogelijkheden om naar school te gaan Perspectief gemeente St Michielgestel In haar reactie van 17 maart 2014 verwijst de gemeente naar haar standpunt opgenomen in de klachtafwikkelingsbrief d d 12 januari 2012 en de rapportage bevindingen klacht d d 29 dec 2011 Hierbij de belangrijkste punten Het is de gemeente niet gebleken dat de betrokken medewerker niet of onvoldoende heeft gefunctioneerd of niet professioneel heeft gehandeld Het ging in deze zaak vooral om de mening van de ouders dat de leerplichtambtenaar niet oplossingsgericht met de ouders meedacht en dat haar handelen bij hen en Sara onnodige zorgen veroorzaakte Dat de ouders niet hebben kunnen bereiken wat zij beoogden te bereiken wil niet zeggen dat de behandelend ambtenaar niet volgens geldende procedures en zoals een goed ambtenaar het betaamt heeft gehandeld Overigens waren er wel zaken naar voren gekomen die voor verbetering vatbaar waren Over taakinvulling leerplichtambtenaar en communicatie De gemeente meent dat er tussen de ouders en de leerplichtambtenaar een verschil in opvatting is over wat van het RBL mag worden verwacht De primaire taak en insteek van het RBL in dit geval de leerplichtambtenaar was en is adviserend Zij heeft binnen haar taakveld en verantwoordelijkheden oplossingsgericht meegedacht en adviezen gegeven De leerplichtambtenaar had geen invloed op het opvolgen van adviezen De ouders hadden hoge verwachtingen dat de leerplichtambtenaar hen kon helpen om te komen tot oplossingen voor de problemen De leerplichtambtenaar heeft als taak om de naleving van de Leerplichtwet te controleren waaronder de controle op het volgen van geregeld onderwijs bij een onderwijsinstelling Meedenken kan alleen binnen dat kader en tot op zekere hoogte gestalte krijgen Bovendien is meedenken met ouders niet méégaan in de gedachten of ideeën van ouders De gemeente begrijpt dat de relatie tussen de leerplichtambtenaar en de ouders verstoord raakte en adviezen niet werden begrepen of werden opgepakt De ouders hadden op elk moment zelf het initiatief voor een gesprek kunnen nemen met de leerplichtambtenaar en met de school Indien dit contact had plaatsgevonden dan hadden de ouders in een eerder stadium van de leerplichtambtenaar kunnen horen welke middelen hun nog ter beschikking stonden Mede door het verschil in verwachtingen is er een betreurenswaardige escalatie opgetreden die zelfs leidde tot een vertrouwensbreuk tussen de ouders en de betrokken leerplichtambtenaar De gemeente geeft aan dat een eerdere interventie door het verantwoordelijk afdelingshoofd bijvoorbeeld door het aanwijzen van een andere behandelaar wellicht escalatie had kunnen voorkomen De gemeente acht het gewenst dat bij een dreigende escalatie tussen cliënt en medewerker eerder een signaal naar de coördinator RBL en of het verantwoordelijke afdelingshoofd afgegeven wordt Zodat eerder een interventie gepleegd kan worden waardoor mogelijk een verstoorde relatie kan worden voorkomen De gemeente meent dat het aanbeveling verdiende om nog eens de communicatie van het RBL naar cliënten tegen het licht te houden De vraag die daarbij gesteld zou moeten worden is of de boodschap helder was en of de wederzijdse verwachtingen goed en eenduidig waren Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman heeft de leerplichtambtenaar per brief van 17 maart 2014 nog aangegeven dat haar uit een gesprek na de klacht bleek dat de ouders in de veronderstelling waren dat de leerplichtambtenaar bevoegd is een besluit te nemen over de vrijstelling van de leerplicht Echter bij de vrijstellingsaanvragen is voor de leerplichtambtenaar slechts een beperkte puur administratieve rol weggelegd De leerplichtambtenaar heeft niet de bevoegdheid hierin een beslissing te nemen een deskundige GGD arts doet dat in die zin dat die bepaalt of een kind te ziek is om onderwijs op school te volgen Daarnaast geeft de leerplichtambtenaar ten aanzien van de communicatie aan dat vanaf het eerste contactmoment in januari 2010 tot de datum van de klacht bij de Nationale Ombudsman in november 2012 er ca 250 contactmomenten zijn geregistreerd in het leerlingvolgsysteem van het RBL waaronder 48 met de ouders 73 met school 30 met de schoolarts GGD 16 met Bureau Jeugdzorg 6 met de Onderwijsinspectie In aanvulling hierop geeft de gemeente aan dat niet de leerplichtambtenaar stelt de leerling vrij maar de deskundige het in en uitschrijven van een leerling is in principe een zaak tussen school en ouders Ook kunnen de ouders zelf beredeneren dat het schoolbezoek niet naar het gestelde doel en dus niet naar wens verliep In dit geval de uitschrijving is gebeurd na contact met de onderwijsinspecteur Over AMK melding Volgens de gemeente blijkt uit niets dat de schoolgang van Sara werd bemoeilijkt door het handelen van de leerplichtambtenaar De leerplichtambtenaar had vanwege haar zorgen over de schoolgang van Sara een zorgmelding gedaan bij het AMK De onderbouwing van de zorgmelding door de leerplichtambtenaar vindt zijn oorsprong in het leerlingendossier van Sara In aanvulling hierop heeft de leerplichtambtenaar in haar reactie van 17 maart 2014 aan de Nationale ombudsman aangegeven dat zij de school heeft geadviseerd om Sara te melden bij BJZ omdat er ernstige zorgen zijn over haar ontwikkeling Het RBL heeft deze melding bij BJZ ondersteund en wilde graag behulpzaam zijn bij het opstellen hiervan De school moet ouders inlichten over de zorgmelding die zij bij BJZ gaan doen Behalve de ernstige zorgen om Sara heeft de school de volgende redenen voor de melding aangegeven de zorgen om de leerontwikkeling van Sara het gebrek aan sociale omgang met leeftijdgenoten het geen zicht hebben op terugkeer van Sara bij het Sint Janslyceum omdat de ouders tot nu toe alle handreikingen die school heeft aangeboden om Sara op termijn weer in het onderwijs te kunnen laten instromen van de hand hebben gewezen Uiteindelijk is de leerplichtambtenaar degene geweest die de melding aan BJZ namens het Sint Jan Lyceum heeft opgesteld Visie Nationale ombudsman en Kinderombudsman op leerplicht denken vanuit leerrecht kind De Nationale ombudsman en Kinderombudsman hebben beiden een rapport uitgebracht over de leerplicht waarin zij een visie op leerplicht verwoorden Aan de hand van deze visie zullen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman deze casus beoordelen 2011 Visie Nationale ombudsman op leerplicht In 2011 heeft de Nationale ombudsman een onderzoek verricht naar thuiszitters 4 Het ging daarbij over leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuis zitten en moeilijk een plaats op school krijgen De Nationale ombudsman sprak daarin zijn visie uit over de aanpak van deze groep thuiszitters onder andere Het kind moet centraal staan De ouders moeten betrokken worden Er moet maatwerk geleverd worden Er is niet één model zaligmakend Samenwerking Belangrijke spelers moeten rond de tafel gaan zitten en concreet bespreken hoe in een bepaalde situatie snel een plaats voor een kind gevonden kan worden Zet in op leerrecht in plaats van leerplicht Hij voorzag een belangrijke regierol voor de leerplichtambtenaar daarbij Deze visie kan één op één worden overgenomen voor alle leerlingen die op een of andere manier niet in het systeem passen Het systeem is immers ingericht voor een tekentafel leerling op maat Vele instanties en instituties zijn betrokken bij het in goede banen leiden van het complexe onderwijssysteem Maar ondanks dat of juist daarom loopt het in onaanvaardbaar veel gevallen niet goed Voor de kinderen zijn dat gemiste kansen en brengt dat het verdriet van uitsluiting mee Ouders zitten met zorgen om hun kind met zorgen vanwege de leerplicht De aanpak van kinderen die niet zomaar op een school passen moet meer probleemoplossend zijn Het kind met zijn kansen en beperkingen moet centraal staan evenals de betrokken ouder s Probleem oplossen betekent dat niet de bevoegdheden de systemen en de geldstromen leidend mogen zijn Er is niet één model zaligmakend Probleem oplossen betekent dat de belangrijke spelers in enige vorm rond de tafel gaan zitten en concreet bespreken hoe in een bepaalde situatie snel een plaats voor een kind gevonden kan worden Bij het tot stand brengen van de samenwerking kan de leerplichtambtenaar een sleutelrol vervullen Gemeenten moeten die rol van leerplichtambtenaren enerzijds verlangen en anderzijds ondersteunen Uit de beschouwing van het rapport Hoera ik ga weer naar school Nationale ombudsman januari 2011 2013 Visie Kinderombudsman op leerplicht De Kinderombudsman heeft in mei 2013 een thema onderzoek afgerond naar thuiszitters en het recht op onderwijs 5 Het ging in het onderzoek met name om kinderen die graag naar school willen maar voor wie dit vanwege specifieke onderwijsbehoeften op medisch sociaal intellectueel of emotioneel gebied om verschillende redenen niet haalbaar is In het rapport Van leerplicht naar leerrecht pleit hij ervoor dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben onderwijs op maat moeten kunnen krijgen De Kinderombudsman concludeert dat er in het onderwijs een omslag moet worden gemaakt van leerplicht naar leerrecht Om ruimte voor maatwerk mogelijk te maken zijn een aantal randvoorwaarden nodig in wet en regelgeving financiering stimulans toezicht raadplegen expertise onderwijsconsulenten en het instellen van een regiefunctie bij opschaling Ieder kind heeft recht op onderwijs Dit recht vloeit rechtstreeks voort uit de artikelen 28 en 29 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind IVRK Op grond van dit verdrag dient de nadruk te liggen op het leerrecht Vanuit dit perspectief dient naar onderwijs te worden gekeken en op dit leerrecht dient altijd aanspraak te kunnen worden gemaakt Recht op onderwijs betekent dat er passend onderwijs beschikbaar moet zijn Dat wil zeggen onderwijs dat aansluit op de capaciteiten van een kind en waarbij aandacht is voor zowel de cognitieve ontwikkeling als de ontplooiing van andere talenten Uitgangspunt daarbij is klassikaal en inclusief onderwijs voor iedereen ook voor kinderen met een beperking De overheid is ervoor verantwoordelijk dat dit op basis van gelijke kansen kan worden verwezenlijkt Er dient te worden erkend dat sommige kinderen al dan niet tijdelijk niet in staat zijn om volledig aan het huidige onderwijssysteem te kunnen deelnemen Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften moet daarom kunnen worden afgeweken van de verplichting tot fysieke aanwezigheid op school waardoor combinaties met alternatieve vormen van onderwijs wettelijk mogelijk worden Deze kinderen hoeven dan niet te worden vrijgesteld van de leerplicht Op deze wijze kan ook ten aanzien van alternatieve onderwijsvormen toezicht van de inspectie en gedeeltelijke overheidsfinanciering mogelijk worden Deze kinderen moeten namelijk zoveel mogelijk blijven meedoen en niet het gevoel krijgen te worden buitengesloten Als knelpunt is tijdens het onderzoek naar voren gekomen dat de leerplichtambtenaar nog te vaak op handhaving van de Leerplichtwet is gericht en te weinig op het initiëren van maatwerk Zij denken daardoor onvoldoende mee aan een passende oplossing Om dit knelpunt op te lossen dient iedere leerplichtambtenaar vanuit het leerrechtperspectief te handelen en niet alleen vanuit zijn rol als handhaver Daarbij zou zijn taak voornamelijk het karakter moeten dragen van maatschappelijke zorg waarbij het herkennen van risico en beschermende factoren bij kinderen ouders en school van groot belang is Voorts blijken goede informatie communicatie en vroegtijdig ingrijpen daarbij sleutelwoorden te zijn evenals het creatief meedenken met ouders en school om alsnog tot een passende oplossing te komen Alleen op deze wijze kan er voor worden gezorgd dat maatwerk oplossingen worden gevonden om het kind met specifieke onderwijsbehoeften binnen het onderwijs te houden of daar weer naartoe terug te geleiden Uit het rapport Van leerplicht naar leerrecht Kinderombudsman mei 2013 Oordeel Nationale ombudsman en Kinderombudsman Norm Nationale ombudsman Vanuit de kernwaarde van oplossingsgericht en betrokken overheidsoptreden toetst de Nationale ombudsman het handelen van de leerplichtambtenaar aan de behoorlijkheidsvereisten van maatwerk en samenwerking Het vereiste van maatwerk houdt in dat de overheid bereid is in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen Het vereiste van samenwerking houdt in dat de overheid op eigen initiatief in het belang van de burger met andere overheids instanties samenwerkt en de burger niet van het kastje naar de muur stuurt Bij leerplichtzaken betekent dit dat de overheid ook samenwerkt met de ouders en dat zij daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden streeft naar een maatwerkoplossing voor de thuiszittende jongere Kinderrechtennorm Op grond van de artikelen 3 28 en 29 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de General Comments 1 en 14 van het Kinderrechtencomité zie bijlage paragraaf 10 2 heeft ieder kind recht op onderwijs dat aansluit bij zijn capaciteiten en vermogen De nadruk dient te liggen op het leerrecht Het uitgangspunt daarbij is dat een kind naar school gaat maar dit is geen voorwaarde Het gaat er om dat een kind onderwijs kan volgen bij voorkeur op school en anders op een andere manier als de situatie van het kind daar op dat moment om vraagt Daarbij horen alle betrokkenen telkens af te wegen op welke manier het meest recht wordt gedaan aan de belangen van het kind qua onderwijs en ontwikkeling Deze belangen horen bovendien een eerste overweging te zijn en in de regel te prevaleren ten opzichte van andere belangen De integrale tekst van de relevante bepalingen uit het IVRK en een verwijzing naar de genoemde General Comments is opgenomen in de bijlage Context Leerplichtambtenaar Vooraf willen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman nog het volgende opmerken De leerplichtambtenaar vervult in het onderwijs een belangrijke functie en in het huidige systeem een tweeledige enerzijds is de leerplichtambtenaar degene die de regie moet nemen om onderwijs tot stand te brengen voor kinderen waar dat hapert anderzijds heeft hij een handhavende rol Dit maakt de positie van de leerplichtambtenaar per definitie een lastige Hierbij speelt mee dat de belangen waarmee de leerplichtambtenaren te maken krijgen meervoudig zijn Naast het belang van het kind dat al redelijk diffuus en wellicht innerlijk tegenstrijdig kan zijn welzijn ontwikkeling algemeen leren en schoolgang hebben ouders de leerplichtambtenaar en de school hun eigen belangen Dit is het gevolg van de beoordelingssystematiek o a visitatie en toezicht door de Inspectie van het Onderwijs en de financiering van het onderwijs systeem De vraag is of de gemeente in dit geval in de hoedanigheid van de leerplichtambtenaar heeft gedaan wat op grond van de behoorlijkheid en de kinderrechten mag worden verwacht Oordeel In deze casus zien de Nationale ombudsman en Kinderombudsman sluimerende onenigheid groeien Over wat er aan de hand is wat is de diagnose over wat de gevolgen ervan zijn wat mag je van de jongere verwachten en over de te volgen aanpak wel of niet thuis onderwijs wel of geen schoolgang Tegen deze achtergrond is het niet eenvoudig om een oplossing te vinden Toch mag een kind dat verwachten van de betrokkenen ouders leerplichtambtenaar en school Een kind uitschrijven vrijstellen van de leerplicht en een melding doen bij het AMK helpen hier doorgaans niet bij Sterker nog het leidt er toe dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor het organiseren van passend onderwijs omdat er geen school meer is en geen leerplicht tot escalatie en daardoor vaak niet tot het volgen van onderwijs in welke vorm van ook Gezamenlijk overleg is eerder het sleutelwoord En juist die communicatie is in deze casus na januari 2011 achterwege gebleven Zo lijkt er na de bijeenkomst op januari 2011 wel contact geweest te zijn tussen ouders en de leerplichtambtenaar c q school maar niet in de vorm van een gezamenlijk overleg en niet vanuit het perspectief van leerrecht Vanuit het perspectief van leerrecht verwachten de Nationale ombudsman en Kinderombudsman van de leerplichtambtenaar dat deze actief naar een oplossing zoekt Daarbij past dat de leerplichtambtenaar met de ouders en school om de tafel gaat zittenom een oplossing te vinden wanneer zorgen ontstaan en of het onderwijs hapert De Nationale ombudsman en Kinderombudsman verwachten daarbij van alle betrokken partijen een oplossingsgerichte houding Het uitgangspunt moet daarbij zijn onderwijs op school maar waar dat in individuele gevallen tijdelijk niet te realiseren is moeten de leerplichtambtenaar en andere betrokkenen niet strikt vasthouden aan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/056 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  handelen De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman verwachten dat de leerplichtambtenaar het initiatief neemt om samen met de ouders en de school actief naar een oplossing te zoeken voor een goede vorm van onderwijs die past bij het meisje Lees verder Onderwerpen gemeente leerplicht leerplichtambtenaar zorgmelding Rapport 25 februari 2015 2015 037 Leerplichtambtenaren Stichtse Vecht hadden oplossingsgericht moeten handelen bij overtreding Leerplichtwet Een jongen mist als gevolg van psychische en slaapproblemen te veel school De leerplichtambtenaren van de gemeente Stichtse Vecht zoeken naar een oplossing onder meer samen met de onderwijsconsulent de school het Openbaar Ministerie en Bureau Jeugdzorg Dit lukt niet waarna de leerplichtambtenaren gelet op de leerplicht op advies van Bureau Jeugdzorg een proces verbaal opstellen met als doel dat de jongen weer naar school gaat De rechter legt de jongen geen straf op onder meer na advies van de Raad van de Kinderbescherming die stelt dat de jongen zeer gemotiveerd is en het meest heeft aan ondersteuning en een oplossingsgerichte benadering De moeder van de jongen klaagt dat de leerplichtambtenaren de schoolgang nadelig beïnvloeden door onnodig een proces verbaal uit te schrijven en door haar zoon ongevraagd in contact te brengen met zijn vader tijdens een gesprek op school De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat de leerplichtambtenaren te snel zijn overgegaan tot het opmaken van een proces verbaal Zij hadden uitgaande van het leerrecht meer moeten zoeken naar maatwerk buiten het gewone onderwijsaanbod in samenwerking met anderen Ook de mogelijkheid van hulpverlening is niet volledig benut omdat de Raad voor de Kinderbescherming er niet bij betrokken is Het valt de leerplichtambtenaar niet aan te rekenen dat de school de vader had uitgenodigd voor het gesprek de vader had daar om verzocht en de school stelt dat zij niet op de hoogte was van een contactverbod

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22leerplicht%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  het Openbaar Ministerie en Bureau Jeugdzorg Dit lukt niet waarna de leerplichtambtenaren gelet op de leerplicht op advies van Bureau Jeugdzorg een proces verbaal opstellen met als doel dat de jongen weer naar school gaat De rechter legt de jongen geen straf op onder meer na advies van de Raad van de Kinderbescherming die stelt dat de jongen zeer gemotiveerd is en het meest heeft aan ondersteuning en een oplossingsgerichte benadering De moeder van de jongen klaagt dat de leerplichtambtenaren de schoolgang nadelig beïnvloeden door onnodig een proces verbaal uit te schrijven en door haar zoon ongevraagd in contact te brengen met zijn vader tijdens een gesprek op school De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat de leerplichtambtenaren te snel zijn overgegaan tot het opmaken van een proces verbaal Zij hadden uitgaande van het leerrecht meer moeten zoeken naar maatwerk buiten het gewone onderwijsaanbod in samenwerking met anderen Ook de mogelijkheid van hulpverlening is niet volledig benut omdat de Raad voor de Kinderbescherming er niet bij betrokken is Het valt de leerplichtambtenaar niet aan te rekenen dat de school de vader had uitgenodigd voor het gesprek de vader had daar om verzocht en de school stelt dat zij niet op de hoogte was van een contactverbod tussen vader en zoon Lees verder Onderwerpen gemeente leerplicht leerplichtwet overtreding Rapport 18 oktober 2013 2013 149 Leerplichtambtenaar doet zorgmelding bij BJZ zonder inlichten van het betreffende gezin Een leerplichtambtenaar van de gemeente Opsterland doet een zorgmelding bij het Advies en meldpunt Kindermishandeling AMK over de zoon van een vrouw De vrouw had daarvoor goed contact met de leerplichtambtenaar en dit schaadt haar vertrouwen in de ambtenaar Ze klaagt erover dat de gemeente de melding over haar zoon terecht vindt zonder dat er stukken zijn die dit onderschrijven De Nationale ombudsman is dit met haar eens en vindt ook dat de vrouw betrokken had moeten worden bij de zorgmelding De gemeente kon nu niet zonder meer stellen dat de zorgmelding terecht was Een zorgmelding is ingrijpend voor een ouder in dit geval wellicht nog meer nu er net een ander onderzoek door AMK was afgesloten Een zorgmelding moet daarom goed zijn voorbereid en onderbouwd Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg leerplichtambtenaar zorgmelding amk transparantie gemeente opsterland gemeente Rapport 16 september 2013 2013 127 Verzoeker klaagt over klachtbehandeling over Bureau Leerplicht door Dienst Gezondheid en Jeugd Vader van zoon met bovengemiddelde intelligentie klaagt dat de Dienst Gezondheid Jeugd Zuid Holland Zuid zijn klachten over het Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten niet correct heeft behandeld Zijn bovengemiddeld intelligente zoon heeft met zelfstudie zijn VWO diploma behaald terwijl hij extreem veel verzuimde omdat hij niet in het schoolsysteem past De Nationale ombudsman vindt dat de dienst de klachtbehandling zorgvuldiger had moeten doen Lees verder Onderwerpen ggd zhz dienst gezondheid en jeugd bureau leerplicht leerplichtambtenaar staatsexamen klachtbehandeling onderwijs cultuur en wetenschap Nieuwsbericht 24 januari 2011 Ombudsman vindt thuiszittende leerlingen een misstand De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat gemeentelijke leerplichtambtenaren zich maximaal in moeten zetten om voor ieder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22leerplichtambtenaar%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bij Bureau Jeugdzorg dat de man zijn aanstaande ex vrouw stalkt De man klaagt dat de politie hierdoor partijdig handelt De Nationale ombudsman vindt dat de opmerking dat het contactverbod oneindig doorloopt te ver gaat en dat de toon van de brief niet bijdraagt aan het beeld dat de politie zich onpartijdig opstelt Het is bovendien niet aan de politie om de man te kwalificeren als stalker Ook heeft de politiechef de interne behandeling van de klacht ten onrechte opgeschort Lees verder Onderwerpen Politie partijdigheid echtscheiding contactverbod stalking Rapport 23 december 2013 2013 203 Man klaagt over behandeling van politie van zorgmelding over hem De politie doet een zorgmelding over een man bij Bureau Jeugdzorg omdat die volgens buurtbewoners enige tijd tegen zijn zoon stond te schreeuwen Bureau Jeugdzorg sluit de zaak nadat de man hierover uitleg geeft De man klaagt erover dat de politie niet antwoordt op zijn vragen om opheldering over de melding en hoe hij kan opkomen tegen de afwijzing van zijn verzoek de melding uit hun systeem te verwijderen De ombudsman vindt dat de politie niet goed geluisterd heeft naar de man De politie had de zorgmelding niet mogen doen op grond van via via verkregen informatie zonder zelf enig onderzoek te doen Toelichting van de man op de feiten zorgde niet voor aanpassing van de zorgmelding Bovendien hadden ze hem beter moeten informeren over hoe hij een verzoek om wijziging van de gegevens in hun systeem kon indienen De ombudsman beveelt de politie aan te overleggen met de man over eventuele aanpassing van de melding en op een passende manier erkenning te geven aan de impact van de melding op de man Lees verder Onderwerpen minderjarigen Politie uitblijven actie communicatie privacy klachtbehandeling Politie Politie Rapport 29 september 2014 2014 128 Bureau Jeugdzorg heeft zorgmelding onvoldoende serieus genomen Man is gescheiden en zijn dochter woont bij zijn ex vrouw Hij en zijn maatschappelijk werkster maken zich ernstig zorgen over de thuissituatie van de dochter en er is slecht contact met de moeder De maatschappelijk werkster stuurt namens de man per aangetekende post een zorgmelding naar het Advies en Meldpunt Kindermishandeling van het Bureau Jeugdzorg AMK waarin wordt aangedrongen op plaatsing bij de vader of uithuisplaatsing De man klaagt tevergeefs bij het AMK dat de zorgmelding niet serieus is behandeld De Nationale ombudsman onderzoekt de zaak en stelt vast dat het AMK niets heeft gezegd over het feit dat de zorgmelding eerst ruim twee weken niet traceerbaar was Ook was ten onrechte bepaald dat de zorgmelding eerst aan de moeder voorgelegd moest worden Daarnaast had het AMK de melding slechts ter kennisgeving aan de Raad voor de Kinderbescherming gestuurd waar de melding opnieuw zoekraakte Het AMK had niet zelf gecheckt of deze was aangekomen en onderzocht Het AMK had hierdoor de indruk gewekt niet actief naar de man of de maatschappelijk werkster te luisteren Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg advies en meldpunt kindermishandeling amk zorgmelding uithuisplaatsing Rapport 8 november 2012 2012 184 Politie doet zonder overleg met

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22zorgmelding%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Toekomst in duigen | Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  aanvraag van studiefinanciering goed Blij vertrekt Marcos naar Portugal Maar druk bezig in zijn studieboeken krijgt hij bericht van de Immigratie en Naturalisatiedienst De IND heeft in gegevensbestanden van de overheid gezien dat zijn hoofdverblijf niet meer in Nederland is Daarom trekt de IND zijn verblijfsvergunning in En geen verblijfsrecht betekent geen recht meer op studiefinanciering waarvan de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO Marcos bericht stuurt Heeft hij zo zijn best gedaan te slagen en voelt hij zich na tien jaar een echte Europeaan met ambities is hij ineens een illegaal zonder inkomen met een grote studieschuld die gedwongen is terug te keren naar Angola Ontredderd maakt Marcos bezwaar en gaat hij in beroep bij de IND maar de termijn is al verstreken omdat Marcos de beslissing te laat heeft gezien De advocate van Marcos dient een klacht in bij DUO Maar DUO zegt puur te hebben gekeken naar het recht van Marcos op studiefinanciering voor het buitenland en zich daarmee strikt aan de eigen procedures te hebben gehouden Verblijfsrecht bepalen dat is niet hun zaak dat is de verantwoordelijkheid van de IND En Marcos had zelf kunnen bedenken dat hij zijn hoofdverblijf in Nederland had moeten houden Maar van burgers kan niet worden verwacht dat zij zelf alle gevolgen van life events zoals studeren in het buitenland kunnen overzien zo vindt de Nationale ombudsman Zeker niet van mensen afkomstig uit een ander land Het is aan de overheid om mensen alert te maken op hun positie en rechten bij diverse overheidsinstellingen die betrokken zijn bij een grote verandering in de levenssituatie DUO wist dat Marcos in het bezit was van een verblijfsvergunning DUO had Marcos dan ook actief moeten adviseren om bij de IND te informeren of de studie in het buitenland gevolgen voor zijn verblijfsstatus zou hebben Deze kleine

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/toekomst-in-duigen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  december 2014 Gezinshereniging vertraagd door problemen invoering nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland De Nationale ombudsman heeft sinds begin november veel klachten ontvangen over de invoering van het nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland Lees verder Onderwerpen inburgeringsexamen gezinshereniging problemen vertraging verblijfsprocedure duo ind Column 31 januari 2015 Toekomst in duigen Als Angolese vluchteling heeft Marcos een verblijfsvergunning in Nederland gekregen en is hij vijftien jaar later een goed geïntegreerde jonge man Om zijn kansen op werk te vergroten wil hij voltijds gaan studeren Lees verder Onderwerpen duo ind verblijfsvergunning studie buitenland verblijfsstatus informatieverstrekking Column 3 mei 2014 Boos op DUO Hans is boos op DUO Ontzettend boos Zijn dochters kregen eerst geen studiefinanciering later weer wel en vervolgens werd alles met een boete weer ingetrokken En nu wordt de studiefinanciering teruggevorderd vanaf 2008 Lees verder Onderwerpen duo procedure rechter communicatie boete aanvraag Rapport 4 december 2014 2014 187 DUO kan misverstand over aanmaning beter oplossen door persoonlijk contact even bellen Een man krijgt een dwangbevel voor een achterstallige maandelijkse aflossing van zijn studieschuld en betaalt deze ook de bijkomende kosten voor de deurwaarder Hij belt de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO en krijgt de bevestiging dat hij nu alle betalingen heeft voldaan Om voortaan op tijd te betalen regelt hij een automatische betalingsregeling Een halfjaar later krijgt hij weer een dwangbevel nu voor een achterstallige betaling van bijna een jaar daarvoor Door de incassokosten en de kosten van het exploot is het bedrag opgelopen van 45 euro naar 149 euro DUO stelt dat de man niet heeft gereageerd op aanmaningen en dat niet na te gaan is wat medewerkers hem tijdens zijn telefoontjes hebben gezegd De Nationale ombudsman oordeelt dat er een misverstand was ontstaan doordat de man aanmaningen kreeg maar van DUO had gehoord dat er geen betalingen meer open stonden DUO had dit misverstand beter snel kunnen oplossen zonder een deurwaarder in te schakelen door de man te bellen DUO is de man tegemoet gekomen door alsnog de incassokosten voor zijn rekening te nemen De Nationale ombudsman heeft daarom besloten geen oordeel te geven over deze zaak en benadrukt dat persoonlijk contact voorafgaand aan invorderingsmaatregelen loont Lees verder Onderwerpen dienst uitvoering onderwijs duo studieschuld betalingsregeling incassokosten aanmaning onpersoonlijk Rapport 15 december 2014 2014 213 DUO had eerder duidelijkheid moeten geven over subsidieregeling inburgeringscursus Een man maakt uit informatie op de website inburgeren nl over de gewijzigde subsidieregeling voor inburgeringscursussen op dat hij nog onder de oude regeling valt Dat betekent dat hij in aanmerking komt voor een kostenvergoeding Voor de zekerheid belt hij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO en daar wordt hij niet veel wijzer van Verder staat er iets over vergoeding van de cursus in een e mail en een brief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord Holland ISD Na de start van de dure cursus blijkt de man deze helemaal zelf te moeten betalen omdat zijn verblijfsvergunning is afgegeven na de wijzigingsdatum van de subsidieregeling de ingangsdatum van de verblijfsvergunning speelt hierbij geen rol DUO vertelt hem dit

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22duo%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  duigen Als Angolese vluchteling heeft Marcos een verblijfsvergunning in Nederland gekregen en is hij vijftien jaar later een goed geïntegreerde jonge man Om zijn kansen op werk te vergroten wil hij voltijds gaan studeren Lees verder Onderwerpen duo ind verblijfsvergunning studie buitenland verblijfsstatus informatieverstrekking Column 25 april 2015 Zorg over de grenzen Kojo komt uit Ghana Hij is 40 jaar en woont al jaren in Nederland Hij heeft gezondheidsproblemen zijn nieren werken slecht Hiervoor behandelt een arts in Nederland hem Ook neemt hij verschillende medicijnen en krijgt hij 3 keer per week dialyse Lees verder Onderwerpen bureau medische advisering bma ind veiligheid en justitie vreemdelingen medische zorg Rapport 15 september 2014 2014 114 IND was te onduidelijk over consequenties verblijfsgat Man die werkt bij Maastricht University wil na vijf jaar verblijf in Nederland bij de gemeente naturalisatie aanvragen Hij komt er dan achter dat er eerder een verblijfsgat is ontstaan Als gevolg van een kennelijke verschrijving in het aanvraagformulier was de nieuwe verblijfsvergunning later ingegaan daardoor sloten twee opvolgende verblijfsvergunningen niet op elkaar aan en was er geen sprake van vijf jaar onafgebroken legaal verblijf Hij hoort dit te laat doordat alle communicatie via zijn werkgever verloopt Daardoor is ook de termijn om bezwaar te maken al verstreken De man wendt zich tot de Nationale ombudsman die een onderzoek start Al snel laat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie weten het verblijfsgat de man niet meer tegen te werpen De ombudsman beveelt de staatssecretaris aan de voorlichting over de consequenties van een verblijfsgat te verbeteren Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind verblijfsgat naturalisatieverzoek verblijfsvergunning Rapport 18 december 2014 2014 215 Onduidelijk of Dienst Terugkeer en Vertrek man heeft toegezegd dat hij niet zou worden opgepakt De partner van een vrouw heeft een aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning die is afgewezen De Dienst Terugkeer en Vertrek DT V laat de vrouw weten dat haar partner illegaal in Nederland verblijft en ze hebben nog diverse keren contact Daarna houdt de vreemdelingenpolitie Rotterdam de partner van de vrouw staande en wordt de partner Nederland uitgezet De vrouw klaagt hierover omdat met de Dienst Terugkeer en Vertrek afspraken zouden zijn gemaakt over het uitblijven van inbewaringstelling De Nationale ombudsman concludeert dat de verklaringen hierover van de vrouw en DT V tegenover elkaar staan Er zijn onvoldoende aanknopingspunten om meer waarde te hechten aan een van de twee lezingen en zo een oordeel te kunnen geven Lees verder Onderwerpen dienst terugkeer vertrek dt v verblijfsvergunning afwijzing illegaal vreemdelingenpolitie uitzetting inbewaringstelling Rapport 15 december 2014 2014 213 DUO had eerder duidelijkheid moeten geven over subsidieregeling inburgeringscursus Een man maakt uit informatie op de website inburgeren nl over de gewijzigde subsidieregeling voor inburgeringscursussen op dat hij nog onder de oude regeling valt Dat betekent dat hij in aanmerking komt voor een kostenvergoeding Voor de zekerheid belt hij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO en daar wordt hij niet veel wijzer van Verder staat er iets over vergoeding van de cursus in een e mail en een brief

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verblijfsvergunning%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  een advocate bij DUO dat hij niet is geïnformeerd dat zijn verblijfsvergunning zou worden afgenomen vanwege zijn studie in Portugal De Nationale ombudsman vindt dat DUO de man had kunnen wijzen op de mogelijke gevolgen van zijn buitenlandse studie voor zijn verblijfsstatus en zijn studiefinanciering DUO had hem kunnen adviseren daarover informatie in te winnen bij de IND De ombudsman beveelt DUO aan dit in het vervolg te doen en met de IND een oplossing te zoeken voor de man en andere burgers in soortgelijke omstandigheden Lees verder Onderwerpen duo ind verblijfsvergunning studie buitenland verblijfsstatus informatieverstrekking Tekstpagina 9 juli 2014 Ambtsdragers Reinier van Zutphen Wageningen 1960 heeft zeer ruime ervaring als rechter in Utrecht Den Haag Almelo Luxemburg Amsterdam Curaçao en Alkmaar Hij was daarnaast onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Sinds 2012 was hij president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven Lees verder Onderwerpen Ambtsdragers reinier van zutphen Addie Stehouwer marc dullaert Column 31 januari 2015 Toekomst in duigen Als Angolese vluchteling heeft Marcos een verblijfsvergunning in Nederland gekregen en is hij vijftien jaar later een goed geïntegreerde jonge man Om zijn kansen op werk te vergroten wil hij voltijds gaan studeren Lees verder Onderwerpen duo ind verblijfsvergunning studie buitenland verblijfsstatus informatieverstrekking Tekstpagina 10 juni 2014 Werken bij Heb je interesse in werken bij het Bureau Nationale ombudsman Lees hieronder meer over onze werksfeer en wat wij te bieden hebben Lees verder Onderwerpen medewerker talent vacatures stages sollicitatie Nieuwsbericht 28 mei 2014 Guido van Woerkom beoogd Nationale ombudsman De Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken draagt Guido van Woerkom voor als Nationale ombudsman Van Woerkom is nu nog hoofddirecteur van de ANWB Lees verder Onderwerpen tweede kamer Benoeming Frank van Dooren Column 3 mei 2014 Boos op DUO Hans is boos op DUO Ontzettend boos Zijn dochters kregen eerst geen studiefinanciering later weer wel en vervolgens werd alles met een boete weer ingetrokken En nu wordt de studiefinanciering teruggevorderd vanaf 2008 Lees verder Onderwerpen duo procedure rechter communicatie boete aanvraag Column 28 januari 2012 IND is zelf ook verantwoordelijk Van kinds af aan is het Idris zijn wens arts te worden Hij komt uit Syrië en wil hiervoor in Nederland een studie volgen Daarvoor start hij hier eerst met een intensieve cursus Nederlands Lees verder Onderwerpen ind om verblijfsgat arts aanvraag syrië Rapport 10 maart 2011 2011 090 Naturalisatieverzoek IND wordt niet geaccepteerd door verblijfsgat Marokkaanse man heeft verblijfsvergunning vanwege zijn studie Direct na zijn studie gaat hij aan het werk en vraagt een nieuwe verblijfsvergunning aan Tussen het einde van de studievergunning en de aanvang van de werkvergunning liggen twee weken er is dus een verblijfsgat Later wordt zijn naturalisatieverzoek afgewezen hij is niet vijf jaar onafgebroken in Nederland geweest De Nationale ombudsman vindt dat de IND de man niet goed heeft geïnformeerd over het voorkomen van een verblijfsgat Ook heeft de IND de klacht van de man ten onrechte niet in behandeling genomen Zie ook 2011 089 Lees verder Onderwerpen verblijfsvergunning zoekjaar kennismigrantenregeling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22studie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive