archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  voortvarend voorbereiden en uitvoeren van de mans uitzetting zwaarder laten wegen dan de belangen van de man bij het voorbereiden van zijn verzoek om een voorlopige voorziening Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind Dienst Terugkeer en Vertrek DT V asielaanvraag afwijzing vreemdelingenbewaring Dossier 19 maart 2015 Dossier Vreemdelingen Vreemdelingen kunnen een kwetsbare positie hebben Ze spreken niet altijd Nederlands Het is voor hen moeilijker om bij de overheid de juiste weg te vinden Ook is het voor hen lastiger om rechtshulp te krijgen Lees verder Onderwerpen vreemdelingen inburgeringsexamen vreemdelingenbewaring Rapport 8 juni 2015 2015 090 Gemeente Weststellingwerf informeert EU onderdanen onvoldoende over indienen Y32 formulier voor deelname Europese verkiezingen Een Tsjechische man die sinds 2009 in Nederland woont wil ook graag in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europese parlement Hij ontdekt te laat dat hij alleen mag stemmen als hij tijdig een zogenaamd Y32 formulier had ingevuld De man vindt dat de gemeente hem vooraf daarover had moeten informeren De algemene verwijzing op de website van de gemeente naar een speciale verkiezingswebsite voor informatie was onvoldoende er stond voor EU onderdanen geen aparte mededeling bij De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond en doet de gemeente de aanbeveling om bij een volgende verkiezing ervoor te zorgen dat EU onderdanen tijdig via huis aan huisbladen en de gemeentelijke website er op worden geattendeerd om een Y32 formulier in te dienen Lees verder Onderwerpen gemeente Europese verkiezingen informatieverstrekking onvolledige informatieverstrekking Y32 formulier Rapport 3 juni 2015 2015 087 IND annuleert onterecht hoorzitting en laat na onderzoek te doen naar aanwezigheid van longartsen in ziekenhuis Sierra Leone Een man afkomstig uit Sierra Leone is op bezoek bij zijn vriendin in Nederland Als hij aan het eind zijn verblijf in Nederland ziek wordt vraagt hij uitstel van vertrek aan Dit verzoek wordt door de IND geweigerd De IND verlengt vervolgens in de bezwaarfase de beslistermijn maar beslist niet binnen de verlengde termijn De advocaat van de man stelt de IND hierdoor in gebreke en direct plant de IND een hoorzitting De hoorzitting wordt weer geannuleerd De Nationale ombudsman oordeelt dat de man de gelegenheid had moeten krijgen om gehoord te worden Dit is essentieel in een bezwaarschriftenprocedure en de advocaat heeft aangegeven gehoord te willen worden De IND had de weigering uitstel van vertrek genomen op basis van informatie van de BMA Bureau Medische Advisering dat man door een longarts in een ziekenhuis in Sierra Leone behandeld kon worden De advocaat liet in bezwaar weten dat hij informatie van een arts uit het betreffende ziekenhuis had dat er géén longartsen aanwezig zijn Uit onderzoek door de IND bleek het BMA advies onjuist te zijn De ombudsman vindt dat de IND bij de voorbereiding van de weigering alnader onderzoek had moeten doen Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind bezwaarschrift bureau medische advisering bma hoorzitting Nieuwsbericht 19 maart 2015 Kritischer beoordeling medische informatie door BMA en IND De Nationale ombudsman vindt dat het Bureau Medische Advisering van het Ministerie van V J

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22buitenland%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  leden tijdens ziekte naar het UWV als vertrouwenspersoon Zij moet zich van het UWV legitimeren en iedere keer wordt een kopie van haar legitimatie aan het persoonlijk dossier van de cliënt toegevoegd De Nationale ombudsman vindt dat het UWV terecht om legitimatie heeft gevraagd en het BSN nummer heeft vastgelegd om fraude tegen te gaan Maar hij vindt het onnodig bezwarend uit privacy oogpunt dat een kopie van het legitimatiebewijs wordt toegevoegd aan het dossier Lees verder Onderwerpen uwv vertrouwenspersoon kopie legitimatiebewijs dossier cliënt fraude voorkomen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 4 oktober 2013 2013 142 Ivoriaanse man wordt bij re integratiebureau opgepakt door de vreemdelingenpolitie Man van Ivoriaanse afkomst krijgt een ziektewetuitkering van het UWV Hij heeft een gesprek met het re integratiebureau en vertelt over zijn beperkingen om te werken wegens medische klachten en dat zijn verblijfsvergunning is verlopen Hij wil wel werken en het re integratiebureau nodigt hem uit om een passend aanbod te bespreken Op het kantoor wacht de vreemdelingenpolitie hem op en neemt hem mee naar het politiebureau om hem meteen uit te zetten De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat het UWV de regie houdt Dat betekent op deskundige en zuivere wijze de verblijfsstatus van vreemdelingen controleren en bewuste keuzes maken bij re integratie van vreemdelingen Lees verder Onderwerpen re integratiebureau vreemdelingenpolitie uwv verblijfsaanvraag sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 4 oktober 2013 2013 143 Asielverzoeker klaagt over onzekerheid strafrechterlijke vervolging ivm 1F status Vluchteling uit Irak heeft sinds 2004 de 1F status en komt niet in aanmerking voor een vergunning tot verblijf omdat er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat hij betrokken was bij oorlogsmisdrijven Sinds 2006 vraagt hij het OM om een vervolgingsbeslissing maar het OM weigert dat Het OM heeft onvoldoende aanwijzingen om een strafrechtelijk onderzoek te starten De man wil echter de kans krijgen om zijn onschuld aan te tonen De Nationale ombudsman begrijpt dat de strafrechtelijke beoordeling van 1F zaken zeer complexe materie betreft en tijdrovend vanwege het vergaren van bewijs Het belang van het OM om tijd te nemen voor onderzoek bij dergelijke zware strafbare feiten weegt zwaarder dan het individuele belang om snel zekerheid te krijgen Wel vindt hij dat het OM informatie had moeten geven over de situatie op dat moment In een slotbeschouwing geeft de ombudsman aan dat met de inwerkingtreding op 1 okt jl van de Wet herziening ten nadele er minder risico s voor het OM zijn om een vervolgingsbeslissing te nemen Hij geeft de minister daarom in overweging 1F ers meer duidelijkheid te geven over vervolging Lees verder Onderwerpen asielzoeker 1f status onzekerheid informatieverstrekking strafrechterlijke vervolging immigratie en nationalisatie dienst openbaar ministerie landelijk parket rotterdam minister van veiligheid en justitie veiligheid en justitie Rapport 23 september 2013 2013 124 Eigen onderzoek naar onverzekerdenregeling voor ex asielzoekers Dit is een onderzoek uit eigen beweging naar de onverzekerdenregeling voor ex asielzoekers Asielzoekers met een verblijfsstatus moeten zichzelf verzekeren voor de zorgverzekeringswet de SVB geeft dit door aan het CVZ Na vier maanden niet betaling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verblijfsstatus%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/010 DUO had man kunnen wijzen op mogelijke gevolgen van buitenlandse studie voor verblijfsstatus | Nationale ombudsman
  met het verblijfsrecht hun recht op studiefinanciering De advocate achtte het onjuist dat DUO de toekomstige studenten hier niet op wijst Vreemdelingen hebben hier geen gelijke rechten en de advocate achtte het onjuist hen daar niet op te wijzen De advocate gaf aan dat de IND verantwoordelijk is voor het verstrekken en intrekken van een verblijfsvergunning Voor een burger is de overheid echter één geheel Op het moment dat DUO naar het verblijfsrecht vraagt en dit meeneemt in de beoordeling mag de burger er naar de mening van de advocaat van uitgaan dat deze aspecten bij de beoordeling worden meegewogen De advocate vond het niet eerlijk voor de burger dat eerst DUO op basis van alle relevante gegevens inclusief verblijfsrecht bepaalt dat de burger in het buitenland kan studeren met studiefinanciering en dat vervolgens na de start van studie in het buitenland de verblijfsvergunning wordt ingetrokken de studiefinanciering wordt beëindigd en de burger zonder geld zonder verblijfsrecht en zonder toekomst in een derde land achter blijft De advocate achtte het ook onjuist dat de overheid door DUO laat uitdragen dat studeren in het buitenland met een verblijfsvergunning en studiefinanciering mogelijk is om vervolgens als de student met de studie in het buitenland is gestart alles te beëindigen De advocate wenste dat de overheid duidelijk met één mond spreekt en burgers goed voorlicht over relevante wet en regelgeving Juist nu een keuze studeren in het buitenland om de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten zulke vergaande gevolgen heeft gedwongen terugkeer naar Angola van een goed geïntegreerde jongere na een verblijf van meer dan tien jaar en een grote studieschuld is het volgens de advocate aan de Nederlandse overheid om hier zorgvuldig in te handelen Volgens de advocate is de stelling van DUO dat de IND het onderzoek naar verzoeker had geïnitieerd onjuist De advocate had informatie ontvangen van de IND waaruit volgens haar bleek dat DUO de zaak had aangekaart bij de IND De advocate kon deze opmerking van DUO dan ook niet plaatsen De advocate verzocht de Nationale ombudsman dan ook om de klacht gegrond te verklaren en DUO te adviseren de handelwijze en voorlichting in de toekomst aan te passen Verder verzocht de advocate de Nationale ombudsman om DUO te adviseren om contact op te nemen met de IND om een oplossing te zoeken voor de groep jongeren die door dit beleid zijn getroffen en hen niet de dupe te laten worden van verkeerde en onvolledige voorlichting Visie DUO DUO meldde de advocate dat geen gebruik was gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de herziening van het recht op studiefinanciering DUO gaf aan dat het bij een aanvraag voor studiefinanciering in eerste instantie diende te bepalen of de aanvrager voor studiefinanciering in aanmerking komt De hoofdregel is dat studenten met de Nederlandse nationaliteit in aanmerking kunnen komen In sommige gevallen kunnen echter ook buitenlandse studenten in aanmerking komen voor studiefinanciering Daarbij kunnen twee groepen worden onderscheiden De eerste groep betreft studenten die aanspraak kunnen maken op Nederlandse studiefinanciering De tweede groep betreft aanvragers die behoren tot een groep van personen die bij algemene maatregel van bestuur op het gebied van studiefinanciering worden gelijkgesteld met aanvragers die de Nederlandse nationaliteit bezitten Dat is de groep die volgens DUO in deze zaak relevant is Dit laatste betreft aanvragers die in Nederland rechtmatig verblijven omdat ze beschikken over één van de in het Besluit studiefinanciering 2000 specifiek omschreven categorieën verblijfstitels Om te kunnen beoordelen of een aanvrager die niet de Nederlandse nationaliteit heeft de vreemdeling zoals dat in de wetgeving wordt aangeduid aanspraak kan maken op studiefinanciering moet volgens DUO dus worden bepaald over welke verblijfstitel hij of zij beschikt Daarbij maakt het dus niet uit of de aanvraag een opleiding in Nederland of daarbuiten betreft Gelijkstelling met Nederlanders betekent ook dat na vaststelling dat men aanspraak kan maken op studiefinanciering vervolgens ook alle rechten en plichten gelden die daaraan zijn verbonden Dat houdt dus ook de mogelijkheid in om tijdelijk of permanent een studie buiten Nederland te volgen mét studiefinanciering Zodra DUO vaststelt dat de aanvrager beschikt over één van de verblijfstitels die ertoe leiden dat men met Nederlanders gelijkgesteld moet worden kan DUO de aanvraag niet op grond van het ontbreken van die verblijfstitel afwijzen Vervolgens is volgens DUO de vraag aan de orde of de aanvrager een opleiding gaat volgen die op zich recht geeft op studiefinanciering Als ook dat het geval is moet er ook daadwerkelijk studiefinanciering worden toegekend Het is volgens DUO niet aan DUO om te bepalen of een aanvrager vervolgens door het gaan volgen van de opleiding de voorwaarden van de verblijfstitel schendt en daar al bij de toekenning van de studiefinanciering op te anticiperen DUO meldde dat het niet zelf had besloten om de gegevens van alle jongeren aan wie studiefinanciering is toegekend voor een opleiding in het buitenland door te spelen aan de IND Er is sprake van uitwisseling van informatie en kennis tussen verschillende overheidsinstanties Zo maken ook meerdere instanties zoals DUO en de IND gebruik van bepaalde gegevensbestanden zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie De IND heeft volgens DUO formeel zélf een onderzoek geïnitieerd waarin de vraag aan de orde was of onder andere verzoeker zich aan de voorwaarden verbonden aan zijn verblijfstitel heeft gehouden Op grond van de Vreemdelingenwet is DUO verplicht aan een dergelijk onderzoek mee te werken Volgens DUO heeft de IND vervolgens kennelijk vastgesteld dat verzoeker zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden omdat hij geen hoofdverblijf meer in Nederland heeft Welke voorwaarden er voor hem gelden en golden is hem door de IND bekendgemaakt bij verlening en of verlenging van de verblijfstitel DUO gaf aan dat de IND met regelmaat verblijfsvergunningen intrekt van personen die daar niet meer voor in aanmerking komen DUO wordt niet geïnformeerd over de reden van de intrekking Bij het vervallen van het verblijfsrecht vervalt ook het recht op sociale voorzieningen waaronder de studiefinanciering Volgens DUO was het bij het toekennen van de studiefinanciering van verzoeker niet bekend met

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/010 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  na onderzoek dat de minister de vrouw via het Agentschap en het O O fonds onvoldoende heeft geïnformeerd Daardoor wist de vrouw gedurende bijna twee jaar lang niet zeker of en wanneer zij opleidingssubsidie zou ontvangen Tijdens het onderzoek van de ombudsman is de subsidie toegekend Lees verder Onderwerpen SZW subsidie O O fonds opleiding ondernemers onvoldoende informatieverstrekking Rapport 4 december 2014 2014 187 DUO kan misverstand over aanmaning beter oplossen door persoonlijk contact even bellen Een man krijgt een dwangbevel voor een achterstallige maandelijkse aflossing van zijn studieschuld en betaalt deze ook de bijkomende kosten voor de deurwaarder Hij belt de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO en krijgt de bevestiging dat hij nu alle betalingen heeft voldaan Om voortaan op tijd te betalen regelt hij een automatische betalingsregeling Een halfjaar later krijgt hij weer een dwangbevel nu voor een achterstallige betaling van bijna een jaar daarvoor Door de incassokosten en de kosten van het exploot is het bedrag opgelopen van 45 euro naar 149 euro DUO stelt dat de man niet heeft gereageerd op aanmaningen en dat niet na te gaan is wat medewerkers hem tijdens zijn telefoontjes hebben gezegd De Nationale ombudsman oordeelt dat er een misverstand was ontstaan doordat de man aanmaningen kreeg maar van DUO had gehoord dat er geen betalingen meer open stonden DUO had dit misverstand beter snel kunnen oplossen zonder een deurwaarder in te schakelen door de man te bellen DUO is de man tegemoet gekomen door alsnog de incassokosten voor zijn rekening te nemen De Nationale ombudsman heeft daarom besloten geen oordeel te geven over deze zaak en benadrukt dat persoonlijk contact voorafgaand aan invorderingsmaatregelen loont Lees verder Onderwerpen dienst uitvoering onderwijs duo studieschuld betalingsregeling incassokosten aanmaning onpersoonlijk Nieuwsbericht 27 augustus 2014 Ombudsman start radio en videocampagne Dinsdag 13 mei start de Nationale ombudsman een radio en videocampagne om zijn naamsbekendheid en vindbaarheid te verhogen De radiospot is vanaf deze dag een week lang minimaal vier keer per dag te horen op Q music SkyRadio en ORN Lees verder Onderwerpen overheid om Nieuwsbericht 8 juli 2014 Nationale ombudsman hekelt betaalgedrag overheid aan ondernemers Meer dan de helft van de gemeenten betaalt facturen van ondernemers te laat De overheid brengt ondernemers hiermee in de problemen en geeft niet het goede voorbeeld Lees verder Onderwerpen overheid ondernemers facturen betaalgedrag onderzoek betaling Nieuwsbericht 17 juni 2014 Ombudsman respecteert besluit van Woerkom Het instituut van de Nationale ombudsman heeft kennisgenomen van de brief met de mededeling dat Guido van Woerkom zich heeft teruggetrokken als de door de Tweede Kamer verkozen Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen tweede kamer Frank van Dooren Nieuwsbericht 5 juni 2014 Guido van Woerkom gekozen tot Nationaal ombudsman De Tweede Kamer heeft ingestemd met de benoeming van Guido van Woerkom tot Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen Benoeming Frank van Dooren tweede kamer onzekerheid om Nieuwsbericht 28 mei 2014 Guido van Woerkom beoogd Nationale ombudsman De Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken draagt Guido van Woerkom voor als Nationale ombudsman Van Woerkom is nu nog hoofddirecteur

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&thema=Onderwijs (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Bakel De gemeente gunt het beheer van het sportcafé in de sporthal aan een echtpaar waarvan de vrouw werkzaam is in een horeca onderneming van een man die tevens gemeenteambtenaar is Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is niet gebleken dat de integriteit van de gemeente of de betrokken ambtenaar in het geding is geweest Wel vindt de ombudsman dat de gemeente zich onvoldoende actief heeft opgesteld om twijfels over de integriteit te vermijden Lees verder Onderwerpen integriteitsprobleem ondernemen gemeente Nieuwsbericht 3 februari 2014 DUO legt geen bankbeslag als stufi enige bron van inkomsten is Dienst Uitvoering Onderwijs DUO legt vanaf 1 januari 2014 geen bankbeslag meer bij studenten die geld aan DUO verschuldigd zijn maar wiens enige inkomstenbron studiefinanciering is Lees verder Onderwerpen duo beleid deurwaarder beslagvrije voet schulden om Nieuwsbericht 30 januari 2014 Koninklijke onderscheiding voor Alex Brenninkmeijer Vertrekkende Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft de versierselen die behoren bij de onderscheiding van Commandeur in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt gekregen Lees verder Onderwerpen tweede kamer om orde Alex Brenninkmeijer Rapport 23 december 2013 2013 204 Klacht over dwarsbomen onderzoek naar MPA door Algemene Inspectie NVWA Een varkenshouder heeft een bedrijf dat in 2002 verdacht werd van de MPA besmetting Volgens de Inspectiedienst wordt een besmetting aangetoond De varkenshouder zegt dat het besmette dier niet van het met MPA vervuilde voer heeft gegeten en dus niet besmet kan zijn Hij laat daarop zelf een aantal van zijn andere dieren testen maar de testresultaten krijgt hij nooit Hij klaagt erover dat de Algemene Inspectiedienst inmiddels opgegaan in de NVWA hem heeft tegengewerkt in het achterhalen van de feiten Onderzoek van de ombudsman heeft niet meer duidelijkheid gegeven over wat er daadwerkelijk gebeurd is Wel is duidelijk dat de man de testuitslagen niet heeft ontvangen De ombudsman beveelt het Ministerie van Economische Zaken aan alsnog zoveel mogelijk openheid van zaken te geven aan de man en te kijken naar compensatie van zijn geleden schade Lees verder Onderwerpen nvwa algemene inspectie deskundigenoordeel geheimhouding integriteit vooringenomenheid uitblijven actie onderzoek kostenvergoeding schadevergoeding zzp landbouw communicatie economische zaken Nieuwsbericht 20 december 2013 Frank van Dooren wordt waarnemend Nationale ombudsman De Tweede Kamer heeft Frank van Dooren benoemd tot waarnemend Nationale ombudsman Van Dooren is momenteel substituut Nationale ombudsman Hij neemt per 1 januari 2014 de taken van Alex Brenninkmeijer over totdat de Tweede Kamer een nieuwe Nationale ombudsman heeft benoemd Lees verder Onderwerpen Frank van Dooren tweede kamer rechtbank gerechtshof Alex Brenninkmeijer rechter Nieuwsbericht 19 december 2013 Alex Brenninkmeijer wordt lid Europese rekenkamer De Raad van de Europese Unie heeft ingestemd met de voordracht van Alex Brenninkmeijer als lid van de Europese rekenkamer Hij legt per 1 januari zijn functie van Nationale ombudsman neer Lees verder Onderwerpen Benoeming Bestuur rechter recht tweede kamer Nieuwsbericht 13 december 2013 Minister Timmermans kan beter excuses aan Iraanse studenten maken De Nationale ombudsman vindt dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken namens de overheid Iraanse studenten excuses moet maken Lees verder Onderwerpen om discriminatie overheid Nieuwsbericht 11 december

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&thema=Onderwijs (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Nieuwsbericht 13 november 2013 Ombudsman start radiocampagne Donderdag 14 november start de Nationale ombudsman een korte intensieve radiocampagne om de naamsbekendheid en vindbaarheid te verhogen Lees verder Onderwerpen overheid om Nieuwsbericht 5 november 2013 Wat vinden loketambtenaren van dienstverlening door de overheid De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft loketambtenaren van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken NVVB gevraagd wat zij vinden van de kwaliteit van de overheidsdienstverlening Lees verder Onderwerpen overheid dienstverlening Alex Brenninkmeijer om onderzoek Nieuwsbericht 9 oktober 2013 Nationale ombudsman onderzoekt online dienstverlening De Nationale ombudsman wil weten hoe burgers oordelen over hun online contacten met de overheid Daarom brengt hij in kaart wat de ervaringen van burgers zijn in de online contacten met onder meer gemeente UWV SVB en de Belastingdienst Lees verder Onderwerpen onderzoek om overheid dienstverlening svb digitale dienstverlening Nieuwsbericht 9 oktober 2013 Alex Brenninkmeijer onderscheiden door ombudsman Curaçao Op dinsdag 8 oktober 2013 is de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer onderscheiden voor zijn bijzondere bijdrage ten behoeve van de ondersteuning van het instituut Ombudsman Curaçao Lees verder Onderwerpen Alex Brenninkmeijer Rapport 3 oktober 2013 2013 136 Verzoekers klagen dat VGZ Zorgkantoor zich onvoldoende ingespannen heeft bij plaatsing zorginstelling Ouders van autistisch en verstandelijk gehandicapte zoon melden hun zoon aan voor dagbesteding in een zorginstelling De instelling weigert opname omdat de zoon agressief kan zijn en er nog geen geschikte medicatie voor hem is Het zorgkantoor VGZ vindt dat de instelling de zoon onterecht heeft geweigerd maar laat het daarbij als de instelling volhardt in de weigering Het zorgkantoor heeft naar het oordeel van de ombudsman verzuimd om de zorgweigering niet te accepteren en meer sturend op te treden Lees verder Onderwerpen vgz zorgkantoor zorginstelling dagbesteding autistisme verstandelijke beperking agressie volksgezondheid welzijn en sport Rapport 16 september 2013 2013 127 Verzoeker klaagt over klachtbehandeling over Bureau Leerplicht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&thema=Onderwijs (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Guido van Woerkom has withdrawn his candidature for the post of National Ombudsman despite his recent selection by the Dutch House of Representatives Lees verder Rapport 19 juli 2013 2013 087 Geen inzicht in gemaakte fouten bij digitale toets Gesproken Nederlands van het inburgeringsexamen Mevrouw M afkomstig uit Soedan is voor de vierde keer gezakt voor haar Toets Gesproken Nederlands onderdeel van het inburgeringsexamen Alle andere onderdelen van het examen heeft ze wel in één keer gehaald Van de Dienst Uitvoering Onderwijs die namens de minister van SZW de toets afneemt krijgt ze geen inzicht in de fouten die ze heeft gemaakt De ombudsman vindt dat niet juist Problemen rond de Toets Gesproken Nederlands zijn voor de Nationale ombudsman niet nieuw In 2012 is een soortgelijke klacht ook onderzocht In november 2012 werd toegezegd dat de terugkoppeling van de toets uitgebreider zou worden Deze verbeteringen in de procedure zijn nog niet doorgevoerd De minister van SZW laat weten het redelijk te vinden dat kandidaten die meer dan drie keer zijn gezakt voor de toets een herbeoordeling krijgen De door de computer opgenomen antwoorden worden dan beoordeeld door een medewerker Dat gaat ook gebeuren met de resultaten van mevrouw M Lees verder Onderwerpen toets gesproken nederlands inburgeringsexamen digitale toets herbeoordeling deelvaardigheden deelscores minister van sociale zaken sociale zaken en werkgelegenheid Nieuwsbericht 26 juni 2013 Ombudsman start onderzoek naar rol burgers bij digitalisering overheid De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer start een onderzoek naar wat burgers als goede digitale dienstverlening door de overheid ervaren en wat burgers in redelijkheid van de overheid kunnen verwachten als het gaat om digitale dienstverlening Lees verder Onderwerpen overheid dienstverlening om digitale dienstverlening onderzoek digitale overheid Video 12 juni 2013 Ester lied voor de Ombudslezing op 31 mei 2013 Waar kun je tegenaan lopen als je voor financiële

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&thema=Onderwijs (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ontstaat door het vertrek van de huidige Europese ombudsman Nikiforos Diamandouros een vacature en op 4 april is de opvolgingsprocedure door het Europese Parlement gestart Lees verder Onderwerpen Bestuur om Alex Brenninkmeijer Video 9 april 2013 What sort of complaints can you send to the National ombudsman The National ombudsman explains what sort of complaints the residents of the Dutch Caribbean can send to the National ombudsman Lees verder Onderwerpen klachtprocedure nationale ombudsman no Video 9 april 2013 How can you send your complaint to the National ombudsman The National ombudsman explains the residents of the Dutch Caribbean how to send their complaints to the National ombudsman Lees verder Onderwerpen nationale ombudsman no klachtprocedure Video 9 april 2013 What will the National ombudsman do about your complaint The National ombudsman explains the residents of the Dutch Caribbean what will happen with their complaint Lees verder Onderwerpen nationale ombudsman no klachtprocedure Nieuwsbericht 25 maart 2013 Bent u intermediair Geef uw mening in deze vragenlijst De vragenlijst over complexiteit van de overheid is inmiddels gesloten Lees verder Onderwerpen overheid Alex Brenninkmeijer gegevens Video 21 maart 2013 Wie is de Nationale ombudsman Ken ta e Defensor di Pueblo De Nationale ombudsman stelt zich voor aan de bewoners van Caribisch Nederland Lees verder Onderwerpen nationale ombudsman no caribisch nederland Video 21 maart 2013 Waarvoor kunt u bij de Nationale ombudsman terecht Ku kua keho bo por akudí na Defensor di Pueblo De Nationale ombudsman legt uit waarvoor de bewoners van Caribisch Nederland bij hem terecht kunnen Lees verder Onderwerpen nationale ombudsman no klachtmelding caribisch nederland Video 21 maart 2013 Hoe kunt u klagen bij de Nationale ombudsman Kon ta entregá keho serka Defensor di Pueblo De Nationale ombudsman legt uit hoe de bewoners van Caribisch Nederland een klacht bij hem kunnen indienen Lees verder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&thema=Onderwijs (2015-08-09)
  Open archived version from archive