archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wanneer kunnen veteranen een klacht indienen over de minister? | Nationale ombudsman
  een klacht indienen over de minister Veteranen kunnen een klacht indienen als zij vinden dat de minister niet aan zijn plichten aan veteranen voldoet Het gaat om plichten rondom materiële zorg maatschappelijke ondersteuning en geestelijke gezondheidszorg Veteranen kunnen ook een klacht indienen als zij vinden dat de minister hen op een verkeerde manier behandelt Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Informatie speciaal voor Kinderen Veteranen Ondernemers

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-over-minister (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Welke taken heeft de Veteranenombudsman? | Nationale ombudsman
  behandelt hij klachten van veteranen Dit zijn klachten over organisaties die een taak uitvoeren voor veteranen zoals zorginstellingen Het kan gaan om overheidsorganisaties maar ook om organisaties die geen overheid zijn Ten tweede kan de Veteranenombudsman zelf een onderzoek starten Ten derde adviseert de Veteranenombudsman de regering en het parlement Ten vierde controleert de Veteranenombudsman de klachtbehandeling bij organisaties die taken uitvoeren voor veteranen Delen Deel op twitter Deel op

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/taken-Veteranenombudsman (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/204: Klacht over dwarsbomen onderzoek naar MPA door Algemene Inspectie (NVWA) | Nationale ombudsman
  in 2004 was uitgelekt zo hebben kamerleden van destijds aan verzoeker aangegeven Verzoeker vraagt zich in dat kader ook af waarom er geen strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld tegen de twee grote spelers waar in het KLPD rapport melding van is gemaakt Het Ministerie van Economische Zaken heeft ten behoeve van een artikel in het februari 2013 nummer van V Focus V Focus laten weten dat het ministerie niet kan helpen met het verkrijgen van de uitslagen omdat verzoeker al een beroep heeft gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur hierna Wob Vervolgens heeft de NVWA aan de redactie laten weten dat het hele dossier van verzoeker nog eens is doorgenomen Daaruit is gebleken dat alle uitslagen van het bedrijf van verzoeker negatief waren Op de vraag of de uitslagen toch boven water gekomen zijn heeft de NVWA vervolgens laten weten dat het een mondelinge mededeling van de NVWA betrof Kort daarna kreeg de redactie als antwoord op een eigen Wob verzoek te horen dat onderzoeksuitslagen op basis van de archiefwet na drie jaar zijn vernietigd De uitslagen bestaan dus niet meer Dit is opmerkelijk er is dus geen bewijsstuk maar wel een mondelinge uitslag Verzoeker heeft destijds binnen die termijn van drie jaar herhaaldelijk om de uitslagen gevraagd maar heeft deze nooit gekregen Terwijl daarover nog procedures liepen zijn de uitslagen volgens de NVWA wel alvast vernietigd Rond februari 2013 heeft V Focus vertrouwelijke correspondentie tussen de RIVM en de NVWA boven tafel weten te krijgen Daaruit blijken twee zaken Enerzijds dat de varkens van verzoeker wel degelijk besmet waren met MPA en anderzijds dat er iets aan de hand was met zijn bedrijf Verzoeker vraagt zich het volgende af Is er conform de EG wetgeving aan Brussel gemeld dat er naast MPA ook het hormoon 17 beta oestradiol in het Nederlandse vlees is aangetroffen Ik begreep dat er in die na controles in 2002 en 2003 die ik opvraag vanwege MPA ook gelijktijdig op 17 beta oestradiol is gecontroleerd Als zowel Brussel als de Tweede Kamer onwetend worden gehouden zou het problemen kunnen geven dat ik als eigenaar van de dieren wél uitslagen in handen zou krijgen waar gehaltes van beide hormonen op het uitslagformulier vermeld worden Mijn vermoeden over de juistheid van deze verklaring wordt nog versterkt doordat ik ook nog steeds niet de correspondentie met Brussel mag ontvangen Er is namelijk aan Brussel een incident gemeld in 2002 terwijl in het KLPD rapport Inventarisatie milieucriminaliteit wordt gesproken van structurele verontreinigingen die al jaren aan de gang waren Via e mails tussen medewerkers van verschillende laboratoria die hij heeft gekregen via AID medewerkers is verzoeker ervan op de hoogte gekomen dat het hoofdlaboratorium wel eens de opdracht krijgt om uitslagen te vernietigen of aan te passen De hele gang van zaken heeft naast andere procedures ertoe geleid dat verzoeker een klacht heeft ingediend bij de Nationale ombudsman Deze heeft op 21 maart 2013 een schriftelijk onderzoek ingesteld De klacht De klachten van verzoeker waren als volgt geformuleerd Verzoeker klaagt erover dat Algemene Inspectiedienst thans opgegaan in de NVWA en onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken hierna NVWA sinds er in 2002 voor de eerste keer in zijn varkens en in hun voer MPA een verboden groeihormoon werd aangetroffen het onderzoek naar oorzaak en herkomst van de besmetting stelselmatig heeft gedwarsboomd Ter toelichting op de klacht is daar het volgende aan toegevoegd Verzoeker legt een verband tussen het moment dat uit de analyseresultaten van de eerste twintig op zijn bedrijf onderzochte varkens kon worden afgeleid dat niet alleen op de natte maar ook op de droge voerstroom een verdenking van verontreiniging rustte en het moment dat de NVWA elke vorm van verdere medewerking aan het verkrijgen van nadere analyseresultaten weigerde Als voorbeelden van de obstructie van de kant van de NVWA heeft verzoeker onder meer genoemd De weigering de duplomonsters te analyseren die tijdens de eerste bemonsteringsronde op 20 varkens waren genomen De weigering de triplomonsters te verstrekken die normaliter aan de eigenaar van de geslachte dieren ter hand gesteld dienen te worden om een eventuele second opinion van derden te verkrijgen De voortijdige en onwettige verwijdering van de 20 karkassen waarop verzoeker als eigenaar een hernieuwde bemonstering had willen laten uitvoeren Verzoeker constateert dat de NVWA ondanks al zijn verzoeken om informatie in het verleden en ondanks meerdere daartoe strekkende Wob verzoeken tot op de dag van vandaag weigert de reeds bestaande analyseresultaten openbaar te maken die hebben betrekking op meerdere series van analyses Hij spreekt het vermoeden uit dat inmiddels nog meer informatie om hem onbekende redenen kennelijk is vernietigd terwijl hij al heel lang om die informatie heeft verzocht voordat deze werd vernietigd Verzoeker verwijst ook naar de onlangs uitgekomen artikelen in vakblad V focus en Stal en Akker en naar de Kamervragen die recentelijk door mevrouw Thieme van de Partij voor de Dieren over zijn situatie zijn gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken Tenslotte vestigt verzoeker de aandacht op vragen die op 30 januari 2013 in het debat over het functioneren van de NVWA aan dezelfde staatssecretaris zijn gesteld door SP fractielid Van Gerwen ten aanzien van de wijze waarop de toenmalige AID is omgegaan met de milieucriminaliteit die in de context van de MPA affaire aan het licht kwam en beschreven is in het KLPD rapport Inventarisatie milieucriminaliteit Visie ministerie Per brief van 17 mei 2013 heeft het Ministerie van Economische Zaken gereageerd Het ministerie is daarbij alleen ingegaan op de wijze waarop de NVWA is omgegaan met de dienstverlening richting verzoeker na de klachtmelding in 2011 Het ministerie is niet ingegaan op de mogelijke tegenwerking met het verkrijgen van de onderzoeksresultaten omdat de rechter zich daarover heeft uitgelaten aldus het ministerie Er is niet aangegeven op welke uitspraak van de rechter het ministerie doelt Nadat het bedrijf van verzoeker in 2002 onder toezicht was geplaatst in verband met de MPA affaire is verzoeker daartegen in bezwaar en beroep gegaan In de uitspraak van 24 juni 2003 heeft de rechter het beroep ongegrond verklaard Via Postbus 51 en de meldkamer VWA kwamen in 2011 de eerste vragen van verzoeker binnen De verschillende vragen van verzoeker hebben er onder meer toe geleid dat twee medewerkers van de NVWA in mei 2012 bij verzoeker op bezoek zijn geweest De medewerkers hebben hun bevindingen in een interne e mail weergegeven In die e mail staat onder meer Die de mailwisseling tussen verzoeker en de NVWA N o gelezen hebbende concludeer ik dat niemand heeft begrepen waar het X verzoeker N o om te doen is Dat ligt wellicht aan de manier van communiceren van deze man Ook zag ik dat een enkele medewerker hem als geestelijk verminderd toerekeningsvatbaar omschrijft en dat vind ik een slechte zaak In ons gesprek is ons namelijk goed duidelijk geworden dat als je weet dat zijn verhaal betrekking heeft op de MPA affaire er ineens toch een kern van waarheid lijkt te zitten in zijn beweringen In elk geval snappen wij goed waarom X de AID cq de NVWA niet meer vertrouwt en hij langs alle kanten zijn verhaal kwijt wil moet Bij X werd een van de varkens die droogvoer kregen positief bevonden ca 1 1 ppb de rest was negatief Dat snapte X niet en hij kreeg argwaan met betrekking tot de droogvoeders Hij zocht daarin de oorzaak voor de positieve uitslag Vervolgens heeft hij gevraagd om contra onderzoek en dat werd hem kennelijk geweigerd X telde vanaf dat moment een en een bij elkaar en concludeerde dat de diervoedersector jarenlang willens en wetens afvalstromen met hormonen verwerkte in varkensvoer dus ook in droogvoer Als dat aan het licht zou zijn gekomen dan was er een probleem geweest dat vele malen groter zou worden dan het geval was Kortom hij beticht de overheid PVE AID RVV etcetera van corruptie frauduleus handelen achterhouden van informatie en wegmaken en vernietigen van bewijs teneinde de affaire minder ernstig te doen voorkomen dan dat die al was Er zijn X vanuit de NVWA per mail bepaalde vragen gesteld Als hij vervolgens in contact wil komen met de vraagsteller om de zaak te bespreken wordt hij niet doorverbonden noch teruggebeld en zo zijn er nog een aantal voorbeelden Dat hij telkens nee op zijn rekest krijgt sterkt hem in zijn standpunten Zoals gezegd is het moeilijk communiceren met X maar dat neemt niet weg dat hij recht heeft op bepaalde op hem van toepassing zijnde stukken als die er nog zijn Het probleem dat hij met de AID oud niet verder is gekomen ligt volgens ons voor een deel in het feit dat er tijdens de MPA affaire twee diensten naast elkaar werkten de AID en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees hierna RVV De stukken aangaande monsterafneming relazen onderzoeken uitslagen etc hebben allemaal betrekking op het deel van het werk dat door de RVV werd uitgevoerd Deze stukken kon de AID oud waarschijnlijk niet eens ophoesten omdat zij die niet hadden Wij zijn van mening dat de dienst serieus zou moeten omgaan met deze casus Dat houdt in dat met name de stukken van de oude RVV boven water moeten komen Nu de Nationale ombudsman de zaak kennelijk in behandeling neemt loopt de NVWA en onze minister risico s indien procedures niet gevolgd zouden worden Tussen juni 2012 en januari 2013 is er in de archieven van de AID oud RVV oud LNV oud gezocht naar documenten waar verzoeker om vroeg De documenten zijn niet gevonden Ten aanzien van het dossier van de AID is de conclusie van het ministerie dat dat dossier geen stukken bevat die verzoeker nog niet heeft ontvangen of nog niet heeft mogen inzien De stukken die na 24 augustus 2004 zijn toegevoegd bevatten geen informatie die de vragen die verzoeker nu nog heeft kunnen beantwoorden Ten aanzien van het LNV oud dossier is de conclusie dat de stukken daarin aanwezig al in het bezit zijn van verzoeker of dat deze geen antwoord geven op zijn vragen Voor het RVV oud dossier geldt hetzelfde Ook bevat dat dossier stukken waarom niet wordt gevraagd Daarnaast wordt er opgemerkt dat het dossier documenten bevat die betrekking hebben op de slacht van 57 varkens in het slachthuis in Emmen Die varkens zijn getest op MPA en verzoeker kreeg de rekening Na een bezwaar van zijn kant tegen die rekening heeft hij die uiteindelijk niet hoeven te betalen In het dossier wordt alleen vermeld dat de uitslagen negatief waren Conform Rijks breed archiveringsbeleid worden positieve lab uitslagen na 3 jaar vernietigd Negatieve uitslagen worden helemaal niet bewaard Daarom zitten die uitslagen niet in het dossier Het ministerie is van mening dat het de informatieverzoeken van verzoeker juist heeft behandeld De enige informatie die niet overhandigd kan worden zijn de negatieve testuitslagen Die gegevens zijn volgens de daarvoor geldende procedures vernietigd De staatssecretaris van Economische Zaken is van mening dat de NVWA behoorlijk heeft gehandeld Reactie verzoeker op visie ministerie In zijn reactie op het verslag van bevindingen is verzoeker ook ingegaan op de reactie van het ministerie Over de stukken die na 24 augustus 2004 aan het dossier zijn toegevoegd en waarover het ministerie liet weten dat deze geen informatie bevat die vragen van verzoeker kunnen beantwoorden vraagt verzoeker zich af waarom hem deze stukken niet kunnen worden toegestuurd Als deze als geheim worden gezien waarom is dat dan Ook heeft hij laten weten dat negatieve uitslagen wel degelijk bewaard worden en gemeld zijn deze zijn namelijk gemeld aan Brussel dat hem hierover een ruim aantal stukken heeft toegestuurd Verzoeker heeft zelf ook negatieve uitslagen uit die tijd gezien deze betreffen echter niet zijn bedrijf Zelf trekt hij daaruit de conclusie dat de uitslagen van zijn bedrijf zeer waarschijnlijk positief waren Reactie ministerie In reactie op het verslag van bevindingen heeft het ministerie onder meer het volgende laten weten Uit de stukken van de NVWA blijkt dat er maar één van de twintig dieren besmet was een zeug Uit het NVWA dossier blijkt niet dat daarop de hele zeugenstapel van verzoeker is geruimd Dat kan hoogstens die ene zeug zijn Verder verwijst het ministerie naar de beantwoording van Kamervragen over de zaak van verzoeker Daarbij wordt duidelijk dat het ministerie niet wil overgaan tot het verstrekken van de testresultaten positief of negatief eigener beweging alleen op verzoek De testresultaten blijven wel drie jaar destijds vijf jaar bewaard Voor het opvragen van testresultaten hoeft niet te worden betaald alleen in het geval op het bedrijf een besmetting is aangetroffen Nu er geen besmetting was op verzoekers bedrijf op het moment dat hij zelf een aantal varkens liet testen was hem per abuis een rekening gestuurd Lopende en afgeronde procedures Rondom de situatie van verzoeker hebben diverse procedures gespeeld en spelen er ook nu nog procedures Aangezien ook de procedures die pas zijn gaan lopen nadat verzoeker de Nationale ombudsman had benaderd relevant kunnen zijn ten aanzien van zijn klacht worden deze ook genoemd Europese Commissie Op 21 oktober 2011 heeft hij een klacht ingediend bij de Europese Commissie met betrekking tot het door de Nederlandse overheid hierna Nederland weigeren van inzage in de van belang zijnde stukken Deze klacht is ongegrond verklaard op basis van informatie die door Nederland aan de Europese Commissie was aangeleverd maar die verzoeker zelf nooit heeft gezien De Europese Commissie heeft hem per brief van 29 juni 2012 laten weten dat deze heeft geconcludeerd dat hij belanghebbende was inzake de onderzoeksgegevens uit de periode 2002 2005 maar heeft hem voor het verkrijgen inzien van die informatie terugverwezen naar NL zo heeft verzoeker de Nationale ombudsman laten weten Met een beroep op de Wob heeft verzoeker vervolgens op 29 maart 2012 geprobeerd om die informatie daadwerkelijk te verkrijgen Tot op heden is dat niet gelukt Na de eerste reactie uit maart 2012 van de Europese Commissie op de vragen en klacht van verzoeker met betrekking tot de steunmaatregel is er tussen verzoeker en de Europese Commissie enige tijd over die kwestie gecorrespondeerd Dit heeft niet tot inhoudelijk andere antwoorden geleid dan in de eerste brief Op 28 juni 2013 heeft verzoeker de Europese Commissie verzocht om toegang tot die documenten die hij van Nederland maar niet kreeg In augustus 2013 heeft verzoeker via de Europese Commissie een groot aantal documenten ontvangen De Europese Commissie heeft naar aanleiding van zijn verzoek 46 documenten kunnen achterhalen Van de documenten die niet reproduceerbaar waren kreeg verzoeker kopieën toegestuurd met uitzondering van twee die nog in analyse waren door de diensten van de Europese Commissie Deze worden eventueel later toegestuurd Dit betrof twee e mails uit 2007 en 2008 Daarnaast heeft de Europese Commissie op zijn verzoek om accreditatie informatie toe te sturen als volgt gereageerd In uw brief van 28 juni 2013 verzoekt u ook om u accreditatie informatie te sturen Krachtens Beschikking 98 179 EG van de Commissie houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de officiële bemonstering in het kader van de opsporing van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en dierlijke producten hoeven de lidstaten deze accreditatie informatie echter niet te verstrekken aan de diensten van de Commissie zodat deze informatie geen deel uitmaakt van het dossier Naar aanleiding van de ontvangen documenten van de Europese Commissie is verzoeker de afgelopen maanden gaan achterhalen welke laboratoriumuitslagen van de hormoononderzoeken wel en welke niet bij de Europese Commissie zijn gemeld Bij positieve laboratoriumuitslagen heeft NL namelijk de verplichting deze bij de Europese Commissie te melden Het lijkt er echter op alsof er geen enkele uitslag betreffende zijn varkens bij de Europese Commissie is gemeld Hij heeft wel meldingen uit die periode gezien maar geen daarvan betreft zijn bedrijf Productschap Vee en Vlees Op 3 juli 2012 heeft er bij de externe bezwaarschriftencommissie van het Productschap Vee en Vlees een hoorzitting plaatsgevonden in het kader van het afwijzende besluit van het Productschap Vee en Vlees op het verzoek om inzage in alle relevante stukken door verzoeker Bij die hoorzitting is onder meer aangedragen dat verzoeker op dat moment geen inzage in het dossier kreeg omdat de informatie over de MPA affaire onderdeel uitmaakte van het MPA procesdossier De MPA procedure was aangespannen door het Productschap Vee en Vlees tegen de vermoedelijke veroorzakers van de MPA verontreiniging Dat zijn de Ierse geneesmiddelenfabrikant Wyeth en de afvalverwerker CARA Destijds hebben de boeren de keuze kunnen maken om deel te nemen aan de opkoopregeling die door het Productschap Vee en Vlees was opengesteld voor getroffen bedrijven De deelnemende boeren hebben daarbij hun rechten gecedeerd aan het Productschap Vee en Vlees Verzoeker heeft daaraan niet deelgenomen en dus ook zijn rechten niet gecedeerd In algemene zin werd hij daarom wel als belanghebbende bij het MPA procesdossier aangemerkt maar niet als direct belanghebbende Het Productschap Vee en Vlees heeft wel opgemerkt dat het niet beschikte over documenten met betrekking tot de monstername en analyse die destijds is uitgevoerd De reden daarvan was dat de NVWA die documenten strikt onder zich hield en ook niet aan het Productschap Vee en Vlees ter beschikking stelde Wob verzoeken Verzoeker heeft de afgelopen jaren een aantal Wob verzoeken ingediend bij verschillende betrokken instanties Daarbij kreeg hij in sommige stukken wel inzage maar voor de meerderheid van de verzoeken werd dit afgewezen Op 14 juni 2013 heeft er een zitting plaatsgevonden in verband met zijn meest recente Wob verzoek deze betrof een Wob verzoek bij het Productschap Vee en Vlees De NVV was daarbij door het Productschap Vee en Vlees uitgenodigd Zowel de NVV als het Productschap Vee en Vlees hebben aangegeven dat de gevraagde stukken niet geleverd mochten worden in verband met het procesbelang Op 15 oktober 2013 heeft de rechtbank verzoeker laten weten dat het vooronderzoek dat tijdens de zitting was geschorst en weer was opgepakt inmiddels is afgerond Verzoeker heeft aangegeven dat de reden voor de schorsing was dat de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees niet gemachtigd bleek te zijn om te spreken namens het bestuur Het Wob verzoek valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees maar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/204 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/192: Klacht over college B&W over scheppen van verwachtingen m.b.t. bestemmingsplan | Nationale ombudsman
  dat argumenten werden aangevoerd die achterhaald waren niet ter zake doend of niet nader onderbouwd Over het doorlopen proces merkt verzoeker op Als burger moet je er op kunnen vertrouwen dat de Gemeentelijke overheid Open Eerlijk en Betrouwbaar met haar ingezetenen omgaat Volgens verzoeker N o is dat hier niet het geval volgens hem is hij aan het lijntje gehouden heeft de Gemeente zich eerst achter de Provincie verscholen en zegt nu nu ze met de billen bloot moet dat er geen recreatiepark met zorg mag komen terwijl verzoeker N o jarenlang in het project heeft geïnvesteerd in tijd en niet te vergeten geld door als gemeente verzoeker N o steeds een kansrijke worst voor te houden Wat heeft de Nationale ombudsman onderzocht Bij de opening van het onderzoek wijst de Nationale ombudsman het college en de gemeenteraad op de kernwaarden en de behoorlijkheidsnormen die de ombudsman hanteert Hij toetst de klacht van verzoeker in beginsel aan de kernwaarde Open en duidelijk en meer specifiek aan het vereiste van transparantie Dit houdt in dat de overheid open en voorspelbaar is in haar handelen zodat het voor de burger duidelijk is waarom de overheid bepaalde dingen doet Het college en de gemeenteraad is gevraagd gemotiveerd aan te geven of en waarom de gemeente Neerijnen in onderhavige casus heeft gehandeld in overeenstemming met het vereiste van transparantie Tevens is gevraagd welke mogelijkheden men nog ziet om in overleg met verzoeker tot wijziging van de bestemming te komen omdat twee gedeputeerden van de provincie Gelderland tegenover hem zouden hebben verklaard hierover graag in overleg te treden met de gemeente Hoe reageert de gemeente Het college merkt allereerst op dat voor de wens van verzoeker een herziening van het bestemmingsplan dan wel een afwijkingsprocedure noodzakelijk is Voor beide procedures is de gemeenteraad het bevoegd gezag Als een initiatief niet past binnen het bestemmingsplan kan een principeverzoek worden ingediend Het college neemt dan een voorlopig standpunt in waaruit duidelijk wordt of het zinvol is de aanvraag verder te concretiseren en te onderbouwen Daarna volgt het gebruikelijke besluitvormingstraject Bij het beoordelen van een principeverzoek wordt in voorkomende gevallen ook overleg gepleegd met de provincie en als om een duidelijke politieke keuze wordt gevraagd ook de raadscommissie Ruimte geconsulteerd De gemeente heeft op 28 september 2011 een principeverzoek ontvangen voor het oprichten van een bungalowpark met zorg Tijdens een overleg op 21 november 2011 tussen provincie gemeente en initiatiefnemer is geconcludeerd dat uit het verzoek niet duidelijk blijkt wat de mate van afwijking van het bestemmingsplan is en welke invloed het initiatief heeft op het waardevolle landschap Afgesproken is dat het principeverzoek zou worden aangevuld met het uiteindelijke plan zodat behandeling in het college en zo nodig de raadscommissie kan plaatsvinden Aangezien er bij de initiatiefnemer nog onduidelijkheid bestond is hem in januari 2012 een verhelderende brief gestuurd De provincie deelde op 18 juli 2012 mee met het plan te kunnen instemmen De haalbaarheid van het verzoek was vervolgens afhankelijk van gemeentelijk beleid en lokale belangenafweging Volgens afspraak is de aanvullende informatie aan het principeverzoek toegevoegd en voor behandeling in het college en aansluitend de commissie Ruimte geagendeerd Tijdens de behandeling in de raadscommissie is duidelijk geworden dat voor het initiatief geen meerderheid bestaat De commissie vindt het initiatief in strijd met het ruimtelijk beleid en niet passend bij de schaal van het landschap ter plaatse Daarom heeft het college besloten geen verdere medewerking te verlenen Het college concludeert dat bij verzoeker ondanks diverse overleggen telefonische contacten en briefwisselingen onduidelijkheid is blijven bestaan over het voor de gemeente gebruikelijke afwegingsproces Hoewel aan een principeverzoek andere eisen worden gesteld dan aan een concreet verzoek tot afwijking of herziening moet er wel zicht zijn op de aard en omvang van het initiatief Het college is van mening dat er op 6 februari 1997 geen verwachting is gewekt dat wél medewerking zou worden verleend Tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan is aangegeven dat een concreet verzoek moet worden ingediend Hiermee is nadrukkelijk niet gezegd en ook niet bedoeld te zeggen dat daarmee dan ook de garantie is gegeven dat positief wordt beslist Vervolgens is tijdens bijeenkomsten van de raad en de raadscommissie op latere momenten over het initiatief niet vooruitgelopen op de gebruikelijke besluitvorming Het college stelt gedurende het gehele proces open eerlijk en duidelijk te hebben gecommuniceerd Met verzoeker is gedurende het proces constructief meegedacht hoe het verzoek concreet ingevuld kan worden In die zin is het college betrokken geweest en is oplossingsgericht meegedacht Ook is verzoeker op verschillende momenten gevraagd en ongevraagd geïnformeerd over het besluitvormingstraject Ten slotte ziet het college geen aanleiding om opnieuw met elkaar in overleg te gaan De structuurvisie Waalweelde West is in voorbereiding en het is niet ondenkbaar dat hierin recreatieve initiatieven mogelijk worden maar duidelijk is wel dat de wens van verzoeker in zijn huidige opzet ook dan geen doorgang kan vinden Hoe reageert verzoeker Naar aanleiding van de reactie van het college schrijft verzoeker dat het voor hem nagenoeg onmogelijk is gebleken van de gemeente helder te krijgen of zijn initiatief wel of geen toestemming kan krijgen middels een bestuurlijk besluit De gemeente heeft nooit gekeken naar de problemen die zich kunnen voordoen voor een ondernemer die zijn nek wil uitsteken en initiatieven wil ondernemen om het gebied extra impulsen te geven Er is op geen enkele manier een handreiking gedaan op zijn verzoeken is afwachtend gereageerd en het verstrekken van informatie het tijdig aanreiken van vereisten en het initiëren van de besluitvorming is telkens vooruit geschoven Het is hem dan ook niet duidelijk wat het college bedoelt met een concreet behandelbaar principeverzoek Als een verzoek wordt ingediend geeft het college of de raad aan welke extra informatie zij nodig heeft De gemeente heeft ook de plicht mee te delen welke informatie nog nodig is Dit is gedurende het gehele traject nagelaten Pas in januari 2012 geeft de gemeente eindelijk aan hoe zij het principeverzoek graag ingevuld ziet en welke onderdelen daarin moeten worden opgenomen Dat er niet eerder van een

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/192 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/183: Medewerkster Belastingdienst doet onaangekondigd onderzoek in tuincentrum | Nationale ombudsman
  van de klachtbehandeling De Belastingdienst heeft de medewerkster van de Belastingdienst die niet was betrokken bij het boekenonderzoek gevraagd het tuincentrum te bezoeken en om aankopen te doen Volgens haar is een dergelijk bezoek te kwalificeren als het uitvoeren van een waarneming ter plaatse die had moeten worden aangekondigd Dat is niet gebeurd en de klacht is op dat punt gegrond Beoordeling Behoorlijk overheidsoptreden kenmerkt zich door eerlijk en betrouwbaar handelen Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid integer handelt en bij gebruik van bepaalde bevoegdheden de behoorlijkheidsregels in acht neemt Bij de beoordeling wordt hieraan getoetst Burgers mogen verwachten dat de overheid haar taken op een gewetensvolle manier uitvoert Van de overheid en haar medewerkers mag worden verwacht dat zij hun positie hun bevoegdheden niet misbruiken en daarover transparant zijn naar de burger De Belastingdienst heeft van de wetgever bevoegdheden gekregen ten behoeve van de belastingheffing waaronder de mogelijkheid om ter plekke de feitelijke situatie te bekijken Burgers mogen ervan uitgaan dat de Belastingdienst op behoorlijke wijze gebruik maakt van die bevoegdheid De Belastingdienst heeft de werkwijze bij een onderzoek ter plaatse uitgewerkt in een aantal regels namelijk een schriftelijke aankondiging van het doel van het bezoek legitimatie van medewerkers van de Belastingdienst legitimeren voorafgaand het bezoek rapportage van de bevindingen Bij het bezoek van de desbetreffende medewerkster is aan geen van de hiervoor genoemde voorwaarden voldaan De wijziging van het standpunt over het karakter van het bezoek gebeurde pas nadat de gemachtigde van verzoekster de Belastingdienst had gewezen op een aantekening die niet in overeenstemming was met een eerder afgegeven verklaring Door het bedrijfsbezoek eerst te kwalificeren als een privébezoek en pas na tussenkomst van de gemachtigde van verzoekster als een bezoek in het kader van het fiscale onderzoek ontstaat de indruk dat de Belastingdienst op een niet behoorlijke wijze gebruik maakt van zijn bevoegdheden Bovendien betekent het doen van aankopen voor privédoeleinden dat naast onderzoek ook privébelangen aanwezig zijn waardoor de mogelijkheid ontstaat dat die belangen het onderzoek negatief beïnvloeden Van de Belastingdienst mag worden verwacht dat hij er zorg voor draagt dat hij zijn bevoegdheden op behoorlijke wijze te gebruiken en dat ook kenbaar maakt aan de burger Daarin is de Belastingdienst naar het oordeel van de Nationale ombudsman ernstig tekort geschoten De Belastingdienst heeft hierdoor niet gehandeld zoals van een eerlijke en betrouwbare overheid mag worden verwacht Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van Belastingdienst te Alkmaar is in strijd met het vereiste van integriteit De Nationale ombudsman dr A F M Brenninkmeijer Onderzoek Op 23 april 2013 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift met een klacht over een gedraging van Belastingdienst in Alkmaar De bevindingen in het rapport zijn op 16 september 2013 voorgelegd aan de gemachtigde van verzoekster en aan de Belastingdienst De gemachtigde van verzoekster heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt De Belastingdienst heeft niet gereageerd Achtergrond Brochure Waarneming ter plaatse De brochure Waarneming ter plaatse is een uitgave van de Belastingdienst uit augustus 2011 nr ON 994

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/183 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/182: Provincie Zuid-Holland ontkent ontvangst schadeclaim m.b.t. Zuid Westelijke Randweg | Nationale ombudsman
  overwogen of sprake kon zijn van aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek maar dat was volgens de provincie niet aan de orde omdat is geconcludeerd dat het hier ging om een rechtmatige overheidsdaad In zo n geval kan worden verzocht om nadeelcompensatie of een planschadevergoeding Een dergelijke claim van verzoeker is volgens de provincie echter niet ontvangen Volgens verzoeker heeft de provincie hem na intern beraad over zijn offerte meegedeeld dat het bedrag te hoog was De offerte betrof de ombouw van de overheaddeur en van de kantoorruimte De provincie stelde dat verzoeker is meegedeeld dat posten die een verbetering van de locatie betroffen niet voor vergoeding in aanmerking konden komen en dat alleen na het bereiken van overeenstemming tot vergoeding zou worden overgegaan Het verzoek om een voorlopige voorziening Op 15 april 2011 diende verzoeker bij de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening in Hij baseerde zijn verzoek op de omstandigheid dat de aanleg van het nieuwe tracé gestaag vorderde en daardoor de mogelijkheid dat nog aan zijn bezwaren tegemoet kon worden gekomen verminderde De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wees het verzoek af onder meer omdat door de aanleg van een rotonde nabij het bedrijventerrein het bedrijventerrein bereikbaar zou blijven en dat uit onderzoek was gebleken dat de wettelijke normen voor nog aanvaardbare luchtkwaliteit en de geluidhinder niet zouden worden overschreden De behandeling van het beroep en de uitspraak Op 14 december 2011 deed de Afdeling rechtspraak uitspraak op het door verzoeker en een andere ondernemer ingestelde beroep tegen het inpassingsplan De Afdeling verklaarde de beroepen ongegrond waarbij onder meer is overwogen dat de geluidsbelasting en de belasting van de luchtkwaliteit volgens de voor een bedrijventerrein geldende waarden nog aanvaardbaar zijn te achten Ook overwoog de Afdeling dat het veiligheidsrisico vrijwel gelijk zou blijven Volgens het proces verbaal van de zitting van 28 oktober 2011 heeft de rechter de provincie gevraagd waarom de onderhandelingen met verzoeker niet tot een oplossing hebben geleid Namens de provincie is daarop geantwoord dat met andere partijen overeenstemming was bereikt maar nog niet met verzoeker omdat hij de financiële nadelen nog in kaart diende te brengen en zijn bedrijfsgegevens diende te verstrekken Verder verklaarde de vertegenwoordiger van de provincie dat de onderhandelingen met verzoeker nog steeds gaande waren en dat de door hem te verstrekken informatie moest worden beoordeeld Verzoekers vertegenwoordiger reageerde hierop met de constatering dat verzoeker van meet af aan had aangegeven dat hij zijn beroep zou intrekken als er een regeling zou komen voor de verplaatsing van de toegang roldeuren naar de luwe zijde van het bedrijfspand en een geluidsscherm De vertegenwoordiger wees er verder op dat al in het overleg met de provincie nog vóór een verzoek om een voorlopige voorziening was gedaan door medewerkers van de provincie was toegezegd dat aan zijn wensen zou worden tegemoet gekomen Deze toezegging is niet nagekomen Op de vraag van de voorzitter van de Afdeling of de provincie de gewenste maatregelen aanvaardbaar achtte reageerde de vertegenwoordiger van de provincie met het standpunt dat op de desbetreffende locatie een geluidsscherm niet aanvaardbaar is en een verplaatsing van de roldeuren niet nodig De afhandeling van het verzoek Na herhaalde herinneringen telefonisch en per e mail van de kant van verzoeker deelde een projectleider van de provincie hem op 26 juni 2012 mee dat binnen de provincie was gezocht naar een mogelijkheid om de planschade die hij had aangegeven in te passen in de bestaande regelingen maar dat daarvoor bij de provincie geen optie was gevonden Volgens verzoeker had de projectleider hem eerder gezegd dat het geraamde bedrag van de kosten te hoog was waarop verzoeker hem had meegedeeld dat hij met 38 000 genoegen kon nemen omdat hij de kwestie wilde afsluiten en zich weer met zijn bedrijf wilde bezighouden De projectleider verwees verzoeker naar de gemeente als de instantie die bevoegd is om een aanvraag om toekenning van een planschadevergoeding te behandelen Verzoeker wendde zich daarop tot de Nationale ombudsman die op 29 juni 2012 contact opnam met de provincie met het verzoek deze kwestie als klacht te behandelen Daarbij is verwezen naar een eerder verzoek van gelijke strekking op 16 januari 2012 Op 29 november 2012 is verzoeker door de bezwarencommissie van de provincie gehoord in verband waarmee hij nog eens naar voren heeft gebracht dat het verplaatsen van de roldeuren voor hem het belangrijkste was omdat daardoor een verslechtering van de toegang tot zijn bedrijf kon worden voorkomen Hij wees er nog eens op dat in bij herhaling gevoerd mondeling overleg veel goede wil was getoond maar het vervolgens weer stil bleef ook na regelmatig navragen van zijn kant Verzoeker achtte het vreemd dat een medewerker van het project hem kon toezeggen dat op basis van zijn kostenraming een voorstel voor vergoeding zou worden gedaan en dat de projectleider na ruim drie jaar onderhandelen per e mail liet weten dat het niet door ging omdat men niet weet uit welk potje een vergoeding zou moeten worden betaald Op 24 januari 2013 bracht de bezwarencommissie advies uit aan Gedeputeerde Staten De projectleider deelde verzoeker vervolgens mee dat Gedeputeerde Staten hadden besloten het advies van de bezwarencommissie op te volgen en dat hij daar bericht over zou krijgen Gedeputeerde Staten deelden verzoeker per brief van 13 februari 2013 mee dat conform het advies zijn klacht ongegrond was verklaard De bezwarencommissie oordeelde dat verzoeker niet overtuigend heeft kunnen aantonen of met documenten heeft kunnen onderbouwen dat door of namens het college een toezegging tot vergoeding van de gestelde schade was gedaan De reactie van de provincie op het verslag van bevindingen Wat betreft de met verzoeker en anderen gevoerde onderhandelingen lichtte de provincie toe dat het bereiken van overeenstemming met partijen altijd onderdeel is geweest van het aankopen van percelen of delen van percelen van partijen waar ook sprake is geweest van een vergoeding op grond van de Onteigeningswet voor schade als gevolg van de realisering van de Zuidwestelijke Randweg De provincie heeft echter alleen een akkoord gesloten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/182 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/146: Sportondernemers klagen dat de gemeente Berkelland onvoldoende rekening houdt met hun belangen | Nationale ombudsman
  dat geen cardio fitnessactiviteiten worden aangeboden tenzij het marktpotentieel zou wijzigen Er was voor een gentlemens agreement gekozen omdat het bestemmingsplan dergelijke activiteiten niet verbiedt en een non concurrentiebeding op grond van de Mededingingswet niet is toegestaan Op 12 maart 2013 was er een overleg tussen vertegenwoordigers van de gemeente waaronder een wethouder en een aantal sportondernemers waaronder verzoekster Namens de sportondernemers is onder meer gewezen op de in commercieel opzicht lastige situatie voor ondernemers De wethouder wees er onder meer op dat de verkoopprijs van 1 in relatie moet worden gezien tot de verliesgevende maatschappelijke activiteiten voor de koper over een periode van 20 jaar Voor de gemeente is de verkoop een enorme besparing en er wordt toegezien op een correcte financiële verantwoording van de respectieve activiteiten Op 2 april 2013 besloot de gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel van het college tot verkoop van de gemeentelijke zwembaden en het sportcomplex in Neede De feitelijke overdracht en de levering van de accommodaties was op 1 mei 2013 De schadeclaim Verzoekers stelden mede namens twee collega sportondernemers de gemeente per brief van 21 mei 2013 aansprakelijk voor geleden en nog te lijden schade als gevolg van de fitnessactiviteiten in het sportcomplex Het college deelde hen op 25 juni 2013 mee dat er nog geen schade geleden kon zijn omdat vooralsnog alleen sprake was van een voornemen van de nieuwe exploitant om fitnessactiviteiten aan te bieden en dan binnen de grenzen van het gentlemens agreement Verzoekers standpunt Verzoeker mailde de Nationale ombudsman diverse keren over de gang van zaken omdat hij en zijn collega s van mening zijn dat de opstelling van de gemeente het voortbestaan van hun sportonderneming en daarmee hun inkomen bedreigt Verzoekers stelden dat eigenlijk al in 2011 vast stond waartoe uiteindelijk op 2 april 2013 is besloten Uit de intentieverklaring van de gemeente voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek blijkt volgens verzoekers immers dat de gemeente schadeplichtig is in het geval dat de transactie niet door zou gaan Bij het gentlemen s agreement was verzoeker niet betrokken en het roept bij hem de vraag op of afspraken tussen derden wel ten koste van zijn bedrijf mogen gaan Voor zijn bedrijf zijn nu juist die groeps activiteiten belangrijk waarvoor volgens dat akkoord concurrentie is toegestaan Het nieuwe bedrijf startte inmiddels de concurrentieslag door veel tijdelijke gratis abonnementen weg te geven dit kan niet het fitnesscentrum betreffen omdat de nieuwe exploitant daarmee nog niet is begonnen Nationale ombudsman Dergelijke ontwikkelingen zullen volgens hem op afzienbare termijn ertoe leiden dat geen enkel bedrijf nog kan renderen en alleen het bedrijf dat dankzij de gemeentelijke subsidie kan voorfinancieren kan blijven bestaan Wat betreft de stelling van de wethouder dat de verkoop voor de gemeente een geweldige besparing zou opleveren wezen verzoekers er op dat die besparing is gerealiseerd door een eenmalige afschrijving van de waarde van het geheel ten laste van de algemene reserve en dus in wezen beperkt is Het ondernemerschap van verzoekers omvat wel kapitaalslasten en grote risico s die anders dan voor de nieuwe eigenaar van het complex en de zwembaden niet worden afgedekt door een jaarlijkse geïndexeerde subsidie over 20 jaar Het standpunt van het college Het college van burgemeester en wethouders stelde in zijn reactie voorop dat een fitnesscentrum niet als een noodzakelijke basisvoorziening wordt beschouwd Het haalbaarheidsonderzoek paste bij de wens van het college om taken zoveel mogelijk terug te leggen waar ze horen en gebouwen die niet dienstig zijn aan de eigen dagelijkse bedrijfsvoering af te stoten Daarbij was ook van belang dat uit het onderzoek zou blijken dat maatschappelijke functies behouden konden blijven en dat de bezuinigingstaakstelling kon worden gerealiseerd In het haalbaarheidsplan van de exploitant wordt een onderscheid gemaakt tussen wellness activiteiten zoals een sauna en zwemgelegenheid en lifestyle Lifestyle betreft bewegings en gezondheidsactiviteiten in groepsverband een gezonde leefstijl en of fysiotherapeutische begeleiding Uit het onderzoek kwam naar voren dat voor fitness nauwelijks een markt is maar toch is in het gentlemens agreement opgenomen dat fitness activiteiten als onderdeel van het lifestyle aanbod beperkt moet blijven tot groepslessen De exploitant heeft daarbij aangegeven open te staan voor samenwerking met andere ondernemers Deze exploitant biedt een totaalpakket aan en andere ondernemers alleen sauna of alleen fitness In 2007 is een openbare aanbestedingsprocedure gevolgd voor de exploitatie van het sportcomplex en het zwembad Daaruit kwam naar voren dat er in dit geval in feite geen sprake is van een plicht tot aanbesteden en ook niet is gebleken van enige buitenlandse interesse voor deze zuiver lokale aangelegenheid en evenmin naar aanleiding van het raadsbesluit van 2011 over een voorgenomen verkoop Een onafhankelijk taxateur heeft op basis van een onderzoek naar de marktwaarde en de exploitatiemogelijkheden vastgesteld dat alleen met een bijdrage van de gemeente de exploitatie sluitend kan zijn en dat er geen ruimte is voor kapitaallasten rente en aflossing zodat een overname alleen voor een symbolisch bedrag haalbaar leek De waarde van de grond was een reden om de duur van de periode waarover de exploitant een maatschappelijk pakket dient uit te voeren te koppelen aan de economische afschrijving van 20 jaar Met de exploitant zijn strikte afspraken gemaakt om een concurrentievervalsing als gevolg van een bijdrage van de gemeente te voorkomen Voor de uitvoering van het maatschappelijk pakket ontvangt de exploitant een jaarlijkse bijdrage Dat pakket houdt in dat de exploitant de sporthal en het zwembad voor individuen en groepen op de gangbare uren open houdt voor de diverse activiteiten Volgens de daarover gemaakte dwingende afspraken dienen de tarieven voor deze activiteiten marktconform te zijn Voor de instandhouding van de accommodaties en het behoud van het maatschappelijk pakket ontvangt de exploitant vanaf 1 januari 2014 een bijdrage van in totaal 402 111 en in volgende jaren een geïndexeerd bedrag Voor de gemeente levert de overeenkomst en structurele besparing van 558 502 op De compensatie mag niet hoger zijn dan nodig is voor de uitvoeringskosten van het maatschappelijk pakket waarbij rekening is gehouden met de opbrengsten en een redelijke winst Van staatssteun

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/146 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/129: Ondernemer klaagt over voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke belastingen | Nationale ombudsman
  en bijstandscriteria die nauw verwant is aan die van de kwijtschelding wordt geacht dat daarmee in voldoende mate tegemoet wordt gekomen aan de beoogde gelijke behandeling van een ondernemer Bij de behandeling van verzoeken om kwijtschelding van ondernemers wordt actief verwezen naar de Bbz regeling de mogelijkheid van aanvraag van een renteloze of rentedragende lening een starterskrediet of aanvulling tot bijstandsniveau Ingeval een ondernemer aantoont in de zes maanden voorafgaande aan het moment van het verzoek om kwijtschelding een toewijzend besluit in het kader van de Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen te hebben ontvangen wordt daarop zonder verdere toetsing of berekening kwijtschelding verleend voor de daarvoor in aanmerking komende gemeentelijke belastingen Aan de betreffende ondernemer wordt separaat een kwijtscheldingsbesluit toegezonden Vanuit de sociale dienst wordt de zelfstandige ondernemer aan wie in het kader van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen een toewijzende beschikking is toegekend gewezen op de kwijtscheldingsmogelijkheid van privébelastingen In deze situatie wordt het initiatief tot het aanvragen van kwijtschelding nog gelaten aan de ondernemer In dit kalenderjaar tweede praktijkjaar zal de mogelijkheid worden onderzocht van het geautomatiseerd doorzenden van toewijzende besluiten in het kader van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen door de sociale dienst aan de afdeling invordering kwijtschelding van Cocensus die de gemeentelijke belastingen voor de gemeente uitvoert Hiermee wordt beoogd dat de ondernemer na een toewijzend besluit Bbz zich niet nogmaals aan een ander loket dient aan te melden 7 In zijn reactie van 14 september 2013 op het verslag van bevindingen merkte verzoeker op dat de stelling van de gemeente dat hij niet bereid is een BBZ uitkering aan te vragen niet juist is Het is door specifieke omstandigheden voor hem niet mogelijk om die uitkering aan te vragen Volgens verzoeker wordt zo n uitkering ook maar zelden toegewezen Verder gaat de gemeente er aan voorbij dat een aanvraag bbz uitkering voor de ondernemer een enorme lastenverzwaring inhoudt Het stellen van de eis geeft ook de gemeente een zeer grote administratieve last terwijl kwijtschelding slechts één handeling vraagt en dus een enorme lastenverlichting geeft De gemeente moet zich houden aan de wet De hoogte van het inkomen moet de maatstaf zijn en niet de wijze van het verkrijgen daarvan Ten slotte heeft de gemeente nooit om een inkomensverklaring gevraagd waarmee verzoeker zijn onvermogen had kunnen aantonen Dat zou een veel simpeler wijze van controle op het inkomen zijn dan met de voor waarde van de BBZ uitkering II Beoordeling 87 De essentie van behoorlijk overheidsoptreden is een betrouwbare overheid Dit betekent onder meer dat van de overheid mag worden verlangd dat zij handelt binnen de wettelijke kaders 98 Vanaf 1 april 2011 bestaat voor lokale overheden de mogelijkheid om ondernemers voor gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met de onderneming of het beroep dat de ondernemer uitoefent privébelastingen onder gelijke voorwaarden als particulieren in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding De gemeente Haarlemmermeer maakt vanaf 1 januari 2012 gebruik van deze mogelijkheid om ondernemers kwijtschelding te verlenen van dergelijke privébelastingen De gemeente stelt daarbij als voorwaarde een tot maximaal zes maanden voorafgaande aan het verzoek om kwijtschelding door de gemeente genomen toewijzend besluit op een ingediend verzoek om een tegemoetkoming op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen De reden dat de gemeente deze voorwaarde stelt is terug te voeren op praktische overwegingen De uitvoering van de verruimde kwijtscheldingsmogelijkheid is namelijk niet eenvoudig Er moet worden getoetst op betalingscapaciteit en bedrijfs vermogen De informatie over vermogen moet onder meer blijken uit de balans over het laatst afgesloten boekjaar terwijl de berekening van de betalingscapaciteit geschiedt aan de hand van inkomsten en uitgaven Deze informatie is bij ondernemers niet altijd direct bekend en feitelijk pas definitief na vaststelling door de Belastingdienst wat normaliter plaatsvindt in het jaar tot tweede jaar volgend op het belastingjaar Dit leidt tot opschorting van de behandeling van de verzoeken om kwijtschelding uitstel van behandeling voor een langere periode en administratieve bewaking en controle Dat brengt een administratieve lastenverzwaring met zich mee Om deze praktische problemen rond de uitvoerbaarheid te omzeilen is gekozen de toetsing plaats te laten vinden in het kader van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Omdat de toetsingsmethodiek in het kader van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen plaatsvindt overeenkomstig bijstandsnormen en bijstandscriteria die nauw verwant is aan die van de kwijtschelding wordt geacht dat daarmee in voldoende mate tegemoet wordt gekomen aan de beoogde gelijke behandeling van een ondernemer 109 Het is begrijpelijk dat de gemeente net als verschillende andere gemeenten in Nederland om praktische redenen voor de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken voor ondernemers aansluiting zoekt bij de toetsingsmethodiek van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Het voert naar het oordeel van de Nationale ombudsman echter te ver om aanvragen van ondernemers om kwijtschelding van privébelastingen uit te sluiten als die niet voldoen aan de onder 8 bedoelde voorwaarde Immers de keuze van de gemeente voor de verruimde kwijtscheldingsmogelijkheid betekent dat iedere ondernemer de mogelijkheid heeft om kwijtschelding van privébelastingen te vragen Daarmee verhoudt zich niet dat beleidsmatig ervoor wordt gekozen om alleen ondernemers met een tegemoetkoming op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen de mogelijkheid van kwijtschelding te bieden De gestelde voorwaarde leidt tot strijd met het gelijkheidsbeginsel inhoudende dat alle ondernemers kwijtschelding moeten kunnen aanvragen Opgemerkt wordt dat dit te meer speelt nu in het geval van een tegemoetkoming op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen veelal sprake zal zijn van ondernemers die onder de bijstandsnorm zijn geëindigd De regeling is echter ook bedoeld voor de groep ondernemers die op bijstandsniveau zit De conclusie is dat bedoelde door de gemeente gehanteerde voorwaarde ten onrechte in haar invorderingsbeleid is opgenomen 110 De Nationale ombudsman heeft oog voor de problemen die de verruimde kwijtscheldingsmogelijkheid voor de gemeente n geeft in de uitvoering Het is daarom te billijken dat de gemeente voor kwijtscheldingsverzoeken van ondernemers uitgaat van de beoordeling die ook gehanteerd wordt voor het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Dat brengt dan mee dat ondernemers die een tegemoetkoming op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen krijgen ook kwijtschelding krijgen Dat is een praktische uitwerking die voordelen heeft voor zowel de gemeente

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/129 (2015-08-09)
  Open archived version from archive