archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2013/086: Vrouw klaagt over onnodig extra gemaakte kosten na inadequate informatieverstrekking door gemeente | Nationale ombudsman
  zij haar paspoort zonder extra kosten op tijd kunnen verlengen Verzoekster was niet tevreden over de reactie van de leidinggevende en diende een klacht in bij de gemeente over de gang van zaken rondom de afhandeling van haar aanvraag om verlenging van haar paspoort Zij gaf aan van mening te zijn dat zij niet goed door de gemeente was geïnformeerd in dit geval en daarom ten onrechte spoedkosten had moeten betalen De gemeente stelde onderzoek in naar de klacht van verzoekster en hoorde in dat kader de leidinggevende met wie verzoekster had gesproken Verzoekster liet weten geen verdere toelichting op de klacht te hebben De gemeente kwam tot de conclusie dat zij uitgebreid in dag en weekbladen en in een persoonlijk aan verzoekster gerichte brief had gecommuniceerd over het op afspraak verlengen van het paspoort Verder wees de gemeente er op dat landelijk en lokaal veel aandacht was geschonken aan de enorme drukte die het verplichten van een reisdocument voor kinderen met zich meebracht zowel wat betreft de levertijd van de documenten als de drukte bij de aanvragen Omdat verzoekster hiervan op de hoogte had kunnen zijn had zij eerder kunnen besluiten een nieuw reisdocument aan te vragen De gemeente stelde verder dat verzoekster bij haar aanvraag was geïnformeerd over de recente gang van zaken bij het aanvragen van reisdocumenten De keuze om de aanvraag in de gemeentewinkel te Schoonebeek te doen en om zoals werd geadviseerd een spoedaanvraag te doen lag bij verzoekster Om die reden was er in de ogen van de gemeente geen recht op terugbetaling van de spoedleges De gemeente sloot de klachtafhandelingsbrief af met de volgende passage Informatie De gemeente is verplicht de burger gevraagd en ongevraagd alle informatie te geven over handelingen en besluiten die de belangen van de burger kunnen raken Het is niet duidelijk hoe het gesprek verlopen is maar wij zijn van mening dat de medewerkster met wie u telefonisch een afspraak heeft gemaakt u had moeten informeren over verdere mogelijkheden Verzoekster was niet het niet eens met de behandeling van haar klacht door de gemeente en diende vervolgens haar klacht in bij de Nationale ombudsman Zij gaf aan dat de conclusie en argumenten van de gemeente in haar ogen onvoldoende waren en niet klopten In publicaties had de gemeente volgens haar overigens meegedeeld dat gewone aanvragen van paspoorten en verlengingen geen vertraging zouden oplopen Verzoekster vroeg de Nationale ombudsman om een oordeel over de gang van zaken en liet weten de betaalde spoedkosten met excuses alsnog terug te willen krijgen van de gemeente II Beoordeling Het vereiste van goede informatieverstrekking houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is Zij verstrekt niet alleen informatie als de burger erom vraagt maar ook uit zichzelf Dit impliceert dat een overheidsinstantie in dit geval de gemeente burgers met het oog op de behartiging van hun belangen actief en desgevraagd van adequate informatie dient te voorzien De gemeente dient

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/086 (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • 2013/018: Chirurg klaagt over behandelingsduur en niet naleven eigen procedures IGZ in onderzoek naar zijn werk | Nationale ombudsman
  had zich reeds uitvoerig georiënteerd door dossieronderzoek en het eerste deskundigenrapport De inspecteur gaf verder toe dat het onderzoek inmiddels erg lang had geduurd en om die reden werd toegezegd dat uiterlijk een maand na ontvangst van het onderzoeksrapport de eindrapportage van de IGZ in concept zou worden toegezonden 16 In een telefoonnotitie van 10 augustus 2010 van de inspecteur aan de voorzitter van de Raad van Bestuur staat dat ter kennisname aan de voorzitter is gemeld dat de expertise loopt en dat resultaat met snel daarna een tuchtklacht aanstaande herfst wordt verwacht 17 In september 2010 deelden de deskundigen aan de IGZ mee dat zij hun opdracht teruggaven Dit is vervolgens in oktober 2010 schriftelijk door de inspecteur meegedeeld aan verzoekers gemachtigde De inspecteur schreef onder meer dat de IGZ van mening was dat op goede gronden besloten was om het oordeel van een deskundige te vragen en dat deze gronden onveranderd aanwezig waren Echter gelet op het feit dat er veel tijd was verstreken in afwachting van de rapportage van de genoemde deskundigen en gelet op het duidelijk aangegeven belang van verzoeker bij tempo was na intern overleg besloten om nu toch tot een afrondende rapportage te komen zonder eerst een nieuw deskundigen rapport te vragen voor 5 november 2010 kon verzoeker een conceptrapport tegemoet zien 18 Op 17 december 2010 diende verzoeker een klacht in over de gang van zaken bij de IGZ De klacht richtte zich tegen de betreffende inspecteur die met het onderzoek naar de melding was belast Verder was de klacht gericht op het zo spoedig mogelijk afwikkelen van de melding rondom het medisch handelen van verzoeker 19 In januari 2011 belde verzoeker op naar de Inspectie met de vraag of er momenteel iemand bezig was met de melding Op dat moment bleek dat de behandelend inspecteur niet meer verantwoordelijk was voor de behandeling van de melding 20 Op 23 maart 2011 vond een gesprek plaats tussen de IGZ verzoeker en zijn adviseurs Daarbij gaf de IGZ aan dat zij in dit stadium geen mogelijkheden zag om nader onderzoek te doen of te laten doen Verder constateerde de IGZ dat verzoeker ondertussen zonder problemen als algemeen orthopeed had gefunctioneerd In dit gesprek is verder uitgebreid gesproken over de chirurgie van de kyfotisch gedegenereerde wervelkolom en de verschillen in inzicht en opvatting die bestaan tussen de orthopeden in Nederland Duidelijk werd dat chirurgie op dit specialistische gebied omgeven moet zijn met voldoende waarborgen voor de patiëntveiligheid Verzoeker legde eind april 2011 nog de volgende verklaring af Ik wil aan de IGZ bevestigen dat voor zover mijn verdere activiteiten op dat terrein zouden kunnen inhouden dat ik invasieve rugoperaties zou willen uitvoeren ter correctie van rugdeformiteiten op basis van indicatiestellingen vergelijkbaar aan degene die thans voorwerp van inspectie onderzoek zijn ik dit niet anders dan in nauwe samenwerking en overleg met aan academische ziekenhuizen of andere topzorginstellingen verbonden orthopeden zal doen op basis van intercollegiaal overleg en met inbedding in een onderzoek zoals dat in de curatieve zorg in Nederland in dergelijke zaken te doen gebruikelijk is 21 Met excuses voor de enorme tijdsduur voor de behandeling van de melding werd op 17 mei 2011 het concept van het afsluitende rapport verzonden naar verzoeker en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis Op dit conceptrapport volgden uitgebreide reacties van zowel de Raad van Bestuur van het ziekenhuis als van verzoeker Beiden konden zich niet vinden in de inhoud van dit rapport De Raad van Bestuur van het ziekenhuis gaf onder meer het volgende aan Wij hebben bezwaar tegen de voorstelling van zaken in het conceptrapport alsof de IGZ slechts zeer terzijde betrokken is geweest bij het onderzoek naar de behandeling van tien door verzoeker N o behandelde patiënten De inspecteur is in verschillende stadia van het onderzoek betrokken geweest Zo is de inspecteur aanwezig geweest bij de eerste mondeling terugkoppeling door één van de professoren van de onderzoeksbevindingen aan de Raad van Bestuur Bij die gelegenheid is de werkwijze van de professoren besproken en zijn ook afspraken gemaakt over de wijze waarop melding aan de IGZ zou plaatsvinden Daarbij is ook de achtergrond van het vertrek van verzoeker N o uit het ziekenhuis nader aan de orde gekomen en voorts de wijze waarop het ziekenhuis de betreffende patiënten zou informeren over de gevonden bevindingen Voorts wekt het concept een onjuiste indruk met de zinsnede De tien casus zijn indertijd niet als calamiteit gemeld als dat toen al verplicht geweest zou zijn In 2008 heeft immers feitelijk melding van de calamiteiten plaatsgevonden zoals uit het bovenstaande blijkt Voorts is naar onze mening feitelijk onjuist hetgeen in het conceptrapport staat met betrekking tot indienen van een klacht bij het Tuchtcollege Na het uitbrengen van de rapportage door de professoren heeft de Inspectie bij herhaling laten weten dat N o zij doende was met het voorbereiden van een klacht bij het Tuchtcollege Verzoekers gemachtigde gaf na lezing van het conceptrapport onder meer aan Helaas moeten wij na lezing van uw concept rapport constateren dat de IGZ wederom in het geheel niet nakomt hetgeen er over de afronding is besproken Het rapport wekt de indruk alsof er toch enig onderzoek door de IGZ naar aanleiding van de melding heeft plaatsgevonden terwijl vaststaat en op basis van de klacht en de beantwoording van die klacht door de Inspecteur Generaal ook is gebleken dat dit niet is gebeurd De IGZ wekt in het rapport de indruk dat verzoeker N o wel onjuist zou hebben gehandeld overigens zonder deugdelijk onderzoek en deugdelijke onderbouwing De IGZ geeft in een brief van 1 juni 2011 aan verzoekers gemachtigde onder meer aan dat terecht wordt gesteld dat de behandelend inspecteur pas zestien maanden na de melding gepoogd heeft om de zaak door een deskundige te laten onderzoeken De IGZ stelt zich pijnlijk bewust te zijn van het feit dat zij hier onvoldoende heeft gefunctioneerd en hiervoor heeft zij ook oprechte excuses aangeboden 22 Op 25 augustus 2011 vond nogmaals overleg plaats tussen verzoeker zijn adviseurs en de Inspectie In dat overleg bevestigde de IGZ dat zij een nader onderzoek naar het functioneren van verzoeker niet meer zinvol of mogelijk achtte De IGZ zou dus geen oordeel geven over het functioneren van verzoeker bij het ziekenhuis tot eind 2007 In plaats van een rapport zond de IGZ eind september 2011 een afsluitende brief naar het ziekenhuis en een afschrift hiervan aan verzoeker De conclusie hiervan luidde als volgt De Inspectie heeft mede door de onacceptabele lange looptijd van deze melding onvoldoende feiten uit eigen onderzoek om tot een oordeel te komen Op grond van de gesprekken van de Inspectie met verzoeker N o en zijn adviseurs en de verklaring van verzoeker N o van 27 april 2011 komt de IGZ tot de conclusie dat noch patiëntveiligheid noch zorgen betreffende verantwoorde zorg in de toekomst de Inspectie aanleiding geven tot het doen van nader onderzoek of het nemen van maatregelen bij het verder werken van verzoeker N o als orthopeed De IGZ besluit om de melding zonder nader onderzoek of maatregelen af te sluiten 23 De Raad van Bestuur van het ziekenhuis diende op 13 december 2011 een klacht in bij de IGZ Deze klacht betrof de wijze waarop de Inspectie de melding had afgesloten die het ziekenhuis op 26 mei 2008 had gedaan omtrent het functioneren van verzoeker De IGZ heeft hierop in algemene zin aangegeven dat er van de zijde van de IGZ bij de afhandeling van de onderhavige melding sprake is geweest van een gebrek aan consistentie en dat de IGZ zich voor kon stellen dat het ziekenhuis daarover zacht gezegd niet blij was Veel van de door het ziekenhuis naar voren gebrachte kritiekpunten kon de IGZ billijken met name het lange tijdsverloop en dat de IGZ een eerder geuit voornemen inzake een te starten tuchtrechtelijke procedure niet had uitgevoerd 24 Verzoeker heeft de IGZ op 17 februari 2012 aansprakelijk gesteld voor de schade die hij had geleden als gevolg van het handelen van de IGZ Al eerder had verzoeker geklaagd over de gang van zaken rond het onderzoek naar de melding door de Inspectie Volgens verzoeker heeft de IGZ de op haar rustende zorgverplichting geschonden door het onacceptabel stilzitten van de IGZ het niet naleven van de eigen procedures en de vooringenomen en eenzijdige opstelling van de IGZ Dit verzoek om schadevergoeding is op 8 maart 2012 door de IGZ afgewezen omdat de stelling van verzoeker dat hij als gevolg van het onderzoek geen betrekking als algemeen orthopeed kon krijgen niet voldoende onderbouwd was Visie minister van VWS 1 De minister geeft aan dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis in mei 2008 mondeling en later ook schriftelijk melding heeft gemaakt van een door het ziekenhuis ingesteld onderzoek naar de behandeling van een aantal patiënten van verzoeker Op 25 november 2008 ontving de Inspectie het definitieve rapport 2 In reactie op de stelling van verzoeker dat de exacte inhoud van de melding nooit aan hem is kenbaar gemaakt reageerde de minister als volgt Artikel 9 van de Leidraad Meldingen hierna de Leidraad zie Achtergrond schrijft voor dat als de Inspectie een nader onderzoek instelt zij de melder en de zorgaanbieder daarvan schriftelijk in kennis stelt De Leidraad schrijft niet voor dat de exacte inhoud van de melding wordt doorgestuurd aan degene op wie de melding betrekking heeft In deze casus heeft de IGZ verzoeker in februari 2009 in kennis gesteld van de melding van het ziekenhuis en heeft daarover ook een gesprek plaatsgevonden 3 Op de vraag van de Nationale ombudsman of in de melding ook gebeurtenissen stonden die langer dan twee jaar geleden hadden plaatsgevonden geeft de minister aan dat de melding van het ziekenhuis geen calamiteit betrof maar het mogelijk disfunctioneren van een beroepsbeoefenaar De rapportage van de professoren moest uitsluitsel geven over het vermeende disfunctioneren De IGZ heeft deze patiënten casus niet zelf onderzocht De IGZ geeft aan dat onder de casus die zijn onderzocht zich casus bevonden die langer dan twee jaar voor het onderzoek van de professoren hadden gespeeld maar ook casus van recenter datum Ondanks dat er casus bij waren die zich meer dan twee jaar geleden hadden afgespeeld rechtvaardigde de ernst van de melding en de belangen van de patiëntveiligheid en van verzoeker ook dat er nader onderzoek kwam De Leidraad biedt deze ruimte ook aldus de minister Tijdens het gesprek in februari 2009 waren verzoeker en de inspectie het er over eens dat het oordeel van de IGZ over het functioneren van verzoeker belangrijk was Daaruit concludeert de minister dat het tijdsverloop tussen de casus en de melding geen punt van geschil was tussen verzoeker en de IGZ Er is daarom ook niet specifiek ingegaan op het feit dat een deel van de onderzochte casus zich langer dan twee jaar voor de melding over het mogelijk disfunctioneren had voorgedaan 4 De Nationale ombudsman legde de minister ook de stelling van verzoeker voor dat als de IGZ een nader onderzoek start de IGZ dan ook daadwerkelijk actief onderzoek moet verrichten dit mede gelet op de verstrekkende gevolgen die een onderzoek voor een arts kan hebben De minister reageerde dat het onderzoek dat in opdracht van de Raad van Bestuur was uitgevoerd voor de IGZ onvoldoende basis was om tot een oordeel te komen Daarom heeft de IGZ aanvullend onderzoek willen laten verrichten Het is niet gelukt om een deskundige te vinden die dit zeer specialistische onderzoek wilde doen Er is dus geen aanvullend onderzoek verricht De IGZ gaf aan dat zij daardoor geen oordeel heeft kunnen vellen over het medisch handelen wat betreft de complexe wervelkolomchirurgie In het gesprek met verzoeker op 10 februari 2009 had de IGZ echter al aangegeven dat er geen bezwaren bestonden om zijn werkzaamheden als algemeen orthopedisch chirurg uit te blijven oefenen aldus de minister 5 Gevraagd naar de reden dat de IGZ geen patiënten heeft gehoord en hen niet betrokken heeft bij het onderzoek naar de melding schrijft de minister dat de reden hiervoor gelegen is in het feit dat de deskundige de opdracht heeft teruggegeven Het was de bedoeling van de IGZ om het aspect van informed consent te betrekken bij het nader onderzoek Uit de brief van 15 juli 2010 aan de deskundige blijkt dat de IGZ nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd voor dit aspect het is echter helaas niet tot een rapport gekomen Als uit het deskundigenonderzoek naar voren zou zijn gekomen dat eventuele tekortkomingen niet aan verzoeker toe te rekenen zijn zou de IGZ aanleiding hebben kunnen zien om breder onderzoek te laten verrichten Helaas moet de minister toegeven dat de IGZ onvoldoende inspanning heeft geleverd om tijdig een deskundige te vinden om het onderzoek te verrichten 6 Ten aanzien van de behandelingsduur van het onderzoek naar de melding geeft de minister aan dat de looptijd van de behandeling onacceptabel lang is geweest De organisatie omstandigheden bij de IGZ waren kennelijk zodanig dat een dergelijke ernstige vertraging kon plaatsvinden en dat betreurt de minister ten zeerste In de toezichtvisie van de minister staat dat alle meldingen binnen maximaal een jaar afgehandeld zullen zijn ook de meest complexe Om dat te bewerkstelligen heeft de IGZ ingrijpende veranderingen ingezet Daarnaast geeft de minister aan dat zij momenteel de IGZ laat doorlichten om te bepalen of zij in staat is deze visie uit te voeren 7 Op de vraag of de IGZ aandacht heeft voor de bijzondere rol waarin een beroepsbeoefenaar verkeert indien hij onderwerp van onderzoek is geeft de minister aan dat er bij de IGZ veel aandacht is voor de positie waarin een zorgaanbieder zich bevindt als er een onderzoek naar diens functioneren gaande is De inspectie hanteert ten aanzien van haar handhavings middelen waaronder tuchtklachten wegingschema s Er moet sprake zijn van een balans die recht doet aan alle belangen Dit heeft als keerzijde dat de IGZ soms de kritiek krijgt dat zij de zorgaanbieders in bescherming neemt en onvoldoende daadkrachtig optreedt In deze casus heeft de IGZ gemeend de balans te vinden in de uitdrukkelijke en vroegtijdige toezegging dat zij geen bezwaren had tegen de werkzaamheden van verzoeker als algemeen orthopedisch chirurg terwijl zij zijn verrichtingen met betrekking tot de complexe wervelchirurgie verder wilde onderzoeken Daarbij speelde ook een rol dat verzoeker in een vroegtijdig stadium had aangegeven dat hij ongeacht de uitspraak van de IGZ geen complexe wervelkolomchirurgie meer zou verrichten 8 De minister acht de klacht wat betreft de behandelingsduur gegrond de duur is veel te lang geweest en de IGZ had doortastender kunnen en moeten optreden Ten aanzien van de klacht over de vooringenomen en eenzijdige opstelling van de IGZ en het niet naleven van haar eigen procedures acht de minister de klacht ongegrond Visie verzoeker 1 Volgens verzoeker heeft de IGZ kennis genomen van de melding van het ziekenhuis vóór 25 april 2008 Dit omdat een IGZ medewerker op 25 april 2008 per mail aan het RIBIZ BIG register N o gegevens van verzoeker heeft opgevraagd Op 16 mei 2008 vond de presentatie van de bevindingen plaats in het ziekenhuis en was de IGZ op de hoogte van de casuïstiek Dus vanaf dat moment had de IGZ de melding in behandeling genomen en had zij verzoeker hierover moeten informeren zodat hij zich tijdig en adequaat had kunnen verweren Dan had hij kunnen voorkomen dat het onderzoek überhaupt had plaatsgevonden of had hij in ieder geval kunnen bevorderen dat het onderzoek op basis van de juiste feiten had plaatsgevonden door vroegtijdig zijn visie te geven 2 Tot op de dag van vandaag kan de IGZ niet verklaren op welke gronden zij de melding in behandeling heeft genomen aldus verzoeker Ging het om een calamiteit of het functioneren van verzoeker Verzoeker heeft meerdere malen specifiek en met reden verzocht om de inhoud van de melding Dit is voor hem van belang omdat de IGZ verschillende standpunten inneemt ten aanzien van het feit of er nu wel of geen calamiteiten gemeld zijn door het ziekenhuis De IGZ spreekt zichzelf tegen met haar antwoord aan de Nationale ombudsman dat de melding van het ziekenhuis géén calamiteit betrof maar het mogelijk disfunctioneren van een beroepsbeoefenaar Dit antwoord is in strijd met de eerdere positie die de IGZ heeft ingenomen in het verslag van 10 februari 2009 en het conceptrapport van 17 mei 2011 wordt namelijk gesproken over calamiteiten In het verslag van februari 2009 staat dat het de bedoeling was om verzoeker te horen naar aanleiding van de melding van het ziekenhuis over wat in het deskundigenrapport staat vermeld over zijn functioneren Echter de professoren hadden aan verzoeker laten weten dat hen niet gevraagd is om een oordeel te vellen over zijn functioneren als orthopedisch chirurg Dit staat geheel buiten deze zaak dat zal ongetwijfeld prima zijn na al die jaren werk in het ziekenhuis 3 Verzoeker is van mening dat het antwoord aan de Nationale ombudsman op een ander punt opmerkelijk is Door de minister wordt aangegeven dat onder de tien onderzochte ziektegeschiedenissen zich casus bevonden die langer dan twee jaar voor het onderzoek van de hoogleraren hadden gespeeld maar ook casus van recenter datum Welke van deze casus van recenter datum waren is geheel onduidelijk en tegenstrijdig aan het door de IGZ eerder ingenomen standpunt In de conceptrapportage van mei 2011 geeft de IGZ immers aan dat De IGZ is betrokken door het toesturen van het deskundigenrapport waarbij tien casus uit 2004 besproken en beoordeeld worden Verder wordt in een brief van juni 2011 door een inspecteur aangegeven Verder speelt mee dat de casus inderdaad meer dan twee jaar oud zijn Volgens verzoeker had de IGZ deze casus dus ook niet mogen onderzoeken zeker niet nu zij indertijd niet heeft aangetoond dat nader onderzoek noodzakelijk was De IGZ had in ieder geval moeten onderbouwen waarom zij een onderzoek naar deze oude casus instelde gelet op de inhoud van de Leidraad 4 Verder kan verzoeker zich niet vinden in de reactie van de minister waarin zij aangeeft dat verzoeker zou hebben ingestemd met het onderzoek en dat er daarom ook niet specifiek ingegaan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/018 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 4 maart 2013 2013 018 Chirurg klaagt over behandelingsduur en niet naleven eigen procedures IGZ in onderzoek naar zijn werk Een orthopedisch chirurg klaagt over de IGZ vanwege de behandelduur van de melding van de IGZ het niet naleven van de eigen procedures door de IGZ en de vooringenomen en eenzijdige opstelling van de IGZ Er is door de IGZ nooit een gedegen onderzoek gedaan terwijl de IGZ wel heel lang de indruk heeft gewekt dat zo n onderzoek werd uitgevoerd Daarnaast is de IGZ niet consistent geweest in haar handelen De IGZ heeft door haar onprofessionele aanpak de schijn

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22inspectie+gezondheidszorg+%28igz%29%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Rapport 4 maart 2013 2013 018 Chirurg klaagt over behandelingsduur en niet naleven eigen procedures IGZ in onderzoek naar zijn werk Een orthopedisch chirurg klaagt over de IGZ vanwege de behandelduur van de melding van de IGZ het niet naleven van de eigen procedures door de IGZ en de vooringenomen en eenzijdige opstelling van de IGZ Er is door de IGZ nooit een gedegen onderzoek gedaan terwijl de IGZ wel heel lang de indruk heeft gewekt dat zo n onderzoek werd uitgevoerd Daarnaast is de IGZ niet consistent geweest in haar handelen De IGZ heeft door haar onprofessionele aanpak de schijn gewekt dat zij zich niet onafhankelijk opstelde Lees verder Onderwerpen inspectie gezondheidszorg igz ziekenhuis chirurg big registratie onderzoek volksgezondheid welzijn en sport Rapport 20 november 2012 2012 188 IMG doet onvoldoende onderzoek en motivatie medische behandeling bij gewonde marinier Marinier was uitgezonden naar Afghanistan en raakte daar ernstig gewond door een auto ongeval Hij heeft een bloeding in zijn lies een gebroken linkerenkel en mogelijk rugletsel Na operaties aan zijn enkel in het militair Field Dressing Station FDS in Afghanistan en het Centraal Militair Hospitaal CMH in Utrecht blijft hij last van zijn rug houden Nadat de schroeven uit zijn enkel zijn gehaald wordt hij weer in staat geacht op oefening te gaan Daar krijgt hij zodanige problemen met zijn rug dat hij uiteindelijk wordt afgekeurd Hij wendt zich tot de Inspectie Militaire Gezondheidszorg IMG omdat er stukken ontbreken in zijn medisch dossier en omdat hij zijn medische behandeling onzorgvuldig vindt Vervolgens klaagt hij bij de ombudsman over het onderzoek van de IMG De Nationale ombudsman vindt dat de IMG onvoldoende onderzoek heeft gedaan en haar oordeel

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22chirurg%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  in te zien Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om aangifte proces verbaal integriteit Rapport 24 juni 2015 2015 099 OM maakt geldbedrag over aan onjuist rekeningnummer en wil de schade niet vergoeden Een man is verdachte in een strafzaak waarbij het OM 800 van hem in beslag neemt Ook zijn jongere broer is verdachte in dezelfde strafzaak Op een bepaald moment oordeelt de officier van justitie dat het geldbedrag terug kan worden gegeven aan de man Maar dit wordt abusievelijk overgemaakt aan de broer Hij heeft dezelfde achternaam maar wel een andere voorletter De man is vervolgens maanden bezig geweest om eerst zelf en later met een advocaat zijn geld via het OM terug te krijgen Hij verzoekt naast het geldbedrag ook om vergoeding van de wettelijke rente en de advocaatkosten De hoofdofficier geeft tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman de fout toe en laat weten dat de 800 wordt vergoed Uit coulance wordt er slechts 300 toegekend voor de gemaakte advocaatkosten Deze vergoeding acht de ombudsman niet onredelijk maar hij vindt het niet behoorlijk dat dit bedrag enkel uit coulance en ter finale kwijting wordt aangeboden De klacht is gegrond Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om afwijzing schadevergoeding coulance onredelijk Nieuwsbericht 2 juli 2015 Onduidelijkheid over rol politie bij niet nakomen omgangsregelingen De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en de Kinderombudsman Marc Dullaert pleiten voor duidelijkheid over de rol van de politie wanneer een omgangsregeling na een echtscheiding niet wordt nagekomen Lees verder Onderwerpen omgangsregeling Politie echtscheiding Column 13 juni 2015 Tweemaal betalen is één keer te veel Otto is in Rotterdam geflitst omdat hij te hard reed Het CJIB stuurt hem een boete van 111 euro Otto vraagt via de website mijnpolitie nl de flitsfoto op Maar dit lukt niet Ondertussen betaalt hij alvast de boete Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib verkeersovertreding Verkeersboete Rapport 7 mei 2015 2015 080 CJIB is voor burgers nog steeds goed bereikbaar ondanks afschaffing van fax Sinds 1 mei 2013 is het CJIB voor burgers niet meer bereikbaar per fax Een man dient een klacht in bij het CJIB omdat er een betaling niet is geaccepteerd wegens het niet vermelden van een betalingskenmerk In dit kader stuurt de man een brief per fax naar het CJIB Als dit niet meer mogelijk blijkt klaagt hij hierover en zodoende ook over de slechte bereikbaarheid De Nationale ombudsman doet navraag en daaruit blijkt dat de klacht wel in behandeling was en de man ontvangt kort daarna een reactie van het CJIB De ombudsman vindt het acceptabel dat veiligheid en efficiency redenen zijn om de fax niet meer te gebruiken Naast schriftelijk en telefonisch contact kan de burger ook via de website contact opnemen De mogelijkheden om op digitaal gebied contact met burgers te leggen worden in de loop van het jaar aanzienlijk uitgebreid De klacht is ongegrond Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib bereikbaarheid faxbericht contact Nieuwsbericht 31 oktober 2014 Nationale ombudsman bezoekt Bonaire St Eustatius en Saba in november

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22openbaar+ministerie%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  klachtbehandeling had moeten beluisteren en bespreken met de gezinsvoogd Lees verder Onderwerpen ondertoezichtstelling ots bureau jeugdzorg bjz uithuisplaatsing gezinsvoogd kinderrechter beschikking klachtbehandeling geluidsopnamen jeugdzorg jeugdzorg Column 15 november 2008 Starre houding Als Nationale ombudsman ontvang ik jaarlijks zo n 14000 klachten over de overheid Daartussen tref ik nogal eens zaken van mensen die zijn geconfronteerd met sterke staaltjes bureaucratisch overheidsoptreden Lees verder Onderwerpen gemeente medisch onderzoek om aanvraag Rapport 27 juni 2011 2011 190 Vrouw klaagt dat CBR rijbewijs niet verlengd voor ontvangen doktersverklaring Een automobiliste moet haar rijbewijs verlengen Ze gebruikt medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden Zij start een Eigen Verklaringsprocedure op bij het CBR om een Verklaring van geschiktheid Vvg te krijgen die nodig is voor de verlenging Omdat zij geen verklaring van haar huisarts kan overleggen dat ze is gestopt met de medicatie wikkelt het CBR haar aanvraag niet af Ze is het daar niet mee eens De Nationale ombudsman vindt het redelijk dat het CBR niet meteen het Vvg weigert maar iemand de kans geeft de medicatie aan te passen of te stoppen Maar in dit geval bleef het CBR maar informatie opvragen zonder dat die kwam Het CBR had de oplossing kunnen bieden om haar te laten keuren door een andere arts Een telefoontje hierover met de vrouw had de procedure aanzienlijk kunnen bekorten Lees verder Onderwerpen rijbewijs eigen verklaringsprocedure verklaring van geschiktheid vvg cbr hulpvaardigheid infrastructuur en milieu Rapport 8 juni 2010 2010 152 De heer H en zijn toenmalige echtgenote mevrouw A zijn op 22 februari 2000 gescheiden Mevrouw A had het gezag en de kinderen bleven bij haar wonen Op 25 april 2003 sprak de kinderrechter een ondertoezichtstelling uit over de kinderen Lees verder Onderwerpen justitie justitie jeugd en gezin Rapport 21 april 2011 2011 124 Man klaagt over klachtafhandeling UWV over re integratiecoach en verlenging WW Het UWV Groningen stopt de WW uitkering De man maakt hiertegen bezwaar en klaagt omdat hij vindt dat zijn werkcoach hem niet genoeg heeft begeleid bij de re integratie naar werk Het UWV mag de klacht niet afdoen met een verwijzing naar het bezwaar als zou de man alleen maar klagen om een verlening van zijn uitkering te krijgen Tijdens de hoorzitting geeft de werkcoach aan hem te hebben vergeten De Nationale ombudsman vindt dat het UWV het oordeel in de klachtprocedure niet goed heeft gemotiveerd Hij doet het UWV de aanbeveling om met de man te overleggen over de rol die het UWV alsnog kan spelen in de re integratie Lees verder Onderwerpen uwv ww uitkering bezwaarschrift re integratiecoach klachtafhandeling motiveringsvereiste sociale zaken en werkgelegenheid Column 21 maart 2009 De boot gemist Als ombudsman word ik wel eens op de foto gezet De fotograaf tegenover mij heeft dan het plaatje dat hij wil schieten vaak duidelijk voor ogen Dit hangt ook af van waar mijn foto uiteindelijk voor gebruikt wordt Lees verder Onderwerpen paspoort om aanvraag orde ministerie van buitenlandse zaken boot Rapport 15 maart 2011 2011 094 Gescheiden vader klaagt over BJZ

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22verlenging%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  1945 Wuv Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 2 juni 2010 2010 143 De zoon van verzoekers werd per brief door de RDW herinnerd aan het feit dat zijn rijbewijs vernieuwd diende te worden bij de afdeling Burgerzaken Publiekszaken van zijn gemeente Lees verder Onderwerpen verkeer en waterstaat Rapport 1 december 2010 2010 338 Man maakt onnodig cursuskosten na onjuiste voorlichting IVW inzake verlening vaarbevoegdheidsbewijs Verzoeker moest zijn vaarbevoegdheidsbewijs verlengen hiervoor won hij telefonisch informatie in bij het IVW loket Op basis van die informatie schreef hij zich in voor een vierdaagse cursus Advanced Fire Fighting AFF Lees verder Onderwerpen inspectie verkeer en waterstaat ivw schadeclaim informatieverstrekking ministerie van verkeer en waterstaat verkeer en waterstaat Rapport 15 november 2010 2010 327 Vrouw klaagt over extra kosten naturalisatie door slechte informatieverstrekking IND Verzoekster kreeg in 2000 een verblijfsvergunning verblijf bij Nederlandse echtgenoot welke meerdere malen werd verlengd In juli 2010 kwam zij erachter dat zij al in 2003 in aanmerking kon komen voor naturalisatie Lees verder Onderwerpen verblijfsvergunning naturalisatie informatieverstrekking immigratie en naturalisatiedienst ind justitie Nieuwsbericht 5 februari 2009 Verklaring van geschiktheid rijbewijs binnen vier maanden Het CBR moet mensen die een Verklaring van geschiktheid nodig hebben voor het verlengen van hun rijbewijs zoals 70 plussers duidelijker informeren over de aanvraag van zo n verklaring en de tijd die dat kost Lees verder Onderwerpen cbr rijbewijs aanvraag procedure rdw aanvraagprocedure Nieuwsbericht 4 november 2008 Afhandeling burgerbrieven bij rijksoverheid nog niet op peil Nog steeds beantwoorden niet alle ministeries post van burgers en bedrijven op tijd Ook krijgen mensen niet altijd tussentijds informatie over de behandeling van hun brief of e mail Rijksbreed is de behandeling van bezwaarschriften een knelpunt Lees verder Onderwerpen overheid om onderzoek aanvraag toeslag Bestuur Rapport 22 april 2008 2008 051 Verzoekers hadden een aanvraag ingediend

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22verlenging%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  daarom het gebouw van een maatschappelijke instelling Omdat ze pas na het weekend een afspraak had met een medewerkster van deze stichting werd zij verzocht om het pand te verlaten Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 3 december 2007 2007 285 Na ruim vijf jaar in Nederland te hebben verbleven diende verzoeker op 18 juli 2006 een aanvraag in voor de afgifte van een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 22 augustus 2006 2006 299 Verzoekster een BV verzocht met de aangifte vennootschapsbelasting 1995 om vaststelling van een verzamelverliesbeschikking waarbij de verliezen die na 1 januari 1995 voor onbeperkte voorwaartse verliescompensatie in aanmerking kwamen werden vastgest Lees verder Onderwerpen financiën Nieuwsbericht 21 juni 2005 Onderzoek Nationale ombudsman wijst uit problemen IND met reguliere verblijfsvergunningen en klachtbehandeling Vandaag biedt de Nationale ombudsman twee rapporten over het functioneren van de Immigratie en Naturalisatiedienst IND aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aan Lees verder Onderwerpen ind om klachtbehandeling onderzoek verblijfsvergunning overheid Rapport 27 oktober 2005 2005 331 Verzoekster van Mexicaanse nationaliteit is in maart 97 in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning Haar vergunning is vervolgens vijmaal verlengd Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Politie Nieuwsbericht 16 augustus 2004 Nationale ombudsman uit zorgen over IND De Nationale ombudsman heeft in een brief aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zijn zorgen geuit over het functioneren van de IND Lees verder Onderwerpen ind tweede kamer immigratie en naturalisatiedienst ind verblijfsvergunning om Nieuwsbericht 11 juni 2003 Justitie en Buitenlandse Zaken hebben verantwoordelijkheden laten liggen De ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken hebben verantwoordelijkheden laten liggen bij de toelating van vreemdelingen Hierdoor hebben vreemdelingendiensten hun werk niet naar behoren gedaan Lees verder Onderwerpen onderzoek vreemdelingen om verblijfsvergunning justitie minister van buitenlandse zaken Rapport 2 oktober 2007 2007 211 Verzoeker die al enkele

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22verlenging%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive