archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2008/230 | Nationale ombudsman
  voerde in dit kader aan dat hij naar hem later is gebleken ten onrechte in de veronderstelling verkeerde dat hij zijn auto zonder kentekenplaten op de parkeerplaats bij zijn winkel mocht neerzetten omdat deze parkeerplaats zijn eigendom is In dit kader wees hij op het bord dat boven de bewuste parkeerplaats hing met het opschrift Parkeren uitsluitend bezoekers max 30 minuten Hij wist op dat moment niet dat ook privéterrein tot de openbare weg behoort wanneer deze plek niet is afgesloten maar voor het openbare verkeer toegankelijk is Volgens verzoeker hadden de betrokken ambtenaren in de etalages van de genoemde winkels moeten kijken voordat zij het sleepbedrijf belden Zijn naam en telefoonnummer stonden daar immers duidelijk vermeld zo voerde hij aan Door dit na te laten en niet eerst bij verzoeker te informeren of de auto van hem was maar de auto omstreeks 01 00 uur weg te laten slepen werd hij onnodig geconfronteerd met hoge wegsleepkosten zo bracht verzoeker naar voren 1 3 Voorts wees verzoeker op het gesprek dat hij eerder op de avond had met twee politieambtenaren naar aanleiding van een geschil met zijn huurder Uit de mutaties over dat voorval maakte hij op dat dit dezelfde eenheid te weten GLM21 07 betrof als de eenheid die later die nacht opdracht gaf om zijn auto weg te slepen Hij vroeg zich af waarom deze politieambtenaren hem niet eerder op de avond hadden aangesproken over het ontbreken van kentekenplaten op de auto aangezien zij op weg naar zijn woning langs de auto waren gelopen 1 4 Tot slot wees verzoeker op de mutatie in het dag en nachtrapport van de politie die door betrokken ambtenaar L over de aangetroffen auto was opgemaakt Daarin staat de zinsnede Reden rap over de H straat Volgens verzoeker was het niet mogelijk dat de betrokken ambtenaren op de parkeerplaats die in een zijstraat is gesitueerd en onverlicht is de auto zonder kentekenplaten hadden opgemerkt terwijl zij met hoge snelheid over de H straat voorbij de bewuste zijstraat reden Ook betwijfelde verzoeker of zij binnen een tijdsbestek van vier minuten zoals volgens hem is op te maken uit de in de mutatie vermelde tijdstippen de auto hadden kunnen opmerken en onderzoeken de meldkamer hadden kunnen vragen om het chassisnummer in Nederland én Duitsland na te trekken en vervolgens twee sleepbedrijven hadden kunnen bellen om de auto af te laten slepen 2 1 De korpsbeheerder liet de Nationale ombudsman weten de klacht niet gegrond te achten Zij stelde dat op het moment van inbeslagname niet achterhaald kon worden wie de eigenaar was van de auto die geparkeerd stond op een plek die op grond van de Wegenverkeerswet 1994 valt onder het begrip weg De kentekenplaten ontbraken en het op de auto aangetroffen chassisnummer bleek bij controle niet in Nederland of Duitsland bekend te zijn Verzoeker kon derhalve niet op de hoogte worden gesteld van het voornemen om de auto weg te laten slepen 2 2 De korpsbeheerder ging in haar oordeel in de interne klachtprocedure uitdrukkelijk voorbij aan het advies van de klachtencommissie om deze klacht gegrond te verklaren De klachtencommissie stelde in haar advies dat de politie had nagelaten zich naar behoren te vergewissen of het wegslepen van de auto wel nodig was De klachtencommissie wees er daarbij op dat de politie de verschillende gronden had genoemd voor haar bevoegdheid tot het wegslepen De korpsbeheerder oordeelde echter dat de betrokken ambtenaren zorgvuldig en professioneel hadden gehandeld door het mogelijk gestolen voertuig in het kader van de waarheidsvinding te laten wegslepen en zodoende veilig te stellen Juist wanneer dit zou zijn nagelaten en de auto vervolgens zou zijn verdwenen zou er in haar optiek sprake zijn geweest van onzorgvuldig en onprofessioneel politieoptreden De korpsbeheerder wees er tevens op dat het wegslepen van het voertuig voorkomen had kunnen worden indien verzoeker zijn contactgegevens in de auto had achtergelaten Zij verwees daarbij naar een brief van 29 april 2004 van het unithoofd van bureau Zevenaar Daarin had deze verzoeker erop gewezen dat het wegslepen van zijn voertuig voorkomen had kunnen worden als hij zijn contactgegevens had achtergelaten in of aan de auto Nu dit niet het geval was en de auto onder verdachte omstandigheden was aangetroffen meende het unithoofd dat de betrokken politieambtenaren zoals gebruikelijk in zo n geval terecht een nader onderzoek hadden ingesteld naar de herkomst van de auto en diens eigenaar Dat nadere onderzoek behelsde onder andere een technisch onderzoek waarvoor de auto veiliggesteld en derhalve weggesleept diende te worden Het aspect inzake de bevoegdheid tot wegslepen wordt hieronder nader besproken bij de behandeling van klacht II 3 Politieambtenaar L verklaarde tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman dat het woord rap in de zinsnede Reden rap over de H straat niet snel betekent maar een afkorting is voor rapporteurs een bij de politie gebruikelijke term en afkorting Ten aanzien van de vragen van verzoeker omtrent surveillanceauto GLM21 07 gaf hij aan dat dit nummer de surveillanceauto aanduidt en niet het personeel dat in de auto zit L en zijn collega hadden die nacht na de wisseling van de dienst surveillancedienst in surveillanceauto GLM21 07 Niet zij maar andere collega s die eerder die avond in surveillanceauto GLM21 07 dienst hadden waren bij verzoeker aan de deur geweest in verband met het huurgeschil Verder verklaarde L dat zij zoals gebruikelijk tijdens een surveillanceronde de betreffende parkeerplaats waren opgereden om deze te controleren op eventuele ongeregeldheden De politie treft namelijk regelmatig achtergelaten gestolen auto s aan op afgelegen parkeerplaatsen Zij hadden de auto van verzoeker dus niet al vanaf de H straat zien staan In een poging om de eigenaar van de auto te achterhalen waren zij nagegaan of de kentekenplaten zichtbaar in de auto lagen dan wel of er in of op de auto op enige wijze bijvoorbeeld door middel van een briefje was aangegeven wie de eigenaar van de auto was Toen dit niet het geval bleek vroegen zij de meldkamer het op de auto aangetroffen chassisnummer na te trekken De meldkamer gaf aan dat het chassisnummer in Nederland niet bekend was Omdat de gemeente Tolkamer op enkele kilometers van de Duitse grens ligt werd ook de Duitse politie gevraagd om het chassisnummer na te trekken Die liet echter weten dat het chassisnummer daar evenmin bekend was Gevraagd naar een mogelijke verklaring voor het feit dat in de Duitse autopapieren van verzoeker wel het betreffende chassisnummer stond vermeld verklaarde L zeker te weten dat hij en zijn collega het juiste nummer aan de meldkamer hadden doorgegeven Hij gaf verder aan enkel te kunnen gissen naar een verklaring Wellicht was door de Nederlandse of Duitse meldkamer een verkeerd nummer ingetoetst bij het natrekken Omdat het chassisnummer op dat moment niet bekend was en de auto geen kentekenplaten had kwamen L en zijn collega tot de conclusie dat zij mogelijk te maken hadden met een illegale auto dat wil zeggen een gestolen auto zo verklaarde L Ze besloten deze daarom weg te laten slepen voor nader onderzoek L kon zich desgevraagd niet herinneren of hij die bewuste nacht het bord boven de parkeerplaats had zien hangen Dit leek hem echter niet waarschijnlijk Volgens hem zou het dan immers in de rede hebben gelegen dat hij in de etalages van de genoemde winkels had gezocht naar contactgegevens van de eigenaren Ten aanzien van de opmerking van verzoeker over het vermeende tijdverloop van vier minuten tussen het aantreffen van zijn auto en het oproepen van sleepfirma Vr verklaarde L dat zij pas ná het onderzoek ter plaatse de meldkamer verzochten om een sleepbedrijf op te roepen Toen bleek dat de eerst aangezochte sleepfirma A niet aan het verzoek kon voldoen werd meteen daarna firma Vr gebeld Het onderzoek ter plaatse en de afhandeling van de zaak hadden dus langer dan vier minuten in beslag genomen Beoordeling 4 Het evenredigheidsvereiste houdt in dat bestuursorganen voor het bereiken van een doel een middel aanwenden dat voor de betrokkenen niet onnodig bezwarend is en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel Dit vereiste brengt mee dat de politie alleen mag overgaan tot het wegslepen van een voertuig ten einde de herkomst en eigenaar te kunnen achterhalen wanneer er op dat moment geen andere manier is om die eigenaar te achterhalen Ook mogen het wegslepen en de gevolgen daarvan niet onnodig bezwarend zijn voor de eigenaar 5 De bevoegdheid van de politie tot wegslepen wordt hieronder nader besproken bij de behandeling van klacht II De vraag die hier beantwoord wordt is of de betrokken ambtenaren voldoende onderzoek hebben gedaan om de eigenaar van de auto te trachten te achterhalen voordat zij besloten om de auto te laten wegslepen 6 De Nationale ombudsman overweegt ten aanzien van het tijdstip van het door de betrokken ambtenaren verrichte onderzoek het volgende Gelet op de verklaring van betrokken ambtenaar L is vast komen staan dat hij en zijn collega niet eerder op de avond van 26 november 2003 bij verzoeker aan de deur kwamen Het waren andere collega s die de melding inzake het huurgeschil afhandelden Wel reden zij allen in surveillanceauto GLM21 07 De Nationale ombudsman acht het dan ook voldoende aannemelijk dat de betrokken ambtenaren pas tijdens hun surveillanceronde in de nacht van 26 op 27 november 2003 de parkeerplaats hebben bezocht om deze te controleren op eventuele ongeregeldheden zoals achtergelaten gestolen voertuigen Daar troffen zij vervolgens de auto van verzoeker aan 7 Voorts staat vast dat verzoeker zijn contactgegevens niet in of op de auto had achtergelaten De betrokken ambtenaren hebben daar dan ook tevergeefs naar gezocht Omdat verzoeker evenmin via de want immers ontbrekende kentekenplaten als eigenaar achterhaald kon worden zochten de betrokken ambtenaren onder de motorkap naar het chassisnummer van de auto Zij mochten naar het oordeel van de Nationale ombudsman op dat moment afgaan op de mededeling van de meldkamer dat het nagetrokken chassisnummer niet bekend was Dat achteraf is gebleken dat het juiste chassisnummer wel in de autopapieren van verzoeker stond vermeld doet daar niet aan af De Nationale ombudsman heeft in dit kader geen reden om te twijfelen aan de verklaring van L dat hij en zijn collega het juiste chassisnummer aan de meldkamer hebben doorgegeven Desgevraagd heeft L verklaard dat door de Nederlandse of Duitse meldkamer wellicht bij het invoeren van het chassisnummer een typefout is gemaakt Een nader onderzoek op dit punt zal echter mede gelet op het tijdverloop naar alle waarschijnlijkheid geen uitsluitsel meer kunnen brengen De Nationale ombudsman heeft hiernaar dan ook geen nader onderzoek ingesteld 8 Ten aanzien van de stelling van verzoeker dat de betrokken ambtenaren in de winkeletalages hadden moeten zoeken naar zijn contactgegevens overweegt de Nationale ombudsman het volgende Uit informatie van verzoeker blijkt dat de parkeerplaats onverlicht was Dat L het bewuste bord boven de parkeerplaats die nacht niet heeft opgemerkt en daardoor ook niet in de winkeletalages heeft gezocht naar contactgegevens is weliswaar spijtig maar is naar het oordeel van de Nationale ombudsman mede gelet op de onderzoekshandelingen die L en zijn collega wél verrichtten niet als nalatigheid aan te merken 9 Het feit dat verzoeker niet wist dat zijn privé parkeerplaats als openbare weg aangemerkt moet worden en hij daar zijn auto zonder kentekenplaten niet mocht parkeren kan evenmin aan de politie worden tegengeworpen 10 Alles overziend komt de Nationale ombudsman tot de conclusie dat de betrokken ambtenaren ter plaatse voldoende moeite hebben gedaan om te trachten de herkomst en eigenaar van het aangetroffen voertuig te achterhalen Toen dit onderzoek geen naam opleverde en hun op dat moment geen andere manieren meer ter beschikking stonden om de eigenaar te kunnen achterhalen besloten zij tot het veiligstellen van de auto Gelet op de verklaring van zowel de korpsbeheerder als betrokken ambtenaar L dat de politie regelmatig gestolen voertuigen aantreft op afgelegen parkeerplaatsen acht de Nationale ombudsman deze beslissing niet onredelijk Dat de betrokken ambtenaren daarmee niet hebben gewacht tot de volgende ochtend met het risico dat de auto in de tussentijd zou kunnen verdwijnen is naar het oordeel van de Nationale ombudsman evenmin onbehoorlijk Hoe vervelend ook voor verzoeker dat hij door het s nachts wegslepen geconfronteerd werd met hoge wegsleepkosten niet gesteld kan worden dat deze beslissing onnodig bezwarend voor hem was De handelwijze van de betrokken politieambtenaren levert dan ook geen schending op van het vereiste van evenredigheid De onderzochte gedraging is behoorlijk II Ten aanzien van de bevoegdheid tot wegslepen Bevindingen 1 In de tweede plaats klaagt verzoeker erover dat de betrokken politieambtenaren niet bevoegd waren om zijn auto weg te laten slepen De verwijzing door de politie naar artikel 170 WVW zie Achtergrond onder 1 acht verzoeker niet juist omdat dit artikel niet de politie maar het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft om een voertuig te laten wegslepen 2 1 De korpsbeheerder liet weten de klacht niet gegrond te achten Zij stelde dat de betrokken politieambtenaren de auto in het kader van de waarheidsvinding met betrekking tot een mogelijk strafbaar feit op grond van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering verder Sv zie Achtergrond onder 2 in beslag hadden genomen Het feit dat de auto zonder kentekenplaten s nachts werd aangetroffen op een onverlichte afgelegen parkeerplaats die voor het publiek toegankelijk was en het feit dat uit navraag bij de meldkamer het chassisnummer noch in Nederland noch in Duitsland bekend bleek bood de betrokken politieambtenaren op dat moment voldoende grond om de auto af te laten slepen aldus de korpsbeheerder 2 2 De korpsbeheerder bood wel haar verontschuldigingen aan voor het feit dat verwarring was ontstaan over de bevoegdheid van de politie om weg te slepen doordat in eerdere correspondentie van de politie en door de klachtencommissie was gesteld dat de bevoegdheid was gebaseerd op artikel 170 WVW In zijn brief van 29 april 2004 had het unithoofd van bureau Zevenaar aangegeven dat de auto was weggesleept omdat de betrokken politieambtenaren vermoedden dat er sprake zou kunnen zijn van diefstal van een personenauto Drie weken later op 18 mei 2004 schreef hetzelfde unithoofd echter aan verzoeker dat zijn auto was weggesleept op grond van artikel 170 WVW en na het technisch onderzoek weer aan hem als eigenaar ter beschikking gesteld Omdat de auto niet in beslag was genomen was er geen contact geweest met het Openbaar Ministerie over het veiligstellen De klachtencommissie overwoog vervolgens in haar advies aan de korpsbeheerder dat artikel 170 WVW alleen burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft om in het belang van de veiligheid een op de weg staand voertuig over te brengen en in bewaring te stellen De klachtencommissie was niet gebleken dat de burgemeester en wethouders deze mogelijkheid van bestuursdwang hadden toegepast en zag daartoe overigens in dit geval ook geen enkele reden Evenmin was de klachtencommissie gebleken dat de officier van justitie toestemming had gegeven voor een inbeslagname in het kader van strafrechtelijk onderzoek De klachtencommissie meende dan ook dat de politie onbevoegd had gehandeld en adviseerde daarom om de klacht gegrond te verklaren In haar beslissing op de klacht in de interne procedure oordeelde de korpsbeheerder echter dat de klachtencommissie in haar advies ten onrechte voorbij was gegaan aan de aanvankelijke afweging van de betrokken politieambtenaren Zij wilden de vermeende gestolen auto in beslag nemen op grond van artikel 94 Sv om deze veilig te stellen in het kader van de waarheidsvinding Zij nam het advies van de klachtencommissie op dit punt dan ook niet over 3 De officier van justitie te Arnhem schreef verzoeker op 21 juli 2004 dat de politie zijn auto s nachts op de openbare weg zonder kentekenplaten had aangetroffen Gelet op het aantal diefstallen van personenauto s en de verdachte omstandigheden waaronder de auto werd aangetroffen lag het naar het oordeel van de officier van justitie voor de hand dat de politie een nader onderzoek instelde naar de herkomst van de auto De officier van justitie kon zich niet vinden in de verwijzing van verzoeker naar een rapport van de Nationale ombudsman over een vermeend vergelijkbaar geval De officier van justitie stelde dat het aangehaalde geval anders was omdat het in die situatie ging om een geschorste auto met een Nederlands kenteken Aan de hand van dat kenteken kon worden nagegaan wie de eigenaar van het voertuig was en kon vervolgens contact met die eigenaar worden opgenomen In het geval van de auto van verzoeker waren er geen kentekenplaten en leverde het natrekken van het chassisnummer geen eigenaar op Tot slot wees de officier van justitie op het feit dat de auto van verzoeker niet op privé terrein stond maar op de openbare weg Omdat de parkeerplaats voor het publiek toegankelijk is valt deze onder de openbare weg en is de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing Verzoeker was verplicht om de auto van kentekenplaten te voorzien Beoordeling 4 Om te kunnen beoordelen of de politie bevoegd was om de auto van verzoeker weg te laten slepen dient te worden onderzocht of de bewuste situatie voldoende aanleiding gaf om de auto weg te laten slepen en van welke bevoegdheid in dat geval sprake is 5 Zowel de korpsbeheerder als betrokken ambtenaar L stelden dat de politie regelmatig wordt geconfronteerd met gestolen voertuigen die zijn achtergelaten op afgelegen parkeerplaatsen Volgens L wordt hier tijdens het surveilleren dan ook actief op gelet en worden parkeerplaatsen om die reden extra gecontroleerd In het onderhavige geval troffen de betrokken ambtenaren de auto van verzoeker zonder kentekenplaten aan op een onverlichte voor het publiek toegankelijke parkeerplaats Vervolgens bleek ook het chassisnummer niet bekend te zijn De korpsbeheerder stelde dat deze omstandigheden dusdanig verdacht waren dat het voor de hand lag dat de betrokken ambtenaren de auto op grond van artikel 94 Sv in beslag namen in het kader van de waarheidsvinding met betrekking tot een mogelijk gepleegd strafbaar feit te weten diefstal 6 Elke opsporingsambtenaar heeft een algemene bevoegdheid tot inbeslagneming Voorts zijn op grond van artikel 94 eerste lid Sv alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen vatbaar voor inbeslagneming Het gaat daarbij om het aan de dag brengen van de waarheid ter zake

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2008/230 (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • 2007/157 | Nationale ombudsman
  had verzocht heeft de betrokken ambtenaar in een schriftelijke reactie van 4 juni 2007 gesteld dat bij een verkeerscontrole waarbij de nadruk wordt gelegd om de documenten die een bestuurder bij zich moet hebben alle politiesystemen worden nagegaan waarbij NSIS XPOL RDW HKS OPS en GBA horen Deze systemen zijn bedoeld om na te gaan of de betrokkene gesignaleerd staat in het bezit is van een geldig rijbewijs informatie over het voertuig APK keuring en verzekering en of de betrokkene ingeschreven staat op het door hem opgegeven adres Voorts heeft de betrokken ambtenaar aangegeven dat zij destijds werd begeleid door een ervaren collega bij wie zij hulp heeft gevraagd op het moment dat zij ontdekte dat er op het kentekenbewijs een duplicaatcode was afgegeven De ervaren collega heeft samen met haar een onderzoek gedaan en ook voor hem was het een situatie die niet veel voorkomt aldus de betrokken ambtenaar De betrokken ambtenaar heeft gesteld dat doordat de situatie haar en haar collega niet bekend voorkwam het onderzoek wellicht iets langer had geduurd Verder heeft de betrokken ambtenaar nog gesteld dat het tijdstip dat op de eerste beschikking is genoemd het tijdstip is dat de overtreding had plaatsgevonden Daarna moest de beschikking nog worden uitgeschreven Volgens de betrokken ambtenaar had het niet veel tijd gescheeld als de controle door een ervaren collega was uitgevoerd Tenslotte benadrukte de betrokken ambtenaar dat zij het onderzoek samen met een ervaren collega heeft uitgevoerd maar dat de beschikking alleen op haar naam staat en zij verzoeker alleen te woord heeft gestaan Beoordeling 3 Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat bestuursorganen slagvaardig en met voldoende snelheid optreden Dit betekent dat een verkeerscontrole niet onnodig veel tijd mag kosten voor een burger 4 Nu verzoeker heeft gesteld dat er tussen het moment van het uitschrijven van de eerste en tweede aankondiging van beschikking twintig minuten zat en de betrokken ambtenaar dit niet heeft ontkend gaat de Nationale ombudsman ervan uit dat het oponthoud inderdaad twintig minuten heeft geduurd De Nationale ombudsman kan zich voorstellen dat verzoeker dit als lang heeft ervaren Allereerst diende de betrokken ambtenaar de eerste beschikking verder uit te schrijven en een aantal systemen te raadplegen Toen zij ontdekte dat er op het kentekenbewijs een duplicaatcode was afgegeven heeft zij de hulp ingeroepen van haar ervaren collega die ook niet met een soortgelijke situatie bekend was Het is aannemelijk dat het feit dat het om een situatie ging die niet vaak voorkomt heeft bijgedragen aan de duur van het oponthoud Er diende immers navraag en controle plaats te vinden met betrekking tot de kentekenplaten De Nationale ombudsman acht een oponthoud van twintig minuten in dit kader niet onaanvaardbaar Dat de aankondiging van de beschikking achteraf onjuist is gebleken doet hieraan niet af De politie heeft hiermee niet in strijd met het vereiste van voortvarendheid gehandeld De onderzochte gedraging is behoorlijk II Ten aanzien van de afwijzing van het verzoek om schadevergoeding Bevindingen 1 Verzoeker klaagt over de wijze waarop de politie haar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2007/157 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2013/113: IND weigert leges naturalisatieverzoek terug te betalen | Nationale ombudsman
  compleet De IND verlengde de geldigheidsduur van zijn vergunning met ingang van 19 april 2007 in plaats van 25 maart 2007 waardoor er sprake was van een verblijfsgat Naar aanleiding van het BOT van de IND dat verzoeker over de periode 3 november 2005 tot en met 20 juni 2011 ononderbroken toelating had in Nederland en dat er geen sprake zou zijn van een verblijfsgat verzekerde de gemeente verzoeker dat hij aan alle voorwaarden voldeed voor inwilliging van zijn naturalisatieverzoek Hierdoor was bij verzoeker het vertrouwen gewekt dat het naturalisatieverzoek zou worden ingewilligd omdat hij aan alle voorwaarden zou voldoen Verzoeker betaalde ten onrechte en onnodig 801 40 Verzoeker vond het oneerlijk en onaanvaardbaar dat hij door een fout van de IND de kosten van de leges voor zijn rekening moest nemen Standpunt IND 1 8 De IND verklaarde verzoekers klacht voor wat betreft het foutieve BOT gegrond Verzoeker voldeed op het moment dat hij een naturalisatieverzoek indiende niet aan het vereiste van artikel 8 eerste lid onder c van de Rijkswet op het Nederlanderschap zie Achtergrond onder 2 Verzoeker had namelijk niet onmiddellijk voorafgaand aan het naturalisatieverzoek vijf jaar aaneengesloten toelating binnen het Nederlandse Koninkrijk Het BOT dat de IND aan de gemeente verstrekte en op basis waarvan de gemeente verzoeker verkeerd adviseerde was onjuist De IND was echter niet bereid de door verzoeker betaalde leges althans het legesdeel van de IND te restitueren Hoewel het foutieve BOT te betreuren was was de IND van opvatting dat verzoeker zelf op de hoogte diende te zijn van zijn verblijfsrechtelijke geschiedenis Bij beschikking van 29 mei 2007 verlengde de IND de geldigheidsduur van verzoekers vergunning met ingang van 19 april 2007 tot en met 25 maart 2008 Immers pas op 19 april 2007 voldeed verzoeker aan de voorwaarden voor verlenging van de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning Gelet hierop kon en mocht volgens de IND worden verwacht dat verzoeker op de hoogte was van de onderbreking in zijn toelating Standpunt staatssecretaris 1 9 Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman liet de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie weten dat hij verzoekers klacht alsnog gegrond achtte en dat de leges van het eerste naturalisatieverzoek van 801 40 zouden worden gerestitueerd De staatssecretaris gaf daarbij het volgende aan Het feit dat voor een behandeling van een verzoek om naturalisatie een hoog bedrag aan leges werd betaald legde op de IND een bijzondere verantwoordelijkheid om zorgvuldig te zijn ook bij de afgifte van een BOT Het BOT dat de IND tijdens het eerste naturalisatieverzoek verstrekte bleek niet helemaal correct te zijn Dat was de IND aan te rekenen Verzoeker mocht erop vertrouwen dat de IND de juiste informatie verstrekte Dit had naar de opvatting van de staatssecretaris al tijdens de klachtprocedure bij de IND onderkend en rechtgezet moeten worden Binnen de IND zou verder aandacht worden gevraagd voor deze kwestie aldus de staatssecretaris II BEOORDELING Vereiste van coulante opstelling 2 1 Het vereiste van coulante opstelling houdt in dat de overheid zich coulant opstelt als zij fouten heeft gemaakt Zij heeft oog voor claims die redelijkerwijs gehonoreerd moeten worden en belast de burger niet met onnodige en ingewikkelde bewijsproblemen en procedures Wanneer een overheidsinstantie erkent dat zij een fout heeft gemaakt en deze fout gevolgen heeft gehad voor een burger dient deze burger hiervoor gecompenseerd te worden De Nationale ombudsman verwijst hierbij naar zijn schadevergoedingswijzer die op de website te vinden is en waarin de spelregels voor behoorlijk omgaan met schadeclaims zijn opgenomen Schending vereiste 2 2 De Nationale ombudsman is van oordeel dat de IND het vereiste van betrouwbaarheid heeft geschonden Naar aanleiding van het BOT van 27 juni 2011 van de IND dat verzoeker over de betrokken periode ononderbroken toelating had in het Nederlandse Koninkrijk en dat er geen sprake zou zijn van een verblijfsgat verzekerde de gemeente verzoeker dat hij aan alle voorwaarden voldeed voor inwilliging van zijn naturalisatieverzoek Met de IND is de Nationale ombudsman van opvatting dat verzoeker zelf op de hoogte dient te zijn van zijn verblijfsrechtelijke rechtspositie en dat hij door de beschikking van 29 mei 2007 had kunnen weten dat hij door de ingangsdatum van 19 april 2007 een verblijfsgat had van 25 maart 2007 tot 19 april 2007 Echter door voormeld BOT van de IND is zowel de gemeente als verzoeker op het verkeerde been gezet Bij verzoeker is hierdoor het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat er kennelijk geen sprake meer zou zijn van een of meerdere verblijfsgaten en dat hij aan alle voorwaarden voldeed voor inwilliging van zijn naturalisatieverzoek Om die reden diende verzoeker dan ook een naturalisatieverzoek in dat de minister van BZK vervolgens afwees omdat er wel sprake was van een verblijfsgat Als de IND het BOT niet had verstrekt of anderszins had laten weten dat er sprake was van een verblijfsgat dan had verzoeker op dat moment nog geen naturalisatieverzoek ingediend Verzoeker heeft door de handelwijze van de IND onnodig een naturalisatieverzoek ingediend en daarvoor het forse bedrag aan leges moeten betalen De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft dit tijdens het onderzoek ook onderkend 2 3 De Nationale ombudsman neemt hierbij ook het volgende in aanmerking Hoewel hij beseft dat verzoeker tegen de beschikking van 29 mei 2007 voor wat betreft de latere ingangsdatum rechtsmiddelen kon aanwenden bevreemdt het hem dat de IND de ingangsdatum op 19 april 2007 heeft gesteld Verzoeker had namelijk eind 2006 al een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning die tot 25 maart 2007 geldig was ingediend Op grond van artikel 3 80 eerste lid van het Vreemdelingenbesluit 2000 zie Achtergrond onder 4 had verzoeker deze aanvraag tijdig ingediend Door verzoeker pas in april 2007 in de gelegenheid te stellen om zijn incomplete aanvraag aan te vullen handelde de IND niet voortvarend en was het voor de IND tevens duidelijk dat door deze late reactie van de IND een verblijfsgat zou ontstaan Het was verzoeker dan ook niet toe te rekenen dat zijn aanvraag pas op 19 april 2007 compleet was en dat er

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/113 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 20 maart 2015 2015 052 Onduidelijkheid over bejegening tijdens verhoor IND onderstreept noodzaak geluidsopname Een man vlucht uit het buitenland en vraagt in Nederland asiel aan De IND krijgt van het onafhankelijke Medifirst het advies het nader gehoor in een ontspannen sfeer te houden en voldoende tijd te geven voor de verklaring en pauzes Na het gehoor klaagt de man dat hij zich onheus bejegend voelt door de medewerkster van de IND Dit wordt bevestigd door een aanwezige medewerkster van Vluchtelingenwerk De Nationale ombudsman kan de context waarbinnen de bejegening heeft plaatsgevonden en de intonatie waarop dingen zijn gezegd niet helder krijgen Hij kan niet beoordelen of de bejegening onheus en grensoverschrijdend is geweest Dit onderstreept de noodzaak van een geluidsopname Lees verder Onderwerpen ind asiel asielaanvraag bejegening onheus Rapport 10 september 2013 2013 113 IND weigert leges naturalisatieverzoek terug te betalen Man wil zich naturaliseren tot Nederlander en heeft daarvoor een Bericht omtrent Toelating BOT nodig van de IND De IND verstrekt dit BOT ten onrechte want bij de naturalisatie blijkt dat hij een verblijfsgat van drie weken heeft dat is veroorzaakt doordat de IND eerder een vergunning te laat behandelde Hij moet daarom een jaar later een nieuw naturalisatieverzoek indienen en opnieuw leges van 801 40 betalen De Nationale ombudsman vindt dit niet behoorlijk en heeft er met instemming kennis van genomen dat de staatssecretaris van justitie tijdens het onderzoek heeft besloten alsnog het dubbel betaalde bedrag terug te betalen Lees

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bot%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 10 september 2013 2013 113 IND weigert leges naturalisatieverzoek terug te betalen Man wil zich naturaliseren tot Nederlander en heeft daarvoor een Bericht omtrent Toelating BOT nodig van de IND De IND verstrekt dit BOT ten onrechte want bij de naturalisatie blijkt dat hij een verblijfsgat van drie weken heeft dat is veroorzaakt doordat de IND eerder een vergunning te laat behandelde Hij moet daarom een jaar later een nieuw naturalisatieverzoek indienen en opnieuw leges van 801 40 betalen De Nationale ombudsman vindt dit niet behoorlijk en heeft er met instemming kennis van genomen dat de staatssecretaris van justitie tijdens het onderzoek heeft besloten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bericht+omtrent+toelating%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  216 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie weigert zonder voldoende motivering incidenteel verlof TBS Een man is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging De kliniek vraagt voor hem incidenteel verlof aan bij de Dienst Justitiële Inrichtingen zodat de man aanwezig kan zijn bij de crematie van zijn stiefopa De kliniek vermeldt in de aanvraag dat de man een tijd bij zijn stiefopa heeft gewoond en dat ze een goede band hadden afscheid kunnen nemen kan de behandeling van de man ten goede komen De man heeft bovendien eerder geen afscheid kunnen nemen van zijn overleden biologische opa Maar het verlof wordt afgewezen omdat het verzoek niet binnen de Verlofregeling TBS valt Een uitzondering is niet mogelijk omdat niet was gebleken dat de stiefopa een pedagogische rol heeft gespeeld De man dient hier een klacht over in bij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie maar deze wordt niet in behandeling genomen De Nationale ombudsman vindt dat de staatssecretaris duidelijker had moeten uitleggen waarom aan de argumenten van de kliniek voorbij is gegaan en waarom een zeer hechte band tussen de man en zijn stiefopa en diens substantiële bijdrage aan de opvoeding had moeten blijken Lees verder Onderwerpen terbeschikkingstelling tbs dwangverpleging incidenteel verlof weigering onvoldoende motivering Rapport 13 november 2014 2014 153 IND laat na opvang te regelen voor zoontje tijdens verhoor asielprocedure Een vluchtelinge en haar zoontje uit Syrië vragen direct bij aankomst op Schiphol asiel aan In de eerste fase van de asielprocedure zijn ze in detentie De IND neemt op advies van Medifirst het eerste gehoor af zonder de aanwezigheid van haar zoontje omdat hij anders al haar aandacht opeist Maar tijdens een nader gehoor is hij er wel bij omdat er dan geen opvang mogelijk is Uit het verslag blijkt dat hij diverse keren het gehoor verstoort De advocaat dient bij de IND een klacht in over deze gang van zaken Deze wordt ongegrond verklaard omdat de vrouw niet in haar belang geschaad is zij heeft de asielstatus gekregen De Nationale ombudsman vindt dat de IND de vrouw niet had moeten horen in aanwezigheid van haar zoontje Doordat zij afgeleid werd kon zij haar procedurele kans om het nader gehoor zo goed mogelijk te doen niet ten volle benutten Ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vindt bij nader inzien dat de IND ten onrechte heeft nagelaten een passende oplossing te zoeken met de vrouw en haar advocaat Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind asielaanvraag asielzoeker gehoor Rapport 1 oktober 2014 2014 129 Staatssecretaris heeft genoeg gedaan om gevolgen van onterecht geweigerd verlof voor naturalisatieceremonie te herstellen Man zal tijdens een naturalisatieceremonie bij de gemeente Breda de Nederlandse nationaliteit krijgen Hij krijgt tot tweemaal toe een uitnodiging van de gemeente voor een naturalisatieceremonie maar verschijnt daar niet omdat hij inmiddels gedetineerd is Bij de derde uitnodiging vraagt zijn advocaat aan de gevangenis incidenteel verlof voor bijwoning van de ceremonie De Dienst Justitiële Inrichtingen DJI staat dit niet toe omdat er geen noodzaak is Doordat hij driemaal niet verschenen is

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22staatssecretaris+van+veiligheid+en+justitie%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2014/132 RDW moet (deel) kosten herkeuring voor zijn rekening nemen na ongeldigverklaring kenteken | Nationale ombudsman
  de toelating van voertuigen uit het buitenland en voorziet een toegelaten voertuig van een kenteken Welke gerechtvaardigde verwachting mag een verkrijger te goeder trouw ontlenen aan het feit dat zijn auto een Nederlands kenteken heeft gekregen en wat betekent dat voor de verantwoordelijkheid die de RDW heeft als achteraf de toelating onterecht blijkt De RDW had redenen om het kenteken ongeldig te verklaren Naar de ongeldigverklaring zal Nationale ombudsman geen onderzoek doen Tegen het besluit daarover stond bezwaar en beroep open De vraag is echter of de RDW een verantwoordelijkheid draagt door de beslissing om de auto tot Nederland toe te laten en van een kenteken te voorzien en wat dat betekent voor hulp aan verzoeker om de auto wel te kunnen gebruiken wat vindt verzoeker Verzoeker heeft bezwaar gemaakt Hij heeft de auto te goeder trouw gekocht en vindt dat hij er van uit mocht gaan dat het kentekenbewijs de werkelijkheid weergaf Hij vindt dat hij mocht vertrouwen op een geldig kentekenbewijs dat door de RDW is afgegeven De RDW had bij de toelating beter onderzoek moeten doen Hij vindt dat de RDW wel had kunnen zien dat er met de datum op het kentekenbewijs was geknoeid Achteraf heeft hij wat onderzoek gedaan Daaruit bleek dat de bewuste auto niet in 1985 kan zijn toegelaten Hij vindt dat de RDW deze informatie bij de toelating gemakkelijk had kunnen verkrijgen en toen had moeten constateren dat het kentekenbewijs niet klopte Hij kan zich voorstellen dat het kenteken met als toelatingsjaar 1985 ongeldig moest worden verklaard Hij heeft in zijn bezwaarschrift ook vooral aangegeven dat hij het niet juist vond dat hij voor alle kosten voor een nieuw kentekenbewijs middels een nieuwe keuring bij de RDW moest opdraaien wat vindt de RDW De RDW stelt dat hem niets te verwijten valt Bij de inschrijving van een voertuig afkomstig uit een EU of een EVA land mag de RDW maar summier onderzoek doen Zwitserland is een EVA land Bij toelating tot Nederland was de datumvervalsing verdoezeld onder een stempel en voor de RDW niet zichtbaar Door het signaal dat de RDW in 2013 uit Zwitserland ontving ontdekte de RDW dat het Zwitserse kentekenbewijs gemanipuleerd was De fout ligt bij degene die de auto heeft geïmporteerd Daarom vindt de RDW dat zij geen tegemoetkoming in de kosten hoeft te doen Verzoeker moet met zijn schade bij de importerende vorige eigenaar aankloppen Verder kan verzoeker een nieuw kenteken aanvragen De kosten daarvan komen voor zijn rekening Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman toetst de gedraging aan het vereiste van fatsoenlijke bejegening Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid de burger respecteert hem fatsoenlijk behandelt en hulpvaardig is Het feit dat er voor een voertuig een geldig kentekenbewijs is afgegeven vormt voor burgers een uitgangspunt Zij mogen er vanuit gaan dat de RDW voldoende onderzoek heeft gedaan en dat het voertuig terecht tot Nederland is toegelaten De RDW kan natuurlijk niet voorkomen dat achteraf gegevens naar boven

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/node/38161 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  heeft staan De RDW gaat de informatie op het formulier en de website aanpassen Dat is prima Maar de Nationale ombudsman vindt dat ook al is de auto gerepareerd de RDW in dit geval de auto prima nogmaals had kunnen laten keuren Lees verder Onderwerpen dienst wegverkeer rdw APK keuring herkeuring informatieverstrekking Rapport 13 januari 2015 2015 006 RDW en CJIB coulant in schrijnende situatie als gevolg van gebrek aan vrijwaringsbewijs Een man raakt gewond bij een auto ongeluk en wordt naar het ziekenhuis vervoerd Een takelbedrijf sleept zijn auto weg De man krijgt zijn auto en autopapieren niet terug omdat hij 5 200 aan sleep en opstalkosten niet kan betalen Dan gaat het takelbedrijf failliet en vernietigt een sloopbedrijf de auto De man krijgt geen vrijwaringsbewijs Het sloopbedrijf beweert zelfs dat de auto er nooit heeft gestaan Maar de man weet heel zeker dat het wel zo is Hij heeft eerder zelf op het sloopterrein de ketting van zijn overleden vrouw nog uit de auto gehaald De autopapieren heeft hij niet teruggevonden Omdat de man geen vrijwaringsbewijs heeft blijft het kenteken op zijn naam staan en krijgt de man in de elf volgende jaren van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB boetes voor onder meer het niet hebben van een geldige verzekering en APK voor zijn auto Veel boetes betaalt hij na ze tevergeefs aan te vechten Tweemaal komt hij voor bij de rechter in verband met een door het CJIB gevraagde machtiging tot gijzeling De rechter gaat niet mee in zijn verhaal vanwege het ontbreken van bewijsstukken van de sloop Uiteindelijk haalt de RDW het kenteken van de naam Dit kan niet met terugwerkende kracht en er volgt opnieuw een aankondiging van gijzeling De man zit financieel aan de grond en verliest vanwege de dreigende gijzeling mogelijk zelfs zijn baan Ten einde raad klopt hij aan bij de Nationale ombudsman Door zijn tussenkomst besluiten de RDW en het CJIB in het zogenoemde voertuigketenoverleg de twaalf nog openstaande boetes uit coulance in te trekken en daarmee is de dreigende gijzeling van de baan Het kenteken van de auto staat niet langer op naam van de man waardoor hij geen boetes meer krijgt Lees verder Onderwerpen rdw cjib kenteken vrijwaringsbewijs auto ongeluk boetes Column 8 augustus 2015 Rijtest Zomer vakantie en caravan Voor veel Nederlanders de ultieme combinatie voor ontspanning Zo ook voor mevrouw en meneer Mulder die ondanks hun leeftijd jaarlijks met hun caravan heel wat kilometers maken door Europa en omstreken Lees verder Onderwerpen centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen cbr dienst wegverkeer rdw rijtest rijbewijs verlenging caravan Column 22 november 2014 Campermysterie Wouter zet elk jaar vanaf oktober zijn camper vijf maanden in de stalling en schorst dan het kenteken Dat scheelt hem vijf maanden verzekeringskosten en motorrijtuigenbelasting Lees verder Onderwerpen rdw camper kenteken trage afhandeling Tekstpagina 24 februari 2015 Medewerkers aan het woord De Nationale ombudsman beschikt over ongeveer 160 enthousiaste en bevlogen medewerkers die hem helpen in zijn werk Deze medewerkers zetten zich in om problemen tussen burgers en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22rdw%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive