archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2009/062 | Nationale ombudsman
  loketten maar overal viel het voortraject buiten de Awb termijn Als het voortraject wel binnen de Awb termijn zou moeten vallen zou direct een bureaucratische rompslomp ontstaan vanwege voortdurende meldingen van overschrijdingen van de beslistermijn Wel zou de termijnkwestie altijd duidelijk moeten worden gemeld aan de ouders op dat punt zou nog actie kunnen worden ondernomen 7 Bij e mailbericht van 28 oktober 2008 wendden verzoekers zich met een klacht tot de Nationale ombudsman Op 31 oktober 2008 besprak de behandelend medewerkster van het Bureau Nationale ombudsman de klacht met verzoeker Verzoeker gaf nog aan dat aan ouders feitelijk niet de keuze werd gelaten om de aanvraag rechtstreeks bij de CvI in te dienen het indienen van de aanvraag kon alleen via het regioloket 8 Bij brief van 17 november 2008 werd de klacht voorgelegd aan de CvI te Duivendrecht Op 5 december 2008 werd de reactie ontvangen Namens de CvI werd het volgende aangegeven Uw vraag of er sprake is van een verplicht voortraject bij een regioloket kan ik ontkennend beantwoorden Het adres van de CVI staat op de website vermeld dus als ouders het willen kunnen zij de CVI rechtstreeks benaderen Wel is het zo dat op de website of via andere kanalen de mogelijkheid van rechtstreekse aanmelding bij de CVI niet wordt genoemd We sturen ouders wel degelijk richting regioloketten De reden daarvoor is dat een andere werkwijze voor ouders aanleiding kan zijn om de regioloketten te omzeilen in de hoop dan sneller klaar te zijn Dit zou valse hoop bieden Ten eerste moet elk dossier dit is bij regelgeving verplicht worden vertaald naar een digitaal protocol De CVI beoordeelt in eerste instantie dit protocol waarbij desgewenst van de onderliggende dossiercomponenten gebruik gemaakt wordt De CVI zou als er ook maar iets aan een dossier ontbreekt een handtekening op onderliggend stuk bijvoorbeeld het dossier terug moeten sturen of negatief beschikken zonder dat zij de capaciteit hebben toelichting te geven laat staan de dossiervorming te ondersteunen Om dit te voorkomen is er dan een centraal loket nodig waar de aanmeldingen ontvangen en alle voorbereidende handelingen worden verricht Hiermee hebben we ervaring opgedaan Het REC BovenAmstel heeft enkele jaren een centraal loket gehad In de huidige regioloketten is de werkwijze van ons voormalige centrale loket gekopieerd maar dan regionaal ingebed in en aangesloten op een bredere adviesfunctie en in opbouw zijnde integrale indicatiemogelijkheden De regioloketten zijn ingericht om ouders te ondersteunen in het ingewikkelde proces van dossiervorming en om scholen aan te spreken op hun verplichtingen in dit proces Daar investeert het REC BovenAmstel in Wij zijn in dit systeem redelijk succesvol omdat het percentage negatieve beschikkingen onder de 2 ligt cijfer 2007 en er de laatste jaren geen klachten zijn ingediend De klacht van verzoeker N o is de eerste sinds lange tijd een klacht die wij overigens zeer serieus nemen en hopen adequaat te hebben beantwoord Het beleid van het inrichten van regionale loketten onder verantwoordelijkheid van samenwerkingsverbanden voor regulier onderwijs loopt in de pas met het overheidsbeleid In het kader van Passend Onderwijs heeft de landelijke overheid wetgeving in voorbereiding waarmee in elke passende onderwijsregio 1 loket voor alle onderwijs en zorgindicaties verplichtend wordt geregeld De Amstelland en de Meerlanden regio is zo n beoogde passend onderwijs regio De wetgeving zal in 2011 van kracht worden Overigens heb ik met de inspectie voor het onderwijs onze werkwijze besproken in april dit jaar ook op het punt van toegang tot de CVI De inspectie heeft zich ervan vergewist dat de toegang tot de CVI altijd aanwezig is Maar dat betekent voor de inspectie de garantie dat wanneer medewerkers van een regioloket ouders adviseren niet over te gaan tot aanmelding om wat voor redenen dan ook ouders die mogelijkheid indien zij dit toch wensen niet wordt ontzegd Met de samenwerkingsverbanden wordt binnenkort de uitvoering van de aanmeldfunctie voor cluster 4 formeel nader geregeld zodat deze toegang tot de CVI nog eens van een extra legitimering wordt voorzien Het punt dat u aan de orde stelt van rechtstreekse toegang tot de CVI is als zodanig nog niet aan de orde geweest bij een regioloket Ik ga er vanuit dat het REC BovenAmstel wettelijk correct handelt als het gaat om de toegang tot de CVI Ik denk dat het REC BovenAmstel bovendien veel meer doet dan wettelijk verplicht is om ouders in het aanmeldingsproces goed te laten ondersteunen 9 Bij brief van 17 maart 2009 werd namens de CvI onder meer nog het volgende aangegeven Er had inmiddels weer contact met de Inspectie van het Onderwijs plaatsgevonden De inspectie had hierbij aangegeven dat de totale termijn van aanmelding of indicatie maximaal drie maanden mag zijn inclusief de acht weken die de CvI op grond van de Awb heeft In eerdere reacties die namens de CvI waren gegeven was er ten onrechte van uitgegaan dat de Awb termijn buiten de termijn van drie maanden viel De praktijk zou daarop worden aangepast in voorkomende gevallen zou gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om de procedure formeel stop te zetten of weer te starten Ouders zouden in dat geval ook formeel op de hoogte worden gesteld Verder werd nog aangegeven dat de CvI op geen enkele manier de bedoeling had gehad de verplichting dat een volledig dossier binnen acht weken tot een beslissing moet leiden te relativeren Verder werd door REC BovenAmstel op 19 maart 2009 daarnaar gevraagd nog aangegeven dat ernaar wordt gestreefd een volledig dossier binnen twee weken na ontvangst door te geleiden naar de CvI II Beoordeling 10 Verzoekers klagen erover dat de Commissie voor de Indicatiestelling van het Regionaal Expertise Centrum BovenAmstel aanvragen om een indicatie voor leerlinggebonden financiering of toelating tot het speciaal onderwijs niet direct in behandeling neemt maar eerst een verplicht voortraject bij het regioloket van het REC BovenAmstel laat plaatsvinden In het geval van verzoekers leidde dit ertoe dat hun volledige aanvraag van 22 april 2008 pas op 20 juni 2008 formeel in behandeling werd genomen door de CvI 11 Het beginsel van fair play

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2009/062 (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Justitie en Buitenlandse Zaken hebben verantwoordelijkheden laten liggen | Nationale ombudsman
  de verantwoordelijkheden op dit gebied van de staatssecretaris van Justitie nu minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de minister van Buitenlandse zaken zijn bij dit onderzoek betrokken Het onderzoek heeft betrekking op de periode januari 2001 tot april 2002 Toename klachten Vreemdelingen geen asielzoekers die in Nederland willen studeren werken of wonen krijgen met de vreemdelingendiensten te maken voor een aanvraag voor een mvv en voor verlening of verlenging van een verblijfsvergunning De Nationale ombudsman werd geconfronteerd met een opvallende toename in het aantal klachten over de vreemdelingendiensten in 1999 werden 50 klachten ingediend in 2001 waren dat er 429 2002 486 De klachten gingen met name over de behandelingsduur van aanvragen om een verblijfsvergunning lange duur van de advisering van de vreemdelingendienst aan de Visadienst over mvv s problemen bij de afgifte van verblijfsdocumenten en slechte bereikbaarheid van de vreemdelingendiensten Conclusies De vreemdelingendiensten hun korpsbeheerders de staatssecretaris van Justitie en de minister van Buitenlandse zaken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het tijdig behandelen van mvv aanvragen Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet als zodanig werd ervaren De Nationale ombudsman is van oordeel dat de korpsbeheerders lange tijd geen echte aandacht hebben besteed aan de problemen van de vreemdelingendiensten die ontstonden door een toename in het aantal aanvragen en wetgeving die steeds veranderde en complexer werd De staatssecretaris van Justitie heeft zo stelt de ombudsman de problemen wel gesignaleerd maar de aanpak daarvan niet stevig genoeg ter hand genomen De minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn taken rond het verlenen van mvv s geheel gemandateerd aan de Visadienst Uit het onderzoek blijkt dat hij afstand nam van de problemen die zich rond mvv verlening hebben voorgedaan Hij miskent daarmee dat hij als mandaatverlener wel degelijk verantwoordelijkheid droeg voor de werkzaamheden die de vreemdelingendiensten verrichtten in dit kader Gevolg Het ontbreken van een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel heeft zich geuit in gebrekkige informatie uitwisseling tussen de betrokken diensten onderling en tussen de diensten en de vreemdelingen De telefonische en fysieke bereikbaarheid van de vreemdelingendiensten kwam erdoor in het gedrang Daarnaast bewaakte geen van de betrokken diensten de voortgang van de behandeling van aanvragen Een gemeenschappelijk registratiesysteem hiervoor ontbrak De wachttijd voor het verkrijgen van een mvv of een verblijfsvergunning kon zo oplopen tot ruim een jaar terwijl voor een mvv een beslistermijn is voorgeschreven van drie maanden De beslistermijn voor een verblijfsvergunning is wettelijk vastgelegd en bedraagt zes maanden Hoe verder Op dit moment worden taken op het gebied van de toelating van vreemdelingen overgeheveld naar de IND De Nationale ombudsman verwacht dat al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat vreemdelingen in de nieuwe situatie de eerdere problemen bespaard zullen blijven Daartoe benadrukt hij het belang van het beschikbaar stellen van voldoende personeel goede aansturing en bereikbaarheid p De Nationale ombudsman doet de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie dan ook de aanbeveling de nu betrokken diensten voldoende uit te rusten zodat zij de taken naar behoren kunnen uitvoeren Verder doet de Nationale ombudsman aan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2003/justitie-en-buitenlandse-zaken-hebben (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2008/258 | Nationale ombudsman
  van het paspoort Ten tijde van de inbeslagname had verzoekster niet kenbaar gemaakt dat zij de gronden van de inbeslagname niet begreep of dat zij meer informatie wilde over hoe zij het paspoort kon terugkrijgen De betrokken ambtenaren waren niet verplicht om ambtshalve aan verzoekster informatie te verschaffen over de wijze waarop verzoekster kon klagen over de inbeslagname van haar paspoort De klachtencommissie had haar voldoende ingelicht over de juridische mogelijkheden op dit punt 9 Op de vragen die de Nationale ombudsman had gesteld antwoordde de minister in zijn reactie van 27 juni 2007 als volgt Op de vraag of verzoekster was gewezen op de mogelijkheid om beklag te doen tegen de inbeslagname en of de folder rechtsmiddelen alsmede een beschikking Model M 19 aan haar waren uitgereikt antwoordde de minister dat de betrokken ambtenaar op deze vraag had meegedeeld dat hij zich de situatie niet meer exact kon herinneren Hij had echter wel opgemerkt dat zijn normale werkwijze was dat een persoon een Bewijs van Ontvangst kreeg Op de vraag of aan verzoekster en of haar gemachtigde inzage was gegeven in het paspoort of enig bewijs was getoond dat het paspoort was vervalst bijvoorbeeld door een proces verbaal van het technisch documenten onderzoek antwoordde de minister dat verzoekster dezelfde dag was teruggekeerd naar Lagos Het proces verbaal met hierin het technisch onderzoek was later opgemaakt Dit proces verbaal had zij daarna niet gekregen Tevens bleek niet uit het klachtdossier dat verzoekster of haar gemachtigde hier om had verzocht 10 De minister verwees in zijn reactie naar het klachtdossier van de Koninklijke Marechaussee dat aan de Nationale ombudsman was toegezonden Hierin bevinden zich de volgende formulieren een Bewijs van Ontvangst alsmede een Kopie Bewijs van Ontvangst op naam van verzoekster Deze formulieren zijn niet ondertekend Hierin staat in het Nederlands dat indien men het niet eens is met de inbeslagname zich kan wenden tot de griffie van het gerecht in feitelijke aanleg waar de zaak wordt vervolgd of het laatst is vervolgd de Beschikking tot aanwijzing ruimte of plaats ingevolge artikel 6 lid 1 of lid 2 van de Vreemdelingenwet 2000 in het Nederlands Ook deze Beschikking is op naam van verzoekster en niet door haar ondertekend In deze Beschikking staat dat beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank te s Gravenhage per adres Haarlem Niet is aangekruist de reden waarom de toegang tot Nederland is geweigerd een Folder Artikel 6 Vreemdelingenwet in de Engelse taal op naam van verzoekster en niet door haar ondertekend Hierin staat dat de toegang is geweigerd dat men het land niet meteen kan verlaten en dat tegen deze maatregel op grond van artikel 93 Vreemdelingenwet 2000 beroep mogelijk is bij de rechtbank in Den Haag per adres Haarlem Ook is standaard vermeld dat betrokkene een advocaat wil raadplegen De naam van de ambtenaar is niet ingevuld een Legal Remedies Booklet in de Engelse taal op naam gesteld van verzoekster Hierin staat dat de toegang tot Nederland is geweigerd en dat men op grond van artikel 77 Vreemdelingenwet 2000 beroep kan indienen bij de minister van Justitie 11 In het naderhand ontvangen proces verbaal van de Koninklijke Marechaussee staat onder meer de kenmerken van vervalsing van het paspoort te weten de bladzijden 21 22 waren verwijderd de bladzijden 31 32 waren niet voorzien van een contrablad in de aangebrachte bladzijden 31 32 waren raderingen zichtbaar het paspoort was inbeslaggenomen waarbij aan verzoekster een Bewijs van Ontvangst was verstrekt het paspoort bleef in afwachting van de beslissing van de officier van justitie te Haarlem bewaard bij de Afdeling Falsicifaten 12 Op 27 september 2007 deelde een medewerker van het arrondissementsparket te Haarlem namens de hoofdofficier van justitie in reactie op vragen van de Nationale ombudsman het volgende mee Het parket had verzoeksters paspoort niet ontvangen De Afdeling Falsificaten van de Koninklijke Marechaussee had het namelijk naar de Immigratie en Naturalisatiedienst IND gezonden Het was niet bekend waar het nu was Het parket had geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de conclusie van de Afdeling Falsificaten gezien de specifieke kundigheid en ruime ervaring in het onderkennen van vervalsingen en valse documenten Strafrechtelijke vervolging van verzoekster was om onverklaarbare wijze uitgebleven Verzoekster dan wel haar gemachtigde had zich nooit tot het parket gewend met een verzoek om teruggave van het paspoort 13 Op 7 november 2007 berichtte de minister van Defensie dat de Koninklijke Marechaussee het paspoort op 17 november 2004 had verzonden naar de IND Sinds 1 september 2007 werd het paspoort weer bewaard bij de Koninklijke Marechaussee 14 Verzoekster reageerde op deze informatie op 26 november 2007 Zij ontkende dat een originele pagina uit het paspoort was verwijderd Zij was naar de Zwitserse ambassade gegaan en had daar na een gesprek tegelijk met haar zuster een visum gekregen De autoriteiten van Zwitserland hebben niet ontkend dit visum te hebben verstrekt Ook was zij niet geïnformeerd over de mogelijkheid om een beklag in te dienen tegen de inbeslagname Zij had in het geheel geen informatie gekregen behalve een zogenoemde covering letter op 23 juni 2004 waarin was vermeld dat zij reisde met een vervalst paspoort Aan haar was geen bewijs getoond dat het paspoort was vervalst Zij verzocht om een contra expertise 15 Op 26 november 2007 bezocht een medewerkster van de Nationale ombudsman de Koninklijke Marechaussee Zij ontving daar het proces verbaal van de Koninklijke Marechaussee waarin de redenen stonden waarom het paspoort als vervalst was aangemerkt zoals hiervóór vermeld onder 11 Ook zag zij daar het originele paspoort waarin de pagina s 21 22 ontbraken en pagina 31 32 los in het paspoort lag De Koninklijke Marechaussee deelde mee dat het paspoort destijds niet was toegezonden aan het arrondissementsparket Haarlem omdat het parket geen prioriteit gaf aan het dagvaarden van personen die werden verdacht van het reizen met een vervalst reisdocument Het paspoort bleef bewaard bij de Koninklijke Marechaussee 16 De reactie van de minister van Defensie van op 31 januari 2008 en andere informatie is in het Engels vertaald op 9 april 2008 naar verzoekster verzonden Haar gemachtigde gaf daarop 10 juni 2008 een reactie Verzoekster had alleen een covering letter meegekregen Verder had zij geen papieren ontvangen De gemachtigde wist niet dat tegen de weigering tot Nederland te worden toegelaten en tegen de inbeslagname van het paspoort apart een procedure moest worden gevoerd Tijdens de hoorzitting was niets gezegd over een beroep tegen de weigering tot toelating II Beoordeling 17 Het beginsel van fair play houdt voor bestuursorganen in dat zij burgers de mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten Dit brengt mee dat het bestuursorgaan een burger uit eigen beweging zodanig inzicht in de procedure geeft dat deze weet welke mogelijkheden hij heeft wanneer hij het niet eens is met een beslissing 18 Juist wanneer sprake is van verschillende procedures en verschillende mogelijkheden is het van belang dat iemand goed wordt uitgelegd wat zijn rechten en plichten zijn om welke procedure het gaat en welke mogelijkheden hij heeft Vervolgens is het belangrijk dat het bestuursorgaan adequaat reageert als iemand niet de juiste procedure voert Dit betekent dat het bestuursorgaan alsnog op de juiste procedure wijst en zo nodig de klacht brief als verzoek dan wel beroepschrift doorstuurt aan de juiste instantie 19 Verzoekster heeft er op 25 juni 2004 twee dagen na de weigering haar toe te laten over geklaagd dat haar paspoort ten onrechte was aangemerkt als vervalst en niet was teruggegeven dat zij in een vieze en benauwde ruimte had moeten verblijven en vervolgens was teruggestuurd naar Nigeria Zij is het er niet mee eens dat zij of haar gemachtigde niet zelf het originele paspoort hebben kunnen zien Daarom vindt zij dat zij zich niet goed heeft kunnen verdedigen en dat zij geen inzicht heeft gehad waarom het als vervalst was bevonden 20 De verdenking dat verzoekster reisde met een vervalst paspoort heeft tot gevolg dat de Koninklijke Marechaussee verzoekster heeft aangehouden wegens reizen met een vervalst paspoort en daarbij haar paspoort in beslag heeft genomen Dit was een strafrechtelijke beslissing Vervolgens was haar de toegang tot Nederland geweigerd Ook werd haar een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd voor een paar uur tot zij met het vliegtuig naar Lagos terug ging Dit was een beslissing op grond van de Vreemdelingenwet zie hiervóór onder Algemeen 21 Het kan voor iemand die de toegang tot Nederland is geweigerd zeer ingewikkeld zijn om te weten wat precies de gevolgen daarvan zijn en de mogelijkheden om tegen een van deze beslissingen op te komen Immers De strafrechtelijke vervolging kan gevangenisstraf tot gevolg hebben Tegen de inbeslagname van het paspoort kan hij beklag indienen bij de rechtbank te Haarlem artikelen 94 116 en 552 van het Wetboek van Strafvordering Tegen de weigering tot toelating tot Nederland kan hij binnen vier weken beroep indienen bij de Minister van Justitie artikelen 3 en 77 Vreemdelingenwet 2000 Tegen de beschikking tot toewijzing van een ruimte vanwege de vrijheidsbeperkende maatregel kan hij beroep indienen bij de rechtbank te Den Haag per adres Haarlem artikelen 6 en 93 Vreemdelingenwet 2000 22 Verzoeksters klacht van 25 juni 2004 komt er op neer dat zij het niet eens was met de weigering om haar de toegang tot Nederland te verlenen om haar paspoort in beslag te nemen en de vrijheidsbeperkende maatregel De klachtprocedure is echter niet de juiste procedure om dit alles te betwisten 23 Gelet op de moeite die haar gemachtigde in deze zaak heeft gedaan om de juiste procedure te voeren is aannemelijk dat hij de procedure tegen de toegangsweigering zeker zou hebben gevoerd als hij hiervan op de hoogte was geweest Verzoekster heeft ook ontkend dat zij de formulieren genoemd onder 10 heeft gekregen Daarin zijn haar rechten en plichten vermeld Verzoekster heeft de formulieren in het dossier niet ondertekend Gedeeltelijk zijn zij ook niet ingevuld Daarom is niet duidelijk of zij voldoende over deze procedures is geïnformeerd Voor zover zij wel is geïnformeerd blijkt uit de klachtbrief van 25 juni 2004 dat zij deze informatie kennelijk niet heeft begrepen 24 Het is echter van belang dat de Koninklijke Marechaussee voortaan de betrokkene het formulier laat ondertekenen en zelf een ondertekend exemplaar bewaart In dit geval komt daar nog bij dat een aantal formulieren niet geheel is ingevuld en bovendien in het Nederlands is opgesteld Daarom moet de Koninklijke Marechaussee aangeven of een toelichting is gegeven in de voor betrokkene begrijpelijke taal en dat deze de uitleg ook heeft begrepen Dit houdt ook in dat de betrokkene wordt gewezen op het recht om een advocaat te raadplegen In dit geval is niet duidelijk of verzoekster op dit recht is gewezen Hierin wordt aanleiding gezien om een aanbeveling te doen 25 De Koninklijke Marechaussee heeft na de ontvangst van de klacht van 25 juni 2004 niet aan verzoekster laten weten dat zij andere procedures moest voeren en heeft de klacht evenmin doorgezonden aan de juiste instanties Dit is in strijd met artikel 2 3 Algemene wet bestuursrecht zie Achtergrond onder 6 De Koninklijke Marechaussee heeft de klacht niet herkend als beroepschrift tegen de weigering tot toelating beklag tegen de inbeslagname van het paspoort en beroep tegen vrijheidsbeperkende maatregel Het is van belang dat de Koninklijke Marechaussee zorgdraagt voor een correcte doorzending Verzoekster heeft nu niet de juiste procedure kunnen voeren om haar belangen te verdedigen 26 Ook tijdens de hoorzitting ruim een jaar later op 27 oktober 2005 heeft de klachtencommissie niet gezegd dat de gemachtigde tegen de weigering tot toelating en tegen vrijheidsbeperkende maatregel andere procedures had moeten voeren of dat hij deze mogelijkheden niet heeft gebruikt 27 De gemachtigde wilde tijdens de hoorzitting het paspoort zelf zien omdat hij ontkende dat het was vervalst Hij had hiervoor ook de lange reis naar Den Haag gemaakt De klachtencommissie had het paspoort niet gezien en kon het de gemachtigde ook niet tonen Het is begrijpelijk dat het voor verzoekster en haar gemachtigde onbevredigend is geweest dat zij of de gemachtigde het originele paspoort niet zelf hebben kunnen zien Er was namelijk aan hen geen enkel bewijs getoond dat het paspoort was vervalst En er was geen zwaarwegend belang dat zich tegen het tonen ervan verzette 28 Wel heeft de klachtencommissie de gemachtigde gewezen op de mogelijkheid van beklag tegen de inbeslagname van paspoort Het was daarbij klantvriendelijk dat de klachtencommissie de gemachtigde een brief heeft meegegeven voor het parket om op te komen tegen de inbeslagname De gemachtigde heeft deze procedure ook nog gevoerd Hij heeft zich eerst tot de officier van justitie gericht en daarna tot de rechtbank Haarlem Echter ook in deze procedure zagen de rechter de officier van justitie en de gemachtigde het paspoort niet 29 Bovendien oordeelde de raadkamer van de rechtbank bij beschikking van 30 november 2006 dat het niet was uit te sluiten dat de rechtbank later oordelend in de strafzaak het paspoort zou onttrekken aan het verkeer De rechter in een strafzaak is de enige die het originele paspoort ziet Kennelijk ging de rechter in raadkamer er van uit dat later nog een strafzaak zou plaatsvinden Dit was niet het geval De Koninklijke Marechaussee heeft het paspoort en het proces verbaal namelijk niet ingezonden aan het arrondissementsparket De reden hiervan is geweest dat het officier van justitie in deze zaken geen vervolging instelde vanwege andere prioriteiten Dit heeft tot gevolg dat noch een officier van justitie noch een rechter een beslissing heeft genomen over het paspoort De Koninklijke Marechaussee had verzoekster ook duidelijk moeten berichten dat zij niet werd vervolgd Het is niet juist dat dit niet is gebeurd 30 Daarnaast heeft de Commandant in zijn reactie op de klacht twee fouten gemaakt In de eerste plaats heeft hij aangegeven dat verzoekster terecht de toegang tot Nederland was geweigerd omdat zij niet in het bezit was van een geldig grensoverschrijdingsdocument en hij dat uitgaat van de juistheid van het proces verbaal 31 Hiermee heeft hij ten onrechte een oordeel gegeven over de toegangsweigering en de geldigheid van het paspoort Dit kan verzoeksters gevoel hebben versterkt dat zij zich niet kon verdedigen omdat zij vindt dat de Koninklijke Marechaussee aanklager en rechter is in dezelfde procedure De Commandant had ermee moeten volstaan dat het in de klachtprocedure niet aan hem was om een oordeel te geven omtrent de juistheid van het proces verbaal Daarom had hij ook moeten onderkennen dat deze klacht had moeten worden doorgezonden aan de juiste instanties 32 In de tweede plaats heeft hij aangegeven dat het paspoort was ingezonden aan de officier van justitie in Haarlem in verband met strafrechtelijke vervolging van verzoekster terwijl dit niet zo was 33 Al met al is zeer begrijpelijk dat verzoekster het gevoel heeft gekregen dat zij zich niet goed heeft kunnen verdedigen omdat de procedures voor haar niet inzichtelijk zijn geworden Dit onderstreept het belang om duidelijke informatie te verstrekken over de rechten en plichten aan de betrokkene in een taal die deze begrijpt 34 Samenvattend had de Koninklijke Marechaussee verzoekster correct moeten informeren dat de strafzaak was geseponeerd over de verschillende formulieren over de verschillende procedures met een duidelijke uitleg dat zij een advocaat kon raadplegen Vervolgens had de Koninklijke Marechaussee adequaat moeten reageren op de klachtbrief waaruit blijkt dat zij een en ander toch niet heeft begrepen De Koninklijke Marechaussee heeft gehandeld in strijd met het beginsel van fair play De onderzochte gedraging is op dit punt niet behoorlijk In deze zaak wordt aanleiding gezien om een aanbeveling te doen Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van Koninklijke Marechaussee is gegrond wegens strijd met het beginsel van fair play Aanbeveling De Nationale ombudsman geeft de minister van Defensie in overweging om er voor te zorgen dat de Koninklijke Marechaussee alle nodige formulieren uitreikt de uitgereikte formulieren geheel invult inclusief of een betrokkene een advocaat wil raadplegen deze formulieren laat ondertekenen door betrokkenen en voor zover nodig ook zelf ondertekent deze formulieren bewaart zo nodig een toelichting op deze formulieren geeft en daarbij vaststelt of betrokkenen deze toelichting ook begrijpen zo nodig een klachtbrief herkent als een verzoek dan wel bezwaar of beroepschrift in een andere procedure en hierop de nodige actie onderneemt Bij brief van 4 februari 2009 liet de minister van Defensie de Nationale ombudsman weten dat de werkwijze zoals deze door de Nationale ombudsman wordt beoogd voor een belangrijk deel al wordt uitgevoerd Zo worden benodigde formulieren al uitgereikt en ingevuld en wordt het standaardformulier voor weigering aan de grens door de betrokkene ondertekend en door de Koninklijke Marechaussee bewaard De Commandant van de Koninklijke Marechaussee zal binnen de desbetreffende eenheden expliciet aandacht vragen voor de overige punten van de aanbeveling aldus de minister Ook zal de Koninklijke Marechaussee in de toekomst strikter beoordelen of een brief van een burger als klaagschrift dan wel als bezwaar en of als beroepschrift dient te worden aangemerkt Eventueel zal hiervoor contact met de afzender worden opgenomen en indien nodig zal de brief worden doorgestuurd naar het verantwoordelijke bestuursorgaan Naar aanleiding van het rapport van de Nationale ombudsman zal worden onderzocht of er ten aanzien van de informatievoorziening voor buitenlandse reizigers verbeteringen moeten worden aangebracht om deze reizigers beter op de hoogte te brengen van de rechtsmiddelen en overige rechten die zij bij een toegangsweigering tot Nederland hebben De aanbeveling om de betrokkenen alle formulieren te laten ondertekenen zal niet worden overgenomen omdat deze aanbeveling een te grote verzwaring van de werkbelasting tot gevolg zou hebben aldus de Minister Bij brief van 27 april 2009 liet de Nationale ombudsman de minister van Defensie weten met instemming hiervan te hebben kennisgenomen Daarnaast verzocht de Nationale ombudsman de Minister om hem op de hoogte te houden over de bevindingen van het onderzoek naar eventuele verbeteringen van de informatievoorziening over rechtsmiddelen voor geweigerde buitenlandse reizigers Onderzoek Op 20 september 2006 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw O te Lagos Nigeria ingediend door de heer E advocaat te Lagos te Nigeria met een klacht over een gedraging van Koninklijke Marechaussee te Schiphol Naar deze gedraging die wordt aangemerkt als een gedraging van minister van Defensie werd een onderzoek ingesteld In het kader van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2008/258 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Behandeling asielaanvragen vermoedelijke mensenrechtenschenders te traag | Nationale ombudsman
  1F zaken is geconcentreerd De wettelijke beslistermijnen zijn vaak al ruimschoots verstreken voordat het 1F projectteam de zaken in behandeling krijgt De Nationale ombudsman vindt dit een ernstige tekortkoming in de organisatie van het werk van de IND Daarnaast heeft de IND een inschattingsfout gemaakt ten aanzien van de verwachte instroom van nieuwe zaken Het aanbod nieuwe aanvragen en bezwaarzaken is steeds veel hoger gebleken dan verwacht De Nationale ombudsman constateert verder dat de omvang van het 1F projectteam niet in relatie staat tot de hoeveelheid te behandelen zaken Een andere vertragende factor is de planning van een aanvullend gehoor Meestal is een aanvullend gehoor van de betrokken vreemdeling noodzakelijk om een zorgvuldige beslissing te kunnen nemen in een 1F zaak Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat het al snel twee tot drie maanden duurt voordat een aanvullend gehoor daadwerkelijk plaatsvindt Op een beslistermijn van zes maanden is deze termijn te lang Tussentijdse informatieverstrekking De betrokken vreemdeling wordt door de IND geïnformeerd op het moment dat zijn zaak wordt overgedragen aan het 1F projectteam De Nationale ombudsman vindt het niet behoorlijk dat betrokkenen niet tussentijds worden geïnformeerd over de stand van zaken De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen van het voornemen van de Staatssecretaris om in alle 1F zaken tussenberichten te versturen Registratie Tijdens zijn onderzoek is het de Nationale ombudsman opgevallen dat relevante gegevens over ouderdom van zaken niet worden opgenomen in het automatiseringssysteem van de IND Ook informatie over de tijd die is gemoeid met de behandeling van zaak na overdracht aan het 1F projectteam wordt hierin niet opgenomen De Nationale ombudsman oordeelt dat de IND hiermee een mogelijkheid laat liggen om belangrijke procesinformatie snel beschikbaar te krijgen Ten slotte Tijdens het onderzoek heeft de Staatssecretaris aangegeven dat er maatregelen worden voorbereid met het oog op verbetering of versnelling van de behandeling van 1F zaken zoals het inzetten van een extra team en het verzenden van tussenberichten Naast deze maatregelen ziet de Nationale ombudsman mogelijkheden voor verbeteringen waarvoor voor zover bekend binnen de IND nog geen plannen bestaan De Nationale ombudsman doet de Staatssecretaris dan ook de aanbeveling om een plan van aanpak op te stellen om 1F zaken tijdig te kunnen behandelen en de achterstanden binnen een jaar weg te werken Daarbij geeft hij als speciale aandachtspunten mee de planning van het nader gehoor en de registratie van ouderdom van zaken Overigens heeft de Nationale ombudsman weliswaar kritiek op de behandeling van 1F zaken maar benadrukt dat er in relatief korte tijd veel vooruitgang is geboekt in de toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag De Nationale ombudsman heeft van zijn bevoegdheid gebruik gemaakt om een onderzoek uit eigen beweging in te stellen omdat voor de vele individuele klachten die in dit verband bij hem werden ingediend geen oplossing kon worden bereikt Een onderzoek uit eigen beweging biedt de mogelijkheid om de problemen meer structureel in kaart te brengen Op grond van artikel 1F van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2002/behandeling-asielaanvragen-vermoedelijke (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 13 resultaten gevonden Nieuwsbericht 28 maart 2001 Opvang asielzoekers in aanmeldcentra zorgwekkend De opvang van asielzoekers in de aanmeldcentra is zorgwekkend concludeert de Nationale ombudsman mr R Fernhout op basis van een zojuist afgerond onderzoek Lees verder Onderwerpen asielzoekers om onderzoek ind justitie gehoor Rapport 23 december 2005 2005 396 Verzoekster diende in december 2004 een verzoek om advies in omtrent de afgifte van een mvv aan haar partner Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken en vreemdelingenzaken en integratie Onderzoek 9 juni 2003 2003 160 De ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken hebben verantwoordelijkheden laten liggen bij de toelating van vreemdelingen Hierdoor hebben

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22toelating%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2010/074 | Nationale ombudsman
  o nog als kentekenhouder geregistreerd De RDW probeert uit respect voor de nabestaanden geen brieven naar overleden kentekenhouders te sturen Echter het wel of niet ontvangen van deze brief is niet van invloed op de keuringsplicht Het initiatief om een APK keuring te laten uitvoeren dient uit te gaan van de kentekenhouder 4 Verzoeker kon zich met de reactie van het RDW niet verenigen en wendde zich eind april 2009 tot de Nationale ombudsman In zijn brief aan de Nationale ombudsman merkte hij op dat door de handelwijze van de RDW de nabestaanden benadeeld worden ten opzichte van nog in leven zijnde personen die wel herinneringen ontvangen dat hun motorrijtuig APK gekeurd moet worden Verzoeker vond deze handelwijze extra wrang omdat juist nabestaanden na een sterfgeval wel wat hulp kunnen gebruiken Hij suggereerde nog dat de herinneringsbrief kan worden gericht aan de nabestaanden van 5 De Nationale ombudsman legde de klacht van verzoeker op 19 mei 2009 voor aan de RDW De Nationale ombudsman verzocht de RDW om in zijn reactie op de klacht tevens in te gaan op het volgende In uw reactie van 16 maart 2009 geeft u aan dat de RDW uit respect voor de nabestaanden geen brieven naar overleden kentekenhouders stuurt Echter na het overlijden van een familielid moet er vaak nog een aantal zaken worden afgewikkeld met diverse instanties Deze instanties zoals de Belastingdienst richten de desbetreffende correspondentie aan de erven van de overleden persoon Uw handelwijze wijkt hiervan af Ziet u hierin aanleiding uw standpunt te herzien in die zin dat u voortaan een herinneringsbrief voor de APK keuring stuurt gericht aan de erven van de overleden kentekenhouder 6 De Algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer antwoordde de Nationale ombudsman bij brief van 10 december 2009 Naar aanleiding van de ontvangen klacht is nader onderzoek verricht naar de mogelijkheid en de wenselijkheid om de APK herinneringsbrief naar de erven van overleden kentekenhouders te sturen Het onderzoek heeft meer tijd gevergd dan oorspronkelijk was voorzien Dit is in contacten met u aangegeven Ik bied u mijn excuses aan voor de vertraagde reactie Om zorg te dragen voor een goede eenduidige communicatie met de burger is besloten om per toekomende datum de brief aan de erven van overleden kentekenhouders te versturen In verband met systeemtechnische aanpassingen is de verwachting dat de mogelijkheid om deze brieven te verzenden in het eerste kwartaal van 2010 gerealiseerd zal zijn Overigens kan ik u ook berichten dat de RDW aanleiding heeft gezien om de brief die wordt gestuurd aan de erven van overleden kentekenhouders waarin deze worden gewezen op de verplichting om het kentekenbewijs binnen vijf weken op naam van de nieuwe eigenaar te laten overschrijven aan te passen Hieronder volgt de alinea die is aangepast Wettelijke Voertuigverplichtingen Dit zijn de Algemene Periodieke Keuringsplicht APK de verzekeringsplicht en de motorrijtuigenbelasting Bij overlijden van de kentekenhouder blijven deze verplichtingen onverkort van kracht en stoppen niet De erven zijn bij waarneming aansprakelijk voor die voertuigverplichtingen Vanaf het moment van overschrijving van het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2010/074 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • De tijd terugdraaien... | Nationale ombudsman
  dat hij moet zorgen voor de APK keuring de motorrijtuigbelasting en de WA verzekering De Dienst Wegverkeer RDW houdt bij op wiens naam voertuigen zijn geregistreerd en controleert ook strikt of aan de voertuigverplichtingen is voldaan en je riskeert zo een forse boete Jos vraagt het autobedrijf de registratie van zijn naam te halen Nee is het antwoord Daarop vraagt hij zelf aan de RDW de registratie te verwijderen Maar de RDW laat hem weten dat de verkoper hier verantwoordelijk voor is Als die niet meewerkt moet Jos hiervoor maar weer naar de rechter stappen Jos is het daarmee oneens en maakt bezwaar tegen deze beslissing van de RDW Die wijst dat bezwaar af De RDW schrijft Jos dat de registratie pas van zijn naam verdwijnt als aannemelijk is gemaakt dat hij ten onrechte als eigenaar houder is geregistreerd en wanneer de in het Kentekenregelement verplicht voorgeschreven procedures niet meer kunnen worden gevolgd Jos vraagt wat de RDW hiermee bedoelt en waar dit is geregeld Hij is het namelijk niet eens met hun afwijzing van zijn bezwaar en wil hiertegen in beroep Om zijn beroepschrift te kunnen opstellen moet hij snappen wat de RDW nu bedoelt De RDW zegt hem dit niet te kunnen uitleggen omdat zij geen instantie zijn die mensen helpt bij beroepsprocedures Jos is het zat Hij laat zijn beroep erbij zitten maar stapt wel naar mij Ik bekijk zijn zaak De RDW hoeft mensen inderdaad niet inhoudelijk met raad en daad bij te staan bij beroepsprocedures Maar dat betekent wel dat ze uitleg moeten geven als de inhoud van hun brieven onduidelijk is Door Jos niet te laten weten wat ze bedoelden hebben ze het hem niet makkelijk gemaakt bij het instellen van zijn beroep Jos heeft de tijd niet kunnen terugdraaien maar heeft de gevolgen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/de-tijd-terugdraaien (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Voor niets gaat de zon op | Nationale ombudsman
  jaren heeft hij hiervoor steeds een uitnodiging ontvangen van de RDW Voor dit type voertuig mag de keuring namelijk alleen door de RDW worden uitgevoerd Maar nog voordat meneer Starink een uitnodiging heeft ontvangen ligt er een factuur van de RDW op de mat Of hij maar even 145 wil betalen voor de afgenomen dienst Er is vast sprake van een misverstand Hij laat aan de RDW weten dat hij zijn busje nog niet heeft laten keuren en de rekening daarom ook niet gaat betalen In reactie daarop laat de RDW weten dat zij voor hem een keuring hadden ingeroosterd Dit stond in de bevestigingsbrief aan hem Omdat meneer Starink niet met zijn busje op het afgesproken tijdstip is verschenen en de afspraak ook niet heeft afgezegd brengt de RDW de kosten gewoon in rekening Dit gaat meneer Starink te ver Hij heeft helemaal geen uitnodiging voor een afspraak met de RDW ontvangen Met dit verhaal komt hij bij ons terecht Na bestudering van de kwestie komen wij tot de conclusie dat de RDW in dit geval de kosten van de APK keuring niet in rekening mag brengen Het risico voor het niet aankomen van de uitnodigingsbrief bij meneer Starink komt voor de RDW Bij navraag blijkt dat de RDW geen kopie heeft van de brief alleen een uitdraai van het afsprakensysteem De brief is ook niet aangetekend verzonden De RDW had bij voorbeeld aan meneer Starink kunnen vragen om de uitnodiging van de keuring te bevestigen Dan was er zowel voor meneer Starink als voor de RDW duidelijkheid over de gemaakte afspraak Ons verzoek om de kosten voor de keuring niet meer in rekening te brengen wordt gelukkig netjes door de RDW opgevolgd Ik heb waardering voor de positieve opstelling van de RDW Inmiddels heeft meneer Starink zelf een

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/voor-niets-gaat-de-zon-op (2015-08-10)
  Open archived version from archive