archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2009/208 | Nationale ombudsman
  het UWV blijkt zie Achtergrond onder 3 en 4 dat de hoorplicht een essentieel onderdeel van de schriftelijke klachtprocedure vormt Het horen is niet alleen van belang voor de waarheidsvinding het biedt ook de gelegenheid om naar een oplossing te zoeken voor de onderliggende problemen en het kan tot herstel van vertrouwen leiden ook als de klager geen gelijk krijgt 16 Gebleken is dat de klacht van verzoekster door de stafverzekeringsarts besproken is met de betrokken verzekeringsarts De visie van de verzekeringsarts week af van die van verzoekster Gelet op het hierboven vermelde had verzoekster dan in de gelegenheid gesteld moeten worden om op de visie van de verzekeringsarts te reageren 17 Het UWV schrijft dat verzoekster nog wel de mogelijkheid kreeg om te reageren Zij kon daartoe contact opnemen met de manager claim Het UWV legt op deze wijze het initiatief voor het horen bij verzoekster terwijl dit initiatief volgens de regelgeving bij het bestuursorgaan ligt en verzoekster overigens al duidelijk had vermeld dat zij gehoord wilde worden De mogelijkheid om te reageren werd verzoekster bovendien pas geboden nadat de klacht was afgehandeld Dit is niet in overeenstemming met artikel 9 10 Awb In een zorgvuldige klachtprocedure behoort de klager gehoord te worden voordat de klacht wordt afgedaan 18 Ten aanzien van bejegeningsklachten gelden sinds april 2007 werkafspraken binnen het UWV waarin de wijze van afhandelen van deze klachten is vastgelegd zie Achtergrond onder 5 Uit deze instructie blijkt dat er van de klachtenambassadeur wordt verwacht dat hij zich actief opstelt om binnen een week telefonisch contact met de klant te krijgen De bedoeling van het telefonische contact is onder meer om het probleem en de oplossingsmogelijkheden te inventariseren en een gesprek te arrangeren met de klant Als het niet lukt om een probleem telefonisch op te lossen dan moet de klachten ambassadeur een gesprek organiseren tussen de klant en een vertegenwoordiger van de uitvoering Als de klant een gesprek wil dan moet binnen twee weken na het telefonisch contact de klant worden uitgenodigd voor een gesprek op de UWV locatie In dit geval lijkt niet geheel conform de bedoeling van deze werkinstructie te zijn gehandeld Zeker nu verzoekster expliciet om een mondelinge toelichting van haar klacht had gevraagd had meer actie verwacht mogen worden van de klachtenambassadeur om contact met verzoekster te leggen Hij had bijvoorbeeld op een later tijdstip nog eens kunnen bellen voor een afspraak een terugbelverzoek in kunnen spreken of verzoekster per brief of e mail kunnen verzoeken om contact op te nemen voor het maken van een afspraak 19 De Nationale ombudsman heeft in een vergelijkbare zaak vorig jaar rapport 2008 272 geoordeeld dat het bij een zorgvuldige klachtbehandeling past om bij sterk afwijkende visies van verzekeringsarts en betrokkene op een gebeuren een extra ronde van hoor en wederhoor of een hoorzitting waarbij beide partijen in elkaars aanwezigheid worden gehoord te plannen zie Achtergrond onder 6 In zo n situatie kan niet volstaan worden met het zich simpelweg van een oordeel over de klacht onthouden Dit geldt des te meer voor het onderhavige geval waar verzoekster in het geheel niet gehoord is Naar aanleiding van dit rapport heeft het UWV op 26 mei 2009 overigens de hiervoor genoemde werkinstructie aangevuld Als er sprake is van tegenover elkaar staande visies bij bejegeningsklachten dan worden de klager en de betrokken medewerker door de klachtenambassadeur in elkaars aanwezigheid gehoord zie Achtergrond onder 7 De Nationale ombudsman concludeert dat het afdoen van de klacht van verzoekster zonder haar de gelegenheid te geven om te reageren op de visie van de verzekeringsarts niet zorgvuldig is en in strijd met het vereiste van hoor en wederhoor 20 De Nationale ombudsman heeft verder geconstateerd dat in de brief waarmee het UWV de klacht van verzoekster afhandelde niet is ingegaan op de voorbeelden die verzoekster gaf van de uitlatingen van de verzekeringsarts Hij acht dit in strijd met een zorgvuldige klachtbehandeling Juist over dit aspect had het horen van verzoekster duidelijkheid kunnen verschaffen Dit geldt ook voor het niet ingaan op het punt van het effect van het gedrag van de verzekeringsarts op de gezondheid van verzoekster Wellicht had het UWV dan in de klachtafhandeling het effect van het gedrag van de verzekeringsarts op verzoeksters gezondheid geformuleerd op een wijze die meer recht zou doen aan het door verzoekster ervaren effect De onderzochte gedraging is niet behoorlijk Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Den Haag is gegrond wegens schending van het vereiste van hoor en wederhoor Onderzoek Op 16 december 2008 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw G te Den Haag met een klacht over een gedraging van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV te Den Haag Naar deze gedraging die wordt aangemerkt als een gedraging van de Raad van Bestuur van het UWV te Amsterdam werd een onderzoek ingesteld In het kader van het onderzoek werd de Raad van Bestuur van het UWV verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de stukken die op de klacht betrekking hebben Vervolgens werd verzoeksters gemachtigde in de gelegenheid gesteld op de verstrekte informatie te reageren Het resultaat van het onderzoek werd als verslag van bevindingen gestuurd aan betrokkenen De advocaat van verzoekster mr Vaessen berichtte dat het verslag haar geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV gaf binnen de gestelde termijn geen reactie Informatieoverzicht De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op de volgende informatie 1 De klachtbrief van verzoekster van 31 oktober 2008 aan het UWV 2 De brief van 26 november 2008 waarmee het UWV de klacht heeft afgehandeld 3 Het verzoekschrift aan de Nationale ombudsman van 16 december 2008 4 De telefonische informatie van 5 januari 2009 van verzoekster aan de Nationale ombudsman 5 De aanvulling op het verzoekschrift van 16 december 2008 door de advocaat van verzoekster van 3 maart 2009 6 De reactie van het UWV van 17 april 2009 7 De reactie van de advocaat van verzoekster van 14 mei 2009

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2009/208 (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • 2008/316 | Nationale ombudsman
  toeslag schijnt de nabetaling op een langere periode invloed te hebben UWV geeft geen gehoor aan het verzoek om hierover samen met de belastingdienst en eventueel gemeente om de tafel te gaan zitten omdat wij daarmee een pad opgaan dat niet het onze is Het zwaartepunt ligt bij de toeslagen Ik heb verzoekster N o verteld dat ik u over ons standpunt zou informeren 8 Deze reactie van het UWV achtte de Nationale ombudsman teleurstellend aangezien het UWV aan het begin van de keten stond van de problemen door het doen van een nabetaling vanwege een eerder onjuiste beslissing Daarom besloot de Nationale ombudsman om zelf het initiatief te nemen en alle betrokken partijen namelijk het UWV de Belastingdienst en de gemeente waar de dochter van verzoekster woonde uit te nodigen voor een gesprek Aangezien het UWV in eerste instantie afwijzend had gereageerd werd dit voornemen allereerst op 14 juli 2008 schriftelijk aan het UWV voorgelegd Hierbij werd aangegeven dat het gespreksonderwerp zou zijn hoe het UWV samen met de Belastingdienst de gemeente en verzoekster de problemen op ging lossen Het UWV liet op 23 juli 2008 weten mee te willen werken aan het voorstel van de Nationale ombudsman Een oplossing vinden in samenwerking 9 Nu het UWV medewerking had toegezegd werden vervolgens de Belastingdienst en de gemeente waar de dochter van verzoekster woonde benaderd Hierbij werd kort de ontstane problematiek omschreven en gevraagd of men mee wilde werken aan een gesprek met alle partijen om zo de problemen van verzoekster op te lossen dan wel zo veel mogelijk te beperken Zowel de Belastingdienst als de gemeente reageerde positief en de Belastingdienst bood tevens een ruimte aan in de regio waar verzoekster woonde waar de bijeenkomst plaats kon vinden 10 Op 23 oktober 2008 vond de bijeenkomst plaats Hierbij waren verzoekster en haar echtgenoot aanwezig alsmede de substituut en de behandelend medewerkster van de Nationale ombudsman Namens de Belastingdienst waren de heer G en mevrouw P aanwezig namens het UWV de heer B en de heer T en namens de gemeente Emmen mevrouw P en de heer T Van het gesprek en de gemaakte afspraken werd een verslag gemaakt Allereerst lichtte verzoekster haar klacht toe waarover in het verslag het volgende is opgenomen Vorig jaar kreeg haar dochter totaal onverwacht een forse nabetaling van haar Wajong uitkering Pas na verschillende telefoontjes naar het UWV kreeg verzoekster een medewerker te spreken die het uitzocht en helderheid over de aard en herkomst van het bedrag kon geven Verzoekster heeft eigenlijk van meet af aan het bedrag liever niet gewild omdat de nabetaling tot gevolg had dat haar dochter allerlei toeslagen zou moeten terugbetalen en zij lange tijd geen recht meer op de gemeentelijke langdurigheidstoeslag zou hebben Het nabetaalde bedrag heeft verzoekster ook niet op de rekening van haar dochter laten staan omdat het geld anders zou opgaan terwijl er door die nabetaling van alles terugbetaald zou moeten worden Het apart zetten van de nabetaling had niet alleen een negatief effect op de relatie tussen verzoekster en haar dochter maar brengt ook veel administratieve rompslomp met zich mee Verzoekster moet als bewindvoerder van haar dochter ieder jaar verantwoording aan de rechter afleggen omtrent de financiën van haar dochter Het feit dat de nabetaling niet op de rekening van haar dochter staat vraagt extra toelichting en uitleg Ook moet verzoekster belasting over het nabetaalde bedrag betalen omdat zij het tijdelijk op haar eigen rekening heeft gestort In reactie op verzoeksters klacht gaven de verschillende overheidsinstanties aan dat zij de regelgeving op hun terrein weliswaar correct toepasten maar dat dit er toe zou kunnen leiden dat er een ongewenst effect zou optreden namelijk dat de optelsom van de verrekeningen en terugbetalingen een groter bedrag zou zijn dan de nabetaling Dit leidde tot financiële problemen voor verzoekster Desalniettemin zag de Belastingdienst toch wel mogelijkheden In het verslag is hierover onder meer het volgende opgenomen De Belastingdienst geeft aan dat het geld van de nabetaling opgaat aan wat er moet worden terugbetaald en dat het zelfs zo kan zijn dat men er slechter van wordt De Belastingdienst is van plan er alles aan te doen om het effect van de belastingheffing zo beperkt mogelijk te maken en legt uit dat er een mogelijkheid in de wet is om een nabetaling uit te smeren over de jaren waar het bedrag betrekking op heeft Dit heeft dan gevolgen voor de belastingaanslagen over die jaren en ook kan de Wajongkorting worden toegepast Eigenlijk zouden alle betrokken instanties bij een nabetaling het bedrag moeten uitsmeren over de periode waar het betrekking op heeft Verzoekster heeft over het uitsmeren van de nabetaling ook verschillende keren tevergeefs bij de Belastingdienst aangeklopt Zelfs toen ze met al haar papieren naar het kantoor toeging lukte het haar niet om een afspraak te maken De Belastingdienst vindt dit onacceptabel en zal daar ook intern aandacht aan besteden De Belastingdienst wil het probleem zeer zeker praktisch oplossen Zij gaan kijken naar de uitsmeerregeling en zal ook de afdeling Toeslagen erbij betrekken Het UWV moet hiervoor dan theoretische berekeningen maken namelijk welke bedragen op welk jaar betrekking hebben De praktische oplossing van dit probleem neemt echter niet weg dat er botsende wet en regelgeving blijft bestaan Dit probleem zal opgepakt moeten worden in Den Haag de Tweede Kamer De Belastingdienst stelde hiermee aan de orde dat de oplossing voor het ontstane probleem eigenlijk buiten het aanwezige gezelschap gezocht diende te worden Immers het probleem ontstaat door de niet op elkaar afgestemde wet en regelgeving en dient door de politieke organen te worden aangepakt De Nationale ombudsman is van oordeel dat het voor de burger van belang is dat overheidsinstanties allereerst een oplossing zoeken binnen de gegeven wettelijke kaders en bevoegdheden Dit vereiste uiteraard een actieve opstelling en inspanning van de betrokken overheidsinstanties De Belastingdienst was hiertoe zo bleek al uit de eerste reactie zeker bereid Ook de gemeente sloot zich hierbij aan De gemeente geeft aan dat ook voor de langdurigheidstoeslag de nabetaling uitgesmeerd kan worden over de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2008/316 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 17 resultaten gevonden Rapport 17 juni 2008 2008 097 Bij een lichamelijk onderzoek in het kader van een herkeuring van verzoekster heeft een verzekeringsarts van het UWV bij verzoekster druk uitgeoefend op haar schouders Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 7 mei 2008 2008 062 Verzoeker ontvangt een WAO uitkering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV Op 8 augustus 2006 vond er een herkeuring plaats Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 24 januari 2008 2008 004 Bij verzoeker werd in 1998 kanker geconstateerd Sindsdien werd hij door het UWV ongewijzigd na herkeuringen in 2001 en 2004 volledig arbeidsongeschikt geacht tot 2006 Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 5 april 2006 2006 129 Verzoekster werkte parttime als administratief medewerkster bij een ijzergieterij toen zij op 1 septem ber 1998 uitviel met psychische klachten en luchtwegproblemen Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 9 november 2005 2005 346 Verzoeker bood zijn nieuwe tweedehands auto aan voor een APK keuring bij het bedrijf waar hij de auto had gekocht De auto werd goedgekeurd Nu de auto kort na de keuring gebreken vertoonde wendde hij zich tot het bedrijf dat zijn auto had gekeurd Lees verder Onderwerpen verkeer en waterstaat Rapport 7 september 2005 2005 260 Verzoeker ontvangt een WAO uitkering van het UWV Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 31 maart 2005

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22herkeuring%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2015/001 Rijkswaterstaat weigert onderzoek naar schadevergoeding door gevallen verkeerslicht | Nationale ombudsman
  wegbeheerder met een gebrek bekend is Alleen de reparatie van een gebrek een verandering van de verkeerssituatie of de afsluiting van de weg kan er voor zorgen dat aansprakelijkheid ontbreekt Volgens de verzekeraar is het beroep van Rijkswaterstaat op de tenzij clausule dan ook voorbarig Uit de stukken blijkt immers dat er sprake was van een gebrek en dat de aannemer daarmee bekend was Wanneer de aannemer daarmee bekend was geworden bleek echter nergens uit In reactie hierop deelt Rijkswaterstaat de verzekeraar mee dat de gebrekkige toestand van het verkeerslicht moet worden bewezen en dat ook al zou artikel 6 174 BW wel van toepassing zijn er geen aansprakelijkheid zou worden erkend In dat geval is een beroep op de tenzij clausule gerechtvaardigd omdat Rijkswaterstaat bij controles geen onregelmatigheden heeft geconstateerd en ook niet eerder meldingen heeft ontvangen De weersomstandigheden en de werkzaamheden aan de brug In de tweede helft van 2013 is de brug tweemaal urenlang afgesloten geweest omdat een spoedreparatie aan het asfaltwegdek nodig was Het wegdek was door de warme zomer snel verslechterd Het besluit om aan de brug versneld nog vóór de winterperiode groot onderhoud uit te voeren kon door slecht weer echter niet volgens de planning worden uitgevoerd Op zaterdag 30 november 2013 is de brug in verband met asfalteringswerk deels afgesloten Op 5 en 6 december 2013 heerste er in het noorden van Nederland en in het westelijk kustgebied een storm met zeer zware windstoten die voor vele miljoenen euro s aan schade veroorzaakte Eerder op 28 oktober 2013 was dat ook al het geval Op 12 december 2013 was het droog weer met een windkracht 3 uit het zuiden en een temperatuur 4 5 C De wettelijke voorschriften De aansprakelijkheid voor schade is geregeld in de artikelen 6 162 en 6 174 van het Burgerlijk Wetboek Artikel 6 174 BW gaat over de risicoaansprakelijkheid van de bezitter van een opstal zoals een weg Bij een openbare weg rust de aansprakelijkheid op de overheidsinstantie die de weg beheert en er voor moet zorgen dat deze in goede staat verkeert De wegbeheerder is aansprakelijk indien de weg niet voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld en als daardoor een gevaar voor personen of zaken kan ontstaan Het gaat om een inspanningsverplichting de weg hoeft niet in perfecte staat te verkeren De wegbeheerder is ook niet aansprakelijk als het gevaar redelijkerwijs niet meer kon worden voorkomen omdat de tijdsduur tussen het ontstaan van het gebrek en het realiseren van het gevaar daarvoor te kort was de tenzij formule Artikel 6 162 BW regelt de schuldaansprakelijkheid Schuld is een ruim begrip opzet is niet vereist ook vormen van onvoorzichtigheid onoplettendheid of nalatigheid vallen eronder Er zijn ook vormen van aansprakelijkheid waarin schuld door eigen handelen of nalaten geen rol van betekenis speelt maar waarbij het gaat om personen of zaken waar men volgens de wet voor moet instaan Het kan bijvoorbeeld gaan om gebrekkige onroerende zaken zoals opstallen en wegen Tot

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/001 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  a haña reakshon el a aserká Nationale ombudsman Esaki tambe a pidi OLB na diferente okashon pa reakshoná pero enbano Mas ku dos aña despues ku a pone OLB responsabel e mener ta tende ku ta kubri e daño Promé ku esaki si e departamentu Hurídiko i Asuntunan General JAZ a informá e mener i ombudsman ku ta trahando riba un maneho pa atendé ku demanda pa daño i perhuisio pero ombudsman ta haña e término di mas ku dos aña pa kaba di atendé e kaso aki muchu largu OLB tabata di akuerdo ku esaki i miéntras tantu a stipulá un prosedura pa atendé e tipo di kasonan aki denter di kuater i seis siman A outorisá dos empleado pa atendé kasonan di responsabilidat hurídiko te na un montante di 1 000 bestuurscollege ta tuma desishon ora un demanda ta mas haltu Lees verder Onderwerpen caribisch nederland Bonaire openbaar lichaam Bonaire Rapport 7 juli 2015 2015 112 Rijkswaterstaat weigert schade aan auto te vergoeden Man rijdt over de A12 van Veenendaal naar Utrecht Er ligt een grote pylon op de weg die hij niet kan ontwijken Rijkwaterstaat weigert de schade aan zijn auto te vergoeden De Nationale ombudsman beoordeelt een verzoek om schadevergoeding op basis van zijn Schadevergoedingswijzer De ombudsman vindt dat RWS in redelijkheid kon stellen niet aansprakelijk voor de schade te zijn Het is niet aannemelijk dat pylon is achtergelaten door een aannemer die daar heeft gewerkt en dat de weginspecteur dit over het hoofd heeft gezien Lees verder Onderwerpen rijkswaterstaat rws minister van infrastructuur en milieu schade auto schadevergoeding aansprakelijkheid Nieuwsbericht 29 oktober 2014 First Ombudsman report on Bonaire island authority now out The National Ombudsman of the Netherlands has investigated a complaint about the way Bonaire island authority OLB handled a compensation claim This is the first report to be published concerning this authority Lees verder Rapport 26 maart 2015 2015 057 Regionale politie eenheid Midden Nederland had vergoeding voor erkende schade onvoorwaardelijk moeten toekennen Een man klaagt dat hij na zijn vrijlating niet al zijn waardevolle spullen heeft teruggekregen van de regionale politie eenheid Midden Nederland en schade lijdt van 500 Maar de politie stelt dat hij heeft getekend voor ontvangst van al zijn spullen en weigert aanvankelijk de schade te vergoeden Dit hoewel een groepschef hem aanvankelijk 250 heeft aangeboden In de loop van het onderzoek biedt de politiechef hem op basis van de bonnen die hij kan overleggen alsnog een compensatie aan van 250 De Nationale ombudsman vindt dit een voldoende gemotiveerde beslissing maar beveelt de politie wel aan de voorwaarde te schrappen van finale kwijting De man moet zelf kunnen beslissen of hij voor de andere 250 een oordeel van de rechter vraagt Lees verder Onderwerpen Politie schadevergoeding toekenning Nieuwsbericht 12 november 2014 Eerste onderzoeksrapport over het openbaar lichaam Bonaire verschenen De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar een klacht over de wijze van claimafhandeling door het openbaar lichaam Bonaire OLB Hiermee is het de eerste keer dat een rapport verschijnt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22claim%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Gezinshereniging vertraagd door problemen invoering nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland | Nationale ombudsman
  de voorbereidingen voor de invoering van het examen niet gereed waren is de invoering toch doorgezet per 1 november Als gevolg hiervan hebben mensen vertraging opgelopen in de verblijfsprocedure omdat het in november niet mogelijk was om examen af te leggen door technische problemen Het examen is nodig om een Toegangs en Verblijfsprocedure te starten bij de Immigratie en Naturalisatiedienst in het kader van gezinshereniging De Dienst Uitvoering Onderwijs DUO die belast is met de uitvoering van het examen heeft n a v vragen van de ombudsman als tijdelijke oplossing laptops verstuurd naar ambassades zodat een offline examen kon worden afgenomen Ook hier kon door technische problemen niet direct met afname examens worden begonnen In totaal zouden 700 mensen gedupeerd zijn en een vertraging van 7 weken of meer hebben opgelopen De ombudsman heeft in verband met de problemen bij de invoering ook contact opgenomen met de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken omdat zij ook bij het examen betrokken zijn De IND zal rekening houden in hun procedures met mensen die door de tijdelijke stagnatie van de examens in de problemen komen Mensen die van DUO een zogeheten klantnummer hebben ontvangen kunnen zich melden bij de ambassade voor het maken van een afspraak voor het examen De Nationale ombudsman heeft in een brief aan minister Asscher gevraagd om samen met betrokken organisaties een oplossing op maat te bieden voor gedupeerden en eventueel geleden schade te vergoeden De ombudsman vind het een kwalijke zaak om het nieuwe examen door te voeren ondanks dat bekend was dat het systeem nog niet op orde was en is van mening dat dit in de toekomst niet meer op deze wijze mag voorkomen Onderwerpen inburgeringsexamen gezinshereniging problemen vertraging verblijfsprocedure duo ind Bijlagen Reactie van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 22 januari 2015

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/gezinshereniging-vertraagd-door-problemen-invoering-nieuwe-basisexamen-inburgering-buitenland (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 8 resultaten gevonden Nieuwsbericht 31 december 2014 Gezinshereniging vertraagd door problemen invoering nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland De Nationale ombudsman heeft sinds begin november veel klachten ontvangen over de invoering van het nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland Lees verder Onderwerpen inburgeringsexamen gezinshereniging problemen vertraging verblijfsprocedure duo ind Nieuwsbericht 23 mei 2011 Uitzondering op inburgeringsvereiste alleen symbolisch Sinds de Wet Inburgering in het Buitenland uit 2006 zijn geen verzoeken van vreemdelingen toegewezen om op grond van bijzondere omstandigheden uitgezonderd te worden voor het inburgeringsvereiste Lees verder Onderwerpen om onderzoek bevoegdheid inburgeringsexamen recht Alex Brenninkmeijer Onderzoek 23 mei 2011 2011 135 Eigen onderzoek naar omgang IND met inherente afwijkingsbevoegdheid inburgering Om de integratie in onze maatschappij te bevorderen wordt sinds 2006 van nieuwkomers verwacht dat zij voor hun komst hier in hun land van herkomst slagen voor het basisexamen inburgering Pas dan wordt iemand in Nederland toegelaten Lees verder Onderwerpen inburgering immigratie en naturalisatiedienst ind afwijkingsbevoegdheid gezinshereniging Rapport 2 mei 2006 2006 176 De echtgenoot van verzoekster een tot Nederland toegelaten vluchteling van Afghaanse nationaliteit diende op 23 juni 2003 bij de Visadienst ten behoeve van zijn vrouw en kind een verzoek in om advies voor de verkrijging van een mvv gezinshereniging Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken en vreemdelingenzaken en integratie buitenlandse zaken Rapport 23 december 2005 2005 395 Verzoekster van Nederlandse nationaliteit was op in september 2002 in Turkije in het huwelijk getreden Zij diende in september 2004 een verzoek in om een advies omtrent de afgifte van een mvv aan haar echtgenoot Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken en vreemdelingenzaken en integratie Rapport 6 februari 2006 2006

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gezinshereniging%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2015 niet in staat om de uitbetaling van het Persoonlijk Gebonden Budget PGB behoorlijk uit te voeren waardoor een groot aantal budgethouders en daarmee zorgverleners in de problemen is geraakt Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb vws pgb vertraging uitbetaling zorgverlener onderzoek Trekkingsrecht Column 2 mei 2015 Veel zorgen in de zorg John de Weijer is een gediplomeerde hulpverlener met meer dan vijftien jaar ervaring Hij helpt mensen die zelfstandig wonen bijvoorbeeld met het douchen zich aankleden en het aantrekken van steunkousen Dit is voor elke cliënt weer anders Lees verder Onderwerpen zorgverlener persoongebonden budget pgb sociale verzekeringsbank svb vertraging uitbetaling Nieuwsbericht 30 oktober 2014 Aanpak maatregel één bankrekeningnummer slecht georganiseerd De Nationale ombudsman oordeelt in zijn rapport Moeten de goeden onder de kwaden lijden dat de aanpak van de invoering van de maatregel één bankrekeningnummer slecht georganiseerd en onredelijk ingrijpend was voor veel burgers en ondernemers Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen teruggave bankrekeningnummer Nieuwsbericht 12 februari 2015 Nog nooit zoveel klachten over Belastingdienst Toeslagen De Nationale ombudsman ontving in 2014 een recordaantal klachten over de Belastingdienst Toeslagen Het totaal aantal schriftelijke klachten steeg met 59 t o v 2013 Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Onderzoek 12 februari 2015 2015 025 Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst Toeslagen De Nationale ombudsman ontving in 2014 een recordaantal klachten over de Belastingdienst Toeslagen Het totaal aantal schriftelijke klachten steeg met 59 t o v 2013 Deze forse stijging is voor de Nationale ombudsman reden geweest om een onderzoek in te stellen Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Rapport 28 juni 2013 2013 076 Man ontvangt uitnodiging hoorzitting te laat door vertraging post van Nederland naar Hawai Verhuurder van een pand in Amsterdam woont in Honolulu op Hawaï De huurder vraagt de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de huurprijs en de afrekening van de servicekosten De man schrijft de Huurcommissie dat hij graag zelf bij de zitting aanwezig wil zijn en vraagt de Huurcommissie hem tijdig op de hoogte te stellen omdat de post er lang over doet De brieven worden op het gebruikelijke tijdstip verzonden en arriveren pas na de zitting bij hem De Nationale ombudsman vindt dat de Huurcommissie daar rekening mee had moeten houden en de man een mail had moeten sturen Lees verder Onderwerpen hoorzitting huurcommissie vertraging post binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 20 oktober 2014 2014 144 Stuurgroep N48 laat na omwonenden te informeren over uitstel afsluiting wegoversteek Man hoort net als andere omwonenden medio 2012 van Stuurgroep N48 bestaande uit de provincies Drenthe en Overijssel de bestuursdienst Ommen Hardenberg en de gemeenten De Wolden en Hoogeveen dat een oversteek over de gevaarlijke weg N48 in het najaar van 2012 zal worden afgesloten Dat najaar horen ze over uitstel Bijna drie maanden later horen ze weer over uitstel Uiteindelijk is de oversteek bijna twee jaar na de oorspronkelijk geplande datum afgesloten Stuurgroep N48 heeft de man nooit verteld over de diverse tegenslagen waardoor er steeds uitstel volgde De

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vertraging%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive