archive-nl.com » NL » N » NIXIO.NL

Total: 8

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • WebBuro NiXiO - Verslaafd aan Style, Media, Creativiteit en Development
  levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren of op schadevergoeding aanspraak te maken Artikel 11 Copyright Alle aan WebBuro NiXiO verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst Alle door WebBuro NiXiO ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door WebBuro NiXiO voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring WebBuro NiXiO en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst ons personeel daaronder begrepen kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden voortvloeiende uit of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld De aansprakelijkheid van WebBuro NiXiO zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen Artikel 13 Overmacht In geval van overmacht is WebBuro NiXiO gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider domeinnaamregistrant of anderen waarop WebBuro NiXiO geen invloed kan uitoefenen Artikel 14 Diverse bepalingen Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling en en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing WebBuro NiXiO kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren kan hij de overeenkomst ontbinden Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten WebBuro NiXiO heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn Artikel 15 Derden WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd Deze prijzen worden zonder kennisgeving door WebBuro NiXiO doorgevoerd WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren met persoonsgegevens van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en of domeinnaamregistrant Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website domeinnaam en hosting Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever De door WebBuro NiXiO vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever Door WebBuro NiXiO of anderen ontwikkelde scripts en programma s gebruikt in en of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van WebBuro NiXiO Artikel 17 Privacy bepalingen Uw persoonsgegevens worden door WebBuro NiXiO slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming Uw persoonlijke informatie aangeleverde documenten beeld en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk WebBuro NiXiO verstrekt informatie als naam adres e mail adres telefoonnummer etc nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming inclusief hosting Eenvoudig zelf je website onderhouden Nu 10 euro per maand klik voor informatie X Content Management System iXi is ons voor jouw op maat gemaakt Content Management System CMS Met iXi kun je zelf op heel eenvoudige wijze je website onderhouden Nieuwe content aan je website toevoegen wijzigen of verwijderen je doet het allemaal zelf iXi is simpel in gebruik en gemakkelijk uit te breiden met extra mogelijkheden Het is jouw site en die moet doen wat jij er van verwacht iXi is software van WebBuro NiXiO en in tegenstelling tot heel veel andere systemen geen open source Wij beheren en onderhouden onze software zelf en staan zo in voor de kwaliteit en veiligheid van iXi Het resultaat Jouw website is veilig en betrouwbaar En als je vragen of problemen hebt dan staan wij altijd voor je klaar Wij zijn iXi wij zijn er voor jou inclusief hosting met onbeperkt dataverkeer Voor onze klanten is alleen het beste goed genoeg en nog tegen een mooie prijs ook Bij het gebruik van iXi hoort ons HIGH hosting pakket welke voorzien is van een onbeperkte hoeveelheid dataverkeer Hierdoor zal je website nooit meer offline gaan omdat er bijvoorbeeld teveel bezoekers arriveren Klik hier voor de iXi demo Complete websites Ligt het aan ons of lijken bijna alle websites tegenwoordig echt zoveel op elkaar Hoe val je nog op in de grijze massa Het antwoord op deze vragen is wat ons betreft simpel Kies voor een webburo met ballen kies voor NiXiO WebBuro NiXiO wordt eigenzinnig genoemd Wij zien en ervaren het internet anders Wij zien uitdagingen in de ideeën die zogenaamd niet kunnen Wij zoeken de grenzen van het medium op Voor jou met jou Meer hierover kun je hier lezen Sociale Media Optimalisatie 6 miljoen Nederlanders op Facebook 5 miljoen Nederlanders op Twitter Sociale Media is hot Maar

  Original URL path: http://nixio.nl/ (2016-01-15)
  Open archived version from archive


 • WebBuro NiXiO - Verslaafd aan Style, Media, Creativiteit en Development
  WebBuro NiXiO zijn verstrekt heeft WebBuro NiXiO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebBuro NiXiO kenbaar behoorde te zijn WebBuro NiXiO zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn haar medewerking hieraan te verlenen Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft WebBuro NiXiO het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat WebBuro NiXiO hier opdracht voor heeft zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen Indien door WebBuro NiXiO of door WebBuro NiXiO ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten 8 Opdrachtgever vrijwaart WebBuro NiXiO voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk Indien WebBuro NiXiO op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan WebBuro NiXiO worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van WebBuro NiXiO WebBuro NiXiO is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten zal WebBuro NiXiO opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WebBuro NiXiO van toepassing zijnde wet en regelgeving Artikel 9 Duur en beëindiging Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden WebBuro NiXiO kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet onbehoorlijk of onvolledig houdt

  Original URL path: http://nixio.nl/hosting/ (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • WebBuro NiXiO - Verslaafd aan Style, Media, Creativiteit en Development
  van de overeenkomst tijdig aan WebBuro NiXiO worden verstrekt Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WebBuro NiXiO zijn verstrekt heeft WebBuro NiXiO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebBuro NiXiO kenbaar behoorde te zijn WebBuro NiXiO zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn haar medewerking hieraan te verlenen Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft WebBuro NiXiO het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat WebBuro NiXiO hier opdracht voor heeft zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen Indien door WebBuro NiXiO of door WebBuro NiXiO ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten 8 Opdrachtgever vrijwaart WebBuro NiXiO voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk Indien WebBuro NiXiO op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan WebBuro NiXiO worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van WebBuro NiXiO WebBuro NiXiO is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten zal WebBuro NiXiO opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WebBuro NiXiO van toepassing zijnde wet en regelgeving Artikel 9 Duur en beëindiging Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn

  Original URL path: http://nixio.nl/ixi/ (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • WebBuro NiXiO - Verslaafd aan Style, Media, Creativiteit en Development
  download knop Tweeten WebBuro NiXiO 18 05 2012 06 06 Je kunt fadeOut 0 en fadeIn 0 een waarde mee geven zoals bijvoorbeeld fadeIn 500 dit effect doet er dan 500 milliseconden over om het gewenste resultaat te bereiken Plaats je reactie of vragen over dit script Naam E mail Reactie Een professionele website met unieke style Ligt het aan ons of lijken bijna alle websites tegenwoordig echt zoveel op elkaar Hoe val je nog op in de grijze massa Het antwoord op deze vragen is wat ons betreft simpel Kies voor een webburo met ballen kies voor NiXiO Proud to be different WebBuro NiXiO wordt eigenzinnig genoemd Wij zien en ervaren het internet anders Wij zien uitdagingen in de ideeen die zogenaamd niet kunnen Wij zoeken de grenzen van het medium op Voor jou met jou Solide basis We re pushing the limits maar weten dat de basis perfect moet zijn We ontwerpen om jouw doelen te realiseren Aan het design en de achterliggende code stellen we de hoogste eisen En we bereiden je website voor op interactie We optimaliseren voor zoekmachines en connecten met social media Wil je ook een unieke website helemaal naar jouw wensen gebouwd Neem dan contact op met ons op Tweeten Sociale Media Experts 6 miljoen Nederlanders op Facebook 5 miljoen Nederlanders op Twitter Sociale Media is hot Maar maak je wel optimaal gebruik van de mogelijkheden WebBuro NiXiO helpt je effectief te communiceren met je doelgroepen Daar stoppen we niet we brengen je naar het volgende level Sociale Media Optimalisatie Sociale Media Optimalisatie WebBuro NiXiO combineert diepgaande kennis van Social Media met de inzet van bestaande tools en onze eigen software Deze combinatie stelt je in staat optimale resultaten te halen We noemen we niet voor niks Sociale Media Optimalisatie Wil je ook

  Original URL path: http://nixio.nl/blog/ (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • WebBuro NiXiO - Verslaafd aan Style, Media, Creativiteit en Development
  deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan WebBuro NiXiO worden verstrekt Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WebBuro NiXiO zijn verstrekt heeft WebBuro NiXiO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebBuro NiXiO kenbaar behoorde te zijn WebBuro NiXiO zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn haar medewerking hieraan te verlenen Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft WebBuro NiXiO het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat WebBuro NiXiO hier opdracht voor heeft zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen Indien door WebBuro NiXiO of door WebBuro NiXiO ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten 8 Opdrachtgever vrijwaart WebBuro NiXiO voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk Indien WebBuro NiXiO op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan WebBuro NiXiO worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van WebBuro NiXiO WebBuro NiXiO is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten zal WebBuro NiXiO opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WebBuro NiXiO van toepassing zijnde wet en regelgeving Artikel 9 Duur en beëindiging Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar Na het verstrijken

  Original URL path: http://nixio.nl/mijn/ (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • WebBuro NiXiO - Verslaafd aan Style, Media, Creativiteit en Development
  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan WebBuro NiXiO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan WebBuro NiXiO worden verstrekt Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WebBuro NiXiO zijn verstrekt heeft WebBuro NiXiO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebBuro NiXiO kenbaar behoorde te zijn WebBuro NiXiO zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn haar medewerking hieraan te verlenen Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft WebBuro NiXiO het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat WebBuro NiXiO hier opdracht voor heeft zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen Indien door WebBuro NiXiO of door WebBuro NiXiO ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten 8 Opdrachtgever vrijwaart WebBuro NiXiO voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk Indien WebBuro NiXiO op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan WebBuro NiXiO worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van WebBuro NiXiO WebBuro NiXiO is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten zal WebBuro NiXiO opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WebBuro NiXiO van toepassing zijnde wet en regelgeving Artikel 9 Duur en beëindiging Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van

  Original URL path: http://nixio.nl/ixi/nieuws=30 (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • WebBuro NiXiO - Verslaafd aan Style, Media, Creativiteit en Development
  dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan WebBuro NiXiO worden verstrekt Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WebBuro NiXiO zijn verstrekt heeft WebBuro NiXiO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen WebBuro NiXiO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebBuro NiXiO kenbaar behoorde te zijn WebBuro NiXiO zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn haar medewerking hieraan te verlenen Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft WebBuro NiXiO het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat WebBuro NiXiO hier opdracht voor heeft zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen Indien door WebBuro NiXiO of door WebBuro NiXiO ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten 8 Opdrachtgever vrijwaart WebBuro NiXiO voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk Indien WebBuro NiXiO op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan WebBuro NiXiO worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van WebBuro NiXiO WebBuro NiXiO is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten zal WebBuro NiXiO opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WebBuro NiXiO van toepassing zijnde wet en regelgeving Artikel 9 Duur en beëindiging Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar Na het

  Original URL path: http://nixio.nl/ixi/nieuws=29 (2016-01-15)
  Open archived version from archive

 • iXi CMS - Jouw vertrouwde website hulp
  Gebruikersnaam Wachtwoord Copyright WebBuro NiXiO Alle rechten voorbehouden

  Original URL path: http://nixio.nl/ixi/beheer/ (2016-01-15)
  Open archived version from archive •