archive-nl.com » NL » O » OPBRESJES.NL

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De Schakel – 421 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  geen handelswaarde hebben c kennelijk overtollige goederen w o dranken rookartikelen en andere genotmiddelen Voor sommige artikelen stelt de regering een maximum der vergoeding Vast n l per gezin a bontmantels en bontjassen ƒ 300 in totaal b voorwerpen van beeldende kunst ƒ 400 in totaal c sieraden en andere kostbaarheden en zeldzaamheden ƒ 400 ook van goud of zilver vervaardigde voorwerpen d pleziervaartuigen automobielen rijtuigen speciale paardenliefhebberij andere voorwerpen totaal ƒ 400 e verzamelingen ƒ 400 f tafelzilver ƒ 400 N B Voor zaken van luxueuze aard is een afzonderlijke bepaling gemaakt waarop we straks even terugkomen Per gezin en per schadegeval wordt de maximum bijdrage afhankelijk gesteld van de huurwaarde van het pand bewoond door den gedupeerde N B Deze huurwaarde is te vinden op het biljet van de Personele belasting Er zijn maximale vergoedingen die worden verhoogd met ƒ 75 voor ieder inwonend gezinslid beneden de 6 jaar en ƒ 125 voor ieder ander inwonend gezinslid N B Inwonend gezinslid dus niet voor het gezinshoofd zelf Komt iemand met zijn schadeaangifte niet aan een der maxima dan wordt de toelage per gezinslid niet verstrekt wordt vervolgd PS 1 Er is inmiddels via de pers bekendgemaakt bij de voorschriften omtrent de registratie aangifte bij de banken van effecten dat een ieder die effecten heeft verloren door oorlogshandelingen brand of diefstal een aanvraag kan indienen via zijn bankier tot herstel van recht Momenteel kunnen wij de leden hieromtrent slechts dit mededelen dat bovengenoemde bepaling evenals enige andere vermoedelijk slechts alleen in verband staan met de effectenregistratie Zolang het 1e uitvoeringsbesluit op de materiële oorlogsschaden 1945 ten aanzien van de geldswaardige papieren niet gewijzigd is zijn wij er niet gerust over 2 Wijst het aanslagbiljet Personele belasting voor huurwaarde een tussenliggend cijfer aan dan wordt de maximale vergoeding in verhouding tot die huurwaarde gebracht Denkt om de Rode Kruisbussen Zoals u in de dagbladen hebt kunnen lezen wordt er door het Rode Kruis weer een en ander beschikbaar gesteld Ditmaal krijgen alle inwoners van het geteisterde gebied in Zeeland een stuk toiletzeep terwijl alle kinderen van 1 tot 4 jaar extra krijgen 5 blikjes gecondenseerde melk en 5 blikjes babyvoedsel Bovendien wordt voor het opgroeiende geslacht van 14 tot 18 jaar nog een doos havermout beschikbaar gesteld Tevens is het ditmaal met behulp van de distributie autoriteiten gelukt om aan de inwoners van de getroffen gemeenten in Zuid Beveland een stuk zeep beschikbaar te stellen Zoals vanzelf spreekt worden al deze artikelen gratis door het Amerikaanse Rode Kruis verstrekt en ook door ons gratis gedistribueerd Om de hoge vervoerkosten echter te bestrijden verzoeken wij u de bussen die bij de winkeliers staan te vullen Ook deze keer hebben de grossiers en winkeliers hun volledige medewerking verleend waarvoor wij buitengewoon dankbaar zijn Voorschot op verwoeste panden Wat betreft het verlenen van voorschot op rente vergoeding geldt de volgende toelichting Elk verwoest of beschadigd onroerend bezit is indien het aangemeld is bij de schade enquête commissie ingeschreven in het grootboek voor de

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4652 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel – 420 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  de nacht van 24 op 25 december wordt er voor de katholieken een mis gehouden Bij deze plechtigheid waren ook verschillende Chinezen uit de buurt aanwezig Bij het doffe licht der petroleumlantaarns sprak de pater over het aloude gebeuren dat telkens weer nieuw is De volgende dag was er s morgens een dienst voor de protestanten Weerkaatst tussen de palmbomen en met bezwete gezichten zingen wij de zo bekende liederen De rest van de dag wordt er nog geoefend voor de op komst zijnde Showavond Door elke compagnie wordt een opvoering gegeven van 20 minuten Kunst humor en zang verenigd in een kort programma Voor de prestaties van de beste compagnie is een prijs beschikbaar gesteld terwijl uit elke compagnie de beste speler een onderscheiding zou krijgen Om 8 uur werd de avond geopend door onze bataljonscommandant die sprak over de vele moeilijkheden op financieel en ander gebied die nog op onze stemming drukken maar verklaarde dat officieren en manschappen het onderling eens waren over de maatregelen die getroffen zouden worden indien op 1 februari de salarisregeling niet beter zou zijn Na afloop van z n speech klonken het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus door de tropische stilte Daarna begon de eigenlijke show Het eerste optreden was toebedeeld aan onze compagnie de H Q Onze band bestaande uit een guitarist twee accordeonisten en een drummer wiens toestel bestond uit trommels van lege biscuitblikken enz gaf een aardig nummertje en besten Verder bestond het spel uit zang en voordracht Het geheel viel goed in de smaak Een donderend applaus beloonde de spelers Daarna trad op onze 5e compagnie met een voordracht getiteld De berechting van de stomme De rechter stelde vragen en aangezien de beklaagde niet kon praten antwoordde hij met de eerste regels van een liedje op zijn accordeon te spelen Toen de rechter dan ook vroeg welke brute woorden hij tot z n vrouw gesproken had antwoordde hij door te spelen van Hei hei meisjelief je bent van mij Het geheel was erg amusant Daarop volgde de 4e compagnie die met enkele kerstliederen de ernstige snaar van de avond raakte Na dit optreden volgde de pauze De Chefkok had voor rhumgroc gezorgd Ieder kreeg een volle kroes plus een banaan een stuk cocosnoot en een stuk ananas Er werd druk gesproken over de reeds afgelopen opvoeringen De een vond die het beste en die weer een andere compagnie Toen kwam onze derde Compagnie waar bijna alle mensen van West Z Vlaanderen bij elkaar zitten Het optreden was geweldig Allereerst een groep Cowboys waarna Anton Klooté optrad als overste die en die zojuist uit Holland aangekomen met een speciaal regeringsvliegtuig om een regeringsverklaring voor te lezen die achteraf niet ondertekend bleek te zijn Hij eindigde met het afschieten van een lichtkogel uit z n pistool wat een prachtig effect gaf bij deze donkere tropennacht Aan het einde van de avond die eindigde met een glansrijke overwinning van de 3e Compagnie werd Klooté gedecoreerd door de jury en verheven

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4589 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel – 419 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  Uit de Vereniging Het bestuur meent dat de Vereniging een korte kernachtige naam nodig heeft Alle leden worden uitgenodigd te zoeken naar zulk een naam Voorstellen worden gaarne ingewacht bij de secretaris de heer H P Everwijn Zuidzande Als de Provinciale boot aankomt verlaten eerst de passagiers het schip waarna het afrijden der auto s begint hetgeen vaak vrij veel tijd vraagt De passagiers voor de volgende reis staan dan te wachten hetgeen niet leuk is bij koude en regen Het bestuur heeft gevraagd of het mogelijk is dat de wachtende passagiers aan boord gaan voordat het autogemanoevreer begint Een lezer uit Den Haag wijst het bestuur op de hoge vergoeding die een uit Indië komende oorlogsgetroffene krijgt en de betrekkelijk lage vergoeding voor de in Nederland zelf getroffenen Het bestuur zal op deze zaak wijzen Er is een nieuwe regeling getroffen voor de vergoeding van verloren gegaan huisraad een regeling die veel last en onbillijkheid schijnt te veroorzaken Het bestuur heeft de kwestie in onderzoek en zal er op reageeren in de geest die wij steeds voorstaan teruggave van het verloren gegane Van het Comité voor de bevrijdingsfeesten Koninginnekwartier te Amsterdam ontving de Vereniging een gift van zevenhonderd gulden Dank voor dit mooie gebaar Wil de Vereniging krachtig kunnen optreden dan is veel geld nodig d w z dan moeten er veel leden zijn Laat ieder wie de belangen van ons gewest ter harte gaan zich daarom spoedig opgeven De minimum contributie is laag gehouden twee gulden per jaar opdat het financiële voor niemand een bezwaar zal zijn Voor het lidmaatschap kan men zich opgeven bij de plaatselijke afdeling en als die er nog niet is bij den algemene secretaris de heer H P Everwijn Zuidzande Het bestuur staat Op de bres laten de leden de strijd mogelijk maken Een lezing van Jef Last Vrijdag 11 sprak de heer Jef Last letterkundig en oud Spanjestrijder voor de Z V U afd Oostburg Jef Last veelzijdig begaafd ervaren en belezen bood zijn gehoor een avond zoals men ze niet zo vaak in het Land van Cadzand te genieten krijgt De schrijver sprak over eigen werk en las er uit voor Juist nu het Spanje van Franco laatste bolwerk van het fascisme op het punt staat ineen te storten heeft het reden zich nog eens te bezinnen op de betekenis van het offer der Spanjestrijders Veel te laat leerden wij beseffen dat de Spaanse burgeroorlog het voorspel van de grootste worsteling aller tijden was Last en zijn makkers streden aan de zijde van Spaanse landarbeiders studenten en fabrieksarbeiders voor onze vrijheid op een tijdstip dat velen nog niet zagen welke gevaren ons bedreigden Het feit dat een man zijn idealisme niet al een met de mond belijdt maar er ook zijn leven voor wil geven bewijst steeds de waarachtigheid van de mens Dit was dan ook de indruk die de schetsen uit Brieven uit Spanje In de loopgraven voor Madrid en Madrid strijdt verder op de toehoorders maakten hier stond een

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4528 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • schakel, 418 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  de pers vloeit Alleen over Walcheren verscheen genoeg om er een maand lang avond aan avond mee bezig te zijn De lezer oordele zelf De secretaris van Middelburg de heer Koene schreef Middelburg onmiddellijk voor en na de bevrijding De journalist Henk van Waard publiceerde Walcheren onder de zeegolven deel I en II De heren Vink Karhof en Baas verzorgden in coöperatie een geschrift Middelburg in bewogen dagen In aansluiting daarop verscheen een deel over Vlissingen De Gereformeerde gemeente van Vlissingen gaf een boekje uit De Kerk in stormtij Last not least kwam Mr Van der Veur met een uitstekend gedocumenteerd werk over Zeelands hoofdstad ten tijde van de bezetting Zal men in West Zeeuws Vlaanderen mettertijd over enkele goede herdenkingsgeschriften willen beschikken dan is het voor alles gewenst dat het Rijksbureau voor oorlogsdocumentatie alhier zich in de volle belangstelling van het publiek mag verheugen Onlangs zijn in de kolommen van dit blad doel en werkwijze van Oorlogsdocumentatie kort uiteengezet De naam Rijksbureau heeft mogelijk niet ten onrechte in W Zeeuws Vlaanderen geen bijster goede klank Het betreft hier echter een instelling die de Staat weinig kost en die daarentegen veel nut afwerpt Hoe dikwijls wordt met zekere bitterheid geconstateerd dat men aan de overkant van onze noden slecht op de hoogte is Het Rijksbureau voor oorlogsdocumentatie nu biedt een prachtige kans om onze landgenoten een juist beeld te geven van wat hier allemaal in de jaren van bezetting en verdrukking maar vooral in die trieste Octobermaand van 1944 gebeurd is Waarom van die kans geen gebruik gemaakt Men zende zijn notities zijn dagboekbladen zijn kaarten en fotomateriaal aan de vertegenwoordiger van het Rijksbureau voor oorlogsdocumentatie Oude Haven 10 Oostburg Daarmee kan men de belangen van W Zeeuws Vlaanderen op tweeërlei wijze dienen 1e bevordert men de uitgave van degelijke herdenkingsgeschriften 2e wordt de mogelijkheid geschapen om overig Nederland in kennis te stellen van het lijden en strijden van ons zo beproefde gewest Dit laatste vooral is van niet te onderschatten betekenis Zuivering van de politie Eindelijk is het rijkspolitiebesluit 1945 bij Koninklijk Besluit afgekomen In genoemd besluit is in grote lijnen vastgesteld dat er komt een rijkspolitiekorps benevens gemeentepolitie in aan te wijzen gemeenten Zoals men vrij zeker reeds weet is de Koninklijke Marechaussee een zuiver militair korps geworden en neemt o m de volledige taak van de voormalige Militare Politie over Voor het optreden van burgerpolitiediensten heeft genoemd korps afgedaan Slechts een heel klein percentage van het personeel der Kon Marechaussee mag naar het nieuwe overgaan Verder zal het worden aan gevuld met jonge mannen die als vrijwilliger op voet van dienstplichtige worden aangenomen Dientengevolge zal het meeste Marechausseepersoneel naar het op te richten korps Rijkspolitie overgaan Wanneer wij hier en daar verschillende symptonen waarnemen menen wij op een ding vooral de aandacht te moeten vestigen Vanzelfsprekend is de burgemeester van zijn gemeente als hoofd van politie met de leiding belast zodat uit zijn hand alle benoemingen enz voorkomen zij het dan veelal op voorstel van zijn ondergeschikte

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4464 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel, 417 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  dag meer waarheid Maar langs de Bergsche Maas en in Noord Limburg in de Betuwe en in West Zeeuwsch Vlaanderen hebben deze woorden dikwijls een spottende klank gekregen Er zit schot in zegt men inTiel als ondanks de stelligste beloften van de een of andere opbouwinstantie ergens nog steeds geen schot in zit Er zit schot in mompelt de reiziger van Vlissingen naar Breskens wanneer het ruime en fraaie schip Koningin Emma vervangen is door het kleine schuitje Koningsplaat Bitter klinkt het Er zit schot in als na een inderdaad fantastisch snelle opbouw tientallen noodwoningen leeg blijven staan omdat er geen materiaal is om electrisch licht of sanitaire installaties aan te leggen Er zit schot in klinkt het wrang uit den mond van de gedupeerde wiens oorlogsschade vergoed wordt tot de volle 100 pCt naar de waarde van 1 mei 1940 Waarlijk grootse plannen worden dikwijls met lauwheid bij het publiek ontvangen Wie bij een ijzige koude in een goederenwagen heeft gereisd tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal is niet opeens enthousiast als hij hoort van de geweldige voornemens die de N S koestert Wie leeft in de vlakten van Breskens Oostburg of Sluis loopt niet direct warm voor een bericht nog wel onder voorbehoud dat gewaagt van een Zeeuwsch Vlaamsche omroep Woonden we eerst maar eens wat geriefelijker zegt hij Het zou echter dwaas zijn de waarde van een regionalen zender te miskennen Dertig minuten in de aether betekenen voor Zeeuwsch Vlaanderen tenslotte heel wat meer dan een bezoek van dertig journalisten zoals we dat in october meemaakten Een gewestelijke omroep kan aan overig Nederland naar waarheid getuigen of er hier al dan niet schot in zit Afgezien van het aandeel dat een eigen Zeeuwsch Vlaamsche zender in de feitelijke opbouw zou krijgen kan een zo machtig instrument als de radio benut worden om de banden tussen Nederland boven en beneden de Schelde wezenlijk nauwer aan te halen om van onze gezindheid te getuigen en van ons streven om een veelal vergeten uithoek van ons land te maken tot een voorpost van Noord Nederlandse beschaving Daarom cijfere men vervuld van de directe nooden het belang van een Zeeuwsch Vlaamsche zender niet weg Bataljon Zeeland in de Dessa 17 november 1945 Het is avond We hebben net gegeten en nadat we onze klamboe gespannen hebben besluiten we om een bezoek te brengen aan het inlandse dorpje hier 10 minuten vandaan Onderweg zien we sporadisch kleine krotjes staan niet groter dan een normaal varkenshok waar toch een gezin van 4 man een behoorlijk huis in ziet Links en rechts van ons verheffen zich de hoge slanke klapperbomen hier en daar volgeladen met kokosnoten terwijl enkele bananenstruiken de lange statige rij onderbreken We voelen ons hier al aardig thuis in dit and onder deze bruine mensen Als we een eindje gelopen hebben horen we reeds luide stemmen die aangeven dat de dessa niet ver meer af is Kleine jongens spelen met klappertjes wat net zo n geluid geeft als een stengunschot Als eerste

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4374 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel – 416 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  mooie staat van dienst kunnen bogen Zij hebben elk in eigen kring en op eigen terrein bouwstenen aangedragen om de leefbaarheid der gemeente op te voeren Doch zo vervolgt de burgemeester op gezette tijden zal men zich aan een zelfkritiek moeten onderwerpen om na te gaan of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is Een dergelijk appel aan het eigen ik geldt vooral in deze dynamische tijd in een tijdsbestek waarin Invloeden van buiten spanningen kunnen teweeg brengen Spr wijst hier op de zuigkracht die industrie centra vooral op jonge mensen kunnen uitoefenen en op het probleem van de vrije tijdsbesteding Hij acht het een zaak van hoge orde om in de eigen gemeente de leefbaarheid op te voeren Het stimuleren van de verenigingsaktiviteiten en een open oog hebben voor de vrije tijdsbesteding zijn zeer noodzakelijk Het gemeentebestuur en de gemeenteraad zijn er zeer verheugd over dat het vorige jaar een Commissie Verenigingsaktiviteiten werd opgericht Deze Commissie heeft in haar nog zo kort bestaan een band gebracht tussen verschillende verenigingen en zodoende de leefbaarheid in de gemeente weten op te voeren Haar taak is niet gemakkelijk daar het te bestrijden terrein zo enorm groot is en uit zo vele mozaiken kan bestaan Vervolgens zich meer in het bijzonder tot de voorzitter der Commissie wendende zegt de burgemeester maar uw start in het vorige jaar was goed En vanavond treedt u voor de tweede maal voor het voetlicht in een samenzijn waarvoor meer verenigingen dan het vorige jaar werden uitgenodigd U geeft er door te kennen dat U uw vleugels breed wilt uitslaan Het gemeentebestuur prijst dat zeer het zal uw werk met belangstelling blijven volgen Om de band tussen de verschillende verenigingen nog hechter te maken is door het gemeentebestuur besloten in het mooie gemeentehuis een nieuwjaarsreceptie te houden De besturen der verenigingen hebben dan de gelegenheid om eens op een andere manier dan die rond de bestuurstafel met elkaar en met de leden van het B en W college en van de gemeenteraad van gedachten te wisselen Het spreekt vanzelf dat het gemeentebestuur daar dan ook zeer gaarne zal begroeten de besturen der kerkgenootschappen personen uit het bedrijfsleven kortom de vertegenwoordigers uit alle sectoren waaruit onze Breskense gemeenschap is opgebouwd Want elke sector betekent een hoge waarde De burgemeester reikte daarna de onderscheidingen uit waarbij hij zijn dank uitsprak aan de trainers en trainsters voor de door hun toewijding behaalde resultaten De gouden herinneringsmedaille met oorkonde en bloemen werd uitgereikt aan mej C Salomé van Scheldestroom De zilveren herinneringsmedaille met oorkonde ging naar de dames E Beun P Erasmus P Donze M Cambier en de heren R den Dekker J F Salomé W de Zeeuw allen van Scheldestroom De bronzen herinneringsmedaille met oorkonde ging naar mej C Heijboer en de heren J Wesdorp P Nicolai J Verduijn A Bondewel en J de Back allen van Scheldestroom alsmede naar H de Schipper als wielrenner en dhr P Pielaat van de judosportvereniging Als clubprijs was er voor Scheldestroom een beker die door dhr P v d Heuvel in ontvangst werd genomen Ook de korfbalclub B K C kon voor zijn pupillen A klasse een beker in ontvangst nemen welke aanvoerder O v Vliet kwam afhalen Voor de volgende leden van B K C was er een oorkonde M Donze K Buijze J Fenijn M Dijl L v d Meule K v d Velde P de Koster en O v Vliet Raadsvergadering De raad der gemeente Breskens vergaderde onder voorzitterschap van burgemeester J A Eekhout Bij de ingek stukken was een schrijven van het Bedrijfschap Schildersbedrijf inzake werkspreiding met betrekking tot de uitvoering van schilderwerken De heer Cambier hoopte dat men deze brief ter harte zou willen nemen Weth Zegers zei dat dit met de gemeente opzichter is besproken doch dat noch s zomers noch s winters schilders te krijgen zijn Ter gelegenheid van de jaarwisseling zal het college van B en W recipiëren op 3 jan in het gemeentehuis van 19 tot 20 uur Op deze receptie verwachten B en W besturen van kerkgenootschappen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en besturen van plaatselijke verenigingen De heer Vergouwe vond deze manier een zeer prettige die het schrijven van kaarten overbodig maakt Door het bestuur van de School met de Bijbel was verzocht gelden te verstrekken voor het aanbrengen van luxaflex jaloezieën in een lokaal De kosten worden geraamd op ƒ 510 Op verzoek van B en W is dit verzoek voor nader advies in handen van dit college gesteld Aan het gemeentepersoneel zal i v m de nacalculatie trend 1965 een uitkering van 1 1 2 pCt worden gedaan Het bedrag in rekening courant bij de Bank voor Ned Gemeenten werd voor 1966 vastgesteld op maximaal ƒ 250 000 Aan dhr A M M Lohman te Breskens werd een perceel grond verkocht ter grootte van 117 m2 gelegen aan de Langeweg voor ƒ 80 per m2 Dit perceel is bestemd voor het bouwen van een woonwinkelhuis winkelgalerij In dit verband werd het besluit van 29 juni tot verkoop van een perceel grond aan Lohman ingetrokken De heer Carels informeerde of dit voor dhr Lohman geen achteropkomertje is of is deze grond indertijd verkocht zonder opgaaf van prijs Weth Zegers zei dat in de grondprijs sinds het verlenen van de bouwvergunning geen verandering is gekomen De verhoging alsmede de verandering in de situatie is dhr Lohman voorgehouden Deze kon dit alleen toejuichen en met het voorgestelde akkoord gaan Een perceel bouwgrond op de hoek van de Karel Doormanlaan Prins Bernhardlaan ter grootte van 340 m2 werd verkocht aan P J V de Baare te Breskens voor ƒ 21 50 per m2 In het uitbreidingsplan West werd een perceel bouwgrond verkocht aan dhr E van Hootegem te Breskens ter grootte van 975 m2 voor de bouw van een bungalow voor ƒ 24 per m2 Door de raadsfractie van de Vrije Soc Arbeiders waren enkele schriftelijke vragen aan het college gesteld 1 Is het waar dat de haringvissers van Urk en Texel momenteel hun vangsten niet meer in Breskens maar in Belgische havens lossen Zo ja wat kan hiervan dan de oorzaak zijn en wat denkt Uw college hier aan te kunnen doen 2 Hoe komt het dat de vrij kostbare mechanische vislosinstallatie momenteel nog niet gebruikt wordt is de machine nog niet voltooid Hoeveel bedragen de kosten op dit moment van de machine Is het verstrekte crediet reeds totaal geïnvesteerd Was het wellicht toch beter geweest om dit kostbare experiment niet op kosten van de Breskense gemeenschap uit te voeren 3 Vindt Uw college het nu niet noodzakelijk een commissie in het leven te roepen die het probleem rond de visserij gaat bestuderen en die op korte termijn verslag aan de raad kan uitbrengen Door het college van B en W werden de volgende antwoorden hierop gegeven 1 Het is het college uiteraard bekend dat de Nederlandse haringvissers hun vangsten in Belgische havens hebben gelost Dit is een uitvloeisel van de E E G bepalingen Enerzijds zal deze verandering aan onze visserij niet ongemerkt voorbij gaan Anderzijds mogen wij de ogen niet sluiten voor de belangrijk ruimere mogelijkheden die hier aan de visserij worden geboden door het naar elkaar toegroeien van de landen van de Europese Economische Gemeenschap Het gemeentebestuur tracht uiteraard binnen het raam van de hun ten dienste staande mogelijkheden een aanpassing naar deze nieuwe situatie te zoeken De plaatselijke groothandel en onze eigen visserij zullen zeker mede een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de Zeeuwse vissershaven Breskens Vraag 2 Het onderzoek betreffende de mogelijkheid van mechanisch lossen heeft zijn eindstadium nog niet bereikt Tot dusver werd uitgegeven ƒ 10 150 Het door de raad verstrekte krediet is nog niet geheel geïnvesteerd Verder onderzoek n l de walinstallatie en het verder aanpassen van het losapparaat dient nog plaats te vinden De Rijksnijverheidsdienst heeft dit in studie Het college is van mening dat met dit experiment moet worden doorgegaan Indien dit slaagt waar zij goede verwachtingen van hebben kan het mechanisch lossen ook van waarde zijn voor onze eigen plaatselijke visserij Vraag 3 Aan de Ver van Ned Gemeenten is gevraagd een efficiencyrapport nopens het vismijnbedrijf uit te brengen In dit rapport zal ook aandacht worden besteed aan de functie van een mijncommissie bij het vismijnbedrijf Mevr Niermans trok de beste bedoelingen van het college van B en W niet in twijfel en meende dat zij hun best voor een te verkrijgen losinstallatie hebben gedaan Waarom moeten wij in Breskens een dergelijke losinstallatie uitvinden In de grotere vissershavens zoals Scheveningen en IJmuiden lost men toch ook met de hand Zij zag maar het liefst dat de proefnemingen nu beëindigd zouden worden Het gaat anders te veel kosten en is toch maar een verloren zaak Weth van der Hooft was het met die verloren zaak helemaal niet eens Er wordt geadviseerd de proefnemingen nog niet los te laten Het systeem te deugdelijk gebleken Men moet er voldoende tijd voor nemen Het gehele systeem kan bruikbaar gemaakt worden alleen zal de walinstallatie nog verder beproefd moeten worden Er komt steeds meer gebrek aan lossers Weth Zegers lichtte nog toe dat in Scheveningen en IJmuiden vaste losploegen bestaan die in een heel ander verband werken dan in Breskens De voorzitter zei nog dat het beschikbaar gestelde krediet nog niet verbruikt was en dat men zeker met dit experiment moet doorgaan Ook de eigen visserij kan hiervan profiteren De heer Carels vroeg toch of men de rentabiliteit en efficiency niet uit het oog wilde verliezen Gaarne zag hij een rapportje van de Rijksnijverheidsdienst omtrent dit apparaat tegemoet Hieruit zou dan moeten blijken of dit apparaat bruikbaar is of niet Van G S was een brief ontvangen inzake de verbetering van de weg Breskens en Nummer Een Hieruit blijkt dat de totale kosten worden geraamd op ƒ 750 000 à ƒ 800 000 De provincie neemt hiervan 75 pCt voor haar rekening en het waterschap Het Vrije van Sluis en de Calamiteuze Hoofdplaatpolder hebben zich bereid verklaard elk 12 1 2 pCt voor hun rekening te nemen In de jaren 1956 1958 hebben Breskens en Hoofdplaat steeds 85 pCt van de resterende kosten voor hun rekening genomen en Groede en Schoondijke 15 pCt Indien deze verdeling ook nu wordt aangehouden komt voor rekening van Breskens 42 1 2 pCt of circa ƒ 42 000 De heer Vergouwe vond deze uitgaaf volkomen verantwoord Hij zag deze weg als een ontsluiting in oostelijke richting Er is wel eens sprake geweest om deze weg door te trekken naar Terneuzen Hoe staat het met het woonwagenkamp als deze weg er doorheen wordt getrokken Een vraag die ook mevr Niermans bezig hield Weth Zegers zei dat het doortrekken van de weg naar Terneuzen een zaak van de provincie is Voor ons is op dit ogenblik van belang een goede verbinding met Biervliet en daarachter de Braakman Omtrent het woonwagenkamp kon hij weinig mededelen Dit is al met verschillende gemeenten opgenomen Een commissie voor deze zaak is reeds ingesteld Mogelijk kan bij de gemeentelijke herindeling dit iets gemakkelijker opgelost worden De voorz zei nog dat zoals de situatie nu is het kamp ter ziele moet gaan Er bestaat een mogelijkheid om ontheffing te krijgen bij G S om geen woonwagenkamp ter beschikking te hebben Bij de raadstukken lagen een aantal verzoeken om subsidie of verhoging van subsidie Aan de volgende instellingen zal voor 1966 een subsidie worden toegekend Koningin Wilhelmina Fonds Stichting Zeeland Provinciaal Opbouworgaan verhogen tot 10 et per inwoner Nationaal Centrum voor het Amateurtoneel Commissie voor de hygiëne van het kind in Zeeland met terugwerkende kracht van 1 jan 1964 ƒ 2 en 1 jan 1965 ƒ 4 Zeeuwse Stichting voor Revalidatie en Stichting Nederlandse Kampeerraad 5 ct per inwoner R K Stichting voor de Geestelijke Volksgezondheid van het Wit Gele Kruis Het verzoek van de Streek Jeugd Centrale voor West Z Vlaanderen werd aangehouden voor een door de Ver van B S en O uit te brengen advies De heer Vergouwe merkte op dat deze zaak toch gestimuleerd dient te worden Al weten wij nog weinig van deze zaak af toch moet er aandacht aan worden besteed Mevr Niermans vraagt wanneer er een vergadering van B S en O zal zijn De voorz zegt dat dit al besproken is doch men nog op antwoord wacht van de Jeugd Centrale Afgewezen werden de volgende aanvragen Stichting Studiecentrum Wegenbouw Ver Kinderhulp voor Breda Stichting tot steun van de Prot geestelijke verzorging van het Ned leger Federatie van Verpleeginrichtingen v langdurige zieken en Oudervereniging Voor het Zorgenkind Bij de begroting voor 1966 hadden B en W een beschouwing gevoegd waaruit blijkt dat de post onvoorziene uitgaven ƒ 11 306 bedraagt Dit is circa ƒ 3 per inwoner In vergelijk met 65 vertoont dit een verhoging van ca ƒ 5000 Het batig slot per 1 jan bedraagt ƒ 104 871 hierin is echter nog niet opgenomen het slot van de lopende dienst 1965 hetwelk na sluiting ongeveer ƒ 25 000 zal bedragen Deze batige saldi willen B en W verminderen met een bedrag van ƒ 55 500 voor het financieren van enkele kapitaalsuitgaven Het betreft de volgende werken mechanisatie dienst openbare werken ƒ 5000 abri Langeweg ƒ 2200 doorspuiten riolering ƒ 3000 verbetering v Zuijenstraat en Langeweg ƒ 30 000 herbestratingen ƒ 5000 leerlingensets o l school ƒ 2500 verlichting o l school ƒ 3000 verlichting School met de Bijbel ƒ 2500 en leerlingensets r k lagere school ƒ 2300 Na uitvoering van genoemde werken blijft na toevoeging van het batig slot 1965 nog een reserve van ƒ 74 371 Voorts wijzen B en W op het saneren van 2 woningen aan de Boulevard en het maken van een achterpad aan de zuidzijde van de Boulevard Deze 2 objecten staan wel in het uitbreidingsplan doch zijn nimmer in de grondprijzen gecalculeerd Zij zullen het sluitstuk vormen van het uitbreidingsplan Verheugend is het feit dat het leerlingenbedrag voor de lagere scholen kon worden opgevoerd tot ca ƒ 82 hetgeen als landelijk gemiddelde kan worden aangenomen Voor het onderhoud van de straten en de achterpaden zijn wederom belangrijke bedragen uitgetrokken Dankzij de mechanisatie van de dienst openbare werken is het mogelijk het aantal gemeentewerklieden laag te houden Toch zal uitbreiding met 1 werkman niet voorkomen kunnen worden De sanering van de Bloemenwijk vordert aanzienlijk Reeds nu zijn ongeveer 110 noodwoningen van de 228 aan de bewoning onttrokken Helaas zal het niet mogelijk zijn om binnen de in het saneringsrapport genoemde termijn de sanering te voltooien In de begroting is een post opgenomen voor de verdere ontwikkeling van het open bejaardenwerk De commissie welke zich in de problematiek door informatie en oriëntatie tracht in te leven zal zich in het komende jaar verder oriënteren en verdient de medewerking van onze gehele gemeenschap In de recreatieve sector kon nog niet die voortgang worden gemaakt welke wij gaarne zouden zien De reden hier van is dat tegen het door G S goedgekeurde plan beroep bij de Kroon is aangetekend Om te bereiken dat de N V Zeebad de aktiviteiten voor haar campingterrein kan voortzetten is aan het ingenieursbureau v Hasselt en de Koning opdracht gegeven voor het maken van een rioleringsplan voor die terreinen Dit plan voorziet tevens in de aanleg van de nodige wegen Het is aan G S voor subsidie voorgedragen Het vraagt een uitgaaf van ong ƒ 370 000 Men verwacht dat deze werken voor het jaar 1966 subsidiabel zullen worden gesteld Wanneer de hoogte van de subsidie bekend zal zijn dient door de gemeente bekeken te worden op welke wijze het niet voor subsidie in aanmerking komende deel gefinancierd kan worden Hetzelfde geldt voor de jachthaven Het reeds eerder ingediende plan kon de instemming van het ministerie niet krijgen Een nieuw plan werd door de Provinciale Waterstaat opgesteld Dit plan bestrijkt een groot deel van de derde haven De aanleg van deze jachthaven wordt geraamd op ƒ 990 000 Ook deze plannen zijn via G S aan het Min van Economische Zaken voor subsidie voorgedragen Voorts merken B en W op dat de realisatie van de jachthaven met zich meebrengt dat de aanleg van een zwembad noodzakelijk zal zijn B en W hebben dit object in studie Beginbesprekingen zijn reeds gevoerd met de plaatselijke zwemvereniging Scheldestroom en de Ver van Ned Gemeenten De gedachten gaan uit naar een zwembad aan te leggen op de daarvoor geeigende plaats n l in het recreatiegebied Het college heeft voorts in studie het uitbreiden van het uitbreidingsplan op het grondgebied van Groede Het schetsplan is reeds in bezit van B en W Binnen korte tijd zal het mogelijk zijn dat de raad door de stedebouwkundige wordt voorgelicht De samenwerking met de sport en andere organisaties is zeer goed te noemen Door gezamenlijk overleg kon reeds veel bereikt worden Omtrent de vismijnbegroting deelt het college mede dat geen beroep op de reserve behoefde te worden gedaan Een nagenoeg hetzelfde beeld als in voorgaande jaren is waarneembaar De post mijnrechten kon worden verhoogd en vertoont een aanmerkelijke stijging De heer Vergouwe vraagt zich in zijn algemene beschouwing af of dit wellicht de laatste begroting voor een zelfstandig Breskens zal zijn Uit diverse uitspraken valt te concluderen dat met de gemeentelijke herindeling niet lang zal gewacht worden Het vormen van een gemeente begint steeds meer weerklank te vinden Aandacht besteedde hij aan het steeds toenemende aantal inwoners in Nederland en wijst op de taken die in dit verband voor de overheid zijn weggelegd Hij vraagt zich af wat wij aan auto s hebben als er geen wegen zijn om op te rijden en wat doen wij met vrije tijd als er geen sportvelden zwembaden en gymnastiekzalen zijn Gezien in het kader van de industrialisatie waarbij hij de Kanaalzone noemde zal de grootste economische bron in de toekomst de recreatie zijn Te betreuren is het daarom dat de gemeenschappelijke regeling kustgemeenten nog niet verder gekomen is dan een papieren regeling Wanneer men hiermede de herindeling wil afwachten laat men dit dan duidelijk naar voren brengen wij weten dan waar wij aan

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4281 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel – 415 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  kan over het algemeen leerstof moeilijk worden ingehaald Omtrent de schoolreis deelde hij mede dat voor de 3e t m 6e klas de gedachten uitgaan voor een reis naar Rotterdam via de Oosterscheldebrug en de Deltawerken De 1e en 2e klas zouden naar Cadzand en Knokke of Aardenburg en Knokke kunnen gaan Het afgelopen jaar is gebleken dat dit bij de kinderen zeer in de smaak is gevallen Het leerlingenaantal is op peil gebleven waardoor de 3e leerkracht gehandhaafd kon worden Ook in de komende jaren zal dit aantal op peil blijven zodat verwacht mag worden dat de 3e leerkracht zal kunnen blijven In de komende jaren zal het meubilair van de school vernieuwd worden Door de schoolarts zijn de banken afgekeurd Dit jaar is de 1e en 2 klas van leerlingensets voorzien In 1966 zal de 3e en 4e klas aan de beurt zijn en de 5e en 6e klas in 1967 Voorts bracht de heer Steijaert de mogelijkheid naar voren om de kinderen aan een schoolberoepskeuze te laten deelnemen hetwelk hij van groot belang vond Tot slot werd een onderwijsfilm vertoond onder de titel De zee is niet meer Een film van Bert Haanstra welke over de afsluiting van de Zuiderzee handelt Voor de ouders was dit een kennismaking met de moderne onderwijsmethode Vogeltentoonstelling Door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is gedurende twee dagen een tentoonstelling gehouden welke werd ingericht door de Breskense vereniging De Vink Burgemeester Eekhout die vrijdagavond deze tentoonstelling opende zei verheugd te zijn dit voor de 7e maal te kunnen doen Hij noemde het kweken van vogels een goede vrije tijds besteding Het is een zeer actieve vereniging hetgeen het groot aantal leden n l 80 bewijst alsmede het wederom organiseren van deze tentoonstelling Door de fa de Roos uit Sas van Gent was de zaal van Casino prachtig versierd en aangekleed met bloemen en planten Ondanks het minder gunstige weer was de belangstelling gedurende de twee dagen niet onbevredigend Als keurmeesters fungeerden de heren C Akkermans uit Roosendaal en A v Liempd uit Breda voor de kanaries en A de Grauw uit Rotterdam voor de tropische vogels en parkieten Door 40 inzenders werden 185 vogels aangebracht Filmavond Woensdag j l gaf de afd Breskens van de Chr Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid in samenwerking met de N C B C B C en Besturenbond een filmavond in De Uitkomst Na samenzang van Psalm 150 1 las de voorzitter de heer L van Oostenbrugge Psalm 71 1 8 en ging voor in gebed Hierna werd een zeer mooi kleurenfilmpje gedraaid van de havenplaats Akkra Goudkust waar nog met roeibootjes de duizenden tonnen goederen uit de grote Zeeschepen naar de wal worden gebracht hetgeen echter spoedig door meer rationele methoden zal worden vervangen Van de hoofdfilm De groene shawl werd het eerste gedeelte gedraaid waarna de heer Klompenmaker distr bestuurder van de Chr Bouwbedrijfsbond een kort propagandawoord sprak voor de Chr vakbeweging In de pauze werd gratis een kop koffie met versnapering aangeboden Na de pauze

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4152 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel  – 414 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  dec a s en waaraan zal worden deelgenomen door 70 plaatselijke winkeliers Voor deze aktie zijn zeer vele en mooie prijzen beschikbaar o a een 2 tal bromfietsen De baten van de aktie zijn bestemd voor de plaatselijke Chr zangvereniging God is mijn lied en de Stichting Visserijdagen Openbare lessen turnvereniging D I O Op dinsdagmiddag 19 nov en woensdagavond 20 nov zijn er in de gymnastiekzaal openbare lessen gegeven De ouders der leerlingen waren in de gelegenheid gesteld deze lessen bij te wonen Vooral dinsdagmiddag toonden de ouders belangstelling voor het werk van hun kinderen maar gelukkig konden ook woensdagavond een 25 tal ouders welkom geheten worden Door de jongere en oudere leerlingen werden vrije oefeningen verricht en verder werd er ook gewerkt aan de verschillende toestellen Deze openbare lessen mogen zowel voor de dinsdagmiddag als voor de woensdagavond een succes worden genoemd Vergadering bejaarden De Algem Bond van Bejaarden afd Breskens heeft in gebouw Immanuel een algemene ledenvergadering gehouden De voorzitter dhr J v Dijke heette de aanwezigen welkom in het bijzonder de rayon voorzitter dhr F Leenhouts uit Souburg Allereerst werd een minuut stilte in acht genomen voor de overleden leden Voorts werden de verschillende jubileums herdacht en nog een terugblik geworpen op de gemaakte reizen Door de heer Leenhouts werd vervolgens een inleiding gehouden over het leven van de bejaarden van vroeger en nu en over hetgeen er zo al bereikt is Hij spoorde de bejaarden aan elkaar te helpen zoveel mogelijk is Ook ging spr nog even in op het komende bejaardencentrum dat in Breskens gebouwd zal worden De samenwerking met het gemeentebestuur in deze noemde hij zeer belangrijk Uit het jaarverslag van penningmeester P de Poorter bleek dat er een klein tekort was Het ledental is met 13 gestegen en is nu als volgt samengesteld 82 echtparen en 107 alleenstaanden In de kascontrole commissie werden benoemd de heren V Schepens en W Boekhout Bij de bestuursverkiezing stelden de heren P de Poorter en W Dieleman zich niet meer herkiesbaar In hun plaats werden benoemd de heren A Mosselman en J Vermeulen Collemeijer die tevens penningmeester is Medegedeeld werd nog dat de reisplannen in een andere vorm zullen worden opgezet hetgeen in het bestuur nog overlegd zal worden Tijdens de rondvraag kwam nog naar voren dat de vereniging zijn 15 jarig jubileum hoopt te vieren In het bestuur zijn reeds besprekingen gaande hieromtrent Het ligt in de bedoeling dit feit in januari a s te vieren Korfbal K V L B K C 3 5 Wat er met de B K C ers van het eerste twaalftal aan de hand is is niet precies na te gaan maar ook in deze wedstrijd hebben ze nog hard voor de overwinning moeten vechten Niet dat ze in technisch opzicht de mindere van hun tegenstanders waren integendeel maar zo gemakkelijk als er vroeger van een tegenstander werd gewonnen zo moeilijk gaat het nu Om ons meer tot de wedstrijd te bepalen in de zevende minuut maakte A de

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4092 (2016-05-02)
  Open archived version from archive