archive-nl.com » NL » O » OPBRESJES.NL

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De Schakel  400 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  verkapitaliseren komt men aan een groot bedrag Er moet een duidelijke afbakening der taken zijn De gemeente moet dit niet allemaal doen doch de instanties die hiervoor geëigend zijn In 2e instantie meent de heer Carels dat er regelrecht geen geld terug komt in de gemeentekas doch hij vraagt zich af welke bedragen bij de jachthaven terug komen Ook bij de jachthaven heeft de gemeente belang De recreatie brengt echter een veelvoud op ten opzichte van de jachthaven In de Visserijfeesten worden ook belangrijke bedragen geïnvesteerd Wanneer men deze bedragen gaat verkapitaliseren komt men aan een veel groter bedrag als hetgeen men nu voor Zeebad geeft Over een gemaakte opmerking als zou Zeebad niet iets speciaals vragen meent de heer Cambier dat alles gevraagd wordt in de overgelegde begroting de gemeente heeft er iets uitgenomen spr zou dan ook verder willen gaan als het voorstel van B en W en het volgende willen voorstellen n l dat onder verantwoording van Zeebad door de gemeente een 3 tal objecten zullen worden uitgevoerd 1 e opbouwen en afbreken van de dagverblijven 2e schoonhouden van het strand en 3e het aanschaffen van 20 nieuwe dagverblijven waarvoor de gemeente garant is voor rente en aflossing Mevr Niermans vond de badman op het strand toch wel een uiterste noodzaak Dat het schoonhouden 25 jaar zou duren is voor haar geen zekerheid Wanneer de N V winst gaat maken is deze hulpverlening niet meer nodig Als vertegenwoordiger van de raad in de N V Zeebad meent de heer Vergouwe dat de man die het strand heeft geëxploiteerd er vanaf heeft gezien omdat er geen winst te maken is Naar aanleiding van de gehouden besprekingen meende hij dat men nu dit voorstel maar moest aannemen en dan met sept opnieuw gaan praten voor het seizoen 1966 Men moet nu niet zover gaan met de voorstellen daar men de consequenties niet kan overzien Bovendien komt men vanavond toch niet uit deze kwestie Weth Zegers stelde dat de gemeente hulp verleend waar nodig is Wij willen Zeebad helpen zolang het nodig is Persoonlijk wil ik het alleen voor dit jaar doen en dan later verder praten Ons strand moet in ieder geval aangekleed worden De voorz gaf nog eens een overzicht van het ontstaan van N V Zeebad Dat de gemeente van het belang doordrongen is bleek toen wel aan het nemen van ƒ 15000 aandelen De strandexploitatie zal altijd wel een verliespost blijven Met de voorzitter van N V Zeebad zijn door het college verschillende besprekingen gevoerd over deze zaak Cijfers zijn op tafel en op papier gekomen en het college meent nu met dit voorstel te moeten komen De heer Vergouwe zag toch liever dat B en W Zeebad en de vertegenwoordiger uit de raad nog eens rond de tafel gaan zitten Men kan dan uitpraten wat Zeebad wil en wat de gemeente kan doen Nu komt men maar te hooi en te gras met dit doen en dat doen Hierna kwam het voorstel van B en W in stemming om geld of personeel beschikbaar te stellen Met een stemmenverhouding 7 3 werd dit voorstel afgewezen Voor stemden de heren v d Hooft Vergouwe en de Nooijer Tegen stemden mevr Niermans en de heren Zegers Luteijn Cambier Leenhouts Carels en de Kruijter Vervolgens kwam het eerder genoemde voorstel van de heer Cambier in stemming dat met 7 3 stemmen werd aangenomen Tegen stemden de heren v d Hooft Vergouwe en de Nooijer Voor stemden mevr Niermans en de heren Zegers Luteijn Cambier Leenhouts Carels en de Kruijter Door de Stichting Jachthavenbelangen Breskens was medegedeeld dat zij in samenwerking met Rijkswaterstaat er in geslaagd is ten behoeve van de aanleg van jachten een uitbreiding van 30 m te krijgen Het maken van een vlottensteiger zal maximaal ƒ 30 000 kosten Door de Amsterdam Rotterdam Bank kan middels een krediet overeenkomst dit bedrag gefinancierd worden echter met de eis dat de gemeente garant is voor rente en aflossing B en W zijn van mening dat vermeerdering van accommodatie ruimte de toename van het aantal jachten in hoge mate zal bevorderen hetgeen zeer zeker als een belang voor de gemeente moet worden gezien Het verlenen van garantie kan voor de gemeente tot moeilijkheden leiden Daar hypothecair verband niet mogelijk is stellen B en W voor de vlotten te kopen tot een bedrag van maximaal ƒ 30 000 en deze in huur koop over te dragen aan de Stichting Bij het bepalen van de huurkoopsom zal een afschrijvingsduur van 6 jaar en een rentevoet van 5 pCt worden bedongen De huurkoopsom moet steeds bij vooruitbetaling worden voldaan De heer Cambier meende dat hier een felicitatie op zijn plaats is daar er geholpen kan worden zonder dat het de gemeente geld kost Desondanks meende hij toch te moeten opmerken dat een bepaalde gemakzucht wordt aan de dag gelegd om geld op te nemen Mogelijk had ook dit geld verkregen kunnen worden door het uitgeven van aandelen De voorz zei dat er wel geld te krijgen zou zijn bij de bank als de leden van de Stichting persoonlijk garant waren hiervoor Dit gaat toch wel te ver Z h st ging men met het voorgestelde akkoord Van de Vereniging Protestants Tehuis Rozenoord te Sluis was een brief ingekomen waarin zij mededeelt voor de toekomst de navolgende planning te hebben gemaakt 1e de opname capaciteit van het tehuis te Sluis niet te vergroten doch wel de inrichting en de accommodatie te verbeteren 2e te streven naar een vestiging in Biervliet met een capaciteit van 50 bedden 3e te streven naar een vestiging in Breskens met een capaciteit van 60 bedden Deze nieuwe vestigingen zijn slechts mogelijk als van de zijde van de gemeenten garanties worden verleend De vereniging verzoekt na te willen gaan of in Breskens bouwgrond beschikbaar is voor de vestiging van een bejaardenpensiontehuis en tegen welke prijs en voorwaarden deze grond beschikbaar kan worden gesteld Mevr Niermans was zeer verheugd dat Rozenoord in Breskens een vestiging wil bouwen Een pensiontehuis is een

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=2929 (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • De Schakel 399 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  het een hoogtepunt Hij had veel waardering voor de organisatoren en de buurtverenigingen Vroeger werd het praalwagens bouwen als een vorm van vrijetijdsbesteding beschouwd Dit is echter aan het veranderen Bovendien wordt het bouwen van de wagens steeds meer vakwerk waaraan veel kosten zijn verbonden De verhoging is zeer ingrijpend Het heffen van entreegelden is geen oplossing gebleken daar de kosten meer gestegen zijn dan de opbrengst Hij vroeg zich dan ook af of het reëel was om dit bedrag ten laste van de vismijnbegroting te brengen De heer Cambier zag ook liever dat het bedrag ten laste van de gewone dienst zou komen daar deze feesten ook op recreatief terrein hun nut hebben Hij deed dan ook de suggestie om met de Stichting winkeliersvereniging en horeca een vergadering te beleggen Ook wees hij op een betere samenwerking tussen de visserijvereniging en de Stichting Visserijdagen Wethouder Van der Hooft zei dat ook het college van B en W deze feesten ziet als een belangrijke factor in de recreatieve sector De visserijdagen zijn echter ook bedoeld als een representatie voor de visserij Weth Zegers had respect voor het werk der buurtverenigingen en hetgeen de horeca doet B en W willen wel met de betreffende verenigingen gaan praten echter moeten zij niet op de stoel van het bestuur der Stichting Visserijdagen gaan zitten De entree is niet toereikend voor de gemaakte kosten en men is andere aktiviteiten moeten gaan zoeken om de mensen een gehele dag in de gemeente te houden De feesten zijn gunstig beïnvloed door het aantrekken van artiesten Er wordt van al de festiviteiten die er gehouden worden geen belasting geheven waardoor de gemeentebegroting als het ware ook belast wordt Bovendien heeft de vismijn de grootste reserve Wanneer er alleen een bloemencorso en vuurwerk zou worden gegeven zou er meer bijgelegd moeten worden Het is zaak dat men de belanghebbenden gaat animeren aldus burgemeester Eekhout De christelijke zangvereniging God is mijn lied had verzocht om een subsidie in de aanschaffingskosten van een studiepiano Gezien het belang van deze vereniging voor onze gemeente en het feit dat waar nodig deze vereniging steeds haar medewerking verleent stelden B en W voor een eenmalige subsidie van ƒ 500 te geven Zonder hoofdelijke stemming ging men accoord met dit voorstel De raad voteerde een kwartje per inwoner voor de herdenking te Adegem en sprak de hoop uit dat alle gemeenten in de streek deze bijdrage zonder strubbeling zouden verlenen aldus wethouder Van der Hooft De heer De Nooijer informeerde nog of van iedere gemeente afgevaardigden zullen vertegenwoordigd zijn waarop de burgemeester antwoordde dat van ieder gemeentebestuur een afgevaardigde zal gaan en dat door 1050 kinderen uit de streek zal worden deelgenomen teneinde bij ieder graf een kind te kunnen plaatsen Op het verzoek van een tweetal personen om garantstelling voor rente en aflossing van een op te nemen geldlening bij het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten voor de bouw van een woning aan de Karel Doormanlaan werd gunstig beschikt Op advies van het Instituut Stad

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=2864 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel 398 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  gemaakt door Gedeputeerde van Dongen deelde de heer v Leeuwen mede dat Oostburg het in die richting wil zoeken nu ook andere gemeenten eenzelfde streven hebben kenbaar gemaakt De centrumgemeente van West Zeeuws Vlaanderen wilde niet als eerste de vorming van een streekgemeente voorstaan omdat anders wellicht de zucht naar machtsuitbreiding verweten kan worden De burgemeester liet niets over van de gesuggereerde kustgemeente die volgens hem veel te zwak blijft Waterlandkerkje Burgemeester M Verbrugge maakte melding van verdeeldheid in de raad van zijn gemeente en dat er in feite drie verschillende meningen naar voren waren gekomen Drie stemmen voor een drie voor vier en een voor twee gemeenten Een opinie waar aan G S weinig houvast zullen hebben Zuidzande Burgemeester J de Wilde herhaalde de wens voor een blijvende zelfstandigheid van Zuidzande Aardenburg Burgemeester M van Berckel achtte de zaak voor zijn gemeente zonneklaar zelfstandig blijven en geen samengaan met Sluis Het feit dat G S bepaalde motieven zowel voor als tegen kunnen gebruiken noopte hem tot lachen Gedeputeerde van Dongen vroeg of in het pre advies een bepaalde passage kan duiden op de Aardenburgse wens om te komen tot de vorming van een gemeente Het antwoord van burgemeester v Berckel was neen Weth Lansu zei dat Aardenburg en Sluis zelfstandig moeten blijven Hij zag een oplossing in de vorming van een recreatiegemeente langs de kust een onderwijscentrum met Oostburg en Schoondijke een agrarisch centrum met IJzendijke en twee historische kernen Sluis en Aardenburg Biervliet Burgemeester A Kostense vond het wonderlijk dat na bijna duizend jaar zijn gemeente de zelfstandigheid verliest De splitsing van Biervliet noemde hij een fatale ingreep in het gemeenschapsleven Biervliet is sinds de drooglegging van de Braakman geheel op de Kanaalzone georiënteerd Dit wilde hij tot uitdrukking gebracht zien in het herindelingsrapport wanneer de zelfstandigheid niet behouden kan blijven Sluis Burgemeester P v Hootegem wees nog eens op het afwijkend karakter van Sluis en Aardenburg en zei sterk gekant te zijn tegen de vorming van een gemeente Volgens hem mag Sluis niet opgenomen worden als minderheid in een groter geheel Moet er toch geconcentreerd worden voeg dan Retranchement maar bij Sluis Leerlingen van de Openb lagere school voerden operette op Vorige week vrijdag brachten de leerlingen van de Openbare lagere school o l v het onderwijzend personeel en met medewerking van de Oudercommissie in zaal Casino een operette ten tonele De belangstelling was groot De heer J Robijn hoofd der school heette de aanwezigen namens de Oudercommissie de leerkrachten en de kinderen hartelijk welkom in het bijzonder wethouder W C van der Hooft Burgemeester Eekhout had bericht van verhindering gezonden Spreker zei vervolgens dat 76 kinderen meespeelden in de operette meer dan een derde van het totaal aantal schoolkinderen De heer Robijn zei dat het moeilijk geweest was de juiste acteurtjes en actricetjes voor de diverse rollen in de operette te kiezen Hij kon goed begrijpen dat sommige ouders misschien een beetje teleurgesteld waren omdat hun kinderen niet uitverkoren waren mee te doen doch hij gaf

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=2795 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel  397 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  het feit dat zij in Breskens blijven wonen Zij wees daarbij op het vele bejaardenwerk dat de heer en mevrouw Poissonnier verrichten Namens de bezoekers van de bejaardensociëteit sprak mevr M Niermans Gossije die de beiaardenzorg een stuk levenswerk van het echtpaar Poissonnier noemde Zij nodigde de heer Poissonnier uit nu ook een kaartje te komen leggen in de sociëteit Ook zij liet haar woorden vergezeld gaan van een verrassing De heer Joh Carels bracht het echtpaar Poissonnier namens de buurtbewoners dank voor het vele goede dat zij voor Breskens doen in het bijzonder voor de buurt waarbij hij nog wees op de vele goede raadgevingen die de heer Poissonnier vaak verstrekte Hij vond het jammer dat zij nu in een andere straat komen te wonen doch hoopte dat ze ook het Spuiplein niet zouden vergeten Spr wenste hen onder aanbieding van een geschenk nog vele goede jaren in Breskens toe Tot slot sprak de scheidende direkteur woorden van dank tot de vele sprekers waarin hij ook betrok de talrijke belangstellenden voor hun komst Spr zei Ik heb er van gemaakt wat er van te maken viel waarbij hij de opmerking maakte wel eens in de ogen van een van zijner superieuren een minder goed ambtenaar te zijn gewest hetgeen hij met een voorval verduidelijkte Niettemin heb ik altijd mijn werk met veel genoegen verricht aldus de heer Poissonnier die ieder persoonlijk dankte voor de waarderende woorden de bloemen en geschenken Hij hoopte samen met zijn vrouw nog lange tijd aan het gemeenschappelijk leven van Breskens te kunnen deelnemen Kinderoperette Het gelukskind Ook dit jaar zullen de kinderen der openbare lagere school weer een uitvoering geven in zaal Casino Eerst voor hun ouders en genodigden en ook nog voor de bejaarden van Breskens dames V V H en andere belangstellenden De oudercommissie zal weer een groot aandeel hebben wat betreft de aankleding der kinderen en het toneel Het belooft evenals vorige jaren een pracht middag te worden zodat allen weer vol verwachting deze middag tegemoet kunnen zien Kinderen leerkrachten en oudercommissie doen hun best deze middag zo goed mogelijk te doen slagen Vooral de kinderen hopen voor een volle zaal te mogen spelen Vergadering zwemvereniging Vorige week donderdagavond hield de zwemvereniging Scheldestroom te Breskens haar algemene jaarvergadering in het jeugdgebouw De Uitkomst De belangstelling was groot vooral van de zijde der jeugd De voorzitter de heer Th Cambier heette de aanwezigen hartelijk welkom en zei verheugd te zijn over de goede opkomst Hij noemde 1964 een fantastisch goed jaar voor de vereniging gezien de vele behaalde successen door de leden Wat de training in het overdekte zwembad van Brugge betreft dit kon geen doorgang meer vinden wegens overbezetting van het zwembad aldaar Gelukkig echter kan er nu na overleg getraind worden in St Niklaas waarvan een dankbaar gebruik wordt gemaakt De voorzitter roemde de heer H Bondewel als trainer waarbij hij ook de overige bestuursleden prees voor hun vele aktiviteiten in het belang van de vereniging Vervolgens deed spr de

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=2714 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel 396 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  nog op dat hem gebleken was dat dit al een aanvraag van sept 64 was Hij vroeg het college der gelijke zaken te bespoedigen Mevr Vroon v Putten verzocht een perceel ter grootte van 440 vierkante meter gelegen achter het gemeentehuis te mogen kopen Voorgesteld werd om dit verzoek in te willigen en het perceel te verkopen tegen ƒ 12 per vierkante meter echter met de bepaling dat de gemeente eeuwig durend het recht van in en uitweg moet hebben ter breedte van 5 m Het verzoek van de commissie jeugdhuis De Uitkomst om het jaarlijks huurbedrag te verhogen van ƒ 600 naar ƒ 1000 vond geen bedenking Mevr Niermans werd aangewezen als vertegenwoordigster van de raad in de commissie open bejaardenwerk In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe huisvuilophaaldienst is het noodzakelijk dat de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten ten aanzien van de tarieven wordt gewijzigd De tarieven zullen voor bedoelde dienst ƒ 12 50 per emmer per jaar bedragen Het aanbrengen van bestratingen in de omgeving van de bedrijfsgebouwen van dhr Manneke aan de Achterweg achten B en W noodzakelijk De kosten hiervan worden geraamd op ƒ 4000 Het krediet zou uit de saldi reserve geput dienen te worden De Nieuwstraat dient van een nieuw wegdek te worden voorzien een slakkenfundering moet worden aangebracht Ook de grensaansluiting op de gemeentelijke riolering moet worden gewijzigd in PVC buis Voorts dient nog te worden overwogen of in deze straat een gesloten wegdek moet worden aangebracht De maximale kosten zullen ƒ 25 000 bedragen Reeds in de begroting voor 65 is een bedrag van ƒ 10 000 opgenomen voor verbetering van deze straat B en W verzochten de raad alsnog een krediet van ƒ 15 000 beschikbaar te willen stellen De heer Carels informeerde of men spoedig met de bestrating zou kunnen beginnen daar de toestand onhoudbaar is Hierna kwam de herindeling van de West Zeeuws Vlaamse gemeenten aan de orde waarbij de raad zich uitsprak voor een gemeente in West Z Vlaanderen Dit zou de enige manier zijn om te komen tot een juiste ontwikkeling van de streek Het samenvoegen van de gemeenten Breskens Groede en Schoondijke wijzen zij van de hand Het punt van het ontwerp voorstel om Indien een gemeente niet realiseerbaar zou zijn akkoord te gaan met een samenvoeging van Breskens Groede Schoondijke en Hoofdplaat werd van de hand gewezen daar dit niet positief genoeg was De heer Vergouwe stelde in zijn algemene beschouwing dat zelfgenoegzaamheid eigenbelang enz steeds remmend werken op vernieuwing Alleen wanneer men het oog richt op het algemeen belang komt er vooruitgang De instandhouding van gemeentegrenzen op basis van maatschappelijke samenstelling en geestelijke instelling hebben in grote mate de spanning bevorderd onder de bevolking Het sterkste wapen van tegenstanders van vernieuwing is het wekken van vertrouwen Het plan van G S dat ons wil doen geloven dat katholieken protestanten en buitenkerkelijken niet in een gemeenschap kunnen leven vind ik diep te betreuren en tevens de aantasting van de geestelijke

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=2658 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel 395 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  de competitie is als volgt 1 O de Witte 2 J Reijnhout 3 I Verduijn 4 J v d Lijke 5 J Keijmel 6 R Reijnvoet 7 P Morel 8 A van Mulken 9 L van Oostenbrugge 10 G v Grieken Na afloop bleef men nog enige tijd gezellig bijeen Filmvoorstelling Roode Kruis groot succes De filmavond van het Nederl Roode Kruis is te Breskens een groot succes geworden De zaal van het jeugdgebouw De Uitkomst was tot de laatste plaats bezet met belangstellenden toen mevr Poissonnier den Doelder een welkomstwoord sprak waarbij zij speciaal welkom heette het Roode Kruisteam dat de avond verzorgde Vervolgens sprak de heer M Hoste namens de afd West Z Vlaanderen die zei verheugd te zijn over de grote opkomst Spr deed een beroep op de jongeren zich op te geven als donor voor de bloedtransfusiedienst Hoewel er in Nederland reeds 22000 donors zijn heeft Oostburg nog met een tekort aan donoren te kampen De heer Hoste wees er daarbij op dat men voor donor de leeftijd van 18 jaar moet hebben en niet ouder mag zijn dan 65 jaar Hierna werd een filmpje vertoond over de bloedtransfusiedienst waarna vervolgens overgegaan werd tot vertoning van de hoofdfilm De trotse Rebel Het was een zeer mooie kleurenfilm die de aanwezigen boeide van het begin tot het eind In de pauze had een goedgeslaagde verloting plaats waarbij veel artikelen werden verloot vervaardigd door de bejaarden van Breskens Benoeming notabelen Tot notabelen bij de Hervormde gemeente zijn gekozen de heren I Morel A Leenhouts en P van den Heuvel Heemkundige Kring In het gebouw van de Vrij Evangelische Gemeente heeft de Heemkundige Kring West Z Vlaanderen een propaganda avond gehouden welke zeer druk bezocht was Voorzitter J van Leeuwen uit Oostburg zei in zijn inleiding dat dergelijke avonden tot doel hebben het werk van de Kring bekendheid te geven in alle gemeenten Door de heer A Hoolhorst werd hierna een voordracht gehouden over de geschiedenis van het land van Cadzand Aardenburg noemde hij als oudste plaats waarvoor archeoloog J v Hinte het bewijs had geleverd Door ir A Baudts uit Eekloo werd de film Vlaamse Polders vertoond In deze film werd het ontstaan van het Zwin en de Braakman getoond Opening supermarkt De Spar Dinsdag is in Breskens de eerste supermarkt in West Zeeuws Vlaanderen van De Spar geopend Deze opening was speciaal bestemd voor genodigden Onder de aanwezigen waren burgemeester J A Eekhout wethouder P Zegers de heer H C Baarens direkteur van De Spar Zeeland de aannemers en vele collega s met hun personeel De heer Baarens wenste de heer P v Opdurp veel succes met zijn nieuwe moderne naar de eisen des tijds ingerichte zaak Burgemeester Eekhout vond het een winstpunt voor de gemeente en juichte het toe dat een dergelijke zaak geopend kon worden De winkel was getooid met vele fraaie bloemstukken Woensdagmorgen werd de zaak open gesteld voor het publiek waarvoor grote belangstelling bestond Moedige redding door de mannen van de Pr Wierdsma

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=2606 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel 394 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  toneel op gebouwd hadden en veel voorbereidend werk hebben verricht om deze avond te doen slagen De heer Robijn besloot zijn toespraak met een propagandistisch woord in het belang van openbaar onderwijs Hierna trad de toneelver Groede voor het voetlicht met het toneelspel in 3 bedrijven De Benjamin van Lennox Robinson Dit spel werd op vlotte en goede wijze vertolkt en het publiek volgde dan ook met grote aandacht de verwikkelingen Het was dan ook met aller instemming dat de voorzitter bij het einde de speelsters en spelers hartelijk dankte voor het gebodene De heer L Scheele dankte namens de toneelvereniging voor de goede ontvangst in Breskens en tevens het publiek voor de wijze waarop zij het spel gevolgd hadden Hij hoopte nog vaak in Breskens voor Volksonderwijs te mogen optreden In de pauze had een zeer grote en mooie alsmede goed geslaagde verloting plaats waarbij de voorzitter dank bracht aan de milde gevers van de prijzen en de dames die de lootjes aan de man hadden gebracht Brand In de drogerij van dhr O aan het z gn Duivelshoekje is zaterdagmiddag door onbekende oorzaak brand uitgebroken Dhr O die aan het werk was hoorde plotseling een ontploffing in de drogerij waar copraschilvers lagen te drogen Met enkele brandblussers begon hij zelf te blussen hetgeen echter niet gelukte De gealarmeerde brandweer was spoedig ter plaatse en was de brand spoedig meester De schade is vrij aanzienlijk Wit Gele Kruis Het Wit Gele Kruis afd Breskens heeft een 2 tal bijeenkomsten belegd in het wijkgebouw Voorzitter J Loonen sprak in beide bijeenkomsten zijn tevredenheid uit over de goede opkomst Hij zette het doel van deze bijeenkomsten uiteen waarbij hij de nadruk legde op het komen van een wijkverpleegster in Breskens Hiermede gaan echter enkele financiële offers gepaard Een verhoging van de contributie kan dan ook niet uitblijven De uitbreiding van de wijkverpleging moet gezien worden in het kader van geheel West Z Vlaanderen daar ook voor de wijkverpleegster de 5 daagse werkweek en de vakantie een rol gaan spelen De contributies zullen met ingang van 1 jan verhoogd worden als volgt ƒ 12 ƒ 18 ƒ 24 en ƒ 30 De oude bedragen waren respectievelijk ƒ 7 ƒ 9 50 ƒ 12 50 en ƒ 15 50 Aanstaande zondag zullen nog een 2 tal bijeenkomsten worden gehouden waarvoor dan een tweede deel van de parochie zal worden uitgenodigd Vergadering Z L M De Z L M afdeling Breskens heeft in hotel Valk een algemene ledenvergadering gehouden De voorzitter de heer A Cambier sprak zijn tevredenheid uit over de opkomst In zijn openingswoord stelde hij dat de verhoudingen in de landbouw wel erg scheef liggen Er moeten hoge investeringen gedaan worden en leningen betaald worden terwijl de opbrengstprijzen der landbouwprodukten op een laag niveau liggen De kostenstijging is niet in gelijke mate gegaan als de levensstandaard De landbouw staat aan de verkeerde kant van het economische leven Medegedeeld werd dat de drie landelijke landbouworganisaties willen komen tot een kontrakttelersvereniging Voorts werd aandacht

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=2558 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel , 393 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  zo weinig mogelijk mankracht te bearbeiden Deze sportvelden zullen het heeft wel wat lang geduurd dit jaar in gebruik worden genomen Zij vormen met het clubkleedlokaal in aanbouw een mooi complex Eveneens is in aanbouw en nadert ras zijn voltooiing de brandweergarage waarin mede ondergebracht worden een bergplaats voor de diverse machines van de Dienst Openbare Werken een werkplaats voor ons vakpersoneel een instructielokaal voor het vrijwillige brandweerkorps en het kantoor voor de gemeenteopzichter In de industriële sector was er het gehele jaar door volop werk Uitbreiding van andere bedrijven wordt sterk afgeremd door het gemis aan woningen en bijgevolg gemis aan mankracht Ondanks een litanie van verzoekschriften blijft het zeer moeilijk om voor onze bedrijven een woningvolumetje los te peuteren het heeft geen zin om in dit verslag daar verder op in te gaan Het lied is al te afgezaagd om nog een weerklank te ontmoeten Een probleem dat nog steeds hangen de is en waarmede de Breskense economie nauw verweven is is de 3e haven Het B en W college blijft in deze ingewikkeld gemaakte materie diligent Er is niet veel voor nodig om van Scylla in Charybdis te komen Het college hoopt echter dat in 1965 de uiteindelijke beslissing valt Zij zal dan mede tengevolge kunnen hebben dat de huidige jachthaven eigenlijk een te mooi woord voor de provisorisch aangelegde loopbruggen wat meer ruimte en outillage krijgt Want vooral naast de strand en campingrecreatie is de watersport met al wat daar aan vast zit denk aan onze jachtwerven een belangrijke inkomstenstroom voor de gemeentenaren In de sociale sector kan ik U wijzen op de reeds tot stand gekomen 15 bejaardenwoningen aan de Vijverlaan en vooral op Uw besluit kortelings genomen om tot open bejaardenwerk te komen Een 34 woninkjes met een dienstwoning zal het begin van dit centrum worden Het streven van het B en W college is om binnen enkele maanden met de daadwerkelijke bouw te beginnen Het verenigingsleven is goed te noemen Het gemeentebestuur tracht waar nodig dit stimulansen te geven Het heeft geregeld contact met de verenigingen met het uiteindelijke doel om te komen tot een overkoepelend en waar nodig leidinggevend orgaan een orgaan waarin de diverse verenigingen vertegenwoordigd zijn en elkaar zullen vinden De centrale huisvuilophaaldienst is dan eindelijk een feit geworden Deels via een gemeenschappelijke regeling deels langs een afzonderlijke overeenkomst met de betrokken exploitant hebben de gemeenten Breskens Schoondijke Groede Nieuwvliet Cadzand Zuidzande Retranchement Waterlandkerkje en Biervliet elkaar gevonden om deze dienst aan te gaan Ingaande febr zal de moderne huisvuilwagen 2 maal per week in onze straten verschijnen Eigenlijk mogen wij blij zijn dat het plan van Ged Staten tot samenvoeging van de gemeenten nog maar in een beginstadium is Want van deze huisvuilophaaldienst met 9 gemeenten als partners zou denkelijk niets terecht zijn gekomen indien de herindeling een feit zou zijn geweest Volgens het plan van G S toch zouden min de gemeenten Breskens Groede en Schoondijke al de overige hierboven genoemde gemeenten naar Oostburg overgaan Breskens Groede en Schoondijke zouden dan alleen komen te staan En wij met ons drieen zijn te klein tenzij we de reinigingsrechten drastisch zouden verhogen om een ophaaldienst naar behoren te laten functioneren De oplossing zou dan wel moeten zijn om aan Oostburg te vragen ook bij ons het huisvuil op te halen wat weer een gemeenschappelijke regeling zou meebrengen Juist tegen de veelheid van gemeenschappelijke regelingen kanten G S zich in hun toelichting tot het wetsontwerp inzake de herindeling van gemeenten en zij voeren dit o m als argument voor samenvoeging aan Het is trouwens met het plan van G S eigenaardig gesteld Het lijkt wel op een spelen met een legpuzzle De inzichten veranderen nog al eens en zij volgen elkaar bovendien snel op Zo om een voorbeeld te geven werden enkele jaren geleden de gemeentebesturen van de kustgemeenten Breskens Cadzand Groede Nieuwvliet en Retranchement door G S bijeen geroepen en werd hun voorgehouden dat zij toch vooral aan de infrastructuur dienden te denken Met andere woorden dat zij in de vorm van een Recreatieschap samen kunnen werken aan de ontwikkeling van de gehele West Z Vlaamse kust De kustgemeenten hebben samen met G S een plan ontworpen voor een Recreatieschap West Z Vlaamse Kust dus van Breskens tot aan Retranchement Wat zijn er om tot dat Schap te komen vele belangrijke vergaderingen aan gespendeerd Vergaderingen waaraan ingenieurs planologen economen sociologen stedebouwkundigen ja zelfs de gemeenteraadsleden aan te pas kwamen Volgens het concept van de allerhoogste griffie ambtenaren hebben de 5 kustgemeenten de besluiten genomen een Recreatieschap te vormen Wij wachten nu maar op de goedkeuring door G S van onze raadsbesluiten waarbij dat Recreatieschap hun geesteskind ter wereld kwam De 5 kustgemeenten kunnen dan eindelijk aan de slag Het gemeenten herindelingsplan echter zal nu weer de kust in 2 gedeelten scheiden Breskens en Groede één part aan Oostburg overlatende de verzorging van de rest van de Z Vlaamse kust dus Nieuwvliet Cadzand en Retranchement Toch laat de Z Vlaamse kust zich niet in tweeën splitsen toch zal er een hechte samenwerking tussen alle kustgemeenten nodig zijn Dus dan toch maar een gemeenschappelijke regeling creëren Een zelfde beeld ziet men bij het industrieschap Breskens Hoofdplaat Schoondijke en Groede Enkele jaren geleden werd de gehele noordkust van West Z Vlaanderen met Breskens als centrum door het E T I als industriegebied aangemerkt G S beijverden zich toen sterk en ik ben het college daar nog erkentelijk voor om dit gebied tot kerngebied te proclameren Toen dat helaas niet lukte hebben de gemeenten Breskens Hoofdplaat Schoondijke en Groede besloten dan zelf maar een industrieschap te vormen We kregen hierbij heel veel steun van G S en van de Provinciale diensten al vond men in die kringen onze 4 gemeenten eigenlijk wat te klein om een dergelijk groot project aan te vatten Het industrieschap is er Een van de weinige peilers waar dat Schap op rusten moest wordt nu echter in het gemeenten herindelingsplan weggetrokken Hoofdplaat gaat immers naar IJzendijke Trouwens G S geloven

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=2517 (2016-05-02)
  Open archived version from archive •