archive-nl.com » NL » P » PTI.NL

Total: 99

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PTI
  middelbaar beroepsonderwijs MBO PTI is betrokken bij de branche en investeert op deze manier in ambitieuze jongeren Zij krijgen de mogelijkheid om kennis uit onderwijs te verrijken met praktijkervaring Lees verder Over PTI PTI Partners Maatschappelijk Partner MVO ISO gecertificeerd Branches Energie Water Installatie Infratechniek Financiën Management Mobiel Online Onderzoek Oplossingen Planning Systeem SMS Uitbellen Drukwerk Print Mail Voice Response Systeem Collect Valideren Slimme Meter Multi Channel Mobiele Applicaties Multisite

  Original URL path: http://www.pti.nl/nl/contact/stages (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • PTI
  nummer 30215317 Aansprakelijkheid De informatie op deze website heeft PTI met de grootste zorg samengesteld Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen PTI kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan PTI niet instaan PTI verstrekt op deze website informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling wijzigingen aan te brengen Links naar sites van derden Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden Hiervoor gelden mogelijk op die pagina s aangegeven afwijkende voorwaarden PTI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina s of voor de op deze sites als download aangeboden software Copyright Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van PTI worden gebruikt behalve wanneer het downloaden bekijken en of printen ten behoeve van persoonlijk niet bedrijfsmatig gebruik betreft Over PTI PTI Partners Maatschappelijk Partner MVO ISO gecertificeerd Branches Energie Water Installatie Infratechniek Financiën Management Mobiel Online Onderzoek Oplossingen Planning Systeem SMS Uitbellen Drukwerk Print Mail Voice Response Systeem Collect Valideren Slimme Meter Multi Channel Mobiele Applicaties Multisite Nieuws Nieuwsbericht Nieuwsbrieven In de Media

  Original URL path: http://www.pti.nl/nl/disclaimer (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • PTI
  van PTI worden gebruikt behalve wanneer het downloaden bekijken en of printen ten behoeve van persoonlijk niet bedrijfsmatig gebruik betreft Over PTI PTI Partners Maatschappelijk Partner MVO ISO gecertificeerd Branches Energie Water Installatie Infratechniek Financiën Management Mobiel Online Onderzoek Oplossingen Planning Systeem SMS Uitbellen Drukwerk Print Mail Voice Response Systeem Collect Valideren Slimme Meter Multi Channel Mobiele Applicaties Multisite Nieuws Nieuwsbericht Nieuwsbrieven In de Media In Beeld Contact Vacatures Stages

  Original URL path: http://www.pti.nl/nl/copyright (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • PTI
  of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van aangevraagde informatie en diensten en voor het gebruik voor statistische doeleinden Persoonsgegevens die door gebruikers van de site aan PTI worden verstrekt worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP We stellen nooit gegevens beschikbaar aan derden buiten PTI tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend Alle gegevens die u stuurt naar deze site dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden Automatisch vergaarde niet persoonlijke identificatie informatie In sommige gevallen zal PTI gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard zoals welke versie browser of besturingssysteem een bezoeker gebruikt of welke IP adressen zijn toegewezen door providers etc Deze gegevens helpen ons om de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers Geschillen Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing Wijzigingen Wij behouden het recht dit privacystatement op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacystatement Over PTI PTI Partners Maatschappelijk Partner MVO ISO gecertificeerd Branches Energie Water Installatie

  Original URL path: http://www.pti.nl/nl/privacybeleid (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • PTI
  ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering Opdrachtgever kan zich derhalve jegens PTI nimmer met een beroep op verrekening aan een betalingsverplichting onttrekken 3 7 Bij aanvang van de Overeenkomst zal Opdrachtgever binnen vijf 5 werkdagen en vervolgens maandelijks aan PTI een bedrag zoals opgenomen in de overeenkomst betalen ter voldoening van kosten zoals gespecificeerd in de overeenkomst waaronder loonkosten uitzendorganisaties en portobetalingen aan de distributeurs die PTI in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal maken Over de betreffende vooruitbetaalde bedragen is PTI geen rente aan Opdrachtgever verschuldigd Artikel 4 Meerwerk 4 1 Indien door additionele wensen van Opdrachtgever de Diensten die PTI op grond van de Overeenkomst vervult worden verzwaard dan wel worden uitgebreid is er sprake van meerwerk dat zal worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PTI 4 2 Indien PTI meent dat er van meerwerk sprake zal zijn zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever Voorafgaand aan de uitvoering van meerwerk is toestemming schriftelijk of per e mail van opdrachtgever benodigd 4 3 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 4 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en PTI kunnen worden beïnvloed Artikel 5 Communicatie en rapportage 5 1 Beide Partijen zullen een contactpersoon en een vervangend contactpersoon aanwijzen die de contacten over de wijze van uitvoering van de Overeenkomst zullen onderhouden 5 2 PTI zal Opdrachtgever periodiek schriftelijk op de hoogte stellen van de hoogte van de over die periode in rekening te brengen variabele kosten Daarnaast zal PTI Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van omstandigheden waardoor de uitvoering van de Diensten door PTI wordt belemmerd of vertraagd Artikel 6 Aansprakelijkheid 6 1 PTI is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden waaronder mede begrepen gevolgschade gederfde omzet en winst en immateriële schade verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst 6 2 De aansprakelijkheid van PTI is beperkt tot directe schade welke aan haar kan worden toegerekend en welke verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst Onder directe schade als bedoeld in dit artikel wordt uitsluitend verstaan a redelijke kosten gemaakt om de geleverde prestaties aan de Overeenkomst te laten beantwoorden waaronder begrepen redelijke kosten gemaakt om verloren of beschadigde gegevens te herstellen b redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel c redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel 6 3 Onverminderd wat elders in de Overeenkomst is bepaald is de aansprakelijkheid van PTI tegenover Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt beperkt tot i de in de drie maanden voorafgaande aan deze gebeurtenis daadwerkelijk door Opdrachtgever aan PTI betaalde vergoedingen met uitzondering van de kosten in rekening gebracht door distributeurs voor porto en of betreffende netwerkkosten van telecomoperators en of loonkosten uitzendorganisaties en exclusief BTW dan wel ii het daadwerkelijk onder de verzekering van PTI uitgekeerde bedrag als vergoeding voor opgeslagen materialen en eigendommen van Opdrachtgever zoals enveloppen en meterstandenkaarten De overeengekomen dekking met betrekking tot het genoemde onder sub ii voor materialen waarvan PTI namens opdrachtgever houdster is bedraagt per opgeslagen pallet maximaal 1000 euro en omvat verlies door brand waterschade stormschade en diefstal 6 4 De artikelen 6 1 6 2 en 6 3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van PTI of haar hoogst leidinggevenden 6 5 Indien een tekortkoming aan de zijde van PTI is toe te rekenen aan of voor risico komt van een door PTI ingeschakelde derde zonder dat PTI ter zake enig verwijt treft is de aansprakelijkheid van PTI op dezelfde wijze en voor een zelfde bedrag beperkt als PTI met de betreffende derde is overeengekomen 6 6 Opdrachtgever vrijwaart PTI voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook ter zake van vergoeding van schade kosten of lopende rentevergoedingen verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst 6 7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 10 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PTI meldt Artikel 7 Overmacht 7 1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht Onder overmacht wordt mede verstaan een niettoerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers evenals iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen beslissende controle kan uitoefenen 7 2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan vijfenveertig 45 dagen heeft geduurd heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden Wat al als gevolg van de Overeenkomst gepresteerd is wordt in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst afgerekend zonder dat Partijen verder over en weer gehouden zijn tot betaling van kosten of enige vorm van schade vergoeding Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten en privacy 8 1 De intellectuele eigendomsrechten op door PTI in het kader van deze Overeenkomst ontwikkelde en of toegepaste informatie know how materialen software internetapplicatie s en andere resultaten van de Diensten berusten bij PTI of haar toeleveranciers 8 2 Intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst aangeleverde informatie materialen etc berusten bij Opdrachtgever 8 3 Voor de duur van de Overeenkomst en voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering daarvan verlenen Partijen elkaar over en weer een niet exclusieve niet overdraagbare licentie voor het gebruik van de in artikel 8 1 en 8 2 genoemde informatie know how materialen software internetapplicaties etc 8 4 PTI verleent hierbij aan Opdrachtgever het exclusieve met uitzondering van PTI niet overdraagbare recht delen van de door PTI in het kader van de Response diensten opgebouwde databank voor eigen gebruik op te vragen en te hergebruiken 8 5

  Original URL path: http://www.pti.nl/nl/algemene-voorwaarden (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • PTI
  in day out We stand for pragmatism transparency and integrity Structured or unstructured data Basic or complex processes No problem We create understandable information We can always find a suitable solution Our years of experience mean we can offer the best and most complete operational solutions This saves costs and where possible provides additional information In short we help to improve our customer s processes PTI works with TMI in India There are ten staff members at MMP who work for PTI What is special about this cooperative venture is that the employees from India often come to the Netherlands In this way they not only learn Dutch but the habits and standards and in this way mutual links are also strengthened This also helps to keep people involved Read more PTI has been a keen sponsor of Spieren voor Spieren Muscles for Muscles Foundation for more than ten years This charity helps children who suffer from muscle diseases PTI is a corporate partner of this charity and is proud of this association As well as making an annual financial contribution we also commit our expertise and network to help this Read more PTI manages working relationships by providing services that are carried out as far as possible by electronic means PTI itself works to reduce the use of paper and LED lighting is used throughout to save energy PTI promotes fitness for its members of staff with bicycle and fitness programmes and participation in sporting events organised by their Read more PTI has two ISO International Standard Organisation certificates ISO 9001 quality management and ISO 27001 data and information security PTI attaches great value to this and has held certification since 2004 PTI provides SaaS solutions that have to comply with the best security for customer data and in

  Original URL path: http://www.pti.nl/en/about-pti (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • PTI
  day out We stand for pragmatism transparency and integrity Structured or unstructured data Basic or complex processes No problem We create understandable information We can always find a suitable solution Our years of experience mean we can offer the best and most complete operational solutions This saves costs and where possible provides additional information In short we help to improve our customer s processes PTI works with TMI in India There are ten staff members at MMP who work for PTI What is special about this cooperative venture is that the employees from India often come to the Netherlands In this way they not only learn Dutch but the habits and standards and in this way mutual links are also strengthened This also helps to keep people involved and fully informed about the developments within the area of ICT PTI is actively involved with Dunea in water supply projects abroad For example we are involved with providing 20 000 households with water in Tarakan in Indonesia PTI has developed a unique and cost efficient total concept for collecting meter readings replacing meters customer management and invoicing In these projects Dunea contributes their expertise in processes and infrastructure for providing water PTI facilitates the processes with their SaaS solutions to ensure the administration and meter readings run smoothly Along with the local partner the water company is helped on its way and the organisation is set up so that with the right equipment for example computers internet connections and hand held terminals it is possible to meet the targets to really improve the quality of the water and the associated processes Next Back About PTI PTI Partners Corporate Partner CSR ISO certified Sectors Energy Water Installation and infrastructure technology Finance and Management Mobile and Online Research Solutions Planning System Texting and

  Original URL path: http://www.pti.nl/en/about-pti/PTI%20Partners (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • PTI
  data Basic or complex processes No problem We create understandable information We can always find a suitable solution Our years of experience mean we can offer the best and most complete operational solutions This saves costs and where possible provides additional information In short we help to improve our customer s processes PTI has been a keen sponsor of Spieren voor Spieren Muscles for Muscles Foundation for more than ten years This charity helps children who suffer from muscle diseases PTI is a corporate partner of this charity and is proud of this association As well as making an annual financial contribution we also commit our expertise and network to help this charity With our sponsoring page PTI aims to encourage as many people as possible to get involved and contribute to the Spieren voor Spieren charity through sporting events or by way of donations Link to Spieren voor Spieren website www spierenvoorspieren nl Children should be able to run around cycle play and exercise without any cares In the Netherlands 20 000 children are not able to experience this freedom These children have various muscle ailments This really restricts what they can do Spieren voor Spieren wants to change this and help children all over the world They do this by calling upon people with healthy muscles to help those whose muscles need a helping hand Through partnerships with businesses sporting promotions and by organising events where sport plays a central role the charity raises vital money every year This money is used to carry out research into muscle diseases and improving diagnosis and treatment programmes financing equipment to improve children s quality of life and organising fun days for the children Next Back About PTI PTI Partners Corporate Partner CSR ISO certified Sectors Energy Water Installation and infrastructure

  Original URL path: http://www.pti.nl/en/about-pti/Social%20Partners (2015-11-28)
  Open archived version from archive •