archive-nl.com » NL » R » RBMFURNITURE.NL

Total: 74

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Garantie - RBM
  constructie van het gebouw waarin de producten worden gemonteerd is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico a dat de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van de opdrachtnemer behoren zoals elektriciens hak breek metsel beton stucadoors en of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht b dat licht en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon droog en voldoende verwarmd zijn c dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd Andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en of de aaneengesloten montage niet verhinderen d dat de aangevoerde doch nog niet gemonteerde producten alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor de opdrachtnemer toegankelijke ruimten welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen 4 In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of een oorzaak waarvoor de opdrachtnemer niet aansprakelijk is wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is Ten aanzien van deze verlenging is artikel 3 lid 4 van overeenkomstige toepassing 5 De opdrachtgever is aansprakelijkheid voor beschadiging van producten of gereedschappen alsmede voor vermissing hiervan tenzij de opdrachtnemer hiervoor grove schuld of opzet treft Artikel 6 Proefopstellingen 1 Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden 2 Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaarduitvoering met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan 7 500 euro exclusief omzetbelasting alsmede relevante accessoires in een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie waarvoor bij de opdrachtgever belangstelling bestaat te visualiseren 3 Als tegemoetkoming in de kosten van de proefopstelling zal de opdrachtnemer onmiddellijk nadat deze is geplaatst tweederde van de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten vermeerderd met omzetbelasting aan de opdrachtgever in rekening brengen Transportkosten vice versa in Nederland alsmede eventuele montagekosten zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht hetgeen evenmin het geval is na beëindiging van de proefopstelling 4 In het geval dat de opdrachtgever de producten wenst te behouden zullen deze door de opdrachtnemer alsnog in rekening worden gebracht waarbij rekening zal worden gehouden met de reeds ontvangen betaling ingevolge lid 3 5 De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik beschadiging diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten Artikel 7 Advies en projectkosten 1 De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en of inrichtingsvoorstel het maken van tekeningen en of plattegronden alsmede leiding geven aan de opzet coördinatie en of uitvoering van een project zijn voor rekening van de opdrachtgever 2 Het auteursrecht op door de opdrachtnemer verstrekte adviezen tekeningen draaiboek afbeeldingen en omschrijvingen blijft altijd aan de opdrachtnemer voorbehouden 3 Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten resultaten en of te verwachten prestaties van door hem te leveren c q geleverde producten Artikel 8 Betaling 1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal facturering als volgt geschieden a tot 25 000 euro exclusief omzetbelasting zodra er geleverd is conform artikel 4 lid 2 b vanaf 25 000 euro of meer exclusief omzetbelasting 30 bij opdracht 60 bij het voor verzending gereed zijn van de producten 10 zodra er geleverd is conform artikel 4 lid 2 c wanneer de opdrachtgever met de afname in verzuim is 2 Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden op de door de opdrachtnemer redelijkerwijs aan te geven wijze Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd Door de opdrachtnemer redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten zullen door de opdrachtgever worden vergoed Bij een verschuldigde hoofdsom van ten hoogste 5 000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 15 van het verschuldigde met een minimum van 100 euro Bij een verschuldigde hoofdsom van meer dan 5 000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 10 van het verschuldigde 3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur 4 Indien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c q levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt Artikel 9 Eigendomsovergang verlening overdracht van rechten 1 Aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van de opdrachtnemer zolang de opdrachtgever niet al hetgeen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd met inbegrip van rente en kosten volledig aan de opdrachtnemer heeft voldaan 2 De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage Artikel 10 Risico Zaken zijn voor risico van de opdrachtnemer tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht Artikel 11 Reclamering en garantie 1 Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking doch uiterlijk veertien dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de opdrachtgever in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden Reclamering terzake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking doch uiterlijk veertien dagen na het verstrijken van

  Original URL path: http://www.rbmfurniture.nl/web/nl-garantie.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Nieuws - RBM
  nl sbseating com Brochures bestellen Werken bij RBM Dealers Zoeken Garantie Nieuws Over de website Nieuws Scandinavian Business Seating signed agreement to acquire BMA Ergonomics BV Case Study Havenbedrijf Gent Verhuizing SB Seating Academy Zeist Case Study Isala Klinieken Stageplaats Zomersluiting App voor iPhone en iPad Gesloten met feestdagen Event in Gent Milan Oasis Earth Hour A Scandinavian Love Story About Design Duurzame ontwikkleing Nieuwe country manager Veranderingen in ons

  Original URL path: http://www.rbmfurniture.nl/web/nieuws.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Over de website - RBM
  hebben gegeven De informatie wordt alleen gebruikt binnen RBM inclusief dochterbedrijven en RBM geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derden Met wie kan ik contact opnemen Als u persoonlijke gegevens heeft verstrekt en niet langer wil dat wij deze informatie registreren kunt u een e mail sturen naar info nl sbseating com Automatisch vergaarde informatie waarmee individuen niet geïdentificeerd kunnen worden In bepaalde gevallen registreren we informatie over u die van algemene aard is en waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden Dat kan bijvoorbeeld zijn welk type browser en besturingssysteem u gebruikt Cookiebestanden Een cookiebestand is een klein tekstbestand dat door een website gestuurd wordt en op de harddisk van de bezoeker opgeslagen wordt In de meeste webbrowsers kunt u cookiebestanden van de harddisk van de computer wissen kunt u alle cookiebestanden blokkeren en vragen om cookiebestanden nooit zonder voorafgaande waarschuwing op te slaan Omdat verschillende webbrowsers op verschillende manieren werken moet u de instructies van uw webbrowser lezen om meer te weten te komen over deze functies We gebruiken cookiebestanden om bezoekers een zo goed mogelijke ervaring te bieden en om het aantal bezoekers van onze website te kunnen te tellen Correcte informatie We streven ernaar dat de informatie die op onze website wordt verstrekt zo correct en actueel mogelijk is RBM behoudt zich echter het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing de informatie en productspecificaties op de website te wijzigen en verstrekt geen enkele garantie op de juistheid ervan RBM is niet verantwoordelijk voor verliezen schade of problemen veroorzaakt door verkeerde of gebrekkige informatie in de inhoud van deze website Optimaliseren van de website De website is geoptimaliseerd voor de nieuwste versie van de webbrowsers Internet Explorer en Firefox Voor bepaalde interactieve functies van de website wordt Flash gebruikt waarvoor de nieuwste versie van Flash Player vereist

  Original URL path: http://www.rbmfurniture.nl/web/Over_de_website.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Filosofie - RBM
  Scandinavian Business Seating BV Tel 31 0 78 653 53 53 info nl sbseating com Brochures bestellen Werken bij RBM Dealers Zoeken Milieu Kwaliteit Designers The Future Workspaces Filosofie Sinds jaar en dag ontwerpt RBM haar producten volgens typisch Deense ontwerptraditie Ogenschijnlijk eenvoudig wordt sierlijke vormgeving gecombineerd met functioneel ontwerp Markante Scandinavische designers waaronder Tias Eckhoff ontwerpen met eerlijke materialen en eenvoudige constructiemethoden Een goed design voor een goede prijs

  Original URL path: http://www.rbmfurniture.nl/web/filosofie-nl.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Milieu - RBM
  Milieuvriendelijke productie Net als in vele andere branches vragen ook onze klanten naar milieuvriendelijke producten Het is een belangrijke concurrentiefactor geworden om meubels aan te bieden die zijn gemaakt met oog voor het milieu Voor ons is dat niet iets nieuws waar wij onze productie op aan moeten passen maar een natuurlijke keuze die wij al lang geleden gemaakt hebben Maar natuurlijk kan het altijd beter En daar werken wij iedere dag aan Wij houden ons aan de geldende wet en regelgeving op het gebied van milieu en kwaliteit Dat zijn de minimumeisen Wij proberen hier bovenuit te stijgen door de lat nog hoger te leggen Wij stellen eisen aan onze onderleveranciers Wij zijn continu bezig de hoeveelheid verontreiniging en uitstoot te verminderen En wij proberen continu de milieu en arbeidsmilieubelasting en het grondstoffenverbruik te reduceren zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en prijs Kwaliteits en milieucertificaten RBM is gecertificeerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en het milieumanagementsysteem ISO 14001 De certificering volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001 houdt in dat wij rekening houden met milieu in alle facetten van onze bedrijfsvoering Wij beschikken over een organisatie en structuren en methodes om het vastgestelde milieubeleid te ontwikkelen te implementeren

  Original URL path: http://www.rbmfurniture.nl/web/milieu.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Kwaliteit - RBM
  moeten gekenmerkt worden door eenvoud en een eerlijk ontwerp En dat tegen een aantrekkelijke prijs Onze productieapparatuur is hypermodern maar om een hoge kwaliteit en ethische normen en waarden te waarborgen speelt gedegen vakmanschap nog steeds een belangrijke rol tijdens de productie Met behulp van kennis onderzoek en knowhow heeft RBM bijgedragen aan vele goede werkplekken waarbij wij de gebruikers van onze meubels ergonomische werkhoudingen veel comfort en ruime individuele instelmogelijkheden bieden Onze meubelfilosofie prijst de eenvoud en resulteert in meubels die uitnodigen tot vrijheid en beweging Strenge eisen Onze klanten zijn veeleisend en weten wat zij willen Ze stellen eisen aan onze producten onze service en onze competentie De eisen en wensen van onze klanten vormen een belangrijke motivatie voor iedereen die bij RBM werkt Wij zien dat niet als een probleem in tegendeel Wij stellen hoge eisen aan ons zelf en wij laten ons motiveren door de hoge verwachtingen van onze klanten Wij streven ernaar om onszelf en de klant te overtreffen Houdbaar design Wij werken samen met toonaangevende ontwerpers in Denemarken en andere landen waardoor wij altijd een stapje voor liggen Alle ontwerpen zijn gebaseerd op de Deense meubelesthetiek en de traditie van hoogwaardig design RBM beschikt over een team van productontwikkelaars dat samen met de ontwerpers de meubels verder vorm geeft Wij willen niet alleen mooie en functionele meubels maken maar ook optimale en ergonomisch verantwoorde werkplekken Gegarandeerd goede producten RBM kan garanderen dat u lang kunt genieten van uw nieuwe meubels Heel lang Daarom bieden wij zes jaar garantie op al onze producten Maar onze meubels gaan natuurlijk veel langer mee Gecertificeerde productie Als een van de grootste meubelproducenten van Noord Europa is de kwaliteit van RBM vanzelfsprekend gecertificeerd volgens ISO 9001 de milieuvriendelijkheid volgens ISO 14001 en de arbeidsomstandigheden volgens OHSAS 18001 Dankzij al

  Original URL path: http://www.rbmfurniture.nl/web/kwaliteit.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Designers - RBM
  en informatiepsychologen Het designteam heeft producten en designs ontworpen voor bedrijven als Delite Aps Hamlet Danish Design A S JM Glass Lda en Belcom Inc Blum en Balle hebben de klaptafel Ultima de kantinestoel Cameo en de stoelseries 200 600 en 1200 ontworpen voor RBM Stuk voor stuk lichtende voorbeelden van hoe vorm en functie kunnen worden verenigd www blum balle dk Harrit Sørensen A S Thomas Harrit Denemarken en Nicolai Sørensen Denemarken Harrit en Sørensen zijn twee succesvolle industrieel ontwerpers opgeleid aan de Deense Designschool Sinds 1993 staan zij aan het hoofd van het ontwerpbureau Harrit Sørensen A S Samen hebben zij al een aantal grote successen geboekt Hun eerste succesvolle product was de kledinghanger KNAX Ook de technische verkeersoplossing Greenlight was bijzonder succesvol en werd bekroond met de Deense designprijs in 2000 RBM werkt sinds 2007 samen met Harrit en Sørensen Deze samenwerking heeft geleid tot een nieuwe interpretatie van het begrip kantoormeubels Harrit en Sørensen hebben voor RBM de nieuwe productserie Sweep ontworpen Deze bestaat uit een tafel een bank en fauteuils in een geheel nieuwe comfortabele en functionele uitvoering www harrit sorensen dk Krijn Hamelink Krijn Hamelink geb 1947 Nederland Hamelink is een erkend ontwerper die internationaal bijzonder succesvol is Hij volgde de opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en is sindsdien werkzaam bij het ontwerpbureau Kho Liang Ie In de loop van 30 jaar heeft Krijn meubels voor RBM ontworpen onder meer de stoel Arena die werd bekroond met de GIO prijs De samenwerking tussen RBM en Hamelink heeft niet alleen geleid tot onderscheidingen designprijzen en goede verkoopcijfers maar vooral tot vele tevreden klanten Krijn Hamelink ontwierp ook Combo X en XS voor RBM Een staaltje van doordacht design waarbij de gebruikerswensen leidend zijn geweest Tias Eckhoff Thias Eckhoff geb 1926 Noorwegen Eckhoff

  Original URL path: http://www.rbmfurniture.nl/web/nl-designers.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • The 2020 Workplace - RBM
  Designers The Future Workspaces Downloads CAD pCon catalog Architonic Certificaten Logo Handleiding Brand Management Center Prijslijst RBM Standard Standaardprogramma Stof Kleur combinaties Contact RBM Benelux Scandinavian Business Seating BV Tel 31 0 78 653 53 53 info nl sbseating com Brochures bestellen Werken bij RBM Dealers Zoeken http www sbseating com future workspaces Producten Bureaustoelen Kantine en vergadermeubilair Lounge Tafels Inspiratie Bureau Receptie Vergaderruimtes Kantine Conferentieruimten Onderwijs Hotels Openbare ruimten

  Original URL path: http://www.rbmfurniture.nl/web/future-workspaces-nl.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive