archive-nl.com » NL » R » RITCO.NL

Total: 12

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ritco
  doel het vermarkten van innovatieve oplossingen in de vorm van specialistische producten en diensten voor de spoorbranche Ritco is het platform waar innovatieve producten en diensten samenkomen Ritco onderscheidt zich door samen met industriële partners klanten en met kennis van processen binnen de spoorse omgeving pasklare oplossingen voor problemen te ontwikkelen Ritco beschikt hiervoor over een netwerk van professionals die ieder door haar eigen expertise en aanwezigheid in de markt

  Original URL path: http://www.ritco.nl/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Ritco
  Ritco nieuws Contact Creatus ex conspirationem geschapen uit samenwerking Onder de handelsnaam Ritco worden producten en diensten in de markt gezet die veelal in samenwerking met klanten en industriële partners zijn ontwikkeld waardoor het eindresultaat volledig aansluit bij de bedrijfsvoering en wensen van onze klanten Voor verdere informatie en of een vrijblijvende offerte betreffende de producten op het Ritco platform kunt u contact opnemen met Ritco bv Ritco bv Alver

  Original URL path: http://www.ritco.nl/overritco.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Ritco
  van de schade daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl de Wederpartij uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen tenzij Gebruiker anders aangeeft In geval van liquidatie van aanvrage van surséance van betaling of faillissement van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Wederpartij van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken vermeerdert met de eventuele aan afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht artikel 5 Overmacht Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen waaronder begrepen vertraging bij of toerekenbare tekortkoming door producenten van halffabrikaten c q toeleveranciers vervoers en communicatiemoeilijkheden storingen in computersystemen en werkstakingen Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst artikel 6 Betaling en incassokosten Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1 per maand tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente Gebruiker kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6 5 3 de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd artikel 7 Eigendomsvoorbehoud Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst en deugdelijk is nagekomen Door Gebruiker geleverde zaken die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen Indien derden beslag leggen op

  Original URL path: http://www.ritco.nl/voorwaarden.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Ritco
  die samen met onze partners en op klantwens vraagstukken weten te vertalen naar innovatieve producten en diensten met een hoge meerwaarde voor onze klanten Klanten kunnen per product of productgroep verschillen Op zoek naar een stage of afstudeerplaats Ritco bv biedt studenten een mogelijkheid om werkervaring op te doen Afstudeerders werken samen met industriële partners klanten en Ritco medewerkers aan actuele vraagstukken Voor een stage of afstudeermogelijkheden kan contact opgenomen

  Original URL path: http://www.ritco.nl/werkenbij.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Ritco
  systeem Roadproducts Services Ritco nieuws Contact Railproducts De groep railproducts binnen Ritco bv bestaat uitproducten voor diverse toepassingen binnen de railbranche Momenteel vallen binnen Ritco Railproducts de volgende productgroepen GeoRailManager GeoRailManager is één van de Location Based Services van Ritco en voorziet in een een Track Trace totaal pakket op basis van GPS RFID UWB Zigbee en mobiele data Sotec specialistisch toegepaste lasermeettechnieken Ritco bv Alver 64 3356 EM Papendrecht

  Original URL path: http://www.ritco.nl/railproducts.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Ritco
  ontlasten Locatie informatie en eventueel klantspecifieke externe parameters worden door trace modules continue verzameld en doorgegeven aan een server De verzamelde informatie is op klant specificatie om te vormen tot rapportages analyses en stuurinformatie voor zowel operationeel tactisch als strategisch niveau Samen met u als klant vormen wij de parameterdata om tot relevante informatie met een grote added value voor uw bedrijfsvoering of die van uw klanten GeoRailManager GPS UMTS modules variëren van standaard fabrieksproducten tot en met maatwerk producten specifiek afgestemd op de behoeften eisen en wensen van de klant Veel modules hebben de mogelijkheid om één of meerdere externe signalen te verwerken waardoor niet alleen locatie gegevens maar ook klantspecifieke aanvullende parameters kunnen worden verzameld en omgevormd tot stuurinformatie Door inzichtelijke managementinformatie bespaart u kostbare tijd geld en worden logistieke knelpunten zichtbaar U krijgt direct grip op processen die zich tot voor kort mogelijk veelal buiten uw gezichtsveld afspeelden Online visualisatie via het GeoRailManager portaal biedt real time Track Trace informatie en geschiedenis opties van objecten voertuigen personen en parameters Alle ruwe en tot informatie omgevormde Track Trace data is op vele manieren te ontsluiten Hiervoor is onder andere een XML link protocol beschikbaar Voordelen Real time locatiesbepaling

  Original URL path: http://www.ritco.nl/georailmanager.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Ritco
  foto is het meetapparaat en de beoogde werking bij het PVS systeem weergegeven De knikarmconstructie maakt het mogelijk om de hoogte het display voor de gebruiker in een persoonlijk gewenste stand te positioneren zonder de meting te beïnvloeden De nauwkeurigheid die met het systeem kan worden behaald bedraagt 3mm op een meet afstand van 3 meter PAM display Het display van het Sotec PAM systeem is eenvoudig en waterdicht uitgevoerd De bediening is zodanig vereenvoudigd dat na een korte uitleg iedereen met het systeem metingen kan uitvoeren Er hoeft niets te worden ingesteld Na het inbrengen van de dataplug kan meteen worden gemeten Het menu wijst zichzelf en er zijn geen databewerkingen mogelijk waardoor metingen altijd eenduidig en niet manipuleerbaar zijn door de bedienaar PAM reflectoren Bij het meetsysteem worden standaard twee reflectoren meegeleverd te weten de PVS en Perronrand reflector De namen geven al een indicatie bij welke meting de reflectoren dienen te worden toegepast PVS reflector De PVS reflector wordt geplaatst over de PVS bout op de bovenleidingmast De waterpas op de reflector maakt het mogelijk om de zwarte lijn van de reflector waterpas op te stellen zie onderstaande foto De reflector is speciaal breed uitgevoerd waardoor de positie van het meetsysteem op de spoorstaaf ten opzichte van het PVS punt iets minder nauwkeurig hoeft te zijn waardoor gebruiksgemak en meetsnelheid worden vergroot Perronrand reflector De perronrand reflector wordt ter plaatse van de uit te voeren meting op de rand van het perron gelegd In de software van het systeem is een correctiefactor op genomen die de dikte van de reflector uit de meting verwijderd waardoor een zuivere h maat wordt gegenereerd tot aan de rand van het perron De industriële dataplug is robuust uitgevoerd en speciaal gekozen voor de omgeving waarin de meetapparatuur wordt toegepast De plug

  Original URL path: http://www.ritco.nl/sotec.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Ritco
  Voorwaarden Werken bij Products Railproducts GeoRailManager Sotec PAM systeem Roadproducts Services Ritco nieuws Contact Roadproducts Ritco bv Alver 64 3356 EM Papendrecht Nederland Ing Arjan Rijnaard 31 0 6 22

  Original URL path: http://www.ritco.nl/roadproducts.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive •