archive-nl.com » NL » S » SEACO.NL

Total: 382

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SER Overijssel - Publicaties - Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek
  het ruimtelijke en het infrastructureel mobiliteits beleid Voor de afwikkeling van goederenvervoer is infrastructuur met voldoende capaciteit en kwaliteit de belangrijkste voorwaarde Prioritair in de aanpak van knelpunten zijn volgens SER Overijssel een zo snel mogelijke opwaardering van de A1 en de N35 Met betrekking tot de modaliteit water is het wenselijk dat de Twentekanalen tot klasse Va vaarweg worden opgewaardeerd Een Luchthaven Twente past bij deze prioritaire benadering De voorgenomen bezuinigingsplannen van het kabinet treffen Overijssel echter onevenredig hard Iedere poging de minister op andere gedachten te brengen met name mbt de A1 en de N35 bijv via extra voorfinanciering vanuit de regio krijgt de volle ondersteuning van SER Overijssel Door eigen studies Logistieke visie Zwolle Kampen Meppel en Onderzoek Logistieke draaischijf Twente geven de regio s in Overijssel er blijk van werk te willen maken van het benutten van de potentie van de sector logistiek SER Overijssel vraagt de provincie overkoepelend maximale synergie tussen de beide regio s tot stand te brengen Momenteel staan beide regio s met hun logistieke visies te veel met de rug naar elkander P romotionele activiteiten als Port of Twente dienen door de provincie ondersteund te worden Er moet een groter deel van de totale stroom goederen worden afgetapt om economisch spin off te creëren in termen van overslag assemblage tot eindproducten verwerking en dienstentoevoeging Momenteel gaat 44 van het totale goederenvervoer alleen door Overijssel heen SER Overijssel vraagt de provincie nader te onderzoeken hoe de modaliteit spoor in de logistieke regio s kan bijdragen aan de logistieke ambities van die regio s Met name een compleet aanbod van verbindingen maakt een regio aantrekkelijk voor vestiging van logistieke bedrijven Volgens SER Overijssel kan een relatief kleine spoorterminal in de regio een belangrijke impuls betekenen Tot slot zal logistiek onderdeel moeten uitmaken van het

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=334 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • SER Overijssel - Publicaties - Human Capital Agenda
  veroorzaakt door die sectoren die nu al in grote mate bijdragen aan onze economie Het is van groot belang dat de arbeidsmarkt voor de bouw de installatiesector en de maakindustrie goed functioneert en kwaliteitsimpulsen krijgt En dat dreigende tekorten tijdig worden gesignaleerd en waar mogelijk worden verminderd Door zich te beperken tot het opstellen en uitvoeren van de Human Capital agenda s voor topsectoren wordt de potentie van bestaande technisch hoogwaardige bedrijvigheid onvoldoende benut Juist sectoren als de bouw de installatiesector en de maakindustrie verdienen extra aandacht vanwege enerzijds het grote belang voor de economie en anderzijds de tekorten aan gekwalificeerd personeel die bij ongewijzigd beleid al op korte termijn zullen ontstaan Een brede investering in vakmanschap is volgens SER Overijssel gewenst Een goede aanzet is gegeven in het recent aangeboden programma Overijssels vakmanschap is Overijssels meesterschap Overigens signaleert SER Overijssel dat het totale budget van 6 miljoen euro met het oog op dit programma voorzover niet invulbaar door de ROC s en het bedrijfsleven aanvulling behoeft Tot slot vraagt SER Overijssel nogmaals meer aandacht voor de problematiek van de arbeidsmarktpositie van ouderen Trefwoorden human capital agenda arbeidsmarkt arbeidsmarktbeleid provincie vakmanschap Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=349 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Naar een Energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -
  al relevante en veelbelovende initiatieven zijn genomen op het gebied van energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie Zonder uitzondering wordt daarbij de koppeling gelegd tussen energie en klimaatbeleid enerzijds en economische kansen en innovatie anderzijds Dat betekent een duidelijke trendbreuk met het verleden toen het beleid nog voornamelijk was gebaseerd op groene doelstellingen Algemene conclusie is dat het Rijk tot dusverre als partner in business is gemist Daar ligt naar onze vaste overtuiging de eerste winst voor een succesvol en onderscheidend nationaal Energieakkoord Onze belangrijkste aanbeveling is daarom te kiezen voor een slim samenspel tussen Rijk en regio s i c provincies gekenmerkt door een krachtige inzet op het versnellen en waar nodig opschalen en bundelen van perspectiefrijke regionale initiatieven Kiezen voor een slimme regie betekent onder meer ook dat gericht wordt ingespeeld op de economische kracht en specificiteit van de verschillende provincies en landsdelen Trefwoorden ser overijssel nationaal energieakkoord Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel Oost

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=345 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Achtergrondstudie Winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
  Overijssel Elementen als werkgelegenheid leegstand omzet en nieuwbouwplannen komen hierbij aan bod Eveneens is gedetailleerde informatie op gemeentelijk niveau opgenomen Trefwoorden detailhandel leegstand overijssel winkels Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch overleg en

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=330 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
  000 m 2 winkeloppervlak leeg In 2007 was dit 166 000 m 2 In 2012 bedraagt het Overijsselse leegstandspercentage in de detailhandel voor wat betreft winkeloppervlak 7 7 procent Vijf jaar geleden bedroeg het leegstandspercentage nog 5 1 procent Het verschil met het landelijke gemiddelde is daarmee aanzienlijk toegenomen In 2007 was het verschil met Nederland 0 4 procent in 2012 is het Overijssels leegstandspercentage 1 1 procent boven het landelijk gemiddelde gelegen Op gemeenteniveau is in Overijssel veel verschil zichtbaar Bovenaan de lijst staan Almelo en Deventer met 14 procent leegstand Vooral de Twentse grote steden kennen een grote leegstand Alle hebben een hoger leegstandspercentage dan het Overijssels gemiddelde Toch nog vele nieuwbouwplannen Ondanks de grote leegstand in het huidige winkelbestand hebben diverse Overijsselse gemeenten nog vele nieuwbouwplannen Als de winkelmeters van alle bekend zijnde projectplannen in Overijssel worden opgeteld en de voorgenomen sloop daarvan wordt afgetrokken komt dit neer op een mogelijke uitbreiding van het winkelaanbod met zo n 140 000 m 2 winkelvloeroppervlak Advies bedrijfsleven Overijssel Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben zich voorlopig op de lijn gesteld de leegstand van winkels als lokale aangelegenheid te zien en dat het voornamelijk een gemeentelijke taak betreft SER Overijssel is gevraagd of er niettemin een provinciale rol is op dit terrein SER Overijssel ziet deze in de huidige situatie nadrukkelijk wel De problematiek in de ogen van SER Overijssel dient zeker in onze provincie prominent op de agenda dienen te staan Het belang is groot in termen van leefbaarheid van binnensteden en dorpen maar zeker ook regionaal economisch en voor de sector sec SER Overijssel adviseert Gedeputeerde Staten van Overijssel de regietaak m b t detailhandel op zich te nemen Via het beschikbare ruimtelijk instrumentarium dienen boven regionale detailhandelsinitiatieven op elkaar te worden afgestemd een nieuwe provinciale detailhandelsvisie met regiospecifieke

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=327 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Cultuur en economie
  een nieuwe cultuurnota voor de periode 2013 2016 meent de SER Overijssel dat er scherpere keuzes nodig zijn al is het maar vanuit het oogpunt van een beperktere aanwezige budgettaire ruimte In algemene zin is het volgens SER Overijssel wenselijk meer te sturen aan de hand van economische effecten hetzij indirect direct of aantoonbaar positief voor het vestigingklimaat Gewogen vanuit die focusgedachte en de wenselijkheid te sturen op economische spin off stelt SER Overijssel voor in het provinciale cultuurbeleid meer nadruk te leggen op bijv culturele infrastructuur met bovenlokale betekenis versterking relatie cultuur en toerisme recreatie podiumkunsten en programma s als cultuur en economie en minder nadruk op bijvoorbeeld amateurkunst cultuureducatie en programma s als cultuur en ruimte Minder nadruk betekent in de ogen van SER Overijssel niet geheel geen aandacht maat betekent binnen deze terreinen je te beperken tot programma s die flankerend zijn ter ondersteuning van de provinciale kerntaak op het gebied van cultuur Trefwoorden cultuur economie economische spin off ser overijssel Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=325 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Jaarverslag SER Overijssel 2011
  Trefwoorden 2011 jaarverslag ser overijssel Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel Oost Nederland 14 11 2014 Advies Samen werkt Beter economie en natuur 22 10 2014 Tussenevaluatie regionaal

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=323 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid
  4 sectoren High Tech Energie Kunststoffen Health die voor de economische ontwikkeling van de provincie Overijssel van groot belang worden geacht Daarnaast kiest de provincie Overijssel voor een verdere versterking van de sectoren Toerisme Agrofood en Bouw De SER Overijssel kan zich daar in vinden Deze sectoren hebben in de ogen van SER Overijssel ook een relatief goede uitgangspositie en vanuit een gewenste focusgedachte is het legitiem niet op alle landelijke aangewezen topsectoren aan te haken Verbazing wekt wel het achterwege blijven van de sector logistiek De provincie investeert de komende jaren in randvoorwaardelijke sfeer infrastructuur zeer fors Dit geeft mede een impuls aan logistieke activiteiten en kansen om logistiek als belangrijk cluster in Overijssel uit te bouwen Volgens SER Overijssel dienen de kansen voor logistiek opgepakt te worden en een plaats te krijgen binnen het provinciale economische beleid Als voorbeeld noemt de SER versterking en verknoping van spoor weg water en luchtverbindingen in Twente Het bedrijfsleven in Overijssel waardeert de sterke focus op innovatie Maar deze zou de gewenste aandacht voor economische vraagstukken in de brede zin kunnen doen ondersneeuwen Thematieken als bijvoorbeeld de onderkant van de arbeidsmarkt de positie van kwetsbare jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt de relatief hoge werkloosheid bedrijventerreinen kantorenlocaties en crisismaatregelen op regionaal niveau zijn onderbelicht in het voorgenomen economisch beleid De keuze voor genoemde topsectoren dwingt in de ogen van de SER Overijssel juist tot extra aandacht voor arbeidsmarktbeleid Immers agrofood hightech kunststof health en bouw zijn sectoren met een aanstaand groot tekort aan arbeidskrachten Enige zorg hebben de sociale partners over het voldoende aanhaken van het MKB in Overijssel De innovatiegelden dienen niet bij voorbaat en uitsluitend neer te slaan bij de R D afdelingen van enkele grote multinationals en kennisinstellingen In het verleden strandden initiatieven vanuit innovatiebeleid teveel in de prototype

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=320 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •