archive-nl.com » NL » S » SERZEELAND.NL

Total: 66

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  andere manier gekoppeld aan het water bijvoorbeeld zeehavens visserij toerisme en landbouw Het is daarom een goede zaak dat in het Uitvoeringsprogramma op een integrale wijze naar de kansen en ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta gekeken wordt Meer 28 mei 2010 Advies over de biobased economy in Zeeland Zeeland is een provincie die bij uitstek geschikt is om bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van de groene economie te stimuleren De

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m4a1b2,default,1&m4a1b2lang=nl_NL&m4a1b2pagelimit=8&m4a1b2pagenumber=3&m4a1b2returnid=56&page=56 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden Axel Zelzate en Sloegebied Antwerpen Dit is één van de adviezen in de brief van SER Zeeland aan Provinciale Staten naar aanleiding van de ontwerp Kadernota Economische Agenda 2 0 Deze nota bevatten de voorstellen van het College van Gedeputeerde Staten voor wat betreft de strategische keuzes en uitgangspunten voor het provinciaal economisch beleid in de komende vier tot zes jaren Op basis van de gemaakte keuzes en kaders wordt het economisch beleid verder uitgewerkt en geconcretiseerd in de zgn Beleidsnota Economische Agenda 2 0 die in het voorjaar 2016 verschijnt De Provincie Zeeland ziet vier economische opgaven in de komende jaren Eén daarvan betreft de transitie naar een circulaire economie Dat is een economie die duurzaam is die geen afval of restproducten kent en dus een minimaal gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen Hoewel SER Zeeland ingenomen is met het feit dat de transitie naar een circulaire economie als een kernopgave beschouwd wordt plaatst zij er toch enkele kanttekeningen bij Allereerst dient er rekening mee gehouden te worden dat deze transitie een geleidelijk proces is dat de nodige tijd vergt Daarnaast is essentieel dat de transitie alleen kan slagen als hiervoor draagvlak en medewerking is van bestaande en economisch gezonde ondernemingen Een andere economische opgave heeft te maken met de demografische ontwikkelingen Zeeland heeft te maken met een dalend geboortecijfer met ontgroening wegtrekken van jonge mensen en met vergrijzing Vooral hoger opgeleide jongeren verlaten Zeeland en vestigen zich vooral in de Randstad Met het oog op de toekomst kenniseconomie is deze ontwikkeling ongewenst SER Zeeland vraagt zich af of volstaan kan worden met het versterken van de onderwijsstructuur in Zeeland Er is meer nodig om hoger opgeleiden aan

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/24/56/Advies-inzake-de-Kadernota-Economische-Agenda-2-0 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  van infrastructuur verkeer en vervoer van de Provincie Zeeland Naast de knelpunten op de Midden Zeelandroute wijst SER Zeeland ook op een groot verkeersknelpunt voor het bedrijfsleven in Zeeuws Vlaanderen de aansluiting van de Tractaatweg op het Vlaamse hoofdwegennet Deze laat steeds meer te wensen over zeker als straks de Tractaatweg 2 x 2 baans wordt Vooral de verkeersafwikkeling op de R4 oost naar en van Gent zal een groot knelpunt gaan vormen omdat deze R4 oost in Vlaanderen blijkbaar nog steeds gezien wordt als een ontsluitingsweg voor de aanpalende bedrijven Deze weg is niet geschikt voor het doorgaande verkeer Het dagelijks provinciebestuur wordt gevraagd om dit verkeersknelpunt nog meer onder de aandacht van de Vlaamse overheid te brengen Helaas is in de afgelopen jaren al een aantal malen gebleken dat in geval van een verkeerscalamiteit of bij ingrijpende wegwerkzaamheden aan het hoofdwegennet Zeeland moeilijk bereikbaar is Omdat er vaak geen reële alternatieve uitwijkroutes aanwezig zijn zijn oponthoud en lange files dan het gevolg Dit leidt tot economische schade voor het bedrijfsleven SER Zeeland roept de Provincie Zeeland op om meer af te stemmen met andere wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat en het Waterschap In het huidige informatietijdperk moet het toch mogelijk zijn om weggebruikers eerder beter en anders te informeren over stremmingen en uitwijkroutes Voor de uitvoering van haar verkeers en vervoersbeleid kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de zgn BDU gelden van het Rijk Tot op heden lag de verdeling van deze Rijksmiddelen over een aantal uitgavenposten redelijk vast en had de Provincie maar weinig mogelijkheden om daarvan af te wijken Dit gaat binnenkort veranderen Dat betekent dat het niet meer vanzelfsprekend is dat circa 75 van de BDU gelden besteed wordt aan het openbaar vervoer en aan het fiets voetveer Vlissingen Breskens SER Zeeland adviseert dan ook om

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/23/56/Advies-over-het-Provinciale-Mobiliteitsplan-2016-2019 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  belang van de Zeeuwse economie Dit dienen belangrijke uitgangspunten te zijn voor het economische beleid van het nieuwe dagelijkse bestuur van de Provincie Zeeland voor de komende vier jaren Dit is de hoofdlijn van het advies dat SER Zeeland onlangs heeft uitgebracht aan het College van GS ten behoeve van de opstelling van de zgn Kadernota Economische Agenda 2016 2019 Het College van GS had SER Zeeland om een advies gevraagd SER Zeeland stelt in haar brief voor om te kiezen voor een viertal thema s Allereerst het stimuleren van de innovatiekracht van het Zeeuwse midden en kleinbedrijf Economische groei is alleen maar mogelijk als het bedrijfsleven blijft innoveren en daarmee haar concurrentiepositie behoudt of versterkt Daarnaast is ook de bevordering van de verduurzaming van de economie een belangrijk speerpunt Een essentieel onderdeel hiervan is de biobased economy SER Zeeland adviseert het College van GS het beleid op dit terrein voort te zetten Als derde thema ziet SER Zeeland de verbetering van de stedelijke voorzieningen Goed functionerende steden met kwalitatief goede voorzieningen zijn onmisbaar voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zeeland Tenslotte adviseert SER Zeeland om de digitale bereikbaarheid van Zeeland verder te verbeteren de ambitie dient te zijn dat overal

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/22/56/Advies-ten-behoeve-van-de-opstelling-van-de-Kadernota-Economische-Agenda-2016-2019 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  11 Zeeuwen is werkzaam in deze sector Daarmee is het toerisme naast de bedrijvigheid in de zeehavens en de landbouw één van de belangrijke pijlers van de Zeeuwse economie Heel veel jaren heeft het toerisme in Zeeland de wind mee gehad en namen het toeristisch bezoek en de werkgelegenheid in de sector alleen maar toe Daar is om een aantal redenen na 2010 verandering in gekomen Groei van het toerisme is niet langer meer vanzelfsprekend Daarom hebben SER Zeeland en TOZeeland aan de adviesbureaus Van der Reest en Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd gevraagd aan te geven waar de groeikansen voor het toerisme in de komende jaren liggen Zie het rapport Zeeland Recreatieland Behalve een pleidooi voor steun en medewerking van Zeeuwse overheden aan de realisering van investeringsplannen van toeristische ondernemers bevat de gezamenlijke brief van SER Zeeland en TOZeeland nog enkele andere adviezen Beide organisaties vragen aan de Zeeuwse overheden om de zgn unique selling points van toeristisch Zeeland te koesteren Het gaat dan vooral om zaken als ruimte authenticiteit frisse lucht water en strand Ontwikkelingen die van negatieve invloed kunnen zijn op deze unique selling points dienen uiterst zorgvuldig te worden afgewogen Als voorbeeld noemen SER Zeeland en TOZeeland de steeds grotere druk om op het strand o a strandslaaphuisjes in de duinen bebouwing toe te staan Dit vormt vaak een regelrechte aantasting van het natuurlijk karakter van de kuststrook en dat is nu juist één van de belangrijkste motieven van toeristen om Zeeland als vakantiebestemming te kiezen Naast de belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid ook in afgeleide sectoren als detailhandel bouwnijverheid en dienstverlening kan het toerisme ook een rol spelen bij het oplossen dan wel het verminderen van een aantal maatschappelijke vraagstukken in Zeeland In een dunbevolkt gebied als Zeeland kan de aanwezigheid van toeristen soelaas

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/21/56/Advies-over-de-toeristische-ontwikkelingskansen (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  regie te nemen en actief te sturen op het gebied van de detailhandel Een goede en gevarieerde detailhandelssector is een belangrijke vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven en nieuwe werknemers Ook het toerisme is gebaat bij aantrekkelijke en levendige binnensteden Dat schrijft SER Zeeland in een advies aan het College van Gedeputeerde Staten In haar advies constateert SER Zeeland dat de detailhandel sterk in beweging is Er is een stormachtige groei van het aantal webwinkels en er wordt door de consument steeds meer digitaal gewinkeld Het online winkelen gaat ten koste van de fysieke winkels Daarbij komt dat als gevolg van de economische crisis de groei van de consumentenbestedingen al een aantal jaren stagneert Het resultaat van deze ontwikkelingen is zichtbaar in het straatbeeld op steeds meer plekken staan winkelpanden leeg De verwachtingen voor de toekomst zijn terughoudend het online winkelen zal blijven groeien en het herstel van het consumentenvertrouwen in de economie laat op zich wachten Tegelijkertijd lijkt het erop dat veel winkeliers en gemeentebestuurders er nog steeds van overtuigd zijn dat de goede oude tijd terugkomt Bepaalde structurele marktontwikkelingen zoals het online winkelen en het veranderende consumentengedrag worden ontkend of genegeerd De bakens worden niet of onvoldoende verplaatst waardoor leegstand en op sommige plaatsen zelfs verpaupering toenemen Volgens SER Zeeland is de situatie in de detailhandel zo zorgelijk dat daardoor ook afbreuk wordt gedaan aan het Zeeuws vestigingsklimaat Evenals onderwijs gezondheidszorg en culturele voorzieningen is de detailhandel een essentieel onderdeel van het voorzieningenniveau in Zeeland Aantrekkelijke winkelgebieden zijn immers een belangrijke voorwaarde voor vestiging van nieuwe ondernemingen nieuwe werknemers en nieuwe inwoners Ook om die reden kunnen wij het ons in Zeeland niet veroorloven om de ontwikkelingen in de detailhandel verder op zijn beloop te laten Gelet op het Zeeuwse belang dat in het geding is doet SER Zeeland een

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/20/56/Advies-over-een-vitale-en-aantrekkelijke-detailhandelssector-in-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  voor het advies van SER Zeeland vormen de uitkomsten van een rapport van het adviesbureau Stratix Consulting B V dat in opdracht van de Provincie Zeeland is uitgebracht Uit dit rapport komt naar voren dat er nog circa 6 000 Zeeuwse bedrijven zijn die geen of onvoldoende de beschikking hebben over een goede breedbandinfrastructuur Stratix verwacht dat bedrijven die alleen maar beschikken over een aansluiting op het koperleidingennetwerk van KPN binnen nu en vijf jaar tegen capaciteitsgrenzen van het netwerk zullen aanlopen De reden daarvan is dat de vraag naar capaciteit in de komende jaren explosief zal blijven toenemen Enerzijds gaat het om bedrijven in het buitengebied zoals recreatie en agrarische bedrijven maar anderzijds schort het ook op veel kleinere bedrijventerreinen aan een goede digitale infrastructuur Voor SER Zeeland is een tweedeling van Zeeland in gebieden met en zonder goede digitale ontsluiting niet aanvaardbaar De ambitie moet zijn dat alle bedrijven instellingen en inwoners van Zeeland toegang hebben tot de moderne informatietechnologie Juist in een provincie als Zeeland met een relatief dunne en versnipperde bevolkings en bedrijvendichtheid en een eilandenstructuur vraagt dit extra inspanningen Het is zeer de vraag of z n digitale ontsluiting vanuit de markt van bekabelaars tot

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/19/56/Advies-inzake-de-digitale-agenda-voor-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  van 1 000 MW verdient provinciale steun Dit adviseert SER Zeeland aan het College van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de uitkomsten en conclusies van de Zeeuwse Energieconferentie die SER Zeeland op 23 oktober jl heeft georganiseerd In deze conferentie ging het om de vraag welke sociaal economische kansen het landelijk Energieakkoord biedt voor Zeeland Aan de hand van de discussies in een viertal workshops tijdens deze conferentie heeft SER Zeeland adviezen uitgebracht aan het dagelijks bestuur van de provincie en aan de Colleges van B W van de Zeeuwse gemeenten Ook windenergie op land kan voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf zorgen voor werkgelegenheid vooral wat betreft het beheer en onderhoud van windmolens Tegelijkertijd constateert SER Zeeland dat de inpassing van windmolens in het Zeeuwse landschap veel aandacht vraagt In kwetsbare gebieden en in gebieden die voor het toerisme interessant zijn zouden geen windmolens geplaatst moeten worden De Provincie dient extra in te zetten op vergroting van het draagvlak voor windenergie onder de Zeeuwse bevolking en daarbij te wijzen op de werkgelegenheidsaspecten SER Zeeland ondersteunt de plannen van EPZ N V Delta om de kolencentrale in Borssele om te bouwen naar een 100 biomassa centrale Een dergelijke ombouw past prima bij de plannen in het Energieakkoord voor grootschalige opwekking van duurzame energie Ook geeft zo n biomassa centrale een impuls aan de biobased economy in Zeeland Met andere woorden het mes snijdt aan meerdere kanten Omdat de tijd begint te dringen is het zaak dat de provincie zich blijft inzetten voor de benodigde Rijkssubsidie om de ombouw tot stand te brengen Er kan nog veel bereikt worden op het gebied van energiebesparing in bestaande woningen en openbare gebouwen zoals scholen ziekenhuizen kantoren en bedrijfsgebouwen Dat is niet alleen goed voor milieu en klimaat maar zorgt ook voor banen

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/18/56/Advies-naar-aanleiding-van-de-Zeeuwse-Energieconferentie-op-23-oktober-jl (2016-01-31)
  Open archived version from archive •