archive-nl.com » NL » S » SERZEELAND.NL

Total: 66

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  Brabant en Zeeland om krachtig in te zetten op de zogeheten biobased economy Het volledige advies is op donderdag 3 oktober jl door Luit Ezinga voorzitter van SER Zeeland overhandigd aan de verantwoordelijke Gedeputeerden van Noord Brabant en Zeeland en aan Gerard van Harten voorzitter van het Topteam Chemie Aan de provincies Noord Brabant en Zeeland wordt geadviseerd om stevig in te zetten op het steunen van de groei van de biobased economy Er zijn weinig sectoren en bedrijfstakken in Zuidwest Nederland die nog groeimogelijkheden hebben van circa 500 arbeidsplaatsen per jaar en dat gedurende een aantal jaren Tevens is de uitbouw van de biobased economy erg belangrijk voor sectoren zoals de agrofood de logistiek de energiesector en de procesindustrie Dit zijn sectoren die een belangrijke positie innemen in de regio De concrete cijfers over de werkgelegenheid komen uit het onderzoek van CE Delft Zo heeft dit adviesbureau berekend dat door het gebruik van biomassa voor de omschakeling van de kolengestookte centrale naar een bio energiecentrale zo n 150 arbeidsplaatsen bij EPZ in Borssele behouden blijven Het bureau schrijft verder in haar advies dat de sociaal economische vooruitzichten van de biobased economy in Zuidwestelijke Delta goed zijn Zeker als de olieprijs stijgt en het klimaatbeleid van de overheid wordt aangescherpt Het mkb is een belangrijke factor om deze berekende groei van de werkgelegenheid te realiseren Er moet daarom meer gebeuren om de mkb ondernemers in de biobased economy te stimuleren Door het schrappen en vereenvoudigen van wetten en regels kunnen ongewenste en onnodige belemmeringen voor het mkb worden weggenomen Ook kunnen provincies en gemeenten de mkb ondernemer steunen door meer biobased producten in te kopen Verder hebben beide SER en de grote zorg dat bedrijven in de biobased economy onvoldoende krediet kan aantrekken om innovaties door te voeren Het ontbreekt

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/17/56/Advies-over-de-sociaal-economische-kansen-van-de-biobased-economy-in-Zuidwest-Nederland (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  2015 in Middelburg Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50 In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens Goede zeewaartse en verbindingen over het land zijn cruciaal SER Zeeland denkt daarbij o a aan een volledig vierbaanse autoweg tussen de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden Axel Zelzate en Sloegebied Antwerpen Meer 05 augustus 2015 Advies over het Provinciale Mobiliteitsplan 2016 2019 Door de aanleg van o a de N57 op Walcheren van de verbrede N61 in West Zeeuws Vlaanderen en van de tunnel bij Sluiskil is het hoofdwegennet in Zeeland in de afgelopen jaren een stuk verbeterd Toch blijft er een aantal verkeersknelpunten over

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m9376a,default,1&m9376anumber=2&m9376acategory=General&m9376alang=nl_NL&m9376apagenumber=1&m9376areturnid=15&m9376areturnid=15&page=15 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  situatie in de detailhandel in Zeeland Bij veel winkeliers staat het water tot aan de lippen en steeds meer winkelpanden komen leeg te staan Niet alleen op locaties die minder gunstig gelegen zijn maar ook in de belangrijkste winkelstraten van de Zeeuwse binnensteden Van een groeimarkt is de detailhandel in korte tijd geworden tot een krimpmarkt Tegelijkertijd komt er nog steeds winkelruimte bij vooral op plaatsen die perifeer gelegen zijn Hierdoor wordt de positie van de Zeeuwse binnensteden als aantrekkelijke winkel en verblijfsgebieden verder uitgehold Gelet op o a de nog steeds toenemende leegstand van winkels blijkt dat de Zeeuwse gemeenten niet in staat zijn een gezamenlijke vuist te maken tegen deze ontwikkeling SER Zeeland doet dan ook een beroep op de Provincie Zeeland om meer regie te nemen en actief te sturen op het gebied van de detailhandel Een goede en gevarieerde detailhandelssector is een belangrijke vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven en nieuwe werknemers Ook het toerisme is gebaat bij aantrekkelijke en levendige binnensteden Meer 28 februari 2014 Advies inzake de digitale agenda voor Zeeland SER Zeeland maakt zich zorgen over het feit dat veel Zeeuwse bedrijven niet onvoldoende of te laat kunnen beschikken over een goede breedbandinfrastructuur Daardoor zullen

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m9376a,default,1&m9376anumber=2&m9376acategory=General&m9376alang=nl_NL&m9376apagenumber=3&m9376areturnid=15&m9376areturnid=15&page=15 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  om te kiezen voor een viertal thema s Allereerst het stimuleren van de innovatiekracht van het Zeeuwse midden en kleinbedrijf Economische groei is alleen maar mogelijk als het bedrijfsleven blijft innoveren en daarmee haar concurrentiepositie behoudt of versterkt Daarnaast is ook de bevordering van de verduurzaming van de economie een belangrijk speerpunt Een essentieel onderdeel hiervan is de biobased economy SER Zeeland adviseert het College van GS het beleid op dit terrein voort te zetten Als derde thema ziet SER Zeeland de verbetering van de stedelijke voorzieningen Goed functionerende steden met kwalitatief goede voorzieningen zijn onmisbaar voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zeeland Tenslotte adviseert SER Zeeland om de digitale bereikbaarheid van Zeeland verder te verbeteren de ambitie dient te zijn dat overal in Zeeland de digitale infrastructuur state of the art is SER Zeeland verwacht van de nieuwe nota Economische Agenda dat deze een heldere en enthousiasmerende visie en strategie presenteert op het benutten van de groeikansen van de Zeeuwse economie Een visie en een strategie die ook door andere Zeeuwse overheden en instellingen wordt onderschreven zodat alle neuzen dezelfde kant op staan Waar dat nodig is vanuit het bredere Zeeuwse belang is SER Zeeland trouwens voorstander van een wat steviger regiefunctie van de provincie Als de Zeeuwse gemeenten er niet in slagen of bereid zijn om zelf tot goede afspraken te komen over gezamenlijk beleid ten aanzien van sociaal economische onderwerpen adviseert SER Zeeland de provincie niet te schromen om actief in te grijpen en initiatieven te ontplooien Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/22/15/Advies-ten-behoeve-van-de-opstelling-van-de-Kadernota-Economische-Agenda-2016-2019 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  economie Heel veel jaren heeft het toerisme in Zeeland de wind mee gehad en namen het toeristisch bezoek en de werkgelegenheid in de sector alleen maar toe Daar is om een aantal redenen na 2010 verandering in gekomen Groei van het toerisme is niet langer meer vanzelfsprekend Daarom hebben SER Zeeland en TOZeeland aan de adviesbureaus Van der Reest en Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd gevraagd aan te geven waar de groeikansen voor het toerisme in de komende jaren liggen Zie het rapport Zeeland Recreatieland Behalve een pleidooi voor steun en medewerking van Zeeuwse overheden aan de realisering van investeringsplannen van toeristische ondernemers bevat de gezamenlijke brief van SER Zeeland en TOZeeland nog enkele andere adviezen Beide organisaties vragen aan de Zeeuwse overheden om de zgn unique selling points van toeristisch Zeeland te koesteren Het gaat dan vooral om zaken als ruimte authenticiteit frisse lucht water en strand Ontwikkelingen die van negatieve invloed kunnen zijn op deze unique selling points dienen uiterst zorgvuldig te worden afgewogen Als voorbeeld noemen SER Zeeland en TOZeeland de steeds grotere druk om op het strand o a strandslaaphuisjes in de duinen bebouwing toe te staan Dit vormt vaak een regelrechte aantasting van het natuurlijk karakter van de kuststrook en dat is nu juist één van de belangrijkste motieven van toeristen om Zeeland als vakantiebestemming te kiezen Naast de belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid ook in afgeleide sectoren als detailhandel bouwnijverheid en dienstverlening kan het toerisme ook een rol spelen bij het oplossen dan wel het verminderen van een aantal maatschappelijke vraagstukken in Zeeland In een dunbevolkt gebied als Zeeland kan de aanwezigheid van toeristen soelaas bieden bij het in stand houden van voorzieningen als winkels ziekenhuizen en theaters Daar kunnen dan alle Zeeuwen van profiteren Het toerisme kan er voor zorgen dat Zeeland aantrekkelijk blijft voor de eigen inwoners en een geschikte vestigingsprovincie blijft voor nieuwe inwoners en nieuwe ondernemingen Diverse grote concerten en filmfestivals kunnen in Zeeland plaatsvinden dankzij de aanwezigheid van toeristen terwijl juist deze culturele festiviteiten weer positief zijn voor de toeristische sector Een en ander geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de aankomst van een Touretappe in 2015 op de stormvloedkering SER Zeeland en TOZeeland adviseren de Zeeuwse overheden dan ook om vooral die initiatieven te stimuleren die leiden tot meer samenwerking over sectoren heen Een onderwerp dat vanuit de toeristische sector steeds meer belangstelling krijgt is de digitale ontsluiting van Zeeland In veel gebieden is de digitale infrastructuur state of the art De toerist van vandaag wil en verwacht een probleemloze aansluiting op het digitale netwerk en accepteert niet dat deze aansluitingen op zijn haar vakantieadres minder zijn dan wat hij zij thuis gewend is Echter in dunbevolkte buitengebieden in Zeeland laat de digitale bereikbaarheid soms te wensen over Nog niet overal is er een toekomstbestendige breedbandinfrastructuur Toeristische ondernemers in deze gebieden kunnen vooralsnog niet mee met de verdere digitalisering en informatisering en dit verzwakt hun concurrentiepositie Beide organisaties doen een oproep aan de Zeeuwse overheden om initiatieven te

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/21/15/Advies-over-de-toeristische-ontwikkelingskansen (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  woensdag 11 maart 2015 in Middelburg Pagina 9 van 10 10 september 2010 Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Zeeland SER Zeeland ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen mvo als een belangrijke mogelijkheid voor meer duurzame economische groei in Zeeland Het stimuleren van mvo moet daarom meer zijn dan een doel op zich of een trendy luxe Meer 02 juli 2010 Advies over het ontwerp Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010 2015 Zeeland bestaat

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m9376a,default,1&m9376anumber=2&m9376acategory=General&m9376alang=nl_NL&m9376apagenumber=9&m9376areturnid=15&m9376areturnid=15&page=15 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  initiatieven ontplooien op het gebied van biobased economy Daarmee heeft de regio een voorsprongpositie ten opzichte van andere regio s Van de provinciale overheid wordt verwacht dat zij deze initiatieven uit de marktsector faciliteert dat zij zorgt voor goede voorwaarden o a infrastructuur beschikbaarheid van kennis en dat zij zich inzet voor financiële steun hiervoor van het Rijk en van Europa Daarnaast doet SER Zeeland een oproep om in de reeds bestaande samenwerking met biobased ontwikkelingen in omliggende regio s zoals West Brabant en Gent vooral de reeds vergevorderde resultaten van het project Bio Base Europe in te brengen en ervoor te zorgen dat deze de aandacht krijgen die ze verdienen De regio Gent Terneuzen met de daar gevestigde industrieën zoals o a verenigd in het Biopark Terneuzen heeft grote potenties Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50 In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens Goede zeewaartse en verbindingen over het land zijn cruciaal SER Zeeland denkt daarbij o a aan een volledig vierbaanse autoweg tussen de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden Axel Zelzate en Sloegebied Antwerpen Meer 05 augustus 2015 Advies over het Provinciale Mobiliteitsplan 2016 2019 Door de aanleg van o a de N57 op Walcheren van de verbrede N61

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/6/15/Advies-over-de-biobased-economy-in-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  het gegeven dat Zeeuws Vlaanderen aan Vlaanderen grenst zou veel beter benut kunnen worden SER Zeeland pleit voor een integrale aanpak van het bevolkingsvraagstuk waarbij meer samenwerking tussen overheden onderling en tussen maatschappelijke organisaties een voorwaarde is Dan hoeft de verwachte krimp geen onontkoombaar probleem te zijn Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50 In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens Goede zeewaartse en verbindingen over het land zijn cruciaal SER Zeeland denkt daarbij o a aan een volledig vierbaanse autoweg tussen de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden Axel Zelzate en Sloegebied Antwerpen Meer 05 augustus 2015 Advies over het Provinciale Mobiliteitsplan

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/5/15/Advies-over-de-demografische-ontwikkelingen-in-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive •