archive-nl.com » NL » S » SERZEELAND.NL

Total: 66

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  winkelpanden leeg De verwachtingen voor de toekomst zijn terughoudend het online winkelen zal blijven groeien en het herstel van het consumentenvertrouwen in de economie laat op zich wachten Tegelijkertijd lijkt het erop dat veel winkeliers en gemeentebestuurders er nog steeds van overtuigd zijn dat de goede oude tijd terugkomt Bepaalde structurele marktontwikkelingen zoals het online winkelen en het veranderende consumentengedrag worden ontkend of genegeerd De bakens worden niet of onvoldoende verplaatst waardoor leegstand en op sommige plaatsen zelfs verpaupering toenemen Volgens SER Zeeland is de situatie in de detailhandel zo zorgelijk dat daardoor ook afbreuk wordt gedaan aan het Zeeuws vestigingsklimaat Evenals onderwijs gezondheidszorg en culturele voorzieningen is de detailhandel een essentieel onderdeel van het voorzieningenniveau in Zeeland Aantrekkelijke winkelgebieden zijn immers een belangrijke voorwaarde voor vestiging van nieuwe ondernemingen nieuwe werknemers en nieuwe inwoners Ook om die reden kunnen wij het ons in Zeeland niet veroorloven om de ontwikkelingen in de detailhandel verder op zijn beloop te laten Gelet op het Zeeuwse belang dat in het geding is doet SER Zeeland een beroep op de provinciale overheid voor meer regie en sturing Tot op heden ligt de provinciale rol ten aanzien van de detailhandel vooral op planologisch gebied bijv zorgvuldig ruimtegebruik en bundeling van functies en op het gebied van de leefbaarheid bijv bereikbaarheid van winkels SER Zeeland pleit ervoor dat de Provincie Zeeland ook met een economische bril naar de retailsector kijkt en verzoekt het College van Gedeputeerde Staten daaraan in de nieuwe beleidsnota Economische Agenda 2016 2019 aandacht te schenken Daarin zullen provinciale keuzes gemaakt dienen te worden welke winkelgebieden versterkt moeten worden en welke winkelgebieden eventueel een andere functie krijgen Ook pleit SER Zeeland voor het stimuleren van het ondernemerschap in de detailhandel door het aanjagen van innovatie en vernieuwende concepten De ambitie dient te zijn

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/20/15/Advies-over-een-vitale-en-aantrekkelijke-detailhandelssector-in-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  het netwerk zullen aanlopen De reden daarvan is dat de vraag naar capaciteit in de komende jaren explosief zal blijven toenemen Enerzijds gaat het om bedrijven in het buitengebied zoals recreatie en agrarische bedrijven maar anderzijds schort het ook op veel kleinere bedrijventerreinen aan een goede digitale infrastructuur Voor SER Zeeland is een tweedeling van Zeeland in gebieden met en zonder goede digitale ontsluiting niet aanvaardbaar De ambitie moet zijn dat alle bedrijven instellingen en inwoners van Zeeland toegang hebben tot de moderne informatietechnologie Juist in een provincie als Zeeland met een relatief dunne en versnipperde bevolkings en bedrijvendichtheid en een eilandenstructuur vraagt dit extra inspanningen Het is zeer de vraag of z n digitale ontsluiting vanuit de markt van bekabelaars tot stand komt omdat toch vaak sprake zal zijn van investeringen die niet direct rendabel te maken zijn Provincie en gemeenten zouden hierin kunnen faciliteren en daarmee de aanleg van de breedbandinfrastructuur kunnen versnellen In Zeeland ligt het niet voor de hand dat er twee of meerdere netwerken naast elkaar tot stand komen zoals dat in dichtbevolkte regio s wel het geval is SER Zeeland breekt daarom in haar advies een lans voor een open toegang van de beschikbare breedbandinfrastructuur voor providers en aanbieders van digitale toepassingen Gebruikers en afnemers kunnen dan uit het aanbod kiezen voor datgene dat het best aansluit bij hun wensen Een open toegankelijkheid stimuleert het gebruik van nieuwe toepassingen en diensten en bevordert daarmee innovatie Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/19/15/Advies-inzake-de-digitale-agenda-voor-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  van Vlissingen Oost en Terneuzen behoren volgens het provinciale Omgevingsplan tot de economische kerngebieden van Zeeland Om die rol te kunnen vervullen zullen heldere en consistente keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van ontwikkelingen in deze zeehavengebieden Compromissen zullen nooit optimaal werken Daarom ook is vaststelling van de beschikbare milieuruimte voor de diverse bedrijventerreinen dringend nodig omdat dat duidelijkheid geeft aan bestaande en nieuwe ondernemers Dat schrijft SER Zeeland in

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m9376a,default,1&m9376anumber=2&m9376acategory=General&m9376alang=nl_NL&m9376apagenumber=8&m9376areturnid=15&m9376areturnid=15&page=15 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  dient de rol van de provincie er vooral één te zijn van enthousiasmeren bewust maken faciliteren en voorwaarden scheppen Volgens SER Zeeland is er nu meer behoefte aan uivoering van vastgesteld beleid dan aan de ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe visies Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50 In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens Goede zeewaartse en verbindingen over het land zijn cruciaal SER Zeeland denkt daarbij o a aan een volledig vierbaanse autoweg tussen de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden Axel Zelzate en Sloegebied Antwerpen Meer 05 augustus 2015 Advies over het Provinciale Mobiliteitsplan 2016 2019 Door de aanleg

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/8/15/Advies-over-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-in-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  de plannen voor de Zuidwestelijke Deltawateren voldoende ruimte aanwezig is voor economische groei Vooruitlopend op besluitvorming over financiering van de ingrijpende complexe en kostbare maatregelen die nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren adviseert SER Zeeland om alvast aan de slag te gaan met projecten die op korte termijn tot zichtbare resultaten voor de Zeeuwse economie leiden Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50 In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens Goede zeewaartse en verbindingen over het land zijn cruciaal SER Zeeland denkt daarbij o a aan een volledig vierbaanse autoweg tussen de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden Axel Zelzate en Sloegebied

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/7/15/Advies-over-het-ontwerp-Uitvoeringsprogramma-Zuidwestelijke-Delta-2010-2015 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  de inspiratiebijeenkomst over duurzame energieopwekking en energiebesparing op woensdag 11 maart 2015 in Middelburg Pagina 5 van 10 13 juni 2013 Advies over Regionale Uitvoeringsdienst RUD Zeeland Met ingang van 1 januari 2014 zullen veel Zeeuwse ondernemers te maken gaan krijgen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland RUD Zeeland Vanaf die datum neemt deze Uitvoeringsdienst de verantwoordelijkheid over van de Provincie Zeeland de Zeeuwse gemeenten en het Waterschap voor de vergunningverlening het toezicht en de handhaving op milieugebied RUD Zeeland is ingesteld om milieu vergunningen sneller en beter te verlenen en de handhaving van vergunningen beter te stroomlijnen SER Zeeland is blij met deze stap naar meer samenwerking die de Zeeuwse overheden hebben gezet omdat die zorgt voor kortere procedures en minder kosten voor ondernemers Meer 03 mei 2013 Advies inzake nota provinciaal energiebeleid 2013 2015 Het instellen van een Zeeuws kennis en expertiseloket waar woningbezitters objectief en deskundig advies kunnen inwinnen zou een flinke impuls kunnen geven aan energiebesparing in en aan woningen Plaatselijke initiatieven van groepen van bewoners in de vorm van bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties kunnen hiermee verder geholpen worden Door particuliere woningbezitters te ontzorgen zullen deze eerder overgaan tot het doen van investeringen Dat is niet alleen goed

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m9376a,default,1&m9376anumber=2&m9376acategory=General&m9376alang=nl_NL&m9376apagenumber=5&m9376areturnid=15&m9376areturnid=15&page=15 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  veel aandacht vraagt In kwetsbare gebieden en in gebieden die voor het toerisme interessant zijn zouden geen windmolens geplaatst moeten worden De Provincie dient extra in te zetten op vergroting van het draagvlak voor windenergie onder de Zeeuwse bevolking en daarbij te wijzen op de werkgelegenheidsaspecten SER Zeeland ondersteunt de plannen van EPZ N V Delta om de kolencentrale in Borssele om te bouwen naar een 100 biomassa centrale Een dergelijke ombouw past prima bij de plannen in het Energieakkoord voor grootschalige opwekking van duurzame energie Ook geeft zo n biomassa centrale een impuls aan de biobased economy in Zeeland Met andere woorden het mes snijdt aan meerdere kanten Omdat de tijd begint te dringen is het zaak dat de provincie zich blijft inzetten voor de benodigde Rijkssubsidie om de ombouw tot stand te brengen Er kan nog veel bereikt worden op het gebied van energiebesparing in bestaande woningen en openbare gebouwen zoals scholen ziekenhuizen kantoren en bedrijfsgebouwen Dat is niet alleen goed voor milieu en klimaat maar zorgt ook voor banen bij onder meer bouw en installatiebedrijven Ervaringen elders tonen aan dat besparingsprojecten alleen maar succesvol kunnen zijn als een aantal partijen zoals de gemeente bewoners bouwbedrijven lokaal goed samenwerken Maar ook dat de gemeentelijke overheid het verschil kan maken zij dient het voortouw te nemen en zich concrete besparings doelen te stellen SER Zeeland roept de Zeeuwse gemeenten daarom ook op om het initiatief daartoe te nemen en partijen bij elkaar te brengen Interessant daarbij is dat als uitvloeisel van het landelijke Energieakkoord inmiddels fondsen beschikbaar zijn waar woningbezitters tegen gunstige voorwaarden leningen kunnen afsluiten voor de financiering van maatregelen voor energiebesparing Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/18/15/Advies-naar-aanleiding-van-de-Zeeuwse-Energieconferentie-op-23-oktober-jl (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  innemen in de regio De concrete cijfers over de werkgelegenheid komen uit het onderzoek van CE Delft Zo heeft dit adviesbureau berekend dat door het gebruik van biomassa voor de omschakeling van de kolengestookte centrale naar een bio energiecentrale zo n 150 arbeidsplaatsen bij EPZ in Borssele behouden blijven Het bureau schrijft verder in haar advies dat de sociaal economische vooruitzichten van de biobased economy in Zuidwestelijke Delta goed zijn Zeker als de olieprijs stijgt en het klimaatbeleid van de overheid wordt aangescherpt Het mkb is een belangrijke factor om deze berekende groei van de werkgelegenheid te realiseren Er moet daarom meer gebeuren om de mkb ondernemers in de biobased economy te stimuleren Door het schrappen en vereenvoudigen van wetten en regels kunnen ongewenste en onnodige belemmeringen voor het mkb worden weggenomen Ook kunnen provincies en gemeenten de mkb ondernemer steunen door meer biobased producten in te kopen Verder hebben beide SER en de grote zorg dat bedrijven in de biobased economy onvoldoende krediet kan aantrekken om innovaties door te voeren Het ontbreekt het mkb vaak aan voldoende zogeheten venture capital Het advies luidt dan ook om de beschikbare fondsen van provincies toegankelijker te maken voor innoverende biobased mkb ondernemers Tot slot vragen SER Brabant en SER Zeeland aan beide provincies om het voortouw te nemen tot meer samenwerking tussen overheden ondernemers onderwijs en onderzoeksinstellingen in Zuidwest Nederland Hier is nog behoorlijk wat winst te halen Als mkb ondernemers beter de weg weten te vinden naar de bestaande onderwijs en onderzoeksinstellingen zal dat een stevige impuls zijn voor de vergroening van de economie in de Zuidwestelijke Delta Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/17/15/Advies-over-de-sociaal-economische-kansen-van-de-biobased-economy-in-Zuidwest-Nederland (2016-01-31)
  Open archived version from archive •