archive-nl.com » NL » S » SITEBYTES.NL

Total: 129

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sitebytes - De provider voor ondernemend Nederland
  klant Nieuwe klant Particulier Nieuwe klant Zakelijk Logingegevens Klantnummer Wachtwoord Opvragen gegevens Persoonsgegevens Briefaanhef Heer Mevrouw Voorletters tussenvoegsel en achternaam Telefoonnummer E mailadres Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Adres nummer en toevoeging geen postbus Postcode en Plaatsnaam Land AT Oostenrijk BE België CH Zwitserland DE Duitsland DK Denemarken ES Spanje IE Ierland FI Finland FR Frankrijk GB Engeland GR Griekenland IT Italië LI Liechtenstein NL Nederland NO Noorwegen SE Zweden Postadres nummer en

  Original URL path: https://www.sitebytes.nl/mailfilter/mailfilter+bestellen.php?abonnementsvorm=enterprise (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Sitebytes - De provider voor ondernemend Nederland
  geen kosten per gebruiker of mailbox in rekening En met een enkel mailfilter kunt u meerdere mailservers zelfs op fysiek gescheiden locaties en meerdere domeinnamen beschermen tegen spam en virussen Fallback service Mocht uw mailserver een keer onbereikbaar zijn dan doet het mailfilter dienst als fallback service Inkomende e mailberichten worden op het mailfilter opgeslagen en afgeleverd op uw mailserver zodra deze weer bereikbaar is Hosted Application Het mailfilter wordt

  Original URL path: http://www.sitebytes.nl/mailfilter/mailfilter+voordelen.php (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Sitebytes - De provider voor ondernemend Nederland
  filteren Mocht een bericht onterecht als spam wordt aangemerkt dan is dit bericht alsnog af te leveren Anti virus De anti virus module op het mailfilter wordt elk uur automatisch voorzien van de laatste virusdefinities Het mailfilter controleert tevens bijlagen op de aanwezigheid van virussen Webbased beheer Het mailfilter is volledig webbased te beheren zie screenshots Zo kunt u IP adressen verzenders en ontvangers blokkeren of accepteren spamtraps en blacklists instellen domeinnamen toevoegen en uitgebreide statistieken bekijken Berichtenlog Alle e mailberichten worden bewaard en opgeslagen in een logbestand De omvang van de log varieert per model U heeft de mogelijkheid het logbestand webbased te doorzoeken en berichten eventueel nog eens af te leveren Fallback service Stel uw eigen mailserver is om wat voor reden dan ook een keer onbereikbaar Het mailfilter doet dienst als fallback server en zal de berichten dan ook bewaren totdat uw mailserver weer bereikbaar is Meerdere talen De interface van het mailfilter is momenteel instelbaar in het engels en het nederlands Meerdere talen duits spaans en frans zullen op termijn gaan volgen Hosted application Het mailfilter wordt binnen ons netwerk geplaatst en aangeboden als hosted application Dit betekent dat uw organisatie niet wordt belast met zaken

  Original URL path: http://www.sitebytes.nl/mailfilter/mailfilter+kenmerken.php (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Sitebytes - De provider voor ondernemend Nederland
  graag een vrijblijvende demonstratie van het mailfilter Neem voor meer informatie contact met ons op of bel tijdens kantooruren 0174 700250 Loginscherm Overzicht van berichten Details van een bericht Overzicht gedetailleerde statistieken Instellen van blacklists Configureren van domeinnamen Blokkeren of accepteren van verzenders Blokkeren of accepteren van ontvangers Blokkeren of accepteren van IP adressen Instellen van de server Keuzemenu Mailfilter Online De voordelen Kenmerken Screenshots Testimonials Online bestellen Aanvraagformulier Contact

  Original URL path: http://www.sitebytes.nl/mailfilter/mailfilter+screenshots.php (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Sitebytes - De provider voor ondernemend Nederland
  vraag van onze klanten was of wij ook een oplossing konden bieden voor de grote hoeveelheid aan spam die zij dagelijks binnen kregen Deze oplossing konden wij bieden via het mailfilter van Sitebytes Wij werken nu ruim een jaar met het filter en het heeft zich bewezen als een uiterst stabiel en betrouwbare oplossing Eén van onze zorgen was of de klanten wel alle belangrijke e mails bleven ontvangen dat er dus niet per ongeluk belangrijke e mail als spam werd gezien Dit is tot op heden nog nooit gebeurt Wel wordt ruim 95 procent van alle spam gefilterd op zo n 25 000 e mails per week Dit levert bij ons vele zeer tevreden reacties op van onze klanten Dhr R Folkertsma www mediact nl Cinemien Voor ons als relatief klein bedrijf zijn veel van de duurdere spamfilters buiten ons budget Aan de andere kant verloren we altijd erg veel manuren met het steeds maar weer wissen van de eindeloze stroom spam en erger in de haast verdwenen met de spam ook vaak belangrijke emails in de prullenbak Het spamfilter van Sitebytes is voor ons een perfect alternatief Zeer efficiënt en zeer lage kosten Dhr J J Kuiper www cinemien nl Bratpack Als aanbieder van hoogwaardige internetdiensten verwachten klanten van Bratpack niets meer of minder dan optimale service en dienstverlening Na vele alternatieven afgetest te hebben bleek het mailfilter van Sitebytes de meest ideale oplossing voor ons Met behulp van Sitebytes bleek het eenvoudig te integreren in de bestaande hosting infrastructuur en via de gebruiksvriendelijke omgeving is er continue inzicht in het e mailverkeer van klanten Wij zijn zeer tevreden over het mailfilter en dan heb ik niet alleen over Bratpack zelf maar vooral ook van de duizenden gebruikers die dagelijks hun email met een gerust hart kunnen openen

  Original URL path: http://www.sitebytes.nl/mailfilter/mailfilter+testimonials.php (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Sitebytes - De provider voor ondernemend Nederland
  klant Nieuwe klant Particulier Nieuwe klant Zakelijk Logingegevens Klantnummer Wachtwoord Opvragen gegevens Persoonsgegevens Briefaanhef Heer Mevrouw Voorletters tussenvoegsel en achternaam Telefoonnummer E mailadres Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Adres nummer en toevoeging geen postbus Postcode en Plaatsnaam Land AT Oostenrijk BE België CH Zwitserland DE Duitsland DK Denemarken ES Spanje IE Ierland FI Finland FR Frankrijk GB Engeland GR Griekenland IT Italië LI Liechtenstein NL Nederland NO Noorwegen SE Zweden Postadres nummer en

  Original URL path: https://www.sitebytes.nl/mailfilter/mailfilter+bestellen.php (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Sitebytes - De provider voor ondernemend Nederland
  Onderhoud Sitebytes communiceert op een open en eerlijke manier Wanneer er een storing optreedt zullen wij dit dan ook altijd op deze pagina vermelden Ook gepland onderhoud wordt op onze website vermeld Status Er zijn op dit moment geen storingen

  Original URL path: http://www.sitebytes.nl/nieuws/storingen+onderhoud.php (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Sitebytes - De provider voor ondernemend Nederland
  anders zijn overeengekomen Voornoemde termijn of de schriftelijk overeengekomen andersluidende termijn wordt stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd indien abonnee niet dertig dagen voor het verstrijken van de expiratiedatum per aangetekend schrijven heeft opgezegd 7 Serverruimtes hebben een huurtermijn van minimaal 12 maanden tenzij uitdrukkelijk bij overeenkomst anders is afgesproken 9 Webservice verplichtingen van de abonnee 1 Bij de uitvoering van de overeenkomst en waarbij Sitebytes een abonnee zogenaamde hostingservices verleent gelden een aantal regels Zowel Sitebytes als abonnee zullen zich aan deze regels houden Indien abonnee één van de regels overtreedt en ondanks schriftelijk verzoek daartoe de overtreding laat voortbestaan is Sitebytes gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst aldus buiten rechte te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten zulks onverminderd de rechten van Sitebytes ter zake van schadevergoeding alsmede en niet in de laatste plaats houdt Sitebytes recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs Wanneer abonnee niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van Sitebytes om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden heeft Sitebytes tevens het recht om abonnee uit te sluiten van de hostingservices zonder dat Sitebytes jegens abonnee schadeplichtig wordt 2 Het is abonnee niet toegestaan om a zich te gedragen in strijd met de netetiquette b inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden c zich schuldig te maken aan enig strafbaar feit waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is d zich bezig te houden met het zogenaamde hacken waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen software of data van derden e reclame berichten en meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als spamming f zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Sitebytes of derden g virussen te verspreiden h zodanig gebruik te maken van de diensten dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Sitebytes wordt verhinderd dan wel dat door andere abonnees van Sitebytes in het gebruik van de diensten worden gehinderd 3 Abonnee vrijwaart Sitebytes ter zake van eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop abonnee gebruik maakt van de door Sitebytes geleverde hostingservices 4 Abonnee zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van Sitebytes onverminderd het recht van Sitebytes om het behoud van haar copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door abonnee uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt 5 Sitebytes is voor haar dienstverlening mede afhankelijk van het internet haar serviceprovider en haar telecommunicatieleveranciers De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Sitebytes 6 In verband met hetgeen in het vorige beding is opgenomen kan het voorkomen dat beschikbaarheid van het internet niet volledig is Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag 7 dagen per week fulltime 7 Bij de verzorging door Sitebytes van zogenaamde consultancy ter zake van webpromotie kan Sitebytes geen garanties geven houdende de aanmelding van sites bij zoekmachines 10 Reclames 1 Abonnee is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c q aanvang van levering van de diensten tot controle ervan over te gaan Indien abonnee zichtbare fouten onvolkomenheden en of gebreken constateert dient abonnee Sitebytes binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Sitebytes Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of aanvang van uitvoering van de diensten aan Sitebytes te worden gemeld 2 Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Sitebytes kenbaar is gemaakt worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c q de diensten geacht goed te zijn uitgevoerd 3 Reclames schorten de betalingsverplichting van abonnee niet op 4 Sitebytes dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken 5 Indien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van Sitebytes indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd 6 In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11 11 Aansprakelijkheid en garantie 1 Sitebytes kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade met inbegrip van indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords behoudens voor zover aan diens grove schuld grove nalatigheid en of opzet is te wijten Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die Sitebytes inschakelt 2 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Sitebytes uit welken hoofde ook beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c q de uitgevoerde uit te voeren diensten 3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Sitebytes nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag voor zover de schade gedekt wordt door een door Sitebytes gesloten verzekering 4 Sitebytes staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde 5 Zo door Sitebytes geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden 6 Abonnee verliest diens rechten jegens Sitebytes en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Sitebytes tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover a voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en of met instructies van Sitebytes strijdig gebruik en of ondeskundige bewaring opslag van de afgeleverde zaken en of diensten door abonnee b voormelde schade is ontstaan doordat abonnee niet conform de door Sitebytes gegeven instructies en of adviezen heeft gehandeld c voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens materialen informatiedragers e d die door of namens abonnee aan Sitebytes zijn verschaft

  Original URL path: http://www.sitebytes.nl/overons/voorwaarden.php (2015-12-02)
  Open archived version from archive