archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wezenpensioen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Wezenpensioen Wezenpensioen 02 januari 2014 Het wezenpensioen is voor uw kind eren wanneer u overlijdt Dit pensioen wordt uitgekeerd door SNPF Het wezenpensioen is bestemd voor kinderen tot 18 jaar Studerende kinderen en kinderen die voor minimaal 55 arbeidsongeschikt zijn ontvangen het wezenpensioen tot hun 27ste zolang deze situatie op hen van toepassing is Wie geldt als kind Voor SNPF gelden als kind eigen kind eren stief en pleegkinderen die

  Original URL path: https://www.snpf.nl/wezenpensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Disclaimer | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  nl Pensioendesk 050 582 18 72 deelnemer snpf nl Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Disclaimer Disclaimer Deze website geeft informatie over hoe uw pensioenregeling bij de Stichting Notarieel Pensioenfonds in

  Original URL path: https://www.snpf.nl/disclaimer (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Financiële informatie Over SNPF Nieuws Documenten Contact Werkgeversdesk 050 582 18 54 werkgever snpf nl Pensioendesk 050 582 18 72 deelnemer snpf nl Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Zoeken Zoeken

  Original URL path: https://www.snpf.nl/search/node (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Organisatie | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  het functioneren van het bestuur en de afwegingen die hij maakt in de bepaling van zijn beleid Lees het reglement raad van toezicht Leden drs N C M van Niekerk voorzitter J Kiliaan prof dr Th E Nijman drs N C M van Niekerk voorzitter prof dr Th E Nijman J Kiliaan Verantwoordingsorgaan In het kader van goed pensioenfondsbestuur heeft SNPF een verantwoordingsorgaan ingesteld Het verantwoordingsorgaan heeft twee belangrijke taken Het verantwoordingsorgaan geeft zijn oordeel over het gevoerde beleid van het bestuur Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan adviesrecht op een aantal onderwerpen bijvoorbeeld het communicatiebeleid en het beloningsbeleid Meer weten over de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan Bekijk de statuten Leden verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden en dient een afspiegeling te vormen van SNPF Dit houdt in dat er vier leden zijn namens de deelnemers twee leden namens de gepensioneerden en één lid namens de gewezen deelnemers deelnemer die in het verleden pensioen bij SNPF hebben opgebouwd Bezetting De bezetting is als volgt Namens de deelnemers mevrouw A G C Struycken van Daelen mevrouw J G Posthumus de heer J G Mulder secretaris de heer M J J de Wit Namens de pensioengerechtigden de heer D Plaggemars de heer W J A C Daamen Namens de gewezen deelnemers de heer F van der Raaij voorzitter Anne Marie Struycken van Daelen Jelly Posthumus Johan Mulder secretaris Maarten de Wit Dolf Plaggemars Willem Daamen Frank van der Raaij voorzitter Commissies SNPF wordt ondersteund door diverse commissies Deze commissies houden zich bezig met onderwerpen die meer onderzoek en overleg vragen Audit en risk De audit en riskcommissie beoordeelt het financiële verslaggevingproces het systeem van interne beheersing en beheersing van de niet financiële risico s het controleproces en het proces waarmee SNPF de naleving van wet en regelgeving en de eigen gedragscode bewaakt Lees het reglement audit en risk De commissieleden mr H H Idzerda mr J Borren mr M de Waal Beleggings en balansmanagement De beleggings en balansmanagementcommissie adviseert het bestuur onder meer over balansmanagement de beheersing van financiële risico s het strategisch en tactisch beleggingsbeleid en de beleggingsresultaten Ook stelt zij het beleggingsplan op en houdt zij toezicht op de wijze van uitbesteding van het beheer van delen van de beleggingsportefeuille Lees het reglement beleggings en balansmanagent Deze commissie kent vier leden mr H H Idzerda voorzitter mr E P Greup drs R Oosterhout de heer drs H Eggens AEGON Asset Mgt BV Communicatie governance en compliance De commissie communicatie governance en compliance besteedt op structurele basis aandacht aan de communicatie governance en compliance van het fonds Lees het reglement communicatie governance en compliancecommissie In deze commissie hebben zitting mr J Borren voorzitter mr M de Waal De pensioenregeling van Stichting Notarieel Pensioenfonds wordt uitgevoerd door TKP de uitvoeringsorgansiatie die voor SNPF de pensioenadministratie en financiële administatie uitvoert Tevens kent SNPF een compliance officer maakt gebruik van externe adviseurs en kent ze toezichthouders Uitvoeringsorganisatie Een klein bestuursbureau zorgt voor de ondersteuning van de bestuursorganen en de aansturing van TKP de

  Original URL path: https://www.snpf.nl/organisatie (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • PensioenKamer | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  de Pensioenraad als opdrachtgever van SNPF opgevolgd De PensioenKamer is een commissie van het bestuur van de KNB en is verantwoordelijk voor het vaststellen van de inhoud van de pensioenregelingen van SNPF Samenstelling De PensioenKamer bestaat uit een werkgeverscommissie en een werknemerscommissie De bevoegdheden van de commissies zijn hoofdzakelijk als volgt Werkgeverscommissie in overleg met de werknemerscommissie vaststellen en wijzigen van de pensioenregeling voor de toegevoegd notarissen en kandidaat notarissen in overleg met de Bond van medewerkers in het Notariaat vaststellen en wijzigen van de pensioenregeling voor medewerkers in het notariaat het vaststellen en wijzigen van de pensioenregeling voor de notarissen Werknemerscommissie in overleg met de werkgeverscommissie vaststellen en wijzigen van de pensioenregeling voor de toegevoegd notarissen en de kandidaat notarissen Voor meer informatie over de taken en bevoegdheden van de PensioenKamer lees het reglement PensioenKamer Leden Benoeming van leden van de PensioenKamer vindt plaats door het bestuur van de KNB Zowel de werkgeverscommissie als de werknemerscommissie bestaat uit ten minste vier en ten hoogste uit zes leden Alle leden hebben een zittingstermijn van ten hoogste drie jaar De leden kunnen twee keer worden herbenoemd Leden van de PensioenKamer volgen op structurele basis opleidingen zodat zij voldoende kennis hebben over

  Original URL path: https://www.snpf.nl/pensioenkamer (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vermogensbeheer | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  in te richten op de lange termijn maar waar nodig bij te sturen op de korte termijn Het fonds is daarmee geen kortetermijnbelegger gericht op snel rendement De prioriteit van het fonds is bescherming van de dekkingsgraad en het kunnen garanderen van de pensioenen Het waardevast houden van deze pensioenen is een ambitie die gezien de financiële middelen van het fonds niet kan worden waargemaakt Rendement risico SNPF is een pensioenbelegger Het fonds belegt om pensioenverplichtingen te financieren Er is geen risicoloze mogelijkheid om de pensioenverplichtingen na te komen Uitgangspunt is het vereiste rendement om een waardevast pensioen te kunnen realiseren waarbij niet meer risico wordt genomen dan nodig Als het benodigde risico hoger is dan voor het bestuur acceptabel is dan moet de ambitie naar beneden worden bijgesteld In 2014 preciseert en expliciteert het bestuur zijn risicoacceptatie verder Het belangrijkste risico voor het bestuur is dat het fonds niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen het risico dat het fonds in onderdekking raakt Het fonds zet zich dan ook volop in om dit risico te beheersen Risico s van verplichtingen en beleggingen zijn ongelijksoortig Het fonds beschouwt risico s van de verplichtingen als ongelijksoortig aan risico s die ontstaan bij het beleggen van middelen Gericht op de beheersing van deze risico s maakt het fonds daarom expliciet een onderscheid tussen een matchingportefeuille voor het beheer van de risico s van de verplichtingen en een returnportefeuille gericht op het creëren van toegevoegde waarde Diversificatie loont Diversificatie zorgt voor spreiding van het risico Dit effect treedt op wanneer de diverse beleggingen niet gelijktijdig stijgen en dalen in waarde Door dit effect is het mogelijk een deel van de portefeuille met meer risico te beleggen zonder dat het totale risico toeneemt Diversificatie kent ook een grens een belegging moet een significante bijdrage kunnen leveren aan het rendement risicoprofiel van de totale portefeuille Actief passief In beginsel belegt SNPF passief tenzij actief effectiever is bijvoorbeeld als de markten nog niet efficiënt zijn Uitgangspunt is passief waar het kan actief waar het moet Beleggers kunnen actief beleggen bewust met kennis van zaken afwijken van marktindices en benchmarks of passief beleggen volgen van een benchmark met een vaste beleggingsmix Daar waar markten niet efficiënt zijn bijvoorbeeld als de laatste ontwikkelingen rond een belegging nog niet zijn verwerkt in de prijs kan actief beheer zorgen voor een beter rendement Kosten Kosten zijn zeker rendementen zijn dat niet De consequentie hiervan is dat SNPF kostenbewust belegt Beleggingsoplossingen met hoge kostenstructuren worden vermeden Kennis Het bestuur streeft naar eenvoud in de beleggingsportefeuille De beleggingen dienen transparant te zijn en effectief in het kader van het doel van het fonds Het bestuur dient daarbij het beleid te kunnen uitleggen aan de belanghebbenden Flexibiliteit Het beheer van de risico s vindt plaats binnen een omgeving die continu verandert Het fonds stelt daarom een beleid op dat rekening houdt met wijzigende omstandigheden en dat in opzet niet rigide is Sterke organisatie van vermogensbeheer draagt bij aan het bereiken van de doelstelling

  Original URL path: https://www.snpf.nl/vermogensbeheer (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Jaarverslag | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Jaarverslag Jaarverslag SNPF brengt ieder jaar een jaarverslag uit Bekijk hier het Jaarverslag van 2014 Lees ook de vorige jaarverslagen 2013 Jaarverslag 2013 2012 Jaarverslag 2012 2011 Jaarverslag 2011 2010 Jaarverslag 2010 Verslag Verantwoordingsorgaan 2010 Reactie bestuur op verslag Verantwoordingsorgaan 2010 2009 Jaarverslag 2009 Verslag Verantwoordingsorgaan 2009 Reactie bestuur op verslag Verantwoordingsorgaan 2009 2008 Jaarverslag

  Original URL path: https://www.snpf.nl/jaarverslag (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Klacht of geschil? | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Klacht of geschil Klacht of geschil Heeft u een klacht of geschil SNPF kent een klachten en geschillenregeling Klacht Uiteraard proberen de medewerkers van het fonds u zo goed mogelijk van dienst te zijn Toch kan het zijn dat u zich onheus bejegend voelt of dat u het niet eens bent met de wijze waarop u behandeld bent door een medewerker van het pensioenfonds U kunt dan een klacht indienen

  Original URL path: https://www.snpf.nl/klacht-geschil (2015-12-02)
  Open archived version from archive •