archive-nl.com » NL » S » SPMS.NL

Total: 410

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Composite.Management
  The entered url is protected please enter C1 Console credentials Username Password Login

  Original URL path: https://www.spms.nl/Composite/Login.aspx?ReturnUrl=%2fComposite%2fcontent%2fmisc%2feditors%2fvisualeditor%2f%7e%2fpage%28e7daa16f-053e-4d06-9ec4-43514209f8f9%29 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPMS ExtraInfo
  de beroepsgenoten Bestuursbureau Pension s Office Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur van het pensioenfonds Het beoordeelt rapportages van de uitvoeringsorganisatie initieert en begeleidt beleidsontwikkeling en ondersteunt het bestuur in zijn contact met adviseurs en omgeving Bijzonder Partnerpensioen Partnerpensioen PP voor de ex partner van de deelnemer Het bijzonder partnerpensioen wordt berekend over de duur van het huwelijk geregistreerd partnerschap of aangemeld partnerschap Brutoberoepsinkomen Gross income Onder brutoberoepsinkomen wordt verstaan het bruto inkomen zonder aftrek van kosten dat wordt gedeclareerd op grond van alle door of namens de deelnemer verrichte werkzaamheden als medisch specialist met uitzondering van 1 het bruto inkomen inclusief werkgeverslasten van een specialist in loondienst van de deelnemer en 2 het bruto inkomen dat een specialist van de deelnemer ontvangt uit hoofde van freelance werkzaamheden die worden uitgevoerd namens de deelnemer De betreffende specialist dient in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG te zijn ingeschreven en met de werkzaamheden het beroep van medisch specialist uit te oefenen Cap large cap small cap Large cap aandelen zijn aandelen met een hoge marktkapitalisatie of hoge beurswaarde Small cap aandelen zijn aandelen met een kleine marktkapitalisatie CEM Cost Effectiveness Measurement Inc CEM is een onafhankelijke leverancier van benchmarkstudies voor vermogensbeheer en pensioenbeheer van pensioenfondsen Certificerend actuaris Zie Actuaris Collateral Bij een collateral gaat het om een vorm van zekerheidsstelling waarbij een belegger een bepaalde tegenwaarde in geld of effecten ontvangt Hiermee kan de belegger een vordering op een tegenpartij verhalen als deze partij niet aan haar verplichtingen voldoet Commodities Commodities zijn grondstoffen Een onderverdeling van commodities is energie metalen en agrarische producten Beleggingen in commodities vinden plaats met derivaten Compliancecode Een compliancecode is een gedragscode voor bestuurders directieleden en medewerkers van pensioenfondsen Deze code bevat voorschriften om belangenconflicten misbruik en oneigenlijk gebruik van informatie van het pensioenfonds te voorkomen Sinds 1 juli 2001 is een gedragscode voor pensioenfondsen verplicht Corporate governance Bij corporate governance gaat het om goed ondernemerschap Hierbij inbegrepen zijn integer en transparant handelen door het bestuur goed toezicht op het handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording voor het uitgeoefende toezicht Credits Credits staat voor een lening aan een bedrijf Deze lening geeft recht op een rentevergoeding coupon en is ingedeeld in ratingklassen mate van kredietwaardigheid Custodian Een custodian is een bewaarder van effecten Bij SPMS is dat JPMorgan Chase SPMS neemt ook andere producten af van JPMorgan Chase waaronder de beleggingsadministratie Deelnameplicht U bent verplicht deel te nemen in de pensioenregeling voor medisch specialisten als u aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet te weten als u bent ingeschreven in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG in Nederland het beroep van medisch specialist uitoefent en de leeftijd van 65 jaar nog niet hebt bereikt Deelnemersraad Orgaan binnen een pensioenfonds met adviserende bevoegdheden ten opzichte van het bestuur van dat pensioenfonds Als 5 van het totale verzekerdenbestand van het pensioenfonds daarom verzoekt moet een deelnemersraad verplicht worden ingesteld Het bestuur van het pensioenfonds kan ook vrijwillig een deelnemersraad instellen SPMS had vroeger een deelnemersraad Nu is dat de VvA geworden Dekkingsgraad Funding Ratio Funding Level De dekkingsgraad is de waarde van het vermogen teller gedeeld door de waarde van de verplichtingen noemer uitgedrukt als percentage Dit verhoudingsgetal is een graadmeter voor de financiële positie van SPMS en geeft weer in hoeverre het pensioenfonds kan voldoen aan zijn verplichtingen Derivaten Derivatives Bij derivaten gaat het om van effecten afgeleide beleggingsproducten zoals futures en renteswaps DNB De Nederlandsche Bank Dutch Central Bank De Nederlandsche Bank DNB zorgt voor het prudentieel toezicht op de financiële markten DNB definieert haar taak als volgt De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland Drie zaken zijn daarbij van belang lage inflatie veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen Duration Bij duration gaat het om de gewogen gemiddelde looptijd in jaren bijv van een obligatie of verplichting Duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid Hoe langer de duration hoe sterker de waarde reageert op een renteverandering Emerging markets Emerging markets opkomende markten zijn de financiële markten van ontwikkelingslanden Deze markten kenmerken zich vaak door een snelle maar ook onstabiele economische groei Beleggers beschouwen een belegging in een emerging market vaak als risicovol vanwege mogelijke politieke problemen en economische instabiliteit Het risico maar ook het verwacht rendement van een dergelijke belegging is daarom gemiddeld hoger dan van een belegging in ontwikkelde landen Excassokosten Disbursement Costs De administratiekosten voor de uitbetaling van pensioenen staan bekend als excassokosten Extra verhoging De verhoging van al dan niet ingegane pensioenen die SPMS toekent boven de verhoging uit de stijging van de aanpassingscoëfficiënt Deze wordt alleen toegekend als de financiële positie van het fonds dit toelaat Zie ook aanpassingscoëfficiënt Factor A of pensioenaangroei De factor A is de aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar Deze factor A heeft u nodig voor de formule waarmee u kunt uitrekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting Financiële Scan Het doornemen van de financiële situatie van een klant door een financieel planner waarbij het uitgangspunt is de wensen voor een bepaald inkomen na pensionering Uit de financiële scan volgt eventueel een advies voor aanvullende voorzieningen FIRM Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode FIRM is door De Nederlandsche Bank DNB ontwikkeld DNB beschrijft de methode als volgt FIRM is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico s bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt Risicoanalyse wordt door de toezichthouder gebruikt om inzicht te krijgen in de risico s die samenhangen met de activiteiten die een onderneming uitvoert en de mate waarin deze een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de toezichtdoelstellingen Door de risico s en de beheersing te scoren worden risico s beheersing activiteiten en instellingen onderling gerangschikt waarmee input wordt geleverd voor een zo efficiënt mogelijke allocatie van schaarse toezichtcapaciteit SPMS kent een eigen risicoanalyse methode die is afgeleid van de FIRM methodiek Flexibele pensioneringsdatum Regeling waarbij deelnemers binnen bepaalde grenzen zelf de pensioeningangsdatum kunnen kiezen De ingangsleeftijd kan bij SPMS variëren van 60 tot 70 jaar FTK Financieel Toetsingskader Financial Assessment Framework Het FTK is het onderdeel van de Pensioenwet dat de wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen stelt Dit toetsingskader is opgebouwd rond de principes van marktwaardering risicogebaseerde financiële eisen en transparantie Future Bij een future gaat het om een op de beurs verhandeld contract met verplichte levering van onderliggende waarden goederen in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs De onderliggende waarde kan een obligatie zijn een aandelenindex een geldmarktrente of een commodity Met futures kan een belegger beleggingsrisico s afdekken Geregistreerd partnerschap Een aparte burgerlijke staat naast het huwelijk Geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand Geregistreerd partnerschap komt níet in de plaats van ongehuwd samenwonen Beide relatievormen bestaan naast elkaar Zie ook aangemeld partnerschap Gewezen deelnemers Zij die in een pensioenregeling hebben deelgenomen en aanspraken hebben opgebouwd maar hun deelname vóór pensioeningang hebben beëindigd Als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken kunnen zij op de opgebouwde rechten aanspraak maken Governance Het besturen van een onderneming of organisatie Hardheidsclausule Dit is een bepaling in het pensioenreglement die het bestuur de bevoegdheid geeft om in bijzonder gevallen ten gunste van een deelnemer gewezen deelnemer of andere gerechtigde af te wijken van het pensioenreglement mits deze afwijking aan de rechten van anderen geen nadeel toebrengt Hedgefunds Hedgefunds hedgefondsen maken gebruik van een breed scala aan beleggingsstrategieën en instrumenten om onder alle marktomstandigheden een absoluut positief rendement te behalen Hedging Hedging is het afdekken van het risico van een belegging met een andere belegging Voorbeelden zijn het afdekken van het renterisico renteswap en het afdekken van het valutarisico valutaswap Indexering Indexatie is het verhogen van al dan niet ingegane pensioenen met een percentage gelijk aan bijvoorbeeld inflatie of een percentage dat gelijk is aan de loonstijging Interimpensioen Bij interimpensioen gaat het om geld dat de ziekenfondsen in de periode 1968 tot en met 1972 inhielden op de honoraria van vrijgevestigde specialisten Dit op naam gestelde geld ging per 1 januari 1973 over in persoonlijke aanspraken in de pensioenregeling van SPMS ISAE 3402 ISAE 3402 International Standard on Assurance Engagements nr 3402 Inhoud SAS 70 ISDA International Swaps Derivatives Association International Swaps Derivatives Association is een wereldwijde financiële beroepsvereniging Joint venture Een joint venture is een samenwerkingsvorm waarbij twee of meer organisaties een nieuwe onderneming oprichten Van hieruit ontplooien ze nieuwe gezamenlijke activiteiten Bij een joint venture is sprake van gedeeld eigenaarschap van producten en diensten Kapitaaldekking Funded scheme Kapitaaldekking Funded scheme dit in tegenstelling tot omslagstelsel pay as you go Kapitaaldekking is een financieringssysteem waarbij op individuele basis per deelnemer voorzieningen worden gevormd voor de pensioenverplichtingen Alle pensioenfondsen werken op basis van kapitaaldekkingsstelsel dit is bij wet verplicht Kortetermijnherstelplan Short Term Recovery Plan Het kortetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende In het geval dat een fonds niet langer aan de eis van het minimaal vereist eigen vermogen voldoet of voorziet dat het hieraan niet langer zal gaan voldoen meldt het fonds dit direct aan DNB Zo snel mogelijk maar uiterlijk na twee maanden dient het fonds een kortetermijnherstelplan in Dit plan beschrijft hoe het fonds binnen drie jaar meer vermogen heeft dan het minimaal vereist eigen vermogen uit het dekkingstekort geraakt waarbij de kans op herstel verbetert de risico s voor de deelnemers niet verslechteren de kans op indexatie niet negatief wordt beïnvloed Het plan moet haalbaar en concreet zijn en met onmiddellijke ingang kunnen worden uitgevoerd Indien aan één of meerdere van de drie bovengenoemde eisen niet kan worden voldaan geldt een kortere hersteltermijn van één jaar Langetermijnherstelplan Long Term Recovery Plan Het langetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Indien een fonds op enig moment een eigen vermogen bezit dat kleiner is dan het vereist eigen vermogen reservetekort dient het DNB hiervan direct op de hoogte te stellen Het fonds zal vervolgens een zogenaamd langetermijnherstelplan moeten indienen Op basis van dit plan zal het fonds binnen 15 jaar het reservetekort moeten opheffen en moeten terugkeren naar de situatie waarin het eigen vermogen hoog genoeg is Het langetermijnherstelplan gaat uit van een weloverwogen risicobeleid en een gestaag herstel van het eigen vermogen De grens voor het vereist eigen vermogen komt voor SPMS overeen met een dekkingsgraad van ongeveer 124 de zogenaamde oranje lamp In 2009 hebben veel fondsen waaronder SPMS een langetermijnherstelplan ingediend Leverage De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen letterlijk hefboomwerking Lijfrente Aanspraak op een reeks vaste of met een vast percentage stijgende periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigt De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen op een bepaalde leeftijd Marktwaarde Market Value Marktwaarde is de waardering van activa tegen de verkoopwaarde Minimaal vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen Minimum required capital funding level funding ratio Het minimaal vereist eigen vermogen MVEV maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Het minimaal vereist eigen vermogen is de ondergrens van het vereist eigen vermogen Indien het fonds niet over het minimaal vereist vermogen beschikt er is sprake van een dekkingstekort dient het DNB hier onverwijld van op de hoogte te stellen en een kortetermijnherstelplan op te stellen Notariële samenlevingsovereenkomst Een document dat door een notaris is opgesteld en ondertekend Uit deze samenlevingsovereenkomst moet duidelijk blijken dat er sprake is van samenwonen op één adres en een gemeenschappelijke huishouding én twee ongehuwde en niet geregistreerde partners Voor het aangemeld partnerschap bij SPMS moeten in deze overeenkomst met betrekking tot de huishouding enige vermogensrechtelijke zaken zijn geregeld Bij het aanvragen van een aangemeld partnerschap moet u een kopie van deze overeenkomst insturen Obligatie Bond Een obligatie is een bewijs van een geldlening aan een overheid of een bedrijf Dit bewijs geeft recht op rentevergoeding coupon en aflossing van de hoofdsom aan het einde van de looptijd Een obligatie is meestal beursgenoteerd Omslagstelsel Pay as you go Systeem waarbij de lopende pensioenuitkeringen worden gefinancierd door premie inkomsten De werkenden betalen in een bepaald jaar de benodigde uitkeringen voor de gepensioneerden van dat jaar In tegenstelling tot het kapitaalstelsel wordt bij het omslagstelsel geen individuele voorziening gevormd ter afdekking van de pensioenverplichtingen Een voorbeeld van het omslagstelsel is de AOW OTC Over the counter De OTC handel vindt plaats tussen grote financiële instellingen onderling en kunnen betrekking hebben op nauwkeurig op maat gemaakte producten Een risico hierbij is dat één van de twee partijen niet in staat zal blijken om te voldoen aan de verplichting Men maakt bij het opstellen van derivatencontracten vaak gebruik van de documentatie van de International Swaps and Derivatives Association ISDA Deze documenten zijn speciaal geënt op derivatentransacties en kunnen naargelang de specifieke situatie worden aangepast bron Wikipedia Outperformance underperformance Er is sprake van outperformance als het met een beleggingsportefeuille bereikte rendement hoger is dan het rendement van de benchmark Bij underperformance is het rendement van de portefeuille lager dan het rendement van de benchmark Bij een negatief beleggingsrendement is sprake van outperformance als het rendement van de benchmark nog negatiever is Overlevingstafels GBM V Overlevingstafels GBM V Mortality Tables of the Dutch Actuarial Association Overlevingstafels geven de gemiddelde overlevings en sterftefrequenties binnen de Nederlandse bevolking weer Pensioenfondsen gebruiken ze onder andere bij het berekenen van pensioenverplichtingen Voor mannen en vrouwen bestaan aparte overlevingstafels Het gaat dan bijvoorbeeld om de periodetafel GBM 2000 2005 en GBV 2000 2005 De aanduiding GBM V geeft aan dat de tafel is gebaseerd op de sterftewaarneming onder de Gehele Bevolking Mannen GBM respectievelijk Gehele BevolkingVrouwen GBV De jaartallen staan voor de waarnemingsperiode waarop de tafel is gebaseerd De overlevingstafels worden door middel van afronding afgeleid uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS verzamelde ruwe sterftecijfers Zie ook onder prognosetafels Pensioen en Spaarfondsenwet PSW De Pensioen en Spaarfondsenwet is in 1952 van kracht geworden om de pensioenverwachtingen bij werknemers te waarborgen Deze wet is van toepassing op pensioentoezeggingen die een werkgever doet aan personen die zijn verbonden aan zijn onderneming Met ingang van 2007 is als opvolger van de PSW de nieuwe Pensioenwet van kracht De beroepspensioenfondsen vallen onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling WVB die overigens veel overeenkomsten met de Pensioenwet vertoont Performance Bij performance gaat het om het beleggingsresultaat Performance is ook te omschrijven als het totaal van directe beleggingsopbrengsten of als de gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen dalingen Premieovername Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het pensioenfonds onder bepaalde voorwaarden de premiebetaling voor de pensioenopbouw overnemen Op deze wijze loopt de pensioenopbouw van de deelnemer geen schade op Private equity Private equity heeft betrekking op beleggingen in niet aan de beurs genoteerde ondernemingen Prognosetafels Prognosetafels Mortality Tables including future mortality improvements Mortality forecasts Prognosetafels zijn overlevingstafels die expliciet rekening houden met een voorzienbare trend in overlevingskansen Deze trend heeft onder andere te maken met ontwikkelingen in de medische wetenschap verandering van voedingspatronen en wijzigende leefomstandigheden Het voorspellen van de trend gebeurt met hulp van ontwikkelingen in het verleden en van voorspellingen van diverse experts In een prognosetafel is de overlevingskans in een bepaald jaar afhankelijk van het geslacht de leeftijd en het berekeningsjaar Rebalancing Rebalancing is het herverdelen van het vermogen over beleggingscategorieën Reële rente De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor het inflatiepercentage Stel iemand belegt 100 000 euro tegen 8 voor 10 jaar vast De inflatie is op dat moment 3 per jaar Na een jaar is het geldvermogen van deze belegger door de ontvangen rente 8 groter geworden Maar door de inflatie is elke euro 3 minder waard geworden Per saldo is de belegger er dus 5 beter op geworden Rendement Yield aandelenrendement Return on assets Bij rendement gaat het om het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt door het beleggen van daartoe beschikbare middelen Renteswap Interest rate swap Een pensioenfonds is gevoelig voor wijzigingen in de marktrente Dit komt omdat de duration van de verplichtingen niet gelijk is aan de duration van de bezittingen Het verschil in duration tussen beleggingen en verplichtingen wordt duration mismatch genoemd Het voornaamste risico van de duration mismatch is dat de rente daalt waardoor de verplichtingen stijgen Om dit risico gedeeltelijk af te dekken gebruiken pensioenfondsen zogenaamde renteswaps Hiermee wordt de duration van de bezittingen en verplichtingen gedeeltelijk op elkaar afgestemd zodat het renterisico afneemt Rentetermijnstructuur Interest rate term structure Grafiek die het verband weergeeft tussen enerzijds de looptijd van een vastrentende belegging obligatie en anderzijds de daarop te ontvangen marktrente De rentetermijnstructuur verandert continu De Nederlandsche Bank DNB publiceert op de website maandelijks de rentetermijnstructuur die wordt gebruikt bij het vaststellen van de voorziening pensioenverplichtingen Risico De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg dat deze gebeurtenis heeft impact Een risico kan zowel negatief zijn bijvoorbeeld een aardbeving als positief bijvoorbeeld het winnen van een loterij Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen De invulling van het risicomanagement van een pensioenfonds is afhankelijk van de risk appetite Risk appetite is de optimale risico rendementsverhouding die men voor ogen heeft Risicomanagement is dus niet hetzelfde als risico vermijden Bewust beheerste risico s nemen om extra rendement te genereren maakt ook onderdeel uit van het risicomanagement RJ 610 Dutch Accounting Board RJ rule number 610 De Raad voor de Jaarverslaggeving RJ heeft tot doel de kwaliteit van de externe verslaggeving te bevorderen en dan in het bijzonder de kwaliteit van de jaarrekening Zij doet dit door aanbevelingen op te stellen Deze aanbevelingen bevatten regels waaraan jaarverslagen moeten voldoen De Raad heeft eind 2007 nieuwe regels RJ 610 opgesteld waaraan pensioenfondsen moeten voldoen SAS 70 II Statement of Auditing Standards 70 II Een SAS 70 II rapport beschrijft hoe een serviceorganisatie processen beheerst In het rapport staat een omschrijving van beheersdoelstellingen Ook bevat het rapport de controlemaatregelen die de serviceorganisatie neemt om deze doelstellingen te realiseren Securities lending Het voor een bepaalde periode uitlenen van effecten waarbij een leenvergoeding wordt ontvangen SLA Service Level Agreement In een Service Level Agreement SLA is afgesproken welke diensten een uitvoerder verricht voor het pensioenfonds Ook staat in de SLA afspraken over

  Original URL path: https://www.spms.nl/ExtraInfo?ExtraInfoItem=Statuten+SPMS (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPMS ExtraInfo
  van een beroepspensioenregeling Hierbij komt het lidmaatschap niet automatisch voort uit het lidmaatschap van enig andere organisatie Het doel van de beroepspensioenvereniging is het behartigen van de belangen van de pensioenen van de beroepsgenoten Bestuursbureau Pension s Office Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur van het pensioenfonds Het beoordeelt rapportages van de uitvoeringsorganisatie initieert en begeleidt beleidsontwikkeling en ondersteunt het bestuur in zijn contact met adviseurs en omgeving Bijzonder Partnerpensioen Partnerpensioen PP voor de ex partner van de deelnemer Het bijzonder partnerpensioen wordt berekend over de duur van het huwelijk geregistreerd partnerschap of aangemeld partnerschap Brutoberoepsinkomen Gross income Onder brutoberoepsinkomen wordt verstaan het bruto inkomen zonder aftrek van kosten dat wordt gedeclareerd op grond van alle door of namens de deelnemer verrichte werkzaamheden als medisch specialist met uitzondering van 1 het bruto inkomen inclusief werkgeverslasten van een specialist in loondienst van de deelnemer en 2 het bruto inkomen dat een specialist van de deelnemer ontvangt uit hoofde van freelance werkzaamheden die worden uitgevoerd namens de deelnemer De betreffende specialist dient in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG te zijn ingeschreven en met de werkzaamheden het beroep van medisch specialist uit te oefenen Cap large cap small cap Large cap aandelen zijn aandelen met een hoge marktkapitalisatie of hoge beurswaarde Small cap aandelen zijn aandelen met een kleine marktkapitalisatie CEM Cost Effectiveness Measurement Inc CEM is een onafhankelijke leverancier van benchmarkstudies voor vermogensbeheer en pensioenbeheer van pensioenfondsen Certificerend actuaris Zie Actuaris Collateral Bij een collateral gaat het om een vorm van zekerheidsstelling waarbij een belegger een bepaalde tegenwaarde in geld of effecten ontvangt Hiermee kan de belegger een vordering op een tegenpartij verhalen als deze partij niet aan haar verplichtingen voldoet Commodities Commodities zijn grondstoffen Een onderverdeling van commodities is energie metalen en agrarische producten Beleggingen in commodities vinden plaats met derivaten Compliancecode Een compliancecode is een gedragscode voor bestuurders directieleden en medewerkers van pensioenfondsen Deze code bevat voorschriften om belangenconflicten misbruik en oneigenlijk gebruik van informatie van het pensioenfonds te voorkomen Sinds 1 juli 2001 is een gedragscode voor pensioenfondsen verplicht Corporate governance Bij corporate governance gaat het om goed ondernemerschap Hierbij inbegrepen zijn integer en transparant handelen door het bestuur goed toezicht op het handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording voor het uitgeoefende toezicht Credits Credits staat voor een lening aan een bedrijf Deze lening geeft recht op een rentevergoeding coupon en is ingedeeld in ratingklassen mate van kredietwaardigheid Custodian Een custodian is een bewaarder van effecten Bij SPMS is dat JPMorgan Chase SPMS neemt ook andere producten af van JPMorgan Chase waaronder de beleggingsadministratie Deelnameplicht U bent verplicht deel te nemen in de pensioenregeling voor medisch specialisten als u aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet te weten als u bent ingeschreven in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG in Nederland het beroep van medisch specialist uitoefent en de leeftijd van 65 jaar nog niet hebt bereikt Deelnemersraad Orgaan binnen een pensioenfonds met adviserende bevoegdheden ten opzichte van het bestuur van dat pensioenfonds Als 5 van het totale verzekerdenbestand van het pensioenfonds daarom verzoekt moet een deelnemersraad verplicht worden ingesteld Het bestuur van het pensioenfonds kan ook vrijwillig een deelnemersraad instellen SPMS had vroeger een deelnemersraad Nu is dat de VvA geworden Dekkingsgraad Funding Ratio Funding Level De dekkingsgraad is de waarde van het vermogen teller gedeeld door de waarde van de verplichtingen noemer uitgedrukt als percentage Dit verhoudingsgetal is een graadmeter voor de financiële positie van SPMS en geeft weer in hoeverre het pensioenfonds kan voldoen aan zijn verplichtingen Derivaten Derivatives Bij derivaten gaat het om van effecten afgeleide beleggingsproducten zoals futures en renteswaps DNB De Nederlandsche Bank Dutch Central Bank De Nederlandsche Bank DNB zorgt voor het prudentieel toezicht op de financiële markten DNB definieert haar taak als volgt De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland Drie zaken zijn daarbij van belang lage inflatie veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen Duration Bij duration gaat het om de gewogen gemiddelde looptijd in jaren bijv van een obligatie of verplichting Duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid Hoe langer de duration hoe sterker de waarde reageert op een renteverandering Emerging markets Emerging markets opkomende markten zijn de financiële markten van ontwikkelingslanden Deze markten kenmerken zich vaak door een snelle maar ook onstabiele economische groei Beleggers beschouwen een belegging in een emerging market vaak als risicovol vanwege mogelijke politieke problemen en economische instabiliteit Het risico maar ook het verwacht rendement van een dergelijke belegging is daarom gemiddeld hoger dan van een belegging in ontwikkelde landen Excassokosten Disbursement Costs De administratiekosten voor de uitbetaling van pensioenen staan bekend als excassokosten Extra verhoging De verhoging van al dan niet ingegane pensioenen die SPMS toekent boven de verhoging uit de stijging van de aanpassingscoëfficiënt Deze wordt alleen toegekend als de financiële positie van het fonds dit toelaat Zie ook aanpassingscoëfficiënt Factor A of pensioenaangroei De factor A is de aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar Deze factor A heeft u nodig voor de formule waarmee u kunt uitrekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting Financiële Scan Het doornemen van de financiële situatie van een klant door een financieel planner waarbij het uitgangspunt is de wensen voor een bepaald inkomen na pensionering Uit de financiële scan volgt eventueel een advies voor aanvullende voorzieningen FIRM Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode FIRM is door De Nederlandsche Bank DNB ontwikkeld DNB beschrijft de methode als volgt FIRM is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico s bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt Risicoanalyse wordt door de toezichthouder gebruikt om inzicht te krijgen in de risico s die samenhangen met de activiteiten die een onderneming uitvoert en de mate waarin deze een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de toezichtdoelstellingen Door de risico s en de beheersing te scoren worden risico s beheersing activiteiten en instellingen onderling gerangschikt waarmee input wordt geleverd voor een zo efficiënt mogelijke allocatie van schaarse toezichtcapaciteit SPMS kent een eigen risicoanalyse methode die is afgeleid van de FIRM methodiek Flexibele pensioneringsdatum Regeling waarbij deelnemers binnen bepaalde grenzen zelf de pensioeningangsdatum kunnen kiezen De ingangsleeftijd kan bij SPMS variëren van 60 tot 70 jaar FTK Financieel Toetsingskader Financial Assessment Framework Het FTK is het onderdeel van de Pensioenwet dat de wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen stelt Dit toetsingskader is opgebouwd rond de principes van marktwaardering risicogebaseerde financiële eisen en transparantie Future Bij een future gaat het om een op de beurs verhandeld contract met verplichte levering van onderliggende waarden goederen in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs De onderliggende waarde kan een obligatie zijn een aandelenindex een geldmarktrente of een commodity Met futures kan een belegger beleggingsrisico s afdekken Geregistreerd partnerschap Een aparte burgerlijke staat naast het huwelijk Geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand Geregistreerd partnerschap komt níet in de plaats van ongehuwd samenwonen Beide relatievormen bestaan naast elkaar Zie ook aangemeld partnerschap Gewezen deelnemers Zij die in een pensioenregeling hebben deelgenomen en aanspraken hebben opgebouwd maar hun deelname vóór pensioeningang hebben beëindigd Als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken kunnen zij op de opgebouwde rechten aanspraak maken Governance Het besturen van een onderneming of organisatie Hardheidsclausule Dit is een bepaling in het pensioenreglement die het bestuur de bevoegdheid geeft om in bijzonder gevallen ten gunste van een deelnemer gewezen deelnemer of andere gerechtigde af te wijken van het pensioenreglement mits deze afwijking aan de rechten van anderen geen nadeel toebrengt Hedgefunds Hedgefunds hedgefondsen maken gebruik van een breed scala aan beleggingsstrategieën en instrumenten om onder alle marktomstandigheden een absoluut positief rendement te behalen Hedging Hedging is het afdekken van het risico van een belegging met een andere belegging Voorbeelden zijn het afdekken van het renterisico renteswap en het afdekken van het valutarisico valutaswap Indexering Indexatie is het verhogen van al dan niet ingegane pensioenen met een percentage gelijk aan bijvoorbeeld inflatie of een percentage dat gelijk is aan de loonstijging Interimpensioen Bij interimpensioen gaat het om geld dat de ziekenfondsen in de periode 1968 tot en met 1972 inhielden op de honoraria van vrijgevestigde specialisten Dit op naam gestelde geld ging per 1 januari 1973 over in persoonlijke aanspraken in de pensioenregeling van SPMS ISAE 3402 ISAE 3402 International Standard on Assurance Engagements nr 3402 Inhoud SAS 70 ISDA International Swaps Derivatives Association International Swaps Derivatives Association is een wereldwijde financiële beroepsvereniging Joint venture Een joint venture is een samenwerkingsvorm waarbij twee of meer organisaties een nieuwe onderneming oprichten Van hieruit ontplooien ze nieuwe gezamenlijke activiteiten Bij een joint venture is sprake van gedeeld eigenaarschap van producten en diensten Kapitaaldekking Funded scheme Kapitaaldekking Funded scheme dit in tegenstelling tot omslagstelsel pay as you go Kapitaaldekking is een financieringssysteem waarbij op individuele basis per deelnemer voorzieningen worden gevormd voor de pensioenverplichtingen Alle pensioenfondsen werken op basis van kapitaaldekkingsstelsel dit is bij wet verplicht Kortetermijnherstelplan Short Term Recovery Plan Het kortetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende In het geval dat een fonds niet langer aan de eis van het minimaal vereist eigen vermogen voldoet of voorziet dat het hieraan niet langer zal gaan voldoen meldt het fonds dit direct aan DNB Zo snel mogelijk maar uiterlijk na twee maanden dient het fonds een kortetermijnherstelplan in Dit plan beschrijft hoe het fonds binnen drie jaar meer vermogen heeft dan het minimaal vereist eigen vermogen uit het dekkingstekort geraakt waarbij de kans op herstel verbetert de risico s voor de deelnemers niet verslechteren de kans op indexatie niet negatief wordt beïnvloed Het plan moet haalbaar en concreet zijn en met onmiddellijke ingang kunnen worden uitgevoerd Indien aan één of meerdere van de drie bovengenoemde eisen niet kan worden voldaan geldt een kortere hersteltermijn van één jaar Langetermijnherstelplan Long Term Recovery Plan Het langetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Indien een fonds op enig moment een eigen vermogen bezit dat kleiner is dan het vereist eigen vermogen reservetekort dient het DNB hiervan direct op de hoogte te stellen Het fonds zal vervolgens een zogenaamd langetermijnherstelplan moeten indienen Op basis van dit plan zal het fonds binnen 15 jaar het reservetekort moeten opheffen en moeten terugkeren naar de situatie waarin het eigen vermogen hoog genoeg is Het langetermijnherstelplan gaat uit van een weloverwogen risicobeleid en een gestaag herstel van het eigen vermogen De grens voor het vereist eigen vermogen komt voor SPMS overeen met een dekkingsgraad van ongeveer 124 de zogenaamde oranje lamp In 2009 hebben veel fondsen waaronder SPMS een langetermijnherstelplan ingediend Leverage De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen letterlijk hefboomwerking Lijfrente Aanspraak op een reeks vaste of met een vast percentage stijgende periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigt De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen op een bepaalde leeftijd Marktwaarde Market Value Marktwaarde is de waardering van activa tegen de verkoopwaarde Minimaal vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen Minimum required capital funding level funding ratio Het minimaal vereist eigen vermogen MVEV maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Het minimaal vereist eigen vermogen is de ondergrens van het vereist eigen vermogen Indien het fonds niet over het minimaal vereist vermogen beschikt er is sprake van een dekkingstekort dient het DNB hier onverwijld van op de hoogte te stellen en een kortetermijnherstelplan op te stellen Notariële samenlevingsovereenkomst Een document dat door een notaris is opgesteld en ondertekend Uit deze samenlevingsovereenkomst moet duidelijk blijken dat er sprake is van samenwonen op één adres en een gemeenschappelijke huishouding én twee ongehuwde en niet geregistreerde partners Voor het aangemeld partnerschap bij SPMS moeten in deze overeenkomst met betrekking tot de huishouding enige vermogensrechtelijke zaken zijn geregeld Bij het aanvragen van een aangemeld partnerschap moet u een kopie van deze overeenkomst insturen Obligatie Bond Een obligatie is een bewijs van een geldlening aan een overheid of een bedrijf Dit bewijs geeft recht op rentevergoeding coupon en aflossing van de hoofdsom aan het einde van de looptijd Een obligatie is meestal beursgenoteerd Omslagstelsel Pay as you go Systeem waarbij de lopende pensioenuitkeringen worden gefinancierd door premie inkomsten De werkenden betalen in een bepaald jaar de benodigde uitkeringen voor de gepensioneerden van dat jaar In tegenstelling tot het kapitaalstelsel wordt bij het omslagstelsel geen individuele voorziening gevormd ter afdekking van de pensioenverplichtingen Een voorbeeld van het omslagstelsel is de AOW OTC Over the counter De OTC handel vindt plaats tussen grote financiële instellingen onderling en kunnen betrekking hebben op nauwkeurig op maat gemaakte producten Een risico hierbij is dat één van de twee partijen niet in staat zal blijken om te voldoen aan de verplichting Men maakt bij het opstellen van derivatencontracten vaak gebruik van de documentatie van de International Swaps and Derivatives Association ISDA Deze documenten zijn speciaal geënt op derivatentransacties en kunnen naargelang de specifieke situatie worden aangepast bron Wikipedia Outperformance underperformance Er is sprake van outperformance als het met een beleggingsportefeuille bereikte rendement hoger is dan het rendement van de benchmark Bij underperformance is het rendement van de portefeuille lager dan het rendement van de benchmark Bij een negatief beleggingsrendement is sprake van outperformance als het rendement van de benchmark nog negatiever is Overlevingstafels GBM V Overlevingstafels GBM V Mortality Tables of the Dutch Actuarial Association Overlevingstafels geven de gemiddelde overlevings en sterftefrequenties binnen de Nederlandse bevolking weer Pensioenfondsen gebruiken ze onder andere bij het berekenen van pensioenverplichtingen Voor mannen en vrouwen bestaan aparte overlevingstafels Het gaat dan bijvoorbeeld om de periodetafel GBM 2000 2005 en GBV 2000 2005 De aanduiding GBM V geeft aan dat de tafel is gebaseerd op de sterftewaarneming onder de Gehele Bevolking Mannen GBM respectievelijk Gehele BevolkingVrouwen GBV De jaartallen staan voor de waarnemingsperiode waarop de tafel is gebaseerd De overlevingstafels worden door middel van afronding afgeleid uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS verzamelde ruwe sterftecijfers Zie ook onder prognosetafels Pensioen en Spaarfondsenwet PSW De Pensioen en Spaarfondsenwet is in 1952 van kracht geworden om de pensioenverwachtingen bij werknemers te waarborgen Deze wet is van toepassing op pensioentoezeggingen die een werkgever doet aan personen die zijn verbonden aan zijn onderneming Met ingang van 2007 is als opvolger van de PSW de nieuwe Pensioenwet van kracht De beroepspensioenfondsen vallen onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling WVB die overigens veel overeenkomsten met de Pensioenwet vertoont Performance Bij performance gaat het om het beleggingsresultaat Performance is ook te omschrijven als het totaal van directe beleggingsopbrengsten of als de gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen dalingen Premieovername Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het pensioenfonds onder bepaalde voorwaarden de premiebetaling voor de pensioenopbouw overnemen Op deze wijze loopt de pensioenopbouw van de deelnemer geen schade op Private equity Private equity heeft betrekking op beleggingen in niet aan de beurs genoteerde ondernemingen Prognosetafels Prognosetafels Mortality Tables including future mortality improvements Mortality forecasts Prognosetafels zijn overlevingstafels die expliciet rekening houden met een voorzienbare trend in overlevingskansen Deze trend heeft onder andere te maken met ontwikkelingen in de medische wetenschap verandering van voedingspatronen en wijzigende leefomstandigheden Het voorspellen van de trend gebeurt met hulp van ontwikkelingen in het verleden en van voorspellingen van diverse experts In een prognosetafel is de overlevingskans in een bepaald jaar afhankelijk van het geslacht de leeftijd en het berekeningsjaar Rebalancing Rebalancing is het herverdelen van het vermogen over beleggingscategorieën Reële rente De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor het inflatiepercentage Stel iemand belegt 100 000 euro tegen 8 voor 10 jaar vast De inflatie is op dat moment 3 per jaar Na een jaar is het geldvermogen van deze belegger door de ontvangen rente 8 groter geworden Maar door de inflatie is elke euro 3 minder waard geworden Per saldo is de belegger er dus 5 beter op geworden Rendement Yield aandelenrendement Return on assets Bij rendement gaat het om het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt door het beleggen van daartoe beschikbare middelen Renteswap Interest rate swap Een pensioenfonds is gevoelig voor wijzigingen in de marktrente Dit komt omdat de duration van de verplichtingen niet gelijk is aan de duration van de bezittingen Het verschil in duration tussen beleggingen en verplichtingen wordt duration mismatch genoemd Het voornaamste risico van de duration mismatch is dat de rente daalt waardoor de verplichtingen stijgen Om dit risico gedeeltelijk af te dekken gebruiken pensioenfondsen zogenaamde renteswaps Hiermee wordt de duration van de bezittingen en verplichtingen gedeeltelijk op elkaar afgestemd zodat het renterisico afneemt Rentetermijnstructuur Interest rate term structure Grafiek die het verband weergeeft tussen enerzijds de looptijd van een vastrentende belegging obligatie en anderzijds de daarop te ontvangen marktrente De rentetermijnstructuur verandert continu De Nederlandsche Bank DNB publiceert op de website maandelijks de rentetermijnstructuur die wordt gebruikt bij het vaststellen van de voorziening pensioenverplichtingen Risico De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg dat deze gebeurtenis heeft impact Een risico kan zowel negatief zijn bijvoorbeeld een aardbeving als positief bijvoorbeeld het winnen van een loterij Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen De invulling van het risicomanagement van een pensioenfonds is afhankelijk van de risk appetite Risk appetite is de optimale risico rendementsverhouding die men voor ogen heeft Risicomanagement is dus niet hetzelfde als risico vermijden Bewust beheerste risico s nemen om extra rendement te genereren maakt ook onderdeel uit van het risicomanagement RJ 610 Dutch Accounting Board RJ rule number 610 De Raad voor de Jaarverslaggeving RJ heeft tot doel de kwaliteit van de externe verslaggeving te bevorderen en dan in het bijzonder de kwaliteit van de jaarrekening Zij doet dit door aanbevelingen op te stellen Deze aanbevelingen bevatten regels waaraan jaarverslagen moeten voldoen De Raad heeft eind 2007 nieuwe regels RJ 610 opgesteld waaraan pensioenfondsen moeten voldoen SAS 70 II Statement of Auditing Standards 70 II Een SAS 70 II rapport beschrijft hoe een serviceorganisatie processen beheerst In het rapport staat een omschrijving van beheersdoelstellingen Ook bevat het rapport de controlemaatregelen die de serviceorganisatie neemt om deze doelstellingen te realiseren Securities lending Het voor een bepaalde periode uitlenen van effecten

  Original URL path: https://www.spms.nl/ExtraInfo?ExtraInfoItem=Aanmeldingskaart+BPMS (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPMS ExtraInfo
  het lidmaatschap van enig andere organisatie Het doel van de beroepspensioenvereniging is het behartigen van de belangen van de pensioenen van de beroepsgenoten Bestuursbureau Pension s Office Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur van het pensioenfonds Het beoordeelt rapportages van de uitvoeringsorganisatie initieert en begeleidt beleidsontwikkeling en ondersteunt het bestuur in zijn contact met adviseurs en omgeving Bijzonder Partnerpensioen Partnerpensioen PP voor de ex partner van de deelnemer Het bijzonder partnerpensioen wordt berekend over de duur van het huwelijk geregistreerd partnerschap of aangemeld partnerschap Brutoberoepsinkomen Gross income Onder brutoberoepsinkomen wordt verstaan het bruto inkomen zonder aftrek van kosten dat wordt gedeclareerd op grond van alle door of namens de deelnemer verrichte werkzaamheden als medisch specialist met uitzondering van 1 het bruto inkomen inclusief werkgeverslasten van een specialist in loondienst van de deelnemer en 2 het bruto inkomen dat een specialist van de deelnemer ontvangt uit hoofde van freelance werkzaamheden die worden uitgevoerd namens de deelnemer De betreffende specialist dient in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG te zijn ingeschreven en met de werkzaamheden het beroep van medisch specialist uit te oefenen Cap large cap small cap Large cap aandelen zijn aandelen met een hoge marktkapitalisatie of hoge beurswaarde Small cap aandelen zijn aandelen met een kleine marktkapitalisatie CEM Cost Effectiveness Measurement Inc CEM is een onafhankelijke leverancier van benchmarkstudies voor vermogensbeheer en pensioenbeheer van pensioenfondsen Certificerend actuaris Zie Actuaris Collateral Bij een collateral gaat het om een vorm van zekerheidsstelling waarbij een belegger een bepaalde tegenwaarde in geld of effecten ontvangt Hiermee kan de belegger een vordering op een tegenpartij verhalen als deze partij niet aan haar verplichtingen voldoet Commodities Commodities zijn grondstoffen Een onderverdeling van commodities is energie metalen en agrarische producten Beleggingen in commodities vinden plaats met derivaten Compliancecode Een compliancecode is een gedragscode voor bestuurders directieleden en medewerkers van pensioenfondsen Deze code bevat voorschriften om belangenconflicten misbruik en oneigenlijk gebruik van informatie van het pensioenfonds te voorkomen Sinds 1 juli 2001 is een gedragscode voor pensioenfondsen verplicht Corporate governance Bij corporate governance gaat het om goed ondernemerschap Hierbij inbegrepen zijn integer en transparant handelen door het bestuur goed toezicht op het handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording voor het uitgeoefende toezicht Credits Credits staat voor een lening aan een bedrijf Deze lening geeft recht op een rentevergoeding coupon en is ingedeeld in ratingklassen mate van kredietwaardigheid Custodian Een custodian is een bewaarder van effecten Bij SPMS is dat JPMorgan Chase SPMS neemt ook andere producten af van JPMorgan Chase waaronder de beleggingsadministratie Deelnameplicht U bent verplicht deel te nemen in de pensioenregeling voor medisch specialisten als u aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet te weten als u bent ingeschreven in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG in Nederland het beroep van medisch specialist uitoefent en de leeftijd van 65 jaar nog niet hebt bereikt Deelnemersraad Orgaan binnen een pensioenfonds met adviserende bevoegdheden ten opzichte van het bestuur van dat pensioenfonds Als 5 van het totale verzekerdenbestand van het pensioenfonds daarom verzoekt moet een deelnemersraad verplicht worden ingesteld Het bestuur van het pensioenfonds kan ook vrijwillig een deelnemersraad instellen SPMS had vroeger een deelnemersraad Nu is dat de VvA geworden Dekkingsgraad Funding Ratio Funding Level De dekkingsgraad is de waarde van het vermogen teller gedeeld door de waarde van de verplichtingen noemer uitgedrukt als percentage Dit verhoudingsgetal is een graadmeter voor de financiële positie van SPMS en geeft weer in hoeverre het pensioenfonds kan voldoen aan zijn verplichtingen Derivaten Derivatives Bij derivaten gaat het om van effecten afgeleide beleggingsproducten zoals futures en renteswaps DNB De Nederlandsche Bank Dutch Central Bank De Nederlandsche Bank DNB zorgt voor het prudentieel toezicht op de financiële markten DNB definieert haar taak als volgt De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland Drie zaken zijn daarbij van belang lage inflatie veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen Duration Bij duration gaat het om de gewogen gemiddelde looptijd in jaren bijv van een obligatie of verplichting Duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid Hoe langer de duration hoe sterker de waarde reageert op een renteverandering Emerging markets Emerging markets opkomende markten zijn de financiële markten van ontwikkelingslanden Deze markten kenmerken zich vaak door een snelle maar ook onstabiele economische groei Beleggers beschouwen een belegging in een emerging market vaak als risicovol vanwege mogelijke politieke problemen en economische instabiliteit Het risico maar ook het verwacht rendement van een dergelijke belegging is daarom gemiddeld hoger dan van een belegging in ontwikkelde landen Excassokosten Disbursement Costs De administratiekosten voor de uitbetaling van pensioenen staan bekend als excassokosten Extra verhoging De verhoging van al dan niet ingegane pensioenen die SPMS toekent boven de verhoging uit de stijging van de aanpassingscoëfficiënt Deze wordt alleen toegekend als de financiële positie van het fonds dit toelaat Zie ook aanpassingscoëfficiënt Factor A of pensioenaangroei De factor A is de aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar Deze factor A heeft u nodig voor de formule waarmee u kunt uitrekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting Financiële Scan Het doornemen van de financiële situatie van een klant door een financieel planner waarbij het uitgangspunt is de wensen voor een bepaald inkomen na pensionering Uit de financiële scan volgt eventueel een advies voor aanvullende voorzieningen FIRM Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode FIRM is door De Nederlandsche Bank DNB ontwikkeld DNB beschrijft de methode als volgt FIRM is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico s bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt Risicoanalyse wordt door de toezichthouder gebruikt om inzicht te krijgen in de risico s die samenhangen met de activiteiten die een onderneming uitvoert en de mate waarin deze een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de toezichtdoelstellingen Door de risico s en de beheersing te scoren worden risico s beheersing activiteiten en instellingen onderling gerangschikt waarmee input wordt geleverd voor een zo efficiënt mogelijke allocatie van schaarse toezichtcapaciteit SPMS kent een eigen risicoanalyse methode die is afgeleid van de FIRM methodiek Flexibele pensioneringsdatum Regeling waarbij deelnemers binnen bepaalde grenzen zelf de pensioeningangsdatum kunnen kiezen De ingangsleeftijd kan bij SPMS variëren van 60 tot 70 jaar FTK Financieel Toetsingskader Financial Assessment Framework Het FTK is het onderdeel van de Pensioenwet dat de wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen stelt Dit toetsingskader is opgebouwd rond de principes van marktwaardering risicogebaseerde financiële eisen en transparantie Future Bij een future gaat het om een op de beurs verhandeld contract met verplichte levering van onderliggende waarden goederen in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs De onderliggende waarde kan een obligatie zijn een aandelenindex een geldmarktrente of een commodity Met futures kan een belegger beleggingsrisico s afdekken Geregistreerd partnerschap Een aparte burgerlijke staat naast het huwelijk Geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand Geregistreerd partnerschap komt níet in de plaats van ongehuwd samenwonen Beide relatievormen bestaan naast elkaar Zie ook aangemeld partnerschap Gewezen deelnemers Zij die in een pensioenregeling hebben deelgenomen en aanspraken hebben opgebouwd maar hun deelname vóór pensioeningang hebben beëindigd Als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken kunnen zij op de opgebouwde rechten aanspraak maken Governance Het besturen van een onderneming of organisatie Hardheidsclausule Dit is een bepaling in het pensioenreglement die het bestuur de bevoegdheid geeft om in bijzonder gevallen ten gunste van een deelnemer gewezen deelnemer of andere gerechtigde af te wijken van het pensioenreglement mits deze afwijking aan de rechten van anderen geen nadeel toebrengt Hedgefunds Hedgefunds hedgefondsen maken gebruik van een breed scala aan beleggingsstrategieën en instrumenten om onder alle marktomstandigheden een absoluut positief rendement te behalen Hedging Hedging is het afdekken van het risico van een belegging met een andere belegging Voorbeelden zijn het afdekken van het renterisico renteswap en het afdekken van het valutarisico valutaswap Indexering Indexatie is het verhogen van al dan niet ingegane pensioenen met een percentage gelijk aan bijvoorbeeld inflatie of een percentage dat gelijk is aan de loonstijging Interimpensioen Bij interimpensioen gaat het om geld dat de ziekenfondsen in de periode 1968 tot en met 1972 inhielden op de honoraria van vrijgevestigde specialisten Dit op naam gestelde geld ging per 1 januari 1973 over in persoonlijke aanspraken in de pensioenregeling van SPMS ISAE 3402 ISAE 3402 International Standard on Assurance Engagements nr 3402 Inhoud SAS 70 ISDA International Swaps Derivatives Association International Swaps Derivatives Association is een wereldwijde financiële beroepsvereniging Joint venture Een joint venture is een samenwerkingsvorm waarbij twee of meer organisaties een nieuwe onderneming oprichten Van hieruit ontplooien ze nieuwe gezamenlijke activiteiten Bij een joint venture is sprake van gedeeld eigenaarschap van producten en diensten Kapitaaldekking Funded scheme Kapitaaldekking Funded scheme dit in tegenstelling tot omslagstelsel pay as you go Kapitaaldekking is een financieringssysteem waarbij op individuele basis per deelnemer voorzieningen worden gevormd voor de pensioenverplichtingen Alle pensioenfondsen werken op basis van kapitaaldekkingsstelsel dit is bij wet verplicht Kortetermijnherstelplan Short Term Recovery Plan Het kortetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende In het geval dat een fonds niet langer aan de eis van het minimaal vereist eigen vermogen voldoet of voorziet dat het hieraan niet langer zal gaan voldoen meldt het fonds dit direct aan DNB Zo snel mogelijk maar uiterlijk na twee maanden dient het fonds een kortetermijnherstelplan in Dit plan beschrijft hoe het fonds binnen drie jaar meer vermogen heeft dan het minimaal vereist eigen vermogen uit het dekkingstekort geraakt waarbij de kans op herstel verbetert de risico s voor de deelnemers niet verslechteren de kans op indexatie niet negatief wordt beïnvloed Het plan moet haalbaar en concreet zijn en met onmiddellijke ingang kunnen worden uitgevoerd Indien aan één of meerdere van de drie bovengenoemde eisen niet kan worden voldaan geldt een kortere hersteltermijn van één jaar Langetermijnherstelplan Long Term Recovery Plan Het langetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Indien een fonds op enig moment een eigen vermogen bezit dat kleiner is dan het vereist eigen vermogen reservetekort dient het DNB hiervan direct op de hoogte te stellen Het fonds zal vervolgens een zogenaamd langetermijnherstelplan moeten indienen Op basis van dit plan zal het fonds binnen 15 jaar het reservetekort moeten opheffen en moeten terugkeren naar de situatie waarin het eigen vermogen hoog genoeg is Het langetermijnherstelplan gaat uit van een weloverwogen risicobeleid en een gestaag herstel van het eigen vermogen De grens voor het vereist eigen vermogen komt voor SPMS overeen met een dekkingsgraad van ongeveer 124 de zogenaamde oranje lamp In 2009 hebben veel fondsen waaronder SPMS een langetermijnherstelplan ingediend Leverage De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen letterlijk hefboomwerking Lijfrente Aanspraak op een reeks vaste of met een vast percentage stijgende periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigt De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen op een bepaalde leeftijd Marktwaarde Market Value Marktwaarde is de waardering van activa tegen de verkoopwaarde Minimaal vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen Minimum required capital funding level funding ratio Het minimaal vereist eigen vermogen MVEV maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Het minimaal vereist eigen vermogen is de ondergrens van het vereist eigen vermogen Indien het fonds niet over het minimaal vereist vermogen beschikt er is sprake van een dekkingstekort dient het DNB hier onverwijld van op de hoogte te stellen en een kortetermijnherstelplan op te stellen Notariële samenlevingsovereenkomst Een document dat door een notaris is opgesteld en ondertekend Uit deze samenlevingsovereenkomst moet duidelijk blijken dat er sprake is van samenwonen op één adres en een gemeenschappelijke huishouding én twee ongehuwde en niet geregistreerde partners Voor het aangemeld partnerschap bij SPMS moeten in deze overeenkomst met betrekking tot de huishouding enige vermogensrechtelijke zaken zijn geregeld Bij het aanvragen van een aangemeld partnerschap moet u een kopie van deze overeenkomst insturen Obligatie Bond Een obligatie is een bewijs van een geldlening aan een overheid of een bedrijf Dit bewijs geeft recht op rentevergoeding coupon en aflossing van de hoofdsom aan het einde van de looptijd Een obligatie is meestal beursgenoteerd Omslagstelsel Pay as you go Systeem waarbij de lopende pensioenuitkeringen worden gefinancierd door premie inkomsten De werkenden betalen in een bepaald jaar de benodigde uitkeringen voor de gepensioneerden van dat jaar In tegenstelling tot het kapitaalstelsel wordt bij het omslagstelsel geen individuele voorziening gevormd ter afdekking van de pensioenverplichtingen Een voorbeeld van het omslagstelsel is de AOW OTC Over the counter De OTC handel vindt plaats tussen grote financiële instellingen onderling en kunnen betrekking hebben op nauwkeurig op maat gemaakte producten Een risico hierbij is dat één van de twee partijen niet in staat zal blijken om te voldoen aan de verplichting Men maakt bij het opstellen van derivatencontracten vaak gebruik van de documentatie van de International Swaps and Derivatives Association ISDA Deze documenten zijn speciaal geënt op derivatentransacties en kunnen naargelang de specifieke situatie worden aangepast bron Wikipedia Outperformance underperformance Er is sprake van outperformance als het met een beleggingsportefeuille bereikte rendement hoger is dan het rendement van de benchmark Bij underperformance is het rendement van de portefeuille lager dan het rendement van de benchmark Bij een negatief beleggingsrendement is sprake van outperformance als het rendement van de benchmark nog negatiever is Overlevingstafels GBM V Overlevingstafels GBM V Mortality Tables of the Dutch Actuarial Association Overlevingstafels geven de gemiddelde overlevings en sterftefrequenties binnen de Nederlandse bevolking weer Pensioenfondsen gebruiken ze onder andere bij het berekenen van pensioenverplichtingen Voor mannen en vrouwen bestaan aparte overlevingstafels Het gaat dan bijvoorbeeld om de periodetafel GBM 2000 2005 en GBV 2000 2005 De aanduiding GBM V geeft aan dat de tafel is gebaseerd op de sterftewaarneming onder de Gehele Bevolking Mannen GBM respectievelijk Gehele BevolkingVrouwen GBV De jaartallen staan voor de waarnemingsperiode waarop de tafel is gebaseerd De overlevingstafels worden door middel van afronding afgeleid uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS verzamelde ruwe sterftecijfers Zie ook onder prognosetafels Pensioen en Spaarfondsenwet PSW De Pensioen en Spaarfondsenwet is in 1952 van kracht geworden om de pensioenverwachtingen bij werknemers te waarborgen Deze wet is van toepassing op pensioentoezeggingen die een werkgever doet aan personen die zijn verbonden aan zijn onderneming Met ingang van 2007 is als opvolger van de PSW de nieuwe Pensioenwet van kracht De beroepspensioenfondsen vallen onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling WVB die overigens veel overeenkomsten met de Pensioenwet vertoont Performance Bij performance gaat het om het beleggingsresultaat Performance is ook te omschrijven als het totaal van directe beleggingsopbrengsten of als de gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen dalingen Premieovername Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het pensioenfonds onder bepaalde voorwaarden de premiebetaling voor de pensioenopbouw overnemen Op deze wijze loopt de pensioenopbouw van de deelnemer geen schade op Private equity Private equity heeft betrekking op beleggingen in niet aan de beurs genoteerde ondernemingen Prognosetafels Prognosetafels Mortality Tables including future mortality improvements Mortality forecasts Prognosetafels zijn overlevingstafels die expliciet rekening houden met een voorzienbare trend in overlevingskansen Deze trend heeft onder andere te maken met ontwikkelingen in de medische wetenschap verandering van voedingspatronen en wijzigende leefomstandigheden Het voorspellen van de trend gebeurt met hulp van ontwikkelingen in het verleden en van voorspellingen van diverse experts In een prognosetafel is de overlevingskans in een bepaald jaar afhankelijk van het geslacht de leeftijd en het berekeningsjaar Rebalancing Rebalancing is het herverdelen van het vermogen over beleggingscategorieën Reële rente De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor het inflatiepercentage Stel iemand belegt 100 000 euro tegen 8 voor 10 jaar vast De inflatie is op dat moment 3 per jaar Na een jaar is het geldvermogen van deze belegger door de ontvangen rente 8 groter geworden Maar door de inflatie is elke euro 3 minder waard geworden Per saldo is de belegger er dus 5 beter op geworden Rendement Yield aandelenrendement Return on assets Bij rendement gaat het om het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt door het beleggen van daartoe beschikbare middelen Renteswap Interest rate swap Een pensioenfonds is gevoelig voor wijzigingen in de marktrente Dit komt omdat de duration van de verplichtingen niet gelijk is aan de duration van de bezittingen Het verschil in duration tussen beleggingen en verplichtingen wordt duration mismatch genoemd Het voornaamste risico van de duration mismatch is dat de rente daalt waardoor de verplichtingen stijgen Om dit risico gedeeltelijk af te dekken gebruiken pensioenfondsen zogenaamde renteswaps Hiermee wordt de duration van de bezittingen en verplichtingen gedeeltelijk op elkaar afgestemd zodat het renterisico afneemt Rentetermijnstructuur Interest rate term structure Grafiek die het verband weergeeft tussen enerzijds de looptijd van een vastrentende belegging obligatie en anderzijds de daarop te ontvangen marktrente De rentetermijnstructuur verandert continu De Nederlandsche Bank DNB publiceert op de website maandelijks de rentetermijnstructuur die wordt gebruikt bij het vaststellen van de voorziening pensioenverplichtingen Risico De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg dat deze gebeurtenis heeft impact Een risico kan zowel negatief zijn bijvoorbeeld een aardbeving als positief bijvoorbeeld het winnen van een loterij Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen De invulling van het risicomanagement van een pensioenfonds is afhankelijk van de risk appetite Risk appetite is de optimale risico rendementsverhouding die men voor ogen heeft Risicomanagement is dus niet hetzelfde als risico vermijden Bewust beheerste risico s nemen om extra rendement te genereren maakt ook onderdeel uit van het risicomanagement RJ 610 Dutch Accounting Board RJ rule number 610 De Raad voor de Jaarverslaggeving RJ heeft tot doel de kwaliteit van de externe verslaggeving te bevorderen en dan in het bijzonder de kwaliteit van de jaarrekening Zij doet dit door aanbevelingen op te stellen Deze aanbevelingen bevatten regels waaraan jaarverslagen moeten voldoen De Raad heeft eind 2007 nieuwe regels RJ 610 opgesteld waaraan pensioenfondsen moeten voldoen SAS 70 II Statement of Auditing Standards 70 II Een SAS 70 II rapport beschrijft hoe een serviceorganisatie processen beheerst In het rapport staat een omschrijving van beheersdoelstellingen Ook bevat het rapport de controlemaatregelen die de serviceorganisatie neemt om deze doelstellingen te realiseren Securities lending Het voor een bepaalde periode uitlenen van effecten waarbij een leenvergoeding wordt ontvangen SLA Service Level Agreement In een

  Original URL path: https://www.spms.nl/ExtraInfo?ExtraInfoItem=Jaarverslagen+BPMS (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPMS ExtraInfo
  de beroepspensioenvereniging is het behartigen van de belangen van de pensioenen van de beroepsgenoten Bestuursbureau Pension s Office Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur van het pensioenfonds Het beoordeelt rapportages van de uitvoeringsorganisatie initieert en begeleidt beleidsontwikkeling en ondersteunt het bestuur in zijn contact met adviseurs en omgeving Bijzonder Partnerpensioen Partnerpensioen PP voor de ex partner van de deelnemer Het bijzonder partnerpensioen wordt berekend over de duur van het huwelijk geregistreerd partnerschap of aangemeld partnerschap Brutoberoepsinkomen Gross income Onder brutoberoepsinkomen wordt verstaan het bruto inkomen zonder aftrek van kosten dat wordt gedeclareerd op grond van alle door of namens de deelnemer verrichte werkzaamheden als medisch specialist met uitzondering van 1 het bruto inkomen inclusief werkgeverslasten van een specialist in loondienst van de deelnemer en 2 het bruto inkomen dat een specialist van de deelnemer ontvangt uit hoofde van freelance werkzaamheden die worden uitgevoerd namens de deelnemer De betreffende specialist dient in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG te zijn ingeschreven en met de werkzaamheden het beroep van medisch specialist uit te oefenen Cap large cap small cap Large cap aandelen zijn aandelen met een hoge marktkapitalisatie of hoge beurswaarde Small cap aandelen zijn aandelen met een kleine marktkapitalisatie CEM Cost Effectiveness Measurement Inc CEM is een onafhankelijke leverancier van benchmarkstudies voor vermogensbeheer en pensioenbeheer van pensioenfondsen Certificerend actuaris Zie Actuaris Collateral Bij een collateral gaat het om een vorm van zekerheidsstelling waarbij een belegger een bepaalde tegenwaarde in geld of effecten ontvangt Hiermee kan de belegger een vordering op een tegenpartij verhalen als deze partij niet aan haar verplichtingen voldoet Commodities Commodities zijn grondstoffen Een onderverdeling van commodities is energie metalen en agrarische producten Beleggingen in commodities vinden plaats met derivaten Compliancecode Een compliancecode is een gedragscode voor bestuurders directieleden en medewerkers van pensioenfondsen Deze code bevat voorschriften om belangenconflicten misbruik en oneigenlijk gebruik van informatie van het pensioenfonds te voorkomen Sinds 1 juli 2001 is een gedragscode voor pensioenfondsen verplicht Corporate governance Bij corporate governance gaat het om goed ondernemerschap Hierbij inbegrepen zijn integer en transparant handelen door het bestuur goed toezicht op het handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording voor het uitgeoefende toezicht Credits Credits staat voor een lening aan een bedrijf Deze lening geeft recht op een rentevergoeding coupon en is ingedeeld in ratingklassen mate van kredietwaardigheid Custodian Een custodian is een bewaarder van effecten Bij SPMS is dat JPMorgan Chase SPMS neemt ook andere producten af van JPMorgan Chase waaronder de beleggingsadministratie Deelnameplicht U bent verplicht deel te nemen in de pensioenregeling voor medisch specialisten als u aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet te weten als u bent ingeschreven in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG in Nederland het beroep van medisch specialist uitoefent en de leeftijd van 65 jaar nog niet hebt bereikt Deelnemersraad Orgaan binnen een pensioenfonds met adviserende bevoegdheden ten opzichte van het bestuur van dat pensioenfonds Als 5 van het totale verzekerdenbestand van het pensioenfonds daarom verzoekt moet een deelnemersraad verplicht worden ingesteld Het bestuur van het pensioenfonds kan ook vrijwillig een deelnemersraad instellen SPMS had vroeger een deelnemersraad Nu is dat de VvA geworden Dekkingsgraad Funding Ratio Funding Level De dekkingsgraad is de waarde van het vermogen teller gedeeld door de waarde van de verplichtingen noemer uitgedrukt als percentage Dit verhoudingsgetal is een graadmeter voor de financiële positie van SPMS en geeft weer in hoeverre het pensioenfonds kan voldoen aan zijn verplichtingen Derivaten Derivatives Bij derivaten gaat het om van effecten afgeleide beleggingsproducten zoals futures en renteswaps DNB De Nederlandsche Bank Dutch Central Bank De Nederlandsche Bank DNB zorgt voor het prudentieel toezicht op de financiële markten DNB definieert haar taak als volgt De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland Drie zaken zijn daarbij van belang lage inflatie veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen Duration Bij duration gaat het om de gewogen gemiddelde looptijd in jaren bijv van een obligatie of verplichting Duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid Hoe langer de duration hoe sterker de waarde reageert op een renteverandering Emerging markets Emerging markets opkomende markten zijn de financiële markten van ontwikkelingslanden Deze markten kenmerken zich vaak door een snelle maar ook onstabiele economische groei Beleggers beschouwen een belegging in een emerging market vaak als risicovol vanwege mogelijke politieke problemen en economische instabiliteit Het risico maar ook het verwacht rendement van een dergelijke belegging is daarom gemiddeld hoger dan van een belegging in ontwikkelde landen Excassokosten Disbursement Costs De administratiekosten voor de uitbetaling van pensioenen staan bekend als excassokosten Extra verhoging De verhoging van al dan niet ingegane pensioenen die SPMS toekent boven de verhoging uit de stijging van de aanpassingscoëfficiënt Deze wordt alleen toegekend als de financiële positie van het fonds dit toelaat Zie ook aanpassingscoëfficiënt Factor A of pensioenaangroei De factor A is de aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar Deze factor A heeft u nodig voor de formule waarmee u kunt uitrekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting Financiële Scan Het doornemen van de financiële situatie van een klant door een financieel planner waarbij het uitgangspunt is de wensen voor een bepaald inkomen na pensionering Uit de financiële scan volgt eventueel een advies voor aanvullende voorzieningen FIRM Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode FIRM is door De Nederlandsche Bank DNB ontwikkeld DNB beschrijft de methode als volgt FIRM is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico s bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt Risicoanalyse wordt door de toezichthouder gebruikt om inzicht te krijgen in de risico s die samenhangen met de activiteiten die een onderneming uitvoert en de mate waarin deze een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de toezichtdoelstellingen Door de risico s en de beheersing te scoren worden risico s beheersing activiteiten en instellingen onderling gerangschikt waarmee input wordt geleverd voor een zo efficiënt mogelijke allocatie van schaarse toezichtcapaciteit SPMS kent een eigen risicoanalyse methode die is afgeleid van de FIRM methodiek Flexibele pensioneringsdatum Regeling waarbij deelnemers binnen bepaalde grenzen zelf de pensioeningangsdatum kunnen kiezen De ingangsleeftijd kan bij SPMS variëren van 60 tot 70 jaar FTK Financieel Toetsingskader Financial Assessment Framework Het FTK is het onderdeel van de Pensioenwet dat de wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen stelt Dit toetsingskader is opgebouwd rond de principes van marktwaardering risicogebaseerde financiële eisen en transparantie Future Bij een future gaat het om een op de beurs verhandeld contract met verplichte levering van onderliggende waarden goederen in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs De onderliggende waarde kan een obligatie zijn een aandelenindex een geldmarktrente of een commodity Met futures kan een belegger beleggingsrisico s afdekken Geregistreerd partnerschap Een aparte burgerlijke staat naast het huwelijk Geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand Geregistreerd partnerschap komt níet in de plaats van ongehuwd samenwonen Beide relatievormen bestaan naast elkaar Zie ook aangemeld partnerschap Gewezen deelnemers Zij die in een pensioenregeling hebben deelgenomen en aanspraken hebben opgebouwd maar hun deelname vóór pensioeningang hebben beëindigd Als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken kunnen zij op de opgebouwde rechten aanspraak maken Governance Het besturen van een onderneming of organisatie Hardheidsclausule Dit is een bepaling in het pensioenreglement die het bestuur de bevoegdheid geeft om in bijzonder gevallen ten gunste van een deelnemer gewezen deelnemer of andere gerechtigde af te wijken van het pensioenreglement mits deze afwijking aan de rechten van anderen geen nadeel toebrengt Hedgefunds Hedgefunds hedgefondsen maken gebruik van een breed scala aan beleggingsstrategieën en instrumenten om onder alle marktomstandigheden een absoluut positief rendement te behalen Hedging Hedging is het afdekken van het risico van een belegging met een andere belegging Voorbeelden zijn het afdekken van het renterisico renteswap en het afdekken van het valutarisico valutaswap Indexering Indexatie is het verhogen van al dan niet ingegane pensioenen met een percentage gelijk aan bijvoorbeeld inflatie of een percentage dat gelijk is aan de loonstijging Interimpensioen Bij interimpensioen gaat het om geld dat de ziekenfondsen in de periode 1968 tot en met 1972 inhielden op de honoraria van vrijgevestigde specialisten Dit op naam gestelde geld ging per 1 januari 1973 over in persoonlijke aanspraken in de pensioenregeling van SPMS ISAE 3402 ISAE 3402 International Standard on Assurance Engagements nr 3402 Inhoud SAS 70 ISDA International Swaps Derivatives Association International Swaps Derivatives Association is een wereldwijde financiële beroepsvereniging Joint venture Een joint venture is een samenwerkingsvorm waarbij twee of meer organisaties een nieuwe onderneming oprichten Van hieruit ontplooien ze nieuwe gezamenlijke activiteiten Bij een joint venture is sprake van gedeeld eigenaarschap van producten en diensten Kapitaaldekking Funded scheme Kapitaaldekking Funded scheme dit in tegenstelling tot omslagstelsel pay as you go Kapitaaldekking is een financieringssysteem waarbij op individuele basis per deelnemer voorzieningen worden gevormd voor de pensioenverplichtingen Alle pensioenfondsen werken op basis van kapitaaldekkingsstelsel dit is bij wet verplicht Kortetermijnherstelplan Short Term Recovery Plan Het kortetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende In het geval dat een fonds niet langer aan de eis van het minimaal vereist eigen vermogen voldoet of voorziet dat het hieraan niet langer zal gaan voldoen meldt het fonds dit direct aan DNB Zo snel mogelijk maar uiterlijk na twee maanden dient het fonds een kortetermijnherstelplan in Dit plan beschrijft hoe het fonds binnen drie jaar meer vermogen heeft dan het minimaal vereist eigen vermogen uit het dekkingstekort geraakt waarbij de kans op herstel verbetert de risico s voor de deelnemers niet verslechteren de kans op indexatie niet negatief wordt beïnvloed Het plan moet haalbaar en concreet zijn en met onmiddellijke ingang kunnen worden uitgevoerd Indien aan één of meerdere van de drie bovengenoemde eisen niet kan worden voldaan geldt een kortere hersteltermijn van één jaar Langetermijnherstelplan Long Term Recovery Plan Het langetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Indien een fonds op enig moment een eigen vermogen bezit dat kleiner is dan het vereist eigen vermogen reservetekort dient het DNB hiervan direct op de hoogte te stellen Het fonds zal vervolgens een zogenaamd langetermijnherstelplan moeten indienen Op basis van dit plan zal het fonds binnen 15 jaar het reservetekort moeten opheffen en moeten terugkeren naar de situatie waarin het eigen vermogen hoog genoeg is Het langetermijnherstelplan gaat uit van een weloverwogen risicobeleid en een gestaag herstel van het eigen vermogen De grens voor het vereist eigen vermogen komt voor SPMS overeen met een dekkingsgraad van ongeveer 124 de zogenaamde oranje lamp In 2009 hebben veel fondsen waaronder SPMS een langetermijnherstelplan ingediend Leverage De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen letterlijk hefboomwerking Lijfrente Aanspraak op een reeks vaste of met een vast percentage stijgende periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigt De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen op een bepaalde leeftijd Marktwaarde Market Value Marktwaarde is de waardering van activa tegen de verkoopwaarde Minimaal vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen Minimum required capital funding level funding ratio Het minimaal vereist eigen vermogen MVEV maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Het minimaal vereist eigen vermogen is de ondergrens van het vereist eigen vermogen Indien het fonds niet over het minimaal vereist vermogen beschikt er is sprake van een dekkingstekort dient het DNB hier onverwijld van op de hoogte te stellen en een kortetermijnherstelplan op te stellen Notariële samenlevingsovereenkomst Een document dat door een notaris is opgesteld en ondertekend Uit deze samenlevingsovereenkomst moet duidelijk blijken dat er sprake is van samenwonen op één adres en een gemeenschappelijke huishouding én twee ongehuwde en niet geregistreerde partners Voor het aangemeld partnerschap bij SPMS moeten in deze overeenkomst met betrekking tot de huishouding enige vermogensrechtelijke zaken zijn geregeld Bij het aanvragen van een aangemeld partnerschap moet u een kopie van deze overeenkomst insturen Obligatie Bond Een obligatie is een bewijs van een geldlening aan een overheid of een bedrijf Dit bewijs geeft recht op rentevergoeding coupon en aflossing van de hoofdsom aan het einde van de looptijd Een obligatie is meestal beursgenoteerd Omslagstelsel Pay as you go Systeem waarbij de lopende pensioenuitkeringen worden gefinancierd door premie inkomsten De werkenden betalen in een bepaald jaar de benodigde uitkeringen voor de gepensioneerden van dat jaar In tegenstelling tot het kapitaalstelsel wordt bij het omslagstelsel geen individuele voorziening gevormd ter afdekking van de pensioenverplichtingen Een voorbeeld van het omslagstelsel is de AOW OTC Over the counter De OTC handel vindt plaats tussen grote financiële instellingen onderling en kunnen betrekking hebben op nauwkeurig op maat gemaakte producten Een risico hierbij is dat één van de twee partijen niet in staat zal blijken om te voldoen aan de verplichting Men maakt bij het opstellen van derivatencontracten vaak gebruik van de documentatie van de International Swaps and Derivatives Association ISDA Deze documenten zijn speciaal geënt op derivatentransacties en kunnen naargelang de specifieke situatie worden aangepast bron Wikipedia Outperformance underperformance Er is sprake van outperformance als het met een beleggingsportefeuille bereikte rendement hoger is dan het rendement van de benchmark Bij underperformance is het rendement van de portefeuille lager dan het rendement van de benchmark Bij een negatief beleggingsrendement is sprake van outperformance als het rendement van de benchmark nog negatiever is Overlevingstafels GBM V Overlevingstafels GBM V Mortality Tables of the Dutch Actuarial Association Overlevingstafels geven de gemiddelde overlevings en sterftefrequenties binnen de Nederlandse bevolking weer Pensioenfondsen gebruiken ze onder andere bij het berekenen van pensioenverplichtingen Voor mannen en vrouwen bestaan aparte overlevingstafels Het gaat dan bijvoorbeeld om de periodetafel GBM 2000 2005 en GBV 2000 2005 De aanduiding GBM V geeft aan dat de tafel is gebaseerd op de sterftewaarneming onder de Gehele Bevolking Mannen GBM respectievelijk Gehele BevolkingVrouwen GBV De jaartallen staan voor de waarnemingsperiode waarop de tafel is gebaseerd De overlevingstafels worden door middel van afronding afgeleid uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS verzamelde ruwe sterftecijfers Zie ook onder prognosetafels Pensioen en Spaarfondsenwet PSW De Pensioen en Spaarfondsenwet is in 1952 van kracht geworden om de pensioenverwachtingen bij werknemers te waarborgen Deze wet is van toepassing op pensioentoezeggingen die een werkgever doet aan personen die zijn verbonden aan zijn onderneming Met ingang van 2007 is als opvolger van de PSW de nieuwe Pensioenwet van kracht De beroepspensioenfondsen vallen onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling WVB die overigens veel overeenkomsten met de Pensioenwet vertoont Performance Bij performance gaat het om het beleggingsresultaat Performance is ook te omschrijven als het totaal van directe beleggingsopbrengsten of als de gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen dalingen Premieovername Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het pensioenfonds onder bepaalde voorwaarden de premiebetaling voor de pensioenopbouw overnemen Op deze wijze loopt de pensioenopbouw van de deelnemer geen schade op Private equity Private equity heeft betrekking op beleggingen in niet aan de beurs genoteerde ondernemingen Prognosetafels Prognosetafels Mortality Tables including future mortality improvements Mortality forecasts Prognosetafels zijn overlevingstafels die expliciet rekening houden met een voorzienbare trend in overlevingskansen Deze trend heeft onder andere te maken met ontwikkelingen in de medische wetenschap verandering van voedingspatronen en wijzigende leefomstandigheden Het voorspellen van de trend gebeurt met hulp van ontwikkelingen in het verleden en van voorspellingen van diverse experts In een prognosetafel is de overlevingskans in een bepaald jaar afhankelijk van het geslacht de leeftijd en het berekeningsjaar Rebalancing Rebalancing is het herverdelen van het vermogen over beleggingscategorieën Reële rente De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor het inflatiepercentage Stel iemand belegt 100 000 euro tegen 8 voor 10 jaar vast De inflatie is op dat moment 3 per jaar Na een jaar is het geldvermogen van deze belegger door de ontvangen rente 8 groter geworden Maar door de inflatie is elke euro 3 minder waard geworden Per saldo is de belegger er dus 5 beter op geworden Rendement Yield aandelenrendement Return on assets Bij rendement gaat het om het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt door het beleggen van daartoe beschikbare middelen Renteswap Interest rate swap Een pensioenfonds is gevoelig voor wijzigingen in de marktrente Dit komt omdat de duration van de verplichtingen niet gelijk is aan de duration van de bezittingen Het verschil in duration tussen beleggingen en verplichtingen wordt duration mismatch genoemd Het voornaamste risico van de duration mismatch is dat de rente daalt waardoor de verplichtingen stijgen Om dit risico gedeeltelijk af te dekken gebruiken pensioenfondsen zogenaamde renteswaps Hiermee wordt de duration van de bezittingen en verplichtingen gedeeltelijk op elkaar afgestemd zodat het renterisico afneemt Rentetermijnstructuur Interest rate term structure Grafiek die het verband weergeeft tussen enerzijds de looptijd van een vastrentende belegging obligatie en anderzijds de daarop te ontvangen marktrente De rentetermijnstructuur verandert continu De Nederlandsche Bank DNB publiceert op de website maandelijks de rentetermijnstructuur die wordt gebruikt bij het vaststellen van de voorziening pensioenverplichtingen Risico De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg dat deze gebeurtenis heeft impact Een risico kan zowel negatief zijn bijvoorbeeld een aardbeving als positief bijvoorbeeld het winnen van een loterij Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen De invulling van het risicomanagement van een pensioenfonds is afhankelijk van de risk appetite Risk appetite is de optimale risico rendementsverhouding die men voor ogen heeft Risicomanagement is dus niet hetzelfde als risico vermijden Bewust beheerste risico s nemen om extra rendement te genereren maakt ook onderdeel uit van het risicomanagement RJ 610 Dutch Accounting Board RJ rule number 610 De Raad voor de Jaarverslaggeving RJ heeft tot doel de kwaliteit van de externe verslaggeving te bevorderen en dan in het bijzonder de kwaliteit van de jaarrekening Zij doet dit door aanbevelingen op te stellen Deze aanbevelingen bevatten regels waaraan jaarverslagen moeten voldoen De Raad heeft eind 2007 nieuwe regels RJ 610 opgesteld waaraan pensioenfondsen moeten voldoen SAS 70 II Statement of Auditing Standards 70 II Een SAS 70 II rapport beschrijft hoe een serviceorganisatie processen beheerst In het rapport staat een omschrijving van beheersdoelstellingen Ook bevat het rapport de controlemaatregelen die de serviceorganisatie neemt om deze doelstellingen te realiseren Securities lending Het voor een bepaalde periode uitlenen van effecten waarbij een leenvergoeding wordt ontvangen SLA Service Level Agreement In een Service Level Agreement SLA is afgesproken welke diensten een

  Original URL path: https://www.spms.nl/ExtraInfo?ExtraInfoItem=Leaflet+BPMS (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPMS ExtraInfo
  van de beroepsgenoten Bestuursbureau Pension s Office Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur van het pensioenfonds Het beoordeelt rapportages van de uitvoeringsorganisatie initieert en begeleidt beleidsontwikkeling en ondersteunt het bestuur in zijn contact met adviseurs en omgeving Bijzonder Partnerpensioen Partnerpensioen PP voor de ex partner van de deelnemer Het bijzonder partnerpensioen wordt berekend over de duur van het huwelijk geregistreerd partnerschap of aangemeld partnerschap Brutoberoepsinkomen Gross income Onder brutoberoepsinkomen wordt verstaan het bruto inkomen zonder aftrek van kosten dat wordt gedeclareerd op grond van alle door of namens de deelnemer verrichte werkzaamheden als medisch specialist met uitzondering van 1 het bruto inkomen inclusief werkgeverslasten van een specialist in loondienst van de deelnemer en 2 het bruto inkomen dat een specialist van de deelnemer ontvangt uit hoofde van freelance werkzaamheden die worden uitgevoerd namens de deelnemer De betreffende specialist dient in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG te zijn ingeschreven en met de werkzaamheden het beroep van medisch specialist uit te oefenen Cap large cap small cap Large cap aandelen zijn aandelen met een hoge marktkapitalisatie of hoge beurswaarde Small cap aandelen zijn aandelen met een kleine marktkapitalisatie CEM Cost Effectiveness Measurement Inc CEM is een onafhankelijke leverancier van benchmarkstudies voor vermogensbeheer en pensioenbeheer van pensioenfondsen Certificerend actuaris Zie Actuaris Collateral Bij een collateral gaat het om een vorm van zekerheidsstelling waarbij een belegger een bepaalde tegenwaarde in geld of effecten ontvangt Hiermee kan de belegger een vordering op een tegenpartij verhalen als deze partij niet aan haar verplichtingen voldoet Commodities Commodities zijn grondstoffen Een onderverdeling van commodities is energie metalen en agrarische producten Beleggingen in commodities vinden plaats met derivaten Compliancecode Een compliancecode is een gedragscode voor bestuurders directieleden en medewerkers van pensioenfondsen Deze code bevat voorschriften om belangenconflicten misbruik en oneigenlijk gebruik van informatie van het pensioenfonds te voorkomen Sinds 1 juli 2001 is een gedragscode voor pensioenfondsen verplicht Corporate governance Bij corporate governance gaat het om goed ondernemerschap Hierbij inbegrepen zijn integer en transparant handelen door het bestuur goed toezicht op het handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording voor het uitgeoefende toezicht Credits Credits staat voor een lening aan een bedrijf Deze lening geeft recht op een rentevergoeding coupon en is ingedeeld in ratingklassen mate van kredietwaardigheid Custodian Een custodian is een bewaarder van effecten Bij SPMS is dat JPMorgan Chase SPMS neemt ook andere producten af van JPMorgan Chase waaronder de beleggingsadministratie Deelnameplicht U bent verplicht deel te nemen in de pensioenregeling voor medisch specialisten als u aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet te weten als u bent ingeschreven in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG in Nederland het beroep van medisch specialist uitoefent en de leeftijd van 65 jaar nog niet hebt bereikt Deelnemersraad Orgaan binnen een pensioenfonds met adviserende bevoegdheden ten opzichte van het bestuur van dat pensioenfonds Als 5 van het totale verzekerdenbestand van het pensioenfonds daarom verzoekt moet een deelnemersraad verplicht worden ingesteld Het bestuur van het pensioenfonds kan ook vrijwillig een deelnemersraad instellen SPMS had vroeger een deelnemersraad Nu is dat de VvA geworden Dekkingsgraad Funding Ratio Funding Level De dekkingsgraad is de waarde van het vermogen teller gedeeld door de waarde van de verplichtingen noemer uitgedrukt als percentage Dit verhoudingsgetal is een graadmeter voor de financiële positie van SPMS en geeft weer in hoeverre het pensioenfonds kan voldoen aan zijn verplichtingen Derivaten Derivatives Bij derivaten gaat het om van effecten afgeleide beleggingsproducten zoals futures en renteswaps DNB De Nederlandsche Bank Dutch Central Bank De Nederlandsche Bank DNB zorgt voor het prudentieel toezicht op de financiële markten DNB definieert haar taak als volgt De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland Drie zaken zijn daarbij van belang lage inflatie veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen Duration Bij duration gaat het om de gewogen gemiddelde looptijd in jaren bijv van een obligatie of verplichting Duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid Hoe langer de duration hoe sterker de waarde reageert op een renteverandering Emerging markets Emerging markets opkomende markten zijn de financiële markten van ontwikkelingslanden Deze markten kenmerken zich vaak door een snelle maar ook onstabiele economische groei Beleggers beschouwen een belegging in een emerging market vaak als risicovol vanwege mogelijke politieke problemen en economische instabiliteit Het risico maar ook het verwacht rendement van een dergelijke belegging is daarom gemiddeld hoger dan van een belegging in ontwikkelde landen Excassokosten Disbursement Costs De administratiekosten voor de uitbetaling van pensioenen staan bekend als excassokosten Extra verhoging De verhoging van al dan niet ingegane pensioenen die SPMS toekent boven de verhoging uit de stijging van de aanpassingscoëfficiënt Deze wordt alleen toegekend als de financiële positie van het fonds dit toelaat Zie ook aanpassingscoëfficiënt Factor A of pensioenaangroei De factor A is de aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar Deze factor A heeft u nodig voor de formule waarmee u kunt uitrekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting Financiële Scan Het doornemen van de financiële situatie van een klant door een financieel planner waarbij het uitgangspunt is de wensen voor een bepaald inkomen na pensionering Uit de financiële scan volgt eventueel een advies voor aanvullende voorzieningen FIRM Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode FIRM is door De Nederlandsche Bank DNB ontwikkeld DNB beschrijft de methode als volgt FIRM is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico s bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt Risicoanalyse wordt door de toezichthouder gebruikt om inzicht te krijgen in de risico s die samenhangen met de activiteiten die een onderneming uitvoert en de mate waarin deze een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de toezichtdoelstellingen Door de risico s en de beheersing te scoren worden risico s beheersing activiteiten en instellingen onderling gerangschikt waarmee input wordt geleverd voor een zo efficiënt mogelijke allocatie van schaarse toezichtcapaciteit SPMS kent een eigen risicoanalyse methode die is afgeleid van de FIRM methodiek Flexibele pensioneringsdatum Regeling waarbij deelnemers binnen bepaalde grenzen zelf de pensioeningangsdatum kunnen kiezen De ingangsleeftijd kan bij SPMS variëren van 60 tot 70 jaar FTK Financieel Toetsingskader Financial Assessment Framework Het FTK is het onderdeel van de Pensioenwet dat de wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen stelt Dit toetsingskader is opgebouwd rond de principes van marktwaardering risicogebaseerde financiële eisen en transparantie Future Bij een future gaat het om een op de beurs verhandeld contract met verplichte levering van onderliggende waarden goederen in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs De onderliggende waarde kan een obligatie zijn een aandelenindex een geldmarktrente of een commodity Met futures kan een belegger beleggingsrisico s afdekken Geregistreerd partnerschap Een aparte burgerlijke staat naast het huwelijk Geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand Geregistreerd partnerschap komt níet in de plaats van ongehuwd samenwonen Beide relatievormen bestaan naast elkaar Zie ook aangemeld partnerschap Gewezen deelnemers Zij die in een pensioenregeling hebben deelgenomen en aanspraken hebben opgebouwd maar hun deelname vóór pensioeningang hebben beëindigd Als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken kunnen zij op de opgebouwde rechten aanspraak maken Governance Het besturen van een onderneming of organisatie Hardheidsclausule Dit is een bepaling in het pensioenreglement die het bestuur de bevoegdheid geeft om in bijzonder gevallen ten gunste van een deelnemer gewezen deelnemer of andere gerechtigde af te wijken van het pensioenreglement mits deze afwijking aan de rechten van anderen geen nadeel toebrengt Hedgefunds Hedgefunds hedgefondsen maken gebruik van een breed scala aan beleggingsstrategieën en instrumenten om onder alle marktomstandigheden een absoluut positief rendement te behalen Hedging Hedging is het afdekken van het risico van een belegging met een andere belegging Voorbeelden zijn het afdekken van het renterisico renteswap en het afdekken van het valutarisico valutaswap Indexering Indexatie is het verhogen van al dan niet ingegane pensioenen met een percentage gelijk aan bijvoorbeeld inflatie of een percentage dat gelijk is aan de loonstijging Interimpensioen Bij interimpensioen gaat het om geld dat de ziekenfondsen in de periode 1968 tot en met 1972 inhielden op de honoraria van vrijgevestigde specialisten Dit op naam gestelde geld ging per 1 januari 1973 over in persoonlijke aanspraken in de pensioenregeling van SPMS ISAE 3402 ISAE 3402 International Standard on Assurance Engagements nr 3402 Inhoud SAS 70 ISDA International Swaps Derivatives Association International Swaps Derivatives Association is een wereldwijde financiële beroepsvereniging Joint venture Een joint venture is een samenwerkingsvorm waarbij twee of meer organisaties een nieuwe onderneming oprichten Van hieruit ontplooien ze nieuwe gezamenlijke activiteiten Bij een joint venture is sprake van gedeeld eigenaarschap van producten en diensten Kapitaaldekking Funded scheme Kapitaaldekking Funded scheme dit in tegenstelling tot omslagstelsel pay as you go Kapitaaldekking is een financieringssysteem waarbij op individuele basis per deelnemer voorzieningen worden gevormd voor de pensioenverplichtingen Alle pensioenfondsen werken op basis van kapitaaldekkingsstelsel dit is bij wet verplicht Kortetermijnherstelplan Short Term Recovery Plan Het kortetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende In het geval dat een fonds niet langer aan de eis van het minimaal vereist eigen vermogen voldoet of voorziet dat het hieraan niet langer zal gaan voldoen meldt het fonds dit direct aan DNB Zo snel mogelijk maar uiterlijk na twee maanden dient het fonds een kortetermijnherstelplan in Dit plan beschrijft hoe het fonds binnen drie jaar meer vermogen heeft dan het minimaal vereist eigen vermogen uit het dekkingstekort geraakt waarbij de kans op herstel verbetert de risico s voor de deelnemers niet verslechteren de kans op indexatie niet negatief wordt beïnvloed Het plan moet haalbaar en concreet zijn en met onmiddellijke ingang kunnen worden uitgevoerd Indien aan één of meerdere van de drie bovengenoemde eisen niet kan worden voldaan geldt een kortere hersteltermijn van één jaar Langetermijnherstelplan Long Term Recovery Plan Het langetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Indien een fonds op enig moment een eigen vermogen bezit dat kleiner is dan het vereist eigen vermogen reservetekort dient het DNB hiervan direct op de hoogte te stellen Het fonds zal vervolgens een zogenaamd langetermijnherstelplan moeten indienen Op basis van dit plan zal het fonds binnen 15 jaar het reservetekort moeten opheffen en moeten terugkeren naar de situatie waarin het eigen vermogen hoog genoeg is Het langetermijnherstelplan gaat uit van een weloverwogen risicobeleid en een gestaag herstel van het eigen vermogen De grens voor het vereist eigen vermogen komt voor SPMS overeen met een dekkingsgraad van ongeveer 124 de zogenaamde oranje lamp In 2009 hebben veel fondsen waaronder SPMS een langetermijnherstelplan ingediend Leverage De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen letterlijk hefboomwerking Lijfrente Aanspraak op een reeks vaste of met een vast percentage stijgende periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigt De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen op een bepaalde leeftijd Marktwaarde Market Value Marktwaarde is de waardering van activa tegen de verkoopwaarde Minimaal vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen Minimum required capital funding level funding ratio Het minimaal vereist eigen vermogen MVEV maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Het minimaal vereist eigen vermogen is de ondergrens van het vereist eigen vermogen Indien het fonds niet over het minimaal vereist vermogen beschikt er is sprake van een dekkingstekort dient het DNB hier onverwijld van op de hoogte te stellen en een kortetermijnherstelplan op te stellen Notariële samenlevingsovereenkomst Een document dat door een notaris is opgesteld en ondertekend Uit deze samenlevingsovereenkomst moet duidelijk blijken dat er sprake is van samenwonen op één adres en een gemeenschappelijke huishouding én twee ongehuwde en niet geregistreerde partners Voor het aangemeld partnerschap bij SPMS moeten in deze overeenkomst met betrekking tot de huishouding enige vermogensrechtelijke zaken zijn geregeld Bij het aanvragen van een aangemeld partnerschap moet u een kopie van deze overeenkomst insturen Obligatie Bond Een obligatie is een bewijs van een geldlening aan een overheid of een bedrijf Dit bewijs geeft recht op rentevergoeding coupon en aflossing van de hoofdsom aan het einde van de looptijd Een obligatie is meestal beursgenoteerd Omslagstelsel Pay as you go Systeem waarbij de lopende pensioenuitkeringen worden gefinancierd door premie inkomsten De werkenden betalen in een bepaald jaar de benodigde uitkeringen voor de gepensioneerden van dat jaar In tegenstelling tot het kapitaalstelsel wordt bij het omslagstelsel geen individuele voorziening gevormd ter afdekking van de pensioenverplichtingen Een voorbeeld van het omslagstelsel is de AOW OTC Over the counter De OTC handel vindt plaats tussen grote financiële instellingen onderling en kunnen betrekking hebben op nauwkeurig op maat gemaakte producten Een risico hierbij is dat één van de twee partijen niet in staat zal blijken om te voldoen aan de verplichting Men maakt bij het opstellen van derivatencontracten vaak gebruik van de documentatie van de International Swaps and Derivatives Association ISDA Deze documenten zijn speciaal geënt op derivatentransacties en kunnen naargelang de specifieke situatie worden aangepast bron Wikipedia Outperformance underperformance Er is sprake van outperformance als het met een beleggingsportefeuille bereikte rendement hoger is dan het rendement van de benchmark Bij underperformance is het rendement van de portefeuille lager dan het rendement van de benchmark Bij een negatief beleggingsrendement is sprake van outperformance als het rendement van de benchmark nog negatiever is Overlevingstafels GBM V Overlevingstafels GBM V Mortality Tables of the Dutch Actuarial Association Overlevingstafels geven de gemiddelde overlevings en sterftefrequenties binnen de Nederlandse bevolking weer Pensioenfondsen gebruiken ze onder andere bij het berekenen van pensioenverplichtingen Voor mannen en vrouwen bestaan aparte overlevingstafels Het gaat dan bijvoorbeeld om de periodetafel GBM 2000 2005 en GBV 2000 2005 De aanduiding GBM V geeft aan dat de tafel is gebaseerd op de sterftewaarneming onder de Gehele Bevolking Mannen GBM respectievelijk Gehele BevolkingVrouwen GBV De jaartallen staan voor de waarnemingsperiode waarop de tafel is gebaseerd De overlevingstafels worden door middel van afronding afgeleid uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS verzamelde ruwe sterftecijfers Zie ook onder prognosetafels Pensioen en Spaarfondsenwet PSW De Pensioen en Spaarfondsenwet is in 1952 van kracht geworden om de pensioenverwachtingen bij werknemers te waarborgen Deze wet is van toepassing op pensioentoezeggingen die een werkgever doet aan personen die zijn verbonden aan zijn onderneming Met ingang van 2007 is als opvolger van de PSW de nieuwe Pensioenwet van kracht De beroepspensioenfondsen vallen onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling WVB die overigens veel overeenkomsten met de Pensioenwet vertoont Performance Bij performance gaat het om het beleggingsresultaat Performance is ook te omschrijven als het totaal van directe beleggingsopbrengsten of als de gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen dalingen Premieovername Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het pensioenfonds onder bepaalde voorwaarden de premiebetaling voor de pensioenopbouw overnemen Op deze wijze loopt de pensioenopbouw van de deelnemer geen schade op Private equity Private equity heeft betrekking op beleggingen in niet aan de beurs genoteerde ondernemingen Prognosetafels Prognosetafels Mortality Tables including future mortality improvements Mortality forecasts Prognosetafels zijn overlevingstafels die expliciet rekening houden met een voorzienbare trend in overlevingskansen Deze trend heeft onder andere te maken met ontwikkelingen in de medische wetenschap verandering van voedingspatronen en wijzigende leefomstandigheden Het voorspellen van de trend gebeurt met hulp van ontwikkelingen in het verleden en van voorspellingen van diverse experts In een prognosetafel is de overlevingskans in een bepaald jaar afhankelijk van het geslacht de leeftijd en het berekeningsjaar Rebalancing Rebalancing is het herverdelen van het vermogen over beleggingscategorieën Reële rente De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor het inflatiepercentage Stel iemand belegt 100 000 euro tegen 8 voor 10 jaar vast De inflatie is op dat moment 3 per jaar Na een jaar is het geldvermogen van deze belegger door de ontvangen rente 8 groter geworden Maar door de inflatie is elke euro 3 minder waard geworden Per saldo is de belegger er dus 5 beter op geworden Rendement Yield aandelenrendement Return on assets Bij rendement gaat het om het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt door het beleggen van daartoe beschikbare middelen Renteswap Interest rate swap Een pensioenfonds is gevoelig voor wijzigingen in de marktrente Dit komt omdat de duration van de verplichtingen niet gelijk is aan de duration van de bezittingen Het verschil in duration tussen beleggingen en verplichtingen wordt duration mismatch genoemd Het voornaamste risico van de duration mismatch is dat de rente daalt waardoor de verplichtingen stijgen Om dit risico gedeeltelijk af te dekken gebruiken pensioenfondsen zogenaamde renteswaps Hiermee wordt de duration van de bezittingen en verplichtingen gedeeltelijk op elkaar afgestemd zodat het renterisico afneemt Rentetermijnstructuur Interest rate term structure Grafiek die het verband weergeeft tussen enerzijds de looptijd van een vastrentende belegging obligatie en anderzijds de daarop te ontvangen marktrente De rentetermijnstructuur verandert continu De Nederlandsche Bank DNB publiceert op de website maandelijks de rentetermijnstructuur die wordt gebruikt bij het vaststellen van de voorziening pensioenverplichtingen Risico De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg dat deze gebeurtenis heeft impact Een risico kan zowel negatief zijn bijvoorbeeld een aardbeving als positief bijvoorbeeld het winnen van een loterij Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen De invulling van het risicomanagement van een pensioenfonds is afhankelijk van de risk appetite Risk appetite is de optimale risico rendementsverhouding die men voor ogen heeft Risicomanagement is dus niet hetzelfde als risico vermijden Bewust beheerste risico s nemen om extra rendement te genereren maakt ook onderdeel uit van het risicomanagement RJ 610 Dutch Accounting Board RJ rule number 610 De Raad voor de Jaarverslaggeving RJ heeft tot doel de kwaliteit van de externe verslaggeving te bevorderen en dan in het bijzonder de kwaliteit van de jaarrekening Zij doet dit door aanbevelingen op te stellen Deze aanbevelingen bevatten regels waaraan jaarverslagen moeten voldoen De Raad heeft eind 2007 nieuwe regels RJ 610 opgesteld waaraan pensioenfondsen moeten voldoen SAS 70 II Statement of Auditing Standards 70 II Een SAS 70 II rapport beschrijft hoe een serviceorganisatie processen beheerst In het rapport staat een omschrijving van beheersdoelstellingen Ook bevat het rapport de controlemaatregelen die de serviceorganisatie neemt om deze doelstellingen te realiseren Securities lending Het voor een bepaalde periode uitlenen van effecten waarbij een leenvergoeding wordt ontvangen SLA Service Level Agreement In een Service Level Agreement SLA is afgesproken welke diensten een uitvoerder verricht voor het pensioenfonds Ook staat in de SLA afspraken

  Original URL path: https://www.spms.nl/ExtraInfo?ExtraInfoItem=Reglement+BPMS (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPMS ExtraInfo
  s Office Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur van het pensioenfonds Het beoordeelt rapportages van de uitvoeringsorganisatie initieert en begeleidt beleidsontwikkeling en ondersteunt het bestuur in zijn contact met adviseurs en omgeving Bijzonder Partnerpensioen Partnerpensioen PP voor de ex partner van de deelnemer Het bijzonder partnerpensioen wordt berekend over de duur van het huwelijk geregistreerd partnerschap of aangemeld partnerschap Brutoberoepsinkomen Gross income Onder brutoberoepsinkomen wordt verstaan het bruto inkomen zonder aftrek van kosten dat wordt gedeclareerd op grond van alle door of namens de deelnemer verrichte werkzaamheden als medisch specialist met uitzondering van 1 het bruto inkomen inclusief werkgeverslasten van een specialist in loondienst van de deelnemer en 2 het bruto inkomen dat een specialist van de deelnemer ontvangt uit hoofde van freelance werkzaamheden die worden uitgevoerd namens de deelnemer De betreffende specialist dient in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG te zijn ingeschreven en met de werkzaamheden het beroep van medisch specialist uit te oefenen Cap large cap small cap Large cap aandelen zijn aandelen met een hoge marktkapitalisatie of hoge beurswaarde Small cap aandelen zijn aandelen met een kleine marktkapitalisatie CEM Cost Effectiveness Measurement Inc CEM is een onafhankelijke leverancier van benchmarkstudies voor vermogensbeheer en pensioenbeheer van pensioenfondsen Certificerend actuaris Zie Actuaris Collateral Bij een collateral gaat het om een vorm van zekerheidsstelling waarbij een belegger een bepaalde tegenwaarde in geld of effecten ontvangt Hiermee kan de belegger een vordering op een tegenpartij verhalen als deze partij niet aan haar verplichtingen voldoet Commodities Commodities zijn grondstoffen Een onderverdeling van commodities is energie metalen en agrarische producten Beleggingen in commodities vinden plaats met derivaten Compliancecode Een compliancecode is een gedragscode voor bestuurders directieleden en medewerkers van pensioenfondsen Deze code bevat voorschriften om belangenconflicten misbruik en oneigenlijk gebruik van informatie van het pensioenfonds te voorkomen Sinds 1 juli 2001 is een gedragscode voor pensioenfondsen verplicht Corporate governance Bij corporate governance gaat het om goed ondernemerschap Hierbij inbegrepen zijn integer en transparant handelen door het bestuur goed toezicht op het handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording voor het uitgeoefende toezicht Credits Credits staat voor een lening aan een bedrijf Deze lening geeft recht op een rentevergoeding coupon en is ingedeeld in ratingklassen mate van kredietwaardigheid Custodian Een custodian is een bewaarder van effecten Bij SPMS is dat JPMorgan Chase SPMS neemt ook andere producten af van JPMorgan Chase waaronder de beleggingsadministratie Deelnameplicht U bent verplicht deel te nemen in de pensioenregeling voor medisch specialisten als u aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet te weten als u bent ingeschreven in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG in Nederland het beroep van medisch specialist uitoefent en de leeftijd van 65 jaar nog niet hebt bereikt Deelnemersraad Orgaan binnen een pensioenfonds met adviserende bevoegdheden ten opzichte van het bestuur van dat pensioenfonds Als 5 van het totale verzekerdenbestand van het pensioenfonds daarom verzoekt moet een deelnemersraad verplicht worden ingesteld Het bestuur van het pensioenfonds kan ook vrijwillig een deelnemersraad instellen SPMS had vroeger een deelnemersraad Nu is dat de VvA geworden Dekkingsgraad Funding Ratio Funding Level De dekkingsgraad is de waarde van het vermogen teller gedeeld door de waarde van de verplichtingen noemer uitgedrukt als percentage Dit verhoudingsgetal is een graadmeter voor de financiële positie van SPMS en geeft weer in hoeverre het pensioenfonds kan voldoen aan zijn verplichtingen Derivaten Derivatives Bij derivaten gaat het om van effecten afgeleide beleggingsproducten zoals futures en renteswaps DNB De Nederlandsche Bank Dutch Central Bank De Nederlandsche Bank DNB zorgt voor het prudentieel toezicht op de financiële markten DNB definieert haar taak als volgt De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland Drie zaken zijn daarbij van belang lage inflatie veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen Duration Bij duration gaat het om de gewogen gemiddelde looptijd in jaren bijv van een obligatie of verplichting Duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid Hoe langer de duration hoe sterker de waarde reageert op een renteverandering Emerging markets Emerging markets opkomende markten zijn de financiële markten van ontwikkelingslanden Deze markten kenmerken zich vaak door een snelle maar ook onstabiele economische groei Beleggers beschouwen een belegging in een emerging market vaak als risicovol vanwege mogelijke politieke problemen en economische instabiliteit Het risico maar ook het verwacht rendement van een dergelijke belegging is daarom gemiddeld hoger dan van een belegging in ontwikkelde landen Excassokosten Disbursement Costs De administratiekosten voor de uitbetaling van pensioenen staan bekend als excassokosten Extra verhoging De verhoging van al dan niet ingegane pensioenen die SPMS toekent boven de verhoging uit de stijging van de aanpassingscoëfficiënt Deze wordt alleen toegekend als de financiële positie van het fonds dit toelaat Zie ook aanpassingscoëfficiënt Factor A of pensioenaangroei De factor A is de aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar Deze factor A heeft u nodig voor de formule waarmee u kunt uitrekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting Financiële Scan Het doornemen van de financiële situatie van een klant door een financieel planner waarbij het uitgangspunt is de wensen voor een bepaald inkomen na pensionering Uit de financiële scan volgt eventueel een advies voor aanvullende voorzieningen FIRM Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode FIRM is door De Nederlandsche Bank DNB ontwikkeld DNB beschrijft de methode als volgt FIRM is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico s bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt Risicoanalyse wordt door de toezichthouder gebruikt om inzicht te krijgen in de risico s die samenhangen met de activiteiten die een onderneming uitvoert en de mate waarin deze een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de toezichtdoelstellingen Door de risico s en de beheersing te scoren worden risico s beheersing activiteiten en instellingen onderling gerangschikt waarmee input wordt geleverd voor een zo efficiënt mogelijke allocatie van schaarse toezichtcapaciteit SPMS kent een eigen risicoanalyse methode die is afgeleid van de FIRM methodiek Flexibele pensioneringsdatum Regeling waarbij deelnemers binnen bepaalde grenzen zelf de pensioeningangsdatum kunnen kiezen De ingangsleeftijd kan bij SPMS variëren van 60 tot 70 jaar FTK Financieel Toetsingskader Financial Assessment Framework Het FTK is het onderdeel van de Pensioenwet dat de wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen stelt Dit toetsingskader is opgebouwd rond de principes van marktwaardering risicogebaseerde financiële eisen en transparantie Future Bij een future gaat het om een op de beurs verhandeld contract met verplichte levering van onderliggende waarden goederen in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs De onderliggende waarde kan een obligatie zijn een aandelenindex een geldmarktrente of een commodity Met futures kan een belegger beleggingsrisico s afdekken Geregistreerd partnerschap Een aparte burgerlijke staat naast het huwelijk Geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand Geregistreerd partnerschap komt níet in de plaats van ongehuwd samenwonen Beide relatievormen bestaan naast elkaar Zie ook aangemeld partnerschap Gewezen deelnemers Zij die in een pensioenregeling hebben deelgenomen en aanspraken hebben opgebouwd maar hun deelname vóór pensioeningang hebben beëindigd Als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken kunnen zij op de opgebouwde rechten aanspraak maken Governance Het besturen van een onderneming of organisatie Hardheidsclausule Dit is een bepaling in het pensioenreglement die het bestuur de bevoegdheid geeft om in bijzonder gevallen ten gunste van een deelnemer gewezen deelnemer of andere gerechtigde af te wijken van het pensioenreglement mits deze afwijking aan de rechten van anderen geen nadeel toebrengt Hedgefunds Hedgefunds hedgefondsen maken gebruik van een breed scala aan beleggingsstrategieën en instrumenten om onder alle marktomstandigheden een absoluut positief rendement te behalen Hedging Hedging is het afdekken van het risico van een belegging met een andere belegging Voorbeelden zijn het afdekken van het renterisico renteswap en het afdekken van het valutarisico valutaswap Indexering Indexatie is het verhogen van al dan niet ingegane pensioenen met een percentage gelijk aan bijvoorbeeld inflatie of een percentage dat gelijk is aan de loonstijging Interimpensioen Bij interimpensioen gaat het om geld dat de ziekenfondsen in de periode 1968 tot en met 1972 inhielden op de honoraria van vrijgevestigde specialisten Dit op naam gestelde geld ging per 1 januari 1973 over in persoonlijke aanspraken in de pensioenregeling van SPMS ISAE 3402 ISAE 3402 International Standard on Assurance Engagements nr 3402 Inhoud SAS 70 ISDA International Swaps Derivatives Association International Swaps Derivatives Association is een wereldwijde financiële beroepsvereniging Joint venture Een joint venture is een samenwerkingsvorm waarbij twee of meer organisaties een nieuwe onderneming oprichten Van hieruit ontplooien ze nieuwe gezamenlijke activiteiten Bij een joint venture is sprake van gedeeld eigenaarschap van producten en diensten Kapitaaldekking Funded scheme Kapitaaldekking Funded scheme dit in tegenstelling tot omslagstelsel pay as you go Kapitaaldekking is een financieringssysteem waarbij op individuele basis per deelnemer voorzieningen worden gevormd voor de pensioenverplichtingen Alle pensioenfondsen werken op basis van kapitaaldekkingsstelsel dit is bij wet verplicht Kortetermijnherstelplan Short Term Recovery Plan Het kortetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende In het geval dat een fonds niet langer aan de eis van het minimaal vereist eigen vermogen voldoet of voorziet dat het hieraan niet langer zal gaan voldoen meldt het fonds dit direct aan DNB Zo snel mogelijk maar uiterlijk na twee maanden dient het fonds een kortetermijnherstelplan in Dit plan beschrijft hoe het fonds binnen drie jaar meer vermogen heeft dan het minimaal vereist eigen vermogen uit het dekkingstekort geraakt waarbij de kans op herstel verbetert de risico s voor de deelnemers niet verslechteren de kans op indexatie niet negatief wordt beïnvloed Het plan moet haalbaar en concreet zijn en met onmiddellijke ingang kunnen worden uitgevoerd Indien aan één of meerdere van de drie bovengenoemde eisen niet kan worden voldaan geldt een kortere hersteltermijn van één jaar Langetermijnherstelplan Long Term Recovery Plan Het langetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Indien een fonds op enig moment een eigen vermogen bezit dat kleiner is dan het vereist eigen vermogen reservetekort dient het DNB hiervan direct op de hoogte te stellen Het fonds zal vervolgens een zogenaamd langetermijnherstelplan moeten indienen Op basis van dit plan zal het fonds binnen 15 jaar het reservetekort moeten opheffen en moeten terugkeren naar de situatie waarin het eigen vermogen hoog genoeg is Het langetermijnherstelplan gaat uit van een weloverwogen risicobeleid en een gestaag herstel van het eigen vermogen De grens voor het vereist eigen vermogen komt voor SPMS overeen met een dekkingsgraad van ongeveer 124 de zogenaamde oranje lamp In 2009 hebben veel fondsen waaronder SPMS een langetermijnherstelplan ingediend Leverage De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen letterlijk hefboomwerking Lijfrente Aanspraak op een reeks vaste of met een vast percentage stijgende periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigt De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen op een bepaalde leeftijd Marktwaarde Market Value Marktwaarde is de waardering van activa tegen de verkoopwaarde Minimaal vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen Minimum required capital funding level funding ratio Het minimaal vereist eigen vermogen MVEV maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Het minimaal vereist eigen vermogen is de ondergrens van het vereist eigen vermogen Indien het fonds niet over het minimaal vereist vermogen beschikt er is sprake van een dekkingstekort dient het DNB hier onverwijld van op de hoogte te stellen en een kortetermijnherstelplan op te stellen Notariële samenlevingsovereenkomst Een document dat door een notaris is opgesteld en ondertekend Uit deze samenlevingsovereenkomst moet duidelijk blijken dat er sprake is van samenwonen op één adres en een gemeenschappelijke huishouding én twee ongehuwde en niet geregistreerde partners Voor het aangemeld partnerschap bij SPMS moeten in deze overeenkomst met betrekking tot de huishouding enige vermogensrechtelijke zaken zijn geregeld Bij het aanvragen van een aangemeld partnerschap moet u een kopie van deze overeenkomst insturen Obligatie Bond Een obligatie is een bewijs van een geldlening aan een overheid of een bedrijf Dit bewijs geeft recht op rentevergoeding coupon en aflossing van de hoofdsom aan het einde van de looptijd Een obligatie is meestal beursgenoteerd Omslagstelsel Pay as you go Systeem waarbij de lopende pensioenuitkeringen worden gefinancierd door premie inkomsten De werkenden betalen in een bepaald jaar de benodigde uitkeringen voor de gepensioneerden van dat jaar In tegenstelling tot het kapitaalstelsel wordt bij het omslagstelsel geen individuele voorziening gevormd ter afdekking van de pensioenverplichtingen Een voorbeeld van het omslagstelsel is de AOW OTC Over the counter De OTC handel vindt plaats tussen grote financiële instellingen onderling en kunnen betrekking hebben op nauwkeurig op maat gemaakte producten Een risico hierbij is dat één van de twee partijen niet in staat zal blijken om te voldoen aan de verplichting Men maakt bij het opstellen van derivatencontracten vaak gebruik van de documentatie van de International Swaps and Derivatives Association ISDA Deze documenten zijn speciaal geënt op derivatentransacties en kunnen naargelang de specifieke situatie worden aangepast bron Wikipedia Outperformance underperformance Er is sprake van outperformance als het met een beleggingsportefeuille bereikte rendement hoger is dan het rendement van de benchmark Bij underperformance is het rendement van de portefeuille lager dan het rendement van de benchmark Bij een negatief beleggingsrendement is sprake van outperformance als het rendement van de benchmark nog negatiever is Overlevingstafels GBM V Overlevingstafels GBM V Mortality Tables of the Dutch Actuarial Association Overlevingstafels geven de gemiddelde overlevings en sterftefrequenties binnen de Nederlandse bevolking weer Pensioenfondsen gebruiken ze onder andere bij het berekenen van pensioenverplichtingen Voor mannen en vrouwen bestaan aparte overlevingstafels Het gaat dan bijvoorbeeld om de periodetafel GBM 2000 2005 en GBV 2000 2005 De aanduiding GBM V geeft aan dat de tafel is gebaseerd op de sterftewaarneming onder de Gehele Bevolking Mannen GBM respectievelijk Gehele BevolkingVrouwen GBV De jaartallen staan voor de waarnemingsperiode waarop de tafel is gebaseerd De overlevingstafels worden door middel van afronding afgeleid uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS verzamelde ruwe sterftecijfers Zie ook onder prognosetafels Pensioen en Spaarfondsenwet PSW De Pensioen en Spaarfondsenwet is in 1952 van kracht geworden om de pensioenverwachtingen bij werknemers te waarborgen Deze wet is van toepassing op pensioentoezeggingen die een werkgever doet aan personen die zijn verbonden aan zijn onderneming Met ingang van 2007 is als opvolger van de PSW de nieuwe Pensioenwet van kracht De beroepspensioenfondsen vallen onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling WVB die overigens veel overeenkomsten met de Pensioenwet vertoont Performance Bij performance gaat het om het beleggingsresultaat Performance is ook te omschrijven als het totaal van directe beleggingsopbrengsten of als de gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen dalingen Premieovername Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het pensioenfonds onder bepaalde voorwaarden de premiebetaling voor de pensioenopbouw overnemen Op deze wijze loopt de pensioenopbouw van de deelnemer geen schade op Private equity Private equity heeft betrekking op beleggingen in niet aan de beurs genoteerde ondernemingen Prognosetafels Prognosetafels Mortality Tables including future mortality improvements Mortality forecasts Prognosetafels zijn overlevingstafels die expliciet rekening houden met een voorzienbare trend in overlevingskansen Deze trend heeft onder andere te maken met ontwikkelingen in de medische wetenschap verandering van voedingspatronen en wijzigende leefomstandigheden Het voorspellen van de trend gebeurt met hulp van ontwikkelingen in het verleden en van voorspellingen van diverse experts In een prognosetafel is de overlevingskans in een bepaald jaar afhankelijk van het geslacht de leeftijd en het berekeningsjaar Rebalancing Rebalancing is het herverdelen van het vermogen over beleggingscategorieën Reële rente De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor het inflatiepercentage Stel iemand belegt 100 000 euro tegen 8 voor 10 jaar vast De inflatie is op dat moment 3 per jaar Na een jaar is het geldvermogen van deze belegger door de ontvangen rente 8 groter geworden Maar door de inflatie is elke euro 3 minder waard geworden Per saldo is de belegger er dus 5 beter op geworden Rendement Yield aandelenrendement Return on assets Bij rendement gaat het om het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt door het beleggen van daartoe beschikbare middelen Renteswap Interest rate swap Een pensioenfonds is gevoelig voor wijzigingen in de marktrente Dit komt omdat de duration van de verplichtingen niet gelijk is aan de duration van de bezittingen Het verschil in duration tussen beleggingen en verplichtingen wordt duration mismatch genoemd Het voornaamste risico van de duration mismatch is dat de rente daalt waardoor de verplichtingen stijgen Om dit risico gedeeltelijk af te dekken gebruiken pensioenfondsen zogenaamde renteswaps Hiermee wordt de duration van de bezittingen en verplichtingen gedeeltelijk op elkaar afgestemd zodat het renterisico afneemt Rentetermijnstructuur Interest rate term structure Grafiek die het verband weergeeft tussen enerzijds de looptijd van een vastrentende belegging obligatie en anderzijds de daarop te ontvangen marktrente De rentetermijnstructuur verandert continu De Nederlandsche Bank DNB publiceert op de website maandelijks de rentetermijnstructuur die wordt gebruikt bij het vaststellen van de voorziening pensioenverplichtingen Risico De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg dat deze gebeurtenis heeft impact Een risico kan zowel negatief zijn bijvoorbeeld een aardbeving als positief bijvoorbeeld het winnen van een loterij Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen De invulling van het risicomanagement van een pensioenfonds is afhankelijk van de risk appetite Risk appetite is de optimale risico rendementsverhouding die men voor ogen heeft Risicomanagement is dus niet hetzelfde als risico vermijden Bewust beheerste risico s nemen om extra rendement te genereren maakt ook onderdeel uit van het risicomanagement RJ 610 Dutch Accounting Board RJ rule number 610 De Raad voor de Jaarverslaggeving RJ heeft tot doel de kwaliteit van de externe verslaggeving te bevorderen en dan in het bijzonder de kwaliteit van de jaarrekening Zij doet dit door aanbevelingen op te stellen Deze aanbevelingen bevatten regels waaraan jaarverslagen moeten voldoen De Raad heeft eind 2007 nieuwe regels RJ 610 opgesteld waaraan pensioenfondsen moeten voldoen SAS 70 II Statement of Auditing Standards 70 II Een SAS 70 II rapport beschrijft hoe een serviceorganisatie processen beheerst In het rapport staat een omschrijving van beheersdoelstellingen Ook bevat het rapport de controlemaatregelen die de serviceorganisatie neemt om deze doelstellingen te realiseren Securities lending Het voor een bepaalde periode uitlenen van effecten waarbij een leenvergoeding wordt ontvangen SLA Service Level Agreement In een Service Level Agreement SLA is afgesproken welke diensten een uitvoerder verricht voor het pensioenfonds Ook staat in de SLA afspraken over de kwaliteits en tijdigheidseisen

  Original URL path: https://www.spms.nl/ExtraInfo?ExtraInfoItem=SPMS+Journaals (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Jaarverslag
  s Office Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur van het pensioenfonds Het beoordeelt rapportages van de uitvoeringsorganisatie initieert en begeleidt beleidsontwikkeling en ondersteunt het bestuur in zijn contact met adviseurs en omgeving Bijzonder Partnerpensioen Partnerpensioen PP voor de ex partner van de deelnemer Het bijzonder partnerpensioen wordt berekend over de duur van het huwelijk geregistreerd partnerschap of aangemeld partnerschap Brutoberoepsinkomen Gross income Onder brutoberoepsinkomen wordt verstaan het bruto inkomen zonder aftrek van kosten dat wordt gedeclareerd op grond van alle door of namens de deelnemer verrichte werkzaamheden als medisch specialist met uitzondering van 1 het bruto inkomen inclusief werkgeverslasten van een specialist in loondienst van de deelnemer en 2 het bruto inkomen dat een specialist van de deelnemer ontvangt uit hoofde van freelance werkzaamheden die worden uitgevoerd namens de deelnemer De betreffende specialist dient in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG te zijn ingeschreven en met de werkzaamheden het beroep van medisch specialist uit te oefenen Cap large cap small cap Large cap aandelen zijn aandelen met een hoge marktkapitalisatie of hoge beurswaarde Small cap aandelen zijn aandelen met een kleine marktkapitalisatie CEM Cost Effectiveness Measurement Inc CEM is een onafhankelijke leverancier van benchmarkstudies voor vermogensbeheer en pensioenbeheer van pensioenfondsen Certificerend actuaris Zie Actuaris Collateral Bij een collateral gaat het om een vorm van zekerheidsstelling waarbij een belegger een bepaalde tegenwaarde in geld of effecten ontvangt Hiermee kan de belegger een vordering op een tegenpartij verhalen als deze partij niet aan haar verplichtingen voldoet Commodities Commodities zijn grondstoffen Een onderverdeling van commodities is energie metalen en agrarische producten Beleggingen in commodities vinden plaats met derivaten Compliancecode Een compliancecode is een gedragscode voor bestuurders directieleden en medewerkers van pensioenfondsen Deze code bevat voorschriften om belangenconflicten misbruik en oneigenlijk gebruik van informatie van het pensioenfonds te voorkomen Sinds 1 juli 2001 is een gedragscode voor pensioenfondsen verplicht Corporate governance Bij corporate governance gaat het om goed ondernemerschap Hierbij inbegrepen zijn integer en transparant handelen door het bestuur goed toezicht op het handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording voor het uitgeoefende toezicht Credits Credits staat voor een lening aan een bedrijf Deze lening geeft recht op een rentevergoeding coupon en is ingedeeld in ratingklassen mate van kredietwaardigheid Custodian Een custodian is een bewaarder van effecten Bij SPMS is dat JPMorgan Chase SPMS neemt ook andere producten af van JPMorgan Chase waaronder de beleggingsadministratie Deelnameplicht U bent verplicht deel te nemen in de pensioenregeling voor medisch specialisten als u aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet te weten als u bent ingeschreven in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG in Nederland het beroep van medisch specialist uitoefent en de leeftijd van 65 jaar nog niet hebt bereikt Deelnemersraad Orgaan binnen een pensioenfonds met adviserende bevoegdheden ten opzichte van het bestuur van dat pensioenfonds Als 5 van het totale verzekerdenbestand van het pensioenfonds daarom verzoekt moet een deelnemersraad verplicht worden ingesteld Het bestuur van het pensioenfonds kan ook vrijwillig een deelnemersraad instellen SPMS had vroeger een deelnemersraad Nu is dat de VvA geworden Dekkingsgraad Funding Ratio Funding Level De dekkingsgraad is de waarde van het vermogen teller gedeeld door de waarde van de verplichtingen noemer uitgedrukt als percentage Dit verhoudingsgetal is een graadmeter voor de financiële positie van SPMS en geeft weer in hoeverre het pensioenfonds kan voldoen aan zijn verplichtingen Derivaten Derivatives Bij derivaten gaat het om van effecten afgeleide beleggingsproducten zoals futures en renteswaps DNB De Nederlandsche Bank Dutch Central Bank De Nederlandsche Bank DNB zorgt voor het prudentieel toezicht op de financiële markten DNB definieert haar taak als volgt De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland Drie zaken zijn daarbij van belang lage inflatie veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen Duration Bij duration gaat het om de gewogen gemiddelde looptijd in jaren bijv van een obligatie of verplichting Duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid Hoe langer de duration hoe sterker de waarde reageert op een renteverandering Emerging markets Emerging markets opkomende markten zijn de financiële markten van ontwikkelingslanden Deze markten kenmerken zich vaak door een snelle maar ook onstabiele economische groei Beleggers beschouwen een belegging in een emerging market vaak als risicovol vanwege mogelijke politieke problemen en economische instabiliteit Het risico maar ook het verwacht rendement van een dergelijke belegging is daarom gemiddeld hoger dan van een belegging in ontwikkelde landen Excassokosten Disbursement Costs De administratiekosten voor de uitbetaling van pensioenen staan bekend als excassokosten Extra verhoging De verhoging van al dan niet ingegane pensioenen die SPMS toekent boven de verhoging uit de stijging van de aanpassingscoëfficiënt Deze wordt alleen toegekend als de financiële positie van het fonds dit toelaat Zie ook aanpassingscoëfficiënt Factor A of pensioenaangroei De factor A is de aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar Deze factor A heeft u nodig voor de formule waarmee u kunt uitrekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting Financiële Scan Het doornemen van de financiële situatie van een klant door een financieel planner waarbij het uitgangspunt is de wensen voor een bepaald inkomen na pensionering Uit de financiële scan volgt eventueel een advies voor aanvullende voorzieningen FIRM Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode FIRM is door De Nederlandsche Bank DNB ontwikkeld DNB beschrijft de methode als volgt FIRM is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico s bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt Risicoanalyse wordt door de toezichthouder gebruikt om inzicht te krijgen in de risico s die samenhangen met de activiteiten die een onderneming uitvoert en de mate waarin deze een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de toezichtdoelstellingen Door de risico s en de beheersing te scoren worden risico s beheersing activiteiten en instellingen onderling gerangschikt waarmee input wordt geleverd voor een zo efficiënt mogelijke allocatie van schaarse toezichtcapaciteit SPMS kent een eigen risicoanalyse methode die is afgeleid van de FIRM methodiek Flexibele pensioneringsdatum Regeling waarbij deelnemers binnen bepaalde grenzen zelf de pensioeningangsdatum kunnen kiezen De ingangsleeftijd kan bij SPMS variëren van 60 tot 70 jaar FTK Financieel Toetsingskader Financial Assessment Framework Het FTK is het onderdeel van de Pensioenwet dat de wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen stelt Dit toetsingskader is opgebouwd rond de principes van marktwaardering risicogebaseerde financiële eisen en transparantie Future Bij een future gaat het om een op de beurs verhandeld contract met verplichte levering van onderliggende waarden goederen in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs De onderliggende waarde kan een obligatie zijn een aandelenindex een geldmarktrente of een commodity Met futures kan een belegger beleggingsrisico s afdekken Geregistreerd partnerschap Een aparte burgerlijke staat naast het huwelijk Geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand Geregistreerd partnerschap komt níet in de plaats van ongehuwd samenwonen Beide relatievormen bestaan naast elkaar Zie ook aangemeld partnerschap Gewezen deelnemers Zij die in een pensioenregeling hebben deelgenomen en aanspraken hebben opgebouwd maar hun deelname vóór pensioeningang hebben beëindigd Als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken kunnen zij op de opgebouwde rechten aanspraak maken Governance Het besturen van een onderneming of organisatie Hardheidsclausule Dit is een bepaling in het pensioenreglement die het bestuur de bevoegdheid geeft om in bijzonder gevallen ten gunste van een deelnemer gewezen deelnemer of andere gerechtigde af te wijken van het pensioenreglement mits deze afwijking aan de rechten van anderen geen nadeel toebrengt Hedgefunds Hedgefunds hedgefondsen maken gebruik van een breed scala aan beleggingsstrategieën en instrumenten om onder alle marktomstandigheden een absoluut positief rendement te behalen Hedging Hedging is het afdekken van het risico van een belegging met een andere belegging Voorbeelden zijn het afdekken van het renterisico renteswap en het afdekken van het valutarisico valutaswap Indexering Indexatie is het verhogen van al dan niet ingegane pensioenen met een percentage gelijk aan bijvoorbeeld inflatie of een percentage dat gelijk is aan de loonstijging Interimpensioen Bij interimpensioen gaat het om geld dat de ziekenfondsen in de periode 1968 tot en met 1972 inhielden op de honoraria van vrijgevestigde specialisten Dit op naam gestelde geld ging per 1 januari 1973 over in persoonlijke aanspraken in de pensioenregeling van SPMS ISAE 3402 ISAE 3402 International Standard on Assurance Engagements nr 3402 Inhoud SAS 70 ISDA International Swaps Derivatives Association International Swaps Derivatives Association is een wereldwijde financiële beroepsvereniging Joint venture Een joint venture is een samenwerkingsvorm waarbij twee of meer organisaties een nieuwe onderneming oprichten Van hieruit ontplooien ze nieuwe gezamenlijke activiteiten Bij een joint venture is sprake van gedeeld eigenaarschap van producten en diensten Kapitaaldekking Funded scheme Kapitaaldekking Funded scheme dit in tegenstelling tot omslagstelsel pay as you go Kapitaaldekking is een financieringssysteem waarbij op individuele basis per deelnemer voorzieningen worden gevormd voor de pensioenverplichtingen Alle pensioenfondsen werken op basis van kapitaaldekkingsstelsel dit is bij wet verplicht Kortetermijnherstelplan Short Term Recovery Plan Het kortetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende In het geval dat een fonds niet langer aan de eis van het minimaal vereist eigen vermogen voldoet of voorziet dat het hieraan niet langer zal gaan voldoen meldt het fonds dit direct aan DNB Zo snel mogelijk maar uiterlijk na twee maanden dient het fonds een kortetermijnherstelplan in Dit plan beschrijft hoe het fonds binnen drie jaar meer vermogen heeft dan het minimaal vereist eigen vermogen uit het dekkingstekort geraakt waarbij de kans op herstel verbetert de risico s voor de deelnemers niet verslechteren de kans op indexatie niet negatief wordt beïnvloed Het plan moet haalbaar en concreet zijn en met onmiddellijke ingang kunnen worden uitgevoerd Indien aan één of meerdere van de drie bovengenoemde eisen niet kan worden voldaan geldt een kortere hersteltermijn van één jaar Langetermijnherstelplan Long Term Recovery Plan Het langetermijnherstelplan maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Indien een fonds op enig moment een eigen vermogen bezit dat kleiner is dan het vereist eigen vermogen reservetekort dient het DNB hiervan direct op de hoogte te stellen Het fonds zal vervolgens een zogenaamd langetermijnherstelplan moeten indienen Op basis van dit plan zal het fonds binnen 15 jaar het reservetekort moeten opheffen en moeten terugkeren naar de situatie waarin het eigen vermogen hoog genoeg is Het langetermijnherstelplan gaat uit van een weloverwogen risicobeleid en een gestaag herstel van het eigen vermogen De grens voor het vereist eigen vermogen komt voor SPMS overeen met een dekkingsgraad van ongeveer 124 de zogenaamde oranje lamp In 2009 hebben veel fondsen waaronder SPMS een langetermijnherstelplan ingediend Leverage De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen letterlijk hefboomwerking Lijfrente Aanspraak op een reeks vaste of met een vast percentage stijgende periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigt De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen op een bepaalde leeftijd Marktwaarde Market Value Marktwaarde is de waardering van activa tegen de verkoopwaarde Minimaal vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen Minimum required capital funding level funding ratio Het minimaal vereist eigen vermogen MVEV maakt onderdeel uit van het financieel toetsingskader DNB stelt hierover het volgende Het minimaal vereist eigen vermogen is de ondergrens van het vereist eigen vermogen Indien het fonds niet over het minimaal vereist vermogen beschikt er is sprake van een dekkingstekort dient het DNB hier onverwijld van op de hoogte te stellen en een kortetermijnherstelplan op te stellen Notariële samenlevingsovereenkomst Een document dat door een notaris is opgesteld en ondertekend Uit deze samenlevingsovereenkomst moet duidelijk blijken dat er sprake is van samenwonen op één adres en een gemeenschappelijke huishouding én twee ongehuwde en niet geregistreerde partners Voor het aangemeld partnerschap bij SPMS moeten in deze overeenkomst met betrekking tot de huishouding enige vermogensrechtelijke zaken zijn geregeld Bij het aanvragen van een aangemeld partnerschap moet u een kopie van deze overeenkomst insturen Obligatie Bond Een obligatie is een bewijs van een geldlening aan een overheid of een bedrijf Dit bewijs geeft recht op rentevergoeding coupon en aflossing van de hoofdsom aan het einde van de looptijd Een obligatie is meestal beursgenoteerd Omslagstelsel Pay as you go Systeem waarbij de lopende pensioenuitkeringen worden gefinancierd door premie inkomsten De werkenden betalen in een bepaald jaar de benodigde uitkeringen voor de gepensioneerden van dat jaar In tegenstelling tot het kapitaalstelsel wordt bij het omslagstelsel geen individuele voorziening gevormd ter afdekking van de pensioenverplichtingen Een voorbeeld van het omslagstelsel is de AOW OTC Over the counter De OTC handel vindt plaats tussen grote financiële instellingen onderling en kunnen betrekking hebben op nauwkeurig op maat gemaakte producten Een risico hierbij is dat één van de twee partijen niet in staat zal blijken om te voldoen aan de verplichting Men maakt bij het opstellen van derivatencontracten vaak gebruik van de documentatie van de International Swaps and Derivatives Association ISDA Deze documenten zijn speciaal geënt op derivatentransacties en kunnen naargelang de specifieke situatie worden aangepast bron Wikipedia Outperformance underperformance Er is sprake van outperformance als het met een beleggingsportefeuille bereikte rendement hoger is dan het rendement van de benchmark Bij underperformance is het rendement van de portefeuille lager dan het rendement van de benchmark Bij een negatief beleggingsrendement is sprake van outperformance als het rendement van de benchmark nog negatiever is Overlevingstafels GBM V Overlevingstafels GBM V Mortality Tables of the Dutch Actuarial Association Overlevingstafels geven de gemiddelde overlevings en sterftefrequenties binnen de Nederlandse bevolking weer Pensioenfondsen gebruiken ze onder andere bij het berekenen van pensioenverplichtingen Voor mannen en vrouwen bestaan aparte overlevingstafels Het gaat dan bijvoorbeeld om de periodetafel GBM 2000 2005 en GBV 2000 2005 De aanduiding GBM V geeft aan dat de tafel is gebaseerd op de sterftewaarneming onder de Gehele Bevolking Mannen GBM respectievelijk Gehele BevolkingVrouwen GBV De jaartallen staan voor de waarnemingsperiode waarop de tafel is gebaseerd De overlevingstafels worden door middel van afronding afgeleid uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS verzamelde ruwe sterftecijfers Zie ook onder prognosetafels Pensioen en Spaarfondsenwet PSW De Pensioen en Spaarfondsenwet is in 1952 van kracht geworden om de pensioenverwachtingen bij werknemers te waarborgen Deze wet is van toepassing op pensioentoezeggingen die een werkgever doet aan personen die zijn verbonden aan zijn onderneming Met ingang van 2007 is als opvolger van de PSW de nieuwe Pensioenwet van kracht De beroepspensioenfondsen vallen onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling WVB die overigens veel overeenkomsten met de Pensioenwet vertoont Performance Bij performance gaat het om het beleggingsresultaat Performance is ook te omschrijven als het totaal van directe beleggingsopbrengsten of als de gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen dalingen Premieovername Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het pensioenfonds onder bepaalde voorwaarden de premiebetaling voor de pensioenopbouw overnemen Op deze wijze loopt de pensioenopbouw van de deelnemer geen schade op Private equity Private equity heeft betrekking op beleggingen in niet aan de beurs genoteerde ondernemingen Prognosetafels Prognosetafels Mortality Tables including future mortality improvements Mortality forecasts Prognosetafels zijn overlevingstafels die expliciet rekening houden met een voorzienbare trend in overlevingskansen Deze trend heeft onder andere te maken met ontwikkelingen in de medische wetenschap verandering van voedingspatronen en wijzigende leefomstandigheden Het voorspellen van de trend gebeurt met hulp van ontwikkelingen in het verleden en van voorspellingen van diverse experts In een prognosetafel is de overlevingskans in een bepaald jaar afhankelijk van het geslacht de leeftijd en het berekeningsjaar Rebalancing Rebalancing is het herverdelen van het vermogen over beleggingscategorieën Reële rente De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor het inflatiepercentage Stel iemand belegt 100 000 euro tegen 8 voor 10 jaar vast De inflatie is op dat moment 3 per jaar Na een jaar is het geldvermogen van deze belegger door de ontvangen rente 8 groter geworden Maar door de inflatie is elke euro 3 minder waard geworden Per saldo is de belegger er dus 5 beter op geworden Rendement Yield aandelenrendement Return on assets Bij rendement gaat het om het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt door het beleggen van daartoe beschikbare middelen Renteswap Interest rate swap Een pensioenfonds is gevoelig voor wijzigingen in de marktrente Dit komt omdat de duration van de verplichtingen niet gelijk is aan de duration van de bezittingen Het verschil in duration tussen beleggingen en verplichtingen wordt duration mismatch genoemd Het voornaamste risico van de duration mismatch is dat de rente daalt waardoor de verplichtingen stijgen Om dit risico gedeeltelijk af te dekken gebruiken pensioenfondsen zogenaamde renteswaps Hiermee wordt de duration van de bezittingen en verplichtingen gedeeltelijk op elkaar afgestemd zodat het renterisico afneemt Rentetermijnstructuur Interest rate term structure Grafiek die het verband weergeeft tussen enerzijds de looptijd van een vastrentende belegging obligatie en anderzijds de daarop te ontvangen marktrente De rentetermijnstructuur verandert continu De Nederlandsche Bank DNB publiceert op de website maandelijks de rentetermijnstructuur die wordt gebruikt bij het vaststellen van de voorziening pensioenverplichtingen Risico De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg dat deze gebeurtenis heeft impact Een risico kan zowel negatief zijn bijvoorbeeld een aardbeving als positief bijvoorbeeld het winnen van een loterij Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen De invulling van het risicomanagement van een pensioenfonds is afhankelijk van de risk appetite Risk appetite is de optimale risico rendementsverhouding die men voor ogen heeft Risicomanagement is dus niet hetzelfde als risico vermijden Bewust beheerste risico s nemen om extra rendement te genereren maakt ook onderdeel uit van het risicomanagement RJ 610 Dutch Accounting Board RJ rule number 610 De Raad voor de Jaarverslaggeving RJ heeft tot doel de kwaliteit van de externe verslaggeving te bevorderen en dan in het bijzonder de kwaliteit van de jaarrekening Zij doet dit door aanbevelingen op te stellen Deze aanbevelingen bevatten regels waaraan jaarverslagen moeten voldoen De Raad heeft eind 2007 nieuwe regels RJ 610 opgesteld waaraan pensioenfondsen moeten voldoen SAS 70 II Statement of Auditing Standards 70 II Een SAS 70 II rapport beschrijft hoe een serviceorganisatie processen beheerst In het rapport staat een omschrijving van beheersdoelstellingen Ook bevat het rapport de controlemaatregelen die de serviceorganisatie neemt om deze doelstellingen te realiseren Securities lending Het voor een bepaalde periode uitlenen van effecten waarbij een leenvergoeding wordt ontvangen SLA Service Level Agreement In een Service Level Agreement SLA is afgesproken welke diensten een uitvoerder verricht voor het pensioenfonds Ook staat in de SLA afspraken over de kwaliteits en tijdigheidseisen

  Original URL path: https://www.spms.nl/ExtraInfo/Jaarverslag?JaarverslagId=c6e1911a-ef6d-4b13-ab4a-61c931907c4d (2015-12-02)
  Open archived version from archive