archive-nl.com » NL » S » SPO.NL

Total: 498

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPO Cases - SPO.nl
  hebben van pensioen De voltallige centrale ondernemingsraad van O I 15 juli 2013 Casus Pensioenfonds academie Bij een onvoorzien vertrek van een belangrijke kennisdrager binnen het bestuur kan een ongewenst hiaat van specifieke kennis binnen het bestuur ontstaan Door een pool van potentiële 17 juli 2013 Zonder kennis geen kwaliteit De visie van AZL Continue ontwikkeling van kennis Kwaliteit dat is wat opdrachtgevers willen zien En zonder kennis geen kwaliteit is de overtuiging van AZL Vandaar dat de pensioenuitvoerder uit Heerlen tijdens 16 juli 2013 Deelnemersraad en verantwoordingsorgaan deskundig op niveau 2 Volwaardig sparren met het pensioenfondsbestuur Architectenbureaus De Leergang Besturen van een Pensioenfonds is geen gebruikelijke opleiding voor leden van medezeggenschapsorganen Toch werpt deze 15 juli 2013 Het voortbestaan van uw pensioenfonds De eisen worden zwaarder vermogens dalen dekkingsgraden staan onder druk De werkgelegenheid loopt terug en als gevolg daarvan ook het aantal deelnemers in uw pensioenfonds Kortom 8 februari 2013 Collectieve Toets op Niveau 2 De Collectieve toets op niveau 2 geeft inzicht in de kwaliteit van het bestuur Wat zijn de eerste ervaringen 8 april 2013 Online magazine Bekijk hier online de laatste editie van het SPO Spotlight Magazine Lees nu online Onze Whitepapers Bekijk hier onze

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/cases.960.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Opleidingsbijlagen - SPO.nl
  Wetsvoorstel Witteveen 2015 brief kabinet reactie op advies STAR De reactie van het Kabinet van 7 juni 2013 op het advies van de STAR van 7 juni 2013 Wetsvoorstel tot verlaging maximumopbouw en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen van 15 april 2013 Staffels Witteveenkader 2014 Belastingdienst en Pensioenfederatie Standaard staffels 2014 van 2 oktober 2013 bruikbaar voor pensioenfondsen die de fiscale ruimte verkennen om de pensioenrichtleeftijd te handhaven en deze in 2014 ongewijzigd willen houden Advies over verlaging regeldruk pensioenen Actal aan SZW 2 okt 2013 Advies van Actal aan SZW om voor burgers bedrijven en ZZP ers onnodige drempels en irritaties op pensioenterrein weg te nemen die ontstaan als gevolg van flexibele arbeidsrelaties en mobiliteit Gelijke behandelingswetgeving Algemene wet gelijke behandeling 1994 Awgb Burgerlijk Wetboek Boek 7 Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 1980 Wgb m v Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd 1993 Wgbl Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd 2002 Wobot Overig Wet op het financieel toezicht 2006 Wft Wet op de medische keuringen 1997 Wmk Planningsbrief pensioenen 2014 Overzicht van SZW van alle op dit moment februari 2014 lopende pensioenonderwerpen en wetsvoorstellen en de planning daarvan 3 Pensioenregelingen en soorten Oude dag Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering inclusief memorie van toelichting Sectorbrief VPL regelingen DNB Brief van DNB van oktober 2012 aan ruim 100 pensioenfondsen met een VPL regeling Het bevat de bevindingen van het onderzoek over het beheer van de VPL gelden door pensioenfondsen Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd Op 10 juli is de Wet Verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd aangenomen De AOW leeftijd leeftijd gaat in 2013 met een maand omhoog en stijgt daarna stapsgewijs verder naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023 Brief aan Eerste Kamer Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd SZW Brief van SZW van 17 januari 2013 die tijdens de parlementaire behandeling van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd aan de Eerste Kamer is toegezegd om de mogelijkheden en risico s te onderzoeken van het zogenoemde invaren Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW AOW hiaatregeling ter overbrugging van de periode tussen de latere ingangsdatum van de Algemene Ouderdomswet en de aanvullende inkomensregelingen zoals VUT prepensioen of vergelijkbare regelingen Wetsvoorstel Wijziging AOW afbouw partnertoeslag hoogste inkomens Het wetsvoorstel Wet wijziging AOW afbouw partnertoeslag hoogste inkomens dat op 1 juli 2013 door de ministers van SZW en Financiën is aangeboden Wetsvoorstel Memorie van Toelichting Wijziging AOW afbouw partnertoeslag hoogste inkomens Memorie van Toelichting behorende bij het wetsvoorstel Wet wijziging AOW afbouw partnertoeslag hoogste inkomens dat op 1 juli 2013 door de ministers van SZW en Financiën is aangeboden Wetsvoorstel Wijziging AOW afbouw partnertoeslag hoogste inkomens Advies Raad van State Het wetsvoorstel Wet wijziging AOW afbouw partnertoeslag hoogste inkomens is door de ministers van SZW en Financiën aangeboden Bij het wetsvoorstel is ook het advies van de Raad van State van 1 juli 2013 gepubliceerd Overlijden en de partner Wet pensioenverevening bij scheiding Wvps Brochure Verdeling pensioen bij scheiding Ministerie van Veiligheid en Justitie In deze brochure staat informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding scheiding van tafel en bed of beëindiging van geregistreerd partnerschap Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Mededeling verdeling pensioen bij scheiding invulformulier Met dit formulier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie kan aan de pensioenuitvoerder een scheiding of beëindig geregistreerd partnerschap worden gemeld zo dat het ouderdomspensioen tussen ex partners kan worden verdeeld Arbeidsongeschiktheid Wet en werk en inkomen naar arbeidsvermogen 2005 WIA Convenant dekking AO inlooprisico Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars Convenant van 13 januari 2013 waardoor werknemers met een gezondheidsbeperking die van baan willen wisselen inkomensbescherming behouden op basis van de pensioenregeling waarin ze deelnemen in en uitlooprisico bij het switchen van een baan Meenemen van pensioen Besluit Regeling rekenregels waardeoverdracht SZW Besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2005 betreft de de berekeningswijze de rekenregels en de procedurebij waardeoverdracht Het besluit regelt het meenemen van pensioenaanspraken van deelnemers Grondslagen voor individuele waardeoverdracht in 2013 De gehanteerde grondslagen bij waardeoverdracht in 2013 De factoren die gebruikt worden bij individuele waardeoverdracht om de waarde van het over te dragen pensioen te berekenen Jaarlijkse actualisatie Tabellen individuele waardeoverdrachten richtleeftijd 65 het Circuit Tabellen bij een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar van het Circuit voor de berekeningen van waardeoverdrachten in 2013 van werknemers die deelnemer zijn geworden bij een pensioenfonds Tabellen individuele waardeoverdrachten richtleeftijd 67 het Circuit Tabellen bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar van het Circuit voor de berekeningen van waardeoverdrachten in 2013 van werknemers die deelnemer zijn geworden bij een pensioenfonds Advies heroverweging systeem waardeoverdracht Advies van de STAR het Verbond en de PF aan de minister van SZW voor een heroverweging van het huidige systeem van waardeoverdracht Handleiding Internationale waardeoverdracht inkomend Handleiding en modelvragenlijsten van juli 2012 om de praktische uitvoerbaarheid van een internationale inkomende waardeoverdracht te vergroten en de inhoudelijke juridische beoordeling te vereenvoudigen Handleiding Internationale waardeoverdracht uitgaand Handleiding en modelvragenlijsten van juli 2012 om de praktische uitvoerbaarheid van een internationale uitgaande waardeoverdracht te vergroten en de inhoudelijke juridische beoordeling te vereenvoudigen Werkloosheid Werkloosheidswet 1986 WW FVP reglement Reglement bijdrage voortzetting pensioenopbouw bij werkloosheid 1999 Op grond van de Wet privatisering FVP kan de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering voorzien in aanvullende pensioenvoorzieningen voor werkloze werknemers FVP uitvoeringsreglement Uitvoeringsreglement bijdrage voortzetting pensioenopbouw bij werkloosheid 1999 Overig Stand van zaken sociale zekerheid juli 2013 In deze brochure van het ministerie van SZW wordt een algemeen overzicht van de sociale zekerheidsbedragen per 1 juli 2013 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen zoals Anw WIA WW Stand van zaken sociale zekerheid januari 2013 In deze brochure van het ministerie van SZW wordt een algemeen overzicht van de sociale zekerheidsbedragen per 1 januari 2013 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen zoals Anw WIA WW Stand van zaken sociale zekerheid januari 2014 In deze brochure van het ministerie van SZW wordt een algemeen overzicht van de sociale zekerheidsbedragen per 1 januari 2014 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen zoals Anw WIA WW Uitkeringsbedragen januari 2015 SZW 2015 Een overzicht van relevante uitkeringsbedragen vanaf 1 januari 2015 4 Financieel technische en actuariele aspecten Financieel Rapport evaluatie FTK SZW 7 april 2010 Rapport opgesteld door het Ministerie van SZW Het evalueert de ervaringen met het FTK en schetst aanpassingsrichtingen De evaluatieperiode liep van 1 januari 2007 tot 2009 Brief bij Rapport evaluatie FTK SZW 7 april 2010 Wijzigingsbesluit vaststelling parameters pensioenfondsen 24 jul 2010 Het besluit van 24 juli 2010 tot wijziging van het Besluit FTK in verband met vaststelling van de parameters voor fondsen Besluit wijziging FTK pensioenfondsen 30 jul 2013 in werking 7 aug 2013 Het besluit bevat nadere regels voor onderwerpen die samenhangen met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen o a beheerst beloningsbeleid geschiktheid betrouwbaarheid en tijdsbeslag Dekkingsgraden 2013 Q3 Pensioenfederatie De dekkingsgraden van het 3de kwartaal 2013 die gepubliceerd zijn door de Pensioenfederatie Dekkingsgraden 2013 Q3 toelichting Pensioenfederatie De toelichtingsbrief bij de dekkingsgraden van het 3de kwartaal 2013 die gepubliceerd zijn door de Pensioenfederatie Z scores 2011 2010 P toets 2006 2010 2007 2011 PF 11 sep 2012 De beleggingsprestaties van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen worden jaarlijks getoetst met behulp van de zogenoemde z scores en performancetoetsen De doorsneepremie toegelicht Pensioenfederatie Notitie met een toelichting op de doorsneesystematiek en de invloed ervan voor werknemers werkgevers en de arbeidsmarkt CPB rapport doorsneepremie Eindrapportage Voor en nadelen van de doorsneesystematiek van het Centraal Planbureau aan de Tweede Kamer Actuarieel AG Prognosetafel 2010 2060 Actuarieel Genootschap AG Prognosetafel 2012 2062 Actuarieel Genootschap Het Actuarieel Genootschap AG heeft de Prognosetafel 2012 2062 gepubliceerd Het AG constateert hierin onder meer dat de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen toeneemt De stijging gaat sneller bij mannen dan bij vrouwen Overlevingstafels AG 95 00 GBM GBV Overlevingstafels van het Actuarieel Genootschap sterftetafels 1995 2000 van de Gemiddelde Bevolking Mannen Vrouwen betreft de levensverwachting Overlevingstafels AG 00 05 GBM GBV Statistisch overzicht opgesteld door het Actuarieel Genootschap met betrekking tot de sterftekans per leeftijd van mannen en vrouwen in de periode 2000 tot 2005 in Nederland Beleidsregel toeslagenmatrix van DNB 26 feb 2007 De beleidsregel van DNB betreft de toeslagverlening indexatie van pensioen uit 2007 Deze beschrijft de vaste regels de toeslagenmatrix hoe het bestuur van pensioenfondsen moet communiceren over de toeslagverlening Regeling PW en Wvb bijlage 1a toeslagenmatrix DNB 2010 Bijlage 1a betreft de toeslagverlening indexatie van pensioen uit 2010 Deze bevat vaste teksten de toeslagenmatrix waarmee het bestuur van pensioenfondsen moet communiceren over de toeslagverlening Generatietafel Pensioenen Verbond van Verzekeraars 2010 De werkgroep Pensioen en Lijfrentetafels heeft in opdracht van het Verbond van Verzekeraars de Generatietafels Pensioenen 2010 geconstrueerd Deze generatietafels geven de ontwikkeling van de overlevingskansen in de toekomst weer Overlevingstafels AG 05 10 GBM GBV Statistisch overzicht opgesteld door het Actuarieel Genootschap met betrekking tot de sterftekans per leeftijd van mannen en vrouwen in de periode 2005 tot 2010 in Nederland Verslaglegging DNB statenbrief 2012 Met deze brief vraagt DNB aandacht voor enkele rapportage gerelateerde onderwerpen omtrent de indiening van de FTK verslagstaten in 2013 DNB modellen voor jaarstaten 2010 DNB modellen voor kwartaalstaten 2010 Rapportagekader pensioenfondsen aanwijzingen 2013 Het rapportagekader pensioenfondsen biedt een toelichting aan pensioenfondsen bij het invullen van de staten en de verzending via e line DNB 18 april 2013 Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen DNB uit 2007 tekst geldend in 2013 Regeling uit 2007 over de informatieverstrekking en de verslaglegging door pensioenfondsen van DNB inclusief de wijzigingen tot juli 2013 Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen Beleidsregel van DNB van 5 december 2011 die aangeeft hoe een pensioenfonds een crisisplan kan opstellen inclusief best practices Het crisisplan wordt opgenomen bij het beleid in de ABTN Crisisplan hulpdocument Pensioenfederatie Een hulpmiddel van de Pensioenfederatie sinds 10 april 2012 voor pensioenfondsen bij het opstellen van een crisisplan hierin zijn goede en slechte voorbeelden opgenomen RJ Uiting 2013 6 Verwerken van kortingen op pensioenaanspraken c q pensioenrechten RvJ 25 feb 2013 Richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving betreft de verwerking van het korten van pensioenaanspraken Vermogensbeheer Deel II Gearriveerde toekomst Verantwoord beleggen 2007 Een rapport van 14 november 2007 van de Pensioenfederatie met aanbevelingen voor verantwoord of duurzaam beleggen door pensioenfondsen Aanbevelingen Beleggingsbeleid besturen moet je doen 2010 Aanbevelingen van de pensioenkoepels Pensioenfederatie van 24 juni 2010 voor het vormgeven en implementeren van het beleggingsbeleid en het risicobeheer bij pensioenfondsen Uitkomsten onderzoek innovatieve beleggingen DNB 2012 DNB heeft onderzoek gedaan naar het beleid en de beheersomgeving rondom innovatieve beleggingen en hierover op 13 juni 2012 een rapport uitgebracht EMIR Europese Derivatenwetgeving Nieuwe regels per 1 januari 2013 toepasselijk op iedere tegen partij in een derivatentransactie vastgelegd in de Europese Verordening OTC derivaten centrale tegenpartijen en transactieregisters European Market Infrastructures Regulation EMIR Brief Uitbesteding vermogensbeheer DNB 16 jan 2013 Brief van DNB over een onderzoek naar de uitbesteding van het vermogensbeheer bij een aantal pensioenfondsen van toezichtklasse T21 over de vormgeving van de beleggingsmandaten Rapport Alle Ins Outs van CCP s DNB apr 2013 Rapport van DNB betreft central counterparty clearing house ofwel centrale tegenpartij Een CCP is een partij die vaak betrokken is bij de afwikkeling van effecten en derivatentransacties vooral als deze zijn uitgevoerd op een handelsplatform AIFM richtlijn Richtlijn 2011 61 EU 8 juni 2011 Richtlijn van de Europese Unie inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 5 Administratieve organisatie en interne controle Administratieve organisatie DigiD Handreiking voor pensioenuitvoerders De PF heeft in samenwerking met Biza een handleiding voor het gebruik van DigiD samengesteld Pensioenuitvoerders kunnen DigiD ook gebruiken om deelnemers toegang te geven tot het Mijn domein gedeelte van hun website Aanbevelingen Uitvoeringskosten PF okt 2013 Herziene versie van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten De PF geeft invulling aan het zichtbaar maken van kosten Pensioenfondsbesturen neemt op basis van inzicht in de kosten hun beslissingen Interne controle Enterprise Risk Management Integrated Framework samenvatting COSO sep 2004 Risicomanagement van de onderneming Geïntegreerd raamwerk samenvatting van het rapport van het Committe of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission COSO Risk Management Standard Ferma 2003 De Risk Management Standard of norm voor risicobeheer is het gezamenlijke werk van de belangrijkste risicobeheersingsorganisaties in het Verenigd Koninkrijk Handreiking integraal risicomanagement voor pensioenfondsen Handreiking van de Pensioenfederatie juni 2012 incl Model stappenplan en uitgebreide behandeling van het begrip Deze versterkt het denken over risico s en geeft concrete aanknopingspunten bij integraal risicomanagement Quinto Rapport onderzoeksresultaten Onderzoek van DNB uit 2011 naar de kwaliteit pensioenfondsadministratie Quinto P laat zien dat op deelnemer niveau een aanmerkelijk aantal aanspraakregistraties niet volledig op orde is terwijl dat wel het uitgangspunt moet zijn Handleiding Quinto P methodiek Naar aanleiding van het Quinto p onderzoek heeft de Pensioenfederatie in oktober 2012 een handleiding opgesteld Besluit prudentiële regels Wft DNB In het Besluit prudentiële regels Wft van 12 oktober 2006 worden de bepalingen van de Wft over prudentieel toezicht op financiële ondernemingen uitgewerkt Overig Handleiding Quinto methodiek DNB heeft afgelopen jaar bij een aantal pensioenfondsen een onderzoek Quinto P gedaan naar de kwaliteit van de pensioenadministraties Deze handleiding is een uitwerking hoe een dergelijk onderzoek er uit zou kunnen zien als pensioenfondsen zelf ee Wetsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht 2014 07 Belangrijkste element in het wetsvoorstel is de afschaffing van de overheidsbijdrage voor het door de AFM en DNB uit te oefenen toezicht Memorie van toelichting Wet bekostiging financieel toezicht 2014 07 Belangrijkste element in het wetsvoorstel is de afschaffing van de overheidsbijdrage voor het door de AFM en DNB uit te oefenen toezicht Advies Raad van State Wet bekostiging financieel toezicht 2014 07 Belangrijkste element in het wetsvoorstel is de afschaffing van de overheidsbijdrage voor het door de AFM en DNB uit te oefenen toezicht 6 Uitbesteding van werkzaamheden 6 1 Uitbesteding Praktijkgids 4 ISAE 3402 KPMG 2012 Praktijkgids KPMG over de uitbesteding van werkzaamheden Hulpmiddel bij de strategische keuze om bedrijfsprocessen door een gespecialiseerde dienstverlener te laten uitvoeren Brief aanbevelingen n a v evaluatie uitvoeringskosten PF okt 2012 Brief Pensioenfederatie van okt 2012 aan SZW conclusies onderzoek uitvoeringskosten Oproep aan psf tot transparantie over kosten van het pensioenbeheer en het vermogensbeheer Zie ook Uitvoering het rapport Uitvoeringskosten Guidance uitbesteding pensioenfondsen DNB 2014 Deze DNB brochure geeft informatie voor het vormgeven van de uitbesteding van bedrijfsprocessen door pensioenfondsen aan derden De guidance dient voor DNB ook als toezichtkader Beleidsregel uitbesteding pensioenfondsen DNB 2004 De beleidsregel geeft regels voor de uitbesteding van werkzaamheden door pensioenfondsen en verzekeraars 7 Communicatie Pensioen 1 2 3 Voorbeeld Pensioen 1 2 3 Laag 1 DB Voorbeeld van informatie op basis van Pensioen 1 2 3 van een DB regeling Laag 1 Laag 1 geeft de deelnemer globaal inzicht in de pensioenregeling bij voorkeur digitaal Voorbeeld Pensioen 1 2 3 Laag 2 DB Voorbeeld van informatie op basis van Pensioen 1 2 3 van een DB regeling Laag 2 Laag 2 is een verdieping en geeft meer inzicht in de pensioenregeling bij voorkeur digitaal Voorbeeld Pensioen 1 2 3 Laag 1 DC Voorbeeld van informatie op basis van Pensioen 1 2 3 van een DC regeling Laag 1 Laag 1 geeft de deelnemer globaal inzicht in de pensioenregeling bij voorkeur digitaal Voorbeeld Pensioen 1 2 3 Laag 2 DC Voorbeeld van informatie op basis van Pensioen 1 2 3 van een DC regeling Laag 2 Laag 2 is een verdieping en geeft meer inzicht in de pensioenregeling bij voorkeur digitaal Checklist voor werkgevers indiensttreding 2015 10 Generiek voorbeeld van de werkgeverschecklist Wegwijs in het pensioen dat werkgevers kunnen gebruiken bij indiensttreding De checklist kan samen met de pensioenuitvoerder op maat worden gemaakt Uniform Pensioenoverzicht Model UPO actieven uitkeringsovereenkomst 2016 Voorgeschreven model van het UPO 2016 voor een uitkeringsovereenkomst Model toelichting UPO actieven uitkeringsovereenkomst 2016 Model toelichting deze is vormvrij voor het UPO 2016 voor een uitkeringsovereenkomst Model UPO actieven premieovereenkomst 2016 Voorgeschreven model van het UPO 2016 voor een premieovereenkomst Model toelichting UPO actieven premieovereenkomst 2016 Model toelichting deze is vormvrij voor het UPO 2016 voor een premieovereenkomst Handleiding UPO 2016 Handleiding horende bij de UPO modellen van 2016 AFM documenten Leidraad communicatie voor Pensioenuitvoerders AFM 2012 Leidraad voor pensioenfondsen om te voldoen aan de belangrijkste wettelijke vereisten op het gebied van informatieverstrekking aan de deelnemer Een volgende stap naar meer pensioeninzicht AFM rapport van februari 2012 De AFM constateert in dit rapport dat bij de communicatie over pensioenen meer nodig is dan het geven van overzicht Verslag van het onderzoek naar de invulling van hulp bij financiële planning voor de oude dag Pensioenrisicoanalyse AFM rapport van februari 2012 De AFM heeft op basis van de CBS en DNB data onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke opbouw van en informatie over pensioen Jaarverslag 2012 AFM Het jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten geeft inzicht in de strategische doelstellingen en de strategische focus van de AFM Consumenteninformatie pensioen AFM april 2013 Een folder van de Autoriteit Financiële Markten om de bewustwording van het publiek over pensioen en het inzicht in de risico s en de hoogte van pensioen te vergroten Aandachtpunten halfjaarlijkse financiële verantwoording AFM bericht juni 2012 De AFM concludeert dat de halfjaarlijkse financiële verslaggeving sterk verbeterd is in vergelijking met de voorgaande jaren waardoor beleggers meer en betere informatie krijgen Op een aantal onderdelen is nog ruimte voor verbetering Stappenplan beheerst beloningsbeleid AFM dec 2012 Beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat De AFM ziet erop toe dat van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen geen perverse prikkels uitgaan Concept agenda AFM 2014 Dit is de voorlopige agenda voor 2014 van de AFM Zij schetsen hierin op hoofdlijnen hun plannen voor 2014 De agenda bevat daarnaast een analyse van de relevante ontwikkelingen en de bijbehorende begroting Overig Handreiking Wet Pensioencommunicatie Pensioenfederatie 2015 De handreiking van de Pensioenfederatie staat stil bij de wijzigingen die voorvloeien uit de Wet Pensioencommunicatie Wet pensioencommunicatie Wet pensioencommunicatie Werkboek communicatie beleids plan van OPF Het werkboek communicatie is een praktisch hulpmiddel voor een goed onderbouwd beleidsplan Het is in april 2011 uitgebracht door de OPF nu onderdeel van de Pensioenfederatie Rapport Pensioen in duidelijke taal In dit rapport aan de Tweede Kamer van juni 2012 doet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW aanbevelingen voor de communicatie

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/opleidingsbijlagen.219.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • spotligth magazine - SPO.nl
  papieren als digitale versie In deze editie vindt u onder andere de volgende onderwerpen Individueel maatwerk in de Governance Leergang uw werkpraktijk staat centraal Competenties trainen een belangrijk onderdeel in het traject naar geschiktheid voor bestuurders Winnaar SPO Essayprijs wijst op inconsequenties in pensioenwetgeving bij scheiding Voorbereiding op het toetsingsgesprek bij DNB ervaringen van een aankomend bestuurder Spotlight SPO nl SPO Prinses Margrietplantsoen 90 24e etage 2595 BR Den Haag

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/spotlight.786.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • MIJN SPO - SPO.nl
  SPO De mensen achter SPO Onderwijskundige visie Ontwikkeling leermiddelen Werken bij SPO Kwaliteitsborging Partners Publicaties Nieuws Whitepapers Cases Opleidingsbijlagen Spotlight Magazine Mijn SPO SPO nl SPO Prinses Margrietplantsoen 90 24e etage 2595 BR Den Haag Tel 070 427 66 55

  Original URL path: http://www.spo.nl/mijn (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Leertrajecten voor pensioenfondsen - SPO.nl
  pensioenfondsen Leertrajecten voor pensioenfondsen Permanent werken aan geschiktheid voor bestuurders mede beleidsbepalers leden van het verantwoordingsorgaan Verandering is de enige constante in het werkveld van pensioenfondsen Dat vraagt om weerbare en lenige bestuurders beleidsmakers en interne toezichthouders SPO komt voort uit de sector Daardoor kennen we het speelveld én de spelers als geen ander We weten als geen ander wat u drijft wat u bezighoudt én waar u wakker van ligt Daardoor kunnen we trajecten op het gebied van opleiding en permanente geschiktheid ontwikkelen die op de huid gesneden zijn Waardoor u gesterkt wordt in het uitoefenen van uw uiteindelijke taak zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen voor uw deelnemers Ik ben pensioenfondsbestuurder Ik ben lid van een verantwoordingsorgaan Onze verbinding met de praktijk zorgt ervoor dat onze opleidingstrajecten altijd de directe link met de praktijk bevatten Direct toepasbare kennis en vaardigheden daar draait het om In onze maatwerkprogramma s gaat het zelfs om de praktijk van uw eigen fonds of organisatie SPO nl SPO Prinses Margrietplantsoen 90 24e etage 2595 BR Den Haag Tel 070 427 66 55 E mail info spo nl Goed gewaardeerd Introductiecursus Pensioenen Opleiding Collectieve Pensioenen Leergang Collectieve Pensioenen Onafhankelijke toetsinstrumenten Governance Leergang Start

  Original URL path: http://www.spo.nl/opleidingen/leertrajecten-voor-pensioenfondsen.7478838.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Om trots op te zijn: slagingspercentages 2014! - SPO.nl
  diploma s sluiten aan bij de beroepsprofielen die in de pensioensector gebruikt worden In 2014 hebben 828 cursisten deelgenomen aan het examen In totaal werd aan 579 deelnemers het diploma uitgereikt We zijn trots op onze slagingspercentages over de SPO examens examens de organisatie van examens bij SPO geslaagd of niet diploma Examenreglement en voorwaarden veelgestelde vragen examennieuws SPO nl SPO Prinses Margrietplantsoen 90 24e etage 2595 BR Den Haag

  Original URL path: http://www.spo.nl/examennieuws/om-trots-op-te-zijn-slagingspercentages-2014!.3869734.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • 21th century skills & aansluiting op onderwijskundige visie van SPO - SPO.nl
  nodig Maar welke zijn dat dan De volgende zijn van belang Samenwerken onderhandelen taken verdelen luisteren naar ideeën kennis van anderen integreren in een samenhangend geheel Dit is belangrijk voor het dragen van verantwoordelijkheid waarbij mensen met elkaar tot oplossingen of tot nieuwe producten komen Kennisconstructie bijdragen aan het ontstaan van nieuwe kennis door onderzoek door interpreteren en analyseren van informatie door kritisch evalueren Dit is belangrijk voor het vernieuwen en optimaliseren van diensten en producten ICT vaardigheden spelen bij kennisconstructie een vanzelfsprekende rol Probleemoplossend denken en creativiteit gestructureerd en kritisch werken zonder dat het al te routinematig wordt Dit is belangrijk voor het bedenken van oplossingen voor nieuwe complexe onduidelijke problemen Planmatig werken en volhouden Het gaat hierbij om zelfsturing ook over langere periodes Dit is belangrijk voor het aanpakken van omvangrijke problemen De rol van onderwijs Onderwijs kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van burgers en professionals Docenten die lerenden niet aanspreken op kennisoverdracht maar stimuleren en coachen tot kennisontwikkeling Bijvoorbeeld door het geven van opdrachten met vakoverstijgende probleemsituaties waarbij al samenwerkend creatieve implementeerbare oplossingen bedacht moeten worden Door lerenden zelf verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van hun planningen hun handelen en hun prestaties Daarbij hoort ook evaluatie en reflectie 21st century skills en de taak van SPO Goed om te zien om te zien dat ideeën over het inrichten van onderwijs richting de 21st century skills zoveel parallellen kent met de taakopvatting van SPO Onze rol als SPO is onder andere het opleiden van goede pensioenfondsbestuurders Dat zijn geen mensen die in een super reproductieve sfeer aan het werk zijn Zij worden elke keer opnieuw met originele en unieke problemen geconfronteerd Vaardigheden als samenwerking kennisconstructie ICT gebruik probleemoplossend denken creativiteit en planmatig benaderen zijn ook wezenlijk zaken voor pensioenfondsbestuurders Die vaardigheden komen dan ook

  Original URL path: http://www.spo.nl/cases/21th-century-skills-aansluiting-op.5080719.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Voorbereiding Toetsingsgesprek DNB - SPO.nl
  Whitepapers Voorbereiding Toetsingsgesprek DNB Voorbereiding Toetsingsgesprek DNB Voorbereiding Toetsingsgesprek DNB 1 2 Voordat kandidaat pensioenfondsbestuurders in hun functie kunnen worden benoemd moeten ze geschikt worden bevonden door DNB In veel gevallen bevat de procedure een toetsingsgesprek met de kandidaat bestuurder Hoe overtuigt een kandidaat bestuurder DNB ervan dat hij geschikt is In dit whitepaper geeft SPO tips en valkuilen voor verschillende fases van het gesprek en de voorbereiding Naam Organisatie Plaats E mail Even geduld a u b Legenda Bij dit veld is invoer verplicht Online magazine Bekijk hier online de laatste editie van het SPO Spotlight Magazine Lees nu online Onze Cases Bekijk hier onze cases waarin wij partijen vergelijkbaar als u geholpen hebben met kundig advies Bekijk hier onze cases Wilt u met ons in gesprek over de ontwikkeling van deskundigheid en competenties Laat uw telefoonnummer achter Wij bellen u op een voor u geschikt moment Of stuur ons een e mail advies spo nl Bel mij terug SPO nl SPO Prinses Margrietplantsoen 90 24e etage 2595 BR Den Haag Tel 070 427 66 55 E mail info spo nl Goed gewaardeerd Introductiecursus Pensioenen Opleiding Collectieve Pensioenen Leergang Collectieve Pensioenen Onafhankelijke toetsinstrumenten Governance Leergang Start binnenkort Geschikt worden

  Original URL path: http://www.spo.nl/whitepapers/voorbereiding-toetsingsgesprek-dnb.5975654.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive