archive-nl.com » NL » S » STAMREITSMA.NL

Total: 26

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gefinancierde rechtshulp « Stam Reitsma advocaten
  Wildenberg Mr M T van Alebeek Psara Rechtsgebieden Rechtsgebieden Arbeidsrecht Familierecht Ondernemingsrecht Mediation Verbintenissenrecht Huur en woonrecht Hippisch recht Sportrecht Bopz Regelingen Regelingen Geschillencommissie Advocatuur Gefinancierde rechtshulp Algemene voorwaarden Links Nieuws Weblog Vacatures Contact Contact Adres gegevens Stel uw vraag Gefinancierde rechtshulp Niet iedereen hoeft de advocaatkosten volledig zelf te betalen Soms betaalt de overheid mee Om te zien of u daarvoor in aanmerking komt kunt u het Juridisch Loket

  Original URL path: http://www.stamreitsma.nl/index.php/regelingen/gefinancierde-rechtshulp/ (2015-12-23)
  Open archived version from archive


 • Algemene voorwaarden « Stam Reitsma advocaten
  de behandeling van de zaak De advocaat zal zich inspannen om het resultaat te bereiken dat cliënt voor ogen staat maar hij garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt 5 Bij de uitvoering van een opdracht mag de advocaat mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan de advocaat zijn verbonden De advocaat zal daarover vooraf overleg plegen met cliënt Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan de advocaat verbonden zijn worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten zal de advocaat niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon of personen onverhoopt mochten worden gemaakt De toepasselijkheid van artikel 6 76 BW is uitgesloten 6 Zodra cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken is cliënt gehouden om onverwijld met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens de advocaat schriftelijk aan de advocaat mede te delen op straffe van verval van recht Onverminderd het bepaalde in artikel 6 89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de advocaat aansprakelijk is tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt De advocaat is niet aansprakelijk jegens cliënt zolang cliënt zijn verplichtingen jegens de advocaat niet is nagekomen Het recht om de overeenkomst met de advocaat te ontbinden is in een dergelijk geval uitgesloten 7 De aansprakelijkheid voor beroepsfouten waaronder ook begrepen de fouten van de werknemers en de medewerkers is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert vermeerderd met het eigen risico dat onder die polis gedragen moet worden Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het loon dat de cliënt in de desbetreffende zaak in rekening is gebracht in het jaar waarin de beroepsfout is gemaakt 8 Aansprakelijkheid voor indirecte schade en of gevolgschade en of bedrijfsschade wordt bij dezen uitgesloten De aansprakelijkheid voor beroepsfouten gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde zoals onrechtmatige daad De advocaat voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van cliënt Derden kunnen aan de werkzaamheden van de advocaat geen rechten ontlenen Cliënt vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die de advocaat ten behoeve van cliënt verrichten of hebben verricht 9 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor de advocaat aansprakelijk is zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de advocaat afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering AVB aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de advocaat in verband met die verzekering draagt 10 Opdrachtnemer neemt deel aan

  Original URL path: http://www.stamreitsma.nl/index.php/regelingen/algemene-voorwaarden/ (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Links « Stam Reitsma advocaten
  Dooren Korenstra Mr drs R V van den Wildenberg Mr M T van Alebeek Psara Rechtsgebieden Rechtsgebieden Arbeidsrecht Familierecht Ondernemingsrecht Mediation Verbintenissenrecht Huur en woonrecht Hippisch recht Sportrecht Bopz Regelingen Regelingen Geschillencommissie Advocatuur Gefinancierde rechtshulp Algemene voorwaarden Links Nieuws Weblog

  Original URL path: http://www.stamreitsma.nl/index.php/links/ (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws « Stam Reitsma advocaten
  duidelijkheid te geven hoe deze wet toe te passen bij de vaststelling van kinderalimentatie De Expertgroep Alimentatienormen bestaat uit familierechters die zich bezighouden met alimentatiezaken Zij hebben als doel het leveren van een bijdrage aan de voorspelbaarheid en rechtszekerheid van de rechtspraak in alimentatiezaken De aanbevelingen die zij geven staan in het Rapport Alimentatienormen dat met enige regelmaat wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en regelgeving De aanbevelingen zijn overigens geen wet en rechters en partijen kunnen in individuele zaken daarvan afwijken Ook met betrekking tot de vraag hoe om te gaan met een verhoging van het kindgebonden budget heeft deze werkgroep duidelijkheid verschaft De Expertgroep Alimentatienormen leidt af uit de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van deze wet dat een verhoging van het kindgebonden budget met een alleenstaande ouderkop leidt tot een verlaging van resterende behoefte van het kind Bij de parlementaire behandeling zijn volgens de Expertgroep de consequenties van de WHK door de wetgever onder ogen gezien en aanvaard Vanwege de gevolgen voor enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder s ziet de Expertgroep aanleiding om de aanbeveling op dit punt aan te passen aan deze uitleg van de wetgever In het nieuwe rapport dat medio december 2014 verschijnt zal de Expertgroep de navolgende aanbeveling opnemen Met ingang van 1 januari 2015 komen alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal 3 050 00 voor 2015 Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd De expertgroep beveelt aan om dit totale kindgebonden budget in mindering te doen strekken op het gevonden tabelbedrag Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere niet verzorgende ouder Dit heeft dus tot gevolg dat in vele gevallen betaling van kinderalimentatie niet meer aan de orde is Niet omdat een ouder deze kinderalimentatie niet kan betalen bijvoorbeeld wegens een gebrek aan draagkracht maar vanwege het feit dat de behoefte volledig wordt ingevuld door het te ontvangen kindgebonden budget Dit is een ingrijpende ontwikkeling die financiële gevolgen heeft voor vele gescheiden ouders met kinderen De verzorgende ouder ontvangt namelijk in voorkomende situaties geen of een lager bedrag aan kinderalimentatie Weliswaar staat daar de alleenstaande ouderkop tegenover tegelijkertijd valt voor de verzorgende ouder de alleenstaande ouderkorting weg Hierdoor valt het netto besteedbaar inkomen van deze ouder lager uit Wijziging van omstandigheden Is deze aanbeveling alleen van toepassing bij nieuwe gevallen De Expertgroep stelt in dit verband dat het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging van regelgeving is die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen Dit heeft dus tot gevolg dat niet alleen bij nieuwe gevallen rekening zal worden gehouden met deze gewijzigde regelgeving maar dat in situaties waarin al eerder

  Original URL path: http://www.stamreitsma.nl/index.php/nieuws/ (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Weblog « Stam Reitsma advocaten
  Dooren Korenstra Mr drs R V van den Wildenberg Mr M T van Alebeek Psara Rechtsgebieden Rechtsgebieden Arbeidsrecht Familierecht Ondernemingsrecht Mediation Verbintenissenrecht Huur en woonrecht Hippisch recht Sportrecht Bopz Regelingen Regelingen Geschillencommissie Advocatuur Gefinancierde rechtshulp Algemene voorwaarden Links Nieuws Weblog

  Original URL path: http://www.stamreitsma.nl/index.php/weblog/ (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Vacatures « Stam Reitsma advocaten
  den Wildenberg Mr M T van Alebeek Psara Rechtsgebieden Rechtsgebieden Arbeidsrecht Familierecht Ondernemingsrecht Mediation Verbintenissenrecht Huur en woonrecht Hippisch recht Sportrecht Bopz Regelingen Regelingen Geschillencommissie Advocatuur Gefinancierde rechtshulp Algemene voorwaarden Links Nieuws Weblog Vacatures Contact Contact Adres gegevens Stel uw

  Original URL path: http://www.stamreitsma.nl/index.php/vacatures/ (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Contact « Stam Reitsma advocaten
  Algemene voorwaarden Links Nieuws Weblog Vacatures Contact Contact Adres gegevens Stel uw vraag Contact Waar kunt u ons vinden Bezoekadres De Ring 6 5261 LM Vught Als uw navigatiesysteem dit adres nog niet heeft geef dan als adres op De Schakel maar sla na de laatste rotonde niet links maar rechtsaf Postadres Telefoon Fax E mail Stadsbus Postbus 21 5260 AA Vught 073 8000200 073 8000208 info stamreitsma nl nr

  Original URL path: http://www.stamreitsma.nl/index.php/contact/adres-gegevens/ (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • stel uw vraag « Stam Reitsma advocaten
  Mr M T van Alebeek Psara Rechtsgebieden Rechtsgebieden Arbeidsrecht Familierecht Ondernemingsrecht Mediation Verbintenissenrecht Huur en woonrecht Hippisch recht Sportrecht Bopz Regelingen Regelingen Geschillencommissie Advocatuur Gefinancierde rechtshulp Algemene voorwaarden Links Nieuws Weblog Vacatures Contact Contact Adres gegevens Stel uw vraag Formulier

  Original URL path: http://www.stamreitsma.nl/index.php/contact/stel-uw-vraag (2015-12-23)
  Open archived version from archive •