archive-nl.com » NL » S » STETLER.NL

Total: 19

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stetler: Accountants & Belastingadviseurs
  gevoel van vrijheid creëren etc Maar zodra u bent gestart wordt u al geconfronteerd met allerlei zaken waarom u juist geen ondernemer bent geworden namelijk regelgeving boekhouding jaarrekeningen salarisadministratie financieringperikelen debiteurenbeheer etc En daarin kunnen wij toegevoegde waarde leveren Wij hebben namelijk de kennis en kunde om u op al deze gebieden te begeleiden en te ondersteunen Uw geld is ons werk De accountants en adviseurs van Stetler willen graag uw partner zijn bij het zaken doen en het realiseren van financiële fiscale en organisatorische wensen Wij werken voor u als ondernemer Uw belangen staan voorop Ontzorgen en ontwikkeling Als u net start kunnen wij u op alle gebieden ontzorgen U hoeft slechts 1 telefoonnummer te onthouden 050 5798451 en wij kunnen u door ons breed dienstenpakket volledig ondersteunen Naarmate uw onderneming groeit zult u misschien ook zelf mensen in dienst nemen die een aantal van deze taken gaan vervullen Dus als het met de groei van uw onderneming goed gaat kan onze rol wijzigen en wellicht minder groot worden En hoewel dat paradoxaal klinkt is dat wel onze doel want dan hebben wij het gezamenlijk goed gedaan Graag nodigen wij u uit om verder te surfen op onze website en te kijken naar onze vormen van dienstverlening Niet al uw vragen zullen op deze site beantwoord worden Want dat zou u als mens en ondernemer niet uniek maken Schroom dus niet om contact met ons te zoeken als er vragen of onduidelijkheden zijn Of misschien bent u al een stap verder en wilt u in een persoonlijk onderhoud onderzoeken wat wij voor elkaar kunnen betekenen Menu Home Accountancy Belastingadvies Over Stetler Nieuws Weblinks Intranet Contact Fiscaal nieuws Ander tijdstip voor uw aangiftebrief omzetbelasting in 2016 Bezwaar tegen uw privégebruik auto voor de btw over 2015 Belastingdienst vernieuwt website Afgifte

  Original URL path: http://www.stetler.nl/ (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • Algemene voorwaarden
  op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen 2 In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat Artikel 8 HONORARIUM EN KOSTEN 1 De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij anders overeengekomen Reistijd en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht 2 Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht 3 Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever 4 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd honoraria of prijzen een wijziging ondergaan is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen 5 Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht Artikel 9 BETALING 1 Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum tenzij anders overeengekomen De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer 2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handels rente in rekening te brengen 3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling 4 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente n en kosten 5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld aanvullende zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Opdrachtnemer gerechtigd onverminderd zijn overige rechten de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar Artikel 10 TERMIJNEN 1 Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om a een vooruitbetaling te voldoen indien overeengekomen of b de noodzakelijke Bescheiden tijdig volledig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd 2 Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN 1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt 2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer 3 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een samenhangende serie van toerekenbare tekortkoming en in de uitvoering van de Opdracht Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico 4 Indien om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan 300 000 per toerekenbare tekortkoming tenzij partijen gezien de omvang van de Opdracht of de risico s die met de Opdracht gepaard gaan reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming 5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management 6 Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden 7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt 8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie Artikel 12 OPZEGGING 1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde tussentijds de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht 2 Opzegging dient schriftelijk te geschieden

  Original URL path: http://www.stetler.nl/algemene-voorwaarden (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Klachtenregeling
  deze pagina Heeft u niet de beschikking over internet dan kunt u het formulier via ons secretariaat op verzoek toegestuurd krijgen U kunt het ingevulde formulier vervolgens verzenden ter attentie van de heer J Lourens RA Is de heer J Lourens RA zelf bij de kwestie betrokken dan wordt u verzocht het formulier te zenden ter attentie van de heer Drs W Dijkstra Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen u ontvangt hiervan twee kopieën We verzoeken u één exemplaar ondertekend te retourneren Verloop procedure De gang van zaken is daarna als volgt De heer J Lourens c q de heer W Dijkstra zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen Mocht dit uitlopen dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure Overige aspecten klachtenregeling Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan In bepaalde

  Original URL path: http://www.stetler.nl/regeling-klachten (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Accountancy
  normale klantrelatie Wij willen graag uw linker en rechthand zijn zoals de accountant dit vroeger ook was De aandeelhouders van Stetler zijn allen afkomstig van grotere kantoren organisaties en hebben daar geleerd dat de wereld niet slechts draait om het verdienen van veel geld Wat is mooier dan de klant bewust maken van zijn acties het helpen in het verwezenlijken van zijn doelen en het fungeren als sparringpartner De medewerkers van Stetler gaan daarom niet voor het behalen van maximale winst maar voor het realiseren van maximale voldoening en leveren van maximale toegevoegde waarde Uiteraard past hier ook vertrouwen respect en integer handelen bij Zonder een organisatie geen cijfers maar zonder cijfers ook geen organisatie Cijfers zijn op zich belangrijk om een beeld te krijgen van hoe de organisatie loopt Cijfers op zich zeggen echter niets het gaat altijd om het verhaal achter de cijfers Daarom is het van belang dat gegevens adequaat verwerkt worden en dat op vaste periodieke momenten de cijfers ook vergeleken worden met de vooraf geformuleerde doelen begroting budget concurrenten marktontwikkelingen e d Pas dan bent u in staat om de doelstellingen te verwezenlijken Wat mag u op dit gebied van ons verwachten Uitvoering i v m wetgeving Het samenstellen van de jaarrekening Het samenstellen van deponeringsstukken Opstellen strategische plannen inclusief persoonlijke doelstellingen jaarbegroting en liquiditeitsplan Alle denkbare administratieve dienstverlening zoals Administratieve ondersteuning Boeken dagelijkse mutaties Projectenverbijzondering Kostenplaatsverbijzondering Aansluiting diverse journaalposten Debiteurenrapportage Innen debiteuren tot incasso Crediteurenrapportage Betalingen crediteuren gereed zetten Het regelen van financieringsaanvragen Fusie en overnamebegeleiding Herstructurering van organisaties zowel juridisch als organisatorisch Bedrijfsopvolging Menu Home Accountancy Belastingadvies Over Stetler Nieuws Weblinks Intranet Contact Fiscaal nieuws Ander tijdstip voor uw aangiftebrief omzetbelasting in 2016 Bezwaar tegen uw privégebruik auto voor de btw over 2015 Belastingdienst vernieuwt website Afgifte btw nummer duurt in januari en

  Original URL path: http://www.stetler.nl/accountancy (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Belastingadvies
  actief op te adviseren Dat betekent niet dat we over de grenzen van het toelaatbare gaan maar wel dat we de fiscale positie van onze klant zoveel mogelijk willen optimaliseren Onze fiscale afdeling is echter in samenwerking met de overige experts ook heel goed in staat ook andere dan fiscale belangen in de advisering te betrekken zodat de advisering niet eenzijdig maar allesomvattend wordt Daarnaast is goed te melden dat Stetler aan de wieg heeft gestaan van Belasting Collectief Nederland een netwerkinitiatief waar nu al een kleine vijftig belastingadvieskantoren bij aangesloten zijn U kunt zich voorstellen dat hiermee veel kennis wordt gebundeld en ontsloten Wat mag u van ons verwachten Fiscale beoordeling van de concept jaarstukken en fiscale aangiften Fusie en overnamebegeleiding Herstructurering van organisaties zowel juridisch als organisatorisch Bedrijfsopvolging Optimalisering fiscale positie Advisering inzake rechtsvormen DGA pensioen Ook bij fiscaal advies is ontzorging het motto Indien een proces wordt ingezet ligt de regie en verantwoordingsplicht bij ons uiteraard in nauw overleg met u Menu Home Accountancy Belastingadvies Over Stetler Nieuws Weblinks Intranet Contact Fiscaal nieuws Ander tijdstip voor uw aangiftebrief omzetbelasting in 2016 Bezwaar tegen uw privégebruik auto voor de btw over 2015 Belastingdienst vernieuwt website Afgifte btw nummer

  Original URL path: http://www.stetler.nl/belastingadvies (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Over Stetler
  Romeinse goden was de god van de verandering van een nieuwe begin Janus werd aanbeden als brenger van het nieuwe jaar als voorbode van nieuwe seizoenen en ook bij het begin van een nieuwe levensfase zoals het sluiten van een huwelijk of de geboorte van een kind Iedereen kent Janus omdat de eerste maand van het jaar januari naar hem is vernoemd Het symbool van Janus is één hoofd met twee gezichten die elk in een tegengestelde richting kijken De oudste afbeeldingen op munten laten een jong en een oud gezicht zien Het ene verwijst naar de jeugd het begin Het andere verwijst naar de wijsheid het einde Later werd Janus meestal afgebeeld met twee bebaarde gezichten Soms wordt niet alleen de kop maar Janus volledig afgebeeld Vaak wordt Janus dan ook als personificatie afgebeeld boven deurposten Janus heeft dan een sleutel in de hand om aan te geven dat hij de poortwachter is Hij opent en sluit deuren en heeft toegang tot vele domeinen Hier komt de link met Stetler Stetler net als Janus opent de deuren naar het verleden en de toekomst Door op een goede manier informatie te beheren en toegankelijk te maken zorgt Stetler dat u als ondernemer de sleutel tot inzicht in handen krijgt Je kunt ook zeggen dat Janus de eerste manager was de regelaar aller goden Hij staat aan het begin en aan het einde Janus is de brenger van welvaart beschaving en vrede Janus is het symbool van de overgang van armoede naar welvaart van primitief naar beschaving en van de oorlog naar vrede In tijden van oorlog stonden de poorten van zijn tempel open zodat hij een oogje in het zeil kon houden en kon ingrijpen in de strijd In tijden van vrede was zijn toezicht niet nodig en werden de

  Original URL path: http://www.stetler.nl/over-stetler (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Nieuws
  gaven inzicht in hun verandering Eric Hamming ondernemer in veranderingen Eric Hamming als voormalig horeca ondernemer heeft zo n persoonlijke verandering ondergaan Hij stapte over van de horeca naar het bankwezen Binnen de ABN AMRO vertegenwoordigd hij zijn gastvrij bankieren visie waarin mensen het verschil maken Jacques van Eijden ondernemer met gevoel Bewegen is altijd belangrijk voor hem geweest Als internationale danser met een psychologiestudie putte hij zichzelf uit als uitvoerende danser Nu als dans en bewegingstherapeut gebruikt hij ervaren en bewegen voor behandeling van klachten Een pijnpunt geeft zelfreflectie waarmee je patronen kunt doorbreken Jack Lourens einde van een gebalanceerd hectisch leven was begin van een ander leven Als getraind carrìeredier met een druk sociaal leven gaf zijn lichaam een duidelijk signaal Tijdens een rondje hardlopen sloeg onverwacht zijn hart op hol Twee operaties later heeft hij nu een andere levenshouding Hij vind een jaarrekening of belastingaangifte leuk echter is meer geïnteresseerd in de mens achter de getallen Dat is nu ook wat hij zoekt in zijn functie als adviseur van het MKB Deze drie ondernemers met hun drie verhalen troffen de aanwezigen Zij zullen niet de enige zijn die hun ambitie en passie onderbroken hebben gezien en hebben gemerkt dat een gebrek aan balans geluk in combinatie met optimaal presteren in de weg staat Deze verhalen werden omlijst met de ervaringen en belevenissen van Herbert Dijkstra Als actief sporter was Dijkstra een redelijk succesvol schaatser en amateur wielrenner Sinds 1998 is Dijkstra werkzaam voor de NOS en brengt hij op radio en tv verslag uit van sportevenementen met name van de grote wielerwedstrijden en diverse schaatsevenementen Aangehaalde anekdotes waren Het missen van de Elfstedentocht door een trip naar Cuba 2 Olympische spelen in 1988 Kees Verkerk in Insel in 15 03 06 over 10 kilometer Introductie klapschaats 1998

  Original URL path: http://www.stetler.nl/nieuws (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Weblinks
  nummer Ondernemend Haren Haren de Krant Menu Home Accountancy Belastingadvies Over Stetler Nieuws Weblinks Intranet Contact Fiscaal nieuws Ander tijdstip voor uw aangiftebrief omzetbelasting in 2016 Bezwaar tegen uw privégebruik auto voor de btw over 2015 Belastingdienst vernieuwt website Afgifte btw nummer duurt in januari en februari langer Rechtstreeks storten op WKA depot kan niet meer vanaf 1 januari 2016 Accountancy nieuws Klik Informatiebijeenkomsten over Standaard 4410 en Micro entiteiten

  Original URL path: http://www.stetler.nl/weblinks (2016-01-30)
  Open archived version from archive •